SUBS.is
with subtitles
//

Forrest Gump (1994) Chinese (simplified) subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Forrest Gump
1994
°¢¸ÊÕý´«.Forrest.Gump.1994.BDRip.2Audio.MiniSD-TLF.chs.srt
Forrest.Gump.AMZN.WEB-DL.(Chinese - Simplified).srt
Forrest.Gump.1994.BluRay.1080p.DTS.4Audio.x264-CHD.cht.srt
Forrest.Gump.1994.720p.BrRip.x264.YIFY.srt
Subtitles
Subtitle content
Forrest.Gump.1994.720p.BrRip.x264.YIFY.srt
00:00:30.3 – 00:00:33.7
With My Favorite Actor Tom Hanks
00:00:35.3 – 00:00:39.3
ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:00:39.3 – 00:00:47.3
íÚÏ åÐÇ ÇáÝíáã ÚáÇãÉ Ýì ÊÇÑíÎ ÇáÓíäãÇ ÇáÃãÑíßíÉ
00:00:47.2 – 00:00:55.8
áäÔÇåÏ æäÑì Åä ßÇä íÓÊÍÞ
00:02:07.3 – 00:02:42.3
" ( Abu Essa : ÊÚÏíá ) "
00:02:55.3 – 00:03:05.3
ÃÊãäì áßã ãÔÇåÏÉ ããÊÚÉ M.M.B
00:03:19.449 – 00:03:24.251
ãÑÍÈÇð. ÅÓãì ÝæÑÓÊ..ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:03:29.888 – 00:03:31.871
åá ÊÑíÏì ÔíßæáÇÊå ¿
00:03:34.377 – 00:03:38.97
íãßääì Ãä Âßá ãáíæä ÞØÚÉ ãäåÇ
00:03:38.971 – 00:03:40.954
Ããì ßÇäÊ ÏÇÆãÇð ÊÞæá
00:03:40.954 – 00:03:44.816
ÇáÍíÇÉ ãËá ÕäÏæÞ ÇáÔíßæáÇÊå
00:03:46.383 – 00:03:48.992
æáä ÊÚáã ãÇÐÇ íÎÈÆ áß
00:03:56.301 – 00:03:59.328
áÇÈÏ Ãäå ÍÐÇÁ ãÑíÍ
00:03:59.328 – 00:04:02.773
ÃÑÇåä Ãäå íãßäß ÇáãÔì ØæÇá Çáíæã ÈåÐÇ ÇáÍÐÇÁ
00:04:02.773 – 00:04:04.756
æáÇ ÊÔÚÑì ÈÔíÁ
00:04:06.949 – 00:04:10.498
ÃÊãäì áæ ßÇä ÚäÏì ãËáå
00:04:10.499 – 00:04:13.004
áÞÏ ÊÚÈÊ ÞÏãÇì
00:04:13.004 – 00:04:14.987
ÞÇáÊ Ããì ÏÇÆãÇð
00:04:14.988 – 00:04:19.059
íãßäß ãÚÑÝÉ ÇáßËíÑ Úä ÇáãÑÁ ãä ÍÐÇÆå
00:04:18.955 – 00:04:20.938
Åáì Ãíä íÐåÈ
00:04:20.938 – 00:04:22.503
æÃíä ßÇä
00:04:29.499 – 00:04:32.213
áÞÏ ÅÑÊÏíÊ ÇáßËíÑ ãä ÇáÃÍÐíÉ
00:04:33.988 – 00:04:37.015
æÈÚÖåÇ ßÇä ãÄáã
00:04:37.015 – 00:04:39.52
ÃÐßÑ Ãæá ÍÐÇÁ ÅÑÊÏíÊå
00:04:42.235 – 00:04:45.366
ÞÇáÊ Ããì Ãäå íãßäå Ãä íÃÎÐäì Åáì Ãì ãßÇä
00:04:45.367 – 00:04:48.498
áÞÏ ßÇä ÍÐÇÆì ÇáÓÍÑì
00:04:48.499 – 00:04:52.048
ÍÓäÇð ÝæÑÓÊ¡ ÅÝÊÍ Úíæäß ÇáÂä
00:04:58.521 – 00:05:00.4
áäÃÎÐ ÌæáÉ ÕÛíÑÉ
00:05:07.917 – 00:05:09.587
ßíÝ ÊÔÚÑ ¿
00:05:12.928 – 00:05:15.329
ÓíÞÇäå ÞæíÉ ÓíÏÉ ÌÇãÈ
00:05:15.329 – 00:05:17.834
áã ÃÑì ãËáåã ÃÈÏÇð
00:05:17.834 – 00:05:22.114
áßä ÙåÑå ãäÍäì ßÓíÇÓì
00:05:22.01 – 00:05:25.559
áßääÇ ÓæÝ äÌÚáå ÃÝÖá¡ ÃáíÓ ßÐáß.ÝæÑÓÊ ¿
00:05:25.455 – 00:05:26.707
ÝæÑÓÊ
00:05:26.813 – 00:05:29.631
ÚäÏãÇ ßäÊ ØÝáÇð
00:05:29.423 – 00:05:32.346
Ããì ÃÓãÊäì ÈÚÏ ÇáÍÑÈ ÇáÃåáíÉ
00:05:32.346 – 00:05:33.389
ÇáÌäÑÇá äÇËÇä ÈíÏÝæÑÏ ÝæÑÓÊ
00:05:33.39 – 00:05:34.538
ÇáÌäÑÇá äÇËÇä ÈíÏÝæÑÏ ÝæÑÓÊ
00:05:34.538 – 00:05:38.087
ÞÇáÊ ÈÃääì ÃäÊãì Åáíå ÈÔßá ãÇ
00:05:38.087 – 00:05:39.548
áÞÏ ÚÇÔ
00:05:43.098 – 00:05:46.647
Ýì Òãä ßÇäæÇ íÑÊÏæä Ýíå ÚÈÇÁÇÊåã ÐÇÊ ÇáÔÑÇÔÝ
00:05:46.648 – 00:05:51.241
æíÊÕÑÝæä ßÇáÃÔÈÇÍ
00:05:51.137 – 00:05:55.208
ÍÊì ÇáÎíæá ßÇäæÇ íÖÚæä ÚáíåÇ åÐå ÇáÔÑÇÔÝ
00:05:55.104 – 00:05:59.279
Úáì ÃíÉ ÍÇá áÞÏ ÓãíÊ ÝæÑÓÊ
00:05:59.176 – 00:06:02.621
ÞÇáÊ Ããì ÃäÇ åÐÇ ÇáÇÓã ÓíÐßÑäì
00:06:02.621 – 00:06:05.648
ÈÃääÇ ÌãíÚÇð ÞÏ äÝÚá äÝÓ ÇáÔíÁ
00:06:05.648 – 00:06:08.257
ÍÊì áÇ ÃÔÚÑ ÈÇáÐäÈ
00:06:17.027 – 00:06:20.054
ÇÕãÏ
00:06:20.055 – 00:06:22.351
ÍÓäÇð
00:06:22.352 – 00:06:24.335
ÝíãÇ ÊÍÏÞæä ¿
00:06:24.335 – 00:06:25.796
Ãáã ÊÑæÇ ÃÈÏÇð
00:06:25.901 – 00:06:28.928
æáÏ ÕÛíÑ íÑÊÏì ÏÚÇãÇÊ
00:06:30.077 – 00:06:31.538
áÇ ÊÏÚ ÃÍÏ íÞäÚß
00:06:31.539 – 00:06:34.044
Ãäå ÃÝÖá ãäß¡ ÝæÑÓÊ
00:06:34.044 – 00:06:36.549
áæ ÃÑÇÏ Çááå Ãä íÊÔÇÈå ßá ÇáÈÔÑ
00:06:36.55 – 00:06:39.577
ßÇä ÓíÌÚáäÇ ÌãíÚÇð äÍÊÇÌ áãËá åÐå ÇáÏÚÇãÇÊ
00:06:39.577 – 00:06:43.648
ßÇäÊ áÃãì ØÑíÞÊåÇ Ýì ÇáÊæÖíÍ ßì ÃÝåã
00:06:43.649 – 00:06:48.242
ßäÇ äÚíÔ Úáì ÈÚÏ ÑÈÚ ãíá ãä ØÑíÞ 17
00:06:48.033 – 00:06:51.164
ÍæÇáì äÕÝ ãíá ãä ãÏíäÉ ÌÑíä Èæ ÃáÇÈÇãÇ
00:06:51.061 – 00:06:54.192
Ýì ãÞÇØÚÉ ÌÑíä Èæ
00:06:54.088 – 00:06:56.697
ÚÔäÇ Ýì ÈíÊ ÚÇÆáÉ Ããì
00:06:56.698 – 00:06:58.785
ÈíÊ ÌÏ ÌÏ ÌÏåÇ
00:06:58.786 – 00:07:02.335
ÇáÐì ÌÇÁ ÚÈÑ ÇáãÍíØ ÞÈá ÍæÇáí ÃáÝ ÓäÉ
00:07:02.336 – 00:07:04.841
ßäÇ ÃäÇ æÃãì ÝÞØ
00:07:04.737 – 00:07:06.824
æßÇä áÏíäÇ ÇáßËíÑ ãä ÇáÛÑÝ ÇáÝÇÑÛÉ
00:07:06.72 – 00:07:09.329
ÞÑÑÊ Ããì ÅÓÊÛáÇá ÇáÛÑÝ ÇáÎÇÑÌíÉ
00:07:09.226 – 00:07:10.791
Ýì ÅíÌÇÑåÇ ááãÓÇÝÑíä
00:07:10.687 – 00:07:14.445
æÃì ÃÍÏ ãä ÇáÃÛÑÇÈ Úä ÇáãÏíäÉ
00:07:14.446 – 00:07:17.473
ßì äÍÕá Úáì ÇáãÇá
00:07:17.473 – 00:07:20.396
ßÇäÊ Ããì ÐßíÉ ÍÞÇð
00:07:20.188 – 00:07:22.275
ÊÐßÑ ÏÇÆãÇð¡ ÝæÑÓÊ
00:07:22.275 – 00:07:25.511
ÃäÊ áÇ ÊÎÊáÝ Úä ÃÍÏ
00:07:27.6 – 00:07:30.105
åá ÓãÚÊ ãÇ ÞáÊ¡ ÝæÑÓÊ ¿
00:07:30.105 – 00:07:32.61
ÃäÊ ãËá Ãì ÔÎÕ
00:07:32.611 – 00:07:34.594
áÓÊ ãÎÊáÝ
00:07:34.594 – 00:07:39.5
æáÏß. . . ãÎÊáÝ¡ ÓíÏÉ ÌÇãÈ
00:07:39.397 – 00:07:42.006
ãÌãæÚ ÏÑÌÇÊå 75
00:07:41.902 – 00:07:44.616
ÍÓäÇð¡ ßáäÇ ãÎÊáÝæä
00:07:44.408 – 00:07:45.765
ÓíÏ åÇäßæß
00:07:49.001 – 00:07:51.61
ßÇäÊ ÊÑíÏ áì ÃÝÖá ÏÑÌÇÊ ÇáÊÚáíã
00:07:51.507 – 00:07:55.16
áÐÇ ÃÎÐÊäì Åáì ãÏÑÓÉ ãÞÇØÚÉ ÌÑíä Èæ ÇáãÑßÒíÉ
00:07:54.952 – 00:07:58.083
ÞÇÈáÊ ÇáÑÆíÓ
00:07:57.979 – 00:08:01.424
ÃÑíÏ Ãä ÃÑíß ÔíÁ¡ ÓíÏÉ ÌÇãÈ
00:08:01.424 – 00:08:03.929
ÇáÂä¡ åÐÇ ØÈíÚì
00:08:03.93 – 00:08:09.045
ÝæÑÓÊ åäÇ
00:08:08.941 – 00:08:11.968
ÇáÍÏ ÇáÃÏäì 80 ÏÑÌÉ
00:08:11.76 – 00:08:13.639
ááÏÑÇÓÉ Ýì ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚÇãÉ
00:08:13.639 – 00:08:14.996
ÓíÏÉ ÌÇãÈ
00:08:14.996 – 00:08:18.023
áÇÈÏ Ãä íÐåÈ Åáì ãÏÑÓÉ ÎÇÕÉ
00:08:18.023 – 00:08:20.528
Óíßæä ÈÎíÑ ÍÇá åäÇß
00:08:20.529 – 00:08:23.034
áÇ Êåã åÐå ÇáãÓÊæíÇÊ
00:08:23.034 – 00:08:25.017
ÞÏ íßæä
00:08:25.018 – 00:08:27.21
áíÓ Úáì ÇáãÓÊæì ÇáãØáæÈ
00:08:27.21 – 00:08:28.671
áßä æáÏì ÝæÑÓÊ
00:08:28.672 – 00:08:31.699
ÓíÃÎÐ ÝÑÕÊå ßÇáÃÎÑæä
00:08:31.699 – 00:08:33.891
áä íÐåÈ Åáì ãÏÑÓÉ ÎÇÕÉ
00:08:33.787 – 00:08:35.874
ßì íÊÚáã ãä ÇáÈÏÇíÉ
00:08:35.98 – 00:08:39.007
äÍä äÊÍÏË Úä ÎãÓ äÞÇØ ÕÛíÑÉ åäÇ
00:08:40.782 – 00:08:43.809
áÇÈÏ Ãä íßæä åäÇß Íá
00:08:43.705 – 00:08:48.298
åÐå ÇáãÏÑÓÉ íÍßãåÇ äÙÇã
00:08:48.298 – 00:08:51.221
áÇ äÑíÏ Ãä íÊÎáÝ ÃÍÏ ØáÇÈäÇ
00:08:51.013 – 00:08:56.024
Ãíä ÇáÓíÏ ÌÇãÈ¡ ÓíÏÉ ÌÇãÈ ¿
00:08:58.634 – 00:09:00.617
Åäå Ýì ÅÌÇÒÉ
00:09:17.738 – 00:09:21.809
Ããß ÊåÊã ÈÏÑÇÓÊß ÍÞÇð
00:09:27.238 – 00:09:29.952
ÃäÊ áÇ ÊÞæá ÇáßËíÑ¡ ÃáíÓ ßÐáß¿
00:09:41.228 – 00:09:43.524
ÃÎíÑÇð ßÇä áÇÈÏ Ãä íÍÇæá
00:09:43.524 – 00:09:46.551
ÈÏÇ ÇáÃãÑ ÓåáÇð áßä
00:09:49.266 – 00:09:52.606
Ããì ãÇ åì ÇáÅÌÇÒÉ ¿
00:09:52.502 – 00:09:53.859
ÇáÅÌÇÒÉ ¿
00:09:53.86 – 00:09:55.739
Ãíä ÐåÈ ÃÈì ¿
00:09:57.514 – 00:10:00.437
ÇáÅÌÇÒÉ ÚäÏãÇ ÊÐåÈ Åáì ãßÇä ãÇ
00:10:02.602 – 00:10:05
æáÇ ÊÚæÏ ÃÈÏÇð
00:10:08.963 – 00:10:11.048
Úáì Ãì ÍÇá¡ íãßäß Ãä ÊÞæá
00:10:10.944 – 00:10:13.655
Ãääì æÃãì æÍÏäÇ
00:10:13.655 – 00:10:15.636
áßääÇ áã äåÊã
00:10:15.637 – 00:10:18.139
ÈíÊäÇ áÇ íÝÑÛ ÃÈÏÇð
00:10:18.139 – 00:10:21.163
ßÇä åäÇß ÏÇÆãÇð ÃäÇÓ íÃÊæä æíÐåÈæä
00:10:21.164 – 00:10:22.311
ÇáÚÔÇÁ
00:10:22.311 – 00:10:23.77
ÚÔÇÁ ÇáÌãíÚ
00:10:23.771 – 00:10:25.335
íÈÏæ ÎÇÕÇð
00:10:25.439 – 00:10:28.358
ÃÍíÇäÇð¡ ßÇä íÈÞì ãÚäÇ ÇáßËíÑ ãä ÇáäÇÓ
00:10:28.359 – 00:10:31.904
ßá ÇáÛÑÝ ãáíÆÉ ÈÇáãÓÇÝÑíä
00:10:31.8 – 00:10:34.302
íÃÊæä ãÚåã ÈÍÞÇÆÈ ÇáÓÝÑ
00:10:34.303 – 00:10:37.848
æÍÞÇÆÈ ÇáÞÈÚÇÊ¡ æÇáÍÞÇÆÈ ÇáÕÛíÑÉ
00:10:37.849 – 00:10:41.707
ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ ÍÇä æÞÊ ÇáÚÔÇÁ¡ ÝæÑÓÊ¿
00:10:41.603 – 00:10:44.522
ÐÇÊ ãÑÉ Óßä áÏíäÇ ÔÇÈ
00:10:44.523 – 00:10:47.755
áÏíå ÌíÊÇÑ
00:10:52.135 – 00:10:56.097
" ÃäÊ áÓÊ ãä ÃãÓß ÈÇáÃÑäÈ "
00:10:55.994 – 00:10:57.662
" æÃäÊ áÓÊ "
00:10:57.662 – 00:10:59.33
" ÕÏíÞì "
00:11:00.999 – 00:11:02.667
ÝæÑÓÊ
00:11:02.772 – 00:11:05.691
áÇ ÊÖÇíÞ åÐÇ ÇáÔÇÈ
00:11:05.588 – 00:11:07.047
áã íÝÚá¡ áÇ ÈÃÓ
00:11:07.152 – 00:11:10.697
ßäÊ ÃÑíå ÇáÌíÊÇÑ
00:11:10.593 – 00:11:13.617
ÍÓäÇð¡ ÇáÚÔÇÁ ÌÇåÒ
00:11:13.617 – 00:11:16.641
ÔßÑÇð áß
00:11:16.642 – 00:11:20.187
åíÇ ÃÑäì ÑÞÕÊß ÇáãÌäæäÉ
00:11:20.187 – 00:11:21.646
áßä ÈÈØÆ
00:11:21.647 – 00:11:24.149
" ÃäÊ áÓÊ ÅáÇ "
00:11:24.15 – 00:11:26.548
ÃÍÈÈÊ Ðáß ÇáÌíÊÇÑ
00:11:29.155 – 00:11:34.681
ßÇäÊ ãæÓíÞÇå ÊÍÑßäì
00:11:36.559 – 00:11:38.644
" ÃÈßì ØæÇá ÇáæÞÊ "
00:11:38.645 – 00:11:40.209
ÐÇÊ áíáÉ
00:11:40.209 – 00:11:42.19
ßäÊ ÃÊÓæÞ æÃãì
00:11:42.295 – 00:11:44.797
ÚäÏãÇ ãÑÑäÇ ÈÌÇäÈ ãÍá ÈíÚ ÃÌåÒÉ ãäÒáíÉ
00:11:44.693 – 00:11:45.735
Îãäì ãÇÐÇ ¿
00:11:47.718 – 00:11:52.41
" áÓÊ ÃäÊ Èá ßáÈ ÇáÕíÏ "
00:11:52.202 – 00:11:55.434
" ÃÈßì ØæÇá ÇáæÞÊ "
00:11:56.999 – 00:11:58.98
" áÓÊ ÃäÊ Èá ßáÈ ÇáÕíÏ "
00:11:59.084 – 00:12:02.108
åÐÇ áíÓ áÚíæä ÇáÃØÝÇá
00:12:02.004 – 00:12:04.089
" ÃÈßì ØæÇá ÇáæÞÊ "
00:12:04.194 – 00:12:05.653
ÈÚÏ ÈÖÚ ÓäæÇÊ
00:12:05.654 – 00:12:08.678
Ðáß ÇáÔÇÈ ÇáæÓíã Óãì Çáãáß
00:12:08.678 – 00:12:11.702
ÍÓäÇð áÞÏ Ûäì ÇáßËíÑ ãä ÇáÃÛÇäì
00:12:11.702 – 00:12:14.726
Ëã ÃÕíÈ ÈäæÈÉ ÞáÈíÉ Ãæ ÔíÁ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá
00:12:14.622 – 00:12:17.75
ßÇä íäÈÛì Ãä Ãßæä ÃäÇ Çáãáß
00:12:21.192 – 00:12:23.694
íÈÏæ ÇáÃãÑ ãÖÍßÇð ÚäÏãÇ ÃÊÐßÑ åÐå ÇáÃÔíÇÁ
00:12:24.738 – 00:12:28.283
ÃäÊ ÃÝÖá ÇáÂä¡ ÝæÑÓÊ
00:12:28.179 – 00:12:30.681
ÃÚÑÝ
00:12:30.682 – 00:12:34.331
ÃÊÐßÑ ÍÇÝáÉ ÇáãÏÑÓÉ Ýì Ãæá íæã áì ÝíåÇ
00:12:34.227 – 00:12:35.582
ÃÐßÑå ÌíÏÇð
00:12:38.607 – 00:12:40.588
åá ÓÊÃÊì ¿
00:12:40.588 – 00:12:44.237
ÞÇáÊ áì Ããì áÇ ÊÐåÈ ãÚ ÇáÃÛÑÇÈ
00:12:44.134 – 00:12:46.741
åÐå ÍÇÝáÉ ÇáãÏÑÓÉ
00:12:49.139 – 00:12:52.058
ÃóäÇ ÝæÑÓÊ¡ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:12:52.059 – 00:12:53.936
ÃäÇ ÏæÑËì åÇÑíÓ
00:12:53.936 – 00:12:56.438
ÍÓäÇð¡ ÇáÂä áã äÚÏ ÛÑÈÇÁ
00:13:09.057 – 00:13:11.872
åÐÇ ÇáãÞÚÏ ãÍÌæÒ
00:13:13.333 – 00:13:14.688
ãÍÌæÒ
00:13:23.135 – 00:13:24.699
áä ÊÌáÓ åäÇ
00:13:27.515 – 00:13:31.164
íÈÏæ ÇáÃãÑ ãÖÍßÇð ÚäÏãÇ ÃÊÐßÑ ÃíÇã ÔÈÇÈì ÇáÃæá
00:13:30.956 – 00:13:33.458
áÃääì áÇ ÃÊÎíá Ãääì ßäÊ ÕÛíÑ
00:13:33.355 – 00:13:36.9
áÇ ÃÐßÑ åÏíÊì Ýì Ãæá ßÑíÓãÇÓ
00:13:36.901 – 00:13:38.36
æáÇ ÃÐßÑ
00:13:38.36 – 00:13:40.862
ÚäÏãÇ ÎÑÌÊ ááÚÇáã áÃæá ãÑÉ
00:13:40.863 – 00:13:42.322
áßäì ÃÊÐßÑ
00:13:42.427 – 00:13:46.598
Ãæá ãÑÉ ÓãÚÊ ÇáÕæÊ ÇáÃÚÐÈ
00:13:46.494 – 00:13:48.475
Ýì åÐÇ ÇáÚÇáã
00:13:48.372 – 00:13:51.5
íãßäß ÇáÌáæÓ åäÇ
00:13:53.69 – 00:13:57.756
áã ÃÑì ãÇ åæ ÃÌãá ãä ÞÈá
00:13:57.653 – 00:14:00.364
ßÇäÊ ßãáÇß
00:14:00.26 – 00:14:04.222
ÍÓäÇð¡ åá ÓÊÌáÓ Ãã áÇ ¿
00:14:08.185 – 00:14:10.27
ãÇÐÇ ÃÕÇÈ ÓÇÞíß ¿
00:14:10.271 – 00:14:12.252
áÇ ÔíÁ¡ ÔßÑÇð áß
00:14:12.252 – 00:14:15.171
ÓÇÞì ÈÎíÑ
00:14:15.172 – 00:14:18.196
ÝÞØ ÌáÓÊ ÌæÇÑåÇ Ýì ÇáÍÇÝáÉ
00:14:18.196 – 00:14:21.22
æÊÍÇÏËäÇ ØæÇá ÇáØÑíÞ
00:14:21.22 – 00:14:23.722
áÏì ÇÚæÌÇÌ Ýì ÙåÑì ßÚáÇãÉ ÇáÇÓÊÝåÇã
00:14:23.723 – 00:14:26.434
ãÇÚÏÇ Ããì áã íÊÍÏË Åáì ÃÍÏ
00:14:26.434 – 00:14:28.936
Ãæ íÓÃáäì ÃÓÆáÉ
00:14:28.937 – 00:14:31.231
åá ÃäÊ ÛÈì ¿
00:14:31.231 – 00:14:34.463
ÊÞæá Ããì ÇáÛÈì åæ ãä íÊÕÑÝ ßÛÈì
00:14:34.256 – 00:14:37.384
ÃäÇ Ìíäì
00:14:37.384 – 00:14:40.095
ÃäÇ ÝæÑÓÊ.. ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:14:39.991 – 00:14:42.598
ãäÐ Ðáß ÇáÍíä æäÍä ÓæíÇð
00:14:42.494 – 00:14:45.205
Ìíäì æÃäÇ ßäÇ ãËá ÇáÈÇÒáÇÁ æÇáÌÒÑ
00:14:48.229 – 00:14:50.21
ÚáãÊäì ßíÝ ÃÊÓáÞ
00:14:50.211 – 00:14:52.818
åíÇ¡ ÝæÑÓÊ¡ íãßäß ÝÚáåÇ
00:14:52.713 – 00:14:55.528
æÃäÇ ÚáãÊåÇ ÇáÊÚáÞ
00:14:57.093 – 00:14:59.595
ÓÇÚÏÊäì Ýì ÊÚáã ÇáÞÑÇÁÉ
00:14:59.596 – 00:15:02.828
æÃäÇ ÚáãÊåÇ ÇáÊÃÑÌÍ
00:15:03.767 – 00:15:06.374
ÃÍíÇäÇ ßäÇ äÎÑÌ
00:15:06.27 – 00:15:08.668
æääÊÙÑ ÇáäÌæã
00:15:08.669 – 00:15:11.276
Ããì ÓÊÞáÞ Úáì
00:15:11.171 – 00:15:14.195
ÅÈÞì ãÚì ÞáíáÇð
00:15:14.195 – 00:15:18.47
áÓÈÈ ãÇ¡ Ìíäì áã Êßä ÊÑíÏ ÇáÚæÏÉ Åáì ÈíÊåÇ
00:15:18.367 – 00:15:21.182
ÍÓäÇð¡ Ìíäì. ÓÃÈÞì
00:15:21.182 – 00:15:25.666
ßÇäÊ ÃÎÕ ÕÏíÞÉ
00:15:27.752 – 00:15:29.629
ÕÏíÞÊì ÇáæÍíÏÉ
00:15:32.236 – 00:15:34.321
ÞÇáÊ Ããì ÏÇÆãÇð
00:15:34.218 – 00:15:36.303
Åä ÇáãÚÌÒÇÊ ÊÍÏË ßá íæã
00:15:36.199 – 00:15:38.284
ÇáÈÚÖ áÇ íÚÊÞÏæä Ðáß
00:15:38.18 – 00:15:39.744
áßäåÇ ÊÍÏË
00:15:42.039 – 00:15:44.228
ÃäÊ íÇ ÏãíÉ
00:15:45.167 – 00:15:46.209
åá ÃäÊ ÃÎÑÓ¡ Ãã ÛÈì ¿
00:15:47.67 – 00:15:49.547
ÃäÇ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:15:49.547 – 00:15:51.006
ÅåÑÈ¡ ÝæÑÓÊ
00:15:51.945 – 00:15:53.404
ÅÌÑì¡ ÝæÑÓÊ
00:15:53.405 – 00:15:55.594
ÅåÑÈ¡ ÃÓÑÚ
00:15:55.491 – 00:15:57.159
áäÑßÈ ÇáÏÑÇÌÇÊ
00:15:57.16 – 00:15:59.037
áäãÓß Èå¡ åíÇ
00:15:59.037 – 00:16:00.914
ÅÍÐÑ¡ ÌÇãÈ
00:16:00.914 – 00:16:03.938
ÓäãÓß Èß
00:16:03.938 – 00:16:06.127
ÅÌÑì¡ ÝæÑÓÊ¡ ÅÌÑì
00:16:06.128 – 00:16:08.213
ÅÌÑì¡ ÝæÑÓÊ
00:16:09.465 – 00:16:11.029
ÚÏ Åáì åäÇ
00:16:25.316 – 00:16:27.714
ÅÌÑì ÝæÑÓÊ
00:16:27.714 – 00:16:29.382
ÅÌÑì
00:16:59.729 – 00:17:02.648
áä ÊÕÏÞì ÅÐÇ ÃÎÈÑÊß
