SUBS.is
with subtitles
//

Inception (2010) Farsi/Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Inception
2010
Inception.2010.trailer3.amir_t6262.srt
inception_TS .v2 .amir_t6262.srt
Inception.srt
Inception.Making.of.2010.BluRay.720p.AC3.x264-for.HD-bits.ro fa.srt
Inception (2010) DVDRip mkv - H264 - 560MB. ShAaNiG.MAXSPEED.srt
Inception 2010 DVDRip XviD-JAMMO.srt
Subtitles
Subtitle content
Inception 2010 DVDRip XviD-JAMMO.srt
00:01:13 – 00:01:20
:تـرجـمـه و زيرنويس از حــمــزه دکــســتر [email protected]
00:01:24.597 – 00:01:26.119
!هي! بيا اينجا !يه نفر رو کنارِ ساحل پيدا کرديم
00:01:26.122 – 00:01:27.743
.دارم ميام
00:01:32.454 – 00:01:37.179
،اون داشت هذيون ميگفت ...ولي اسمِ شما رو مياورد
00:01:42.794 – 00:01:45.918
...اون هيچي به همراه نداشت، بجز اين
00:01:47.328 – 00:01:48.95
.و اين...
00:02:09.161 – 00:02:12.228
اومدي اينجا که منو بکُشي؟
00:02:19.612 – 00:02:22.707
.ميدونم اين چيه
00:02:23.159 – 00:02:27.961
.قبلاً يکي از اينا ديدم .چندين سالِ پيش
00:02:30.23 – 00:02:35.45
متعلق به مَردي بود که من .توي يه خواب نيمه-فراموش شده، ديدم
00:02:36.914 – 00:02:42.05
.مَردي که در تصوراتش اِفراطِ زيادي داشت
00:02:45.793 – 00:02:52.23
مرتجع ترين انگل، اسمش چيه؟ باکتري؟ ويروس؟
00:02:53.202 – 00:02:55.954
يه کِرمِ روده اي؟
00:02:55.962 – 00:02:59.877
چيزي که آقاي «کاب» قصد دارن بگن- ...اينه که .يه ايده -
00:03:00.328 – 00:03:02.81
.مرتجع شونده. به شدت واگيردار
00:03:02.931 – 00:03:07.186
،به محض اينکه يه فکر، مغز رو در بر ميگيره .از بين بردنِ اون، تقريباً غير ممکن ميشه
00:03:07.419 – 00:03:11.416
،يه فکر که به کلي شکل گرفته .کاملاً فهميده شده و چسبيده به ذهن
00:03:11.836 – 00:03:15.121
.درست يه همچين جايي - واسه کسي مثلِ شما که بدزديدش؟ -
00:03:15.122 – 00:03:18.089
،بله، در حالتِ خواب .استحکامِ هوشياري، خيلي پايينه
00:03:18.091 – 00:03:22.214
.و باعث ميشه افکارتون براي دزدي ، آسيب پذير بشن .«اسمش هست «استخراج
00:03:22.336 – 00:03:25.934
آقاي «سايتو»، ما ميتونيم ناخوداگاهِ شما رو ...جوري تربيت کنيم که از خودش دفاع کنه
00:03:25.936 – 00:03:29.611
.«حتي در برابرِ ماهرترين «استخراج کننده - چطور ميتونم اينکارو بکنم؟-
00:03:29.631 – 00:03:32.974
.چون من خودِ ماهرترين «استخراج کننده» هستم
00:03:32.994 – 00:03:35.379
من ميدونم چطوري ذهنتون رو بگردم و .اَسرارتون رو پيدا کنم
00:03:35.781 – 00:03:39.587
حُقه هاش رو بلدم. و ميتونم بهتون يادشون ...بدم تا حتي وقتيکه خواب هستيد
00:03:39.59 – 00:03:42.795
.ناخوداگاهِ شما، هيچوقت شکست نخوره
00:03:43.03 – 00:03:46.963
،ببينيد، اگر کمکِ منو ميخوايد .بايد کاملاً با من راحت باشيد
00:03:46.964 – 00:03:49.816
من بايد راهِ ورود به افکارتون رو حتي بهتر از همسرتون
00:03:50.018 – 00:03:53.458
،بهتر از دکترتون .بهتر از هر کسِ ديگه ي بدونم
00:03:53.578 – 00:03:56.153
اگه اين يه خواب باشه و شما ...يه گاوصندق پُر از اسرار داخلش داريد
00:03:56.208 – 00:03:58.555
.من بايد بدونم چي داخلِ اون گاوصندقه
00:03:58.653 – 00:04:03.175
،براي اينکه تمامِ اين کار، درست انجام بشه .بايد بذاريد که من کاملاً واردِ ذهنتون بشم
00:04:05.056 – 00:04:10.027
.از بعدازظهرتون لذت ببريد، آقايون .ولي روي پيشنهادتون فکر ميکنم
00:04:12.453 – 00:04:14.411
.اون ميدونه
00:04:16.384 – 00:04:19.182
اون بالا چه خبره؟
00:05:12.196 – 00:05:15.07
.سايتو» ميدونه» .داره باهامون بازي ميکنه
00:05:15.072 – 00:05:17.716
.مهم نيست .من ميتونم بيارمش اينجا. بهم اعتماد کن
00:05:17.718 – 00:05:22.174
اطلاعات توي گاوصندقن. وقتي اسمِ .اسرار" رو آوردم، به گاو صندق نگاه کرد"
00:05:22.936 – 00:05:25.539
اون اينجا چکار ميکنه؟
00:05:27 – 00:05:29.641
.فقط برگرد به اتاق .خيلي خب، من ترتيبِ اينو ميدم
00:05:29.643 – 00:05:32.784
.باشه، حتماً اينکارو بکن .اومديم اينجا که کار کنيم
00:05:40.315 – 00:05:44.984
اگه بپرم، زنده ميمونم؟
00:05:47.402 – 00:05:51.441
.اگه درست شيرجه بزني، شايد مال»، اينجا چکار ميکني؟»
00:05:51.442 – 00:05:54.236
.گفتم شايد دلت برام تنگ شده باشه
00:05:54.237 – 00:05:59.435
.ميدوني که شده .ولي ديگه نميتونم بهت اعتماد کنم
00:06:00.076 – 00:06:02.212
پس چي ميشه؟
00:06:02.593 – 00:06:04.606
.مثلِ سليقه ي «آرتور» ميمونه
00:06:05.014 – 00:06:09.105
،درواقع، يه اثرِ نيمه کاره ست .از يه نقاشِ انگليسي
00:06:10.666 – 00:06:13.626
.لطفاً، بشين
00:06:20.218 – 00:06:24.052
...بهم بگو بچه ها دلشون برام تنگ شده؟
00:06:27.559 – 00:06:30.434
.فکرش هم نميتوني بکني چقدر
00:06:33.735 – 00:06:36.688
چکار داري ميکني؟- .ميخوام يکم هواي تازه بخورم-
00:06:36.699 – 00:06:39.215
«سرِ جات بمون، «مال
00:06:51.461 – 00:06:54.925
.خدا لعنتت کنه
00:07:55.906 – 00:08:01.042
.برگرد - .اسلحه رو بذار زمين -
00:08:08.105 – 00:08:10.678
.لطفاً
00:08:21.254 – 00:08:24.13
.«حالا اون پاکت، آقاي «کاب
00:08:24.134 – 00:08:27.874
اون بهت گفت؟ تمامِ اين مدت ميدونستي؟
00:08:27.994 – 00:08:33.736
اينکه اومدي اينجا تا ازم دزدي کني يا اينکه درواقع ما الان خوابيم؟
00:08:36.726 – 00:08:39.834
.ميخوام اسمِ کسي که استخدامت کرده رو بدونم
00:08:42.05 – 00:08:45.226
تهديد کردن توي خواب هيچ فايده اي نداره، درسته، «مال»؟
00:08:45.629 – 00:08:51.659
.بستگي داره که چطوري تهديد کني .کُشتنِ اون، فقط باعث ميشه بيدار بشه
00:08:51.778 – 00:08:54.009
...ولي درد
00:08:57.018 – 00:09:03.442
درد توي ذهن قرار داره و با توجه به دکورِ اينجا، ما توي ذهنِ تو هستيم، درسته، «آرتور»؟
00:09:15.014 – 00:09:18.41
!داري چکار ميکني؟ خيلي زوده - .ميدونم. ولي خواب داره از بين ميره -
00:09:18.412 – 00:09:22.606
.فقط يکم ديگه «سايتو» رو خوابيده نگه دار .ديگه چيزي نمونده
00:09:36.483 – 00:09:38.641
.اينجا .نقاشيها
00:09:54.233 – 00:09:56.228
!جلوشو بگيريد
00:09:58.022 – 00:09:59.086
(محرمانه)
00:10:21.468 – 00:10:24.057
.فکر کنم داره جواب ميده !بيدارش کن
00:10:44.489 – 00:10:46.816
!تو بيداري
00:10:51.052 – 00:10:52.978
!يه ضربه بهش بزن - چي؟ -
00:10:52.98 – 00:10:54.815
.بندازش
00:11:38.553 – 00:11:40.57
.بيدار شد
00:11:45.253 – 00:11:47.501
آماده بودي، هـيـم؟
00:11:47.503 – 00:11:49.93
حتي رئيس هاي امنيتيم هم .چيزي از اين آپارتمان نميدونستن
00:11:49.932 – 00:11:52.184
چطوري پيداش کردي؟
00:11:52.185 – 00:11:55.573
براي مَردي در موقعيتِ تو خيلي سخته که همچين لونه ي عشقي رو به صورتِ .راز نگه داري
00:11:55.574 – 00:11:58.271
.مخصوصاً وقتي پاي يه زنِ متأهل در ميون باشه
00:11:58.274 – 00:12:01.045
...اون خبر نداره - .هنوز، ولي ما اينجاييم -
00:12:01.335 – 00:12:04.03
.براي اين معماي غيرِقابلِ حل - .دارن نزديکتر ميشن -
00:12:04.033 – 00:12:06.871
.چيزي رو که ميخواستي به دست آوردي - .خب، اين حقيقت نداره -
00:12:06.872 – 00:12:09.532
تو يه قطعه کليد از اطلاعات رو برداشتي، مگه نه؟
00:12:09.652 – 00:12:12.909
،يه چيزي رو نگه داشتي .چون ميدونستي ما چکار ميتونيم بکنيم
00:12:13.029 – 00:12:15.151
سؤال اينه که اصلاً چرا گذاشتي وارد بشيم؟
00:12:15.205 – 00:12:17.936
.يه آزمايش - آزمايش براي چي؟ -
00:12:17.937 – 00:12:20.253
.مهم نيست .تو شکست خوردي
00:12:20.375 – 00:12:23.134
ما تمامِ اطلاعاتي که .اونجا داشتي رو استخراج کرديم
00:12:23.254 – 00:12:25.69
.ولي روشِ خوابت کاملاً مشخصه
00:13:06.266 – 00:13:07.497
...پس
00:13:07.499 – 00:13:09.35
.تنهام بذار
00:13:09.384 – 00:13:12.982
.«شما متوجه نيستيد آقاي «سايتو ...اون اداره اي که ما رو استخدام کرده
00:13:13.724 – 00:13:17.682
.اونها شکست رو نميپذيرن .ما دو روز هم دووم نمياريم
00:13:19.623 – 00:13:20.895
کاب»؟»
00:13:20.897 – 00:13:23.307
بنظر ميرسه مجبورم اينکار رو .يکم ساده تر انجام بدم
00:13:24.475 – 00:13:28.186
!بگو چي ميدوني !بگو چي ميدوني، همين حالا
00:13:31.277 – 00:13:34.563
.هميشه از اين فرش متنفر بودم
00:13:34.89 – 00:13:44.362
.لکه هاي مشخصي داره و کم رنگه .جوريکه ميفهمي از پشم درست شده
00:13:44.411 – 00:13:46.904
...ولي حالا
00:13:47.151 – 00:13:50.643
.اليافي از «پولي اِستر» داره...
00:13:53.381 – 00:13:58.558
که معنيش اينه که من روي فرشِ خودم .توي آپارتمانم دراز نکِشيدم
00:13:59.161 – 00:14:05.389
تو فقط با شهرت و اعتبارت زندگي .«کردي، آقاي «کاب .من هنوز دارم خواب ميبينم
00:14:11.636 – 00:14:14.758
چطور پيش رفت؟ - .چيزي گيرمون نمياد -
00:14:18.765 – 00:14:23.203
.خوابي درونِ يه خوابِ ديگه .تحت تأثير قرار گرفتم
00:14:24.23 – 00:14:27.96
،ولي توي خوابِ من .تو بايد تحت قوانينِ من بازي کني
00:14:27.962 – 00:14:31.543
...«آره، ولي ميبينيد آقاي «سايتو - .ما توي خواب شما نيستيم -
00:14:31.595 – 00:14:34.328
.توي خوابِ من هستيد
00:14:43.383 – 00:14:45.423
.احمق چطوري در موردِ فرش اشتباه کردي؟
00:14:45.424 – 00:14:47.943
.تقصيرِ من نبود - .معمار تويي -
00:14:47.944 – 00:14:51.492
چه ميدونستم ميخواد گونه ي- !لعنتيش رو بماله بهش .کافيه -
00:14:52.56 – 00:14:55.953
تو، داشتي چکار ميکردي؟ - .همه چيز تحت کنترله -
00:14:56.075 – 00:14:57.704
.من که تحت کنترل نديدمش
00:14:57.706 – 00:15:01.544
.براي اين حرفها وقت نداريم .من توي «کيوتو» پياده ميشم
00:15:01.664 – 00:15:03.82
چرا؟ .هنوز بايد تمامِ کوپه ها رو بگرديم
00:15:03.822 – 00:15:06.265
.از قطار خوشم نمياد .گوش کن
00:15:06.385 – 00:15:09.249
.هر کس بره پيِ کارِ خودش
00:16:22.511 – 00:16:24.706
بله؟ - .سلام، بابا -
00:16:24.826 – 00:16:26.738
...سلام، بابا
00:16:26.859 – 00:16:30.352
.سلام بچه ها، سلام حالتون چطوره؟ چکار ميکنين، ها؟
00:16:30.472 – 00:16:32.603
.خوبم - .بد نيستم، فکر کنم -
00:16:32.724 – 00:16:41.059
بد نيستي؟ کدومتون اينو گفت؟- تو بودي، «جيمز»؟ آره، کِي مياي خونه، بابا؟ -
00:16:41.896 – 00:16:44.595
.خب، نميتونم بيام، عزيزم. نميتونم
00:16:44.596 – 00:16:48.143
تا يه مدتي نميتونم، يادته؟ - چرا؟ -
00:16:49.431 – 00:16:53.689
گفتم که، من ازتون دورم چون دارم کار ميکنم، درسته؟
00:16:54.183 – 00:16:57.482
.مادربزرگ ميگه تو هيچوقت برنميگردي
00:16:57.743 – 00:17:02.637
فيليفا»، تويي؟» گوشي رو بده به مادربزرگ، باشه؟
00:17:02.759 – 00:17:05.849
.سرش رو به علامتِ منفي تکون ميده
00:17:06.602 – 00:17:09.56
.بيا اميدوار باشيم که اون اشتباه ميکنه
00:17:10.23 – 00:17:13.16
بابايي؟ - بله، «جيمز»؟ -
00:17:13.402 – 00:17:15.808
مامان پيشته؟
00:17:17.681 – 00:17:23.472
.جيمز» ما در اين مورد باهم حرف زديم» .مامان ديگه اينجا نيست
00:17:24.611 – 00:17:26.903
کجاست؟
00:17:27.472 – 00:17:30.123
.بسه ديگه، بچه ها ...باي باي بگيد
00:17:30.281 – 00:17:33.654
گوش کنيد، ميخوام چندتا هديه همراهِ پدربزرگ بفرستم، باشه؟
00:17:33.775 – 00:17:36.714
...و بچه هاي خوبي باشيد، بچه
00:17:44.95 – 00:17:47.305
.هليکوپتر روي سقفه - .خيلي خب -
00:17:54.715 – 00:17:57.783
حالت خوبه؟ - .آره، آره، من خوبم -
00:17:57.784 – 00:18:01.07
چرا؟- ،توي يه خواب گير کردي- مال» سر و کله اش پيدا شد»
00:18:01.494 – 00:18:03.89
،بخاطرِ پات متاسفم .ديگه تکرار نميشه
00:18:03.891 – 00:18:05.282
داره بدتر ميشه، نه؟
00:18:05.335 – 00:18:07.645
.«فقط يه عذرخواهي گيرت مياد، «آرتور
00:18:07.698 – 00:18:10.441
نش» کجاست؟» - هنوز نيومده. ميخواي صبر کني؟ -
00:18:10.443 – 00:18:13.782
«نه، قرار بود طرح هاي توسعه ايِ «سايتو ...،رو دو ساعتِ پيش
00:18:13.784 – 00:18:18.001
توي شرکتِ «کوبول» مرور کنيم. ولي .حالا اونا ميدونن شکست خورديم .وقتشه که ناپديد بشيم
00:18:18.373 – 00:18:21.108
اصلاً کجا ميخواي بري؟ - .«بوينس آيريس» -
00:18:21.155 – 00:18:24.665
.ممکنه يه مدت کار نکنم تا اوضاع يکم آروم بشه
00:18:25.086 – 00:18:27.039
تو چي؟ - .آمريکا»، قربان» -
00:18:27.161 – 00:18:30.002
.سلام برسون
00:18:34.971 – 00:18:39.367
.اون همه چيز رو لو داد .اومد به شرکت و براي زندگيش معامله کرد
00:18:40.311 – 00:18:44.117
.پس بهت پيشنهاد صلح ميدم
00:18:46.384 – 00:18:49.643
.من اينجوري کار نميکنم
00:19:00.978 – 00:19:04.004
باهاش چکار ميکني؟ - .هيچي -
00:19:04.607 – 00:19:07.757
.ولي از طرفِ شرکتِ «کوبول» نميتونم حرف بزنم
00:19:21.619 – 00:19:24.864
از ما چي ميخواي؟ - .الهام -
00:19:26.487 – 00:19:28.568
امکان داره؟ - .البته که نه -
00:19:28.569 – 00:19:32.775
اگه ميتوني يه فکر رو از توي ذهنِ کسي بدزدي، چطور نميتوني بجاش يه فکر رو بذاري؟
00:19:32.895 – 00:19:36.1
.خيلي خب، بذار من يه فکر رو توي ذهنت بذارم ...من بهت ميگم
00:19:36.309 – 00:19:37.853
."به فيل ها فکر نکن "
00:19:37.854 – 00:19:39.726
حالا به چي داري فکر ميکني؟ - .فيل ها -
00:19:39.848 – 00:19:43.198
.درسته. ولي اين فکرِ تو نيست .چون ميدوني که من بهت دادمش
00:19:43.459 – 00:19:46.57
ذهنِ فرد، هميشه ميتونه منشأ .يک فکر رو دنبال کنه
00:19:46.69 – 00:19:49.962
.ولي جعلِ الهامِ واقعي، غير ممکنه - .اين درست نيست -
00:19:52.278 – 00:19:55.263
ميتوني اينکارو بکني؟ - داري يه انتخاب بهم پيشنهاد ميکني؟ -
00:19:55.803 – 00:19:58.189
چون من خودم ميتونم يه جوري .با شرکتِ «کوبول» کنار بيام
00:19:58.31 – 00:20:02.609
.پس نيازي به انتخاب نداري - .و من رفتن رو انتخاب ميکنم، آقا -
00:20:07.404 – 00:20:10.787
.به خدمه بگو که کجا ميخواي بري
00:20:14.299 – 00:20:16.24
!«هي، آقاي «کاب
00:20:18.41 – 00:20:22.834
چطوري دوست داري بري خونه؟ به «آمريکا»؟
00:20:23.129 – 00:20:26.649
پيشِ بچه هات؟ - !نميتونم کاريش کنم -
00:20:26.95 – 00:20:30.042
!هيچکس نميتونه - .درست مثلِ الهام -
00:20:30.163 – 00:20:33.051
.کاب»، بيا»
00:20:35.545 – 00:20:37.291
اين فکر تا چه حد پيچيده ست؟
00:20:37.292 – 00:20:39.701
.به اندازه ي کافي ساده ست - ...هيچ فکري ساده نيست -
00:20:39.822 – 00:20:42.464
وقتيکه ميخواي بذاريش توي ذهنِ... .يه نفر ديگه
00:20:42.584 – 00:20:46.04
.رقيبِ اصليِ من، يه پيرمرده که مريضه
00:20:46.162 – 00:20:50.497
.پسرش به زودي کنترل شرکت رو به ارث ميبره
00:20:50.925 – 00:20:54.624
