SUBS.is
with subtitles
//

Inception (2010) Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Inception
2010
Inception 2010 TS-CAM XVID-All Release-Edited.srt
Inception 2010 TS-CAM XVID-All Release.srt
Subtitles
PersianInception 2010 TS-CAM XVID-All Release-Edited.srt
PersianInception 2010 TS-CAM XVID-All Release.srt
Subtitle content
Inception 2010 TS-CAM XVID-All Release-Edited.srt
00:00:29.197 – 00:00:30.717
!هي، بيا اينجا !يه نفر توي ساحل افتاده
00:00:30.72 – 00:00:32.34
.دارم ميام
00:00:37.048 – 00:00:41.768
،اون داشت هذيون مي گفت ....ولي به اسمتون اشاره کرد
00:00:47.378 – 00:00:50.498
...اون فقط اين همراهش بود
00:00:51.908 – 00:00:53.528
.و اين
00:01:13.72 – 00:01:16.784
اومدي اينجا که منو بکشي؟
00:01:24.163 – 00:01:27.255
.مي دونم اين چيه
00:01:27.707 – 00:01:32.504
.يکي از اينا رو قبلاً ديده بودم .سالهاي خيلي خيلي قبل
00:01:34.77 – 00:01:39.985
متعلق به مردي بود که توي يه خواب .تقريباً فراموش شده ديده بودمش
00:01:41.449 – 00:01:46.579
.مردي که صاحب افکار افراطي يي بود
00:01:50.32 – 00:01:56.75
انعطاف پذير ترين انگل چيه؟ باکتري؟ ويروس؟
00:01:57.722 – 00:02:00.471
کرم روده اي؟
00:02:00.479 – 00:02:04.39
...چيزي که آقاي "کاب" سعي داره بگه - ،يه فکر -
00:02:04.842 – 00:02:07.321
.از همه انعطاف پذيرتر و واگيردار تره
00:02:07.442 – 00:02:11.693
،به محض اينکه يه ايده وارد ذهنتون بشه .تقريباً غيرممکنه که اونو از بين ببريش
00:02:11.926 – 00:02:15.919
،ايده اي که کاملاً شکل گرفته باشه .و کاملاً قابل درک باشه، به ذهنتون مي چسبه
00:02:16.339 – 00:02:19.621
.درست يه جايي اين تو - و افرادي مثل تو که ازش دزدي مي کنن؟ -
00:02:19.623 – 00:02:22.587
بله، در حالت خواب عملکرد دفاعي ،آگاهي شما در حداقل هستش
00:02:22.589 – 00:02:26.708
و باعث ميشه افکار شما در مقابل دزدي "آسيب پذير باشه. که بهش ميگن "استخراج
00:02:26.829 – 00:02:30.424
آقاي "سايتو"، ما ميتونيم ضمير ناخودآگاهتون ،رو آموزش بديم كه بتونه از خودش دفاع كنه
00:02:30.426 – 00:02:34.097
.حتي در برابر حرفه اي ترين استخراج کنندگان افکار - چطور ميتوني اين كار رو بكني؟ -
00:02:34.118 – 00:02:37.458
!چون من حرفه اي ترين استخراج کننده افکار هستم
00:02:37.479 – 00:02:39.861
من ميدونم چطور ذهنتون رو ،براي پيدا کردن رازهاتون جستجو کنم
00:02:40.263 – 00:02:44.065
من حقه‌هايي رو بلدم و ميتونم بهتون ،ياد بدم كه حتي وقتي خواب هستين
00:02:44.067 – 00:02:47.269
سيستم دفاعي ذهنتون، همچنان فعال بمونه
00:02:47.504 – 00:02:51.433
ببينيد، اگه كمكم رو ميخواين .بايد كاملاً بهم آزادي عمل بدين
00:02:51.435 – 00:02:54.285
من بايد راه رسيدن به افكارتون ...رو بهتر از همسرتون
00:02:54.487 – 00:02:57.924
.بهتر از روانپزشکتون و بهتر از هر كس ديگه اي بدونم
00:02:58.045 – 00:03:00.617
اگر اين رؤياي شما باشه و شما يه گاوصندوق ،پر از اسرار درونش داشته باشين
00:03:00.67 – 00:03:03.015
.من بايد بدونم توي اون گاوصندوق چيه
00:03:03.114 – 00:03:07.631
و براي انجام اينکار شما بايد .كاملاً بهم اجازه‌ ورود بدين
00:03:09.511 – 00:03:14.477
.آقايون، از بعدازظهرتون لذت ببريد .ولي به پيشنهادتون فکر خواهم کرد
00:03:16.902 – 00:03:18.858
.اون ميدونه
00:03:20.829 – 00:03:23.624
اون بالا چه خبره؟
00:04:16.591 – 00:04:19.462
سايتو" ميدونه" .اون داره باريمون ميده
00:04:19.464 – 00:04:22.105
،مهم نيستش. من ميتونم بهش برسم .بهم اعتماد کن
00:04:22.107 – 00:04:26.559
،اون اطلاعات داخل گاوصندوق هستش .وقتي به "اسرار" اشاره کردم، يه راست ميره سراغشون
00:04:27.321 – 00:04:29.921
اون اينجا چيكار ميكنه؟
00:04:31.381 – 00:04:34.019
،تو برگرد به اتاق، باشه .من مراقب اوضاع هستم
00:04:34.021 – 00:04:37.159
،پس مطمئن شو همين کارو مي کني .ما براي كار اينجا اومديم
00:04:44.684 – 00:04:49.349
اگر بپرم، نجات پيدا مي كنم؟
00:04:51.764 – 00:04:55.799
.اگر پرش خوبي بکني، شايد مال" اينجا چيکار مي کني؟"
00:04:55.801 – 00:04:58.592
.فكر كردم شايد دلت برام تنگ شده باشه