00:17:03.483 – 00:17:06.924
áßäì ÃÌÑì ßÇáÑíÍ
00:17:08.593 – 00:17:11.2
ãäÐ Ðáß ÇáÍíä
00:17:11.2 – 00:17:13.702
ÃíäãÇ ÐåÈÊ
00:17:13.702 – 00:17:16.204
ßäÊ ÃÌÑì
00:17:48.95 – 00:17:52.391
Ðáß ÇáæáÏ íÌÑì ÈÊåæÑ
00:17:55.207 – 00:17:57.188
ÃÊÐßÑíä ÚäÏãÇ ÃÎÈÑÊß
00:17:57.292 – 00:18:00.316
Ãä Ìíäì áã Êßä ÊÍÈ ÇáÚæÏÉ Åáì ÈíÊåÇ
00:18:00.212 – 00:18:03.757
ßÇäÊ ÊÚíÔ Ýì ÈíÊ ÞÏíã ßÃáÇÈÇãÇ
00:18:03.653 – 00:18:06.468
ÊæÝíÊ ÃãåÇ ÚäÏãÇ ßÇäÊ Ýì ÇáÎÇãÓÉ
00:18:06.365 – 00:18:11.057
æÃÈÇåÇ ßÇä ãÒÇÑÚ
00:18:10.849 – 00:18:12.204
Ìíäì
00:18:12.1 – 00:18:15.228
ßÇä ÑÌá ãÍÈ ÌÏÇð
00:18:15.124 – 00:18:19.503
ßÇä íÚÇãáåÇ æÅÎæÊåÇ ÃÑÞ ãÚÇãáÉ
00:18:21.173 – 00:18:23.258
æÐÇÊ ãÑÉ
00:18:23.154 – 00:18:26.282
áã ÃÑì Ìíäì Ýì ÍÇÝáÉ ÇáãÏÑÓÉ
00:18:26.282 – 00:18:28.784
áãÇÐÇ áã ÊÃÊì ÇáãÏÑÓÉ Çáíæã ¿
00:18:28.785 – 00:18:31.287
ÃÈì äÇÆã
00:18:31.288 – 00:18:32.33
Ìíäì
00:18:32.331 – 00:18:34.729
åíÇ
00:18:34.729 – 00:18:37.753
Ìíäì¡ Ãíä ÐåÈÊö ¿
00:18:37.753 – 00:18:40.36
ãä ÇáÃÝÖá áßö Ãä ÊÚæÏì
00:18:42.55 – 00:18:44.427
Ãíä ÃäÊì ¿
00:18:47.765 – 00:18:49.224
Ìíäì
00:18:49.224 – 00:18:51.101
Ìíäì¡ Ãíä ÃäÊì ¿
00:18:53.813 – 00:18:54.855
Ìíäì
00:18:54.96 – 00:18:56.941
Õáø ãóÚì¡ ÝæÑÓÊ
00:18:56.941 – 00:18:58.4
Õáø ãÚì
00:18:58.506 – 00:18:59.757
Ìíäì
00:18:59.757 – 00:19:03.198
Åáåì ÅÌÚáäì ØíÑ ßì ÃØíÑ ÈÚíÏÇð
00:19:03.198 – 00:19:05.179
ÈÚíÏÇð¡ ÈÚíÏÇð Úä åäÇ
00:19:05.18 – 00:19:10.289
Åáåì ÅÌÚáäì ØíÑ ßì ÃØíÑ ÈÚíÏÇð
00:19:10.185 – 00:19:13.209
ÞáÊ Ããì ÏÇÆãÇð Åä ááå ÊÕÑíÝå
00:19:13.209 – 00:19:14.564
Ìíäì
00:19:14.565 – 00:19:17.589
áã íÌÚá Ìíäì ØíÑ Ýì Ðáß Çáíæã
00:19:17.589 – 00:19:19.361
ÈÏáÇð ãä Ðáß
00:19:19.362 – 00:19:21.343
ßÇä áÏíå ßáãÉ ÇáÔÑØÉ
00:19:21.343 – 00:19:24.888
áä ÊÖØÑ Ìíäì Åáì ÇáÈÞÇÁ Ýì Ðáß ÇáÈíÊ
00:19:24.889 – 00:19:27.391
ÇäÊÞáÊ ááÚíÔ ãÚ ÌÏÊåÇ
00:19:27.392 – 00:19:29.373
Ýì ãäØÞÉ ÞÑíÈÉ
00:19:29.373 – 00:19:33.544
ããÇ ÃÓÚÏäì ßËíÑÇð
00:19:34.796 – 00:19:35.943
Ýì ÈÚÖ ÇááíÇáì
00:19:35.943 – 00:19:37.924
ßÇäÊ ÊÓáá ÎÇÑÌÉ
00:19:37.924 – 00:19:40.426
æÊÃÊì Åáì ÈíÊì
00:19:40.427 – 00:19:42.929
ßÇäÊ ÊÎÇÝ
00:19:42.93 – 00:19:46.058
ÊÎÇÝ ããÇ ¿ áÇ ÃÚÑÝ
00:19:45.954 – 00:19:48.769
áßäì ÃÚÊÞÏ Ãäå ßáÈ ÌÏÊåÇ
00:19:48.769 – 00:19:51.793
ßÇä ãÊæÓØ ÇáÍÌã
00:19:51.794 – 00:19:55.026
Úáì Ãì ÍÇá¡ Ìíäì æÃäÇ ßäÇ ÃÝÖá ÕÏíÞíä
00:19:55.026 – 00:19:56.59
ÍÊì æÕáäÇ ááãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ
00:19:57.425 – 00:19:58.884
íÇ ÛÈì
00:19:58.989 – 00:20:01.074
ÏÚå
00:20:00.97 – 00:20:02.534
ÅÌÑì¡ ÝæÑÓÊ¡ ÅÌÑì
00:20:02.43 – 00:20:03.889
ÃäÊ
00:20:03.995 – 00:20:06.08
Ãáã ÊÓãÚäì íÇ ÛÈì ¿
00:20:05.55 – 00:20:06.489
ÅÌÑì¡ ÝæÑÓÊ
00:20:06.594 – 00:20:07.951
ÅÏÎá ÇáÔÇÍäÉ
00:20:07.951 – 00:20:11.501
åíÇ¡ ÓíÝáÊ ãäÇ¡ ÊÍÑß
00:20:11.398 – 00:20:14.008
ÅÌÑì¡ ÝæÑÓÊ¡ ÅÌÑì
00:20:18.708 – 00:20:21.005
ÊÍÑß¡ ÊÍÑß
00:20:20.901 – 00:20:22.885
ãä ÇáÃÌÏÑ Èß Ãä ÊÌÑì ÃÝÖá
00:20:35.312 – 00:20:36.251
äÚã
00:20:36.252 – 00:20:39.071
åíÇ
00:20:41.578 – 00:20:44.188
ÅÌÑì¡ ÝæÑÓÊ
00:20:46.173 – 00:20:47.739
æÊÚæÏÊ
00:20:47.844 – 00:20:50.976
Ãä ÃÌÑì ÃíäãÇ ÐåÈÊ
00:20:50.872 – 00:20:54.422
æáã ÃÚÊÞÏ Ãäå íãßä Ãä íÄËÑ Ýì ÍíÇÊì
00:21:22.828 – 00:21:25.021
ãä åÐÇ ¿
00:21:25.021 – 00:21:27.945
Åäå ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ¡ ÃíåÇ ÇáãÏÑÈ
00:21:27.841 – 00:21:29.929
Åäå ÃÈáå
00:21:30.034 – 00:21:32.435
æåá ÊÕÏÞì Ðáß ¿
00:21:32.436 – 00:21:35.36
ßÇä Úáì ÇáÐåÇÈ Åáì ÇáßáíÉ ÃíÖÇð
00:21:40.895 – 00:21:42.357
ÝæÑÓÊ¡ ÊÍÑß
00:21:42.461 – 00:21:43.4
ÅÌÑì
00:21:43.401 – 00:21:44.34
ÍÓäÇð
00:21:44.445 – 00:21:45.593
ÅÌÑì
00:21:45.594 – 00:21:48.518
ÅÌÑì ÃíåÇ ÇáÛÈì
00:22:01.363 – 00:22:04.391
ÅÌÑì¡ ÊÍÑß
00:22:06.48 – 00:22:09.299
ÅÌÑì åíÜÜÇ
00:22:20.578 – 00:22:24.128
ÍÞÇð Åäå ÛÈì
00:22:24.129 – 00:22:26.113
áßäå ÓÑíÚ
00:22:29.037 – 00:22:31.021
áÑÈãÇ ÃäÇ ÇáÓÈÈ
00:22:30.917 – 00:22:34.154
áßä ÇáßáíÉ ßÇäÊ ÃæÞÇÊ ãÔæÔÉ
00:22:35.303 – 00:22:37.809
ÇáÞæÇÊ ÇáÝíÏÑÇáíÉ¡ äÝÐÊ ÃãÑ ÇáãÍßãÉ
00:22:37.705 – 00:22:40.106
Ýì ÌÇãÚÉ ÃáÇÈÇãÇ Çáíæã
00:22:40.107 – 00:22:41.673
ÒäÌíÇä ÇÚÊÑÝÇ
00:22:41.673 – 00:22:43.657
áßä ÝÞØ ÈÚÏ Ìæä ÝíÑä Ãæ ÌæÑÌ æÇáÇÓ
00:22:43.762 – 00:22:45.746
ßÇä ÇáÃãÑ ÃÞÑÈ Åáì ÇáÊåÏíÏ
00:22:45.746 – 00:22:48.252
ÈÚÏã ÏÎæá ÇáãÏÑÓÉ
00:22:48.252 – 00:22:51.071
æÌÇÁ Ýì ÇáÈíÇä
00:22:51.072 – 00:22:53.056
ÅíÑá¡ ãÇÐÇ íÌÑì¿
00:22:53.056 – 00:22:55.666
ÇáßæäÒ íÍÇæáæä ÏÎæá ÇáãÏÑÓÉ
00:22:55.562 – 00:22:58.694
ßæäÒ ¿ áæ ÍÇæáÊ åÐå ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáÏÎæá áÈíÊì
00:22:58.591 – 00:23:01.201
áØÇÑÏÊåã Ããì ÈÇáãßäÓÉ
00:23:00.993 – 00:23:02.977
áÓÊ ÃÚäì ÇáÍíæÇäÇÊ Èá ÇáÒäæÌ
00:23:03.081 – 00:23:06.109
íÑíÏæä ÇáÏÑÇÓÉ ãÚäÇ
00:23:06.005 – 00:23:07.989
ãÚäÇ ¿
00:23:08.094 – 00:23:10.078
ÈÚÏ ÝÊÑÉ ÞáíáÉ ÞÑÑ ÇáÍÇßã
00:23:10.078 – 00:23:13.106
ÊäÝíÐ æÚÏå ÈÅÛáÇÞ ÃÈæÇÈ ÇáÌÇãÚÉ
00:23:13.107 – 00:23:16.239
æÃãÑ ßíäÏì ÈÅÓÊÚãÇá ÞæÇÊ ÇáÌíÔ
00:23:16.135 – 00:23:18.536
æåÐÇ åæ ÇáÈíÇä
00:23:18.537 – 00:23:21.043
ãä ÇáÌäÑÇá ÌÑåÇã ÞÇÆÏ ÇáÍÑÓ ÇáæØäì
00:23:21.043 – 00:23:22.713
æÍÇßã æáÇÓ
00:23:22.714 – 00:23:25.638
Åä ÑÌÇá ÇáÍÑÓ ÇáæØäì
00:23:25.534 – 00:23:29.084
åäÇ Çáíæã ßÌäæÏ ÝíÏÑÇáíæä áÃáÇÈÇãÇ
00:23:29.084 – 00:23:31.068
æåã ÏÇÎá ÍÏæÏäÇ
00:23:31.069 – 00:23:33.053
Åäåã ÅÎæÊäÇ
00:23:33.053 – 00:23:35.768
ÓäÑÈÍ åÐå ÇáãÚÑßÉ
00:23:35.768 – 00:23:38.796
áÃääÇ äæÞÙ ÇáÔÚÈ ÇáÃãÑíßì
00:23:38.797 – 00:23:42.869
áíæÇÌå ÇáãÎÇØÑ ÇáÊì äÊÍÏË ÚäåÇ
00:23:42.765 – 00:23:44.749
æÞÏ ÅÊÖÍ áäÇ Ðáß Çáíæã
00:23:44.853 – 00:23:48.821
ÇáÌíÔ åäÇ áßÈÍ ÇáÏßÊÇÊæÑíÉ
00:23:51.641 – 00:23:53.625
ÅÐä Ýì äåÇíÉ Çáíæã
00:23:53.626 – 00:23:57.281
ÃÕÈÍÊ ÌÇãÚÉ ÃáÇÈÇãÇ ÌÇãÚÉ ãÝÊæÍÉ ááÌãíÚ
00:23:57.176 – 00:23:59.891
ãÝÊæÍÉ áÌãíÚ ÇáØáÇÈ
00:23:59.891 – 00:24:03.859
ÍÊì Ýì ÇáÝÊÑÇÊ ÇáÕíÝíÉ
00:24:05.531 – 00:24:07.306
áÞÏ ÃÓÞØÊö ßÊÇÈß
00:24:08.977 – 00:24:11.587
áÞÏ ÃæÝì æÇáÇÓ ÈãÇ æÚÏ
00:24:15.138 – 00:24:16.704
ÃáíÓ åÐÇ ÌÇãÈ ¿
00:24:16.705 – 00:24:18.898
áÇ íãßä
00:24:25.164 – 00:24:27.148
ÈÚÏ ÓäæÇÊ ÞáíáÉ
00:24:27.148 – 00:24:29.654
ßÇä Ðáß ÇáÑÌá ÇáÛÇÖÈ Úáì ÈÇÈ ÇáãÏÑÓÉ
00:24:29.654 – 00:24:32.786
æÝßÑ Ãä íÑÔÍ äÝÓå ááÑÆÇÓÉ
00:24:35.711 – 00:24:38.948
áßä ÔÎÕ ãÇ ÅÚÊÞÏ ÈÃäå áÇ íÓÊÍÞ
00:24:38.948 – 00:24:41.663
áßäå áã íãÊ
00:24:46.676 – 00:24:48.66
åÇåì ÍÇÝáÊì
00:24:48.765 – 00:24:50.749
åá åì ÑÞã 9 ¿
00:24:50.749 – 00:24:52.733
áÇ¡ ÅäåÇ ÑÞã 4
00:24:52.733 – 00:24:55.343
ßÇä ÇáÍÏíË Åáíß ããÊÚÇð
00:24:58.477 – 00:25:00.252
ÃÊÐßÑ íæã ÇáÍÇÏË
00:25:00.252 – 00:25:01.714
ÚäÏãÇ ÊÚÑÖ æÇáÇÓ ááÅÛÊíÇá
00:25:01.714 – 00:25:03.176
ßäÊ Ýì ÇáßáíÉ
00:25:03.176 – 00:25:05.786
ßáíÉ ÈäÇÊ ÝÞØ
00:25:05.683 – 00:25:08.189
Ãã ÈäÇÊ æÃæáÇÏ
00:25:08.189 – 00:25:09.442
ßÇäÊ ãÔÊÑßÉ
00:25:09.442 – 00:25:12.261
áã ÃÓÊØÚ ÑÄíÉ Ìíäì ßËíÑÇð
00:25:12.262 – 00:25:14.35
áÃäåÇ ßÇäÊ Ýì ßáíÉ ááÈäÇÊ ÝÞØ
00:25:14.35 – 00:25:18.005
áßäì ßäÊ ÃÒæÑåÇ ßáãÇ ÓäÍÊ ÝÑÕÉ
00:25:23.331 – 00:25:26.777
" áÇ ÃÚÑÝ áãÇÐÇ ÃÍÈß "
00:25:26.673 – 00:25:30.328
" áßäì ÃÍÈß "
00:25:32.104 – 00:25:36.281
" áÇ ÃÚÑÝ áãÇÐÇ ÃÈßì "
00:25:36.072 – 00:25:38.682
" áßäì ÃÈßì "
00:25:41.816 – 00:25:46.306
" åÐÇ ßá ãÇ ÃÚÑÝå "
00:25:48.186 – 00:25:49.648
åÐÇ ãÄáã
00:25:49.752 – 00:25:54.973
" áßäì áÇ ÃÚÑÝ áãÇÐÇ ÃÍÈß "
00:25:54.765 – 00:25:57.897
" áßäì ÃÍÈß "
00:26:00.822 – 00:26:02.388
ÝæÑÓÊ
00:26:02.493 – 00:26:04.79
ÝæÑÓÊ
00:26:04.79 – 00:26:06.774
ÝæÑÓÊ¡ ÊæÞÝ
00:26:06.774 – 00:26:08.236
ÊæÞÝ
00:26:08.237 – 00:26:09.699
ãÇÐÇ ÊÝÚá ¿
00:26:09.803 – 00:26:11.265
áÞÏ ßÇä íÄÐíßö
00:26:11.265 – 00:26:12.727
áÇ áã íÝÚá
00:26:12.727 – 00:26:14.711
ÅÈÊÚÏ Úä åäÇ
00:26:14.816 – 00:26:16.278
Èíáì ¡ ÃÓÝÉ
00:26:16.278 – 00:26:17.74
ÅÈÊÚÏì Úäì
00:26:17.74 – 00:26:19.724
áÇ ÊÝÚá åÐÇ Èì¡ áÇ ÊÐåÈ
00:26:19.828 – 00:26:21.812
Èíáì¡ ÅäÊÙÑ
00:26:21.812 – 00:26:24.318
Åäå áÇ íÚÑÝ ÔíÁ
00:26:25.781 – 00:26:28.913
ÝæÑÓÊ¡ áãÇ ÝÚáÊ Ðáß ¿
00:26:31.316 – 00:26:34.971
ÃÍÖÑÊ áßö ÈÚÖ ÇáÔíßæáÇÊå
00:26:34.762 – 00:26:36.015
ÃÓÝ
00:26:38.835 – 00:26:41.445
ÓÃÚæÏ Åáì ßáíÊì ÇáÂä
00:26:41.341 – 00:26:42.698
ÝæÑÓÊ
00:26:45.831 – 00:26:47.501
ÅäÙÑ áÍÇáß
00:26:49.382 – 00:26:50.948
ÊÚÇá
00:26:50.844 – 00:26:51.992
ÊÚÇá
00:26:59.199 – 00:27:00.661
åá åÐå ÛÑÝÊß ¿
00:27:05.256 – 00:27:07.553
ÝæÑÓÊ¡ Ãáã ÊÝßÑ ÃÈÏÇð
00:27:09.015 – 00:27:10.999
ÝíãÇ ÓÊßæä ¿
00:27:12.148 – 00:27:13.714
ãÇ ÓÃßæä ¿
00:27:13.714 – 00:27:14.758
äÚã
00:27:14.654 – 00:27:16.742
Ãáä Ãßæä ÃäÇ ¿
00:27:16.638 – 00:27:17.995
ÃäÊ ÓÊßæä ÏÇÆãÇ ÃäÊ
00:27:18.1 – 00:27:20.084
áßä ÈÔßáò ÂÎÑ
00:27:20.085 – 00:27:22.278
ÊÚÑÝ ¿
00:27:22.173 – 00:27:24.261
ÃÑíÏ Ãä Ãßæä ãÔåæÑÉ
00:27:25.411 – 00:27:29.17
ÃÑíÏ Ãä Ãßæä ãØÑÈÉ ãËá ÌæÇä
00:27:29.066 – 00:27:31.05
ÃÑíÏ Ãä Ãßæä
00:27:31.05 – 00:27:32.512
Úáì ãÓÑÍ
00:27:32.616 – 00:27:35.331
ÈÌíÊÇÑì æÕæÊì
00:27:36.794 – 00:27:37.838
ÝÞØ ÃäÇ
00:27:39.613 – 00:27:43.163
ÃÑíÏ Ãä Ãßæä ãä ÇáÃÛäíÇÁ
00:27:45.461 – 00:27:48.071
ÃÑíÏ ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÞæá
00:27:47.968 – 00:27:49.534
Þæá ãÇ ÃÑíÏ Úáì ÇáãáÃ
00:27:56.322 – 00:27:58.932
Ãáã ÊÑÇÝÞ ÝÊÇÉ ÃÈÏÇð¡ ÝæÑÓÊ ¿
00:28:00.708 – 00:28:02.17
ÃäÇ ÃÌáÓ ÈÌÇäÈåã
00:28:02.275 – 00:28:04.885
Ýì ÍÕÕ ÇáÅÞÊÕÇÏ ÇáãäÒáì
00:28:30.158 – 00:28:31.306
Ãæå
00:28:31.411 – 00:28:32.559
Ãæå
00:28:33.708 – 00:28:35.065
Ãæå¡ ÂÓÝ
00:28:35.066 – 00:28:36.11
áÇ ÈÃÓ
00:28:36.214 – 00:28:37.153
ÂÓÝ
00:28:39.452 – 00:28:40.705
Ãæå
00:28:42.376 – 00:28:44.36
Ãæå
00:28:44.464 – 00:28:45.926
áÇÈÃÓ
00:28:49.164 – 00:28:50.626
áÇÈÃÓ
00:28:50.626 – 00:28:52.088
Ãæå¡ ÃäÇ ãÔæÔ
00:28:59.92 – 00:29:03.47
ÃäÊ áã ÊÝÚáåÇ ÞÈáÇð
00:29:07.544 – 00:29:09.11
áÇ
00:29:14.749 – 00:29:18.299
áã ÃÍÇÝÙ Úáì ÑÏÇÁ ÔÑíßÊß ÈÇáÛÑÝÉ
00:29:18.3 – 00:29:20.806
áÇ ÃåÊã¡ ÝÃäÇ áÇ ÃÍÈåÇ Úáì ÃíÉ ÍÇá
00:29:20.806 – 00:29:23.521
ÅÌÑì ÅÌÑì ÅÌÑì ÅÌÑì
00:29:23.521 – 00:29:25.714
ÅÌÑì ÅÌÑì ÅÌÑì ÅÌÑì
00:29:25.61 – 00:29:27.176
ÅÌÑì ÅÌÑì ÅÌÑì ÅÌÑì
00:29:27.072 – 00:29:29.16
ÅÌÑì ÅÌÑì ÅÌÑì ÅÌÑì
00:29:29.161 – 00:29:32.189
ÊæÞÝ ÊæÞÝ ÊæÞÝ ÊæÞÝ
00:29:36.262 – 00:29:38.246
áÞÏ ÌÑíÊ ßËíÑÇð Ýì ÇáßáíÉ
00:29:38.351 – 00:29:41.588
æáÚÈÊ ßÑÉ ÇáÞÏã ßËíÑÇð
00:29:41.588 – 00:29:42.736
áÞÏ æÖÚæäì Ýì ÝÑíÞ
00:29:42.841 – 00:29:44.303
ÅÓãå ÝÑíÞ ßá ÃãÑíßÇ
00:29:44.303 – 00:29:46.078
ÍíË íãßäß áÞÇÁ
00:29:46.078 – 00:29:48.062
ÑÆíÓ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ
00:29:48.167 – 00:29:49.524
ÇáÑÆíÓ ßíäÏì ÅÌÊãÚ
00:29:49.42 – 00:29:51.717
ÈÇáÌÇãÚííä ãä ÝÑíÞ ßá ÃãÑíßÇ
00:29:51.718 – 00:29:53.18
Ýí ÇáãßÊÈ ÇáÈíÖÇæì Çáíæã
00:29:53.284 – 00:29:55.059
ÇáÂä ÇáÔíÁ ÇáÌíÏ ÌÏÇð
00:29:55.059 – 00:29:58.087
Ýì ÇáÅÌÊãÇÚ ÈÇáÑÆíÓ
00:29:58.088 – 00:29:59.55
ÇáØÚÇã
00:29:59.55 – 00:30:01.847
íÖÚæß Ýì ÛÑÝå ÕÛíÑÉ
00:30:01.847 – 00:30:05.606
ÈåÇ ßá ãÇÊÑíÏ Ãä ÊÃßá Ãæ ÊÔÑÈ
00:30:05.607 – 00:30:07.277
áßääì Ýì ÇáãÞÇã ÇáÃæá
00:30:07.173 – 00:30:08.843
áã Ãßä ÌÇÆÚ Èá ÚØÔÇä
00:30:08.844 – 00:30:11.559
ËÇäíÇ ßÇä ÇáÔÑÇÈ ãÌÇäì
00:30:11.56 – 00:30:15.423
áÇÈÏ Ãääì ÔÑÈÊ ÞÑÇÈÉ ÇáÜ 15 ÒÌÇÌÉ
00:30:17.566 – 00:30:20.278
ãÇåæ ÔÚæÑß æÃäÊ Ýì ÝÑíÞ ßá ÃãÑíßÇ ¿
00:30:20.07 – 00:30:21.426
ÇáÔÑÝ¡ ÓíÏì
00:30:21.53 – 00:30:24.242
ãÇåæ ÔÚæÑß æÃäÊ Ýì ÝÑíÞ ßá ÃãÑíßÇ ¿
00:30:24.139 – 00:30:26.225
ÌíÏ ÌÏÇð¡ ÓíÏì
00:30:26.226 – 00:30:28.938
ãÇåæ ÔÚæÑß æÃäÊ Ýì ÝÑíÞ ßá ÃãÑíßÇ ¿
00:30:28.938 – 00:30:30.398
ÌíÏ ÌÏÇð¡ ÓíÏì
00:30:30.399 – 00:30:32.381
ÃåäÆß¡ Èã ÊÔÚÑ ¿
00:30:32.382 – 00:30:34.886
ÃÑíÏ ÍãÇãÇð
00:30:34.886 – 00:30:37.494
ÃÚÊÞÏ Ãäå ÞÇá ÃÑíÏ ÍãÇãÇð
00:30:51.997 – 00:30:54.814
ÈÚÏ Ðáß
00:30:54.814 – 00:30:58.257
ÔÎÕ ãÇ ÃØáÞ ÇáäÇÑ Úáì åÐÇ ÇáÑÆíÓ ÇáÔÇÈ
00:30:58.257 – 00:31:00.761
ÚäÏãÇ ßÇä Ýì ÓíÇÑÊå
00:31:00.762 – 00:31:02.64
æÈÚÏ ÓäæÇÊ ÞáíáÉ
00:31:02.64 – 00:31:05.144
ÃØáÞ ÇáäÇÑ Úáì ÔÞíÞÉ ÇáÃÕÛÑ
00:31:05.144 – 00:31:07.543
ÈíäãÇ åæ Ýì ãØÈÎ ÝäÏÞ
00:31:08.796 – 00:31:10.987
áÇÈÏ Ãä ÇáÅÎæÉ ÌáÈÊ áå ÇáãÔÇßá
00:31:12.343 – 00:31:13.803
áÇ ÃÚÑÝ
00:31:14.013 – 00:31:15.265
ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:31:15.265 – 00:31:16.725
ÇáÂä¡ åá ÊÕÏÞì ¿
00:31:16.725 – 00:31:19.229
ÈÚÏ ÎãÓ ÓäæÇÊ ãä áÚÈ ÇáßÑÉ
00:31:19.229 – 00:31:20.898
ÍÕáÊ Úáì ÇáÔåÇÏÉ ÇáÌÇãÚíÉ
00:31:21.003 – 00:31:23.715
ÃåäÆß íÇÈäì
00:31:23.612 – 00:31:25.907
Ããì ßÇäÊ ÝÎæÑÉ ÌÏÇð
00:31:26.95 – 00:31:29.349
ÝæÑÓÊ¡ ÃóäÇ ÝÎæÑ Èß ÌÏÇð
00:31:29.246 – 00:31:30.915
ÓÃÍãá åÐå Úäß
00:31:31.02 – 00:31:33.211
Ãåäß íÇÈäì
00:31:33.211 – 00:31:35.923
åá áÏíß Ãì ÝßÑÉ Úä ãÓÊÞÈáß ¿
00:31:37.906 – 00:31:39.366
ÝßÑÉ ¿
00:31:40.619 – 00:31:42.601
ãÑÍÈÇð. ÃäÇ ÝæÑÓÊ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:31:42.601 – 00:31:44.27