من ميخوام که اون تصميم بگيره .امپراطوريِ پدرش رو نقض کنه
00:20:55.178 – 00:20:59.162
.کاب»، بايد بيخيالِ اين قضيه بشيم» - .صبر کن -
00:20:59.93 – 00:21:05.135
اگه اينکارو بکنم... اگه حتي بتونم اينکارو بکنم .يه تضمين ميخوام
00:21:05.309 – 00:21:07.084
از کجا بدونم ميتوني اينکارو بکني؟
00:21:07.085 – 00:21:09.003
.نميدوني
00:21:09.342 – 00:21:15.681
.ولي من ميتونم پس، ميخواي کمي ايمان داشته باشي؟
00:21:16.161 – 00:21:22.984
يا تبديل به يه پيرمردِ پشيموني بشي که منتظره تا توي تنهايي بميره؟
00:21:25.987 – 00:21:30.492
.«تيمت رو جمع کن، آقاي «کاب .و افرادت رو معقولانه تر انتخاب کن
00:21:38.415 – 00:21:41.715
.ببين، ميدونم چقدر دوست داري بري خونه
00:21:43.087 – 00:21:46.321
.ولي اينکار شدني نيست - .چرا، هست -
00:21:47.053 – 00:21:50.367
.فقط بايد عمقي تر بهش نگاه کني - .تو که نميدوني -
00:21:51.218 – 00:21:53.627
.من قبلاً هم اينکارو کردم
00:21:54.448 – 00:21:57.25
با کي؟
00:22:00.858 – 00:22:03.692
چرا ميريم پاريس؟
00:22:04.461 – 00:22:07.569
.يه معمارِ جديد لازم داريم
00:22:22.962 – 00:22:25.974
هيچوقت از دفترت خوشت نيومد، درسته؟
00:22:26.939 – 00:22:30.219
توي اون اتاقِ گرفته، جايي براي .فکر کردن نيست
00:22:31.641 – 00:22:34.544
بودنت در اينجا خطري نداره؟
00:22:35.5 – 00:22:39.553
،استرداد مجرمين بين فرانسه و آمريکا ،يه مشت کارِ دفتريِ مسخره ست .تو که اينو ميدوني
00:22:39.674 – 00:22:42.68
فکر کنم بتونن کاري کنن که شاملِ .حالِ تو بشه
00:22:42.918 – 00:22:47.604
ببين، اينا رو آرودم که وقتي .فرصتش رو پيدا کردي، بديشون به بچه هام
00:22:48.045 – 00:22:50.607
...خيلي بيشتر از اسباب بازيِ حيووني لازمه
00:22:50.728 – 00:22:53.462
تا اون بچه ها رو قانع کنه که هنوز .يه پدر دارن
00:22:53.584 – 00:22:54.803
.من فقط چيزي رو که ميدونم انجام ميدم
00:22:54.855 – 00:22:58.502
.کاري رو ميکنم که خودت بهم ياد دادي - .من هيچوقت يادت ندادم که يه دزد باشي -
00:22:58.555 – 00:23:02.105
،نه، تو يادم دادي ذهنِ آدمها رو کنترل کنم ...ولي بعد از اتفاقي که افتاد
00:23:02.225 – 00:23:06.342
اونها دنبال استفاده از راه هاي ،قانوني بودن .که از اون مهارت استفاده کنن
00:23:10.882 – 00:23:13.923
اينجا چيکار داري، «دام»؟
00:23:14.627 – 00:23:16.811
.فکر کنم يه راهي براي رفتن به خونه پيدا کردم
00:23:17.209 – 00:23:20.847
.يه کاريه براي چندتا آدمِ خيلي خيلي قدرتمند
00:23:21.294 – 00:23:24.459
آدمهايي که معتقدم ميتونن ...اتهام هاي من رو برطرف کنن
00:23:26.14 – 00:23:30.704
.ولي به کمکت احتياج دارم - اومدي اينجا که يکي از باهوشترين- .دانشجوهاي منو فاسد کني
00:23:31.486 – 00:23:34.127
.ميدوني که دارم چه پيشنهادي ميدم .بايد بذاري خودشون تصميم بگيرن
00:23:34.447 – 00:23:38.432
.پول - ...نه فقط پول. يادته.اين -
00:23:38.762 – 00:23:43.02
،يه فرصت براي ساختنِ کليساها، کلِ شهر .چيزهاييه که هيچوقت وجود نداشتن
00:23:43.021 – 00:23:45.919
چيزهايي که توي دنياي واقعي .نميتونستن وجود داشته باشن
00:23:46.564 – 00:23:51.393
پس، ميخواي اجازه بدم که يه نفر ديگه .توي خيال پردازي هات دنبالت بياد
00:23:51.644 – 00:23:55.298
.اونها درواقع واردِ خواب نميشن ...فقط مراحل رو طراحي ميکنن
00:23:55.428 – 00:23:56.819
.و به اونهايي که خواب ميبينن، آموزش ميدن .همين
00:23:57.138 – 00:24:00.378
.خودت طراحيش کن
00:24:01.288 – 00:24:04.026
.مال» نميذاره»
00:24:08.941 – 00:24:13.242
.به واقعيت برگرد، «دام». خواهش ميکنم
00:24:13.642 – 00:24:14.676
واقعيت؟
00:24:15.395 – 00:24:19.996
،اون بچه ها، نوه هاي تو .منتظر پدرشون هستن که برگرده خونه
00:24:20.563 – 00:24:25.921
،اين واقعيتِ اوناست. اين کار .اين آخرين کار، چيزيه که باعث ميشه برگردم
00:24:26.042 – 00:24:29.419
اگه راهِ ديگه اي بلد بودم، الان .اينجا نبودم
00:24:32.622 – 00:24:36.154
به يه معمار به اون خوبيي که .خودم قبلاً بودم، نياز دارم
00:24:39.971 – 00:24:41.461
.يه نفر بهتر رو سراغ دارم
00:24:41.463 – 00:24:45.427
آريادني»؟»
00:24:45.642 – 00:24:48.502
.ميخوام با آقاي «کاب» آشنات کنم
00:24:48.503 – 00:24:51.035
.از آشناييتون خوشبختم - ...اگه چند دقيقه وقت داشته باشيد -
00:24:51.036 – 00:24:54.832
،آقاي «کاب» کاري براي پيشنهاد دارن .که ميخوان درموردش باهات حرف بزنن
00:24:54.953 – 00:24:57.612
به همين زودي کار پيدا شد؟ - .نه دقيقاً -
00:24:57.733 – 00:25:01.965
.يه امتحان برات دارم - قبلش نميخواي چيزي در موردش بهم بگي؟ -
00:25:02.086 – 00:25:04.898
،قبل از اينکه اين کار رو برات شرح بدم .بايد بدونم که از عهده اش بر مياي
00:25:04.923 – 00:25:08.525
چرا؟ - .راستش رو بخواي، اينکار قانوني نيست -
00:25:12.028 – 00:25:16.602
،دو دقيقه وقت داري که يه هزارراه طراحي کني .که براي حل کردنش يک دقيقه طول بکِشه
00:25:17.694 – 00:25:19.844
.بسه
00:25:21.063 – 00:25:23.131
.دوباره
00:25:24.733 – 00:25:26.595
.بسه
00:25:29.066 – 00:25:32.246
.بايد بهتر از اين عمل کني
00:25:44.508 – 00:25:47.153
.اين شد يه چيزي
00:26:05.711 – 00:26:10.229
ميگن انسان فقط از نصفِ پتاسنيلِ .واقعيِ مغزش استفاده ميکنه .حالا، اين براي مواقعيه که ما بيدار هستيم
00:26:10.829 – 00:26:13.722
،وقتي خواب هستيم .ذهن تقريباً هرکاري ميتونه انجام بده
00:26:14.19 – 00:26:16.467
مثلاً؟- خب،تصور کن داري يه ساختمون رو- طراحي ميکني،درست؟
00:26:16.589 – 00:26:18.915
.عمداً تمامِ ظواهرش رو ميسازي
00:26:19.157 – 00:26:22.577
ولي گاهي اوقات، جوري بنظر ميرسه که انگار خود به خود ساخته شده. اگه منظورم .رو متوجه بشي
00:26:22.628 – 00:26:27.331
.آره، آره. مثلِ آمـم، کشف کردنِ چيزي - الهامِ(=وحي) واقعي، درست؟ -
00:26:27.41 – 00:26:31.653
حالا در حالتِ خواب، ذهنمون ...به طورِ مداوم اينکارو انجام ميده. ما
00:26:31.774 – 00:26:36.169
همزمان دنيامون رو هم ميسازيم و .هم مشاهده ميکنيم
00:26:36.17 – 00:26:37.669
...و ذهنمون خيلي خوب اينکارو انجام ميده
00:26:37.723 – 00:26:39.686
.جوريکه خودمون اصلاً متوجه نميشيم
00:26:39.687 – 00:26:42.718
اين به ما اجازه ميده که درست .درونِ اين فرايند بشيم
00:26:42.77 – 00:26:45.244
چطوري؟ - .با گرفتنِ قسمتِ خلق شده -
00:26:45.298 – 00:26:49.244
.حالا، اينجاست که من به تو نياز دارم .تو يه دنياي رؤيايي ميسازي
00:26:49.246 – 00:26:51.721
.ما شخصي رو درونِ اين رؤيا مياريم
00:26:51.722 – 00:26:54.379
و اونها حس ميکنن اين ضميرِ ناخودآگاهِ .خودشونه
00:26:54.501 – 00:26:59.714
چطور ميتونم اونقدر جزئيات رو دقيق درست کنم .که اونها فکر کنن اين(رؤيا) واقعيه
00:26:59.758 – 00:27:03.213
،خب، رؤيايي که در خواب ميبينيم بنظر واقعي مياد، درسته؟
00:27:03.512 – 00:27:08.017
،فقط وقتي از خواب بيدار ميشيم .ميفهميم که انگار يه چيزِ عجيبي بوده
00:27:08.483 – 00:27:13.337
بذار يه سؤالي ازت بپرسم. تو هيچوقت قسمتِ اولِ خوابت رو يادت نمياد، درسته؟
00:27:13.388 – 00:27:16.599
.هميشه درست از وسطِ ماجرا سر در مياري
00:27:16.72 – 00:27:19.855
.فکر کنم، آره - پس چطوري اومديم اينجا؟ -
00:27:19.857 – 00:27:23.831
...خب، ما از - .«در موردش فکر کن «آريادني -
00:27:24.28 – 00:27:27.574
چطوري اومدي اينجا؟ الان کجايي؟
00:27:31.72 – 00:27:35.458
داريم خواب ميبينيم؟ - .درواقع تو الان وسطِ کارگاه هستي، خوابي -
00:27:35.577 – 00:27:38.847
.اين اولين دَرسِت توي يه رؤياي مشترکه .پس آماده باش
00:28:16.222 – 00:28:18.832
...اگه اين فقط يه رؤياست پس چرا
00:28:19.076 – 00:28:22.012
هيچوقت فقط يه رؤيا نيست، درسته؟ ... ،وقتي صورتت پر از شيشه ميشه
00:28:22.065 – 00:28:24.969
.احساست مثلِ جهنم ميشه .وقتي درونش قرار داري، حس ميکني واقعيه
00:28:25.304 – 00:28:27.924
.اين چيزيه که توسط ارتش ساخته شده ...اون موقع يه برنامه ي آموزشي بوده
00:28:28.518 – 00:28:31.592
،براي سربازها، که بهم ديگه شليک کنن .چاقو بزنن و بعد بيدار بشن
00:28:32.621 – 00:28:34.438
معمارها چطوري درگيرِ اين ماجرا شدن؟
00:28:34.993 – 00:28:36.766
خب، يه نفر بايد رؤيا رو طراحي ميکرد، درسته؟
00:28:38.729 – 00:28:41.467
چطوره 5 دقيقه ديگه بهمون وقت بدي؟ - پنج دقيقه؟ -
00:28:43.675 – 00:28:45.897
.ما حداقل نيم ساعت داشتيم حرف ميزديم
00:28:45.95 – 00:28:48.521
در خواب، عملکردِ ذهن ...خيلي سريعتر ميشه، بنابراين
00:28:48.553 – 00:28:51.17
.زمان بنظر خيلي آهسته تر مياد
00:28:51.71 – 00:28:53.933
پنج دقيقه در دنياي واقعي برابر ميشه .با يک ساعت در خواب
00:28:55.623 – 00:28:57.718
چطوره ببينيم که توي 5 دقيقه چه کارايي ميتوني بکني؟
00:29:04.601 – 00:29:07.502
.ما طرحِ اوليه رو داريم .کتابفروشي، رستوران
00:29:07.532 – 00:29:08.981
.تقريباً تمامِ چيزاي ديگه هم اينجاست
00:29:09.135 – 00:29:12.548
اين آدمها کي هستن؟ - .تجسمِ ناخودآگاهِ من -
00:29:12.572 – 00:29:15.098
براي تو؟ - .بله. يادت باشه، تويي که داري خواب ميبيني -
00:29:15.389 – 00:29:19.059
،تو اين دنيا رو ساختي. من يه سوژه ام .ذهنِ من، ساکنِ اينجاست
00:29:19.179 – 00:29:21.404
.در واقع تو ميتوني با ناخودآگاهِ من حرف بزني
00:29:21.407 – 00:29:23.758
اين يکي از راه هاييه که ما اطلاعات رو .از ذهنِ يه فرد، استخراج ميکنيم
00:29:24.223 – 00:29:27.276
ديگه چطوري اينکارو ميکني؟ - ... با خلقِ يه جاي امن، مثل يه -
00:29:28.048 – 00:29:30.054
.مثل يه بانک يا زندان
00:29:30.14 – 00:29:32.754
ذهن به طورِ خودکار، خودش رو با اطلاعاتي که .قصدِ محافظت ازشون داره، پُر ميکنه
00:29:33.856 – 00:29:36.337
متوجه ميشي؟ - .بعد تو مياي داخل و اطلاعات رو ميدزدي -
00:29:37.054 – 00:29:38.235
...خب
00:29:38.255 – 00:29:44.02
،فکر ميکردم فضاي رؤيا بايد بصري باشه .ولي بيشتر در موردِ حس کردنشه
00:29:44.544 – 00:29:48.539
سؤالِ من اينه که، وقتي قوانينِ فيزيک رو بهم بزني، چه اتفاقي ميافته؟
00:30:30.767 – 00:30:33.628
اين اتفاق ميافته، نه؟ - .آره -
00:30:58.088 – 00:31:00.135
چرا دارن به من نگاه ميکنن؟
00:31:00.215 – 00:31:03.772
چون ناخودآگاهِ من حس ميکنه که .يه نفر ديگه اين دنيا رو خلق کرده
00:31:03.892 – 00:31:06.345
،هرچي بيشتر چيزها رو تغيير بدي ...تجسمها سريع تر
00:31:06.397 – 00:31:08.167
.باهاش تقارب پيدا ميکنن
00:31:08.169 – 00:31:11.16
تقارب؟ - طبيعتِ خارجيِ کسي که خواب- .ميبينه رو حس ميکنه
00:31:11.759 – 00:31:14.38
اونها مثلِ گلبول هاي سفيد خون .که با عفونت مبارزه ميکنن، حمله ميکنن
00:31:14.435 – 00:31:18.552
حالا ميخوان بهمون حمله کنن؟ - .نه. فقط به تو -
00:31:24.04 – 00:31:26.978
،خيلي عاليه، ولي دارم بهت ميگم ...اگه همينجور تغييرش بدي
00:31:31.426 – 00:31:34.09
خداي من. ميشه به ناخودآگاهت بگي انقدر سخت نگيره؟
00:31:34.474 – 00:31:36.975
.اين ناخودآگاهمه .يادت باشه نميتونم کنترلش کنم
00:32:30.833 – 00:32:32.275
.تأثير برانگيزه
00:32:43.913 – 00:32:47.513
.من اين پُل رو ميشناسم اين مکان واقعاً وجود داره، نه؟
00:32:47.603 – 00:32:49.706
،آره، هر روز که ميخوام برم دانشگاه .از اينجا رد ميشم
00:32:49.826 – 00:32:51.723
.هيچوقت مکانهايي از حافظه ات رو بازسازي نکن
00:32:52.152 – 00:32:53.681
.هميشه جاهاي جديد رو تصور کن
00:32:53.797 – 00:32:55.403
،خب، بايد از جاهايي که ميشناسيم طرح بگيريم، درسته؟
00:32:55.535 – 00:32:58.552
.فقط از جزئيات استفاده کن .مثلاً يه پايه ي برق يا يه بادجه تلفن
00:32:58.765 – 00:33:00.398
.هيچوقت از کلِ ناحيه استفاده نکن - چرا؟ -
00:33:00.699 – 00:33:03.433
،چون ساختنِ يه خواب از حافظه ات ...ساده ترين راه
00:33:03.433 – 00:33:05.772
براي از دست دادنِ تشخصيته .از اينکه چي واقعيه و چي خوابه
00:33:05.774 – 00:33:07.109
براي تو هم همين اتفاق افتاده؟
00:33:07.114 – 00:33:09.337
.گوش کن چي ميگم اين موضوع هيچ ربطي به من نداره، فهميدي؟
00:33:09.611 – 00:33:11.45
واسه همينه که براي ساختِ فضاي خوابت به من احتياج داري؟
00:33:12.2 – 00:33:14.542
.ولش کن. برو عقب
00:33:14.544 – 00:33:16.93
!برو عقب - !«کاب» -
00:33:16.931 – 00:33:18.427
!ولم کن - !بذار برم -
00:33:18.45 – 00:33:19.914
!«نه! «مال - !«کاب» -
00:33:20.235 – 00:33:21.193
!«مال» - !بيدارم کن -
00:33:21.757 – 00:33:22.587
!«مال» - !بيدارم کن -
00:33:22.64 – 00:33:24.717
!مال»، نه! نه» - !بيدارم کن -
00:33:24.769 – 00:33:25.369
!مال»، نه»
00:33:26.846 – 00:33:29.402
.هي، هي، هي، منو ببين .حالت خوبه
00:33:29.667 – 00:33:33.544
.تو خوبي - چرا... چرا بيدار نميشدم؟ -
00:33:33.714 – 00:33:37.565
چون هنوز يکم وقت روي ساعت مونده بود و ...نميتوني از يه خواب بيرون بياي
00:33:37.618 – 00:33:38.606
.مگه اينکه بميري
00:33:38.738 – 00:33:39.943
توتم» (روح‌ محافظ شخص‌) رو»- .بهم نشون بده چي؟ -
00:33:40.61 – 00:33:44.308
...توتم» يه چيزِ کوچيکِ شخصيه» - !«اون ناخودآگاهِ تو بود، «کاب -
00:33:45.229 – 00:33:48.331
.اون زن واقعي بود - .اوه، فهميدم، تو خانمِ «کاب» رو ديدي -
00:33:48.783 – 00:33:51.037
زنشه؟ - ...«آره، خب، «توتم -
00:33:51.501 – 00:33:55.415
تو به يه شيء کوچيک احتياج داري ...که باهات باشه .يه چيزيکه هميشه همراهت باشه
00:33:55.467 – 00:33:56.333
.چيزيکه هيچکس ندونه
00:33:56.386 – 00:33:58.881
مثل يه سکه؟ - .نه. بايد خيلي ناب تر باشه -
00:33:59.807 – 00:34:01.98
.اين يه طاسه
00:34:03.95 – 00:34:06.993
.نميتونم بذارم بهش دست بزني .ممکنه ديگه نشه ازش استفاده کرد
00:34:07.062 – 00:34:10.659
فقط من، تعادل و وزنِ اين طاسِ .بخصوص رو ميدونم
00:34:10.72 – 00:34:13.096
،اينجوري وقتي تو به «توتم»ت نگاه ميکني
00:34:13.149 – 00:34:15.46
.مطمئن ميشي که در خوابِ يه نفر ديگه نيستي
00:34:19.669 – 00:34:23.96
نميدونم که متوجه نيستي اينجا چه خبره ... ،يا خودت نميخواي بفهمي
00:34:24.552 – 00:34:27.459
ولي «کاب» مشکلاتِ جدي اي داره .که سعي داره ناديده بگيرتشون
00:34:27.699 – 00:34:31.337
و من هم همينطوري ذهنم رو .براي همچين کسي باز نميذارم
00:34:37.525 – 00:34:41.61
برميگرده. تا حالا کسي رو نديده بودم .انقدر سريع بتونه اونکارها رو انجام بده
00:34:42.001 – 00:34:45.091
.عالمِ واقعيت براي اون کافي نيست ...و وقتي اون برگرده
00:34:46.887 – 00:34:49.275
،اگه برگرده .بايد کاري کني که چندتا هزار راه درست کنه
00:34:49.328 – 00:34:51.375