00:04:58.594 – 00:05:03.787
.مي دوني که دلم برات تنگ شده .ولي ديگه نميتونم بهت اعتماد كنم
00:05:04.428 – 00:05:06.562
پس چي؟
00:05:06.942 – 00:05:08.953
.به نظر ميرسه که سليقه "آرتور" بوده
00:05:09.36 – 00:05:13.447
در واقع، اون اثري نيمه تمام .از نقاشان انگليسي هستش
00:05:15.008 – 00:05:17.965
.لطفاً بگير بشين
00:05:24.551 – 00:05:28.381
...بهم بگو بچه‌ها هم دلشون برام تنگ شده؟
00:05:31.885 – 00:05:34.757
.نمي توني تصورش رو بكني
00:05:38.056 – 00:05:41.006
چيكار داري ميكني؟ - ،ميخوام يكمي هواي تازه بخورم -
00:05:41.016 – 00:05:43.53
."همونجا كه هستي بمون، "مال
00:05:55.766 – 00:05:59.227
!خدا لعنتت کنه
00:07:00.153 – 00:07:05.283
!برگرد - !تفنگت رو بنداز -
00:07:12.34 – 00:07:14.911
.لطفاً
00:07:25.479 – 00:07:28.352
."حالا پاكت رو بده، آقاي "كاب
00:07:28.354 – 00:07:32.09
اون (مال) بهتون گفت؟ يا اينكه خودت فهميدي؟
00:07:32.211 – 00:07:37.947
،اينكه تو اومدي اينجا ازم دزدي کني !يا اينكه ما درواقع در خوابي هستيم؟
00:07:40.936 – 00:07:44.041
.اسم کسي که استخدامت کرده رو ميخوام
00:07:46.255 – 00:07:49.428
،تهديد کردن در خواب هيچ تأثيري نداره درسته "مال"؟
00:07:49.83 – 00:07:55.854
،بستگي داره كه چطوري تهديد بكني ،كُشتنش فقط باعث ميشه كه از خواب بيدار بشه
00:07:55.975 – 00:07:58.204
... اما درد
00:08:01.21 – 00:08:07.627
درد درون ذهنه و از روي دكوراسيون اينجا ميشه قضاوت کرد كه ما داخل ذهن تو هستيم، درسته "آرتور"؟
00:08:19.189 – 00:08:22.582
.چيكار داري ميكني، هنوز خيلي زوده - .ميدونم، ولي خواب داره از هم ميپاشه -
00:08:22.584 – 00:08:26.774
فقط بايد سعي کنيم که "سايتو" يکمي .بيشتر بخوابه، داريم موفق ميشيم
00:08:40.639 – 00:08:42.794
،اين محل ،اين نقاشي‌ ها
00:08:58.372 – 00:09:00.365
!جلوشو بگيرين
00:09:25.584 – 00:09:28.17
،فكر كنم اثر کرد !بيدارش کن
00:09:48.583 – 00:09:50.908
!بيدار نميشه
00:09:55.141 – 00:09:57.065
!بهش "ضربه" رو بزن - چي؟ -
00:09:57.067 – 00:09:58.9
!بندازش
00:10:42.599 – 00:10:44.614
!بيدار شد
00:10:49.293 – 00:10:51.538
پس خودت رو آماده کرده بودي، ها؟
00:10:51.54 – 00:10:53.965
حتي مسئول امنيتي من هم .در اين مورد چيزي نميدونست
00:10:53.967 – 00:10:56.217
شما چطور فهميدين؟
00:10:56.219 – 00:10:59.603
براي مردي در موقعيت شما خيلي سخته كه ،همچين موضوع عاشقانه اي رو مخفي نگه داري
00:10:59.605 – 00:11:02.3
.مخصوصاً اگر پاي يك زن متاهل در ميون باشه
00:11:02.302 – 00:11:05.07
... اون هرگز - .هنوز، الان اينجاييم -
00:11:05.36 – 00:11:08.053
.توي همچين موقعيت سختي - .اونها نزديک تر شدن -
00:11:08.055 – 00:11:10.89
.چيزي كه ميخواستي رو به دست آوردي - .خب، اين حقيقت نداره -
00:11:10.892 – 00:11:13.549
تو يه قسمت کليدي از اطلاعات رو هنوز پيش خودت نگه داشتي، درسته؟
00:11:13.67 – 00:11:16.924
تو يه چيزي رو جاي ديگه مخفي کردي .چون ميدونستي ما ميخوايم چيکار کنيم
00:11:17.045 – 00:11:19.164
سؤال اينجاست كه چرا اصلاً بهمون اجازه ورود دادي؟
00:11:19.217 – 00:11:21.946
.براي يه آزمايش - آرمايش براي چي؟ -
00:11:21.948 – 00:11:24.261
.مهم نيست .چون شكست خوردين
00:11:24.382 – 00:11:27.138
ما جزء به جزء اطلاعاتي رو كه .اونجا داشتي رو استخراج كرديم
00:11:27.259 – 00:11:29.693
!ولي حيله تون خيلي آشکار بود
00:12:10.232 – 00:12:13.262
... بنابراين .تنهام بذارين
00:12:13.347 – 00:12:16.942
"به نظر ميرسه هنوز متوجه نشدي آقاي "سايتو ...شرکتي که ما رو استخدام کرده
00:12:17.684 – 00:12:21.638
.شكست رو نمي پذيره .ما 2 روز بيشتر دوام نخواهيم آورد
00:12:23.578 – 00:12:24.849
"كاب"
00:12:24.851 – 00:12:27.258
.فكر كنم بايد اينکارو از روش ساده تر انجام بدم
00:12:28.425 – 00:12:32.132
!بهمون بگو چي ميدوني، بگو چي ميدوني !همين حالا
00:12:35.221 – 00:12:38.504
.هميشه از اين فرش متنفر بودم
00:12:38.831 – 00:12:48.294
.بطور مشخصي لکه دار و رنگ پريده ست .طوري كه مي فهمي جنسش از پشمه
00:12:48.343 – 00:12:50.833
... ولي الان
00:12:51.08 – 00:12:54.568
!يه نخ از جنس پلي‌ استره...