áÇ ÊÍÏËäì Úáíß ÇááÚäÉ
00:31:44.166 – 00:31:45.835
ãä ÃäÊ ¿ ÛÈì
00:31:45.94 – 00:31:48.861
ÅÕÚÏ æáÇ ÊÊßáã
00:31:48.653 – 00:31:51.052
ÅÊÎÐ ãßÇäß ÇááÚíä Úáì ÇáÍÇÝáÉ
00:31:51.053 – 00:31:52.513
ÃäÊ Ýì ÇáÌíÔ ÇáÂä
00:31:52.618 – 00:31:54.391
ÇáãÞÚÏ ãÍÌæÒ
00:31:56.583 – 00:31:57.73
ãÍÌæÒ
00:32:00.652 – 00:32:03.677
Ýí ÈÇÏíÁ ÇáÃãÑ ÈÏì áì Ãääì ÝÚáÊ ÔíÁ ÎØÃ
00:32:03.678 – 00:32:05.66
åæ ßÇä æÍíÏ
00:32:05.66 – 00:32:07.851
æáã ÃÌÏ ãßÇä ÂÎÑ
00:32:11.399 – 00:32:14.007
ÅÌáÓ Åä ÃÑÏÊ
00:32:14.007 – 00:32:16.406
áã ÃÚÑÝ ãä åæ
00:32:16.407 – 00:32:17.867
Ãæ ãÇÐÇ ÓíÓÃá
00:32:17.868 – 00:32:20.685
Ãáã ÊÑßÈ ãÑßÈ ÕíÏ ÌãÈÑì ÍÞíÞíÉ ÞÈáÇð ¿
00:32:20.685 – 00:32:22.563
áÇ
00:32:22.563 – 00:32:25.484
áßäì ÑßÈÊ ãÑÇßÈ ÚÇÏíÉ
00:32:25.38 – 00:32:28.405
ÃäÇ ÃÊÍÏË Úä ãÑßÈ ÕíÏ ÇáÌãÈÑì
00:32:28.406 – 00:32:31.431
áÞÏ ÚãáÊ Úáì ãÑßÈ ÕíÏ ÌãÈÑì ØæÇá ÍíÇÊì
00:32:31.432 – 00:32:33.727
ÈÏÃÊ Úáì ãÑßÈ Úãì
00:32:33.727 – 00:32:35.709
ÚäÏãÇ ßäÊ Ýì ÇáÊÇÓÚÉ
00:32:35.709 – 00:32:38.734
ÃÊØáÚ áÔÑÇÁ ãÑßÈì ÇáÎÇÕ
00:32:38.735 – 00:32:40.717
æÃÕÈÍ ÞÈØÇäåÇ
00:32:40.718 – 00:32:44.161
ÅÓãì ÈäíÇãíä ÈæÝæÑÏ Èáæ
00:32:44.161 – 00:32:46.456
ÇáäÇÓ íäÇÏæäì ÈæÈÇ
00:32:46.456 – 00:32:48.96
ãËá ÃÍÏ ßÈÇÑ ÇáÓä
00:32:48.96 – 00:32:50.316
åá ÊÕÏÞ Ðáß ¿
00:32:50.212 – 00:32:52.403
ÅÓãì ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:32:52.404 – 00:32:54.803
ÇáäÇÓ íäÇÏæäì ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:32:54.699 – 00:32:57.829
ÈæÈÇ ßÇä ãä ÈÇíæ áÇÈÇÊÑ¡ ÃáÇÈÇãÇ
00:32:57.725 – 00:32:59.603
æÃãå ßÇäÊ ÊØåæ ÇáÌãÈÑì
00:33:01.481 – 00:33:03.985
æÃãåÇ ßÇäÊ ÊØåæ ÇáÌãÈÑì
00:33:03.985 – 00:33:07.741
æÌÏÊå ßÇäÊ ÊØåæ ÇáÌãÈÑì ÃíÖÇð
00:33:07.533 – 00:33:09.411
ÚÑÝÊ ßá ÔíÁ Úä ÚÇÆáÉ ÈæÈÇ
00:33:09.411 – 00:33:11.915
æßÇä åäÇß ÇáßËíÑ Úä ÇáÌãÈÑì
00:33:11.915 – 00:33:14.21
ÃäÇ ÃÚÑÝ ßá ÔíÁ
00:33:14.21 – 00:33:15.566
Úä ÕíÏ ÇáÌãÈÑì
00:33:15.671 – 00:33:18.175
ÓæÝ ÃÕØÇÏ ÇáÌãÈÑì áÍÓÇÈì
00:33:18.175 – 00:33:20.47
ÈÚÏ ÎÑæÌì ãä ÇáÌíÔ
00:33:23.288 – 00:33:24.331
ÍÓäÇð
00:33:24.331 – 00:33:25.687
ÌÇãÈ
00:33:25.687 – 00:33:28.399
ãÇ åæ åÏÝß Ýì ÇáÌíÔ ¿
00:33:28.4 – 00:33:30.904
ÃÝÚá ãÇ ÊÃãÑäì Èå ÚÑíÝ
00:33:30.904 – 00:33:34.66
ÇááÚäÉ¡ ÌÇãÈ ÃäÊ ÚÈÞÑì ãáÚæä
00:33:34.556 – 00:33:37.06
åÐå ÃÑæÚ ÅÌÇÈÉ ÓãÚÊåÇ
00:33:37.06 – 00:33:39.772
áÇÈÏ ÃäÊ Êßæä Ðæ ÔÃä ãáÚæä
00:33:39.669 – 00:33:42.381
ÓÊßæä Ðæ ãßÇäÉ ÎÇÕÉ ãáÚæäÉ¡ ÌÇãÈ
00:33:43.634 – 00:33:45.929
ÅÓãÚæäì
00:33:45.929 – 00:33:49.059
áÓÈÈ ãÇ ÃäÇ Ýì ÇáÌíÔ
00:33:48.851 – 00:33:50.937
ãËá Ãì æÊÏ åäÇ
00:33:50.937 – 00:33:52.293
ÇáÃãÑ áíÓ ÕÚÈ
00:33:52.294 – 00:33:54.276
ÝÞØ ÊÑÊÈ ÝÑÇÔß
00:33:54.276 – 00:33:55.736
ÊäåÖ ãÈÇÔÑÉ
00:33:55.841 – 00:33:57.51
ÃÌÈ Úáì ßá ÇáÃÓÆáÉ æÃÖÝ
00:33:57.406 – 00:33:59.492
" äÚã ÃíåÇ ÇáÚÑíÝ "
00:33:59.389 – 00:34:00.954
åá ÇáÃãÑ æÇÖÍ ¿
00:34:00.849 – 00:34:03.248
äÚã ÃíåÇ ÇáÚÑíÝ
00:34:03.249 – 00:34:06.796
ãÇÐÇ ÊÝÚá áæ ÚáÞÊ ÔÈßÊß Ýì ÇáÞÇÚ
00:34:06.797 – 00:34:08.049
Ýì íæã ÌíÏ
00:34:08.153 – 00:34:11.178
íãßäß ÕíÏ ÝæÞ ÇáãÇÆÉ ãä ÇáÌãÈÑì
00:34:11.075 – 00:34:12.431
ßá ÔíÁ Óíßæä ÈÎíÑ
00:34:12.431 – 00:34:14.309
ÑÌáÇä íÕØÇÏÇä ÇáÌãÈÑì áÜ 10 ÓÇÚÇÊ
00:34:14.309 – 00:34:16.5
ÓæÝ äæÝÑ Ëãä ÇáÛÇÒ
00:34:16.396 – 00:34:18.587
ÅäÊåì¡ ÃíåÇ ÇáÚÑíÝ
00:34:18.587 – 00:34:20.047
ÌÇãÈ
00:34:21.613 – 00:34:24.743
áãÇÐÇ ÅäÊåíÊ ÓÑíÚÇð ¿
00:34:24.639 – 00:34:26.725
áÃäß ÃãÑÊì ÈÐáß¡ ÃíåÇ ÇáÚÑíÝ
00:34:26.621 – 00:34:28.29
ÈÍÞ ÇáãÓíÍ
00:34:28.29 – 00:34:30.272
áÞÏ ÍÞÞÊ ÑÞãÇð ÌÏíÏÇð
00:34:30.273 – 00:34:31.733
íÇáß ãä æÛÏ
00:34:31.838 – 00:34:33.298
ÃäÊ ãÌäÏ ÌíÏ
00:34:33.299 – 00:34:35.803
ÓÃæÕì Èß ÎíÑÇð¡ ÌÇãÈ
00:34:35.803 – 00:34:38.202
ÓÊßæä ÌäÑÇá íæãÇð ãÇ
00:34:38.098 – 00:34:40.184
Ýß ÓáÇÍß¡ æÅÓÊãÑ
00:34:42.167 – 00:34:44.253
Úáì ÃíÉ ÍÇá¡ ßãÇ ÞáÊ
00:34:44.15 – 00:34:46.549
ÇáÌãÈÑì ÝÇßåÉ ÇáÈÍÑ
00:34:46.55 – 00:34:49.888
íãßäß Ãä ÊÔæíå¡ ÊÓáÞå
00:34:49.888 – 00:34:51.348
ÊØåíå¡ ÊÞáíå
00:34:51.349 – 00:34:54.583
æÃäæÇÚå ßËíÑÉ
00:34:54.584 – 00:34:58.653
æØÑÞ Øåíå ßËíÑÉ
00:34:59.801 – 00:35:01.679
åäÇß ÌãÈÑì ÃäÇäÇÓ
00:35:01.783 – 00:35:04.704
æÌãÈÑì áíãæä¡ ÌãÈÑì ÌæÒ ÇáåäÏ
00:35:04.6 – 00:35:05.747
ÌãÈÑì ÝáÝá
00:35:05.852 – 00:35:08.356
ÔæÑÈÉ ÌãÈÑì¡ ÍÓÇÁ ÌãÈÑì
00:35:08.356 – 00:35:10.025
ÓáØÉ ÌãÈÑì
00:35:10.026 – 00:35:11.799
ÌãÈÑì ÈÇáÈØÇØÇ
00:35:11.904 – 00:35:13.364
ÈíÑÌÑ ÌãÈÑì
00:35:13.365 – 00:35:15.243
ÓäÏæÊÔ ÌãÈÑì
00:35:17.329 – 00:35:19.52
åÐÇ .. åÐÇ åæ ÇáÌãÈÑì
00:35:23.694 – 00:35:27.032
áíá ÇáÌíÔ åæ æÞÊ ÇáæÍÏÉ
00:35:26.929 – 00:35:29.433
äÞÈÚ Ýì ÃÓÑÊäÇ
00:35:29.433 – 00:35:31.937
ÃÝÊÞÏ Ããì
00:35:31.937 – 00:35:34.649
æÃÝÊÞÏ Ìíäì
00:35:37.988 – 00:35:39.97
ÃäÊ¡ ÌÇãÈ
00:35:39.971 – 00:35:42.683
åæä Úä äÝÓß ÈåÐå ÇáãÌáÉ
00:35:55.309 – 00:35:56.874
æÝì ÇáÎÇÑÌ
00:35:56.769 – 00:35:58.96
Ìíäì ÊÚÑÖÊ áÈÚÖ ÇáãÔÇßá
00:35:58.96 – 00:36:02.403
ÈÓÈÈ ÕæÑ áåÇ Ýì Òì ÇáßáíÉ
00:36:02.404 – 00:36:04.595
æØÑÏÊ ãä ÇáßáíÉ
00:36:07.934 – 00:36:10.438
áßä Ðáß áã íßä ÇáÃÓæÃ
00:36:10.438 – 00:36:12.942
áÃä ãÇáß ãÓÑÍ
00:36:12.942 – 00:36:14.402
Ýì ããÝíÓ¡ ÊíäíÓì
00:36:14.403 – 00:36:16.072
ÑÃì ÕæÑåÇ
00:36:15.968 – 00:36:19.932
æÚÑÖ ÚáíåÇ ÇáÛäÇÁ
00:36:19.932 – 00:36:22.123
Ýì Ãæá ÝÑÕÉ
00:36:22.019 – 00:36:24.418
ÑßÈÊ ÇáÍÇÝáÉ Åáì ããÝíÓ
00:36:24.419 – 00:36:26.714
ááÞÇÆåÇ Ýì Ðáß ÇáãÓÑÍ
00:36:26.714 – 00:36:28.174
ßÇäÊ ÑÇÆÚÉ
00:36:28.175 – 00:36:29.635
áäÕÝÞ áåÇ
00:36:29.74 – 00:36:32.765
æÇáÂä¡ Åáì ÇáÕæÊ æÇáÌãÇá
00:36:32.766 – 00:36:34.644
ãÈÇÔÑÉ ãä åæáíæÏ¡ ßÇáíÝæÑäíÇ
00:36:34.644 – 00:36:36.417
ÐÇÊ ÇáÌãÇá ÇáÎÇÕ ÌÏÇð
00:36:36.418 – 00:36:38.817
áäÚØíåÇ ÚÇÕÝÉ ãä ÇáÊÕÝíÞ
00:36:38.713 – 00:36:40.591
ÇáãÏááÉ ÈæÈì ÏíáÇä
00:36:49.773 – 00:36:55.824
" ßã ãä ÇáØÑÞ íÌÈ Úáì ÇáÑÌá ÓíÑåÇ "
00:36:55.616 – 00:37:01.145
" ßì íßæä ÑÌáÇð "
00:37:01.042 – 00:37:07.51
" äÚã¡ æßã ãä ÇáÈÍÇÑ íÌÈ Ãä íÚÈÑåÇ "
00:37:07.302 – 00:37:09.284
áÞÏ ÍÞÞÊ ÍáãåÇ
00:37:11.371 – 00:37:13.249
ßÇäÊ ãØÑÈÉ ÔÚÈíÉ
00:37:24.309 – 00:37:25.665
ÛíÑíåÇ
00:37:25.666 – 00:37:27.126
áíäÒáåÇ ÃÍÏßã
00:37:30.778 – 00:37:32.238
ãÇ åÐÇ ÇáÐì äÓãÚå
00:37:32.239 – 00:37:35.16
áÏì ÔíÁ áßö
00:37:35.056 – 00:37:37.247
Úáíßö ÇááÚäÉ
00:37:37.247 – 00:37:39.542
ÃäÊ ÛÈì
00:37:39.543 – 00:37:41.421
ÃäÇ ÃÛäì åäÇ
00:37:44.446 – 00:37:45.906
Èæáì¡ ÇÎÑÌ ãä åäÇ
00:37:46.012 – 00:37:48.516
ÅÎÑÓ
00:37:48.516 – 00:37:49.976
ÝÞØ ÅÎÑÓ
00:37:52.481 – 00:37:55.506
ÝæÑÓÊ! ãÇÐÇ ÊÝÚá åäÇ ¿
00:37:55.506 – 00:37:56.862
ãÇÐÇ ÊÝÚá ¿
00:37:57.906 – 00:37:59.784
ãÇÐÇ ÊÝÚá¡ ÝæÑÓÊ ¿
00:37:59.68 – 00:38:01.871
ÃäÒáäì
00:38:05.94 – 00:38:08.548
áä ÃÓãÍ áß ÈÇáÅÓÊãÑÇÑ ÝíãÇ ÊÝÚá¡ ÝæÑÓÊ
00:38:08.444 – 00:38:11.052
áä ÃÓãÍ áß ÈÇáÅÓÊãÑÇÑ Ýì ãÍÇæáÉ ÅäÞÇÐì
00:38:10.948 – 00:38:12.826
áÞÏ ßÇäæÇ íÍÇæáæä áãÓß
00:38:12.826 – 00:38:15.225
ÇáßËíÑ ãä ÇáäÇÓ íÍÇæáæä áãÓì
00:38:15.226 – 00:38:19.399
ÝÞØ.. áä ÃÓãÍ áß ÈÇáÅÓÊãÑÇÑ
00:38:19.295 – 00:38:22.946
áÇ ÃÓÊØíÚ.. ÃäÇ ÃÍÈß
00:38:22.947 – 00:38:25.242
ÝæÑÓÊ
00:38:25.243 – 00:38:27.329
ÃäÊ áÇ ÊÚÑÝ ãÇ åæ ÇáÍÈ
00:38:33.903 – 00:38:37.033
ÃÊÐßÑ ÍíäãÇ ÕáíäÇ¡ ÝæÑÓÊ ¿
00:38:38.285 – 00:38:41.832
áíÌÚáäì Çááå ØíÑÇð
00:38:41.833 – 00:38:43.815
ÍÊì ÃØíÑ ÈÚíÏÇð
00:38:44.963 – 00:38:46.632
äÚã¡ ÃÐßÑ
00:38:49.554 – 00:38:52.058
Ãíãßääì ÇáØíÑÇä ãä ÝæÞ åÐÇ ÇáÌÓÑ ¿
00:38:59.257 – 00:39:02.387
ãÇÐÇ ÊÚäì¡ Ìíäì ¿
00:39:05.413 – 00:39:06.769
áÇ ÔíÁ
00:39:09.795 – 00:39:12.194
áÇÈÏ Ãä ÃÐåÈ
00:39:14.282 – 00:39:15.429
ÅäÊÙÑì¡ Ìíäì
00:39:15.429 – 00:39:17.933
ÝæÑÓÊ¡ ÅÈÞì ÈÚíÏÇð Úäì
00:39:17.934 – 00:39:19.916
ÅÈÞì ÈÚíÏÇð Úäì¡ ãä ÝÖáß
00:39:19.916 – 00:39:21.376
åá íãßääì Ãä ÃÑßÈ ¿
00:39:21.481 – 00:39:22.837
Åáì Ãíä ¿
00:39:22.733 – 00:39:23.88
áÇ ÃåÊã
00:39:23.985 – 00:39:25.237
ÅÑßÈì
00:39:25.237 – 00:39:27.532
ÅÐä æÏÇÚÇð¡ Ìíäì
00:39:28.889 – 00:39:31.914
ÓÃÐåÈ Åáì ÝíÊäÇã
00:39:33.48 – 00:39:36.401
ÅäåÇ ÈáÇÏ ÃÎÑì
00:39:38.906 – 00:39:40.784
ÝÞØ ÅäÊÙÑ ÏÞíÞÉ
00:39:42.14 – 00:39:45.27
ÅÓãÚ¡ ÚÏäì ÈÔíÁ
00:39:45.166 – 00:39:47.252
ÅÐÇ æÞÚÊ Ýì ãÔßáÉ
00:39:47.148 – 00:39:48.504
áÇ Êßä ÔÌÇÚ
00:39:48.609 – 00:39:51.634
ÝÞØ ÅÌÑì¡ ÍÓäÇð¡ ÅåÑÈ ÈÚíÏÇð
00:39:51.635 – 00:39:52.991
ÍÓäÇð
00:39:57.687 – 00:39:59.46
Ìíäì
00:40:00.899 – 00:40:04.133
ÓÃßÊÈ áß ÏÇÆãÇð
00:40:12.586 – 00:40:14.464
æåßÐÇ
00:40:14.36 – 00:40:16.238
ÑÍáÊ
00:40:31.369 – 00:40:33.977
ÚÏ Åáì ÓÇáãÇð
00:40:33.874 – 00:40:35.439
åá ÊÓãÚ ¿
00:40:54.953 – 00:40:56.622
" ÈÚÖ ÇáäÇÓ æáÏæÇ "
00:40:56.623 – 00:40:59.023
" ááÊáæíÍ ÈÇáÚáã "
00:40:58.918 – 00:41:02.361
" Åäåã ÍãÑ æÈíÖ æÒÑÞ "
00:41:02.362 – 00:41:06.014
" æÈíäãÇ åäÇß ãä íáåæ "
00:41:05.91 – 00:41:09.666
" íÔåÑæä åã ÃÓáÍÊåã "
00:41:09.667 – 00:41:11.44
" ÃäÇ áÓÊ ãäåã "
00:41:11.441 – 00:41:13.423
" ÃäÇ áÓÊ ãäåã "
00:41:13.423 – 00:41:16.657
" ÃäÇ áÓÊ Èä ÓíäÇÊæÑ "
00:41:16.658 – 00:41:18.431
" ÃäÇ áÓÊ ãäåã "
00:41:18.432 – 00:41:19.892
ÇáÂä ÃÎÈÑæäÇ
00:41:19.893 – 00:41:22.919
Ãä ÝíÊäÇã ÊÎÊáÝ ÊãÇãÇð
00:41:22.919 – 00:41:25.006
Úä ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ
00:41:25.007 – 00:41:29.285
ÈÎáÇÝ ÚáÈ ÇáÈíÑÉ æÇáÔæÇÁ
00:41:29.285 – 00:41:31.058
ßÇäÊ ßÐáß
00:41:40.764 – 00:41:43.998
ÃÑÇåä Ãä åÐå ÇáãíÇå ãáíÆÉ ÈÇáÌãÈÑì
00:41:43.999 – 00:41:47.025
ÃÎÈÑæäì Ãä ÝíÊäÇã ÈåÇ ÌãÈÑì ÌíÏ
00:41:46.921 – 00:41:48.903
ÈÚÏ Ãä äÑÈÍ åÐå ÇáÍÑÈ
00:41:49.008 – 00:41:50.677
æäÓíØÑ Úáì ßá ÔíÁ
00:41:50.677 – 00:41:52.972
íãßääÇ ÅÕØíÇÏ ÇáÌãÈÑì ÇáÃãÑíßì
00:41:52.973 – 00:41:54.329
æÇáÌãÈÑì ÇáÝíÊäÇãì
00:41:54.225 – 00:41:56.312
ÓäÕØÇÏ ÌãÈÑì ØæÇá ÇáæÞÊ
00:41:59.025 – 00:42:01.425
áÇÈÏ Ãäßã ÌäæÏì ÇáÌÏÏ
00:42:01.321 – 00:42:02.468
ÕÈÇÍ ÇáÎíÑ¡ ÓíÏì
00:42:02.469 – 00:42:04.034
ÃäÒáÇ íÏíßãÇ
00:42:04.034 – 00:42:05.494
áÇ ÊÍíÉ
00:42:05.6 – 00:42:08.104
åäÇß ÞäÇÕÉ ãáÇÚíä
00:42:08.104 – 00:42:10.295
ãä íÍÈ ÖÇÈØ áÇ íÍíå
00:42:10.295 – 00:42:13.634
ÃäÇ ÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä ÊÇíáæÑ ãÑÍÈÇð Èßã Ýì ÝÕíáÉ ÇáÍÕä
00:42:14.783 – 00:42:16.452
ãÇÐÇ ÃÕÇÈ ÔÝÊß¿
00:42:17.496 – 00:42:19.791
áÞÏ æáÏÊ ÈåÇ¡ ÓíÏì
00:42:19.792 – 00:42:21.983
ÍÓäÇð¡ ãä ÇáÃÝÖá Ãä ÊÖãåÇ
00:42:21.983 – 00:42:24.487
ÓæÝ ÊÓÈÈ áß ÇáãÔÇßá
00:42:25.635 – 00:42:28.243
ãä Ãíä ÃäÊã ¿
00:42:28.14 – 00:42:29.287
- ÃáÇÈÇãÇ¡ ÓíÏì - ÃáÇÈÇãÇ¡ ÓíÏì
00:42:30.54 – 00:42:31.479
ÃäÊãÇ ÊæÃã ¿
00:42:33.67 – 00:42:36.383
áÇ. áÓäÇ ÃÞÇÑÈ¡ ÓíÏì
00:42:38.262 – 00:42:39.618
ÅäÙÑÇ
00:42:39.723 – 00:42:41.079
ÇáÞÇÚÏÉ åäÇ
00:42:42.123 – 00:42:43.375
ÙáÇ ãÚì
00:42:43.375 – 00:42:44.835
æÊÚáãÇ ãä ÇáÑÌÇá
00:42:44.94 – 00:42:47.027
ÇáÐíä ÚÇÔæÇ Ýì åÐå ÇáÈáÇÏ áÝÊÑÉ
00:42:46.923 – 00:42:48.279
ÓÊßæäÇ ÈÎíÑ
00:42:48.28 – 00:42:50.575
ÃÞá ÌÒÁ Ýì ÃÓáÍÊß
00:42:50.576 – 00:42:53.81
ÞÏ íÕäÚ ÇáÝÇÑÞ Èíä ÇáÍíÇÉ æÇáãæÊ
00:42:53.81 – 00:42:54.853
ÇáÌæÇÑÈ
00:42:54.958 – 00:42:57.045
æÇáäÚÇá
00:42:57.045 – 00:42:58.923
ÍÇÝÙÇ Úáì ÞÏãíßãÇ ÌÇÝÉ
00:42:58.924 – 00:43:01.428
æÍÇÝÙÇ Úáì äÙÇÝÉ ÇáÌæÇÑÈ
00:43:01.428 – 00:43:02.68
áÃä åÐå ÇáÈáÇÏ
00:43:02.785 – 00:43:05.08
ÊÚÌ ÈãÇ áÇ íÊÑß ÇáÃÞÏÇã ÈÎíÑ
00:43:06.541 – 00:43:08.001
ÚÑíÝ ÓãíË
00:43:08.002 – 00:43:10.506
Ãíä ÍÈá ÇáÑÇÝÚÉ¡ Ãáã ÃØáÈå ¿
00:43:10.507 – 00:43:11.967
áÞÏ ÃÖÝÊ ØáÈß Åáì ÇáÞÇÆãÉ
00:43:12.072 – 00:43:14.472
ÍÓäÇð¡ ÅÊÕá Èåã
00:43:14.368 – 00:43:16.559
áÞÏ ÚÑÝÊ ÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä ÌíÏÇð
00:43:16.559 – 00:43:19.689
Åäå ãÍÙæÙ¡ æÞÏ ÓÇÚÏäì ßËíÑÇð
00:43:19.585 – 00:43:23.446
Åäå ãä ÚÇÆáÉ ÚÓßÑíÉ
00:43:23.342 – 00:43:25.95
ÔÎÕ ãÇ Ýì ÚÇÆáÊå ÍÇÑÈ
00:43:25.951 – 00:43:27.411
æãÇÊ
00:43:27.412 – 00:43:29.081
Ýì ßá
00:43:29.186 – 00:43:30.333
æÃì
00:43:30.334 – 00:43:32.525
ÍÑÈ ÃãÑíßíÉ
00:43:32.421 – 00:43:34.508
ÇááÚäÉ¡ ÊÍÑß
00:43:34.508 – 00:43:35.864
ÊÍÑß
00:43:35.864 – 00:43:37.324
íãßäß Ãä ÊÞæá
00:43:37.325 – 00:43:39.829
Ãäå ßÇä íÚÔÞ ÇáÅáÊÒÇã
00:43:40.873 – 00:43:42.855
ÅÐä ÃäÊãÇ ãä ÃÑßäÓÇÓ
00:43:42.856 – 00:43:44.003
ÍÓäÇð
00:43:44.004 – 00:43:45.882
áÞÏ ßäÊ åäÇß
00:43:45.882 – 00:43:48.699
ãÏíäÉ ÌãíáÉ
00:43:48.7 – 00:43:50.578
ÇáÂä Åáì ÇáÚãá
00:43:50.474 – 00:43:51.83
ÅÐåÈÇ Åáì ÚÑíÝ ÇáÝÕíáÉ
00:43:51.83 – 00:43:54.647
ÎÐÇ ãÇ ÊÍÊÇÌÇ ááÚãá
00:43:54.648 – 00:43:56.213
æÅÐÇ ÔÚÑÊãÇ ÈÇáÌæÚ
00:43:56.213 – 00:43:59.134
åäÇß ÇáÔæÇÁ
00:43:59.135 – 00:44:01.952
åäÇß ÞÇÚÏÊÇä Ýì åÐå ÇáÝÕíáÉ
00:44:01.848 – 00:44:04.456
ÃæáÇ: ÅÚÊäíÇ ÈÃÞÏÇãßãÇ
00:44:04.457 – 00:44:08.213
ËÇäíÇð: áÇ ÊÍÇæáÇ Úãá Ãì ÔíÁ ÃÎÑÞ
00:44:08.214 – 00:44:09.883
ãËá Ãä ÊÞÊáÇ äÝÓíßãÇ
00:44:16.04 – 00:44:18.648
Âãá ÃáÇ äÎÐáå
00:44:29.71 – 00:44:32.84
áÞÏ ÑÃíÊ ÇáßËíÑ ãä ÇáÑíÝ
00:44:32.737 – 00:44:35.241
áÇÈÏ Ãä äÞØÚ åÐÇ ÇáØÑíÞ
00:44:37.224 – 00:44:39.206
" áÇ ÈÏ Ãä íßæä åäÇß ØÑíÞ "
00:44:39.206 – 00:44:41.397