کجا ميخواي بري؟ - .بايد برم «ايمز» رو ببينم -
00:34:51.975 – 00:34:55.215
.ايمز»؟ نه، اون توي «مومباسا»ست» .«خونه ي «کوبول
00:34:55.438 – 00:34:58.157
.اين ريسکِ ضروريه - .دزدهاي خوبِ زيادي وجود داره -
00:34:58.605 – 00:35:02.813
.ما فقط به يه دزد نياز نداريم .بايد جعل کننده هم باشه
00:35:11.031 – 00:35:13.472
،هرچقدر بخواي ميتوني اونا رو بمالي به هم .ولي بچه نميزان
00:35:14.437 – 00:35:17.192
.کسي چه ميدونه - .بذار يه نوشيدني برات بگيرم -
00:35:20.618 – 00:35:21.419
.خودت بخور
00:35:28.574 – 00:35:30.537
.لهجه ات که بهتر نشده - .امتحانم کن -
00:35:30.59 – 00:35:32.527
دستخطت چطوره؟
00:35:32.929 – 00:35:34.346
.بهترين توي شهره .خوبه -
00:35:34.451 – 00:35:36.02
.خيلي ممنون
00:35:36.578 – 00:35:37.514
.الهام
00:35:38.114 – 00:35:41.691
...حالا، قبل از اينکه بهم بگي غيرِ ممکنه
00:35:42.088 – 00:35:44.896
.نه، کاملاً ممکنه .فقط خيلي سخته
00:35:45.238 – 00:35:48.732
.جالبه- .ولي «آرتور» همه اش بهم ميگه شدني نيست-
00:35:49.396 – 00:35:51.788
... «آرتور» هنوز با اون اعصاب خردکن کار ميکني؟
00:35:51.97 – 00:35:55.864
توي کارش وارده، درسته؟ - .اوه، اون بهترينه. ولي تخيل نداره -
00:35:55.918 – 00:35:56.758
.نه مثلِ تو
00:35:57.251 – 00:35:59.654
گوش کن، اگه ميخواي چيزي رو به .کسي «الهام» کني، بايد تخيل داشته باشي
00:36:00.182 – 00:36:03.553
.بذار يه چيزي ازت بپرسم تا حالا اينکارو کردي؟
00:36:04.171 – 00:36:07.71
سعيمون رو کرديم. «فکر» رو گذاشتيم .توي جاي موردِ نظر. ولي فايده نداشت
00:36:07.809 – 00:36:10.454
به اندازه ي کافي عميق نذاشتينش؟ - .نه، موضوع درموردِ عمق نيست -
00:36:11.002 – 00:36:14.383
تو به ساده ترين نوعِ يه «فکر» احتياج داري ...تا
00:36:14.437 – 00:36:16.57
.بتوني توي ذهنِ سوژه ات رُشدش بدي .ذهن، استادِ نيرنگ بازيه
00:36:16.909 – 00:36:20.026
حالا اين «فکر» چيه که ميخواي بکاريش؟
00:36:20.445 – 00:36:23.907
،ما ميخوايم که وارثِ يه شرکتِ بزرگ .امپراتوريِ پدرش رو منحل کنه
00:36:24.498 – 00:36:28.368
خب. ميدوني، انگيزشهاي سياسيِ مختلف و احساسي اي وجود داره که بايد براشون .دست به کار بشي
00:36:29.172 – 00:36:33.049
،و با تمامِ اين قضايا .واقعاً به تعصبِ سوژه ات بستگي پيدا ميکنه
00:36:33.536 – 00:36:36.834
و کاري که بايد بکني اينه که .با اصولِ اساسي شروع کني
00:36:37.084 – 00:36:40.627
که چي باشه؟ - .ارتباط با پدر -
00:36:43.271 – 00:36:45.244
شيميدان داري؟ - .نه، هنوز نه -
00:36:45.26 – 00:36:52.013
.«خيلي خب، يه نفر اينجا هست. به اسمِ «يوسف اون ترکيباتِ مخصوصِ خودش رو فرمول .بندي ميکنه
00:36:52.104 – 00:36:54.415
کِي منو ميبري پيشش؟ - .وقتي کسي تعقيبت نکنه -
00:36:55.187 – 00:36:57.535
.«آدمهاي کنارِ «بار - .«مهندس هاي «کوبول -
00:36:58.068 – 00:37:00.515
،جايزه اي که برام گذاشتن براي زنده ام هست يا مُرده؟
00:37:00.796 – 00:37:02.932
.يادم نيست .بذار ببينيم شليک ميکنن يا نه
00:37:03.591 – 00:37:06.243
.پايينِ پله ها حدودِ نيم ساعت ديگه ميبينمت
00:37:07.301 – 00:37:09.95
برميگردي اينجا؟ - .اينجا آخرين جاييه که بهش شَک ميکنن -
00:37:11.74 – 00:37:12.341
.خيلي خب
00:37:14.436 – 00:37:17.977
.«فردي»! «فردي سايمونز» خداي من، واقعاً خودتي، نه؟
00:37:19.338 – 00:37:22.233
کي؟ - .نه، خودش نبود -
00:37:22.559 – 00:37:24.424
حالا که خواب نميبيني، نه؟
00:37:42.658 – 00:37:44.335
!برو کنار
00:38:02.419 – 00:38:05.773
.قهوه نه .يه قهوه
00:38:19.612 – 00:38:20.649
.قهوه
00:39:16.451 – 00:39:17.733
سوار ميشيد، آقاي «کاب»؟
00:39:19.605 – 00:39:22.861
توي «مومباسا» چکار ميکني؟ - .بايد از سرمايه گذاريم محافظت کنم -
00:39:26.299 – 00:39:28.471
آه، پس فکرت براي دَک کردنِ اونها، اين بود، ها؟
00:39:28.524 – 00:39:29.908
.حالا يکي ديگه دنبالمه
00:39:38.924 – 00:39:40.037
.کاب» گفت که برميگردي»
00:39:41.818 – 00:39:44.951
...سعي کردم نيام، ولي - .ولي هيچي مثلِ اين وجود نداره -
00:39:45.467 – 00:39:49.319
.اين فقط... خلقتِ نابيه
00:39:50.103 – 00:39:52.969
بيا يه نگاهي به چندتا سبکِ معماريِ .پارادوکسي(ضد و نقيض)بندازيم
00:39:53.068 – 00:39:54.345
بايد توي چندتا حقه، مهارت پيدا کني
00:39:54.347 – 00:39:56.45
.اگه ميخواي سه سطحِ خوابِ کامل رو بسازي
00:39:56.502 – 00:39:59.563
.ببخشيد - چه جور حقه هايي؟ -
00:39:59.939 – 00:40:02.957
در خواب، ميتوني «معمار» رو با .طرحهاي غير ممکن، گول بزني
00:40:03.641 – 00:40:07.533
.اين باعث ميشه بتوني چند حلقه ي بسته بسازي .«مثلِ پله هاي «پنروس
00:40:07.952 – 00:40:09.791
.راه پله ي نامحدود
00:40:12.64 – 00:40:15.964
ميبيني؟
00:40:19.026 – 00:40:24.488
پارادوکس. پس يه حلقه ي بسته مثلِ اين، کمکت ،ميکنه، مرزهاي خوابي رو که ساختي .پنهان کني
00:40:24.641 – 00:40:27.073
بزرگيِ اين سطح ها چقدر بايد باشه؟
00:40:27.407 – 00:40:30.236
.هر چيزي ميتونه باشه .از يه طبقه ي ساختمون گرفته تا کلِ يه شهر
00:40:30.26 – 00:40:32.105
...ولي بايد اونقدر پيچيده باشن
00:40:32.435 – 00:40:33.791
.که بتونيم از «تجسم کردن»، مخفيشون کنيم
00:40:33.845 – 00:40:35.402
.يه هزار راه - .درسته، يه هزار راه -
00:40:35.783 – 00:40:37.937
...و هر چي هزار راه بهتر باشه - ...زمانِ بيشتري داريم -
00:40:37.99 – 00:40:40.563
.قبل از اينکه «تجسم کننده»ها ما رو بگيرن - .دقيقاً -
00:40:41.95 – 00:40:43.732
،ناخودآگاهِ من به اندازه ي کافي .آروم بنظر مياد
00:40:43.876 – 00:40:45.096
.حالا صبر کن تا اوضاع وخيم باشه
00:40:45.892 – 00:40:48.236
هيچکس دوست نداره احساس کنه .يه نفر ديگه داره ذهنش رو دست کاري ميکنه
00:40:48.869 – 00:40:50.713
کاب» ديگه نميتونه» همچين جاهايي رو بسازه، درسته؟
00:40:52.387 – 00:40:54.503
،نميدونم ميتونه يا نه .ولي نميسازه
00:40:54.905 – 00:40:57.214
فکر ميکنه اگه ندونه .طرح بندي به چه شکله، امن تره
00:40:57.332 – 00:40:59.26
چرا؟ - .بهم نميگه -
00:40:59.277 – 00:41:01.022
.ولي فکر کنم دليلش «مال» باشه
00:41:01.502 – 00:41:03.573
همسرِ سابقش؟ - .نه، سابق نيست -
00:41:03.648 – 00:41:06.109
هنوز باهم هستن؟ - ...نه، اون -
00:41:07.595 – 00:41:09.117
.اون مُرده
00:41:11.019 – 00:41:13.785
چيزي که تو اونجا ديدي، فقط يه .تجسم از اون بود
00:41:17.988 – 00:41:21.276
توي زندگيِ واقعي چه شکلي بود؟ - .خيلي زيبا -
00:41:25.328 – 00:41:27.62
دنبالِ شيميدان ميگرديد؟ - .بله -
00:41:27.814 – 00:41:29.568
که ترکيبي رو براي يه کار بسازه؟
00:41:30.23 – 00:41:34.67
.و باهامون واردِ کار بشه - نه، من خيلي کم واردِ اينکار- .«ميشم، آقاي «کاب
00:41:34.928 – 00:41:38.731
ما نياز داريم که اونجا ترکيبي دقيق .بر اساسِ نيازمون بسازيد
00:41:39.038 – 00:41:41.129
نيازتون چيه؟ - .عمقِ زياد -
00:41:41.131 – 00:41:43.754
خوابي در يه خوابِ ديگه؟ دو سطح؟
00:41:46.646 – 00:41:48.109
.سه تا
00:41:48.161 – 00:41:52.017
.ممکن نيست .يه خواب در يه خوابِ ديگه، خيلي ناپايداره
00:41:52.067 – 00:41:58.843
امکانش هست، فقط به داروي- .خواب آور نيازه .خب، بايد خيلي قوي باشه -
00:42:00.803 – 00:42:02.557
چند نفر عضو تيم هستن؟ - .پنج نفر -
00:42:03.351 – 00:42:03.952
.شش نفر
00:42:05.182 – 00:42:09.959
تنها راهي که ميتوني مطمئن بشي .کار رو انجام دادي، اينه که منم باهات بيام
00:42:10.165 – 00:42:12.995
،توي کاري مثلِ اين .«جايي براي جهانگردها نيست، آقاي «سايتو
00:42:13.125 – 00:42:15.239
.فکر کنم اين دفعه هست
00:42:16.78 – 00:42:20.134
.فکر کنم اين چيزِ خوبي براي شروع باشه .من هر روز ازش استفاده ميکنم
00:42:20.757 – 00:42:22.85
براي چي؟ - .نشونتون ميدم -
00:42:27.017 – 00:42:32.596
.شايد دلتون نخواد اينو ببينيد - .اول شما -
00:42:41.669 – 00:42:45.747
.شش، ده، دوازده .همه بهم متصل هستن، حيوونهاي لعنتي
00:42:45.801 – 00:42:47.352
.اونها هر روز ميان که خوابهاي مشترک ببينن
00:42:50.484 – 00:42:52.364
ميبينيد؟ .کاملاً پايدار
00:42:58.921 – 00:43:02.531
چه مدت خواب ميبينن؟ - .سه، چهار ساعت، هر روز -
00:43:02.544 – 00:43:05.652
و زمانِ خواب؟ - با اين ترکيب؟ -
00:43:05.654 – 00:43:09.273
.حدود 40 ساعت، هر روز - چرا اينکارو ميکنن؟ -
00:43:09.36 – 00:43:10.413
.«بهش بگيد، آقاي «کاب
00:43:12.361 – 00:43:15.843
بعد از يه مدت، اين ميشه .تنها راهي که ميتوني خواب ببيني
00:43:15.893 – 00:43:18.068
شما هنوز خواب ميبينيد، آقاي «کاب»؟
00:43:18.069 – 00:43:20.951
اونها هر روز ميان اينجا که بخوابن؟ - .نه -
00:43:22.872 – 00:43:29.2
.نه اونها ميان که بيدار بشن .خواب براشون تبديل به واقعيت شده
00:43:31.222 – 00:43:33.811
تو کي هستي که غير از اين بگي، ها؟
00:43:35.782 – 00:43:37.099
.بذار ببينيم چکار ميتوني بکني
00:43:48.879 – 00:43:51.729
.ميدوني چطوري پيدام کني
00:43:52.689 – 00:43:54.941
.ميدوني بايد چکار کني
00:43:59.83 – 00:44:01.162
خوب بود؟
00:44:16.437 – 00:44:18.792
حالت خوبه، آقاي «کاب»؟
00:44:19.805 – 00:44:22.898
.آره. آره. من خوبم
00:44:32.003 – 00:44:36.108
،«رابرت فيشر» .«وارث کمپانيِ اختلاطِ انرژيِ «فيشر مارو
00:44:36.156 – 00:44:38.051
مشکلت با اين آقاي «فيشر» چيه؟
00:44:38.101 – 00:44:40.174
.اين به تو مربوط نميشه
00:44:40.226 – 00:44:44.126
آقاي «سايتو»، اين يکي از .نمونه هاي جاسوسيِ شرکتت نيست
00:44:44.729 – 00:44:49.67
تو از من يه «الهام» خواستي. اميدوارم .سنگيني و اهميتِ اين درخواست رو درک کنيد
00:44:50.388 – 00:44:54.162
،بذري که ما در ذهن اين مَرد ميکاريم .به صورت يه فکر رشد ميکنه
00:44:54.218 – 00:44:57.389
.اين فکر براي اون تعريف ميشه ...ممکنه باعث تغيير
00:44:58.291 – 00:45:00.367
.ممکنه باعث تغيير همه چيز اون بشه
00:45:00.387 – 00:45:04.309
ما آخرين کمپاني هستيم که بين اونها و .تماميِ منابعِ کنترلِ انرژي قرار داريم
00:45:04.782 – 00:45:09.268
ديگه نميتونيم رقابت کنيم. به زودي اونها ...کنترلِ منبعِ انرژيِ نصفِ دنيا
00:45:09.321 – 00:45:13.161
.رو بدست ميگيرن .عملاً، اونها تبديل به يه اَبَر قدرت شدن
00:45:14.621 – 00:45:17.712
«دنيا نياز داره که «رابرت فيشر .ذهنش رو تغيير بده
00:45:18.152 – 00:45:22.911
.اينجاست که ما وارد کار ميشم رابطه ي «فيشر» با پدرش چطوره؟
00:45:23.169 – 00:45:26.19
.شايعه شده که رابطه شون خوب نيست
00:45:26.299 – 00:45:28.874
ولي ما نميتونيم بر اساسِ شايعه کار کنيم،ميتونيم؟
00:45:28.921 – 00:45:33.996
ميتوني من رو به اين مَرد برسوني؟ .«براونينگ»، دستِ راستِ «فيشر»
00:45:34.626 – 00:45:36.202
.پدرخوانده ي «فيشرِ» کوچک
00:45:36.254 – 00:45:39.721
.بايد شدني باشه .اگه بتونيم به منابعِ دُرُست برسيم
00:45:39.901 – 00:45:43.889
منابع چيزهايي هستن که .«در تخصصِ من قرار دارن، آقاي «سايتو
00:45:44.944 – 00:45:48.344
.من اينجا چيزي از توافق نميبينم .ترتيبشون رو بده
00:45:48.396 – 00:45:52.491
،«آقاي «براونينگ»، سياستِ «موريس فيشر .هميشه اجتناب از دادخواهيه
00:45:56.99 – 00:46:00.312
بايد مستقيماً در مورد نگرانيِ شما با آقاي «موريس» صحبت کنيم؟
00:46:00.779 – 00:46:04.1
.مطمئن نيستم لازم باشه - .نه، نه، نه. فکر کنم لازمه -
00:46:26.205 – 00:46:30.987
حالش چطوره؟ ...نميخوام بي جهت مزاحمش بشم، ولي
00:46:31.316 – 00:46:36.706
...رابرت»، بهت نگفتم خارج از شهر بمون» .صبر کن، فقط کاري رو که گفتم بکن
00:46:36.794 – 00:46:37.785
.«نه، حرف نزنيد، آقاي «فيشر
00:46:38.239 – 00:46:41.343
!کار رو انجام بده
00:46:41.595 – 00:46:45.379
.هيچوقت .هيچوقت کاري رو که ميخوام، انجام نميدي
00:46:45.432 – 00:46:47.843
.از شهر برو
00:46:50.198 – 00:46:52.041
.وحشتناکه
00:46:54.498 – 00:46:57.552
.بايد يکي از خاطراتِ خوبِ اون باشه
00:46:58.146 – 00:47:02.36
.من ميذارمش کنار تختش .اون حتي متوجه هم نميشه
00:47:03.019 – 00:47:09.202
رابرت... ما بايد در موردِ وکالت نامه .صحبت کنيم
00:47:09.254 – 00:47:10.694
.ميدونم که الان مشکله - .«الان وقتش نيست، عمو «پيتر -
00:47:10.746 – 00:47:12.498
...ولي خيلي ضروريه که ما شروع به
00:47:16.753 – 00:47:18.8
.لاشخورها دارن دورمون رو ميگيرن
00:47:18.953 – 00:47:22.101
،هرچقدر «موريس فيشر» مريض تر ميشه .پيتر براونينگ» قوي تر ميشه»
00:47:23.125 – 00:47:25.451
من فرصت هاي زيادي داشتم ... ،که «براونينگ» رو زيرنظر بگيرم
00:47:26.164 – 00:47:30.572
.حضورِ جسميش رو بررسي کنم روي شخصيتش مطالعه کردم، و .خيلي چيزاي ديگه
00:47:30.593 – 00:47:33.937
،حالا، توي اولين لايه ي خواب .من ميتونم هويتِ «براونينگ» رو جعل کنم
00:47:34.552 – 00:47:37.971
و «فکر»هايي رو .به ذهنِ ناخودآگاهِ «فيشر» تلقين کنم
00:47:38.05 – 00:47:40.589
...بعد، وقتي ما اون رو يک سطح عميق تر واردِ
00:47:40.741 – 00:47:44.04
،تصوراتِ «براونينگ» بکنيم .بايد بازخوردش، دُرُست به خودش برگرده
00:47:44.093 – 00:47:47.153
.پس اون، «فکر» رو خودش به خودش ميده - .دقيقاً -
00:47:47.567 – 00:47:50.103
.اين تنها راهِ که «فکر» ميتونه تلقين بشه .بايد خودش توليدش کنه
00:47:50.155 – 00:47:53.157
.ايمز»، تحتِ تأثير قرار گرفتم»
00:47:53.992 – 00:47:57.388
،هميشه از اِقرارت قدرداني ميکنم .آرتور»، خيلي ممنون»
00:48:18.55 – 00:48:20.773
خودت تنهايي ميخواي بري اونجا؟
00:48:20.837 – 00:48:23.772
...نه، نه. فقط .داشتم چندتا آزمايش انجام ميدادم
00:48:24.626 – 00:48:26.921
.متوجه نشدم کسي اينجا مونده
00:48:26.997 – 00:48:30.991
«آره، درواقع داشتم روي «توتمِ- .خودم کار ميکردم .بيا، بذار يه نگاهي بندازم -
00:48:32.98 – 00:48:34.366
پس داري ياد ميگيري، ها؟
00:48:34.447 – 00:48:37.595
.يه راهِ قشنگ براي تشخيصِ واقعيت
00:48:38.746 – 00:48:42.445
فکرِ تو بود؟ - .نه، در واقع، فکر «مال» بود -
00:48:42.445 – 00:48:47.95
.اين. اين مالِ اون بود .اگه توي يه خواب تابش بدي، هيچوقت نميافته
00:48:47.959 – 00:48:51.416
.همينطور ميچرخه و ميچرخه
00:48:52.406 – 00:48:57.959
.آرتور» بهم گفت اون مُرده» - هزار راه ها چطورن؟ -
00:48:58.419 – 00:49:01.678
هر سطح مربوط به قسمتي از ...ناخودآگاهِ سوژه ميشه که
00:49:01.731 – 00:49:03.174
.ما ميخوايم بهش دسترسي پيدا کنيم
00:49:03.226 – 00:49:08.321
.پس، رسيدن به آخرِ سطح، بيمارستانها .که «فيشر» پدرش رو مياره اونجا
00:49:08.568 – 00:49:11.835