00:12:57.306 – 00:13:02.477
كه معني‌اش اينه من روي فرش .داخل آپارتمانم نيستم
00:13:03.08 – 00:13:09.301
"تو الکي مشهور شدي، آقاي "كاب !من هنوز در خواب هستم
00:13:15.543 – 00:13:18.662
چطور پيش رفت؟ - خوب نبود -
00:13:22.666 – 00:13:27.099
،خوابي در خواب ديگه .تحت تاثير قرار گرفتم
00:13:28.126 – 00:13:31.853
،ولي در خواب من .تو با قوانين من بازي ميكني
00:13:31.855 – 00:13:35.432
"اوه آره، ولي مي دوني آقاي "سايتو - !ما در خواب تو نيستيم -
00:13:35.485 – 00:13:38.215
!توي خواب من هستين
00:13:47.261 – 00:13:49.299
!احمق چطوري در مورد فرش اشتباه كردي؟
00:13:49.301 – 00:13:51.817
.تقصير من نبود - .تو طراح خوابي -
00:13:51.819 – 00:13:55.364
!نميدونستم اون ميخواد پرتش كنه روي فرش - .كافيه -
00:13:56.432 – 00:13:59.821
تو، اون ديگه چه کوفتي بود؟ - .همه چيز تحت كنترله -
00:13:59.942 – 00:14:01.569
!ولي نديدم که تحت کنترلت باشه
00:14:01.571 – 00:14:05.405
.ما وقت اين حرفها رو نداريم .من تو "كيوتو" پياده ميشم
00:14:05.526 – 00:14:07.68
چرا؟ .ما هنوز مجبوريم تمام كوپه‌ ها رو بررسي كنيم
00:14:07.682 – 00:14:10.123
.من از قطار خوشم نمياد ...گوش كنين
00:14:10.244 – 00:14:13.105
.هرکس راه خودش رو ميره
00:15:26.299 – 00:15:28.492
بله؟ - .سلام بابا -
00:15:28.613 – 00:15:30.523
.سلام بابا
00:15:30.644 – 00:15:34.133
هي بچه ها، سلام، حالتون چطوره؟ چيكار ميكنين؟
00:15:34.254 – 00:15:36.383
خوبم - .فكر كنم خوبم -
00:15:36.504 – 00:15:44.83
خوبي؟ كي گفت خوبه، تو بودي "جيمز"؟ - آره، كي برميگردي خونه، بابا؟ -
00:15:45.668 – 00:15:48.364
،خب، نمي تونم بيام عزيزم .نمي تونم
00:15:48.366 – 00:15:51.909
براي يه مدت هم نيستش، يادت مياد؟ - چرا؟ -
00:15:53.196 – 00:15:57.45
بهتون گفتم، که بخاطر کارم پيشتون نيستم، درسته؟
00:15:57.944 – 00:16:01.24
مادربزرگ ميگه تو هيچوقت برنميگردي
00:16:01.501 – 00:16:06.39
فيليپا" تويي؟" گوشي رو بده به مادربزرگ، ميشه؟
00:16:06.511 – 00:16:09.598
.اون داره سرش رو تكون ميده
00:16:10.351 – 00:16:13.306
.خب، اميدوار باشيم که اون داره در اين مورد اشتباه ميكنه
00:16:13.977 – 00:16:16.904
.بابا - بله "جيمز"؟ -
00:16:17.146 – 00:16:19.549
مامان پيش توئه؟
00:16:21.42 – 00:16:27.205
،جيمز" ما قبلا در اين مورد صحبت كرديم" .مامان ديگه اينجا نيست
00:16:28.344 – 00:16:30.634
كجاست؟
00:16:31.203 – 00:16:33.852
بچه‌ها، كافيه ديگه .خداحافظي كنين
00:16:34.009 – 00:16:37.379
گوش كنين، من چند تا هديه بوسيله پدربزرگ براتون ميفرستم، باشه؟
00:16:37.5 – 00:16:40.436
... شما هم خوب باشين، شما
00:16:48.666 – 00:16:51.018
.هليكوپتر روي پشت بومه - .بسيار خب -
00:16:58.421 – 00:17:01.485
حالت خوبه؟ - آره، خوبم؟ -
00:17:01.487 – 00:17:04.77
چطور؟ - .خب توي خواب "مال" يهو پيداش شد -
00:17:05.194 – 00:17:07.587
،بابت پات متأسفم .ديگه تكرار نميشه
00:17:07.589 – 00:17:08.979
داره بدتر ميشه، مگه نه؟
00:17:09.032 – 00:17:11.339
"فقط يه عذرخواهي گيرت مياد "آرتور
00:17:11.392 – 00:17:14.133
نش" كجاست؟" - هنوز پيداش نشده، ميخواي منتظر بمونيم؟ -
00:17:14.135 – 00:17:17.47
نه، ما قرار بود 2 ساعت نقشه هاي اضافيمون رو ،براي "سايتو" توي شرکت "کوبول" مرور کنيم
00:17:17.472 – 00:17:21.685
.ولي الان اونا مي دونن شکست خورديم .وقتشه ناپديد بشيم
00:17:22.058 – 00:17:24.79
كجا ميخواي بري؟ - "بوينس آيرس" -
00:17:24.838 – 00:17:28.344
شايد يه مدت دست از كار بكشم .تا اوضاع آرومتر بشه
00:17:28.765 – 00:17:30.716
تو چي؟ - !امريكا، قربان -
00:17:30.837 – 00:17:33.675
.سلام منم به اونجا برسون
00:17:38.641 – 00:17:43.032
!اون شما رو فروختش .اومد به شركتم و براي زندگيش التماس كرد
00:17:43.975 – 00:17:47.777
.خب، منم رضايت و خرسندي رو بهتون پيشنهاد ميدم
00:17:50.043 – 00:17:53.299
.من اينطوري به چيزي رسيدگي نمي کنم
00:18:04.624 – 00:18:07.647
ميخواي باهاش چيكار كني؟ - .هيچي -
00:18:08.25 – 00:18:11.396
.اما نميتونم براي شركت "كوبول" صحبت كنم
00:18:25.246 – 00:18:28.488
از ما چي ميخواي؟ - "آغاز" -
00:18:30.109 – 00:18:32.188
امکان داره؟ - .البته كه نه -
00:18:32.19 – 00:18:36.392
،اگه شما ميتونين يه فكر رو از ذهن کسي بدزدين چرا نمي تونين يک فکر رو بجاش قرار بدين؟
00:18:36.513 – 00:18:39.715
،باشه، من اينطوري يه ايده رو در ذهنت قرار ميدم ...بهت ميگم که
00:18:39.923 – 00:18:41.466