" ááÎÑæÌ ãä åäÇ "
00:44:43.485 – 00:44:45.05
æäÈÍË ÏÇÆãÇð
00:44:45.05 – 00:44:47.137
Úä ÑÌá íÏÚì ÊÔÇÑáì
00:44:55.485 – 00:44:56.632
ÊæÞÝ
00:44:56.529 – 00:44:58.094
ãßÇäßã
00:44:59.659 – 00:45:02.789
áã íßä ÇáÃãÑ ãÈåÌ
00:45:02.79 – 00:45:06.129
ÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä ßÇä íÚØíäÇ ÇáÅÍÓÇÓ ÈÇáãÑÍ
00:45:06.025 – 00:45:09.259
ÚäÏ áÞÇÁ ÕÎÑÉ Ãæ Ãì ÔíÁ Ýì ÇáØÑíÞ
00:45:09.26 – 00:45:12.286
íÃãÑäÇ ÈÇáÅäÎÝÇÖ æÃä äÎÑÓ
00:45:12.286 – 00:45:13.433
ÅäÎÝÖ
00:45:13.33 – 00:45:14.477
ÅÎÑÓ
00:45:15.521 – 00:45:16.877
æßäÇ äÝÚá
00:45:33.365 – 00:45:36.808
ÃäÇ áÇ ÃÚÑÝ ÇáßËíÑ
00:45:36.705 – 00:45:39.835
áßäì ÃÚÊÞÏ Ãä ÎíÑÉ ÔÈÇÈ ÃãÑíßÇ
00:45:39.731 – 00:45:41.087
ÎÏãæÇ Ýì åÐå ÇáÍÑÈ
00:45:41.087 – 00:45:43.382
ßÇä åäÇß ÏÇáÇÓ ãä ÝæäíßÓ
00:45:44.74 – 00:45:47.661
ßáíÝíáäÏ ãä ÏíÊÑæíÊ
00:45:47.557 – 00:45:48.809
ÊßÓ
00:45:48.914 – 00:45:50.479
ÊßÓ
00:45:50.375 – 00:45:52.044
ãÇÐÇ íÌÑì ¿
00:45:52.044 – 00:45:54.339
ßÇä ÊßÓ
00:45:54.444 – 00:45:57.157
ÍÓäÇð¡ áÇ ÃÐßÑ ãä Ãíä åæ
00:45:56.949 – 00:45:58.618
áÇ ÔíÁ
00:46:02.48 – 00:46:04.567
ÇáÝÕíáÉ ÇáÑÇÈÚÉ¡ ÞÝ
00:46:04.567 – 00:46:07.593
ÓÃÚÏ áÚÔÑÉ ÊßæäæÇ ÚäÏ ÇáäåÑ
00:46:07.593 – 00:46:09.158
ÊÍÑßæÇ
00:46:13.124 – 00:46:14.584
ÃÓÑÚ
00:46:14.584 – 00:46:15.94
åíÇ Åáì åäÇß
00:46:16.045 – 00:46:17.505
ÇáÔíÁ ÇáÌíÏ Ýì ÝíÊäÇã
00:46:17.506 – 00:46:19.801
Ãäå íæÌÏ ÏÇÆãÇð ãßÇä ááÐåÇÈ
00:46:19.802 – 00:46:21.158
ÇáäÇÑ Ýì ÇáÝÊÍÉ
00:46:24.602 – 00:46:27.315
ÌÇãÈ¡ ÊÝÞÏ Êáß ÇáÝÊÍÉ
00:46:27.315 – 00:46:30.341
æíæÌÏ ÏÇÆãÇð ÔíÆÇð áÊÝÚáå
00:46:31.49 – 00:46:33.368
ÅäÊÔÑ¡ ÛØì ÙåÑå
00:46:38.481 – 00:46:41.089
íæãÇð ãÇ åØáÊ ÇáÃãØÇÑ
00:46:41.09 – 00:46:44.637
æáã ÊÊæÞÝ áÃÑÈÚÉ ÃÔåÑ
00:46:44.429 – 00:46:48.081
ÌÑÈäÇ ßá ÃäæÇÚ ÇáãØÑ
00:46:47.977 – 00:46:50.794
ÇáãØÑ ÇááÇÓÚ ÇáÕÛíÑ ÌÏÇð
00:46:50.69 – 00:46:54.759
æÇáãØÑ ÇáËÞíá ÇáÞæì
00:46:54.656 – 00:46:57.577
æÇáãØÑ ÇáÚäíÝ ÌÏÇð
00:46:57.578 – 00:46:59.351
æÃÍíäÇð ÊãØÑ
00:46:59.352 – 00:47:02.795
ãä ÃÓÝá Åáì ÃÚáì
00:47:02.795 – 00:47:06.447
ÊãØÑ ÍÊì Ýì Çááíá
00:47:06.343 – 00:47:08.116
ãÑÍÈÇð¡ ÝæÑÓÊ
00:47:08.117 – 00:47:09.264
ãÑÍÈÇð¡ ÈæÈÇ
00:47:09.369 – 00:47:11.664
ÓÃÊßÆ Úáíß
00:47:11.665 – 00:47:13.125
æÃäÊ ÊÊßÆ Úáì
00:47:13.126 – 00:47:15.526
ÈåÐå ÇáØÑíÞÉ áä äÖØÑ ááäæã
00:47:15.422 – 00:47:17.509
ÈÑÄæÓäÇ Ýí ÇáØíä
00:47:17.509 – 00:47:20.222
ÃÊÚÑÝ áãÇÐÇ äÍÙì ÈÚáÇÞÉ ØíÈÉ¡ ÝæÑÓÊ ¿
00:47:20.222 – 00:47:23.665
áÃääÇ äÚÊäì ÈÈÚÖäÇ
00:47:23.457 – 00:47:25.335
ßÅÎæÉ
00:47:27.214 – 00:47:28.883
ÝæÑÓÊ
00:47:28.883 – 00:47:31.074
ÃÝßÑ ÃÍíÇäÇð
00:47:31.075 – 00:47:34.101
Ãääì áÇÈÏ Ãä ÃÓÃáß ÓÄÇá ãåã
00:47:35.666 – 00:47:37.753
åá ÊæÏ ÇáÐåÇÈ
00:47:37.649 – 00:47:39.736
áÕíÏ ÇáÌãÈÑì ãÚì ¿
00:47:41.197 – 00:47:42.553
ÍÓäÇð
00:47:42.554 – 00:47:44.327
ÓÃÎÈÑß ÈÔíÁ
00:47:44.432 – 00:47:46.832
áÞÏ ÏÑÓÊ ÇáãæÖæÚ ÌíÏÇð
00:47:46.728 – 00:47:48.293
ÓäÕØÇÏ ÇáßËíÑ ãä ÇáÌãÈÑì
00:47:48.189 – 00:47:49.754
ÓäÏÝÚ Ëãä ÇáãÑßÈ
00:47:49.754 – 00:47:51.319
ÓäæÝÑ Ëãä ÇáÛÇÒ
00:47:51.215 – 00:47:53.302
ÓäÚíÔ Úáì ÇáãÑßÈ
00:47:53.198 – 00:47:55.598
áä äÄÌÑ ÃÍÏÇð
00:47:55.598 – 00:47:57.58
íãßääÇ ÅÏÑÇÊåÇ æÍÏäÇ
00:47:57.58 – 00:47:59.562
ÓäÞÊÓã ÇáÚãá
00:47:59.667 – 00:48:01.858
ÇáäÕÝ ÈÇáäÕÝ
00:48:01.859 – 00:48:04.989
ÊÎíá ßã ÇáÌãÈÑì ÇáÐì íãßäß Ãßáå
00:48:06.45 – 00:48:09.058
ÅäåÇ ÝßÑÉ ãäÚÔÉ
00:48:09.059 – 00:48:11.98
ßÇäÊ ÝßÑÉ ÈæÈÇ ÑÇÆÚÉ
00:48:15.216 – 00:48:16.572
ßÊÈÊ áÌíäì
00:48:16.572 – 00:48:18.659
æÍÏËÊåÇ Úä ßá åÐÇ
00:48:18.555 – 00:48:20.224
ÃÑÓáÊ áåÇ ÑÓÇÆá
00:48:20.225 – 00:48:22.416
áíÓ ßá íæã¡ áßä ÊÞÑíÈÇð
00:48:22.416 – 00:48:24.711
ÍÏËÊåÇ ÚãÇ ÃÝÚá
00:48:24.712 – 00:48:27.216
æÓÃáÊåÇ ÚãÇ ÊÝÚá
00:48:27.216 – 00:48:30.555
ÍÏËÊåÇ ßíÝ ÃÝßÑ ÝíåÇ ÏÇÆãÇð
00:48:31.808 – 00:48:33.79
æßã ÃÔÊÇÞ Åáì
00:48:33.895 – 00:48:35.877
ÑÓÇáÉ ãäåÇ
00:48:35.878 – 00:48:38.695
Åä ßÇä áÏíåÇ æÞÊ
00:48:38.695 – 00:48:41.721
ßäÊ ÃÎÈÑåÇ ÏÇÆãÇð Ãääì ÈÎíÑ
00:48:41.617 – 00:48:49.339
Ëã ÃæÞÚ ßá ÎØÇÈ ÈÜ ÍÈì ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:48:59.044 – 00:49:01.861
" ÔíÁ ãÇ íÍÏË åäÇ "
00:49:03.218 – 00:49:06.974
íæãÇð ãÇ ßäÇ äãÔì ÈÇáÎÇÑÌ ßÇáÚÇÏÉ
00:49:06.766 – 00:49:10.731
æÈÚÏ Ðáß¡ ÈÈÓÇØÉ
00:49:10.731 – 00:49:12.713
ÊæÞÝ ÇáãØÑ
00:49:12.714 – 00:49:14.383
æÃÔÑÞÊ ÇáÔãÓ
00:49:17.201 – 00:49:19.392
ÅÎÊÈÆ
00:49:19.393 – 00:49:21.375
ÅÊÎÐ ÓÇÊÑ
00:49:29.932 – 00:49:32.645
ÅÞÖæÇ Úáì Ðáß ÇáÎäÒíÑ
00:49:32.645 – 00:49:34.94
ÝæÑÓÊ! ÃÃäÊ ÈÎíÑ ¿
00:49:40.263 – 00:49:43.184
áÏíäÇ ãÕÇÈ
00:49:43.185 – 00:49:46.837
äÊÚÑÖ áÞÕÝ ÚäíÝ¡ ÅäÊåì
00:49:46.733 – 00:49:49.341
ÑæÌÑ¡ áÞÏ ÈÏÇ ÇáÞÕÝ
00:49:49.237 – 00:49:51.741
ÚäÏãÇ æÕáäÇ ááäÞØÉ ÇáÒÑÞÇÁ
00:49:51.742 – 00:49:54.142
æåäÇß ÞÕÝ ÕÇÑæÎì
00:49:54.142 – 00:49:55.498
ÞÕÝ ÌÏ ÚäíÝ
00:49:58.107 – 00:49:59.985
ÇááÚäÉ
00:50:07.186 – 00:50:09.899
ÓæÝ íÞÖæÇ ÚáíäÇ
00:50:09.899 – 00:50:13.551
ÓæÝ äÚæÏ ááÎØ ÇáÃÒÑÞ
00:50:13.552 – 00:50:16.578
ÅäÓÍÈ ÅäÓÍÈ
00:50:15.596 – 00:50:17.683
ÝæÑÓÊ ÅÌÑì¡ ÝæÑÓÊ
00:50:17.683 – 00:50:19.457
ÅäÓÍÈ
00:50:19.457 – 00:50:21.753
ÅÌÑì ÅÌÑì¡ íÇÑÌá
00:50:21.753 – 00:50:22.901
ÅÌÑì
00:50:22.901 – 00:50:24.257
ÇäÓÍÈ¡ ÌÇãÈ
00:50:25.823 – 00:50:29.058
ÅÌÑì¡ ÇááÚäÉ ÅÌÑì
00:50:54.941 – 00:50:59.115
ÌÑíÊ æÌÑíÊ ãËáãÇ ÞÇáÊ áì Ìíäì
00:51:01.621 – 00:51:03.917
ÌÑíÊ ÈÓÑÚÉ
00:51:03.917 – 00:51:06.421
Ëã æÌÏÊ äÝÓì æÍíÏÇð
00:51:06.422 – 00:51:08.091
áÞÏ ßÇä ÓíÆÇð
00:51:08.092 – 00:51:09.24
ÈæÈÇ
00:51:11.849 – 00:51:13.936
ÈæÈÇ ßÇä ÃÝÖá ÕÏíÞ áì
00:51:13.936 – 00:51:16.545
ßÇä áÇÈÏ Ãä ÃÊÃßÏ Ãäå ÈÎíÑ
00:51:25.416 – 00:51:28.025
Ãíä ÃäÊ¿
00:51:27.921 – 00:51:30.112
ÈæÈÇ
00:51:30.113 – 00:51:33.139
æáÏì ÚæÏÊì ááÈÍË Úä ÈæÈÇ
00:51:33.139 – 00:51:36.061
ßÇä åäÇß Ðáß ÇáÔÇÈ ããÏÇð Úáì ÇáÃÑÖ
00:51:35.957 – 00:51:37
ÊßÓ
00:51:38.984 – 00:51:40.653
ÍÓäÇð
00:51:40.654 – 00:51:43.158
áã ÃÓÊØÚ Ãä ÃÊÑßå æÍÏå
00:51:43.158 – 00:51:44.619
Ýì åÐÇ ÇáØÑíÞ ÇáãÎíÝ
00:51:44.62 – 00:51:46.394
áÐÇ ÍãáÊå
00:51:46.498 – 00:51:48.272
æÌÑíÊ Èå ÎÇÑÌÇð
00:52:03.405 – 00:52:06.327
ßá ãÑÉ ÃÚæÏ ááÈÍË Úä ÈæÈÇ
00:52:06.223 – 00:52:07.788
ßÇä ÔÎÕ ÂÎÑ íÞæá
00:52:07.684 – 00:52:10.814
" ÓÇÚÏäì¡ ÝæÑÓÊ¡ ÓÇÚÏäì "
00:52:17.286 – 00:52:19.477
ÍÓäÇð. åäÇ. åäÇ
00:52:21.669 – 00:52:24.799
ÅÓÊáÞì¡ ÓÊßæä ÈÎíÑ
00:52:27.096 – 00:52:31.792
áÞÏ ÈÏÃÊ ÃÎÔì ÃáÇ ÃÌÏ ÈæÈÇ
00:52:31.584 – 00:52:33.149
ÃÚÑÝ ãæÞÚì
00:52:33.15 – 00:52:35.132
ÅäÊåì ÇáÎØÑ
00:52:35.133 – 00:52:37.637
äÍä ãÍÇÕÑíä
00:52:37.637 – 00:52:40.663
äÍä Ýì ÍÇÌÉ Åáì ÇáÅäÞÇС ÅäÊåì
00:52:40.664 – 00:52:43.168
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä¡ßæáãÇä ãÇÊ
00:52:43.169 – 00:52:44.63
ÃÚÑÝ
00:52:44.63 – 00:52:47.76
ÇáÝÕíáÉ ÊÈÇÏ ÈÇáßÇãá
00:52:47.657 – 00:52:49.222
ÇááÚäÉ
00:52:49.118 – 00:52:51.205
ãÇÐÇ ÊÝÚá ¿
00:52:51.101 – 00:52:52.666
ÅÊÑßäì åäÇ
00:52:52.666 – 00:52:54.753
ÅåÑÈ¡ æÅÊÑßäì åäÇ
00:52:54.649 – 00:52:56.214
ÅÐåÈ
00:52:56.11 – 00:53:00.284
ÞáÊ ÅÊÑßäì åäÇ¡ ÇááÚäÉ
00:53:02.685 – 00:53:05.711
ÊÍÑßæÇ ÓÑíÚÇð¡ ÅäÓÍÈæÇ¡ ÅäÊåì
00:53:05.607 – 00:53:09.155
áã íßä íÑíÏäì Ãä ÃäÞÐå
00:53:09.156 – 00:53:11.973
ÊæÞÝ
00:53:15.627 – 00:53:18.862
ÊÃáãæÇ
00:53:18.862 – 00:53:20.844
ÃíåÇ ÇáÃæÛÇÏ
00:53:20.845 – 00:53:22.201
ÊÃáãæÇ
00:53:22.306 – 00:53:25.436
áÇ ÃÓÊØíÚ Ãä ÃÊÑß ÇáÝÕíáÉ
00:53:25.333 – 00:53:28.359
ÞáÊ áß ÅÊÑßì åäÇß¡ ÌÇãÈ
00:53:28.359 – 00:53:30.341
ÅÊÑßäì æÅäÌæ ÈäÝÓß
00:53:30.342 – 00:53:32.638
åá ÓãÚÊ ãÇ ÞáÊ ¿
00:53:32.638 – 00:53:35.142
ÇááÚäÉ¡ ÃäÒáäì¡ ÌÇãÈ
00:53:35.143 – 00:53:37.752
ÅåÑÈ ãä åäÇ
00:53:39.735 – 00:53:42.97
áã ÃØáÈ ãäß ÅäÞÇÐì¡ ÇááÚäÉ
00:53:42.866 – 00:53:45.892
Åáì Ãíä ÊÚÊÞÏ Ãäß ÐÇåÈ ¿
00:53:45.893 – 00:53:47.354
ÓÃäÞÐ ÈæÈÇ
00:53:47.354 – 00:53:50.38
ÇáãßÇä íÊÚÑÖ ááÞÕÝ ÇáÌæì
00:53:50.38 – 00:53:52.989
ÓíÞÕÝæä ÇáãßÇä ÈÇáßÇãá
00:53:52.99 – 00:53:54.555
ÅÈÞ åäÇ¡ åÐÇ ÃãÑ
00:53:54.451 – 00:53:56.016
áÇÈÏ Ãä ÃÈÍË Úä ÈæÈÇ
00:54:11.254 – 00:54:13.028
ÝæÑÓÊ
00:54:20.229 – 00:54:21.585
ÈæÈÇ
00:54:21.586 – 00:54:23.464
ÃóäÇ ÈÎíÑ¡ ÝæÑÓÊ
00:54:23.569 – 00:54:25.134
ÃäÇ ÈÎíÑ
00:54:33.484 – 00:54:35.571
Ãæå ÈæÈÇ¡ áÇ
00:54:35.571 – 00:54:37.449
ÓÃßæä ÈÎíÑ
00:54:45.799 – 00:54:46.947
åíÇ
00:54:46.947 – 00:54:48.721
åíÇ. åíÇ
00:54:52.687 – 00:54:55.504
ÃäÇ ÈÎíÑ¡ ÝæÑÓÊ
00:54:58.218 – 00:55:00.305
ÃóäÇ ÈÎíÑ. ÃäÇ ÈÎíÑ
00:55:36.834 – 00:55:39.964
ÇáÏÎÇä íÊÕÇÚÏ¡ ÅÎÑÌ ãä åäÇß
00:55:39.965 – 00:55:42.887
áæ ßäÊ ÃÚáã Ãä åÐÇ ÓíÍÏË
00:55:42.782 – 00:55:45.808
Ýì ÂÎÑ ãÑÉ ÊßáãÊ ãÚ ÈæÈÇ
00:55:45.809 – 00:55:48.835
áÞáÊ áå ÃÝÖá ãÇ ÚäÏì
00:55:48.836 – 00:55:49.984
ãÑÍÈÇð ÈæÈÇ
00:55:49.879 – 00:55:51.235
ãÑÍÈÇð ÝæÑÓÊ
00:55:53.636 – 00:55:55.201
ÝæÑÓÊ
00:55:55.098 – 00:55:58.333
áãÇÐÇ íÍÏË åÐÇ ¿
00:55:58.333 – 00:56:01.359
áÞÏ ÃÕÈÊ
00:56:01.36 – 00:56:05.952
ÈæÈÇ ÞÇá ÔíÆÇð áã ÃäÓÇå ÃÈÏÇð
00:56:05.847 – 00:56:09.499
ÃÑíÏ ÇáÚæÏÉ ááÈíÊ
00:56:09.396 – 00:56:12.318
ÈæÈÇ ßÇä ÃÝÖá ÕÏíÞ áì
00:56:12.318 – 00:56:14.3
æÃÝÖá ãä ÚÑÝÊ
00:56:14.301 – 00:56:17.849
åÐÇ ãÇ áÇ ÊÌÏå ÈÓåæáÉ
00:56:17.849 – 00:56:21.397
ßÇä íÑíÏ Ãä íãÊáß ãÑßÈ áÕíÏ ÇáÌãÈÑì
00:56:21.398 – 00:56:25.885
ÈÏáÇð ãä Ðáß¡ ãÇÊ ÈÌÇäÈ ÇáäåÑ Ýì ÝíÊäÇã
00:56:31.208 – 00:56:33.712
åÐÇ ßá ãÇ íãßääì Þæáå Úä Ðáß
00:56:35.8 – 00:56:38.096
ßÇäÊ ÑÕÇÕÉ¡ ÃáíÓ ßÐáß ¿
00:56:39.871 – 00:56:41.332
ÑÕÇÕÉ ¿
00:56:41.332 – 00:56:44.149
ÇáÊì ÃÕÇÈÊß
00:56:45.298 – 00:56:47.176
Ãæå. äÚã ÓíÏì
00:56:47.176 – 00:56:49.889
áÞÏ ÃÕÈÊ Ýì ãÄÎÑÊì
00:56:49.89 – 00:56:54.482
ÞÇáæÇ ÈÃääì ÃÓÊÍÞ ãáíæä ÏæáÇÑ
00:56:54.377 – 00:56:56.359
áßä ÇáãÇá ÓíÐåÈ ááÌíÔ
00:56:56.36 – 00:57:00.43
æáã ÃÑì ÈäÓ æÇÍÏ ãä åÐÇ ÇáãÇá
00:57:00.431 – 00:57:04.396
ÇáÌãíá Ýì åÐå ÇáÅÕÇÈÉ
00:57:04.292 – 00:57:06.17
ßÇä ÇáÂíÓ ßÑíã
00:57:06.066 – 00:57:09.092
áÞÏ ÃÚØæäì ßá ãÇ ÃÑíÏ ãä ÇáÂíÓ ßÑíã
00:57:09.093 – 00:57:10.554
æÎãä ãÇÐÇ ¿
00:57:10.658 – 00:57:14.728
ßÇä åäÇß ÕÏíÞ Ýì ÇáÓÑíÑ ÇáãÌÇæÑ
00:57:15.772 – 00:57:19.007
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä¡ ÃÍÖÑÊ áß ÈÚÖ ÇáÂíÓ ßÑíã
00:57:20.678 – 00:57:23.6
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä¡ ÂíÓ ßÑíã
00:57:34.35 – 00:57:37.272
æÞÊ ÍãÇãß¡ ÃíåÇ ÇáãáÇÒã
00:57:51.883 – 00:57:52.926
áÇÑÓæä
00:57:54.91 – 00:57:56.266
æíÈÓÊÑ
00:57:57.414 – 00:57:58.979
ÌÇãÈ
00:57:58.98 – 00:58:00.441
ÌÇãÈ
00:58:00.441 – 00:58:02.11
ÃäÇ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
00:58:08.582 – 00:58:12.756
" Ìíäì ßÇÑíä¡ ÌÑíä Èæ ÃáÇÈÇãÇ "
00:58:12.861 – 00:58:13.904
ÌæäÓä
00:58:24.967 – 00:58:27.993
ãÝÇÌÃÉ¡ ãÝÇÌÃÉ¡ ãÝÇÌÃÉ
00:58:30.707 – 00:58:34.359
ÌÇãÈ¡ ßíÝ ÊÔÇåÏ åÐÇ ÇáÍãÞ ¿
00:58:34.151 – 00:58:35.716
ÃÛáÞå
00:58:35.717 – 00:58:38.326
ÃäÊ ÊäÊãì Åáì ÇáÞæÇÊ ÇáÃãÑíßíÉ
00:58:38.221 – 00:58:39.786
ÔÈßÉ ÝíÊäÇã
00:58:39.683 – 00:58:41.352
åÐå ÇáÞäÇÉ ÇáÓÇÏÓÉ
00:58:43.753 – 00:58:45.527
ÌÇãÈ
00:58:47.197 – 00:58:49.179
ÃÊÚÑÝ ßíÝ ÊáÚÈ åÐå ÇááÚÈÉ ¿
00:58:50.85 – 00:58:53.354
ÊÚÇá¡ ÏÚäì ÃÑíß
00:58:54.816 – 00:58:57.32
ÓÑ åÐå ÇááÚÈÉ
00:58:57.32 – 00:58:59.302
ãåãÇ ÍÏË
00:58:59.303 – 00:59:01.807
ÅíÇß ÃÈÏÇð
00:59:01.808 – 00:59:03.999
Ãä ÊÑÝÚ Úíäíß Úä ÇáßÑÉ
00:59:06.818 – 00:59:08.07
ÍÓäÇð
00:59:11.305 – 00:59:12.766
áÓÈÈ ãÇ
00:59:12.871 – 00:59:15.375
ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ.. ßÇäÊ ãäÇÓÈÉ ÊãÇãÇð áì
00:59:15.376 – 00:59:16.524
ÃÊÑì ¿
00:59:16.524 – 00:59:18.82
Ãì ÃÈáå íãßäå ÇááÚÈ
00:59:18.82 – 00:59:22.368
áÞÏ ÇÎÐÊ ÃáÚÈåÇ ØæÇá ÇáæÞÊ
00:59:22.368 – 00:59:24.037
áÚÈÊ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ
00:59:24.038 – 00:59:27.795
ÍÊì Åä áã ÃÌÏ ãä íáÇÚÈäì¡ ßäÊ ÃáÚÈ ãÚ ÇáãäÖÏÉ
00:59:35.936 – 00:59:37.501
ÇáÌãíÚ Ýì ÇáãÔÝì
00:59:37.501 – 00:59:41.675
ÞÇáæÇ Ãääì ÃÈÏæ ßÇáÈØÉ Ýì ÇáãÇÁ
00:59:41.467 – 00:59:43.032
ÃíÇð ßÇä ãÚäÇåÇ
00:59:42.928 – 00:59:46.372
ÍÊì ÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä ßÇä íÃÊì áãÊÇÈÚÊì
00:59:50.964 – 00:59:53.468
áÚÈÊ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ ßËíÑÇð
00:59:53.469 – 00:59:56.391
áÚÈÊåÇ ÍÊì Ýì äæãì
01:00:03.384 – 01:00:04.427
ÇáÂä
01:00:04.428 – 01:00:05.993
ÅÓÊãÚ Åáì
01:00:05.889 – 01:00:07.976
áßá ãäÇ ÞÏÑå
01:00:07.976 – 01:00:11.524
áÇ íæÌÏ ÎØá ÅäåÇ ÃÞÏÇÑ
01:00:11.525 – 01:00:14.551
ßÇä íÌÈ Úáì Ãä ÃãæÊ åäÇß ãÚ ÑÌÇáì
01:00:14.4 – 01:00:18.572
áßä ÇáÂä...ÃäÇ áÇÔíÁ¡ ãÌÑÏ ßÓíÍ
01:00:18.468 – 01:00:20.241
ÈáÇ ÃÑÌá
01:00:20.241 – 01:00:22.431
ÅäÙÑ...ÅäÙÑ Åáì
01:00:22.327 – 01:00:23.891
ÃÊÑì Ðáß ¿
01:00:23.892 – 01:00:25.873
ÃÊÚÑÝ ãÇ åÐÇ
01:00:25.873 – 01:00:29.002
áÇ ÃÓÊØíÚ ÅÓÊÎÏÇã ÞÏãì
01:00:30.88 – 01:00:32.966
äÚã¡ ÓíÏì. ÃÑì Ðáß
01:00:36.409 – 01:00:39.225
åá ÓãÚÊ ãÇ ÞáÊ ¿
01:00:39.121 – 01:00:41.102
áÞÏ ÎÏÚÊäì