.راستش من يه سوال در مورد اين طرح داشتم
00:49:11.88 – 00:49:16.063
نه، نه، نه. جزئيات رو بهم نشون نده. فقط کساني .که خواب ميبينن بايد از جزئياتِ طرح آگاه باشن
00:49:17.07 – 00:49:18.162
چرا انقدر مهمه؟
00:49:18.515 – 00:49:20.29
...اگه يکي از ما، تصوراتش رو بوجود آورد
00:49:20.342 – 00:49:22.72
ما نميخوايم که اونها .از جزئياتِ هزار راه باخبر بشن
00:49:23.703 – 00:49:26.612
.منظورت اينه درصورتيکه تو «مال» رو بياري
00:49:26.828 – 00:49:30.647
تو نميتوني «مال» رو بيرون نگه- داري، مگه نه؟ .درسته -
00:49:31.062 – 00:49:34.778
تو ديگه نميتوني چيزي بسازي، چون اگه .چيزي از هزار راه بفهمي، اون هم ميفهمه
00:49:35.369 – 00:49:37.743
.که باعث از بين رفتن کل عمليات ميشه
00:49:37.758 – 00:49:40.053
کاب»، بقيه هم اين موضوع رو ميدونن؟» - .نه. نه، نميدونن -
00:49:40.491 – 00:49:42.533
.اگه داره بدتر ميشه، بايد بهشون بگي
00:49:42.585 – 00:49:45.245
.هيچکس نگفت داره بدتر ميشه
00:49:45.598 – 00:49:48.989
.من بايد برم خونه م .الان فقط همين برام مهمه
00:49:50.276 – 00:49:57.656
چرا نميتوني بري خونه؟ - .چون اونها فکر ميکنن من «مال» رو کُشتم -
00:50:00.82 – 00:50:03.1
.ممنونم - براي چي؟ -
00:50:03.332 – 00:50:05.491
.براي اينکه نپرسيدي اينکارو کردم يا نه
00:50:05.539 – 00:50:08.09
" .من امپراطوري پدرم رو منحل ميکنم "
00:50:08.09 – 00:50:11.951
حالا? اين مشخصاً اين ايده ايه که خود .رابرت» انتخاب به رد کردنش خواهد کرد»
00:50:12.405 – 00:50:15.36
بخاطرِ همينه که بايد «فکر» رو .در عمقِ ناخودآگاه بکاريم
00:50:15.449 – 00:50:19.202
ناخودآگاه بوسيله ي احساسات تحريک ميشه، درسته؟ .دليل خاصي نداره
00:50:19.278 – 00:50:22.633
ما بايد يه راهي پيدا کنيم که .اينو به مفهومِ احساسات ترجمه کنيم
00:50:22.761 – 00:50:25.003
چطوري ميخواي يه استراتژيِ تجاري رو به احساسات ترجمه کني؟
00:50:25.056 – 00:50:25.54
« موريس»? و «رابرت») «دو نسل از «فيشر (دو نوع مديريت کاملاً متفاوت
00:50:25.593 – 00:50:27.042
ما اومديم اينجا که همينو بفهميم، درسته؟
00:50:27.068 – 00:50:30.575
«حالا، بطور خلاصه، رابطه ي «رابرت .با پدرش زيرِ فشار قرار داره
00:50:30.852 – 00:50:32.046
.اينو يادم نمياد
00:50:32.099 – 00:50:35.783
چون اينکه بهش پيشنهاد کنيم شرکتِ پدرش رو .از بين ببره، توهينِ بزرگي به اون پيرمرده
00:50:35.969 – 00:50:37.503
...نه، چون من فکر ميکنم احساساتِ مثبت
00:50:37.655 – 00:50:39.649
.هميشه بر احساساتِ منفي غلبه ميکنن
00:50:39.743 – 00:50:42.731
.همه ي ما در مورد آشتي شنيديم .يه روان پاکسازي
00:50:43.758 – 00:50:47.342
ما نياز داريم که «رابرت فيشر»، نسبت به .همه ي اينها واکنشِ احساسيِ مثبتي نشون بده
00:50:47.389 – 00:50:49.379
.خيلي خب، اينو امتحان ميکنيم
00:50:49.401 – 00:50:54.259
پدرم قبول کرده که من ميخوام " " .راهِ خودمو برم، نه اينکه جا پايِ اون بذارم
00:50:54.753 – 00:50:57.133
.ميتونه عملي باشه .ممکنه
00:50:57.634 – 00:50:59.583
.ما بايد بهتر از "ممکنه" کار کنيم
00:50:59.626 – 00:51:01.178
.«ممنون از همکاريت، «آرتور
00:51:01.331 – 00:51:04.248
.«ببخشيد که ميخوام يکم تخصصي کار کنم، «ايمز
00:51:04.428 – 00:51:07.916
تخصصي؟ - .الهام مربوط به خاص بودن نيست -
00:51:07.968 – 00:51:11.228
،وقتي وارد ذهنش ميشيم .بايد روي چيزي که پيدا ميکنيم کار کنيم
00:51:12.728 – 00:51:16.403
،در بالاترين سطح .رابطه با پدرش رو به اشتراک ميذاريم
00:51:16.497 – 00:51:19.776
:و اين رو بهش تلقين ميکنيم " .من جا پاي پدرم نميذارم "
00:51:19.847 – 00:51:24.517
:و در سطحِ بعدي، اين رو بهش ميديم " .من راهِ خودم رو در پيش ميگيرم "
00:51:25.191 – 00:51:27.627
،بعد از اون، پايين ترين سطح رو هدف ميگيريم .و ضربه ي نهايي رو ميزنيم
00:51:27.631 – 00:51:30.096
" .پدرم نميخواد که من مثلِ اون باشم " - .دقيقاً -
00:51:31.285 – 00:51:35.486
،وقتي سه لايه رو انجام ميديم .خواب با کوچترين اختلالي، متلاشي ميشه
00:51:35.641 – 00:51:37.126
.داروي خواب آور
00:51:37.126 – 00:51:40.381
براي داشتنِ يه خوابِ قوي که ...سه لايه داشته باشه
00:51:40.407 – 00:51:43.336
ما بايد يه داروي خواب آورِ بشدت قوي .درست کنيم
00:51:55.571 – 00:51:56.677
.شب بخير
00:51:57.46 – 00:51:59.229
...ترکيبي که براي خوابِ مشترک استفاده ميشه
00:51:59.282 – 00:52:01.122
يه ارتباطِ محکمي بينِ کساني که ...خواب ميبينن، ايجاد ميکنه
00:52:01.175 – 00:52:03.821
.بعلاوه، عملکردِ مغز رو خيلي زياد ميکنه
00:52:03.829 – 00:52:06.209
به عبارت ديگه، زمان بيشتري به ما .براي هر سطح ميده
00:52:06.267 – 00:52:09.256
عملکرد مغز در خواب، حدود 20 برابر .حالت معموله
00:52:09.461 – 00:52:12.845
وقتي درونِ يه خوابي که در يه خوابِ ديگه .قرار داره ميشي، اثراتش ترکيب ميشه
00:52:12.904 – 00:52:16.745
ما سه تا خواب داريم، ميشه 10- ...ساعت ،20ساعت .ببخشيد، من هيچوقت رياضيم خوب نبوده-
00:52:16.766 – 00:52:20.878
چقدر زمان ميبره؟ - .يک هفته براي سطح اول -
00:52:21.082 – 00:52:24.616
شش ماه براي سطح دوم و ...سطح سوم
00:52:24.668 – 00:52:26.747
.ميشه 10 سال
00:52:28.398 – 00:52:31.318
کي ميخواد 10 سال توي يه خواب بمونه؟
00:52:31.372 – 00:52:32.956
.بستگي داره خواب چي باشه
00:52:32.976 – 00:52:35.642
،خب وقتي کارمون رو انجام داديم چطوري بيايم بيرون؟
00:52:35.643 – 00:52:38.857
اميدوارم يه راهِ بهتري از .شليک کردن به سَرَم داشته باشي
00:52:38.872 – 00:52:41.173
.يه ضربه - چه "ضربه"اي؟ -
00:52:41.628 – 00:52:45.459
.اين، «آريادني»، به اين ميگن ضربه
00:52:46.573 – 00:52:49.007
،مثلِ احساسِ سقوط ميمونه ... ،تکونت ميدن، بيدار ميشي
00:52:49.662 – 00:52:50.912
.از خواب ميکِشنت بيرون
00:52:50.964 – 00:52:52.705
با اين داروي خواب آور، ضربه رو احساس ميکنيم؟
00:52:52.716 – 00:52:54.309
.اوه، نکته ي جالبش اينجاست
00:52:54.362 – 00:52:57.011
من طوري تغييرش دادم که کاري به .عملکرد گوش نداشته باشه
00:52:57.594 – 00:53:01.457
،اينجوري، هرچقدر هم که خواب عميق باشه ...کسي که خواب ميبينه، هنوز ميتونه سقوط
00:53:02.732 – 00:53:05.125
.يا ضربه رو احساس کنه
00:53:05.549 – 00:53:07.507
نکته ش اينه که ...بايد جوري اين ضربه رو هماهنگ بزنيد
00:53:07.66 – 00:53:10.356
.که بتونه در هر سه سطح رِخنه ايجاد کنه
00:53:10.452 – 00:53:13.225
ميتونيم از يه موسيقي براي .هماهنگ کردنِ ضربه هاي مختلف استفاده کنيم
00:53:21.716 – 00:53:25.678
،اون هيچ برنامه اي براي عمل جراحي .دندون پزشکي يا چيزِ ديگه اي نداره
00:53:25.754 – 00:53:27.618
قرار نبود يه عملِ زانو داشته باشه؟
00:53:27.631 – 00:53:32.689
.کنه REM هيچي، هيچي نيست که اون رو واردِ .ما... ما حداقل ده ساعت وقت لازم داريم مرحله اي از خواب که:REM ) (.در آن فرد،رؤيا ميبينيد
00:53:32.748 – 00:53:34.6
.سيدني به لس آنجلس
00:53:35.149 – 00:53:39.234
.يکي از طولاني ترين پروازها در دنياست اون هر دو هفته اي يکبار، اين سفر رو .انجام ميده
00:53:39.607 – 00:53:42.127
.و حتماً با هواپيماي خصوصي پرواز ميکنه
00:53:42.98 – 00:53:45.741
نه اگه يه تعميرِ غيرمنتظره .براي هواپيماش پيش بياد
00:53:46.09 – 00:53:48.401
.ولي بايد يه هواپيماي 747 باشه - چرا؟ -
00:53:48.426 – 00:53:50.293
... ،چون در هواپيماي 747، خلبان بالاست
00:53:50.448 – 00:53:53.681
و کابينِ درجه يک، در دماغه قرار داره و .پس هيچکس نميتونه وارد اونجا بشه
00:53:53.733 – 00:53:56.882
ولي اونوقت بايد تمام صندلي هاي کابين .و درجه يک رو بخري
00:53:56.995 – 00:54:02.233
.من خطوطِ هوايي رو خريدم .بنظر کوچيک ميومد
00:54:03.959 – 00:54:06.576
.خب، مثل اينکه 10 ساعتمون رو به بدست آورديم
00:54:07.346 – 00:54:10.446
راستي، «آريادني»؟ .کارِت عالي بود
00:54:57.993 – 00:55:03.444
.ميدوني چطوري پيدام کني .ميدوني بايد چکار کني
00:55:07.009 – 00:55:10.315
يادته وقتي ازم خواستي باهات ازدواج کنم؟
00:55:11.815 – 00:55:16.378
.البته که يادمه - .گفتي يه خوابي ديدي -
00:55:20.389 – 00:55:22.818
.که باهم پير ميشيم
00:55:24.299 – 00:55:26.434
.و ميتونيم
00:55:32.588 – 00:55:33.942
.تو نبايد اينجا باشي
00:55:38.84 – 00:55:42.032
فقط ميخواستم ببينم چه جور آزمايشي رو .هرشب اينجا انجام ميدي
00:55:42.102 – 00:55:45.259
.هر چي که بود، ربطي به تو نداشت - .تمامِ اين چيزا به من مربوط هستن -
00:55:45.311 – 00:55:50.486
تو از من خواستي که توي خوابمون- .شريک بشيم .نه توي اين. اينا مالِ من هستن-
00:56:02.231 – 00:56:07.506
چرا اينکارو با خودت ميکني؟ - .فقط اينطوري ميتونم خواب ببينم -
00:56:09.536 – 00:56:14.443
چرا خواب ديدن انقدر مهمه؟ - .توي خوابهاي من، ما هنوز باهم هستيم -
00:56:29.002 – 00:56:32.292
.اينها فقط خواب نيستن
00:56:32.702 – 00:56:35.751
.اينها خاطرات هستن .و تو گفتي هيچوقت از خاطرات استفاده نکن
00:56:36.015 – 00:56:39.022
.ميدونم - .تو سعي داري اونو زنده نگه داري -
00:56:39.528 – 00:56:43.837
.نميتوني ولش کني - .تو متوجه نيستي -
00:56:44.04 – 00:56:47.539
اينا لحظاتي هستن که من حسرتشون رو .ميخورم و خاطراتين که بايد عوضشون کنم
00:56:49.33 – 00:56:51.616
اوه، اون پايين چيه که حسرتش رو ميخوري؟
00:56:51.618 – 00:56:54.896
.گوش کن، تو بايد يه چيزي رو در مورد من بدوني
00:57:03.742 – 00:57:07.246
اين خونه ي توست؟ - .خونه ي من و «مال»، آره -
00:57:08.594 – 00:57:12.712
مال» کجاست؟» - .الان مُرده -
00:57:17.295 – 00:57:21.892
اون پسرمه، «جيمز». داره زمين رو .واسه يه چيزي ميکَنه، شايد يه کِرم
00:57:23.738 – 00:57:25.533
.اون «فيليپا»ست
00:57:25.674 – 00:57:30.332
ميدوني، فکر کردم اسشون رو صدا بزنم ...تا برگردن و لبخند بزنن و من بتونم اون
00:57:30.826 – 00:57:35.863
...اون صورتِ قشنگشون رو ببينم، ولي .ديگه خيلي دير شده
00:57:36.38 – 00:57:38.628
.«يا حالا يا هيچوقت، «کاب
00:57:43.7 – 00:57:48.63
بعد من شروع به ترسيدن ميکنم. ميفهمم که ...نميخوام حسرت اين لحظه رو بخورم
00:57:48.973 – 00:57:51.281
.بايد براي آخرين بار چهره شون رو ببينم
00:57:51.335 – 00:57:53.957
!«جيمز»! «فيليپا» !بيايد داخل
00:57:54.232 – 00:57:57.706
.ولي اون لحظه ميگذره
00:57:58.568 – 00:58:01.986
.و هرکاري که بکنم، نميتونم تغييرش بدم
00:58:02.593 – 00:58:07.455
.پس فقط ميخوام صداشون کنم و فرار کنم
00:58:10.037 – 00:58:13.43
،اگه بخوام دوباره چهره شون رو ببينمم .بايد برگردم خونه
00:58:13.841 – 00:58:15.732
.در دنياي واقعي
00:58:57.344 – 00:59:00.847
اينجا چکار ميکني؟ - ...اسم من -
00:59:00.934 – 00:59:04.024
.ميدونيم کي هستي اينجا چکار ميکني؟
00:59:12.438 – 00:59:16.364
.فقط ميخوام بفهمم - چه طور ميتوني بفهمي؟ -
00:59:18.055 – 00:59:21.534
ميدوني عاشق بودن يعني چي؟
00:59:22.641 – 00:59:26.552
نيمه ي يه چيزِ کامل بودن؟ - .نه -
00:59:28.938 – 00:59:30.558
.يه معما بهت ميگم
00:59:32.109 – 00:59:38.184
.تو منتظرِ يه قطاري .يه قطار که تو رو يه جاي دوري ميبره
00:59:40.039 – 00:59:46.021
.تو ميدوني که اميدواري اين قطار کجا ببرتت .ولي مطمئن نيستي
00:59:46.695 – 00:59:53.285
ولي مهم نيست. چطور ممکنه برات مهم نباشه که قطار کجا ميبرتت؟
00:59:53.382 – 00:59:55.11
.چون ما هميشه باهم خواهيم بود
00:59:55.531 – 00:59:59.028
چطور ميتوني اونو بياري اينجا، «دام»؟ - اينجا کجاست؟ -
00:59:59.317 – 01:00:02.639
اينجا اتاقِ هتليه که ما .سالگرد ازدواجمون رو توش ميگذرونديم
01:00:02.68 – 01:00:04.307
.اينجا چه اتفاقي افتاده
01:00:05.158 – 01:00:09.358
!تو قول دادي !تو قول دادي که ما باهم ميمونيم
01:00:09.448 – 01:00:11.361
!خواهش ميکنم، من ميخوام تو اينجا بموني !فقط الان
01:00:11.413 – 01:00:14.973
!تو گفتي ما باهم ميمونيم !گفتي کنار هم پير ميشيم
01:00:14.981 – 01:00:17.073
.من بخاطرت برميگردم .قول ميدم
01:00:35.267 – 01:00:40.917
تو واقعاً فکر کردي ميتوني يه زنداني از خاطرات درست کني و اونو توش حبس کني؟
01:00:41.07 – 01:00:44.449
واقعاً فکر کردي اينکار، اونو کنترل ميکنه؟
01:00:44.746 – 01:00:49.058
.وقتشه .موريس فيشر» همين الان توي سيدني مُرد»
01:00:49.774 – 01:00:52.298
مراسم تشييع جنازه چه وقتيه؟ - .پنجشنبه، در لس آنجلس -
01:00:52.475 – 01:00:55.502
رابرت» بايد جنازه رو تا قبل از» .سه شنبه ببره .بايد حرکت کنيم
01:00:55.645 – 01:00:57.1
.باشه
01:00:57.26 – 01:01:00.713
.کاب»، منم باهات ميام» - .من به «مايلز» قول دادم، نه -
01:01:00.791 – 01:01:04.238
گروه به کسي نياز داره که .بفهمه تو با چي سر و کار داري
01:01:05.924 – 01:01:08.354
.و حتماً لازم نيست که من باشم
01:01:08.408 – 01:01:12.288
ولي بعدش مجبوري به «آرتور» نشون بدي .من چي ديدم
01:01:18.179 – 01:01:20.155
.يه صندليِ ديگه برامون رزرو کن
01:01:23.952 – 01:01:27.215
اگه من سوار اين هواپيما بشم ... ،و تو به قولت عمل نکني
01:01:27.358 – 01:01:30.432
.وقتي فرود بيايم، من تا آخر عمرم ميرم زندان
01:01:31.004 – 01:01:36.075
.کار رو طبق برنامه تمام کن .من يه تلفن از داخل هواپيما ميزنم
01:01:36.145 – 01:01:39.154
و اونوقت تو هيچ مشکلي .براي مهاجرت نخواهي داشت
01:01:44.038 – 01:01:46.113
.بله - .ممنون -
01:01:46.113 – 01:01:46.693
.بله
01:01:46.694 – 01:01:49.002
.صندلي سوم، سمت راست - .خيلي ممنون -
01:01:53.25 – 01:01:55.833
.ببخشيد - .اوه، بله، ببخشيد -
01:02:06.322 – 01:02:08.34
خوش اومديد، قربان. ميتونم- کُتتون رو بگيرم؟ .متشکرم -
01:02:27.629 – 01:02:28.72
.کمربندهاي خود را ببنديد* *.سيگار نکشيد
01:02:30.815 – 01:02:34.192
ببخشيد، فکر کنم اين مالِ شماست؟ .حتماً از جيبتون افتاده
01:02:34.42 – 01:02:37.065
آقايون، نوشيدني ميل داريد؟ - .اوه، آب لطفاً -
01:02:37.387 – 01:02:39.053
.منم همينطور، لطفاً
01:02:42.64 – 01:02:44.197
.ممنون
01:02:44.351 – 01:02:47.837
،ميدونيد، نميتونم جلوي خودم رو بگيرم ...ولي شما اتفاقي با
01:02:47.89 – 01:02:49.598
موريس فيشر» نسبتي نداشتيد، داشتيد؟»
01:02:49.623 – 01:02:57.158
.بله، اون... اون پدرم بود - .خب، ايشون مَرد خيلي خوبي بودن -
01:02:57.17 – 01:02:59.779
.تسليت ميگم - .قربان -
01:03:01.405 – 01:03:03.774
.بفرماييد - .متشکرم -
01:03:03.999 – 01:03:09.768
.براي پدرتون، که روحش در آرامش باشه
01:04:18.506 – 01:04:19.95
.ميتونستي قبل از اينکه بياي، بري دستشويي