"به فيل ‌ها فكر نكن"
00:18:41.468 – 00:18:43.338
تو به چي فكري ميكني؟ - فيل؟ -
00:18:43.459 – 00:18:46.805
،درسته، ولي اين فكر تو نيستش .چون ميدوني كه من اين فكر رو بهت دادم
00:18:47.066 – 00:18:50.174
.ذهن هرکس هميشه مي تونه رد پيدايش افکار رو بگيره
00:18:50.295 – 00:18:53.564
.الهام واقعي قابل جعل کردن نيستش - .اين حقيقت نداره -
00:18:55.878 – 00:18:58.86
ميتوني اين كار رو بكني؟ - داري يه انتخاب رو بهم پيشنهاد مي کني؟ -
00:18:59.4 – 00:19:01.783
چون خودم ميتونم يه راهي براي .كنار اومدن با "كوبول" پيدا كنم
00:19:01.904 – 00:19:06.199
.احتياجي نيست که انتخابي انجام بدي - .پس تصميم مي گيرم برم، قربان -
00:19:10.991 – 00:19:14.37
.به خدمه هواپيما بگين كجا ميخواين برين
00:19:17.878 – 00:19:19.817
"هي آقاي "كاب
00:19:21.986 – 00:19:26.405
نظرت در مورد برگشتن به خونه‌ چيه؟ ...به امريكا
00:19:26.701 – 00:19:30.217
پيش بچه ‌هات؟ - .نمي توني اين مشکل رو حل کني -
00:19:30.519 – 00:19:33.608
!هيچكس نميتونه - "درست مثل "آغاز -
00:19:33.729 – 00:19:36.614
!كاب"، بيا"
00:19:39.105 – 00:19:40.849
اين ايده اي كه ميگي چقدر پيچيدست؟
00:19:40.851 – 00:19:43.258
.خيلي سادست - ...هيچ ايده اي وجود نداره -
00:19:43.379 – 00:19:46.018
.وقتي بخواي اونو توي ذهن يه آدم ديگه قرار بدي
00:19:46.139 – 00:19:49.592
.رقيب اصليم يه پيرمرد که مريضه و حال خوبي نداره
00:19:49.713 – 00:19:54.044
پسرش به زودي، كنترل تمام .شركتش رو به ارث ميبره
00:19:54.472 – 00:19:58.167
ميخوام که اون تصميم بگيره .امپراطوري پدرش رو منحل كنه
00:19:58.721 – 00:20:02.701
.كاب"، ما بايد خودمون رو از اين قضيه بکشيم کنار" - .صبر كن -
00:20:03.469 – 00:20:08.668
،اگه اينكارو بكنم ... اگه حتي بتونم اينكارو كنم .من به ضمانت احتياج دارم
00:20:08.843 – 00:20:10.616
از كجا بدونم كه مي توني اينکارو انجام بدي؟
00:20:10.617 – 00:20:12.533
،تو نميدوني
00:20:12.872 – 00:20:19.205
!ولي ميتونم پس ميخواي به نتيجه اش ايمان داشته باشي؟
00:20:19.685 – 00:20:26.501
يا ميخواي تبديل به پيرمردي بشي که تمام وجودش پيشمونيه و منتظره که در تنهايي بميره؟
00:20:29.502 – 00:20:34.002
"افرادت رو جمع كن آقاي "كاب .و اين دفعه افرادت رو با دقت بيشتري انتخاب كن
00:20:41.919 – 00:20:45.216
ببين، مي دونم که چقدر .دوست داري به خونه برگردي
00:20:46.587 – 00:20:49.817
.ولي انجام اينکار امکان نداره - .چرا، امکان داره -
00:20:50.549 – 00:20:53.859
.فقط بايد به اندازه كافي در ذهنش نفوذ کنيم - .تو كه اينو نميدوني -
00:20:54.71 – 00:20:57.117
.قبلاً اين كارو انجام دادم
00:20:57.938 – 00:21:00.737
با كي اين كارو انجام دادي؟
00:21:04.342 – 00:21:07.173
چرا داريم به پاريس ميريم؟
00:21:07.941 – 00:21:11.046
.به يه طراح جديد احتياج داريم
00:21:26.425 – 00:21:29.434
تو هيچوقت از دفترت خوشت نميومد، درسته؟
00:21:30.399 – 00:21:33.676
.توي اون اتاق جايي براي فكر كردن وجود نداره
00:21:35.097 – 00:21:37.997
برات خطري نداره که اينجا اومدي؟
00:21:38.952 – 00:21:43.001
استرداد مجرمين بين فرانسه و امريكا مثل يه .كابوس كاغذبازي مي مونه، خودت كه ميدوني
00:21:43.122 – 00:21:46.125
.فکر کنم در مورد پرونده تو شايد بتونن يه راهي پيدا بکنن
00:21:46.364 – 00:21:51.045
ببين، اينو برات آوردم كه وقتي فرصت .کردي پيش بچه ‌هام رفتي، بهشون بدي
00:21:51.487 – 00:21:54.046
به چيزي بيشتر از حيووناي ...اسباب بازي گاه و بيگاه نيازه
00:21:54.167 – 00:21:56.898
.تا اون بچه‌ هارو متقاعد بکني كه هنوز پدر دارن
00:21:57.019 – 00:21:58.237
...من فقط دارم کاري رو انجام ميدم که مي دونم
00:21:58.29 – 00:22:01.933
.خودت بهم ياد دادي - .من هيچوقت بهت ياد ندادم كه يه دزد باشي -
00:22:01.986 – 00:22:05.532
نه، تو به من ياد دادي كه ذهن مردم رو هدايت كنم ...ولي بعد از اتفاقي که افتاد
00:22:05.653 – 00:22:09.766
اونا ميخواستن جلوي راههاي قانونيم .رو بگيرن تا از اون مهارت استفاده کنن
00:22:14.303 – 00:22:17.34
اينجا چيكار ميكني، "دام"؟
00:22:18.044 – 00:22:20.226
فكر كنم يه راهي براي برگشتن .به خونه پيدا كردم
00:22:20.624 – 00:22:24.258
اين يه كار براي يه سري افراد ،خيلي خيلي قدرتمنده
00:22:24.705 – 00:22:27.867
افرادي كه اعتقاد دارم ميتونن .اتهاماتم رو بطور دائمي از بين ببرن
00:22:29.547 – 00:22:34.106
.ولي به كمكت احتياج دارم - تو اينجا اومدي تا يكي از بهترين و باهوشترين - .شاگردام رو از راه بدر کني