01:00:41.207 – 01:00:42.667
áÞÏ ßÇä áì ÞÏÑì
01:00:42.667 – 01:00:45.274
íÝÊÑÖ Ãä ÃãæÊ Ýì ÇáãÚÑßÉ
01:00:45.275 – 01:00:46.422
ÈÔÑÝ
01:00:46.526 – 01:00:48.403
Ðáß ßÇä ÞÏÑì
01:00:48.3 – 01:00:51.429
æÃäÊ...ÍÑãÊäì ãäå
01:00:59.774 – 01:01:02.277
ÃÊÝåã ãÇ ÃÞæá¡ ÌÇãÈ ¿
01:01:04.676 – 01:01:07.909
áã íßä ãä ÇáãÝÊÑÖ ÍÏæË Ðáß
01:01:07.805 – 01:01:09.682
áíÓ áì
01:01:11.143 – 01:01:12.707
ßÇä áÏì ÞÏÑì
01:01:14.69 – 01:01:16.358
áÞÏ ßäÊ
01:01:16.359 – 01:01:18.132
ÇáãáÇÒã
01:01:18.236 – 01:01:20.009
ÏÇä ÊÇíáæÑ
01:01:24.808 – 01:01:26.789
äÚã¡ æáÇÒáÊ
01:01:26.789 – 01:01:28.562
ÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä
01:01:50.78 – 01:01:52.344
ÅäÙÑ Åáì
01:01:53.805 – 01:01:56.412
ãÇÐÇ ÓÃÝÚá ÇáÂä ¿
01:01:58.812 – 01:02:01.732
ãÇÐÇ ÓÃÝÚá ÇáÂä ¿
01:02:11.329 – 01:02:13.102
ãÌäÏ ÌÇãÈ ¿
01:02:14.771 – 01:02:16.648
äÚã ÓíÏì
01:02:16.649 – 01:02:18.109
ßãÇ ßäÊ
01:02:19.257 – 01:02:20.404
íÇ Èäì
01:02:20.404 – 01:02:22.907
áÞÏ ãäÍÊ æÓÇã ÇáÔÑÝ
01:02:22.907 – 01:02:25.306
Îãä ãÇÐÇ¡ ãáÇÒã Ãæá ÏÇä ¿
01:02:25.202 – 01:02:28.122
íÑíÏæä ãäÍì æÓÇã
01:02:33.86 – 01:02:35.841
ÓíÏÊì
01:02:35.842 – 01:02:38.345
ãÇÐÇ ÝÚáæÇ ÈÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä ¿
01:02:38.345 – 01:02:40.222
ÃÚÇÏæå ááæØä
01:02:46.794 – 01:02:50.236
ÈÚÏ ÃÓÈæÚíä¡ ÊÑßÊ ÝíÊäÇã
01:02:50.236 – 01:02:51.8
ÈÏÃÊ ÇáãÑÇÓã
01:02:51.801 – 01:02:53.991
ÈßáãÉ ãä ÇáÑÆíÓ
01:02:53.991 – 01:02:58.684
ÈÎÕæÕ ÊÕÚíÏ ÇáÍÑÈ Ýì ÝíÊäÇã
01:02:58.476 – 01:03:02.648
ãäÍ ÌæäÓä 4 ÑÌÇá ãä ÇáÞæÇÊ ÇáãÓáÍÉ ÃæÓãÉ ÇáÔÑÝ
01:03:02.44 – 01:03:04.421
ÃãÑíßÇ ããÊäÉ áß¡ Èäì
01:03:06.3 – 01:03:08.281
ÃÚÑÝ Ãäß ÃÕÈÊ
01:03:08.386 – 01:03:10.367
Ãíä ÃÕÈÊ ¿
01:03:10.368 – 01:03:12.036
Ýì ãÄÎÑÊì
01:03:12.037 – 01:03:14.018
ÍÓäÇ¡ ÃÝåã Ðáß
01:03:14.018 – 01:03:16.834
íÌÈ Ãä ÃÑì Ðáß
01:03:30.812 – 01:03:32.585
ÇááÚäÉ¡ Èäì
01:03:34.254 – 01:03:37.904
ÈÚÏ Ðáß ÐåÈÊ Ããì Åáì ÇáÝäÏÞ
01:03:37.905 – 01:03:41.973
æÎÑÌÊ ÃäÇ ááÊäÒå æÑÄíÉ ÚÇÕãÊäÇ
01:03:46.667 – 01:03:49.379
ÌíÏ¡ Ãä Ããì ßÇäÊ ÊÑÊÇÍ
01:03:49.379 – 01:03:52.403
áÃä ÇáÔæÇÑÚ ßÇäÊ ÊÚÌ ÈÇáäÇÓ
01:03:52.404 – 01:03:55.428
íäÙÑæä ááÊãÇËíá æÇáäÕÈ ÇáÊÐßÇÑíÉ
01:03:55.324 – 01:03:58.348
æÈÚÖåã ßÇäæÇ íÊÏÇÝÚæä
01:03:58.349 – 01:04:00.226
ÍÓäÇð¡ ÅÊÈÚæäì
01:04:00.227 – 01:04:03.669
ÍíËãÇ ÐåÈÊ áÇÈÏ Ãä Ãßæä Ýì ÇáÕÝ
01:04:10.345 – 01:04:11.388
åíÇ
01:04:21.402 – 01:04:24.948
ÃäÊ ãäÇÓÈ áÐáß
01:04:24.739 – 01:04:26.199
ÌíÏ
01:04:26.304 – 01:04:27.868
ÍÓäÇð
01:04:27.764 – 01:04:30.893
ßÇä åäÇß ÑÌá íáÞì ßáãÉ
01:04:30.789 – 01:04:32.353
æáÓÈÈ ãÇ
01:04:32.25 – 01:04:35.379
ßÇä íÑÊÏì ÞãíÕ Úáíå Úáã ÃãÑíßÇ
01:04:36.839 – 01:04:41.011
æßÇä íÍÈ Ãä íÞæá ßáãÉ áæ ßËíÑÇð
01:04:40.803 – 01:04:43.202
áæ åÐÇ...áæÐáß
01:04:43.202 – 01:04:46.331
æßáãÇ ÞÇá áæ
01:04:46.227 – 01:04:49.46
ÊÚÇáì åÊÇÝ ÇáäÇÓ
01:04:50.921 – 01:04:53.633
äÚã. äÚã
01:04:54.989 – 01:04:58.222
ÊÚÇá íÇÑÌá ÅÕÚÏ åäÇ
01:04:58.118 – 01:04:59.578
ÊÚÇá. ÊÚÇá
01:04:59.578 – 01:05:01.768
äÚã¡ ÃäÊ. ÊÚÇá. ÊÍÑß¡ ÊÍÑß
01:05:17.832 – 01:05:20.961
ÍÏËäÇ Úä ÍÑÈ ÝíÊäÇã¡ íÇÑÌá
01:05:20.962 – 01:05:22.943
ÍÑÈ ÝíÊäÇã ¿
01:05:22.943 – 01:05:25.863
ÍÑÈ ÝíÊÜ
01:05:25.76 – 01:05:27.428
ÇáÅÓã ÇáãáÚæä
01:05:51.42 – 01:05:52.88
ÍÓäÇð
01:05:52.984 – 01:05:56.008
íãßääì Ãä ÃÞæá ÔíÁ æÇÍÏ
01:05:55.905 – 01:05:57.365
Úä ÍÑÈ ÝíÊäÇã
01:05:57.469 – 01:06:00.493
íãßääì Ãä ÃÞæá ÔíÁ æÇÍÏ Úä
01:06:00.39 – 01:06:01.954
ÍÑÈ ÝíÊäÇã
01:06:05.397 – 01:06:07.274
Ýì ÝíÊäÇã
01:06:18.435 – 01:06:20.416
ãÇÐÇ ÊÝÚá ¿
01:06:20.417 – 01:06:23.441
ÓÃÖÑÈß Úáì íÇÝæÎß ÃíåÇ ÇááÚíä
01:06:23.442 – 01:06:25.945
ÈÍÞ ÇáãÓíÍ¡ ãÇÐÇ ÝÚá ¿
01:06:25.946 – 01:06:28.032
áÇ äÓãÚß
01:06:29.596 – 01:06:31.995
áÇ äÓãÚ Ãì ÔíÁ
01:06:32.83 – 01:06:33.873
åßÐÇ
01:06:33.873 – 01:06:34.916
ÃÚØäì ÅíÇå
01:06:34.812 – 01:06:37.524
Êßáã
01:06:37.524 – 01:06:39.297
åÐÇ åæ
01:06:39.401 – 01:06:41.904
æåÐÇ ßá ãÇ íãßääì Þæáå
01:06:41.8 – 01:06:43.677
Úä Ðáß
01:06:49.832 – 01:06:52.126
Ðáß ÕÍíÍ
01:06:52.127 – 01:06:53.691
ßá ãÇ ÞáÊ
01:06:55.152 – 01:06:57.446
ãÇ ÅÓãß ¿
01:06:57.447 – 01:07:00.993
ÅÓãì ÝæÑÓÊ¡ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
01:07:00.993 – 01:07:02.557
ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
01:07:02.558 – 01:07:03.914
- ÌÇãÈ ÌÇãÈ - ÌÇãÈ
01:07:05.478 – 01:07:07.459
ÝæÑÓÊ
01:07:08.503 – 01:07:09.963
ÝæÑÓÊ
01:07:13.302 – 01:07:15.283
Ìíäì
01:07:15.283 – 01:07:16.326
ÝæÑÓÊ
01:07:31.764 – 01:07:33.224
ÃäÊ
01:07:43.447 – 01:07:47.41
áÞÏ ßÇäÊ ÃÓÚÏ áÍÙÉ Ýì ÍíÇÊì
01:07:48.975 – 01:07:53.043
Ìíäì æÃäÇ ÚÏäÇ ãËá ÇáÈÇÒáÇÁ æÇáÌÒÑ ËÇäíÉ
01:07:53.043 – 01:07:54.503
ÃÎÐÊäì Ýì ÌæáÉ
01:07:54.503 – 01:07:57.527
æÞÏãÊäì áÈÚÖ ÃÕÏÞÇÆåÇ
01:07:57.528 – 01:07:58.988
ÃÛáÞ åÐå ÇáÓÊÇÑÉ
01:07:58.989 – 01:08:02.013
æÅÈÊÚÏ Úä åÐå ÇáäÇÝÐÉ
01:08:02.014 – 01:08:03.265
ÃáÇ ÊÚÑÝ ÃääÇ Ýì ÍÑÈ åäÇ ¿
01:08:03.161 – 01:08:04.308
ÃáÇ ÊÚÑÝ ÃääÇ Ýì ÍÑÈ åäÇ ¿
01:08:04.308 – 01:08:06.289
áÇ ÖÑÑ ãäå Åäå ÃÍÏäÇ
01:08:06.29 – 01:08:08.376
ÏÚíäì ÃÐßÑß
01:08:08.272 – 01:08:11.401
åÏÝäÇ åæ ÍãÇíÉ ÒÚãÇÆäÇ ÇáÓæÏ
01:08:11.297 – 01:08:13.904
ãä ÇáÚÑÞííä
01:08:13.905 – 01:08:16.825
ÇáÐíä íßíÏæä áäÇ
01:08:14.635 – 01:08:15.678
ÈíÏãÑæÇ ãÌÊãÚäÇ
01:08:18.599 – 01:08:20.059
ãä åÐÇ ÇáØÝá ¿
01:08:20.163 – 01:08:23.187
Åäå ÃÚÒ ÃÕÏÞÇÆì¡ ÇáÐì ÍÏËÊß Úäå
01:08:23.084 – 01:08:26.108
Åäå ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ ÝæÑÓÊ¡ åÐÇ æíÒáì
01:08:26.109 – 01:08:28.612
æíÒáì æÃäÇ ÚÔäÇ ÓæíÇ Ýí ÈíÑßíáì
01:08:28.612 – 01:08:31.636
æåæ ÑÆíÓ ÞÓã ÈíÑßíáì áÜ ÅÓ Ïì ÅÓ
01:08:31.637 – 01:08:34.661
äÍä åäÇ áÊÞÏíã ÇáÍãÇíÉ æÇáãÓÇÚÏÉ
01:08:34.662 – 01:08:37.165
áßá ãä íÍÊÇÌ áãÓÇÚÏÊäÇ
01:08:37.165 – 01:08:38.625
áÃääÇ ÇáäãæÑ ÇáÓæÏÇÁ
01:08:38.626 – 01:08:40.712
ÖÏ ÇáÍÑÈ Ýí ÝíÊäÇã
01:08:40.608 – 01:08:42.172
äÍä ÖÏ Ãì ÍÑÈ
01:08:42.172 – 01:08:45.301
íßæä ÝíåÇ ÇáÓæÏ Ýì ÇáÎØ ÇáÃãÇãì
01:08:45.093 – 01:08:48.222
ááãæÊ ãä ÃÌá ÃäÇÓ íßÑåæäåã
01:08:48.118 – 01:08:52.29
äÍä ÖÏ Ãì ÍÑÈ íÐåÈ ÝíåÇ ÇáÓæÏ ááÞÊÇá
01:08:52.082 – 01:08:55.837
Ëã íåÇäæä æíÞÊáæä Ýì ÈáÇÏåã
01:08:55.732 – 01:08:58.756
äÍä ÖÏ ÇáÚäÕÑíÉ æÇáÅãÈÑíÇáíÉ
01:09:07.102 – 01:09:08.666
ÝæÑÓÊ
01:09:08.771 – 01:09:10.022
ÊæÞÝ
01:09:10.023 – 01:09:11.587
ÊæÞÝ
01:09:12.63 – 01:09:13.881
ÝæÑÓÊ
01:09:13.986 – 01:09:16.489
ÊæÞÝ ÊæÞÝ
01:09:25.147 – 01:09:27.65
ßÇä íÌÈ ÃáÇ ÂÊì Èß åäÇ
01:09:27.651 – 01:09:32.553
ßÇä íÌÈ Ãä ÃÚÑÝ Ãä åÐÇ ÇáåÑÇÁ ÓíÍÏË
01:09:32.449 – 01:09:35.056
ßÇä íÌÈ ÃáÇ íÖÑÈß¡ Ìíäì
01:09:40.168 – 01:09:42.045
åíÇ¡ ÝæÑÓÊ
01:09:47.156 – 01:09:52.162
ÇÓÝ áÊÔÇÌÑì Ýì ãäÊÕÝ ÍÝáå ÇáäãÑ ÇáÇÓæÏ ÎÇÕÊß
01:09:53.415 – 01:09:56.439
åæ áã íßä íÞÕÏ ÚäÏãÇ ÝÚá åÐå ÇáÇÔíÇÁ
01:09:56.44 – 01:09:59.047
ÇäÇ áÇ ÇÓÊÍãá Çì ÇÓÇÁå áßì , Ìíäì
01:10:00.821 – 01:10:02.802
ÇäÇ ÇÚáã Çäß áÇÊÑÛÈ Ýì Ðáß ÝæÑÓÊ
01:10:04.784 – 01:10:07.6
ÇäÇ ÇÑíÏ Çä Çßæä ÕÏíÞß ÇáãÞÑÈ
01:10:18.032 – 01:10:20.222
åÐå ÇáÈÏáå ÓÝÑíå ÝæÑÓÊ
01:10:21.995 – 01:10:23.872
ÇäÙÑ Çäß æÓíã ÈåÇ
01:10:23.873 – 01:10:25.646
ÝÚáÇ
01:10:28.88 – 01:10:30.34
ÇÊÚáãì¿
01:10:30.444 – 01:10:31.591
ãÇÐÇ¿
01:10:33.886 – 01:10:38.475
ÇäÇ ãÓÑæÑ ÌÏÇ ÇääÇ ãÚ ÈÚÖ åäÇ Ýì ÚÇÕãå ÈáÏäÇ
01:10:39.832 – 01:10:41.5
æÇäÇ ÇíÖÇ ÝæÑÓÊ
01:10:41.397 – 01:10:45.047
äÍä ÊÌæáäÇ ØæÇá Çááíá , Ìíäì , æÇäÇ
01:10:45.047 – 01:10:47.028
äÊÍÏË ÝÞØ
01:10:47.029 – 01:10:51.931
åì ÇÎÈÑÊäì Úä ßá ÇáÑÍáÇÊ ÇáÊì ÞÇãÊ ÈåÇ
01:10:51.827 – 01:10:55.895
æ ßíÝ åì ÇßÊÔÝÊ ØÑÞ ÊæÓÚ ÈåÇ ãÏÇÑß ÚÞáåÇ
01:10:55.687 – 01:10:59.442
æÊÚáã ßíÝ ÊÚíÔ Ýì ÇäÓÌÇã
01:10:59.546 – 01:11:01.527
ÍíË Çä ãä ÇáÖÑæÑì ÇäÊ Êßæä ÎÇÑÌå ÛÑÈÇ Çáì ãßÇä ãÇ
01:11:01.424 – 01:11:04.553
ÓÈÈ åì ÝÚáÊå ØæÇá ÇáØÑíÞ Çáì ßÇáíÝæÑäíÇ
01:11:04.553 – 01:11:06.534
~ ÍÈ æÇÍÏ ÇÎÑ ÈÇáÙÈØ ÇáÇä ~
01:11:05.909 – 01:11:06.847
ÃäÊã
01:11:07.995 – 01:11:10.289
åá åäÇß ãä íÑíÏ ÇáÐåÇÈ Åáì ÓÇä ÝÑÇäÓíÓßæ ¿
01:11:10.29 – 01:11:11.75
ÃäÇ ÓÃÐåÈ
01:11:13.211 – 01:11:15.714
ßÇäÊ áíáÉ ÎÇÕÉ ÌÏÇð
01:11:15.714 – 01:11:17.487
áäÇ ãÚÇð
01:11:19.156 – 01:11:21.137
áã ÃÑÏ áåÇ Ãä ÊäÊåì
01:11:22.285 – 01:11:24.162
ÃÊãäì ÃáÇ ÊÐåÈì¡ Ìíäì
01:11:25.415 – 01:11:26.979
íÌÈ Ãä ÃÐåÈ¡ ÝæÑÓÊ
01:11:28.44 – 01:11:29.378
Ìíäì
01:11:31.152 – 01:11:33.864
áÞÏ ÝÞÏÊ ÇáÓíØÑÉ Úáì äÝÓì
01:11:33.864 – 01:11:35.532
ÅäåÇ åÐå ÇáÍÑÈ
01:11:35.533 – 01:11:38.349
æÐáß ÇáæÛÏ ÌæäÓæä
01:11:39.705 – 01:11:42.625
áä ÂÐíßö¡ ÊÚÑÝì Ðáß
01:11:45.442 – 01:11:47.319
ÊÚÑÝì ãÇÐÇ ÃÚÊÞÏ ¿
01:11:49.301 – 01:11:50.761
ÃÚÊÞÏ
01:11:50.866 – 01:11:52.847
Ãäß íÌÈ Ãä ÊÚæÏì Åáì ÇáÈíÊ Ýì ÌÑíä Èæ
01:11:52.952 – 01:11:54.933
Ýì ÃáÇÈÇãÇ
01:12:04.948 – 01:12:06.304
ÝæÑÓÊ
01:12:07.451 – 01:12:10.058
ÃÓáæÈäÇ Ýì ÇáÍíÇÉ ãÎÊáÝ
01:12:18.925 – 01:12:20.906
ÃÑíÏßö
01:12:21.011 – 01:12:23.097
Ãä ÊÍÊÝÙì ÈåÐÇ
01:12:26.957 – 01:12:28.938
ÝæÑÓÊ¡ áÇ ÃóÓÊØíÚ ÇáÅÍÊÝÇÙ Èå
01:12:30.92 – 01:12:32.38
áÞÏ ÍÕáÊ Úáíå
01:12:32.485 – 01:12:35.822
ÈãÇ ÃÎÈÑÊäì Ãä ÃÝÚá
01:12:37.492 – 01:12:40.725
áãÇÐÇ ÃäÊ áØíÝ ÌÏÇð ãÚì ¿
01:12:40.83 – 01:12:42.603
ÃäÊ ÝÊÇÊì
01:12:44.793 – 01:12:46.461
ÓÃßæä ÏÇÆãÇð ÝÊÇÊß
01:13:09.41 – 01:13:14.312
" ßá ÔíÁ íÏæÑ¡ íÏæÑ "
01:13:14.417 – 01:13:18.902
" ÝÕæá ÇáÓäÉ ÊÏæÑ "
01:13:19.006 – 01:13:22.761
" æåäÇß ãßÇä ááÌãíÚ "
01:13:22.866 – 01:13:24.847
" ÊÍÊ ÇáÓãÇÁ "
01:13:26.099 – 01:13:28.915
æåßÐÇ
01:13:28.916 – 01:13:32.879
ÅÎÊÝÊ ãä ÍíÇÊì ËÇäíÉ
01:13:33.088 – 01:13:35.904
åÐå ÇáÎØæÉ ÇáÕÛíÑÉ ááÑÌá
01:13:37.991 – 01:13:40.703
ÞÝÒÉ åÇÆáÉ ááÈÔÑíÉ
01:13:45.501 – 01:13:48.421
ÝßÑÊ Ýì ÇáÚæÏÉ Åáì ÝíÊäÇã
01:13:48.421 – 01:13:49.881
áßäåã ÞÑÑæÇ
01:13:49.986 – 01:13:52.906
Ãä ÃÝÖá ØÑíÞÉ áãÍÇÈÉ ÇáÔíæÚííä
01:13:53.011 – 01:13:54.471
áÚÈ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ
01:13:54.471 – 01:13:56.452
áÐÇ ßäÊ ÃÄÏì ÎÏãÇÊ ÎÇÕÉ
01:13:56.453 – 01:13:58.017
ÃÓÇÝÑ Ýì ãÎÊáÝ ÇáÃäÍÇÁ
01:13:58.122 – 01:14:00.729
ÃÚáã ÇáÌäæÏ ÇáÌÑÍì
01:14:00.834 – 01:14:02.398
åÐå ÇááÚÈÉ
01:14:02.503 – 01:14:05.423
ßäÊ ÈÎíÑ ÍÇá ÎáÇá åÐå ÇáÓäæÇÊ
01:14:05.528 – 01:14:07.405
ÇáÌíÔ ÞÑÑ Ãääì íÌÈ Ãä Ãßæä
01:14:07.51 – 01:14:09.7
Ýì ãäÊÎÈ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ ÇáÃãÑíßì
01:14:09.7 – 01:14:13.037
ßäÇ ÃæÇÆá ÇáÃãÑíßÇä ÇáÐíä ÒÇÑæÇ ÇáÕíä
01:14:13.038 – 01:14:15.437
ãäÐ ãáíæä ÚÇã ÊÞÑíÈÇð
01:14:15.542 – 01:14:18.462
ÔÎÕ ãÇ ÞÇá Åä ÇáÓáÇã ÇáÚÇáãì Ýì ÃíÏíäÇ
01:14:18.566 – 01:14:21.278
áßä ãÇ ÝÚáÊ åæ áÚÈ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ
01:14:21.278 – 01:14:24.198
ÚäÏãÇ ÚÏÊ ßäÊ ãÔåæÑÇð
01:14:24.303 – 01:14:26.18
ÃÔåÑ ãä ÇáäÞíÈ ßäÌÇÑæ
01:14:26.39 – 01:14:28.267
åÇ åæ¡ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
01:14:28.371 – 01:14:29.727
åäÇ
01:14:35.569 – 01:14:38.593
ÌÇãÈ¡ ÅÊÎÐ ãÞÚÏÇð
01:14:38.698 – 01:14:41.41
ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ¡ Ìæä áíäæä
01:14:41.514 – 01:14:43.391
ãÑÍÈÇð ÈÚæÏÊßã Åáì ÏíÇÑßã
01:14:43.496 – 01:14:45.373
Ãíãßäß Ãä ÊÍÏËäÇ
01:14:45.478 – 01:14:47.668
Úä ÇáÕíä ¿
01:14:50.798 – 01:14:52.884
Ýì ÇáÕíä
01:14:52.988 – 01:14:54.969
áÇ íÍÕá ÇáäÇÓ Úáì ÔíÁ
01:14:54.97 – 01:14:57.16
áÇ ÃãáÇß ¿
01:14:59.664 – 01:15:04.462
æÝì ÇáÕíä¡ áÇ íÐåÈæä ÃÈÏÇð Åáì ÇáßäíÓÉ
01:15:04.566 – 01:15:05.922
áÇ Ïíä¡ ÃíÖÇð ¿
01:15:06.027 – 01:15:07.904
Ãæå
01:15:08.009 – 01:15:09.573
ÕæÑÉ ÕÚÈÉ
01:15:09.677 – 01:15:12.91
ÍÓäÇð ÝáÊÌÑÈ. Ïß
01:15:13.015 – 01:15:14.475
ÈÚÏ ÈÖÚ ÓäæÇÊ
01:15:14.58 – 01:15:16.457
Ðáß ÇáÔÇÈ ÇáÅäÌáíÒì ÇááØíÝ
01:15:16.562 – 01:15:19.482
ßÇä Ýì ØÑíÞ ÚæÏÊå Åáì ÇáÈíÊ
01:15:19.587 – 01:15:21.464
æíæÞÚ ááäÇÓ
01:15:21.569 – 01:15:23.342
áÇ áÓÈÈ ãÍÏÏ
01:15:23.446 – 01:15:25.949
ÔÎÕ ãÇ ÃØáÞ Úáíå ÇáäÇÑ
01:15:28.453 – 01:15:30.434
áÞÏ ãäÍæß
01:15:30.435 – 01:15:32.521
æÓÇã ÇáÔÑÝ
01:15:33.877 – 01:15:35.65
ÇáÂä¡ åÐÇ ÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä
01:15:38.571 – 01:15:40.239
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä
01:15:40.24 – 01:15:42.117
áÞÏ ãäÍæß
01:15:42.222 – 01:15:45.246
æÓÇã ÇáÔÑÝ
01:15:46.498 – 01:15:48.375
äÚã ÓíÏì¡ áÞÏ ÝÚáæÇ
01:15:48.48 – 01:15:50.357
ãäÍæå
01:15:50.462 – 01:15:51.922
áÃÈáå
01:15:52.027 – 01:15:53.904
ÃÈáå íÙåÑ Úáì ÔÇÔÉ ÇáÊáíÝÒíæä
01:15:54.009 – 01:15:56.408
æíÊÕÑÝ ÈÛÈÇÁ
01:15:56.512 – 01:15:59.432
ÃãÇã ÇáÈáÇÏ
01:15:59.537 – 01:16:01.936
æÓÇã ÇáÔÑÝ
01:16:03.292 – 01:16:04.23
äÚã íÇ ÓíÏì
01:16:06.526 – 01:16:09.759
ÍÓäÇð¡ åÐÇ ÌíÏ
01:16:09.863 – 01:16:13.513
áÏì ÔíÁ æÇÍÏ áÃÞæáå
01:16:13.618 – 01:16:15.912
ÇááÚäÉ Úáì ÃãÑíßÇ
01:16:25.197 – 01:16:26.865
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä
01:16:26.97 – 01:16:29.89
ÞÇá Ãäå íÚíÔ Ýì ÝäÏÞ
01:16:29.995 – 01:16:32.915
æáÃäå ÝÞÏ ÓÇÞíå
01:16:33.02 – 01:16:35.94