01:04:20.002 – 01:04:20.748
.ببخشيد
01:04:20.803 – 01:04:23.012
قبل از اينکه بياي خيلي شامپاين زدي، نه، «يوسف»؟
01:04:23.066 – 01:04:23.963
.هاها، سفت و سخت
01:04:24.015 – 01:04:26.66
خب، حالا اون توي اين هوا دنبالِ .تاکسي ميگرده
01:04:39.365 – 01:04:42.173
...گوسفند! داري چيکار - .بزن به چاک -
01:04:58.928 – 01:05:02.496
.ببين، من بايد برم، خيلي خب - .تاکسي. متشکرم -
01:05:05.749 – 01:05:08.193
.خيلي خب .خيابون سوم و مرکز تجاري
01:05:09.207 – 01:05:09.949
چکار ميکني؟
01:05:10.332 – 01:05:11.999
.اوه شرمنده، فکر کردم خاليه .خب، نيست -
01:05:12.19 – 01:05:14.02
.شايد بتونيم باهم بريم - .شايد نشه -
01:05:14.073 – 01:05:15.656
...ميتوني بزني کنار و اين
01:05:18.754 – 01:05:19.978
.عاليه
01:05:24.86 – 01:05:26.456
!زود باش
01:05:38.137 – 01:05:40.614
پونصد دلار داخلشه و .خودِ کيف ارزشش بيشتر از اينه
01:05:40.684 – 01:05:42.632
.پس بهتره منو توي مسيرم پياده کني
01:05:42.696 – 01:05:43.836
...متاسفانه
01:05:53.125 – 01:05:53.726
!مواظبش باش
01:05:53.779 – 01:05:57.037
!نه! نه! نه چه اتفاقي داره ميافته؟
01:06:00.783 – 01:06:02.561
.اين توي طراحيِ من نبود
01:06:02.991 – 01:06:06.473
کاب»؟» کاب»؟»
01:06:57.124 – 01:06:58.497
!بزنش
01:07:05.438 – 01:07:08.849
تو خوبي؟ - .آره، من خوبم. خوبم -
01:07:09.322 – 01:07:11.332
.فيشر» هم خوبه» .به جز اينکه بالا اورده
01:07:11.422 – 01:07:12.577
سايتو»؟»
01:07:31.347 – 01:07:32.675
!همين الان «فيشر» رو ببر به اتاقِ عقبي
01:07:34.061 – 01:07:36.95
!ببرش توي اتاق عقبي - ...چه غلطي -
01:07:37.021 – 01:07:38.89
اون تير خورده؟ داره ميميره؟ - .نميدونم -
01:07:38.943 – 01:07:39.779
.يا مسيح
01:07:40.238 – 01:07:43.01
کجا بودي؟ چه اتفاقي برات افتاده؟ - .دختره يه قطار باري رو به وجود آورد -
01:07:43.262 – 01:07:45.26
چرا يه قطار رو گذاشتي توي مرکزِ شهر؟
01:07:45.314 – 01:07:46.812
.من نذاشتم - پس از کجا اومد؟ -
01:07:46.864 – 01:07:48.778
!بذار من يه چيزي ازت بپرسم چرا برامون کمين کرده بودن؟
01:07:49.194 – 01:07:51.794
!اونها تصوراتِ عادي نبودن ،براي اينکار تمرين ديده بودن !محضِ رضاي خدا
01:07:51.834 – 01:07:53.399
.حق با توست - چطور ممکنه؟ -
01:07:53.494 – 01:07:57.635
فيشر» يه استخراج کننده داشت که» .به ناخودآگاهش آموزش ميده از خودش دفاع کنه
01:07:57.688 – 01:07:59.711
.واسه همين ناخودآگاهش مسلح بود
01:07:59.763 – 01:08:01.239
.بايد توي تحقيقات نشون ميداد .متأسفم
01:08:01.29 – 01:08:03.793
پس چرا نشون نداد؟ - .آروم باش -
01:08:03.877 – 01:08:06.28
.به من نگو آروم باش !اين وظيفه ي تو بود، لعنتي
01:08:06.366 – 01:08:10.4
مسئوليتش با تو بود! قرار بود !سابقه ي «فيشر» رو از اول تا آخر چک کني
01:08:10.475 – 01:08:12.023
!ما براي همچين خشونتي آماده نشده بوديم
01:08:12.096 – 01:08:13.889
ما قبلاً هم با باديگاردها رو به رو !شده بوديم
01:08:13.943 – 01:08:15.745
فقط بايد يکم بيشتر مواظب باشيم .و بعد مشکلي پيش نمياد
01:08:15.863 – 01:08:18.128
!اين قسمتي از نقشه نبود !اون داره ميميره
01:08:18.181 – 01:08:19.614
.بذار از اين بدبختي بيارمش بيرون - !نه، نه -
01:08:19.667 – 01:08:21.168
!اينکارو نکن - موضوع چيه، «کاب»؟ -
01:08:21.177 – 01:08:23.993
.اينکارو نکن - .اون داره درد ميکِشه، ميخوام بيدارش کنم -
01:08:24.63 – 01:08:27.833
.نه، اين بيدارش نميکنه - منظورت چيه، "اين بيدارش نميکنه"؟ -
01:08:27.885 – 01:08:30.308
.اينکار بيدارش نميکنه - .وقتي ما توي خواب بميريم، بيدار ميشيم -
01:08:30.347 – 01:08:34.117
،نه توي اين. براي اينجوري بيدار شدن .خيلي دارو خورديم
01:08:34.213 – 01:08:37.612
خيلي خب، پس اگه بميريم، چي ميشه؟ - .ميريم به برزخ -
01:08:37.682 – 01:08:39.683
جدي ميگي؟ - برزخ؟ -
01:08:39.691 – 01:08:42.815
.ميريم فضاي خوابي که ساختار(=بنا) نداره - اونجا چه جور جهنيه؟ -
01:08:42.867 – 01:08:46.36
.يه ناخودآگاهِ نامحدود و دردناک .هيچي اونجا نيست
01:08:46.448 – 01:08:49.001
بجز هر چيزي از کسيکه ...توي خواب مشترک از اون مونده
01:08:49.055 – 01:08:53.432
.و قبل از اون، اونجا گير کرده... .که در اين حالت، فقط تو هستي
01:08:53.499 – 01:08:55.138
چه مدت ممکنه اونجا گير بيافتيم؟
01:08:55.371 – 01:08:57.582
،من حتي نميتونم به فرار کردن فکر کنم ...تا وقتيکه دارو
01:08:57.635 – 01:09:00.745
چقدر طول ميکِشه، «يوسف»؟ - .ده ها سال، ممکنه تا اَبَد باشه. نميدونم -
01:09:00.797 – 01:09:02.19
.از اون که خودش اونجا بوده، بپرس
01:09:02.231 – 01:09:04.102
.فقط ببرش طبقه بالا
01:09:05.235 – 01:09:08.193
.عاليه. ممنون
01:09:09.791 – 01:09:13.134
خب، حالا توي ذهنِ «فيشر» گير کرديم و ... ،داريم با ارتشِ خصوصيش ميجنگيم
01:09:13.168 – 01:09:15.72
...و اگه بميريم، توي بزرخ گُم و گور ميشيم
01:09:15.773 – 01:09:18.016
تا وقتيکه مغزمون تبديل به اُملت بشه، ها؟
01:09:24.026 – 01:09:27.035
جعبه کمکهاي اوليه داري؟
01:09:29 – 01:09:31.855
پس تو از اين خطر خبر داشتي و چيزي بهمون نگفتي؟
01:09:31.89 – 01:09:34.931
قرار نبود هيچ خطري در کار باشه، چون .من نميدونستم با يه لشکر مُسلح طرف ميشيم
01:09:34.973 – 01:09:37.883
.تو اين حق رو نداشتي - اين تنها راهي بود که ميشد تا عمقِ- .سه لايه بريم
01:09:37.887 – 01:09:41.653
و تو، تو هم ميدونستي و چيزي نگفتي؟ - .من به اون اعتماد کردم -
01:09:41.662 – 01:09:43.607
بهش اعتماد کردي. که چي؟ قولِ نصفِ سهمش رو بهت داده بود؟
01:09:43.624 – 01:09:47.203
.نه. تمام سهمش رو .گفت قبلاً هم اينکارو کرده
01:09:47.255 – 01:09:50.298
قبلاً اينکارو کرده، با کي، «مال»؟ چون اون کار خيلي خوب پيش رفت؟
01:09:50.351 – 01:09:52.789
اين هيچ ربطي به اون نداره. براي برگشتن .پيش بچه هام، مجبور بودم اينکارو بکنم
01:09:52.874 – 01:09:54.767
،پس ما رو وارد يه منطقه ي جنگي کردي .که هيچ راه خروجي نداره
01:09:54.82 – 01:09:58.743
يه راه خروج هست.خيلي خب، ما کار رو ،ادامه ميديم و تا جاييکه امکان داره .سريع انجام ميدم
01:09:59.152 – 01:10:01.926
.و با استفاده از يه ضربه، ميايم بيرون .درست مثل قبلاً
01:10:01.979 – 01:10:04.567
،فراموشش کن، اگه از اين عميق تر بريم .فقط خطر رو بيشتر ميکنيم
01:10:04.635 – 01:10:06.337
.من همينجا، توي همين سطح ميمونم
01:10:06.39 – 01:10:08.985
همين الان نيروهاي «فيشر» اينجا رو .محاصره کردن
01:10:09.018 – 01:10:11.222
،ده ساعت که پرواز کنيم .توي اين سطح، يه هفته محسوب ميشه
01:10:11.275 – 01:10:15.772
.اين يعني اينکه همه ي ما ميميريم .ميتونم تضمين کنم
01:10:15.813 – 01:10:19.173
هيچ چاره ي ديگه اي نداريم .مگه اينکه اينکار رو سريع ادامه بديم
01:10:20.642 – 01:10:24.089
.تنها راهِ پيشروي، به عمق رفتنه
01:10:24.926 – 01:10:28.849
.آماده بشيد .تو، زود باش بريم يه تکوني بهش بديم
01:10:32.545 – 01:10:36.269
.من براي آدم ربايي، بالاي 10 ميليون بيمه شدم
01:10:36.322 – 01:10:40.131
.خيلي ساده ست - .خفه شو! اينطور نيست -
01:10:40.144 – 01:10:43.459
،گاوصندق پدرت .توي دفترش، زيرِ قفسه ي کتاب قرار داره
01:10:43.547 – 01:10:47.077
.ما رمزش رو ميخوايم - .من چيزي از گاوصندوق نميدونم -
01:10:47.083 – 01:10:50.267
.اين دليل نميشه که رمزش رو ندوني
01:10:51.135 – 01:10:55.273
.رمزش رو بهمون بگو - .نميدونم -
01:11:00.814 – 01:11:03.032
ما يه منبعِ پيرِ خوب داريم که ميگه .تو ميدوني
01:11:03.115 – 01:11:05.903
جداً؟ کيه؟
01:11:06.647 – 01:11:08.879
.اين 500دلار ميارزه
01:11:08.881 – 01:11:13.775
داخلش چيه؟ - .کارت اعتباري، کارت شناسايي، و اين -
01:11:18.876 – 01:11:22.836
اين بدرد ميخوره؟ - .شايد -
01:11:22.9 – 01:11:26.332
.نوبت توست. يه ساعت وقت داري - يه ساعت؟ -
01:11:27.486 – 01:11:29.754
.قرار بود تمامِ شب رو تمرين کنم
01:11:29.808 – 01:11:32.552
.سايتو» هم قرار نبود تير بخوره توي سينه اش»
01:11:32.599 – 01:11:35.823
،يه ساعت وقت داريم .حالا لطفاً يه کارِ بدردبخور انجام بده
01:11:38.128 – 01:11:41.759
اون چيه؟ - .همون منبعِ خوب -
01:11:44.843 – 01:11:46.142
...«عمو «پيتر
01:11:46.193 – 01:11:47.169
.نه، نه
01:11:47.223 – 01:11:51.281
.فقط جلوشون رو بگير - .رمز رو بگو -
01:11:51.314 – 01:11:54.432
.نميدونم چيه - پس چرا «براونينگ» ميگه ميدوني؟ -
01:11:54.524 – 01:11:58.578
.نميدونم .فقط بذار باهاش حرف بزنم و بعد ميفهمم
01:12:00.061 – 01:12:03.446
.يه ساعت وقت داري .حرف بزن
01:12:04.663 – 01:12:06.507
حالت خوبه؟
01:12:07.799 – 01:12:09.935
خوبي؟
01:12:12.383 – 01:12:16.439
.اون نامردها دو روز منو زدن
01:12:16.816 – 01:12:21.16
اونها يه نفر رو دارن که به دفتر پدرت دسترسي داره و سعي دارن .گاوصندوقش رو باز کنن
01:12:21.258 – 01:12:25.155
.آره - .گفتن من رمز رو ميدونم، ولي نميدونم -
01:12:25.208 – 01:12:27.949
.آره، منم نميدونم - چي؟ -
01:12:28.001 – 01:12:32.538
موريس» بهم گفت بعد از مرگش، تو تنها کسي» .هستي که به گاوصندوق دسترسي داري
01:12:32.597 – 01:12:34.574
.نه، اون هيچوقت رمز رو بهم نگفت
01:12:34.648 – 01:12:39.154
،شايد گفته، منظورم اينه که .شايد متوجه نشدي چيزي که داده، رمز بوده
01:12:39.223 – 01:12:40.772
خب، چه جوري داده؟
01:12:40.808 – 01:12:43.24
نميدونم يه ترکيبي از اعداد ...که معنيِ خاصي داره
01:12:43.293 – 01:12:46.843
.بر اساسِ اوقاتي که با «موريس» گذروندي
01:12:48.367 – 01:12:53.382
ما لحظاتِ... معني دارِ زيادي رو باهم .نگذرونديم
01:12:53.46 – 01:12:55.803
.شايد بعد از اينکه مادرت مُرد
01:12:57.656 – 01:13:01.651
ميدوني بعد از اينکه مادرم مُرد، بهم چي گفت؟
01:13:01.924 – 01:13:10.003
" .رابرت»، واقعاً حرفي براي گفتن نيست» "- .اوه، خب، اون موقع حالش زياد خوب نبوده -
01:13:10.003 – 01:13:12.888
.«من 11 سالم بود، عمو «پيتر
01:13:12.932 – 01:13:17.01
حالش چطوره؟ - .درد زيادي داره -
01:13:17.032 – 01:13:20.261
،وقتي به سطح هاي پايين تر بريم .درد خيلي کمتر ميشه
01:13:20.263 – 01:13:24.469
و اگه بميره؟ - بدترين حالتش رو ميخواي؟ -
01:13:24.53 – 01:13:27.515
.وقتي بيدار بشه، حافظه اش به کلي پاک ميشه
01:13:27.591 – 01:13:33.691
.کاب»، من هنوز سر قولم هستم» - .«خيلي ممنونم، «سايتو -
01:13:33.745 – 01:13:37.811
.ولي وقتي بيدار بشي، چيزي از اين يادت نمياد
01:13:38.045 – 01:13:40.366
.برزخ تبديل به دنياي واقعيتت ميشه
01:13:40.393 – 01:13:44.515
براي مدت زيادي، انقدر اونجا ميموني .که پير ميشي
01:13:44.537 – 01:13:49.102
پشيمون؟ - .منتظر ميموني که در تنهايي بميري -
01:13:49.186 – 01:13:55.576
.نه، من برميگردم .و دوباره با هم زنده خواهيم موند
01:14:01.637 – 01:14:02.653
.نفس بکِش
01:14:02.89 – 01:14:05.975
.اين آدما اگه رمز رو بهشون نديم، ميکُشنمون
01:14:06.003 – 01:14:08.459
.اونها فقط پول ميخوان - .خودم صداشون رو شنيدم -
01:14:08.51 – 01:14:12.367
ميخوان ما رو بذارن توي ماشين .و بندازنمون توي رودخونه
01:14:12.451 – 01:14:15.912
خيلي خب، توي گاوصندوق چي هست؟ - .يه چيزي براي تو -
01:14:15.996 – 01:14:20.805
موريس» هميشه ميگفت» .اين با ارزش ترين هديه ي اون به توئه
01:14:20.881 – 01:14:22.547
.يه وصيت نامه
01:14:22.599 – 01:14:24.746
.وصيت نامه ي «موريس»، پيش «پورت» و «دان»ـه
01:14:24.815 – 01:14:28.664
اون يه وصيت ديگه ست. قرار بود .اگه تو ميخواستي، جايگزينِ اين يکي بشه
01:14:28.75 – 01:14:31.306
اين روابطِ کاريِ «فيشر مارو» رو ...از هم جدا ميکنه
01:14:31.364 – 01:14:34.716
،و همونطور که ميدونيم .اين ميشه پايانِ تمامِ امپراتوري
01:14:35.171 – 01:14:41.465
.نابودي تمام ميراث من فکر ميکني چرا بايد همچين پيشنهادي بده؟
01:14:41.479 – 01:14:46.943
واقعاً نميدونم. اون خيلي دوستت .«داشت، «رابرت
01:14:48.163 – 01:14:51.559
.به روش خودش - به روش خودش؟ -
01:14:52.325 – 01:14:57.698
...لحظات آخر، منو صدا کرد که برم پيشش
01:14:58.186 – 01:15:00.498
.و خيلي سخت ميتونست صحبت کنه
01:15:01.411 – 01:15:06.777
ولي تمامِ سعيش رو کرد که آخرين .چيز رو بهم بگه
01:15:07.522 – 01:15:16.46
.منو کِشيد نزديکِ خودش .و فقط يه کلمه تونستم... بشنوم
01:15:19.835 – 01:15:22.423
."نااميدم"
01:15:27.345 – 01:15:29.992
کِي توي برزخ بودي؟
01:15:30.404 – 01:15:34.158
شايد بتوني بقيه ي گروه رو ...متقاعد کني که به کارشون ادامه بدن
01:15:34.21 – 01:15:35.483
.ولي اونها حقيقت رو نميدونن
01:15:35.536 – 01:15:36.983
حقيقت؟ چه حقيقتي؟
01:15:37.079 – 01:15:41.542
اين حقيقت که هرلحظه ممکنه .تو يه قطارِ باري رو از توي ديوار رد کني
01:15:41.686 – 01:15:45.311
اين حقيقت که «مال» داره .به ناخودآگاهت فشار مياره
01:15:45.328 – 01:15:47.835
و اين حقيقت که همينطور که ما بيشتر ...به عمقِ ذهنِ «فيشر» نفوذ ميکنيم
01:15:47.888 – 01:15:50.276
.به ذهنِ تو هم نفوذ ميکنيم
01:15:50.47 – 01:15:54.841
و من... من مطمئن نيستم .از چيزي که پيدا ميکنيم، خوشمون بياد
01:15:57.239 – 01:16:03.857
ما باهم کار ميکرديم. داشتيم فرضيه ي .خوابي در خوابِ ديگه رو بررسي ميکرديم
01:16:03.884 – 01:16:08.48
من مُدام پافشاري ميکردم. ميخواستم .عميق و عميق تر برم. ميخواستم بيشتر برم
01:16:08.927 – 01:16:13.987
فقط اينو نفهميدم که اونجا .ساعتها ميتونه به سالها تبديل بشه
01:16:14.086 – 01:16:17.946
.که ميتونيم تا اينقدر عميق گير بيوفتيم ...که وقتي ما
01:16:17.998 – 01:16:20.866
...به آخرِ ساحلِ ناخودآگاهمون ميرسيم
01:16:20.874 – 01:16:23.923
قدرتِ تشخيصِ واقعيت از مجازي رو از .دست ميديم
01:16:29.979 – 01:16:33.158
.ما ساختيمش .يه دنيايي رو براي خودمون ساختيم
01:16:34.227 – 01:16:39.645
.اينکار رو سالها انجام داديم .دنياي خودمون رو ساختيم
01:16:41.22 – 01:16:45.749
چه مدت اونجا بودين؟ - .حدودِ 50 سال -
01:16:48.961 – 01:16:54.556
.خداي من چطور تحمل کرديد؟
01:16:54.613 – 01:16:57.042
.اولش زياد بد نبود. حس ميکرديم خدا هستيم
01:16:58.019 – 01:17:01.162
مشکل اين بود که من ميدونستم .هيچ کدومِ اينها واقعي نيستن
01:17:01.216 – 01:17:05.738
آخرش، ديگه برام غير ممکن شد .که اونجوري زندگي کنم
01:17:05.79 – 01:17:08.362
براي «مال» چطور بود؟
01:17:11.089 – 01:17:14.453
.اون يه چيزي رو مخفي کرد .يه چيزي در اعماقِ وجودش
01:17:15.672 – 01:17:21.584