00:22:34.888 – 00:22:37.526
،خودت مي دوني که پيشنهادم چيه .تو بايد بهشون اجازه بدي خودشون تصميم بگيرن
00:22:37.847 – 00:22:41.828
پول؟ - ...فقط پول نيستش، خودت يادته. اين -
00:22:42.157 – 00:22:46.411
اين براشون يه فرصتيه تا مدينه فاضله اي .که هيچوقت وجود نداشته رو بسازن
00:22:46.413 – 00:22:49.308
چيزهايي كه نمي تونست .در دنياي واقعي وجود داشته باشه
00:22:49.953 – 00:22:54.777
پس ازم ميخواي بهت اجازه بدم يه نفر ديگه توي اين خيال‌پردازي‌ به دنبالت بياد؟
00:22:55.028 – 00:22:58.678
،اونها در واقع وارد خواب نميشن ... اونها فقط مراحل خواب رو طراحي مي کنن
00:22:58.808 – 00:23:00.198
.و اونارو به كسي كه خواب ميبينه، ياد ميدن .فقط همين
00:23:00.517 – 00:23:03.753
.خب خودت اونو طراحي كن
00:23:04.663 – 00:23:07.399
.مال" بهم اجازه نميده"
00:23:12.309 – 00:23:16.605
"برگرد به واقعيت "دام .خواهش ميكنم
00:23:17.006 – 00:23:18.039
واقعيت؟
00:23:18.757 – 00:23:23.353
اون بچه ها... نوه‌هاي خودت، منتظره .پدرشون هستن که به خونه برگرده
00:23:23.921 – 00:23:29.273
براي اونا واقعيت اينه، و اين كار، اين آخرين كار .منو پيش اونا برمي گردونه
00:23:29.394 – 00:23:32.768
،اگه هر راه ديگه‌ اي بلد بودم .الان اينجا نايستاده بودم
00:23:35.969 – 00:23:39.497
من يه طراح خواب به همون خوبي .که خودم بودم ميخوام
00:23:43.311 – 00:23:44.8
.من يه آدم بهتر برات دارم
00:23:44.801 – 00:23:48.761
آريادني"؟"
00:23:48.976 – 00:23:51.833
.ميخوام که با آقاي "كاب" آشنا بشي
00:23:51.835 – 00:23:54.365
.از ملاقات با شما خوشبختم - ... اگه يه لحظه وقت داري -
00:23:54.367 – 00:23:58.159
آقاي "كاب" يه پيشنهاد کار برات داره .كه ميخواد دربارش باهات صحبت كنه
00:23:58.28 – 00:24:00.936
يه جور مصاحبه براي کار هستش؟ - .دقيقاً نه -
00:24:01.057 – 00:24:05.285
.يه آزمايش برات دارم - نميخواي اول درباره کار باهام صحبت کني؟ -
00:24:05.406 – 00:24:08.215
،قبل از اينكه کار رو برات توضيح بدم .بايد بدونم که از عهدش برمياي
00:24:08.241 – 00:24:11.839
چرا؟ - .چون اين كار كاملاً قانوني نيست -
00:24:15.339 – 00:24:19.908
تو 2 دقيقه وقت داري كه يه پازل مارپيچ طراحي .كني كه حل کردنش 1 دقيقه طول بکشه
00:24:21 – 00:24:23.148
.وايسا
00:24:24.366 – 00:24:26.432
.دوباره
00:24:28.033 – 00:24:29.893
.وايسا
00:24:32.361 – 00:24:35.538
.بايد بهتر از اينا انجام بدي
00:24:47.79 – 00:24:50.432
.اين يکي بهتر بود
00:25:08.974 – 00:25:13.487
دانشمندا ميگن كه ما فقط از قابليت واقعي يه نيمه‌ي مغزمون .استفاده ميكنيم. که اون مربوط به زمانيه که بيداريم
00:25:14.087 – 00:25:16.977
،وقتي كه خوابيم .ذهنمون تقريباً قادره هر كاري انجام بده
00:25:17.445 – 00:25:19.72
مثل چي؟ - ،خب تصور کن كه داري يه ساختمون طراحي ميكني -
00:25:19.841 – 00:25:22.165
.تو آگاهانه هر وجه و ظاهر اونو خلق مي کني
00:25:22.407 – 00:25:25.824
ولي بعضي وقتها مثل اين مي مونه كه تقريباً خودش .داره خودش رو ميسازه، مي فهمي منظورم چيه
00:25:25.876 – 00:25:30.574
آره، مثل ِ... كشف كردن - الهام واقعي، درسته؟ -
00:25:30.653 – 00:25:34.892
...در خواب هم، ذهن ما دائماً اينكارو انجام ميده
00:25:35.013 – 00:25:39.403
ما بطور همزمان در حال .خلق و مشاهده دنيامون هستيم
00:25:39.405 – 00:25:40.903
...ذهن ما بقدري خوب اين كار رو انجام ميده
00:25:40.956 – 00:25:42.918
.كه ما اصلاً نمي دونيم چه اتفاقي داره ميفته
00:25:42.92 – 00:25:45.947
اين بهمون اجازه ميده كه .درست وارد وسط اين فرآيند بشيم
00:25:46 – 00:25:48.472
چطوري؟ - .بوسيله بعهده گرفتن بخش خلاقانه کار -
00:25:48.525 – 00:25:52.467
اينجا جاييه كه بهت احتياج دارم ،تو دنياي خواب رو خلق مي کني
00:25:52.469 – 00:25:54.941
.ما هم سوژه هامون رو وارد اون خواب مي کنيم
00:25:54.943 – 00:25:57.598
و اونا هم احساس مي کنن .اون ضمير ناخودآگاهشون هستش
00:25:57.719 – 00:26:02.927
اصلاً چطور ميتونم جزئيات کافي تعيين کنم تا کاري کنم که اونا احساس کنن اين واقعيته؟
00:26:02.972 – 00:26:06.424
،خب، مادامي که در خواب هستيم برامون احساس واقعي بودن دارن، درسته؟
00:26:06.721 – 00:26:11.222
فقط وقتيکه از خواب بيدار ميشيم، تشخيص ميديم .كه درواقع چقدر اون عجيب بوده
00:26:11.688 – 00:26:16.537
بذار يه سوالي بپرسم، تو واقعاً هيچوقت اولِ يه خواب رو بخاطر نمياري، درسته؟
00:26:16.59 – 00:26:19.798