ÞÖì ÃÛáÈ æÞÊå Ýì ãÍÇæáÉ ÇáÅÚÊãÇÏ Úáì ÐÑÇÚíå
01:16:38.027 – 01:16:39.904
ÅÊÎÐ Çáíãíä
01:16:45.328 – 01:16:48.978
ãÇÐÇ ÊÝÚá åäÇ Ýì äíæíæÑß¡ ãáÇÒã Ãæá ÏÇä ¿
01:16:48.979 – 01:16:51.482
ÃÚíÔ Úáì äÝÞÉ ÇáÍßæãÉ
01:16:54.925 – 01:16:57.011
ãÇÐÇ ÊÝÚá ¿
01:16:57.011 – 01:16:58.471
ÃäÇ ÃãÔì åäÇ
01:16:58.471 – 01:16:59.931
ÅÎÑÌ ãä åäÇ
01:17:00.036 – 01:17:01.704
ÊÚÇá
01:17:07.337 – 01:17:09.527
ÈÞíÊ ãÚ ÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä
01:17:09.528 – 01:17:11.822
æÃÍÊÝá ÈÇáÚØá
01:17:15.891 – 01:17:18.498
ÓäÉ ÓÚíÏÉ
01:17:18.603 – 01:17:20.376
ÝáíÈÇÑßßã Çááå
01:17:37.065 – 01:17:40.507
ßá åÄáÇÁ ÇáÚÌÒÉ åäÇß
01:17:40.612 – 01:17:43.949
áÇ íÌÏæä ãä íÊÍÏË Úäåã
01:17:58.031 – 01:18:00.951
íÌÈ Ãä ÃÓÇÚÏ äÝÓì
01:18:08.566 – 01:18:10.756
åá ÓãÚÊ ãÇ ÞáÊ
01:18:12.113 – 01:18:13.886
ÇáãÔì
01:18:13.99 – 01:18:16.493
ÈÌÇäÈå Ýì ÇáÓãÇÁ
01:18:16.598 – 01:18:18.997
ÍÓäÇð... åÇ ÃäÇ ÚÇÌÒ
01:18:21.083 – 01:18:23.169
ÇááÚäÉ
01:18:26.09 – 01:18:28.593
ÓÃÐåÈ Åáì ÇáÓãÇÁ¡ ÃíåÇ ÇáãáÇÒã
01:18:36.625 – 01:18:37.772
ÍÓäÇð
01:18:40.485 – 01:18:41.945
ÞÈá Ãä ÊÐåÈ
01:18:42.049 – 01:18:44.448
áãÇ áÇ ÊÐåÈ
01:18:44.657 – 01:18:46.221
æÊÃÊì áì ÈÒÌÇÌÉ ÃÎÑì ¿
01:18:46.326 – 01:18:47.369
äÚã ÓíÏì
01:18:47.473 – 01:18:48.829
äÍä ÊÞÑíÈÇð Ýì
01:18:48.934 – 01:18:52.063
ÇáÔÇÑÚ ÇáÎÇãÓ æÇáÃÑÈÚæä Ýí ãÏíäÉ äíæíæÑß
01:18:54.149 – 01:18:56.548
ãÇÐÇ íæÌÏ Ýì ÈÇíæ áÇÈÊÑ ¿
01:18:56.652 – 01:18:58.008
ãÑÇßÈ ÕíÏ ÇáÌãÈÑì
01:18:58.217 – 01:19:01.659
æãä íÑíÏ ãÑÇßÈ ÕíÏ ÇáÌãÈÑì ¿
01:19:01.763 – 01:19:03.64
áÇÈÏ Ãä ÃÔÊÑì æÇÍÏÇð
01:19:03.745 – 01:19:05.622
ÚäÏãÇ ÃãÊáß Ëãäå
01:19:05.727 – 01:19:07.187
áÞÏ æÚÏÊ ÈæÈÇ Ýì ÝíÊäÇã
01:19:07.292 – 01:19:10.629
ÃääÇ ÚäÏãÇ ÊäÊåì ÇáÍÑÈ Óäßæä ÔÑßÇÁ
01:19:10.734 – 01:19:14.176
åæ ÇáÞÇÆÏ æÃäÇ ãÓÇÚÏå
01:19:14.28 – 01:19:17.2
áßä ÈãÇ Ãäå ãÇÊ¡ ÓÃßæä ÃäÇ ÇáÞÇÆÏ
01:19:17.305 – 01:19:19.182
ÞÇÆÏ ÞÇÑÈ ÕíÏ ÇáÌãÈÑì
01:19:19.287 – 01:19:22.311
äÚã ÓíÏì¡ ÇáæÚÏ åæ ÇáæÚÏ
01:19:24.711 – 01:19:26.588
ÅÓãÚæÇ åÐÇ
01:19:26.693 – 01:19:28.153
ÌÇãÈ
01:19:28.153 – 01:19:30.656
ÓíÕÈÍ ÞÇÆÏ ãÑßÈ ÕíÏ ÌãÈÑì
01:19:30.657 – 01:19:32.638
ÍÓäÇð¡ ÓÃÎÈÑß ÔíÁ
01:19:32.743 – 01:19:35.663
íæã Êßæä ÞÇÆÏ ãÑßÈ ÕíÏ ÌãÈÑì
01:19:35.664 – 01:19:38.584
ÓÃßæä ãÓÇÚÏß
01:19:40.253 – 01:19:43.173
ÅÐÇ ÃÕÈÍÊ ÞÇÆÏ ãÑßÈ ÕíÏ ÌãÈÑì
01:19:43.174 – 01:19:45.155
ÓÃßæä ÃäÇ ÑÇÆÏ ÝÖÇÁ
01:19:45.26 – 01:19:47.137
ÏÇäì
01:19:47.242 – 01:19:48.598
ßíÝ ÍÇáß ¿
01:19:50.267 – 01:19:51.623
ãä ÕÏíÞß ¿
01:19:51.727 – 01:19:54.23
ÅÓãì ÝæÑÓÊ¡ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
01:19:54.23 – 01:19:56.733
åÐå ßÇÑáÇ
01:19:58.82 – 01:20:00.697
Ãíä ßäÊ íÇ ÕÛíÑì ¿
01:20:00.698 – 01:20:02.679
áã ÃÑß ãÄÎÑÇð
01:20:02.784 – 01:20:05.183
ßÇä íÌÈ Ãä Êßæä åäÇ Ýì ÇáßÑíÓãÇÓ
01:20:05.287 – 01:20:07.164
áÃä Êæãì ÌÚá ÇáÏÎæá ãÌÇäÇð
01:20:07.269 – 01:20:09.146
æÃÚØì áßá ÔÎÕ ÓäÏæÊÔ Ïíß Ñæãì
01:20:09.251 – 01:20:11.128
ßÇä áÏì ÕÍÈÉ
01:20:11.233 – 01:20:13.214
ÅäÙÑæÇ åäÇß
01:20:13.215 – 01:20:15.196
ÅäåÇ ÊÈÏæ ßÓÇÍÉ ÇáÊÇíãÒ
01:20:15.301 – 01:20:17.7
ÃáÇ ÊÍÈ ÈÏÇíÉ ÇáÓäÉ ¿
01:20:17.804 – 01:20:20.203
íãßäß ÝíåÇ Ãä ÊÈÏà ãä ÌÏíÏ
01:20:20.308 – 01:20:22.185
ÅäåÇ ßÝÑÕÉ ËÇäíÉ ááãÑÁ
01:20:22.289 – 01:20:23.645
ßÇä ãÓáì
01:20:23.645 – 01:20:26.669
áßä ÃËäÇÁ ßá åÐÇ ÇáãÑÍ
01:20:26.67 – 01:20:28.547
ÈÏÃÊ Ýì ÇáÊÝßíÑ ÈÌíäì
01:20:28.652 – 01:20:31.989
ÃÊÓÇÆá ßíÝ ÊÞÖì áíáÉ ÑÃÓ ÇáÓäÉ ¿
01:20:32.094 – 01:20:34.806
Ýì ßÇáíÝæÑäíÇ
01:20:55.772 – 01:20:57.232
9...8
01:20:57.233 – 01:20:59.214
7...6
01:20:59.215 – 01:21:01.196
5...4
01:21:01.196 – 01:21:02.656
3...2
01:21:03.804 – 01:21:05.994
ÚÇã ÌÏíÏ ÓÚíÏ
01:21:22.788 – 01:21:25.604
ÚÇã ÌÏíÏ ÓÚíÏ¡ ãáÇÒã Ãæá ÏÇä
01:22:00.235 – 01:22:02.738
åá ÃäÊ ÛÈì ¿
01:22:02.738 – 01:22:04.198
ãÇ ÎØÈß ¿
01:22:04.303 – 01:22:05.659
ãÇ ÎØÈå ¿
01:22:05.763 – 01:22:08.683
åá ÝÞÏÊ ÍÇÝÙÊß Ýì ÇáÍÑÈ ¿
01:22:08.788 – 01:22:10.665
åá ÕÏíÞß ÛÈì ¿
01:22:10.77 – 01:22:12.23
ãÇÐÇ ÞáÊ ¿
01:22:12.335 – 01:22:14.734
ÞáÊ¡ åá ÕÏíÞß ÛÈì ¿
01:22:14.838 – 01:22:16.089
áÇ ÊÕÝíå ÈÇáÛÈì
01:22:16.09 – 01:22:17.55
áÇ ÊÏÝÚåÇ
01:22:17.654 – 01:22:18.592
ÅÎÑÓì
01:22:18.697 – 01:22:20.678
áÇ ÊÕÝíå ÈÇáÛÈì ÃÈÏÇð
01:22:20.679 – 01:22:22.973
áÇ ÊÒÚÌ äÝÓß
01:22:23.078 – 01:22:24.225
ÎÐÇ ãáÇÈÓßãÇ ÇááÚíäÉ
01:22:24.33 – 01:22:26.729
æÅÎÑÌÇ ãä åäÇ
01:22:28.711 – 01:22:29.858
ÃäÊ ãËíÑ ááÔÝÞÉ ÌÏÇð
01:22:29.963 – 01:22:31.423
ÅÎÑÌÇ ãä åäÇ
01:22:31.527 – 01:22:32.987
ÃäÊ ÑÌá ßÈíÑ
01:22:32.988 – 01:22:34.969
ÎÇÓÑ
01:22:39.768 – 01:22:41.436
áÇ. áÇ
01:23:06.262 – 01:23:07.722
ÃÓÝ¡ áÞÏ ÃÝÓÏÊ
01:23:07.827 – 01:23:10.747
ÅÍÊÝÇáß ÈÑÃÓ ÇáÓäÉ
01:23:10.747 – 01:23:13.146
ßÇä íÝæÍ ãä ÝãåÇ ÑÇÆÍÉ ÇáÊÈÛ
01:23:29.314 – 01:23:31.191
ÃÚÊÞÏ Ãä ÇáãáÇÒã ÏÇä ÃíÞä
01:23:31.296 – 01:23:34.216
Ãä åäÇß ÃÔíÇÁ áÇ íãßä ÊÛííÑåÇ
01:23:34.321 – 01:23:37.241
áã íÑÏ Ãä íßæä ÚÇÌÒ
01:23:37.242 – 01:23:40.684
ãËáãÇ ÃäÇ áÇ ÃÑíÏ Ãä ÃæÕÝ ÈÇáÛÈì
01:23:44.752 – 01:23:46.838
ÚÇã ÌÏíÏ ÓÚíÏ¡ ÌÇãÈ
01:23:51.636 – 01:23:53.2
ÝÑíÞ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ ÇáÃãÑíßì
01:23:53.305 – 01:23:54.765
ÅÌÊãÚ ÈÇáÑÆíÓ äíßÓæä Çáíæã
01:23:54.765 – 01:23:56.433
ÃáÇ ÊÚÑÝ ¿
01:23:56.434 – 01:23:58.207
ÈÚÏ ÔåæÑ ÞáíáÉ
01:23:58.312 – 01:24:01.232
ÏÚæäì æÝÑíÞ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ
01:24:01.337 – 01:24:02.693
áÒíÇÑÉ ÇáÈíÊ ÇáÃÈíÖ
01:24:02.797 – 01:24:04.153
ÝÐåÈÊ
01:24:04.257 – 01:24:05.404
ËÇäíÉ
01:24:05.509 – 01:24:09.264
æÞÇÈáÊ ÇáÑÆíÓ ËÇäíÉ
01:24:09.369 – 01:24:11.872
åÐå ÇáãÑÉ áã íÚØæäÇ ÛÑÝ
01:24:11.976 – 01:24:13.749
Èá ÃÞãäÇ Ýì ÝäÏÞ ÝÎã
01:24:13.75 – 01:24:15.21
åá ÊÓÊãÊÚ
01:24:15.314 – 01:24:17.295
Ýì ÚÇÕãÊäÇ¡ ÃíåÇ ÇáÔÇÈ ¿
01:24:17.296 – 01:24:18.756
Ãíä ÊÞíã ¿
01:24:18.756 – 01:24:20.216
Ýì ÝäÏÞ ÅíÈæÊ
01:24:20.321 – 01:24:23.241
Ãæå¡ áÇ¡ áÇ¡ ÃÚÑÝ ÝäÏÞ ÃÝÖá
01:24:23.346 – 01:24:24.702
Åäå ÌÏíÏ æÍÏíË ÌÏÇð
01:24:24.806 – 01:24:27.413
ÓÊÑÊÇÍ Ýíå
01:24:27.518 – 01:24:28.665
ÇáÃãä
01:24:28.77 – 01:24:30.23
äÚã. ÓíÏì
01:24:30.23 – 01:24:33.15
ÑÈãÇ íÌÈ Ãä ÊÑÓáæÇ ÑÌÇá ÇáÕíÇäÉ
01:24:33.255 – 01:24:35.654
Åáì Ðáß ÇáãßÊÈ Ýì ÇáÈäÇíÉ ÇáãÞÇÈáÉ
01:24:35.759 – 01:24:37.219
áÃäå áÏíåã ãÔÇßá Ýì ÇáÅÖÇÆÉ
01:24:37.323 – 01:24:40.243
æíÈÏæ Ãäåã íÈÍËæä Úä ÚáÈÉ ÇáãäÕåÑ
01:24:40.244 – 01:24:43.164
áÃäåã íÓÊÎÏãæä ÇáßÔÇÝÇÊ
01:24:43.269 – 01:24:45.25
ÍÓäÇð¡ ÓíÏì ÓÃÑì Ðáß
01:24:45.251 – 01:24:46.607
ÔßÑÇð. áíáÉ ÓÚíÏÉ
01:24:51.3 – 01:24:53.177
ÓÃÊäÍì Úä ÇáÑÆÇÓÉ
01:24:53.282 – 01:24:55.576
ÛÏÇð ÙåÑÇð
01:24:55.681 – 01:24:57.558
äÇÆÈ ÇáÑÆíÓ ÝæÑÏ
01:24:57.663 – 01:24:59.749
ÓíÄÏì Çáíãíä ßÑÆíÓ
01:24:59.854 – 01:25:02.461
Ýì Êáß ÇáÓÇÚÉ Ýì åÐÇ ÇáãßÊÈ
01:25:13.622 – 01:25:15.082
ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
01:25:15.083 – 01:25:16.751
äÚã ÓíÏì
01:25:16.856 – 01:25:18.212
ßãÇ ßäÊ
01:25:18.316 – 01:25:20.297
Åáíß ÃæÑÇÞ ÅÚÝÇÆß
01:25:20.298 – 01:25:21.966
ÅäÊåÊ ÇáÎÏãÉ¡ Èäì
01:25:24.262 – 01:25:27.599
åá åÐÇ íÚäì Ãääì áä ÃáÚÈ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ ËÇäíÉ ¿
01:25:27.6 – 01:25:29.581
ÝÞØ ÈÇáäÓÈÉ ááÌíÔ
01:25:31.772 – 01:25:33.753
æåßÐÇ
01:25:33.754 – 01:25:37.196
ÅäÊåÊ ÎÏãÊì Ýì ÇáÌíÔ ÇáÃãÑíßì
01:25:41.786 – 01:25:43.767
áÐÇ ÐåÈÊ Åáì ÇáÈíÊ
01:26:05.464 – 01:26:07.028
áÞÏ ÚÏÊ¡ Ããì
01:26:07.028 – 01:26:09.427
ÃÚÑÝ¡ ÃÚÑÝ
01:26:10.783 – 01:26:12.243
áæíÒ¡ Åäå åäÇ
01:26:12.348 – 01:26:15.268
ÚäÏãÇ ÚÏÊ Åáì ÇáÈíÊ¡ áã Êßä áÏì ÝßÑÉ
01:26:15.373 – 01:26:17.772
ßÇä áÏì Ããì ßá ÃäæÇÚ ÇáÒæÇÑ
01:26:17.876 – 01:26:19.753
ßÇä áÏíäÇ ßá ÃäæÇÚ ÇáÒæÇÑ
01:26:19.858 – 01:26:23.3
ÇáÌãíÚ íÑíÏß Ãä ÊÓÊÚãá ÃÏæÇÊåã ÇáÑíÇÖíÉ
01:26:23.3 – 01:26:26.22
ÃÍÏåã ÚÑÖ 25 ÃáÝ ÏæáÇÑ
01:26:26.325 – 01:26:29.767
ßá ãÇ Úáíß Úãáå Ãä ÊÞæá ÃÍÈ ÅÓÊÚãÇá ãÖÇÑÈåã
01:26:29.768 – 01:26:32.688
ÃÍÈ ÅÓÊÚãÇá ãÖÑÈì ÇáÎÇÕ
01:26:32.792 – 01:26:34.148
ãÑÍÈÇð¡ ÂäÓÉ áæíÒ
01:26:34.253 – 01:26:35.296
ãÑÍÈÇð¡ ÝæÑÓÊ
01:26:35.296 – 01:26:38.216
ÃÚÑÝ Ðáß¡ áßäåã 25 ÃáÝ¡ ÝæÑÓÊ
01:26:38.321 – 01:26:41.763
ÑÈãÇ íãßäß Ãä ÊÓÊÚãáåã áÝÊÑÉ
01:26:41.867 – 01:26:44.266
æÌÑÈ
01:26:44.371 – 01:26:46.248
áÞÏ ßÇäÊ Ããì Úáì ÕæÇÈ
01:26:46.353 – 01:26:48.96
æÏæÇã ÇáÍÇá ãä ÇáãÍÇá
01:26:49.273 – 01:26:51.15
áã ÃÈÞ Ýì ÇáÈíÊ ØæíáÇð
01:26:51.255 – 01:26:53.654
áÃääì æÚÏÊ ÈæÈÇ
01:26:53.758 – 01:26:56.157
æÃäÇ ÃÍÇæá ÏÇÆãÇð Ãä ÃæÝì ÈæÚæÏì
01:26:56.262 – 01:26:58.661
áÐÇ ÐåÈÊ Åáì ãÏíäÊå
01:26:58.765 – 01:27:00.225
ááÞÇÁ ÚÇÆáÊå
01:27:00.33 – 01:27:04.71
åá ÃäÊ ãÌäæä Ãã ÊÏÚì ÇáÛÈÇÁ ¿
01:27:04.815 – 01:27:08.048
ÇáÛÈì åæ ãä íÝÚá ßÇáÛÈì¡ ÓíÏÉ Èáæ
01:27:08.049 – 01:27:08.987
ÃÚÊÞÏ
01:27:09.092 – 01:27:10.552
æÈÇáØÈÚ
01:27:10.552 – 01:27:13.681
ÞÏãÊ ÅÍÊÑÇãì áÈæÈÇ
01:27:14.933 – 01:27:17.645
ãÑÍÈÇð ÈæÈÇ¡ åÐÇ ÃäÇ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
01:27:20.983 – 01:27:22.86
ÃÐßÑ ßá ãÇ ÞáÊ
01:27:22.965 – 01:27:25.781
æÞÏ ÃÚÏÏÊ ßá ÔíÁ
01:27:27.45 – 01:27:34.125
áÞÏ ÌåÒÊ 24,562.47 ÏæáÇÑ
01:27:34.126 – 01:27:36.316
åÐÇ ãÇ áÏì¡ æåÐÇ åæ ÇáÈÇÞì
01:27:36.421 – 01:27:38.82
ÈÚÏ ÞÕ ÔÚÑì æÔÑÇÁ ÈÐáÉ ÌÏíÏÉ
01:27:38.924 – 01:27:41.844
æÏÚæÉ Ããì ááÚÔÇÁ
01:27:41.845 – 01:27:44.765
æÔÑÇÁ ÊÐßÑÉ ááÍÇÝáÉ¡ æÏßÊæÑ ÈíÈÑÓ
01:27:44.869 – 01:27:46.85
Þá áì ÔíÆÇð
01:27:46.851 – 01:27:49.354
åá ÃäÊ ÛÈì ¿
01:27:49.355 – 01:27:52.067
ÇáÛÈì åæ ãä íÊÕÑÝ ßÛÈì
01:27:52.171 – 01:27:54.152
åÐÇ åæ ãÇ ÊÈÞì ÈÚÏ ßá ãÇ ÞáÊ
01:27:54.153 – 01:27:58.116
ÚäÏãÇ ßäÊ Ýì ÇáÕíä ãÚ ÇáãäÊÎÈ ÇáÃãÑíßì
01:27:58.221 – 01:28:00.098
ÃÍÈÈÊ áÚÈ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ
01:28:00.203 – 01:28:02.289
ßäÊ ÃáÚÈ ÈãÖÑÈ ÝáíßÓ æáÇíÊ
01:28:02.393 – 01:28:04.374
æÇáÌãíÚ íÚÑÝ Ãäå áíÓ ÍÞíÞì
01:28:04.375 – 01:28:07.295
áßä Ããì ÞÇáÊ ÃäåÇ ßÐÈÉ ÈíÖÇÁ ÕÛíÑÉ
01:28:07.4 – 01:28:09.381
æáã ÊÖÑ ÃÍÏÇð
01:28:09.382 – 01:28:11.885
Úáì Ãì ÍÇá¡ ÓÃäÝÞ ßá åÐÇ
01:28:11.885 – 01:28:14.388
Úáì ÇáÛÇÒö¡ ÍÈÇá¡ æÔÈÇß ÌÏíÏÉ
01:28:14.389 – 01:28:17.309
æãÑßÈ ÕíÏ ÌãÈÑì ÌÏíÏ
01:28:38.484 – 01:28:41.926
áÞÏ ÃÎÈÑäì ÈæÈÇ ßá ãÇ íÚÑÝ Úä ÕíÏ ÇáÌãÈÑì
01:28:41.926 – 01:28:44.846
áßä ÃÊÚÑÝ ãÇÐÇ ÅßÊÔÝÊ ¿
01:28:45.994 – 01:28:48.497
ÕíÏ ÇáÌãÈÑì ÕÚÈ
01:28:50.479 – 01:28:53.191
áÞÏ ÅÓÊØÏÊ ÎãÓÉ
01:28:53.191 – 01:28:56.633
ÇáãÑÉ ÇáÞÇÏãÉ ÑÈãÇ ÊÕØÇÏ ßæßÊíá
01:28:58.511 – 01:29:01.431
ãÇÐÇ ÓÊÓãì åÐÇ ÇáãÑßÈ ÇáÞÏíã ¿
01:29:01.536 – 01:29:04.456
ÇáãÑßÈ ÈáÇ ÅÓã áÇ íÌáÈ ÇáÍÙ
01:29:04.457 – 01:29:06.96
ÃäÇ áã ÃÓãì ãÑßÈ ãä ÞÈá
01:29:06.96 – 01:29:12.071
áßä åäÇß ÅÓã æÇÍÏ íãßä Ãä ÃÝßÑ Èå
01:29:12.071 – 01:29:16.034
ÃÌãá ÅÓã Ýì Ðáß ÇáÚÇáã
01:29:20.103 – 01:29:21.667
" ÝáäÑÞÕ ÑÞÕÉ ÕÛíÑÉ "
01:29:21.772 – 01:29:23.649
" ãÚ Þáíá ãä ÇáÍÈ "
01:29:23.754 – 01:29:25.735
" åÐå ÇááíáÉ "
01:29:25.736 – 01:29:28.03
" åÐå ÇááíáÉ "
01:29:28.135 – 01:29:30.325
" ÝáäÑÞÕ ÑÞÕÉ ÕÛíÑÉ "
01:29:30.429 – 01:29:32.202
" ãÚ Þáíá ãä ÇáÍÈ "
01:29:32.203 – 01:29:33.871
" åÐå ÇááíáÉ "
01:29:35.123 – 01:29:36.374
" åÐå ÇááíáÉ "
01:29:36.479 – 01:29:38.878
áã ÃÚÑÝ ÔíÆÇð Úä Ìíäì ãä Òãä
01:29:38.983 – 01:29:40.234
Òãä Øæíá
01:29:40.339 – 01:29:42.738
áßäì ÝßÑÊ ÝíåÇ ßËíÑÇð
01:29:42.842 – 01:29:45.971
æÊãäíÊ Ãä ÊÝÚá ãÇ íÓÚÏåÇ
01:31:31.74 – 01:31:35.182
ÝßÑÊ ÝíåÇ ØæÇá ÇáæÞÊ
01:31:58.547 – 01:32:00.633
ÃäÊ
01:32:24.103 – 01:32:28.692
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä¡ ãÇÐÇ ÊÝÚá åäÇ ¿
01:32:28.797 – 01:32:32.134
ÝßÑÊ Ýì ÊÌÑÈÉ ÓíÞÇäì Ýì ÇáÈÍÑ
01:32:32.239 – 01:32:35.159
áíÓ áÏíß ÓíÞÇä. ÃíåÇ ÇáãáÇÒã
01:32:35.264 – 01:32:36.724
äÚã. ÃÚÑÝ Ðáß
01:32:36.724 – 01:32:40.896
áÞÏ ÃÑÓáÊ áì ÑÓÇáÉ
01:32:41.001 – 01:32:43.4
ÍÓäÇð¡ ßÇÈÊä ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
01:32:43.4 – 01:32:46.32
ßÇä áÇÈÏ Ãä ÃÑì Ðáß ÈäÝÓì
01:32:49.137 – 01:32:53.622
Ãáã ÃÞá áß¡ áæ ÃÕÈÍÊ ÃäÊ ÞÇÆÏ ãÑßÈ ÕíÏ ÌãÈÑì
01:32:53.622 – 01:32:55.603
ÓÃßæä ÃäÇ ÇáãÓÇÚÏ
01:32:55.708 – 01:32:57.376
ÍÓäÇð¡ åÇ ÃäÇ
01:32:57.377 – 01:32:59.358
ÃÈÑ ÈßáãÊì
01:32:59.463 – 01:33:00.401
ÍÓäÇð
01:33:00.506 – 01:33:02.696
áßä áÇ ÊÊÕæÑ
01:33:02.801 – 01:33:05.2
Ãääì ÓÃäÇÏíß ÈÓíÏì
01:33:05.305 – 01:33:06.139
áÇ ÓíÏì
01:33:14.692 – 01:33:16.256
åÐÇ ãÑßÈì
01:33:19.49 – 01:33:23.558
ÃÔÚÑ ÃääÇ áæ ÅÊÌåäÇ ááÔÑÞ
01:33:23.663 – 01:33:27.209
ÓäÌÏ ÈÚÖ ÇáÌãÈÑì¡ Åáì ÇáíÓÇÑ
01:33:28.565 – 01:33:30.025
ÅÊÎÐ ÇáíÓÇÑ
01:33:30.13 – 01:33:30.964
Ãì ØÑíÞ ¿
01:33:31.069 – 01:33:32.007
åäÇß
01:33:32.112 – 01:33:33.468
åäÇß
01:33:33.572 – 01:33:36.909
ÃãÓß ÇáÚÌáÉ æÅÊÌå ááíÓÇÑ
01:33:37.014 – 01:33:38.474
ÍÓäÇð
01:33:39.726 – 01:33:41.707
ÌÇãÈ¡ ãÇÐÇ ÊÝÚá ¿
01:33:41.812 – 01:33:43.168
ÅÊÌå ááíÓÇÑ
01:33:43.273 – 01:33:44.316
ÇáíÓÇÑ
01:33:46.193 – 01:33:50.052
ÓæÝ äÌÏ ÇáÌãÈÑì åäÇß íÇ ÝÊì
01:33:51.2 – 01:33:53.286
ÓäÌÏåã åäÇß