.حقيقتي رو که يه زماني ميدونست .تصميم گرفت فراموشش کنه
01:17:23.973 – 01:17:26.794
.برزخ براش تبديل به واقعيت شد
01:17:28.023 – 01:17:30.255
وقتي بيدار شدين، چه اتفاقي افتاد؟
01:17:30.433 – 01:17:34.546
،خب، وقتي بعد از سالها ...بعد از ده ها سال بيدار شديم
01:17:34.977 – 01:17:39.885
،که روح هاي پيرمون ... ،اونجوري جوون شده بودن
01:17:39.902 – 01:17:44.727
.ميدونستم اون يه مشکلي داره .فقط نميخواست اعتراف کنه
01:17:45.771 – 01:17:51.71
.نهايتاً حقيقت رو گفت .اون تسخيرِ يه فکر شده بود
01:17:51.946 – 01:17:57.069
.يه فکرِ خيلي ساده، که همه چيز رو تغيير ميداد
01:17:58.045 – 01:18:00.947
.که دنياي ما واقعي نيست
01:18:02.204 – 01:18:05.751
،که براي برگشتن به واقعيت، بايد بيدار بشه ...که
01:18:05.824 – 01:18:12.157
...براي برگشتن به خونه .بايد خودمون رو بکُشيم
01:18:18.962 – 01:18:22.961
پس بچه هاتون چي؟ - .اون فکر ميکرد بچه هامون جزء تصوراتمون هستن -
01:18:23.013 – 01:18:25.08
،که بچه هاي واقعيمون يه جايي .توي اونجا منتظرمون هستن
01:18:25.132 – 01:18:27.47
.ببين، «کاب»! من مادرشون هستم - .آروم باش -
01:18:27.499 – 01:18:29.716
حتي نميتوني تشخيصشون بدي؟
01:18:29.796 – 01:18:31.718
اگه اين خوابِ منه، چرا نميتونم کنترلش کنم؟
01:18:31.772 – 01:18:33.286
!چون خودت نميدوني داري خواب ميبيني
01:18:33.314 – 01:18:37.126
اون مطمئن بود که من نميتونم نظرش رو عوض ...کنم، حالا مهم نيست که چقدر التماس کردم
01:18:37.179 – 01:18:39.398
.مهم نيست چقدر درخواست کردم
01:18:42.493 – 01:18:45.838
.ميخواست اينکارو انجام بده .ولي تنهايي نميتونست
01:18:45.872 – 01:18:51.915
...منو خيلي دوست داشت .واسه همين،براي سالگرد ازدواجمون با يه نقشه اومد
01:18:57.969 – 01:19:01.969
:ترجمه از حــمــزه دکــســتر
01:19:18.385 – 01:19:21.036
عزيزم داري چکار ميکني؟ - .بهم ملحق شو -
01:19:21.459 – 01:19:25.913
فقط بيا داخل، باشه؟ .فقط همين الان بيا داخل، بيا
01:19:26.004 – 01:19:34.601
.نه، من ميخوام بپرم و تو هم با من مياي - .نه، نميام. ولي الان به من گوش کن -
01:19:34.984 – 01:19:38.566
اگه بپري، بيدار نميشي، يادته؟ -
01:19:38.618 – 01:19:44.512
.ميميري. حالا، فقط برگرد داخل، زود باش .برگرد داخل تا در موردش صحبت کنيم
01:19:44.564 – 01:19:47.823
.به اندازه ي کافي باهم حرف زديم
01:19:48.44 – 01:19:51.81
.«مال» - .بيا لبه ي پنجره وگرنه ميپرم -
01:19:51.863 – 01:19:53.166
.باشه
01:19:57.383 – 01:20:00.943
ميخوايم در موردش حرف بزنيم. باشه؟
01:20:01.533 – 01:20:06.544
.ازت ميخوام که يکم ايمان داشته باشي - .نه، عزيزم -
01:20:07.261 – 01:20:10.196
.نميتونم. ميدوني که، نميتونم اينکارو بکنم
01:20:10.23 – 01:20:12.679
.يه لحظه صبر کن و به بچه هامون فکر کن
01:20:12.718 – 01:20:17.24
،به «جيمز» فکر کن. به «فيليپا» فکر کن .همين الان
01:20:17.296 – 01:20:20.216
،اگه بدون تو هم بپرم .بازم اونها بچه ها رو ازت ميگيرن
01:20:20.304 – 01:20:22.232
منظورت چيه؟
01:20:22.287 – 01:20:24.572
... ،من يه نامه نوشتم و دادم به وکيلمون
01:20:24.624 – 01:20:27.285
بهش توضيح دادم که چقدر .براي سلامت جانيم ميترسم
01:20:29.091 – 01:20:32.83
.که چطور منو تهديد به مرگ کردي
01:20:34.337 – 01:20:37.843
چرا اينکارو کردي؟ - .«من دوستت دارم، «دام -
01:20:37.88 – 01:20:40.076
...چرا اينکار... چرا چرا اينکارو با من ميکني؟
01:20:40.13 – 01:20:42.802
من از احساسِ گناهي که براي .ترک کردنِ اونها داشتي، آزادت کردم
01:20:42.88 – 01:20:46.016
.حالا ميريم خونه مون .پيشِ بچه هاي واقعيمون
01:20:46.072 – 01:20:49.949
!نه، نه، نه، نه، «مال»، گوش کن چي ميگم .باشه؟ «مال»، خواهش ميکنم به من نگاه کن
01:20:49.969 – 01:20:51.673
.تو منتظر يه قطاري
01:20:51.713 – 01:20:55.65
!مال»، لعنتي! اينکارو نکن» - .يه قطار که تو رو يه جاي دوري ميبره -
01:20:55.67 – 01:20:59.422
!جيمز» و «فيليپا» منتظرت هستن» - .ميدوني که دوست داري اين قطار کجا ببرتت
01:20:59.475 – 01:21:01.278
!اونها منتظرمون هستن - .ولي مطمئن نيستي -
01:21:01.331 – 01:21:04.065
!مال»، به من نگاه کن» - .ولي مهم نيست -
01:21:04.102 – 01:21:07.157
!مال»، خدا لعنتت کنه» - .چون ما باهم خواهيم بود -
01:21:07.254 – 01:21:13.393
!عزيزم، به من نگاه کن !مال»، نه! خدايـــا»
01:21:16.297 – 01:21:20.066
،سه روانپزشک مختلف .سلامت عقليش رو تأييد کرده بودن
01:21:20.192 – 01:21:24.42
واسه همين براي من غير ممکن بود .که ذاتِ ديوانگيش رو اثبات کنم
01:21:24.435 – 01:21:26.645
.پس، من فرار کردم
01:21:26.809 – 01:21:30.145
.«يا حالا، يا هيچوقت، «کاب
01:21:40.215 – 01:21:42.752
.خيلي خب، بريم
01:21:42.773 – 01:21:46.292
من بچه هام رو ترک کردم و از اون موقع .دارم سعي ميکنم که بليت برگشتنم رو بخرم
01:21:46.308 – 01:21:50.8
.احساسِ گناهِ تو، از اون نشأت گرفته .اون از احساسِ گناهِ تو، قدرت ميگيره
01:21:50.812 – 01:21:54.832
ولي تو مسئولِ فکري که .باعث مرگش شد، نيستي
01:21:55.5 – 01:21:57.879
...و اگه ما قرار باشه توي اينکار موفق بشيم
01:21:57.933 – 01:22:03.31
.تو بايــد خودت رو ببخشي .بايد باهاش رو به رو بشي
01:22:03.341 – 01:22:05.397
.ولي مجبور نيستي اينکارو تنها انجام بدي
01:22:05.486 – 01:22:07.929
...نه، نه، تو - .اينکارو بايد بقيه انجام ميدم -
01:22:08.004 – 01:22:12.885
،چون اونها اصلاً نميدونن با اومدنِ اينجا با تو .چه خطري رو مرتکب شدن
01:22:18.657 – 01:22:20.091
.بايد بريم
01:22:20.415 – 01:22:24.21
.وقت تموم شد - .خيلي خب. من از هيچ رمزي خبر ندارم -
01:22:24.291 – 01:22:27.68
.حداقل عمداً نميدونم - غريزي چطور، ها؟ -
01:22:27.881 – 01:22:30.707
من يه نفر رو دارم که همين الان ...توي دفتر پدرت ايستاده
01:22:30.76 – 01:22:32.052
.و آماده ست که رمز رو بهش بگم
01:22:32.122 – 01:22:35.186
ميخوام شش عددِ اولي که .توي ذهنت مياد رو بهم بگي
01:22:35.221 – 01:22:37.153
.نميدونم - !همين الان -
01:22:37.218 – 01:22:44.253
!گفتم همين الان! همين الان - 5، 2، 8، 4، 9، 1 -
01:22:47.632 – 01:22:49.546
.بايد بهتر از اينا کار کني
01:22:49.557 – 01:22:53.963
.خيلي خب. سرش رو بپوشون .ميريم توي ماشين
01:22:57.273 – 01:23:02.001
ديگه ميخواي چکار کني؟ منو بکُشي؟
01:23:06.419 – 01:23:08.775
چي فهميدي؟
01:23:08.779 – 01:23:11.676
،رابطه ي اون پسر با پدرش .خيلي بدتر از اون چيزيه که فکرش رو ميکرديم
01:23:11.677 – 01:23:12.552
حالا اين چطور کمکمون ميکنه؟
01:23:12.904 – 01:23:15.403
،هرچي موضوع سنگين تر باشه .روانپاکسازيش قوي تر ميشه
01:23:16.838 – 01:23:19.605
،چطوري ميخواي آشتيشون بدي بعد قدرتش رو دنبال کني؟
01:23:19.634 – 01:23:21.561
خب دارم روش کار ميکنم، نه؟ - .سريع تر کار کن -
01:23:21.612 – 01:23:23.521
.تصور»ات خيلي سريع دارن نزديک ميشن»
01:23:24.195 – 01:23:27.294
،قبل از اينکه کاملاً محاصره بشيم .بايد از اينجا بريم
01:24:02.564 – 01:24:03.832
.لعنتي
01:24:03.884 – 01:24:06.706
،نبايد وقتي خوابت يکم بزرگتر ميشه .ازش بترسي، عزيزم
01:24:23.502 – 01:24:26.733
حالا، بايد دُشمنيش رو از پدرش .به پدرخونده اش منتقل کنيم
01:24:26.789 – 01:24:28.799
يعني ميخوايم يه رابطه ي مثبت رو خراب کنيم؟
01:24:28.864 – 01:24:30.606
...نه، ما رابطه با پدرش رو درست ميکنم
01:24:30.658 – 01:24:33.205
.به وسيله ي افشاي ذاتِ واقعيِ پدرخونده اش
01:24:33.239 – 01:24:36.925
ما بايد «فيشر» رو سه برابر .بيشتر از مأموريت «سايتو»، غارت کنيم
01:24:36.969 – 01:24:39.362
محافظ هاش چي؟ .هرچي ما عميق تر بريم، اونها بدتر ميشن
01:24:39.414 – 01:24:42.293
.نه، فکر کنم بايد از روشِ آقاي «چارلز» استفاده کنيم - .نه -
01:24:42.381 – 01:24:44.123
آقاي «چارلز» کيه؟ - .فکرِ بديه -
01:24:44.199 – 01:24:46.154
همون لحظه اي که ما وارد اون ...هتل و نزديکِ «فيشر» بشيم
01:24:46.207 – 01:24:50.423
.محافظ هاش محاصره مون ميکنن .ما مثل کارِ قبلي با آقاي «چارلز»، عمل ميکنيم
01:24:50.477 – 01:24:52.621
پس قبلاً هم اينکارو کردي؟ - .آره، و فايده نداشت -
01:24:52.665 – 01:24:55.773
سوژه فهميد که داره خواب ميبينه و .ناخودآگاهش تکه تکه مون کرد
01:24:55.86 – 01:24:57.378
.عاليه ولي الان ديگه ياد گرفتيد، درسته؟
01:24:57.431 – 01:24:59.453
.ميخوام يه جوري حواسشون رو پرت کنيد
01:24:59.506 – 01:25:02.506
مشکلي نيست. نظرت در موردِ يه خانمِ خوشکل که قبلاً هم ازش استفاده کردم چيه؟
01:25:02.558 – 01:25:04.677
گوش کن. تو با احتياط رانندگي کن، باشه؟ - .باشه -
01:25:04.703 – 01:25:07.496
،همينطور که بيشتر به عمق ميريم .مثلِ جهنم ناپايدار ميشه
01:25:11.604 – 01:25:15.473
زياد عجله نکن. ما فقط يه بار .براي زدنِ «ضربه» فرصت داريم
01:25:15.504 – 01:25:17.985
من موزيک رو پخش ميکنم و شما .متوجه ميشيد، بقيه اش ديگه با خودتون
01:25:18.474 – 01:25:20.566
آماده ايد؟ - !آماده ايم -
01:25:21.741 – 01:25:22.988
.خوابهاي خوبي ببينيد
01:25:23.273 – 01:25:24.644
خسته ات کردم؟
01:25:26.112 – 01:25:30.203
.داشتم داستان زندگيم رو برات تعريف ميکردم .فکر کنم خوشت نيامده
01:25:32.248 – 01:25:33.767
.ذهنم خيلي مشغوله
01:25:35.085 – 01:25:37.45
.اون آقاي «چارلز»ه
01:25:41.903 – 01:25:44.58
آقاي «فيشر»، درسته؟
01:25:44.968 – 01:25:48.036
.خوشحالم دوباره ميبينمتون .راد گرين» هستم از قسمت بازاريابي»
01:25:48.871 – 01:25:51.869
و شما بايد...؟ - .داشتم ميرفتم -
01:25:55.463 – 01:25:57.217
...اگه يه وقت حوصله ات سر رفت
01:26:02.29 – 01:26:03.702
.حتماً سرِکارت گذاشته
01:26:03.755 – 01:26:06.867
.مگه اينکه شماره تلفنش واقـعـاً 6 رقمي باشه
01:26:06.891 – 01:26:08.15
528-491
01:26:08.203 – 01:26:12.552
،روشِ جالبي براي دوست پيدا کردنه .که اينجوري کيف پولِ يه نفر رو ميدزدن
01:26:16.102 – 01:26:18.531
.لعنتي ...ارزشِ اون کيف پول حداقل
01:26:19.085 – 01:26:20.529
پونصد دلار، درسته؟
01:26:20.584 – 01:26:23.647
گوش کن، نگرانش نباش. افرادِ من همين الان .دارن بهش رسيدگي ميکنن
01:26:23.658 – 01:26:25.659
اين آقاي «چارلز» چي يا کيه؟
01:26:25.688 – 01:26:29.397
يه شخصيتِ طراحي شده ست که .ناخودآگاهِ «فيشر» رو عليه خودش ميکنه
01:26:29.679 – 01:26:31.253
و چرا تو باهاش موافق نيستي؟
01:26:31.264 – 01:26:33.329
چون بايد به سوژه بگه ... ،که داره خواب ميبينه
01:26:33.382 – 01:26:35.799
.که توجه زيادي رو به خودمون جلب ميکنه
01:26:35.841 – 01:26:37.994
پس «کاب» گفته اون نميتونه اينکارو بکنه؟
01:26:37.994 – 01:26:41.018
...حالا متوجه شدي که «کاب» چقدر براي کارهايي
01:26:41.071 – 01:26:43.673
.که خودش ميگه انجام نديد، وقت ميذاره
01:26:45.2 – 01:26:47.123
آقاي «سايتو»، ميتونم چند لحظه وقتتون رو بگيرم؟
01:26:47.176 – 01:26:49.574
...اوه، متاسفم، ولي - !صبر کن -
01:26:50.359 – 01:26:54.462
.قبلاً سرزنده تر بودي - .«خيلي سرگرم کننده بود، آقاي «ايمز -
01:27:00.824 – 01:27:02.536
اغتشاشِ هواپيما؟
01:27:02.573 – 01:27:06.237
.نه، يعني، ساده تره .يوسف» داره رانندگي ميکنه»
01:27:14.166 – 01:27:18.716
آم، ببخشيد، گفتيد اسمتون چيه؟ - .راد گرين» از قسمت بازاريابي» -
01:27:19.334 – 01:27:21.519
اين اصلاً حقيقت نداره، نه؟
01:27:22.987 – 01:27:26.495
.من آقاي «چارلز» هستم منو يادت مياد، مگه نه؟
01:27:26.633 – 01:27:29.263
.من رئيسِ بخش امنيتيِ شما، در اينجا هستم
01:27:29.286 – 01:27:32.042
توي يه طبقه ي ديگه برو بيرون .و به راهت ادامه بده
01:27:32.046 – 01:27:34.57
.کيف پول رو بنداز دور .نيروهاي امنيتي دنبالش ميگردن
01:27:34.949 – 01:27:38.246
.باشه - .بايد وقتِ بيشتري براي «کاب» فراهم کنيم -
01:27:41.659 – 01:27:43.399
بخش امنيتي، ها؟
01:27:44.966 – 01:27:47.836
براي هتل کار ميکني؟ - .نه، نه -
01:27:47.963 – 01:27:54.593
.من توي يه نوع امنيتِ خيلي خاص، تخصص دارم .امنيتِ ناخودآگاه
01:27:54.633 – 01:28:00.205
داري در مورد خوابها حرف ميزني؟ منظورت استخراجه؟
01:28:00.285 – 01:28:05.285
.من اومدم اينجا که ازتون محافظت کنم ...ببين
01:28:09.699 – 01:28:11.896
.کارت عاليه ...حالا، نقشه ات چيه؟
01:28:15.945 – 01:28:17.987
...آقاي «فيشر» من اينجام که از شما در برابرِ
01:28:18.039 – 01:28:21.992
کسي که سعي داره به .خوابتون نفوذ پيدا کنه، محافظت کنم
01:28:22.074 – 01:28:27.322
.شما اينجا امن نيستيد .اونها دارن ميان
01:28:45.671 – 01:28:47.904
هواي عجيبيه، نه؟
01:28:52.119 – 01:28:55.227
حسش ميکني؟
01:28:55.317 – 01:28:56.87
چه اتفاقي داره ميافته؟
01:28:57.111 – 01:29:00.077
کاب» داره توجه «فيشر» رو» ...به عجايب خواب جلب ميکنه
01:29:00.131 – 01:29:02.915
که اينکار باعث ميشه ناخودآگاهش .دنبالِ کسيکه خواب ميبينه بگرده
01:29:03.258 – 01:29:06.502
.دنبال من .زود باش، يه بوس بهم بده
01:29:11.402 – 01:29:14.981
.هنوز دارن بهمون نگاه ميکنن - .آره، ارزش امتحان کردن رو داشت -
01:29:15.088 – 01:29:17.594
.بهتره از اينحا بريم بيرون
01:29:33.399 – 01:29:37.057
احساسش ميکني؟ درواقع شما .«براي اينکار آموزش ديديد، آقاي «فيشر
01:29:37.115 – 01:29:40.889
،توجهت رو به شگفتي هاي هوا جلب کن .و اينکه جاذبه چطوري تغيير پيدا ميکنه
01:29:40.922 – 01:29:44.679
.هيچکدومِ اينها واقعي نيست .شما داريد خواب ميبينيد
01:29:48.865 – 01:29:51.369
...حالا، ساده ترين راه براي امتحان کردنِ خودتون
01:29:51.424 – 01:29:55.24
اينه که سعي کنيد يادتون بياد چطوري به اين هتل رسيديد. ميتونيد اينکارو بکنيد؟
01:29:55.677 – 01:29:57.833
...نميدونم، من
01:29:58.065 – 01:30:00.492
.نفس بکِشين، نفس بکِشين .آموزشتون رو به خاطر بيارين
01:30:00.518 – 01:30:04.058
اين واقعيت رو قبول کنين که دارين خواب .ميبينين و من هم اينجام که ازتون محافظت کنم
01:30:04.11 – 01:30:05.404
.ادامه بدين
01:30:11.735 – 01:30:14.702
تو واقعي نيستي؟ - .نه، نه -
01:30:14.854 – 01:30:17.463
.من تصوري از ناخودآگاه تون هستم
01:30:17.549 – 01:30:22.295
،من رو به اينجا فرستادن تا اگه استخراج کننده ها .بخوان شما رو وارد خواب بکنن، ازتون محافظت کنم
01:30:22.767 – 01:30:26.06
و معتقدم همين الان .«اين اتفاق ميخواد بيافته، آقاي «فيشر
01:30:26.724 – 01:30:31.024
.آره. باشه. باشه
01:30:33.987 – 01:30:39.986
ميتوني منو از اينجا ببري؟ - .خيلي زود. دنبالم بيا -
01:30:53.838 – 01:30:55.426