تو هميشه چشماتو باز کردي و خودت رو درست .وسط چيزي که داره اتفاق ميوفته مي بيني
00:26:19.919 – 00:26:23.051
.گمون کنم، آره - خب ما چطوري به اينجا اومديم؟ -
00:26:23.053 – 00:26:27.023
... خب ما الان از - "بهش فكر كن "آريادني -
00:26:27.471 – 00:26:30.762
چطور به اينجا اومدي؟ الان تو كجا هستي؟
00:26:34.906 – 00:26:38.64
ما داريم خواب ميبينيم؟ - "تو در واقع الان وسط کلاس آموزشيت هستي. "خواب ديدن -
00:26:38.759 – 00:26:42.025
،و اين اولين درست در خواب ديدن مشترکه .پس آروم باش
00:27:19.366 – 00:27:21.974
... اگر اين فقط يه خوابه پس چرا داري جلوي صورتت
00:27:22.219 – 00:27:25.152
اون هيچوقت فقط يه خواب نبود، درسته؟ ...وقتي صورتت پر از خرده شيشه بشه
00:27:25.205 – 00:27:28.106
.مثل جهنم برات درد داره .وقتي بهش وارد بشي، احساس واقعي برات داره
00:27:28.44 – 00:27:31.058
.که باعث توسعه و پيشرفت ارتش شد ...در طي اون زمان، اون يه برنامه تمريني
00:27:31.652 – 00:27:34.723
براي سربازان بود تا با يکديگر تمرين تيراندازي و مبارزه .بکنن و بعدش از خواب بيدار ميشدن
00:27:35.751 – 00:27:37.566
طراح خواب چطور مي تونه درگير خواب بشه؟
00:27:38.121 – 00:27:39.893
خب، يه نفر بايد خواب رو طراحي كنه، درسته؟
00:27:41.853 – 00:27:44.588
چرا 5يه دقيقه ديگه به ما وقت نميدي؟ - پنج دقيقه؟ -
00:27:46.796 – 00:27:49.015
.ما حداقل يه ساعت داشتيم باهم حرف ميزديم
00:27:49.068 – 00:27:51.637
...در خواب عملكرد مغزت سريعتر ميشه، بنابراين
00:27:51.67 – 00:27:54.284
پس بنظر ميرسه احساس مي کنيم .زمان آرومتر سپري ميشه
00:27:54.822 – 00:27:57.043
پنج دقيقه در دنياي واقعي تقريباً .برابر يك ساعت در خواب هستش
00:27:58.731 – 00:28:00.824
چرا نميريم ببينيم توي 5 دقيقه چه كارهايي ميتوني انجام بدي؟
00:28:07.702 – 00:28:10.6
.ما يه طرح اوليه داريم ...كتابفروشي، کافه
00:28:10.63 – 00:28:12.078
.و تقريباً هرچيز ديگه اي اينجا وجود داره
00:28:12.231 – 00:28:15.64
اون آدمها كي هستن؟ - .تصويري از ضمير ناخودآگاهم هستن -
00:28:15.665 – 00:28:18.189
ضمير ناخودآگاه تو؟ - آره، يادت باشه تو كسي هستي - .که بايد خواب رو طراحي کني
00:28:18.48 – 00:28:22.147
،تو اين دنيا رو مي سازي، سوژه منم .و ذهن منه که اينجا ساکن ميشه
00:28:22.268 – 00:28:24.49
تو در واقع ميتوني .با ضمير ناخودآگاه من صحبت كني
00:28:24.493 – 00:28:26.842
اين يكي از راه‌هاييه كه اطلاعات رو .از يه سوژه استخراج مي كنيم
00:28:27.306 – 00:28:30.356
ديگه چطور ميتوني اين كار رو بكني؟ - ... با خلق يه محل امن، مثل يه -
00:28:31.128 – 00:28:33.132
.مثل يه شعبه بانك يا يه زندان
00:28:33.217 – 00:28:35.829
ذهن بطور خودكار اون رو با اطلاعاتي كه .سعي داره ازش محافظت كنه، پُر ميكنه
00:28:36.931 – 00:28:39.409
مي فهمي؟ - بعد وارد ميشي و اونو ميدزدي؟ -
00:28:40.126 – 00:28:41.306
... خب
00:28:41.326 – 00:28:47.085
من فكر ميكردم كه فضاي خواب بايد همش درباره .ديدن باشه ولي ميبينم كه بيشتر در مورد احساس کردنه
00:28:47.609 – 00:28:51.6
سؤال من اينه كه وقتي با قوانين فيزيكي در بيوفتي، چه اتفاقي ميوفته؟
00:29:33.79 – 00:29:36.648
اينجوري ميشه، درسته؟ - .آره -
00:30:01.086 – 00:30:03.131
چرا همه اونا بهم نگاه مي کنن؟
00:30:03.211 – 00:30:06.764
چون ضمير ناخودآگاهم احساس ميكنه .كه يه نفر ديگه اين دنيا رو خلق كرده
00:30:06.885 – 00:30:09.336
،هر چه تغيير بيشتري ايجاد کني ...تصورات ذهني با سرعت بيشتري
00:30:09.389 – 00:30:11.157
.شروع به همگرا شدن و توجه مي کنن
00:30:11.159 – 00:30:14.147
توجه؟ - .طبيعتِ وجود خارجيِ بيننده خواب رو احساس ميكنن -
00:30:14.745 – 00:30:17.364
اونا مثل گلبول‌هاي سفيد خون هستن .که با عفونت مبارزه مي کنن
00:30:17.419 – 00:30:21.531
اونا بهمون حمله هم ميكنن؟ - .نه، فقط به تو حمله ميكنن -
00:30:27.016 – 00:30:29.951
اين عاليه، ولي دارم بهت ميگم اگه ... همينطوري به ايجاد تغييرات ادامه بدي
00:30:34.394 – 00:30:37.056
خداي من. ميشه به ضمير ناخودآگاهت بگي !زياد سخت نگيره
00:30:37.439 – 00:30:39.938
اين ضمير ناخودآگاه منه .يادته که من نميتونم كنترلش كنم
00:31:33.748 – 00:31:35.188
.تحت تأثير قرار گرفتم
00:31:46.816 – 00:31:50.412
،من اين پل رو ميشناسم اينجا يه مکان ِواقعيه، درسته؟
00:31:50.503 – 00:31:52.604
.آره، هر روز براي رفتن به دانشگاه از اينجا رد ميشم
00:31:52.724 – 00:31:54.619
هرگز از خاطراتت يک مکان رو بازسازي نکن
00:31:55.047 – 00:31:56.575