01:34:05.699 – 01:34:07.68
áÇÒáÊ áÇ ÃÑì ÌãÈÑì
01:34:07.681 – 01:34:09.662
ÍÓäÇð¡ áÞÏ ßäÊ ãÎØÆ
01:34:09.663 – 01:34:12.687
ßíÝ ÓäÌÏåã ¿
01:34:12.688 – 01:34:16.756
ÑÈãÇ íÌÈ Ãä ÊÕáì ãä ÃÌá ÇáÌãÈÑì
01:34:22.91 – 01:34:25.622
áÐÇ ßäÊ ÃÐåÈ Åáì ÇáßäíÓÉ ßá íæã ÃÍÏ
01:34:27.082 – 01:34:28.959
ÃÍíÇäÇð ßÇä ÇáãáÇÒã ÏÇä íÃÊì ãÚì
01:34:29.064 – 01:34:32.923
ÃÚÊÞÏ Ãäå ßÇä íÊÑß ÇáÕáÇÉ áì
01:34:47.527 – 01:34:48.883
áÇ ÌãÈÑì
01:34:50.03 – 01:34:52.95
Ãíä åã ÅÐä ¿
01:34:53.055 – 01:34:55.454
ßÇä ÓÄÇáå ãÖÍßÇð
01:34:55.558 – 01:34:59.313
áÃä Çááå ßÇäÊ áå ßáãÊå
01:35:14.96 – 01:35:17.463
åÐÇ ÇáãÑßÈ áä íÛÑÞ
01:35:17.463 – 01:35:20.175
áÞÏ ßäÊ ÎÇÆÝ
01:35:20.279 – 01:35:24.347
áßä ÇáãáÇÒã ÏÇä ßÇä ãÌäæäÇð
01:35:24.347 – 01:35:25.39
åíÇ
01:35:27.894 – 01:35:30.188
åá ÊÓãì åÐå ÚÇÕÝÉ ¿
01:35:30.293 – 01:35:34.256
åíÇ
01:35:34.361 – 01:35:38.22
ÍÇä æÞÊ ÇáÚÑÖ
01:35:51.676 – 01:35:53.762
áÞÏ ãÑ ÇáÃÚÕÇÑ ßÇÑãä ãä åäÇ ÃãÓ
01:35:53.867 – 01:35:55.64
ÍØã ßá ÔíÁ Ýì ØÑíÞå ÊÞÑíÈÇð
01:35:55.744 – 01:35:58.664
æßãÇ Ýì ÈÇÞì ÇáÃäÍÇÁ
01:35:58.769 – 01:36:01.481
ßÇä ÕíÏ ÇáÌãÈÑì
01:36:01.586 – 01:36:03.985
åæ ÇáÖÍíÉ
01:36:03.985 – 01:36:06.801
áÞÏ ÎáÝ ÇáÏãÇÑ
01:36:06.905 – 01:36:08.365
æáÞÏ ÚáãäÇ
01:36:08.366 – 01:36:10.869
Ãä ÞÇÑÈ ÌãÈÑì æÇÍÏ
01:36:10.869 – 01:36:12.433
äÌÇ ãä ÇáÚÇÕÝÉ
01:36:12.538 – 01:36:15.041
áæíÒ. áæíÒ¡ åÐÇ ÝæÑÓÊ
01:36:15.041 – 01:36:18.17
ÈÚÏ Ðáß¡ ÕíÏ ÇáÌãÈÑì ßÇä ÓåáÇð
01:36:18.171 – 01:36:20.987
" ÓÊßæä åäÇß æÝÑÉ "
01:36:21.091 – 01:36:23.698
" Ãæå¡ íÇ Åáåì "
01:36:23.803 – 01:36:25.68
æÇáäÇÓ ãÇÒÇáæÇ íÑíÏæä ÇáÌãÈÑì
01:36:25.785 – 01:36:28.184
ßì íÃßáæå
01:36:28.184 – 01:36:31.208
æßÇä ãÑßÈäÇ åæ ÇáæÍíÏ ÇáÈÇÞì
01:36:31.209 – 01:36:33.712
æßÇä áÏíåã ÌãÈÑì ÈæÈÇ æÌÇãÈ
01:36:33.712 – 01:36:36.736
ÅÔÊÑíäÇ ÈÚÏåÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÑÇßÈ
01:36:36.737 – 01:36:38.718
ÃÕÈÍ áÏíäÇ 12 ãÑßÈ ÈÅÓã Ìíäì
01:36:38.719 – 01:36:40.7
áÏíäÇ ÞÈÚÇÊ
01:36:40.701 – 01:36:43.204
ÊÍãá ÅÓã ÈæÈÇ æÌÇãÈ
01:36:43.205 – 01:36:44.665
ÌãÈÑì ÈæÈÇ æÌÇãÈ
01:36:44.769 – 01:36:46.229
Åäå áÅÓã ãÃáæÝ
01:36:46.229 – 01:36:47.897
áÇ ÊÍÇæá íÇ ÝÊì
01:36:48.003 – 01:36:50.402
ÃÊÎÈÑäì Ãäß ãÇáß
01:36:50.506 – 01:36:52.696
ÔÑßÉ ÌãÈÑì ÈæÈÇ æÌÇãÈ ¿
01:36:52.801 – 01:36:55.721
äÚã ßÇä áÏíäÇ ÇáßËíÑ ãä ÇáãÇá
01:36:55.826 – 01:36:58.746
áÞÏ ÓãÚÊ ÇáßËíÑ ãä ÇáãÒÇÍ
01:36:58.851 – 01:37:01.771
áßä åÐÇ íÝæÞåã
01:37:03.858 – 01:37:07.195
äÍä ßäÇ äÌáÓ ÈÌÇäÈ ãáíæäíÑ
01:37:10.22 – 01:37:15.226
ÍÓäÇð¡ ÃÚÊÞÏ ÃäåÇ ßÇäÊ ÞÕÉ ÑÇÆÚÉ ÌÏÇð
01:37:15.331 – 01:37:18.355
æÃäÊ ÑÇæì ÌíÏ
01:37:18.461 – 01:37:20.547
æÊÑæì ÈÍãÇÓ
01:37:20.651 – 01:37:24.719
ÃÊÍÈì Ãä ÊÑì ßíÝ ßÇä íÈÏæ ÇáãáÇÒã ÏÇä ¿
01:37:24.824 – 01:37:27.014
äÚã¡ ÃÍÈ
01:37:31.291 – 01:37:32.959
åÐÇ åæ åäÇß
01:37:35.15 – 01:37:38.279
ÏÚíäì ÃÎÈÑßö ÔíÆÇð Úä ÇáãáÇÒã ÏÇä
01:37:38.279 – 01:37:39.843
ÝæÑÓÊ
01:37:44.955 – 01:37:49.127
ÃäÇ áã ÃÔßÑß Úáì ÅäÞÇÐ ÍíÇÊì
01:38:14.37 – 01:38:16.769
ÍÞÇð åæ áã íÞáåÇ ÃÈÏÇð
01:38:16.873 – 01:38:21.253
áßäì ÃÚÊÞÏ Ãäå Ýì ÓáÇã ãÚ Çááå ÇáÂä
01:38:28.034 – 01:38:30.85
ááãÑÉ ÇáËÇäíÉ ÎáÇá 17 íæã
01:38:30.851 – 01:38:33.354
äÌÇ ÇáÑÆíÓ ÝæÑÏ ãä ÇáÅÛÊíÇá
01:38:33.354 – 01:38:36.274
äÏÇÁ Åáì Ìíäì 1
01:38:36.379 – 01:38:37.839
Ìíäì 1 íÊÍÏË
01:38:37.839 – 01:38:39.82
ãßÇáãÉ áÜ ÝæÑÓÊ
01:38:39.821 – 01:38:44.306
ÍÓäÇð¡ Úáíåã ÇáÅÊÕÇá áÇÍÞÇð
01:38:44.411 – 01:38:46.81
Åäå ãÑíÖ ÇáÂä
01:38:46.914 – 01:38:48.374
Ããå ãÑíÖÉ
01:39:07.463 – 01:39:08.401
Ãíä Ããì ¿
01:39:08.402 – 01:39:10.279
Ýì ÇáØÇÈÞ ÇáÚáæì
01:39:12.678 – 01:39:14.451
ãÑÍÈÇð¡ ÝæÑÓÊ
01:39:15.495 – 01:39:16.746
ÃÑÇßö ÛÏÇð
01:39:16.746 – 01:39:18.102
Ãæå¡ ÍÓäÇð
01:39:24.465 – 01:39:27.281
åÇ ÞÏ ÅÓÊÞÇã ÙåÑß
01:39:39.486 – 01:39:40.946
ãÇ ÇáÃãÑ íÇ Ããì ¿
01:39:41.05 – 01:39:44.179
ÃäÇ ÃãæÊ¡ ÝæÑÓÊ
01:39:46.37 – 01:39:49.29
ÊÚÇá. ÅÌáÓ åäÇ
01:40:02.955 – 01:40:05.145
áãÇÐÇ ÊãæÊíä íÇ Ããì ¿
01:40:05.145 – 01:40:07.231
ÍÇä æÞÊì
01:40:07.336 – 01:40:10.36
Åäå ãíÚÇÏì
01:40:10.465 – 01:40:12.446
Ãæå¡ ÇáÂä
01:40:13.594 – 01:40:16.097
áÇ ÊÎÝ íÇ ÚÒíÒì
01:40:16.202 – 01:40:19.644
ÇáãæÊ ÌÒÁ ãä ÇáÍíÇÉ
01:40:19.644 – 01:40:23.607
åÐÇ ÞÏÑäÇ
01:40:23.712 – 01:40:26.006
ÃäÇ áÇ ÃÚÑÝå
01:40:26.111 – 01:40:29.031
áßäå ÞÏÑì
01:40:29.136 – 01:40:31.848
áÞÏ ÈÐáÊ ÞÕÇÑì ÌåÏì
01:40:31.953 – 01:40:33.83
ÝÚáÊì ÇáÃÝÖá
01:40:33.934 – 01:40:40.192
ÍÓäÇð... áÇÈÏ Ãä ÊÑÖì ÈÞÏÑß
01:40:40.297 – 01:40:44.782
áÇÈÏ Ãä ÊÍÇÝÙ Úáì ãÇ ÃÚØÇß Çááå ÅíÇå
01:40:48.329 – 01:40:50.936
ãÇåæ ÞÏÑì íÇ Ããì ¿
01:40:51.041 – 01:40:55.421
ÓÊÑÇå ÈäÝÓß
01:40:56.778 – 01:40:59.698
ÇáÍíÇÉ ÕäÏæÞ ÔíßæáÇÊÉ¡ ÝæÑÓÊ
01:40:59.803 – 01:41:02.723
áÇ ÊÏÑì ãÇÐÇ ÈÏÇÎáå
01:41:02.724 – 01:41:05.748
ßÇä áÏì Ããì ØÑíÞÊåÇ Ýì ÇáÔÑÍ
01:41:05.748 – 01:41:07.729
ÍÊì íãßääì Ãä ÃÝåã
01:41:07.73 – 01:41:09.19
ÓÃÝÊÞÏß¡ ÝæÑÓÊ
01:41:10.964 – 01:41:13.258
ßÇäÊ ãÕÇÈÉ ÈÇáÓÑØÇä
01:41:13.363 – 01:41:15.24
æãÇÊÊ íæã ÇáËáÇËÇÁ
01:41:15.345 – 01:41:17.952
ÅÔÊÑíÊ áåÇ ÞÈÚÉ ÌÏíÏÉ
01:41:17.953 – 01:41:20.039
ÚáíåÇ ÒåæÑ ÕÛíÑÉ
01:41:22.959 – 01:41:25.671
æåÐÇ ßá ãÇ íãßääì Þæáå Úä Ðáß
01:41:32.973 – 01:41:35.685
Ãáã ÊÞæáì Ãäßö ÊäÊÙÑì ÇáÍÇÝáÉ ÑÞã 7 ¿
01:41:35.685 – 01:41:38.397
ÓíÃÊì ÂÎÑ ÈÚÏ Þáíá
01:41:41.943 – 01:41:46.428
ÇáÂä áÃääì ßäÊ äÌã ßÑÉ ÞÏã æÈØá ÍÑÈ
01:41:46.429 – 01:41:49.453
æãÔåæÑ æÞÇÆÏ ãÑßÈ ÕíÏ ÌãÈÑì
01:41:49.454 – 01:41:50.914
æÎÑíÌ ßáíÉ
01:41:50.914 – 01:41:53.417
ãÓÆæá ãÏíäÉ ÌÑíä Èæ¡ ÃáÇÈÇãÇ
01:41:53.417 – 01:41:55.92
ÚÑÖ Úáìó Úãá ÌíÏ
01:41:57.485 – 01:42:01.031
áÐÇ áã ÃÚÏ ÃÚãá ãÚ ÇáãáÇÒã ÏÇä
01:42:01.136 – 01:42:04.056
ÃÚÊÞÏ Ãäå ÓíÑÚì ãÇáì
01:42:04.057 – 01:42:06.977
áÞÏ ÅÓÊËãÑ ÃãæÇáì Ýì ÔÑßÉ ÝÇßåÉ
01:42:07.082 – 01:42:09.481
Ëã ÊáÞíÊ ãäå ÎØÇÈ
01:42:09.585 – 01:42:12.192
ÞÇá Ãäå áÇ ÏÇÚì ááÞáÞ Úáì ÇáãÇá
01:42:12.193 – 01:42:16.678
æÃäÇ ÞáÊ åÐÇ ÍÓä
01:42:16.678 – 01:42:18.451
" áÏì Ããá ÌÏíÏ "
01:42:18.556 – 01:42:20.955
ÞÇáÊ Ããì Ãä åäÇß ÍÏæÏ ááãÇá
01:42:21.059 – 01:42:22.727
ÇáÐì íÍÊÇÌå ÇáÑÌá ÍÞÇð
01:42:22.832 – 01:42:26.169
æÇáÈÇÞì ááÊÑÝ
01:42:26.274 – 01:42:29.194
áÐÇ ÃÚØíÊ ÇáÈÇÞì
01:42:29.195 – 01:42:32.428
áÃÑÈÚ ßäÇÆÓ
01:42:32.637 – 01:42:37.748
æÃíÖÇð áãÔÝì áÇÈÊÑ áÕíÏ ÇáÓãß
01:42:39.209 – 01:42:41.608
æÈÇáÑÛã ãä Ãä ÈæÈÇ ãíÊ
01:42:41.712 – 01:42:45.154
æÇáãáÇÒã ÏÇä ÞÇá Ãääì ãÚÊæå
01:42:45.259 – 01:42:47.971
ÃÚØíÊ Ãã ÈæÈÇ ÍÕÊå
01:42:51.308 – 01:42:52.976
ÃÊÚÑÝì ¿
01:42:53.082 – 01:42:56.941
áã íÚÏ ÚáíåÇ Ãä ÊÚãá Ýì ãØÈÎ ÃÍÏ
01:42:57.045 – 01:42:59.652
ÑÇÆÍÉ ØíÈÉ
01:42:59.757 – 01:43:02.156
æÍíË Ãääì áíÓ áÏì ãÇ ÃÝÚáå
01:43:02.261 – 01:43:05.181
ÝÞÏ ÃÍÈÈÊ åÐÇ ÇáÚãá
01:43:05.286 – 01:43:08.623
áÞÏ åÐÈÊ ÇáÚÔÈ ãÌÇäÇð
01:43:10.084 – 01:43:13.526
áßä Ýì Çááíá ÍíäãÇ áÇ íæÌÏ ÔíÁ ÃÝÚáå
01:43:13.63 – 01:43:16.029
æÇáÈíÊ ßÇä ÎÇæíÇð
01:43:16.134 – 01:43:19.054
ßäÊ ÃÝßÑ ÈÜ Ìíäì ÏÇÆãÇð
01:44:22.578 – 01:44:26.437
æÈÚÏ Ðáß... ßÇäÊ åäÇß
01:44:59.19 – 01:45:00.441
ãÑÍÈÇð¡ ÝæÑÓÊ
01:45:00.546 – 01:45:02.736
ãÑÍÈÇð¡ Ìíäì
01:45:13.585 – 01:45:16.714
áÞÏ ÚÇÏÊ Ìíäì æÈÞíÊ ãÚì
01:45:16.819 – 01:45:21.617
ÑÈãÇ áÃäåÇ áíÓ áÏíåÇ ãßÇä ÂÎÑ
01:45:21.721 – 01:45:25.058
Ãæ ÑÈãÇ áÃäåÇ ãÊÚÈÉ
01:45:25.163 – 01:45:28.605
áÃäåÇ ÐåÈÊ ááÝÑÇÔ æäÇãÊ æäÇãÊ
01:45:28.605 – 01:45:30.899
ßãÇ áæ ÃäåÇ áã Êäã ãäÐ ÓäæÇÊ
01:45:30.9 – 01:45:33.299
ßã ßÇä Ðáß ÑÇÆÚ
01:45:33.404 – 01:45:35.803
ßäÇ äÊãÔì ßá íæã
01:45:35.907 – 01:45:39.87
æßäÊ ÃËÑËÑ ßÞÑÏ Úáì ÇáÔÌÑÉ
01:45:39.871 – 01:45:42.791
æåì ÊÓÊãÚ áßáÇãì Úä ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ æÕíÏ ÇáÌãÈÑì
01:45:42.896 – 01:45:45.816
æãæÊ Ããì
01:45:45.921 – 01:45:47.798
ßäÊ ÃÊßáã ßËíÑÇð
01:45:47.902 – 01:45:50.405
æÌíäì ÃÛáÈ ÇáæÞÊ åÇÏÆÉ
01:46:30.043 – 01:46:32.755
ßíÝ ÊÝÚá Ðáß ¿
01:47:10.097 – 01:47:14.582
ÃÍíäÇð ÃÚÊÞÏ Ãäå áã íßä åäÇß ÕÎæÑ ßÝÇíÉ
01:47:16.147 – 01:47:19.067
áã ÃÚÑÝ ÍÞÇð áãÇÐÇ ÚÇÏÊ
01:47:19.172 – 01:47:20.528
æáã ÃåÊã
01:47:20.632 – 01:47:22.509
ßÇä ÇáÃãÑ ßÇáÃíÇã ÇáÎæÇáì
01:47:22.614 – 01:47:25.43
ÚÏäÇ ãËá ÇáÈÇÒáÇÁ æÇáÌÒÑ ËÇäíÉ
01:47:27.1 – 01:47:29.499
ßá íæã ÃÌãÚ ÇáÒåæÑ
01:47:29.603 – 01:47:33.149
æÃÖÚåã Ýì ÛÑÝÊåÇ ãä ÃÌáåÇ
01:47:33.254 – 01:47:36.696
æåì ÃÚØÊäì ÃÌãá åÏíÉ
01:47:36.696 – 01:47:38.156
Ýì åÐÇ ÇáÚÇáã
01:47:38.261 – 01:47:40.764
áÞÏ ÕäÚ ÝÞØ ááÌÑì
01:47:44.728 – 01:47:47.335
æÚáãÊäì ßíÝ ÃÑÞÕ
01:47:55.784 – 01:48:00.895
ÍÓäÇð¡ áÞÏ ßäÇ ßÚÇÆáÉ Ìíäì æÃäÇ
01:48:03.816 – 01:48:06.945
æßÇäÊ ÃÓÚÏ ÃíÇã ÍíÇÊì
01:48:31.145 – 01:48:32.605
Ãáã ÊÑì åÐÇ ¿
01:48:33.648 – 01:48:35.629
ÓÃÐåÈ áÃäÇã
01:48:46.582 – 01:48:48.146
åá ÊÊÒæÌíäì ¿
01:48:53.154 – 01:48:56.178
ÓÃßæä ÒæÌ ÌíÏ¡ Ìíäì
01:48:58.682 – 01:49:00.559
ÃÊÑíÏ Ðáß¡ ÝæÑÓÊ
01:49:03.063 – 01:49:04.731
áßäßö áä ÊÊÒæÌíäì
01:49:07.236 – 01:49:09.53
ÃäÊö áÇ ÊÑíÏ ÒÇæÌì
01:49:12.66 – 01:49:15.059
áãÇÐÇ áÇ ÊÍÈíäì¡ Ìíäì ¿
01:49:20.587 – 01:49:22.464
áÓÊ ÑÌáÇð Ðßì
01:49:22.569 – 01:49:27.054
áßäì ÃÚÑÝ ãÇ åæ ÇáÍÈ
01:50:03.979 – 01:50:05.23
Ìíäì
01:50:07.317 – 01:50:09.611
ÝæÑÓÊ¡ ÃäÇ ÃÍÈß
01:51:02.705 – 01:51:05.312
ããÇ ÊåÑÈì ¿
01:51:05.417 – 01:51:06.877
áÇ ÃåÑÈ
01:52:37.417 – 01:52:39.398
Ýì åÐÇ Çáíæã
01:52:39.399 – 01:52:40.859
áÇ áÓÈÈ ãÍÏÏ
01:52:40.963 – 01:52:43.883
ÞÑÑÊ Ãä ÃÌÑì ÈÚÖ ÇáæÞÊ
01:52:43.988 – 01:52:47.43
áÐÇ ÑßÖÊ ÍÊì äåÇíÉ ÇáØÑíÞ
01:52:47.535 – 01:52:50.872
æÚäÏãÇ æÕáÊ åäÇß ÝßÑÊ Ãä ÃÌÑì ÍÊì äåÇíÉ ÇáÈáÏÉ
01:52:50.977 – 01:52:53.584
ÇáÑÆíÓ ßÇÑÊÑ íÚÇäì ãä ÅÑÊÝÇÚ Ýì ÇáÍÑÇÑÉ
01:52:53.689 – 01:52:55.67
æÚäÏãÇ æÕáÊ åäÇß
01:52:55.775 – 01:52:59.634
ÝßÑÊ Ãä ÃÌÑì ÚÈÑ ãÞÇØÚÉ ÌÑíä Èæ
01:52:59.739 – 01:53:02.138
áÞÏ ÅÈÊÚÏÊ ßËíÑÇð
01:53:02.242 – 01:53:06.101
æÝßÑÊ Ãä ÃÌÑì ÚÈÑ æáÇíÉ ÃáÇÈÇãÇ
01:53:06.206 – 01:53:08.083
æåÐÇ ãÇ ÝÚáÊ
01:53:08.188 – 01:53:10.169
áÞÏ ÑßÖÊ ÚÈÑ ÇáæáÇíÉ
01:53:10.274 – 01:53:14.759
áÇ áÓÈÈ ãÍÏÏ ÅÓÊãÑíÊ Ýì ÇáÑßÖ
01:53:14.863 – 01:53:16.844
ÑßÖÊ ÍÊì ÇáãÍíØ
01:53:22.061 – 01:53:23.625
æÚäÏãÇ æÕáÊ åäÇß
01:53:23.73 – 01:53:26.129
ÝßÑÊ Ãäå áíÓ ÇáÈÚÏ ÇáßÇÝì
01:53:26.233 – 01:53:29.362
áÐÇ ÅÑÊÏíÊ æÅÓÊãÑíÊ Ýì ÇáÑßÖ
01:53:31.448 – 01:53:34.472
æÚäÏãÇ æÕáÊ Åáì ÇáãÍíØ ÇáÂÎÑ
01:53:34.578 – 01:53:37.498
ÝßÑÊ Ãäå áíÓ ÇáÈÚÏ ÇáßÇÝì
01:53:39.376 – 01:53:41.67
áÐÇ ÅÑÊÏíÊ
01:53:41.775 – 01:53:43.339
æÅÓÊãÑíÊ Ýì ÇáÑßÖ
01:53:43.444 – 01:53:46.781
ÚäÏãÇ ÊÚÈÊ äãÊ
01:53:46.886 – 01:53:48.972
æÚäÏãÇ ÌÚÊ ÃßáÊ
01:53:48.972 – 01:53:51.475
æÚäÏãÇ ßÇä áÇÈÏ Ãä ÃæÇÕá
01:53:51.476 – 01:53:52.519
ÊÚÑÝì
01:53:53.666 – 01:53:54.813
æÇÕáÊ
01:53:54.918 – 01:53:56.065
ÅÐä
01:53:56.169 – 01:53:58.15
ÃäÊ ÝÞØ ÊÑßÖ
01:53:59.82 – 01:54:01.384
äÚã
01:54:01.489 – 01:54:05.139
" ÃäÙÑ ÎÇÑÌ ÇáÓíÇÑÉ Åáì ÇáØÑíÞ ÊÍÊ ÚÌáÇÊì "
01:54:08.374 – 01:54:11.19
" ÃäÙÑ Åáì ÇáÓäæÇÊ ÇáÊì ãÑÊ "
01:54:11.294 – 01:54:13.588
" ãËá ßËíÑ ãä ÇáÝÕæá ÇáÊì ÊãÑ "
01:54:15.258 – 01:54:18.387
" ÚÇã 65 ßäÊ Ýì 17 "
01:54:18.491 – 01:54:20.89
" æãÑ íæã ÈÚÏ íæã "
01:54:22.351 – 01:54:24.958
" áÇ ÃÚÑÝ Åáì Ãíä ÃÑßÖ ÇáÂä "
01:54:25.063 – 01:54:28.192
" ÝÞØ ÃÌÑì "
01:54:28.192 – 01:54:29.965
" ÃÌÑì "
01:54:30.07 – 01:54:31.947
" ÃÌÑì Åáì áÇ ÔíÁ "
01:54:32.052 – 01:54:33.408
" ÃÌÑì "
01:54:33.512 – 01:54:35.285
" ÃÌÑì Åáì ÞÏÑì "
01:54:35.389 – 01:54:36.327
" ÝÞØ ÃÌÑì "
01:54:36.432 – 01:54:37.996
áÞÏ ÝßÑÊ ßËíÑÇð
01:54:38.101 – 01:54:42.377
Ýì Ããì æÈæÈÇ æÇáãáÇÒã ÏÇä
01:54:42.378 – 01:54:43.942
æáßä ÃßËÑ ãä Ãì ÔíÁ ÂÎÑ
01:54:44.047 – 01:54:46.028
ÝßÑÊ Ýì Ìíäì
01:54:46.133 – 01:54:48.845
ÝßÑÊ ÝíåÇ ßËíÑÇð
01:54:50.305 – 01:54:51.869
áÃßËÑ ãä ÓäÊÇä
01:54:51.974 – 01:54:53.747
ÑÌá íÏÚì ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ
01:54:53.748 – 01:54:56.772
ÈÓÊÇäì ãä ÌÑíä Èæ ÃáÇÈÇãÇ áÇ íÊæÞÝ ÅáÇ ááäæã
01:54:56.877 – 01:54:59.067
æíÑßÖ ÚÈÑ ÃãÑíßÇ
01:54:59.172 – 01:55:01.258
ÊÔÇÑáÒ ßæÈíÑ ÃÚÏ áßã åÐÇ ÇáÊÞÑíÑ
01:55:01.362 – 01:55:02.613
ááãÑÉ ÇáÑÇÈÚÉ
01:55:02.718 – 01:55:04.282
Ýì ÑÍáÊå ÚÈÑ ÃãÑíßÇ
01:55:04.387 – 01:55:06.786
ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ¡ ÇáÈÓÊÇäì ãä ÌÑíä Èæ ÃáÇÈÇãÇ
01:55:06.89 – 01:55:09.602
ÃæÔß Ãä íÚÈÑ äåÑ ÇáãíÓíÓíÈì ËÇäíÉ Çáíæã
01:55:09.707 – 01:55:11.167
ÇááÚäÉ¡ ÝæÑÓÊ ¿
01:55:11.167 – 01:55:13.148
ÓíÏì¡ áãÇÐÇ ÊÑßÖ ¿
01:55:13.253 – 01:55:15.652
ÃÊÑßÖ ãä ÃÌá ÇáÓáÇã ÇáÚÇáãì ¿
01:55:15.757 – 01:55:18.156
ÃÊÑßÖ ãä ÃÌá ÇáãÔÑÏíä ¿
01:55:18.26 – 01:55:20.137
ÃÊÑßÖ ãä ÃÌá ÍÞæÞ ÇáäÓÇÁ ¿
01:55:20.242 – 01:55:21.18
ÇáÈíÆÉ ¿
01:55:21.181 – 01:55:22.432
áÇ íãßäåã Ãä íÝåãæÇ
01:55:22.537 – 01:55:24.936
ÈÃääì ÃÌÑì ßá åÐå ÇáãÓÇÝÉ
01:55:25.04 – 01:55:26.5
áÇ áÓÈÈ ãÍÏÏ
01:55:26.605 – 01:55:28.169
áãÇÐÇ ÊÝÚá åÐÇ ¿
01:55:28.274 – 01:55:30.464
ÝÞØ ÃÑÏÊ Ãä ÃÌÑì
01:55:30.568 – 01:55:32.236
ÝÞØ ÑÛÈÊ Ýì ÇáÌÑì
01:55:33.28 – 01:55:34.218