.همينجا بمون
01:31:00.09 – 01:31:02.124
خداي من! داري چکار ميکني؟
01:31:02.169 – 01:31:04.508
.اينها رو فرستاده بودن اينجا که شما رو بدزدن
01:31:04.529 – 01:31:08.019
.اگه کمکِ منو ميخواين، بايد آروم باشين
01:31:09.04 – 01:31:12.489
.«ميخوام که باهام همکاري کنين، آقاي «فيشر
01:31:22.979 – 01:31:27.101
اگه اين يه خوابه، فقط کافيه خودم رو بکُشم تا بيدار بشم، درسته؟
01:31:27.164 – 01:31:29.245
اگه من جاي شما بودم «اينکارو نميکردم، آقاي «فيشر
01:31:29.246 – 01:31:35.031
من ميدونم که اونها داروي خواب آور به خوردتون .دادن، اگه اون ماشه رو بکِشين، ممکنه بيدار نشين
01:31:35.11 – 01:31:40.297
.ممکنه وارد يه خوابِ خيلي عميق تري بشين .ميدونين که از چي دارم حرف ميزنم
01:31:41.653 – 01:31:44.448
.آموزشت رو به خاطر بيار
01:31:44.569 – 01:31:48.232
.يادت باشه چي بهت گفتم .اسلحه رو بده به من
01:31:59.482 – 01:32:01.735
اين اتاق بايد دقيقاً زيرِ اتاقِ 528 باشه؟
01:32:01.737 – 01:32:03.556
.آره
01:32:11.815 – 01:32:17.257
.فکر کن، آقاي «فيشر»، فکر کن قبل از اين خواب، چي به خاطر مياري؟
01:32:17.51 – 01:32:22.731
.آدمهاي... آدمهاي زيادي شليک ميکردن .و... بارون هم ميامد
01:32:23.228 – 01:32:27.123
.«عمو «پيتر .اوه، خداي من، ما رو دزديده بودن
01:32:27.184 – 01:32:29.685
کجا نگهتون داشته بودن؟
01:32:32.164 – 01:32:35.452
.ما رو عقب وَن گذاشتن - .پس دليلِ تغيير جاذبه ي زمين، همينه -
01:32:35.573 – 01:32:37.795
.شما همين الان عقب يه وَن هستيد .ادامه بده
01:32:37.796 – 01:32:43.381
...ماجرا يه ربطي به يه ربطي به گاوصندوق داشت؟
01:32:44.194 – 01:32:45.957
خدايا، چرا انقدر سخته که يادم بياد؟
01:32:46.033 – 01:32:48.525
مثل به ياد آوردن يه خواب .بعد از بيدار شدن ميمونه
01:32:48.575 – 01:32:51.15
.گوش کن، اينکار سالها تمرين ميبره
01:32:51.214 – 01:32:53.63
...تو و «براونينگ» به اين خواب کشيده شديد
01:32:53.682 – 01:32:56.144
.چون اونها سعي دارن يه چيزي رو از ذهنت بدزدن
01:32:56.197 – 01:32:59.763
ميخوام که الان تمرکز کني و .سعي کني يادت بياد که چي بوده
01:33:00.075 – 01:33:01.635
اون چيه، آقاي «فيشر»؟ !فکر کن
01:33:01.688 – 01:33:03.377
.آه، يه رمز
01:33:03.429 – 01:33:06.218
اونها ميخواستن اولين اعدادي که .به ذهنم ميرسه رو بهشون بگم
01:33:06.271 – 01:33:08.765
.سعي دارن اعداد رو از ناخودآگاهت استخراج کنن
01:33:08.818 – 01:33:12.033
.اين همه چيز رو توضيح ميده .ما الان توي هتل هستيم
01:33:13.287 – 01:33:16.526
.بايد اتاق هاي هتل رو امتحان کنيم شماره چي بود، آقاي «فيشر»؟
01:33:16.579 – 01:33:19.39
.سعي کن به ياد بياري .خيلي مهمه
01:33:21.822 – 01:33:24.567
.پنج? ... دو .يه چيزِ... شماره ي بلندي بود
01:33:24.62 – 01:33:25.778
.فعلاً کافيه .با همين ميتونيم شروع کنيم
01:33:25.98 – 01:33:27.897
.طبقه ي پنجم - .باشه -
01:33:27.95 – 01:33:32.027
پس از يه تايمر استفاده ميکني؟ - .نه، بايد خودم تشخيص بدم -
01:33:32.08 – 01:33:35.779
،وقتي شما توي اتاق 528 خوابيد .من منتظرِ ضربه ي «يوسف» ميمونم
01:33:35.831 – 01:33:37.846
خب، از کجا زمانش رو ميفهمي؟ - .موزيکش بهم هشدار ميده -
01:33:37.898 – 01:33:41.521
،و وقتي وَن به حصار پُل برخورد ميکنه .هيچ اشتباهي نبايد رخ بده
01:33:41.773 – 01:33:45.276
.پس ما يه ضربه ي خوبِ هماهنگ دريافت ميکنيم
01:33:45.329 – 01:33:47.686
.اگه ضربه زود زده بشه، بيدار نميشيم
01:33:47.741 – 01:33:50.984
...و اگه دير زده بشه .(من نميتونم خودمون رو بندازم(به خودمون ضربه بزنم
01:33:51.037 – 01:33:52.402
چرا نميتوني؟
01:33:52.456 – 01:33:57.458
.بخاطر وَن، مثل يه سقوطِ آزاد ميمونه .بودنِ جاذبه نميتونه بندازتت
01:33:57.658 – 01:33:59.398
.درسته
01:34:03.96 – 01:34:07.401
.تو با مني .ادامه بده
01:34:30.915 – 01:34:33.49
.«آقاي «چارلز - آقاي «فيشر»، ميدوني اون چيه؟ -
01:34:33.544 – 01:34:37.387
.آره، فکر کنم، آره - .اونها ميخواستن تو رو بخوابونن -
01:34:37.56 – 01:34:39.732
.من الان هم خواب هستم - .دوباره -
01:34:39.786 – 01:34:42.994
منظورت چيه؟ يه خواب دورنِ يه خوابِ ديگه؟
01:34:42.995 – 01:34:45.866
.هي، ميبينم لباسات رو عوض کردي
01:34:45.867 – 01:34:47.854
ببخشيد؟
01:34:48.007 – 01:34:51.949
.اوه، معذرت ميخوام .شما رو با يه نفر ديگه اشتباه گرفتم
01:34:53.248 – 01:34:55.919
.مطمئنم طرف خيلي خوشتيپه
01:34:57.123 – 01:35:01.201
.اون تصورِ «فيشر» از «براونينگ»ـه .بيا دنبالش بريم و ببينيم چطور رفتار ميکنه
01:35:01.202 – 01:35:03.738
چرا؟ - ...چون طرزِ رفتارش بهمون ميگه که -
01:35:03.739 – 01:35:06.916
«اونجوري که ما ميخوايم، «فيشر .به مُحرک ها مضنون ميشه يا نه
01:35:12.281 – 01:35:15.55
.«عمو «پيتر - گفتي شما رو باهم دزديدن؟ -
01:35:15.552 – 01:35:18.699
.خب، نه دقيقاً. اون رو قبلاً گرفته بودن - .داشتن شکنجه اش ميدادن
01:35:18.7 – 01:35:21.611
و ديدي که شکنجه اش کنن؟
01:35:27.768 – 01:35:32.174
آدم دُزدها براي تو کار ميکنن؟ - .«رابرت» -
01:35:32.176 – 01:35:36.397
تو داري سعي ميکني اون گاوصندوق رو باز کني؟ تا بتوني به وصيتنامه ي دوم برسي؟
01:35:36.399 – 01:35:40.627
.فيشر مارو» تمامِ زندگيِ من بوده» .نميتونم بذارم نابودش کني
01:35:40.628 – 01:35:43.173
.من نميخوام ميراثم رو از بين ببرم چرا بايد اينکارو بکنم؟
01:35:43.174 – 01:35:47.943
نميتونستم بذارم بخاطرِ آخرين .شِماتتِ پدرت، بر ضدش عمل کني
01:35:48.356 – 01:35:51.396
شِماتت؟ - .وصيتنامه، «رابرت»، وصيتنامه -
01:35:51.397 – 01:35:53.585
.اين آخرين توهينش به تو بود
01:35:53.588 – 01:35:57.471
...يه رقابت با تو، که يه چيزي براي خودت بسازي (راه خودت رو بري)
01:35:57.472 – 01:36:01.836
با گفتنِ اين حرف بهت که تو .ارزش کمالات و هنرهاي اون رو نداري
01:36:06.548 – 01:36:10.191
چي، که از من نااميد بود، ها؟
01:36:10.491 – 01:36:13.16
.متاسفم
01:36:13.561 – 01:36:16.792
.ولي... اون اشتباه ميکرد
01:36:17.553 – 01:36:20.175
.تو ميتوني يه شرکت بهتر از شرکتِ اون بسازي
01:36:20.229 – 01:36:22.69
آقاي «فيشر»؟ .اون دروغ ميگه
01:36:22.744 – 01:36:24.904
از کجا ميدوني؟ - .به من اعتماد کن، اين کارِ منه -
01:36:24.958 – 01:36:28.013
اون يه چيزي رو مخفي ميکنه .و ما بايد بفهميم اون چيه
01:36:29.321 – 01:36:32.937
ميخوام همون کاري رو که اون قراره .با تو انجام بده، تو با اون انجام بدي
01:36:35.062 – 01:36:38.805
ما وارد ناخودآگاهش ميشيم و ميفهميم .اون چه چيزي رو نميخواد تو متوجه بشي
01:36:40.623 – 01:36:42.866
.باشه
01:36:48.031 – 01:36:48.901
.اون بيهوشه
01:36:48.903 – 01:36:51.697
صبر کن، ما دقيقاً وارد ناخودآگاهِ کي ميخوايم بشيم؟
01:36:51.75 – 01:36:53.169
.«فيشر»
01:36:53.223 – 01:36:56.007
،«ولي بهش گفتم ناخودآگاهِ «براونينگ .تا بتونه عضوي از گروهِ ما بشه
01:36:56.061 – 01:36:58.322
.قراره بهمون کمک کنه وارد ناخودآگاه خودش بشيم
01:36:58.377 – 01:36:59.4
.درسته
01:36:59.753 – 01:37:02.477
.محافظ هاش کارِت رو ميسازن
01:37:02.531 – 01:37:05.092
.و من هم کاري ميکنم با خوشحالي تعقيبم کنن
01:37:05.145 – 01:37:06.838
.فقط براي «ضربه» برگرد اينجا
01:37:06.842 – 01:37:08.715
.«بخواب، آقاي «ايمز
01:37:13.049 – 01:37:15.033
حالت خوبه؟
01:37:17.855 – 01:37:22.136
هي، آماده اي؟ - .آره، آره. من... خوبم. آماده ام -
01:37:34.875 – 01:37:39.969
کاب»؟ «کاب»؟» اون پايين چي هست؟
01:37:42.956 – 01:37:45.446
.اميدوارم حقايقي باشه که «فيشر» ميخواد ياد بگيره
01:37:45.5 – 01:37:48.122
منظورم اينه که، براي تو چي هست؟
01:40:23.742 – 01:40:26.196
ديدي چي شد؟
01:40:44.281 – 01:40:46.23
.ايمز»، اين خوابِ توست»
01:40:46.284 – 01:40:49.217
،ميخوام محافظ ها رو از اون ساختمون دور کني ميفهمي؟
01:40:49.271 – 01:40:51.451
کي «فيشر» رو ميبره داخل؟ - .من نه -
01:40:51.506 – 01:40:53.959
،همه ي مسير رو پيدا کن .هر چيزي ممکنه به خطر بيافته
01:40:54.012 – 01:40:56.829
.من اينجا رو طراحي کردم - .نه، تو با من مياي -
01:40:56.883 – 01:40:58.658
.من از پسش بر ميام
01:40:58.712 – 01:41:01.351
خيلي خب، تو از مسيرِي که .به ساختمون ميرسه حرکت کن
01:41:01.439 – 01:41:04.112
.فيشر»، تو با اون ميري» - .باشه -
01:41:04.201 – 01:41:08.815
تو چي؟ - .اين رو سالم نگه دار. من تمام مدت بهش گوش ميدم -
01:41:08.869 – 01:41:10.879
،پنجره هاي طبقه ي بالا ...به اندازه ي کافي براي من بزرگ هستن
01:41:10.933 – 01:41:12.748
که شما رو از سمت اون برجِ جنوبي پوشش بدم. ميبينيش؟
01:41:12.802 – 01:41:15.737
آره. تو داخل نمياي؟ - ...براي فهميدن حقيقت -
01:41:15.79 – 01:41:19.192
در موردِ پدرت، بايد خودت به تنهايي... .وارد ذهنِ «براونينگ» بشي
01:41:20.63 – 01:41:22.363
!«بيا، «فيشر
01:42:17.662 – 01:42:21.545
!زنگ خطر رو بزن !زنگ خطر رو بزن
01:42:21.598 – 01:42:22.623
!تکون بخوريد
01:42:24.806 – 01:42:26.422
!برو
01:42:40.705 – 01:42:42.932
!پس به من شليک ميکنن
01:42:53.024 – 01:42:54.659
.اميدوارم آماده باشن
01:43:03.919 – 01:43:06.082
.اوه، خيلي زوده
01:43:11.633 – 01:43:13.283
کاب»، صدا رو ميشنوي؟»
01:43:13.373 – 01:43:16.739
.اولين بار 20 دقيقه ي پيش شنيدمش .فکر کردم صداي باده
01:43:16.927 – 01:43:19.391
.آره، ميشنوم .صداي موزيکه
01:43:19.544 – 01:43:22.698
پس حالا چکار کنيم؟ - .سريع حرکت کن -
01:43:27.942 – 01:43:30.153
.ده ثانيه ي «يوسف» براي پريدن
01:43:32.079 – 01:43:34.145
.که سه دقيقه به «آرتور» وقت ميده
01:43:35.504 – 01:43:38.091
!هي
01:43:38.146 – 01:43:39.895
به ما چقدر ميده؟ - .شصت دقيقه -
01:43:39.948 – 01:43:41.562
اونها ميتونن اين مسيرشون رو توي يک ساعت طي کنن؟
01:43:41.635 – 01:43:43.56
.ولي بازم بايد از تراسِ وسطي برن پايين
01:43:43.614 – 01:43:45.874
.خب پس، به مسيرِ جديد احتياج دارن .يه مسيرِ مستقيم تر
01:43:57.764 – 01:43:59.417
.ولي اين مثل يه هزارراه طراحي شده
01:43:59.471 – 01:44:02.151
بايد يه راهِ کوتاه(ميانبُر) براي رد شدن از هزارراه باشه، درسته؟
01:44:02.205 – 01:44:03.938
ايمز»؟»
01:44:26.985 – 01:44:27.915
ايمز» چيزي به طرح اضافه کرد؟»
01:44:27.969 – 01:44:29.966
.فکر نکنم بايد اينو بهت بگم ...اگه «مال» بفهمه
01:44:30.02 – 01:44:32.712
.ديگه براي اين چيزها وقت نداريم چيزي اضافه کرد؟
01:44:32.766 – 01:44:35.262
يه سيستمِ هواکش درست کرد که .ميشه باهاش از هزارراه ميان بُر زد
01:44:35.316 – 01:44:36.59
.خوبه. براي اونها توضيحش بده
01:44:36.643 – 01:44:38.213
سايتو»؟» - .به گوشم -
01:45:11.187 – 01:45:13.386
.پارادوکس
01:46:22.753 – 01:46:25.727
اون چي بود؟ - .ضربه -
01:46:26.368 – 01:46:29.367
کاب»، از دست داديمش؟» - .آره، از دست داديمش -
01:46:29.378 – 01:46:34.464
،نميتونستي حداقل بجاي اين خوابِ يه ساحلِ لعنتي رو ببيني؟
01:46:37.231 – 01:46:39.41
حالا چه غلطي بکنيم؟
01:46:39.565 – 01:46:41.708
.قبل از ضربه ي بعدي، کار رو تموم ميکنيم
01:46:41.761 – 01:46:44.56
کدوم ضربه ي بعدي؟ - .وقتيکه وَن بيافته توي آب -
01:47:07.492 – 01:47:09.886
اگه ميخوايد تماس بگيريد، لطفاً گوشي را .مجدداً برداشته و سعي کنيد
01:47:09.941 – 01:47:11.802
...اگه به کمک احتياج داريد
01:47:11.855 – 01:47:15.622
حالا چطوري بدونِ جاذبه، بندازمتون؟ (بهتون ضربه بزنم)
01:47:17.812 – 01:47:20.859
،آرتور» چند دقيقه وقت داره» .ما حدود بيست دقيقه
01:47:44.201 – 01:47:45.82
حالت خوبه؟
01:47:50.719 – 01:47:53.711
!حرکت کنيد !به طرف پايگاه
01:47:58.148 – 01:48:01.098
،يه مشکلي هست. اونها دارن ميان سمتِ تو .مثل اينکه يه چيزي ميدونن
01:48:03.039 – 01:48:06.086
فقط يکم برامون وقت بخر، باشه؟ !بيا
01:48:06.54 – 01:48:08.634
.دارم ميام
01:49:47.497 – 01:49:49.909
،اون اتاقِ در آوردنِ کفشه .فقط محکم تره
01:49:49.962 – 01:49:51.438
اگه پنجره داشت محکم تر ميشد؟
01:49:51.492 – 01:49:52.981
،نه، منظورم اينه که اگه پنجره داشت .خيلي محکم نميشد
01:49:53.035 – 01:49:55.535
بهتره اميدوار باشيم «فيشر» از چيزي که .اونجا پيدا ميکنه، خوشحال ميشه
01:49:57.269 – 01:49:59.185
اون محافظ ها بخشي از تصوراتِ ناخودآگاهش هستن؟
01:49:59.438 – 01:50:00.941
.آره
01:50:01.096 – 01:50:02.542
داري اون قسمت از ذهنش رو نابود ميکني؟
01:50:02.596 – 01:50:04.773
.نه، نه. فقط تصوراتش رو
01:50:29.884 – 01:50:31.362
.ما رسيديم
01:50:31.416 – 01:50:34.651
.جاتون اَمنه، ولي عجله کنيد .يه ارتش جلوي راهتون هست
01:51:00.742 – 01:51:02.521
.رسيديم
01:51:51.354 – 01:51:54.448
.يه نفر ديگه هم اونجا هست - !فيشر»، اين يه تله ست، بيا بيرون» -
01:51:56.378 – 01:51:58.459
.زود باش. يکم پايين تر
01:52:03.283 – 01:52:09.632
!کاب». نه، اون واقعي نيست» - تو از کجا ميدوني؟ -
01:52:09.686 – 01:52:13.595
.اون فقط يه تصوره !فيشر»... «فيشر» واقعيه»
01:52:17.606 – 01:52:19.25
.سلام
01:52:24.097 – 01:52:27.328
!«ايمز»! «ايمز» !همين الان برو توي اون اتاق
01:53:10.757 – 01:53:13.303
چه اتفاقي افتاد؟ - .مال»، «فيشر» رو کُشت» -
01:53:16.048 – 01:53:18.305
.نتونستم بهش شليک کنم
01:53:18.458 – 01:53:20.207
...ولي زنده کردنش هيچ فايده اي نداره
01:53:20.261 – 01:53:24.484
.ديگه ذهنش اونجا گير کرده .همه چيز تموم شد
01:53:24.937 – 01:53:27.121
پس همين؟ ما شکست خورديم؟
01:53:27.174 – 01:53:29.892
.کارمون تمومه .متاسفم
01:53:33.106 – 01:53:36.577
خب، من که نيستم که ميخوام برگردم پيش خانواده ام، مگه نه؟
01:53:36.831 – 01:53:38.888
خجالت آوره، من واقعاً .ميخوام بدونم اون تو چه اتفاقي ميافته
01:53:38.941 – 01:53:42.367
.بخدا قسم بايد اين يکي رو انجام بديم - .بيا دستگاه شارژ رو بذاريم -
01:53:44.527 – 01:53:46.644
.نه، هنوز يه راهِ ديگه هم هست
01:53:47.097 – 01:53:49.47
ما فقط بايد بريم .«توي اونجا(برزخ) دنبالِ «فيشر
01:53:49.524 – 01:53:50.68
.وقتش رو نداريم
01:53:50.834 – 01:53:54.461
.نه، ولي اونجا به اندازه ي کافي وقت هست
01:53:54.815 – 01:53:56.007
.و ما پيداش ميکنيم
01:53:56.06 – 01:54:00.423
،خيلي خب، به محضِ اينکه موزيکِ «آرتور» ضربه زد .فقط از دستگاهِ شوک،براي زنده کردنش استفاده کنيد
01:54:00.477 – 01:54:04.199
،ميتونيم از همون پايين .ضربه ي خودش رو بهش بديم
01:54:04.252 – 01:54:05.787