.هميشه مکان هاي جديد رو در تصورت بيار
00:31:56.692 – 00:31:58.296
خب، بايد طرح اوليت رو از جاهايي که ميشناسي ايجاد کني، مگه نه؟
00:31:58.428 – 00:32:01.442
،فقط از جزئياتش استفاده كن ...مثل تير چراغ برق يا باجه تلفن
00:32:01.655 – 00:32:03.286
.نه كل يه منطقه رو - چرا اينکارو نکنم؟ -
00:32:03.587 – 00:32:06.318
چون ساختن يه رؤيا براساس خاطراتت ...ساده ترين راه براي
00:32:06.319 – 00:32:08.655
از دست دادن قدرت تشخيص .حقيقت از خوابه
00:32:08.656 – 00:32:09.99
اين همون اتفاقيه که برات افتاده؟
00:32:09.996 – 00:32:12.217
گوش کن، اين قضيه هيچ ربطي به من نداره، فهميدي؟
00:32:12.491 – 00:32:14.328
بخاطر همين به من براي طراحي خوابت احتياج داري؟
00:32:15.078 – 00:32:17.418
!ولش کن !برو عقب
00:32:17.42 – 00:32:19.803
!برو عقب - !"کاب" -
00:32:19.804 – 00:32:21.299
!ولم كن !بذار برم
00:32:21.322 – 00:32:22.784
!"نه "مال - !"کاب" -
00:32:23.105 – 00:32:24.062
!"مال" - !بيدارم كن -
00:32:24.625 – 00:32:25.454
!"مال" - !بيدارم كن -
00:32:25.507 – 00:32:27.582
نه، نه - !بيدارم كن -
00:32:27.635 – 00:32:28.235
!مال"، نه"
00:32:29.71 – 00:32:32.263
هي، هي، هي .منو نگاه کن، حالت خوبه
00:32:32.529 – 00:32:36.402
تو حالت خوبه - چرا ... چرا از خواب بيدار نشدم؟ -
00:32:36.572 – 00:32:40.419
،چون هنوز يکمي وقت مونده بود ...و تو نميتوني وسط يه خواب بيدار بشي
00:32:40.472 – 00:32:41.459
!مگر اينكه بميري
00:32:41.591 – 00:32:42.795
.توتم" رو بهم نشون بده" - چي؟ -
00:32:43.462 – 00:32:47.156
... توتم" اون يه چيز كوچيكه شخصيه" - !"عجب ضمير ناخود آگاهي داشتي "کاب -
00:32:48.077 – 00:32:51.176
!اون واقعاً زن جذاب واقعي بود - .اوه، فهميدم. پس تو خانم "كاب" رو ملاقات كردي -
00:32:51.628 – 00:32:53.879
اون زنش بود؟ - ..."آره. خب، ميگفتم "توتم -
00:32:54.342 – 00:32:58.252
...تو به يه وسيله‌ كوچيك احتياج داري .چيزي كه هميشه همراهت باشه
00:32:58.305 – 00:32:59.17
.و هيچكس ديگه چيزي ازش ندونه
00:32:59.223 – 00:33:01.716
مثل يه سكه؟ - .نه بايد يه چيز منحصر بفردتري باشه -
00:33:02.642 – 00:33:04.812
.مثل اين طاس...
00:33:06.781 – 00:33:09.821
.نميتونم اجازه بدم بهش دست بزني .اگر بدم ديگه معني خودشو از دست ميده
00:33:09.891 – 00:33:13.485
فقط من هستم، كه تعادل و وزن .اين طاس مخصوص رو ميدونم
00:33:13.545 – 00:33:15.918
،اينطوري، وقتي به "توتم" خودت نگاه کني
00:33:15.971 – 00:33:18.28
ميفهمي كه بدون شك تو .در خواب يه نفر ديگه نيستي
00:33:22.486 – 00:33:26.773
نميدونم كه نمي توني ببيني چه اتفاقي ،داره ميوفته، يا اينكه فقط نميخواي ببيني
00:33:27.364 – 00:33:30.269
ولي "كاب" يه سري مشکلات خيلي جدي داره .كه داره سعي مي کنه درون خودش مخفي کنه
00:33:30.507 – 00:33:34.142
من هم كسي نيستم كه بخوام ذهنم .رو همينطوري در اختيار همچين كسي بذارم
00:33:40.326 – 00:33:44.407
اون برمي گرده. هيچكس مثل اونو تابحال .نديده بودم که به اين سرعت ياد بگيره
00:33:44.798 – 00:33:47.885
،واقعيت ديگه براي اون کافي نيستش ...و وقتي که برگشت
00:33:49.679 – 00:33:52.064
اگر برگشتش، ازش درخواست مي کني .که پازل مارپيچ رو بسازه
00:33:52.117 – 00:33:54.162
تو ميخواي کجا بري؟ - .بايد برم "ايمز" رو ببينم -
00:33:54.763 – 00:33:57.999
"ايمز"؟ نه، اون توي "مومباساست" .اونجا پر از افراد "کوبول" هستش
00:33:58.222 – 00:34:00.938
.اين يه ريسک ضروري که بايد بکنيم - .کلي دزد خوب ديگه هم در دسترسمون هست -
00:34:01.387 – 00:34:05.591
،ما فقط به يه دزد احتياج نداريم .ما يه جاعل (جاعل چهره) ميخوايم
00:34:13.801 – 00:34:16.24
هرچقدر هم که اونا رو به هم بمالي !باز هم برات بچه نميذارن
00:34:17.204 – 00:34:19.956
.تو که نمي دوني - .بذار يه نوشيدني برات بگيرم -
00:34:23.38 – 00:34:24.18
!تو مي خري
00:34:31.328 – 00:34:33.289
!هنوزم املات پيشرفت نکرده - .امتحان كن -
00:34:33.342 – 00:34:35.277
دستخطت چطوره؟
00:34:35.68 – 00:34:37.096
!توي شهر بهترينه - .خوبه -
00:34:37.2 – 00:34:38.768
.خيلي ممنون
00:34:39.325 – 00:34:40.26
"آغاز" (آغاز ايده)
00:34:40.86 – 00:34:44.433
حالا قبل از اينكه به خودت ...زحمت بدي و بگي غيرممکنه
00:34:44.83 – 00:34:47.635
،نه اون کاملاً ممکنه .ولي فوق العاده مشکله
00:34:47.977 – 00:34:51.467
.جالبه - .چون "آرتور" هميشه بهم ميگه كه غيرممکنه -
00:34:52.131 – 00:34:54.521
..."اوه..."آرتور تو هنوزم باهاش کار مي کني؟