ÃåÐÇ ÃäÊ
01:55:34.324 – 01:55:36.827
áÇ ÃÕÏÞ Ãäå ÃäÊ
01:55:36.931 – 01:55:38.391
ÇáÂä. . . áÓÈÈ ãÇ
01:55:38.496 – 01:55:40.895
ãÇ ßäÊ ÃÝÚáå ÃÕÈÍ
01:55:40.999 – 01:55:42.459
ãÝåæãÇð ááäÇÓ
01:55:42.564 – 01:55:45.484
ßäÊ ßÌÑÓ ÅäÐÇÑ ÅäÝÌÑ Ýì ÑÃÓì
01:55:45.589 – 01:55:48.613
ÞáÊ áäÝÓì åÐÇ åæ ÇáÑÌá ÇáÐì íäÈÛì Úáíß ãÑÇÝÞÊå
01:55:48.718 – 01:55:50.595
åÇ åæ ÔÎÕ ãÇ áÏíå ÇáÅÌÇÈÉ
01:55:50.7 – 01:55:52.577
ÓÃÕÍÈß Åáì Ãì ãßÇä ÓíÏ ÌÇãÈ
01:55:52.682 – 01:55:54.976
ÅÐä¡ ÍÕáÊ Úáì ÕÍÈÉ
01:55:56.541 – 01:55:59.148
æÈÚÏ Ðáß¡ ÃÕÈÍÊ ÕÍÈÉ ÃßÈÑ
01:55:59.149 – 01:56:02.695
æÈÚÏ Ðáß¡ ÑÇÝÞäì ÇáßËíÑ ãä ÇáäÇÓ
01:56:04.677 – 01:56:06.45
ÔÎÕ ãÇ ÃÎÈÑì áÇÍÞÇð
01:56:06.555 – 01:56:08.119
åÐÇ íÚØì ÇáäÇÓ ÇáÃãá
01:56:09.684 – 01:56:10.831
ÇáÂä
01:56:10.936 – 01:56:13.335
ÇáÂä¡ ÃäÇ áÇ ÃÚÑÝ ÔíÆÇð Úä Ðáß
01:56:13.439 – 01:56:15.942
áßä ÈÚÖ åÄáÇÁ ÇáäÇÓ ÓÃáæäì
01:56:15.943 – 01:56:17.924
Ãä ÃÓÇÚÏåã
01:56:17.924 – 01:56:20.427
ßäÊ ÃÊÓÇÆá Åä Ããßäß ãÓÇÚÏÊì
01:56:20.428 – 01:56:22.409
ÃäÇ ÃÚãá Ýì ãÌÇá ÇáãáÕÞÇÊ
01:56:22.514 – 01:56:24.078
ÃÍÊÇÌ ÔÚÇÑ ÌíÏ
01:56:24.183 – 01:56:26.06
ÃÚÊÞÏ Ãäß ÞÏ Êáåãäì ÅíÇå
01:56:26.165 – 01:56:28.772
ÃÚÊÞÏ Ãäß ÞÇÏÑ Úáì ãÓÇÚÏÊì
01:56:28.772 – 01:56:30.649
ÃäÊ ÝÞØ ÊÑßÖ
01:56:34.197 – 01:56:35.761
åÐÇ íÍÏË
01:56:35.865 – 01:56:37.221
ãÇÐÇ ¿
01:56:38.265 – 01:56:39.621
ÃÍíÇäÇð
01:56:42.02 – 01:56:44.523
æÈÚÏ ÚÏÉ ÓäæÇÊ ÓãÚÊ Úä ÑÌá
01:56:44.627 – 01:56:46.817
ÌÇÁ ÈÔÚÇÑ ÌíÏ
01:56:46.922 – 01:56:50.155
æÌãÚ ãäå ÇáßËíÑ ãä ÇáãÇá
01:56:50.26 – 01:56:52.137
æãÑÉ ÃÎÑì ßäÊ ÃÌÑì
01:56:52.242 – 01:56:55.162
ÔÎÕ ãÇ ÎÓÑ ßá ãÇáå Ýì ÕäÚ ÇáÞãíÕ
01:56:55.267 – 01:56:58.709
ÃÑÇÏ Ãä íÖÚ æÌåì Úáì ÇáÞãíÕ
01:56:58.813 – 01:57:00.69
áßäå áÇ íÓÊØíÚ ÑÓãå ÌíÏÇð
01:57:00.795 – 01:57:02.672
æáã íßä áÏíå ÂáÉ ÊÕæíÑ
01:57:02.777 – 01:57:06.219
ÅÓÊÚãáå áÇ ÃÍÏ íÍÈ åÐÇ Çááæä Úáì ÃíÉ ÍÇá
01:57:10.496 – 01:57:12.373
äåÇÑß ÓÚíÏ
01:57:14.042 – 01:57:15.919
ÈÚÏ ÚÏÉ ÓäæÇÊ ÅßÊÔÝÊ
01:57:16.024 – 01:57:19.466
Ìäì ÇáßËíÑ ãä æÑÇÁ ÝßÑÉ ÇáÞãíÕ
01:57:19.466 – 01:57:21.656
æÍÕá Úáì ÇáßËíÑ ãä ÇáãÇá
01:57:24.056 – 01:57:25.933
Úáì ÃíÉ ÍÇá¡ ãËáãÇ ÞáÊ
01:57:26.038 – 01:57:28.958
ßÇä áÏì ÕÍÈÉ ßÈíÑÉ
01:57:29.063 – 01:57:30.523
ÞÇáÊ Ããì ÏÇÆãÇð
01:57:30.523 – 01:57:33.443
áÇÈÏ Ãä ÊÖÚ ÇáãÇÖì ÎáÝ ÙåÑß
01:57:33.548 – 01:57:35.947
ÞÈá Ãä ÊÊÍÑß ááÃãÇã
01:57:36.051 – 01:57:40.014
æÃÚÊÞÏ Ãä åÐÇ ÓÈÈ ÑßÖì
01:57:41.371 – 01:57:43.978
ÑßÖÊ áËáÇËÉ ÓäæÇÊ
01:57:44.083 – 01:57:45.96
æÔåÑíä
01:57:46.065 – 01:57:48.151
æ 14 íæã æ16 ÓÇÚÉ
01:58:03.38 – 01:58:05.883
åÏæÁÇð¡ ÓíÞæá ÔíÆÇð
01:58:17.462 – 01:58:19.443
ÃäÇ ãÊÚÈ ÌÏÇð
01:58:22.156 – 01:58:24.242
ÃÚÊÞÏ Ãääì ÓÃÚæÏ ááÈíÊ ÇáÂä
01:58:42.183 – 01:58:44.79
ÇáÂä ãÇÐÇ íäÈÛì ÚáíäÇ Ãä äÝÚá ¿
01:58:46.042 – 01:58:47.606
æåßÐÇ
01:58:48.963 – 01:58:50.944
ÅäÊåÊ ÃíÇã ÇáÌÑì
01:58:52.301 – 01:58:54.595
áÐÇ ÚÏÊ Åáì ÇáÈíÊ Ýì ÃáÇÈÇãÇ
01:58:54.804 – 01:58:57.098
ãäÐ áÍÙÇÊ ãÖÊ¡ Ýì 25: 2 ãÓÇÁð
01:58:57.099 – 01:58:59.602
ÚäÏãÇ ÛÇÏÑ ÇáÑÆíÓ ÑíÌÇä
01:59:01.48 – 01:59:03.461
ÃØáÞÊ ÎãÓ Ãæ ÓÊ ØáÞÇÊ
01:59:03.462 – 01:59:05.443
ãä ÞÇÊá ãÌåæá
01:59:05.444 – 01:59:07.947
ÃÕíÈ ÇáÑÆíÓ Ýì ÕÏÑå
01:59:07.947 – 01:59:09.511
ÅáÊÞØÊ ÇáÈÑíÏ
01:59:09.616 – 01:59:12.223
æÐÇÊ íæã Ðæ ÓãÇÁ ÒÑÞÇÁ ÕÇÝíÉ
01:59:12.328 – 01:59:14.518
æÕáÊäì ÑÓÇáÉ ãä Ìíäì
01:59:14.623 – 01:59:17.022
ÊÊÓÇÆá ÅÐÇ ßäÊ ÃÓÊØíÚ Ãä ÂÊì ÅáíåÇ
01:59:17.126 – 01:59:20.568
æÃÑåÇ¡ æåÐÇ ãÇ ÃÝÚáå åäÇ
01:59:21.611 – 01:59:24.01
ÑÃÊäì Úáì ÇáÊáÝÇÒ.... ÃÑßÖ
01:59:24.115 – 01:59:28.6
ãä ÇáãÝÊÑÖ Ãä ÃÓÊÞá ÇáÍÇÝáÉ ÑÞã 9 Åáì ÔÇÑÚ ÑíÊÔãæäÏ
01:59:28.704 – 01:59:31.624
æÃäÒá Ýì ÇáãÌãÚ ÇáÃíÓÑ
01:59:31.625 – 01:59:34.128
Åáì 1947 ÔÇÑÚö åäÑì
01:59:34.128 – 01:59:35.484
ÔÞÉ 4
01:59:35.484 – 01:59:39.134
áÐÇ ÃäÊ áÓÊ ÈÍÇÌÉ áÅäÊÙÇÑ ÇáÍÇÝáÉ
01:59:39.135 – 01:59:43.098
ÔÇÑÚ åäÑì Úáì ÈÚÏ ÎãÓ Ãæ ÓÊ ãÌãÚÇÊ
01:59:43.203 – 01:59:45.184
ÂÎÑ åÐÇ ÇáØÑíÞ
01:59:45.185 – 01:59:46.645
ÂÎÑ åÐÇ ÇáØÑíÞ ¿
01:59:46.645 – 01:59:48.105
ÂÎÑ åÐÇ ÇáØÑíÞ
01:59:49.983 – 01:59:52.382
ßÇä ãä ÇááØíÝ ÇáÍÏíË Åáíßö
01:59:54.677 – 01:59:57.18
ÃÊãì Ãä ÊÓíÑ ÇáÃãæÑ Úáì ãÇíÑÇã
02:00:04.169 – 02:00:05.212
ãÑÍÈÇð
02:00:06.36 – 02:00:08.446
ÝæÑÓÊ
02:00:08.55 – 02:00:10.323
ßíÝ ÍÇáß ¿
02:00:10.428 – 02:00:11.888
ÊÚÇá¡ ÅÏÎá
02:00:11.888 – 02:00:13.348
æÕáÊäì ÑÓÇáÊß
02:00:13.348 – 02:00:15.329
Ãæå¡ ßäÊ ÃÊÓÇÆá Úä Ðáß
02:00:17.208 – 02:00:18.668
åÐÇ ÈíÊß ¿
02:00:18.772 – 02:00:20.336
äÚã. Åäå ÛíÑ ãÑÊÈ ÇáÂä
02:00:20.441 – 02:00:22.318
áÞÏ ÚÏÊ ÊæÇð ãä ÇáÚãá
02:00:22.423 – 02:00:24.509
Åäå áØíÝ
02:00:24.614 – 02:00:26.491
áÏíßö ÊßííÝ
02:00:32.541 – 02:00:33.897
ÔßÑÇð
02:00:33.897 – 02:00:35.357
áÞÏ ÃßáÊ ãäå
02:00:37.756 – 02:00:42.554
áÞÏ ÌãÚÊ ßá ÞÕÇÕÉ Úäß
02:00:42.555 – 02:00:44.432
ßá ÔíÁ¡ åÐÇ ÃäÊ
02:00:46.414 – 02:00:48.291
æßÐÇ æÃäÊ ÊÑßÖ
02:00:50.378 – 02:00:53.507
ÑßÖÊ áãÏÉ ØæíáÉ
02:00:53.611 – 02:00:55.175
æÝÊÑÉ ØæíáÉ
02:00:57.575 – 02:00:58.513
åäÇß
02:01:05.607 – 02:01:08.214
ÅÓãÚ¡ ÝæÑÓÊ¡ áÇ ÃÚÑÝ ßíÝ ÃÞæá Ðáß
02:01:11.761 – 02:01:12.699
ÃäÇ ÝÞØ
02:01:12.804 – 02:01:14.16
ÃÑíÏ ÇáÅÚÊÐÇÑ
02:01:14.264 – 02:01:18.227
Úä Ãì ÔíÁ ÝÚáÊå áÃääì
02:01:18.228 – 02:01:19.688
ÖááÊ
02:01:19.793 – 02:01:21.357
áÝÊÑÉ ØæíáÉ æ
02:01:23.965 – 02:01:24.903
ãÑÍÈÇð
02:01:24.904 – 02:01:25.842
ãÑÍÈÇð
02:01:25.947 – 02:01:26.885
ÃäÊ
02:01:26.99 – 02:01:29.389
åÐÇ ÕÏíÞì ÇáÞÏíã ãä ÃáÇÈÇãÇ
02:01:29.493 – 02:01:31.057
ßíÝ ÍÇáß ¿
02:01:31.162 – 02:01:34.604
ÓíÊÛíÑ ÌÏæáì ÇáÃÓÈæÚ ÇáÞÇÏã áÐÇ íãßääì
02:01:34.604 – 02:01:37.107
áÇ ãÔßáÉ ÅÐåÈì ÃäÊì
02:01:37.108 – 02:01:38.151
ÍÓäÇð. ÔßÑÇð
02:01:40.759 – 02:01:43.262
åÐÇ ÃÚÒ ÃÕÏÞÇÆì¡ ÇáÓíÏ ÌÇãÈ
02:01:43.262 – 02:01:44.513
åáÇ ÞáÊ áå ãÑÍÈÇð ¿
02:01:44.618 – 02:01:46.078
ãÑÍÈÇð¡ ÓíÏ ÌÇãÈ
02:01:46.183 – 02:01:47.017
ãÑÍÈÇð
02:01:47.017 – 02:01:49.311
åá íãßääì ÃäÇ ÃÔÇåÏ ÇáÊáÝÇÒ ÇáÂä ¿
02:01:49.312 – 02:01:51.189
äÚã¡ ÝÞØ ÅÎÝÖ ÇáÕæÊ
02:01:53.38 – 02:01:55.153
ÃäÊ Ãã¡ Ìíäì
02:01:55.257 – 02:01:56.717
ÃäÇ Ãã
02:02:00.056 – 02:02:01.516
ÅÓãå ÝæÑÓÊ
02:02:02.872 – 02:02:03.81
ãËáì
02:02:05.271 – 02:02:07.67
ÓãíÊå ßÃÈíå
02:02:08.922 – 02:02:12.677
áÏíå ÃÈ ÅÓãå ÝæÑÓÊ ÃíÖÇð ¿
02:02:12.781 – 02:02:14.137
ÃäÊ ÃÈæå¡ ÝæÑÓÊ
02:02:29.158 – 02:02:30.722
ÃäÊ
02:02:30.827 – 02:02:32.183
ÝæÑÓÊ¡ ÅäÙÑ Åáìó
02:02:32.287 – 02:02:34.79
ÝæÑÓÊ
02:02:36.772 – 02:02:38.753
áÇ íäÈÛì Úáíß Úãá ÔíÁ
02:02:38.754 – 02:02:40.735
ÃäÊ áã ÊÎØÆ
02:02:41.779 – 02:02:42.717
ÍÓäÇð ¿
02:02:47.203 – 02:02:48.976
ÃáíÓ ÌãíáÇð ¿
02:02:50.228 – 02:02:53.148
Åäå ÃÌãá ãä ÑÃíÊ
02:02:57.217 – 02:02:58.155
áßä
02:03:01.702 – 02:03:04.205
åá..åá åæ Ð..Ðßì ¿ ÃÚäì
02:03:04.205 – 02:03:05.873
Åäå Ðßì ÌÏÇð
02:03:05.874 – 02:03:09.107
Åäå ãä ÃÐßì ÃÊÑÇÈå
02:03:17.765 – 02:03:20.372
ÍÓäÇð¡ ÅÐåÈ æÊÍÏË Åáíå
02:03:29.761 – 02:03:31.221
ãÇÐÇ ÊÔÇåÏ ¿
02:03:31.325 – 02:03:32.785
ÈíÑÊ æÅÑäì
02:03:55.733 – 02:03:56.88
ÝæÑÓÊ
02:03:58.863 – 02:04:00.219
ÃóäÇ ãÑíÖÉ
02:04:02.722 – 02:04:06.164
ãÇÐÇ ÃÕÇÈß ÓÚÇá ÈÓÈÈ ÇáÈÑæÏÉ ¿
02:04:06.269 – 02:04:09.711
ÃÕÈÊ ÈÝíÑÓ ãÇ¡ æÇáÃØÈÇÁ
02:04:09.711 – 02:04:11.692
áÇ íÚÑÝæä ßäåå
02:04:11.797 – 02:04:14.821
æáíÓ åäÇß ÔíÁ íãßäåã ÝÚáå
02:04:19.62 – 02:04:21.706
íãßäßö ÇáÚæÏÉ ááÈíÊ ãÚì
02:04:23.479 – 02:04:25.043
Ìíäì¡ ÃäÊ æ
02:04:25.148 – 02:04:25.982
ÝæÑÓÊ ÇáÕÛíÑ
02:04:26.087 – 02:04:27.547
íãßäßãÇ ÇáÅÞÇãÉ
02:04:27.652 – 02:04:29.946
Ýì ÈíÊì Ýì ÌÑíä Èæ
02:04:33.284 – 02:04:36.413
ÓÃÚÊäì Èßö ÅÐÇ ãÑÖÊö
02:04:38.604 – 02:04:40.69
ÃÊÊÒæÌäì¡ ÝæÑÓÊ ¿
02:04:46.636 – 02:04:47.574
ÍÓäÇð
02:04:48.722 – 02:04:50.495
ÑÌÇÁ ÅÊÎÐæÇ ãÞÇÚÏßã
02:04:54.042 – 02:04:55.293
ÝæÑÓÊ ¿
02:04:55.398 – 02:04:57.066
áÞÏ ÍÇä ÇáæÞÊ ááÈÏÁ
02:05:15.947 – 02:05:16.885
ãÑÍÈÇð
02:05:18.137 – 02:05:19.388
ÑÈØÊß
02:05:32.219 – 02:05:34.409
ÇáãáÇÒã Ãæá ÏÇä
02:05:49.221 – 02:05:50.889
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä
02:05:52.142 – 02:05:53.602
ãÑÍÈÇð¡ ÝæÑÓÊ
02:05:53.602 – 02:05:56.209
áÏíß ÓíÞÇä ÌÏíÏÉ
02:05:56.314 – 02:05:58.191
ÓíÞÇä ÌÏíÏÉ
02:05:58.296 – 02:06:01.32
äÚã áÏì ÓíÞÇä ÌÏíÏÉ
02:06:01.425 – 02:06:02.676
ãÕäæÚÉ ÎÕíÕÇð
02:06:02.781 – 02:06:03.824
ÓÈíßÉ ÊíÊÇäíæã
02:06:03.928 – 02:06:07.057
ãËá ÇáÊì íÓÊÚãáæåÇ Ýì ãßæß ÇáÝÖÇÁ
02:06:10.917 – 02:06:12.481
ÇáÓíÞÇä ÇáÓÍÑíÉ
02:06:14.359 – 02:06:15.297
åÐå
02:06:16.445 – 02:06:17.905
ÎØíÈÊì
02:06:18.01 – 02:06:18.948
ÓæÒÇä
02:06:21.452 – 02:06:23.955
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä
02:06:24.06 – 02:06:26.146
ãÑÍÈÇð¡ ÝæÑÓÊ
02:06:26.25 – 02:06:28.649
ãáÇÒã Ãæá ÏÇä
02:06:28.754 – 02:06:30.318
åÐå Ìíäì
02:06:30.423 – 02:06:33.656
ãÑÍÈÇð¡ áØíÝ Ãä ÃáÞÇß ÃÎíÑÇð
02:06:43.983 – 02:06:46.486
ÝæÑÓÊ¡ åá ÊÊÎÐ Ìíäì
02:06:46.59 – 02:06:48.05
ÒæÌÉ áß ¿
02:06:49.824 – 02:06:52.327
Ìíäì¡ åá ÊÊÎÐì ÝæÑÓÊ
02:06:52.327 – 02:06:53.995
ÒæÌÇð áßö ¿
02:06:55.561 – 02:06:59.003
ÅÐä¡ ÃÚáäßãÇ ÒæÌÇð æÒæÌÉ
02:07:29.774 – 02:07:30.921
ãÑÍÈÇð
02:07:30.921 – 02:07:32.068
ãÑÍÈÇð
02:07:45.107 – 02:07:46.567
ÝæÑÓÊ
02:07:51.887 – 02:07:54.39
åá ßäÊ ÎÇÆÝ Ýì ÝíÊäÇã ¿
02:07:55.747 – 02:07:57.52
äÚã
02:07:57.52 – 02:07:59.188
ÍÓäÇð
02:07:59.189 – 02:08:01.379
áÇ ÃÚÑÝ
02:08:01.379 – 02:08:03.465
ÃÍíÇäÇð ßÇä íÊæÞÝ ÇáãØÑ
02:08:03.57 – 02:08:07.012
áãÏÉ ÊßÝì áÙåæÑ ÇáäÌæã
02:08:09.933 – 02:08:11.81
ßÇä Ðáß áØíÝ
02:08:15.148 – 02:08:18.172
íÈÏæ ÇáÃãÑ ÞÈá ÐåÇÈ ÇáÔãÓ ááäæã
02:08:18.277 – 02:08:19.633
Ýì ÈÇíæ
02:08:19.738 – 02:08:24.431
ßÃä åäÇß ÏÇÆãÇð ãáíæä ÈÑíÞ Úáì ÇáãÇÁ
02:08:26.205 – 02:08:28.395
ßãÇ Ýì ÈÍíÑÉ ÇáÌÈá
02:08:28.5 – 02:08:30.377
ßÇä æÇÖÍÇð ÌÏÇð¡ Ìíäì
02:08:30.481 – 02:08:33.401
ßãÇ áæ ßÇä åäÇß ÓãÇÁÇä
02:08:33.506 – 02:08:35.383
æÇÍÏÉ ÊÛØì ÇáÃÎÑì
02:08:37.053 – 02:08:40.495
æÈÚÏ Ðáß Ýì ÇáÕÍÑÇÁ ÚäÏãÇ ÊÊæÓØ ÇáÔãÓ ÇáÓãÇÁ
02:08:42.894 – 02:08:44.354
áÇ ÃÓÊØíÚ Ãä ÃÕÝ
02:08:44.459 – 02:08:50.3
ÍíË ÊÊæÞÝ ÇáÓãÇÁ æÊÈÏà ÇáÃÑÖ
02:08:51.552 – 02:08:53.742
Åäå Ìãíá ÌÏÇð
02:08:57.81 – 02:09:00.834
ÃÊãäì áæ ßäÊ ãÚß åäÇß
02:09:04.069 – 02:09:06.05
áÞÏ ßäÊö
02:09:16.273 – 02:09:18.046
ÃÍÈß
02:09:22.114 – 02:09:25.243
áÞÏ ãÊö ÕÈÇÍ ÇáÓÈÊ
02:09:27.121 – 02:09:31.189
æÃäÇ æÖÚÊß åäÇ ÊÍÊ ÇáÔÌÑÉ
02:09:35.674 – 02:09:39.011
æÈÇáäÓÈÉ áÈíÊ ÃÈíß
02:09:39.116 – 02:09:41.41
ÝÞÏ åÏãÊå
02:09:44.645 – 02:09:45.792
Ããì
02:09:46.939 – 02:09:48.92
ßÇäÊ ÊÞæá ÏÇÆãÇð
02:09:49.026 – 02:09:53.094
ÇáãæÊ ÌÒÁ ãä ÇáÍíÇÉ
02:09:55.701 – 02:09:57.369
áßäå áã íßä
02:10:00.812 – 02:10:02.376
ÝæÑÓÊ ÇáÕÛíÑ
02:10:03.629 – 02:10:05.923
ÈÎíÑ
02:10:07.071 – 02:10:09.47
ÅÓÊÃäÝ ÏÑÇÓÊå ËÇäíÉ
02:10:11.661 – 02:10:14.894
æÃäÇ ÃÚÏ áå ÝØæÑå æÛÐÇÆå æÚÔÇÆå
02:10:14.998 – 02:10:16.041
ßá íæã
02:10:17.815 – 02:10:19.483
æÃÊÃßÏ Ãäå
02:10:20.84 – 02:10:22.3
íãÔØ ÔÚÑå
02:10:22.404 – 02:10:24.49
æíÛÓá ÃÓäÇäå ßá íæã
02:10:26.681 – 02:10:29.288
æÃÚáãå áÚÈ ÇáÜ ÈíäÌ ÈæäÌ
02:10:31.583 – 02:10:32.939
Åäå ÌíÏ ÍÞÇð
02:10:33.044 – 02:10:35.13
ÝæÑÓÊ¡ åíÇ
02:10:39.719 – 02:10:41.179
äÕØÇÏ ßËíÑÇð
02:10:44.518 – 02:10:46.917
æßá áíáÉ äÞÑà ßÊÇÈ
02:10:47.021 – 02:10:48.481
Åäå Ðßì ÌÏÇð¡ Ìíäì
02:10:51.506 – 02:10:53.592
ÓÊÝÎÑì Èå ÌÏÇð
02:10:55.366 – 02:10:56.617
ÃäÜÇ ÃÝÎÑ Èå
02:10:57.973 – 02:11:01.206
áÞÏ ßÊÈ áß ÑÓÇáÉ
02:11:02.459 – 02:11:05.483
æÞÇá Ãäå áÇ íãßääì ÞÑÃÊåÇ¡ áÐÇ áä ÃÝÚá
02:11:05.484 – 02:11:08.508
ÓÃÊÑßåÇ áßö åäÇ
02:11:24.676 – 02:11:26.657
ÌíÜÜÜÜÜäÜÜÜì
02:11:31.456 – 02:11:34.48
áÇ ÃÚÑÝ Åä ßÇäÊ Ããì Úáì ÕæÇÈ
02:11:34.481 – 02:11:37.61
Ãã ÇáãáÇÒã ÏÇä
02:11:37.715 – 02:11:39.592
áÇ ÃÚÑÝ
02:11:40.635 – 02:11:43.347
Åä ßÇä åÐÇ
02:11:44.495 – 02:11:45.642
ÞÏÑäÇ
02:11:47.103 – 02:11:50.858
Ãã ÃääÇ äÓÈÍ Åáì ÇáãÌåæá
02:11:50.962 – 02:11:52.422
ÍÓÈ ÇáÑíÍ
02:11:56.699 – 02:11:58.576
áßäì ÃÚÊÞÏ
02:12:00.454 – 02:12:02.227
ÑÈãÇ ÇáÅËäÇä
02:12:06.504 – 02:12:09.737
ÑÈãÇ íÍÏË ÇáÅËäÇä Ýì ÐÇÊ ÇáæÞÊ
02:12:15.474 – 02:12:17.455
áßäì ÃÝÊÞÏß Ìíäì
02:12:24.028 – 02:12:26.009
ÅÐÇ ÅÍÊÌÊö Ãì ÔíÁ
02:12:27.157 – 02:12:29.138
áä Ãßæä ÈÚíÏÇð
02:13:03.456 – 02:13:05.959
åÇ åì ÍÇÝáÊß
02:13:05.96 – 02:13:07.42
ÍÓäÇð
02:13:10.028 – 02:13:11.488
ÃÚÑÝ åÐÇ
02:13:11.488 – 02:13:13.991
ÃÚÑÝ æÓÊÎÈÑäì Ãä
02:13:13.991 – 02:13:17.224
ÌÏÊì ÅÚÊÇÏÊ Ãä ÊÞÑÃå áß
02:13:17.225 – 02:13:19.311
ßÊÇÈì ÇáãÝÖá
02:13:22.858 – 02:13:24.214
åÇ äÍä
02:13:27.551 – 02:13:29.011
ÓÊÐåÈ ÇáÂä
02:13:34.123 – 02:13:35.687
ÝæÑÓÊ
02:13:35.792 – 02:13:37.252
ÅíÇß
02:13:40.068 – 02:13:42.571
ÃÑíÏß Ãä ÊÚáã Ãäì ÃÍÈß
02:13:42.676 – 02:13:44.657
ÃäÇ ÃÍÈß ÃíÖÇð¡ ÃÈì
02:13:44.658 – 02:13:47.578
ÓÃßæä åäÇ áÏì ÚæÏÊß
02:13:53.003 – 02:13:56.445
ÃÊÝåã Ãä åÐå ÍÇÝáÉ ÇáãÏÑÓÉ ¿
02:13:56.654 – 02:14:00.409
ÈÇáØÈÚ¡ æÃäÊì ÏæÑËì åÇÑíÓ¡ æÃóäÇ ÝæÑÓÊ ÌÇãÈ " ( Abu Essa : ÊÚÏíá ) "