.ببينيد، بذارينش اونجا
01:54:05.941 – 01:54:08.794
،همين که موزيک تموم شد .بيمارستان رو منفجر کنيد
01:54:08.848 – 01:54:12.12
.و همه ي ما با ضربه، به لايه هاي قبلي ميريم
01:54:13.182 – 01:54:14.768
.ارزش امتحان کردن رو داره
01:54:14.822 – 01:54:18.007
،و وقتيکه من دارم شارژ رو آماده ميکنم .سايتو» ميتونه جلوي محافظين رو بگيره»
01:54:18.061 – 01:54:20.473
سايتو» هيچوقت موفق نميشه، ميشه؟»
01:54:21.314 – 01:54:23.791
!کاب»، يالا» .بايد سعيمون رو بکنيم
01:54:23.945 – 01:54:24.872
!بريم
01:54:25.226 – 01:54:27.79
،ببين، اگه ضربه کاملاً بهمون وارد نشه .تمامِ کارهاي من بيهوده بوده
01:54:27.844 – 01:54:30.442
.اون درست ميگه. درست ميگه
01:54:35.646 – 01:54:37.312
ميتونم بخاطرِ اتفاق هايي که اينجا ميافته بهت اعتماد کنم؟
01:54:37.366 – 01:54:39.015
.منظورم اينه که، «مال» هم اونجاست
01:54:39.068 – 01:54:41.427
.ميدونم کجا پيداش کنم .اون «فيشر» رو گرفته
01:54:41.481 – 01:54:43.22
از کجا ميدوني؟
01:54:43.273 – 01:54:48.122
،اون ازم ميخواد برم دنبالش .ميخواد باهاش برگردم اونجا
01:55:15.015 – 01:55:16.654
حالت خوبه؟
01:55:23.029 – 01:55:25.826
اينجا دنباي توئه؟ - .بود -
01:55:26.734 – 01:55:28.677
.اون بايد اينجا باشه
01:55:29.469 – 01:55:31.236
.بيا
01:56:17.87 – 01:56:20.165
...«سايتو»
01:56:20.219 – 01:56:24.135
،ازت ميخوام... زمانيکه دارم شارژ رو برقرار ميکنم مراقب «فيشر» باشي، خيلي خب؟
01:56:24.189 – 01:56:27.83
،توي کارهايي مثلِ اين .جايي براي جهانگردها نيست
01:56:29.483 – 01:56:32.18
.احمق نباش
01:57:04.197 – 01:57:06.559
تمام اينا رو تو ساختي؟ .باور نکردنيه
01:57:06.613 – 01:57:08.62
.سالها طول کِشيد
01:57:09.674 – 01:57:12.364
.بر اساس حافظه مون شروع کرديم
01:57:18.664 – 01:57:20.331
.از اينطرف
01:58:01.533 – 01:58:05.793
.اينجا محله ي ماست .يه جايي مربوط به گذشته ي من
01:58:06.047 – 01:58:10.553
اون اولين آپارتمانمون بود .و بعدش رفتيم توي اون ساختمون
01:58:10.806 – 01:58:13.383
،بعد از اينکه «مال» باردار شد .اونجا شد خونه مون
01:58:13.438 – 01:58:16.334
شما تمامِ اينها رو از حافظه تون ساختين؟
01:58:16.487 – 01:58:18.848
.همونطور که بهت گفتم، ما زمانِ زيادي داشتيم
01:58:18.902 – 01:58:20.6
اون چيه؟
01:58:21.355 – 01:58:23.943
.خونه ايه که «مال» توش بزرگ شده
01:58:23.996 – 01:58:26.136
اون اونجاست؟ - .نه -
01:58:26.49 – 01:58:28.069
.بيا
01:58:28.123 – 01:58:31.378
،هردومون ميخواستيم توي يه خونه زندگي کنيم .ولي عاشقِ يه همچين ساختموني بوديم
01:58:31.431 – 01:58:34.422
،توي دنياي واقعي .مجبور بوديم انتخاب کنيم، ولي اينجا نه
01:59:14.951 – 01:59:17.362
چطوري ميخواي «فيشر» رو برگردوني؟
01:59:17.416 – 01:59:19.915
.بايد با يه جور ضربه برشگردونم
01:59:19.968 – 01:59:21.755
با چه وسيله اي؟
01:59:22.209 – 01:59:23.46
.(بالبداهه(هرچي که بشه
01:59:23.613 – 01:59:28.003
.گوش کن، بايد يه چيزي رو در مورد من بدوني .در مورد الهام
01:59:41.224 – 01:59:45.126
.يه فکر، مثلِ ويروس ميمونه .مُرتجعه
01:59:46.129 – 01:59:47.48
.به شدت واگير داره
01:59:47.649 – 01:59:51.283
.کوچکترين بذرِ يه فکر، ميتونه رشد کنه
01:59:51.536 – 01:59:57.248
(ميتونه رشد کنه تا برات تعريف بشه(باورت بشه .يا نابودت کنه
01:59:59.855 – 02:00:05.876
:کوچکترين فکر مثل ."دنياي تو واقعي نيست"
02:00:05.93 – 02:00:09.923
ساده ست. حتي کوچکترين افکار هم .ميتونن همه چيز رو تغيير بدن
02:00:10.697 – 02:00:15.378
.کاملاً از دنياي خودت مطمئني از اينکه واقعيه؟
02:00:15.431 – 02:00:18.175
تو فکر ميکني اون مطمئنه؟
02:00:19.112 – 02:00:22.954
چرا فکر ميکني اون هم به اندازه ي من گُم شده؟
02:00:23.076 – 02:00:26.081
.«من ميدونم چي واقعيه، «مال
02:00:26.886 – 02:00:29.581
شَک نداري؟
02:00:29.734 – 02:00:32.712
احساس اذيت شدن نميکردي، «دام»؟
02:00:32.765 – 02:00:36.731
در تمام دنيا بوسيله ي شرکت هاي ناشناس و نيروي پليس دنبالت نبودن؟
02:00:36.886 – 02:00:40.497
،«اونطوري که «تصورات شخصي که خواب ميديد رو آزار ميدادن؟
02:00:40.852 – 02:00:43.741
.اعتراف کن
02:00:43.895 – 02:00:46.67
.تو ديگه فقط به يک واقعيت اعتقاد داري
02:00:46.823 – 02:00:51.207
.پس انتخاب کن .اينجا بودن رو انتخاب کن
02:00:51.561 – 02:00:53.414
.منو انتخاب کن
02:01:19.068 – 02:01:21.978
،ميدوني من بايد چکار کنم ...بـايـد برگردم پيش بچه هامون
02:01:22.033 – 02:01:24.106
.چون تو ترکشون کردي
02:01:24.259 – 02:01:27.03
.چون ما رو ترک کردي - .اشتباه ميکني -
02:01:27.184 – 02:01:30.105
.به هيچ وجه - .تو گيج شدي -
02:01:31.058 – 02:01:33.372
.بچه هاي ما اينجا هستن
02:01:33.426 – 02:01:37.027
و تو دوست داري دوباره چهره شون رو ببيني، مگه نه؟
02:01:37.081 – 02:01:40.626
.«آره، ولي من ميخوام اون بالا ببينمشون، «مال
02:01:54.084 – 02:01:56.672
اون بالا؟
02:01:56.726 – 02:02:02.934
.به خودت گوش کن چي ميگي .اينها بچه هاي ما هستن. نگاه کن
02:02:02.986 – 02:02:05.249
جيمز»؟ «فيليپا»؟»
02:02:05.303 – 02:02:07.773
.اينکارو نکن، «مال»، خواهش ميکنم .اونها بچه هاي من نيستن
02:02:07.826 – 02:02:10.316
.تو مُدام اينو به خودت ميگي، ولي باورش نداري
02:02:10.372 – 02:02:12.25
.باور دارم - اگه اشتباه کني، چي؟ -
02:02:12.303 – 02:02:14.952
اگه من واقعي باشم، چي؟
02:02:15.943 – 02:02:25.035
.تو همه اش چيزي رو که ميدوني، به خودت ميگي ولي خودت به چي باور داري؟ احساست چي ميگه؟
02:02:26.396 – 02:02:28.398
.گناه
02:02:28.452 – 02:02:31.665
.«احساسِ گناه ميکنم، «مال
02:02:31.719 – 02:02:35.778
،و مهم نيست چکار کنم ...مهم نيست چقدر نا اميدم
02:02:35.831 – 02:02:40.227
...مهم نيست چقدر گيج شدم .اين احساس گناه، هميشه باهامه
02:02:40.281 – 02:02:43.091
.من رو يادِ حقيقت ميندازه
02:02:43.344 – 02:02:46.378
چه حقيقتي؟
02:02:47.272 – 02:02:52.613
اون فکري که باعث شد واقعيت رو .زير سؤال ببري، از طرفِ من بود
02:02:55.788 – 02:02:58.936
تو اين فکر رو توي ذهنِ من گذاشتي؟
02:02:59.938 – 02:03:01.901
اون چي داره ميگه؟
02:03:02.644 – 02:03:07.966
،دليل اينکه من ميدونستم «الهام» امکان پذيره .اين بود که قبلاً با اون انجامش داده بودم
02:03:08.843 – 02:03:12.103
.با همسرِ خودم اينکارو کردم - چرا؟ -
02:03:12.657 – 02:03:14.803
.ما اينجا گُم شده بوديم
02:03:14.957 – 02:03:19.619
.ميدونستم بايد فرار کنيم، ولي اون قبول نميکرد
02:03:22.663 – 02:03:29.087
،اون يه چيزي رو مخفي کرده بود .يه چيزي... در درونِ خودش
02:03:29.14 – 02:03:33.654
،حقيقتي که زماني ميدونست .ولي تصميم گرفت که فراموشش کنه
02:03:34.275 – 02:03:36.342
.نميتونست ازش خلاص بشه
02:03:39.276 – 02:03:41.838
.پس من تصميم گرفتم که دنبالش بگردم
02:03:42.605 – 02:03:47.536
رفتم به نقاطِ عميقِ ذهنش و ... ،اون جاي مخفي رو پيدا کردم
02:03:47.595 – 02:03:52.849
.واردش شدم و «فکر» رو اونجا کاشتم...
02:03:52.902 – 02:03:57.484
.يه فکرِ ساده که ميدونستم همه چيز رو تغيير ميده
02:04:02.144 – 02:04:04.617
.که دنياي اون واقعي نبوده
02:04:16.99 – 02:04:20.113
.که تنها راه فرار، مُردنه
02:04:27.652 – 02:04:29.776
...تو منتظرِ يه قطاري
02:04:31.227 – 02:04:34.071
.يه قطار که تو رو يه جاي دوري ميبره
02:04:35.925 – 02:04:38.624
.ميدوني که دوست داري اين قطار کجا ببرتت
02:04:39.67 – 02:04:41.897
.ولي مطمئن نيستي
02:04:42.994 – 02:04:44.998
!و اين مهم نيست
02:04:45.657 – 02:04:49.556
!حالا بهم بگو، چرا - .چون ما باهم خواهيم موند -
02:04:53.327 – 02:04:58.062
،ولي هيچوقت نميدونستم... که اون فکر ...مثل يه سرطان در ذهنش رُشد ميکنه
02:04:58.115 – 02:05:02.026
.حتي بعد از اينکه بيدار ميشه
02:05:02.681 – 02:05:07.276
.حتي بعد از اينکه به واقعيت برگشتي
02:05:07.992 – 02:05:11.782
که هنوز به اين باور داري .که دنيات واقعي نيست
02:05:14.131 – 02:05:17.045
.که مرگ، تنها راه فراره
02:05:17.198 – 02:05:19.432
!مال»، نه» !خـداي مـن
02:05:19.688 – 02:05:23.397
.تو ذهن من رو آلوده کردي - .داشتم سعي ميکردم نجاتت بدم -
02:05:23.45 – 02:05:27.452
،تو بهم خيانت کردي .ولي ميتوني گناهت رو جبران کني
02:05:27.506 – 02:05:29.479
.هنوز ميتوني روي قولت بموني
02:05:29.532 – 02:05:35.546
.ما هنوز ميتونيم اينجا کنارِ هم بمونيم .توي دنيايي که باهم ساختيمش
02:06:55.801 – 02:06:58.859
.کاب»، بايد «فيشر» رو پيدا کنيم»
02:06:59.114 – 02:07:01.409
.نميتوني اونو داشته باشي
02:07:01.562 – 02:07:03.84
اگه من اينجا بمونم، اونو ولش ميکني؟
02:07:03.893 – 02:07:06.362
چي داري ميگي؟
02:07:09.404 – 02:07:11.983
.فيشر» توي ايوانه»
02:07:12.038 – 02:07:14.437
.«برو ببين اون زنده ست، «آدرياني - .کاب»، تو نميتوني اينکارو بکني» -
02:07:14.49 – 02:07:17.599
!برو ببين زنده ست يا نه، همين الان .زود باش
02:07:32.948 – 02:07:36.168
!اينجاست و وقشته، ولي بايد همين الان بياي
02:07:36.221 – 02:07:40.49
فيشر» رو با خودت ببر، باشه؟» - !تو نميتوي اينجا بموني که با اون باشي -
02:07:42.481 – 02:07:45.429
،نميمونم. تا الان ديگه «سايتو» مُرده ...يعني اينکه
02:07:45.583 – 02:07:49.514
.اون هم همين پايينه .و اين يعني بايد پيداش کنم
02:07:50.796 – 02:07:54.09
،ديگه نميتوم با اون(مال) بمونم .چون اون وجود نداره
02:07:54.143 – 02:07:58.122
.ديگه من تنها چيزي هستم که تو بهش ايمان داري
02:07:59.92 – 02:08:02.309
...اِي کاش اينطوري بود
02:08:03.266 – 02:08:06.484
...بيشتر از هرچيزي، آرزوي همين رو دارم، ولي
02:08:06.738 – 02:08:09.387
نميتونم تو رو با تمامِ اون... .پيچيدگي هات تصور کنم
02:08:09.44 – 02:08:11.584
.با تمامِ اون کمالت .با تمامِ اون نقص هات
02:08:13.412 – 02:08:14.616
تو خوبي؟
02:08:14.67 – 02:08:17.357
.خودت رو ببين
02:08:17.71 – 02:08:22.981
.تو فقط يه سايه اي .تو فقط يه سايه از همسرِ واقعيِ من هستي
02:08:23.035 – 02:08:26.469
...تو بهترين چيزِ من بودي، ولي
02:08:26.522 – 02:08:29.074
.متاسفم، ولي به اندازه ي کافي خوب نيستي
02:08:29.707 – 02:08:31.324
اين حس برات واقعيه؟
02:08:33.056 – 02:08:36.286
چکار ميکني؟ - .هرکاري بتونم -
02:08:44.112 – 02:08:45.849
!نه، نه، نه
02:08:46.844 – 02:08:48.908
!برو اونجا، همين الان !برو، برو، برو
02:09:35.389 – 02:09:38.477
...نا اميد
02:09:39.605 – 02:09:40.799
...نا اميد
02:09:40.853 – 02:09:43.66
.ميدونم، پدر
02:09:49.246 – 02:09:54.042
.ميدونم از من نا اميد بودي .من نميتونستم مثل تو باشم
02:09:54.496 – 02:09:58.15
...!نه، نه، نه
02:09:58.283 – 02:10:05.927
.من نا اميد بودم که تو سعي کردي مثل من باشي
02:10:38.504 – 02:10:40.475
!يالا، يالا، يالا
02:10:48.807 – 02:10:51.425
(وصيتنامه؟)
02:11:04.233 – 02:11:06.336
پدر؟
02:11:49.485 – 02:11:52.823
!«اين همون ضربه ست، «آريادني !بايد همين الان بري
02:12:05.527 – 02:12:09.067
!خودت رو گُم نکن !سايتو» رو پيدا کن و برشگردون»
02:12:09.222 – 02:12:10.546
.باشه
02:12:50.419 – 02:12:53.942
يادته وقتي ازم خواستي باهات ازدواج کنم؟
02:12:54.295 – 02:12:55.246
.آره
02:12:55.301 – 02:13:00.268
.گفتي خواب ديدي که باهم پير شديم
02:13:00.838 – 02:13:03.426
.ولي شديم
02:13:04.204 – 02:13:07.535
پير شديم، يادت نمياد؟
02:13:11.298 – 02:13:14.906
...بيشتر از حدِ تحملم، دلم برات تنگ شده، ولي
02:13:16.628 – 02:13:19.879
.ما دورانمون رو باهم گذرونديم ...
02:13:19.941 – 02:13:23.914
.و بايد بذارم بري
02:13:23.967 – 02:13:27.394
.بايد بذارم بري
02:14:16.924 – 02:14:18.807
.«متاسفم، «رابرت
02:14:45.866 – 02:14:49.603
ميدوني، توي وصيتنامه گفته شده بود .که پدر ميخواست من روي پاي خودم بياستم
02:14:50.556 – 02:14:53.437
.نه اينکه براي اون زندگي کنم
02:14:54.344 – 02:14:57.164
.«منم همينکارو ميخوام بکنم، عمو «پيتر
02:15:06.452 – 02:15:08.279
چه اتفاقي افتاد؟
02:15:08.333 – 02:15:10.199
.کاب» موند» - با «مال»؟ -
02:15:10.252 – 02:15:13.426
.نه، که «سايتو» رو پيدا کنه
02:15:13.881 – 02:15:16.644
.اون گُم ميشه
02:15:17.922 – 02:15:20.894
.نه، مشکلي براش پيش نمياد
02:15:36.002 – 02:15:39.016
ميخواي منو بکُشي؟
02:15:41.937 – 02:15:45.174
.منتظرِ يه نفر هستم
02:15:48.977 – 02:15:53.275
.يه نفر از يه خوابِ نيمه فراموش شده
02:15:54.311 – 02:15:59.81
کاب»؟» .ممکن نيست
02:16:00.229 – 02:16:03.723
.ما مَردانِ جواني بوديم
02:16:04.419 – 02:16:07.58
...حالا من يه پيرمردم
02:16:07.733 – 02:16:11.653
.مملو از پشيماني
02:16:13.052 – 02:16:16.873
.منتظرم که در تنهايي بميرم
02:16:19.059 – 02:16:29.203
...من بخاطر تو برگشتم .که يه چيزي رو يادت بندازم
02:16:31.501 – 02:16:34.935
.يه چيزي که زماني ميدونستي
02:16:36.878 – 02:16:40.038
.که اين دنيا واقعي نيست
02:16:43.948 – 02:16:49.473
.که متقاعدم کني به قولم عمل کنم
02:16:49.625 – 02:16:53.399
.که يکم ايمان داشته باشي، آره
02:16:58.158 – 02:17:06.307
.برگرد، تو دوباره باهم جوون بشيم
02:17:09.171 – 02:17:15.519
.با من برگرد .برگرد
02:17:25.593 – 02:17:27.652
حوله ي گرم، قربان؟
02:17:27.707 – 02:17:30.832
.تا بيست دقيقه ديگه توي لس آنجلس فرود ميايم
02:17:30.885 – 02:17:33.966
فرم مهاجرت لازم دارين؟
02:17:35.227 – 02:17:37.024
.خيلي ممنون
02:17:37.077 – 02:17:40.147
حوله ي گرم، قربان؟ - .اوه، نه -
02:17:40.202 – 02:17:42.174
فرم مهاجرت لازم دارين؟
02:18:53.938 – 02:18:57.52
.«به خونه خوش اومدين، آقاي «کاب - .متشکرم، قربان -
02:19:41.495 – 02:19:44.882
.به خونه خوش اومدي .از اين طرف
02:20:05.682 – 02:20:10.569
جيمز»؟» فيليپا»؟»
02:20:13.367 – 02:20:15.844
!ببينيد کي اينجاست
02:20:22.477 – 02:20:25.669
هي، بچه ها، حالتون چطوره؟
02:20:25.722 – 02:20:28.723
!بابايي - حالتون چطوره؟ -
02:20:28.877 – 02:20:30.696
!ببين چي درست کردم، بابايي
02:20:30.749 – 02:20:34.643
اونجا داري چکار ميکني؟ - !يه خونه از سنگ درست کردم -
02:20:34.798 – 02:20:37.113
از سنگ؟ - .بيا، ميخوام ببينيش -
02:20:37.367 – 02:20:39.654
ميتوني يکي هم براي من درست کني؟
02:20:39.707 – 02:20:42.712
!بيا، بابايي
02:20:44 – 02:21:00
:تـرجـمـه و زيرنويس از حــمــزه دکــســتر [email protected]