00:34:54.704 – 00:34:58.594
.اون تو كاري كه انجام ميده خيلي خوبه - .اوه، اون بهترينه، ولي تخيل نداره -
00:34:58.648 – 00:34:59.487
.مثل تو نيستش
00:34:59.979 – 00:35:02.38
گوش کن، اگر ميخواي "آغاز ايده" رو روي .کسي انجام بدي به تخيل احتياج داري
00:35:02.907 – 00:35:06.275
،بذار يه چيزي ازت بپرسم تو قبلاً اين كارو كردي؟
00:35:06.893 – 00:35:10.429
ما سعي كرديم، ايده رو هم در جاي .خودش گذاشتيم ولي نتيجه نداد
00:35:10.529 – 00:35:13.171
به اندازه‌ كافي ايده‌ رو در عمق ذهن قرار ندادي؟ - .نه، موضوع فقط عمق ذهن نيست -
00:35:13.718 – 00:35:17.096
براي اينکه اون ايده به صورت طبيعي ...در ذهن سوژتون رشد کنه
00:35:17.149 – 00:35:19.28
.تو به ساده ترين حالت اون ايده احتياج داري .ذهن انسان خيلي زيرکه
00:35:19.619 – 00:35:22.733
خب اين ايده اي كه ميخواي در ذهن سوژتون قرار بدي چيه؟
00:35:23.153 – 00:35:26.611
،ما ميخوام که وارث يه شركت بزرگ .امپراطوري پدرش رو منحل كنه
00:35:27.203 – 00:35:31.069
خب، ميبيني که در اينجا انگيزه هاي مختلف سياسي و اهداف ضدانحصاري وجود داره که مي توني ازشون استفاده کني
00:35:31.872 – 00:35:35.745
و تمام اين مسائل واقعاً به ميزان .احساس تعصب سوژ‌ت بستگي داره
00:35:36.231 – 00:35:39.526
و كاري كه بايد بكني اينه كه .با مقدماتي ترين اصول شروع بكني
00:35:39.777 – 00:35:43.316
و اون چي هستش؟ - .ارتباطش با پدرش -
00:35:45.959 – 00:35:47.93
دارو ساز دارين؟ - .نه، هنوز نه -
00:35:47.945 – 00:35:54.691
"خب، يه نفر اينجاست به اسم "يوسف .كه تركيبات داروئي مخصوص خودش رو درست ميكنه
00:35:54.783 – 00:35:57.091
کي ميخواي منو ببري پيشش؟ - .به محض اينکه اون کساني که دنبالت هستن رو گم کردي -
00:35:57.863 – 00:36:00.209
.اونايي که کنار بار ايستادن - .آدمهاي شرکت "کوبول" هستن -
00:36:00.742 – 00:36:03.186
جايزه‌اي كه براي سرم گذاشتن چقدره؟ منو زنده ميخوان يا مرده؟
00:36:03.467 – 00:36:05.601
يادم نمياد. بذار ببينيم خودشون !شروع به تيراندازي مي کنن يا نه
00:36:06.26 – 00:36:08.909
تو برو جلوشون رو بگير. منم تا نيم ساعت .ديگه دم پله هاي اينجا مي بينمت
00:36:09.966 – 00:36:12.613
برميگردي همينجا؟ - .اينجا آخرين جاييه كه بهش مشکوک ميشن -
00:36:14.402 – 00:36:15.002
.بسيار خب
00:36:17.095 – 00:36:20.632
فردي"! "فردي سايمون"؟" خداي من! خودتي، درسته؟
00:36:21.992 – 00:36:24.884
كي؟ - !نه اون نيستي -
00:36:25.211 – 00:36:27.074
تو كه ديگه الان خواب نميبيني، ميبيني؟
00:36:45.291 – 00:36:46.967
!برين کنار
00:37:05.034 – 00:37:08.385
.نه، يه قهوه ميخوام .يه قهوه
00:37:22.211 – 00:37:23.247
.يه قهوه بيار
00:38:19 – 00:38:20.281
منتظر ماشين بودي، آقاي "كاب"؟
00:38:22.151 – 00:38:25.404
تو توي "مومباسا" چيكار ميكني؟ - .بايد از سرمايه‌گذاريم محافظت مي کردم -
00:38:28.839 – 00:38:31.009
پس اينطوري کسايي که دنبالتن رو گم مي کني؟
00:38:31.062 – 00:38:32.444
!اين (سايتو) يه دُم ديگه ست
00:38:41.452 – 00:38:42.564
.كاب" گفت که برميگردي"
00:38:44.343 – 00:38:47.473
...سعي كردم كه برنگردم، ولي - !ولي هيچ چيز ديگه اي مثل اون وجود نداره -
00:38:47.99 – 00:38:51.838
!اون فقط ... خلقت نابه
00:38:52.621 – 00:38:55.484
پس ميشه بريم يه نگاهي به چندتا ساختار متناقض بندازيم؟
00:38:55.584 – 00:38:56.86
...اگه بخواي سه مرحله كامل ِخواب رو بسازي
00:38:56.861 – 00:38:58.961
.تو بايد تو چندتا از اين حقه ها استاد بشي
00:38:59.014 – 00:39:02.072
.معذرت ميخوام - چه جور حقه ‌هايي؟ -
00:39:02.449 – 00:39:05.464
در خواب تو ميتوني ساختار معماري رو .فريب بدي و اشکال غيرممکن بسازي
00:39:06.147 – 00:39:10.035
كه بهت اجازه ميده حلقه‌هاي بسته .ايجاد کني مثل پله هاي بي پايان
00:39:10.454 – 00:39:12.291
.يا راه پله‌ بي پايان
00:39:15.138 – 00:39:18.459
مي بيني؟
00:39:21.519 – 00:39:26.975
تناقض. پس با حلقه‌هاي بسته اينجوري ميتوني مرزهاي .خوابي رو كه خلق مي کني مخفي نگه داري
00:39:27.128 – 00:39:29.557
هرکدوم از اين مراحل خواب چقدر بايد بزرگ باشه؟
00:39:29.891 – 00:39:32.717
،مي تونه هراندازه باشه .از يه طبقه ساختمون تا كل يک شهر
00:39:32.742 – 00:39:34.585
...ولي بايد به اندازه کافي پيچيده باشه
00:39:34.915 – 00:39:36.27
.تا بتونيم از تصاوير ذهني مخفي بشيم
00:39:36.323 – 00:39:37.879
مثل يه پازل مارپيچ؟ - .درسته...مارپيچ -
00:39:38.26 – 00:39:40.412
...و حتي بهتر از مارپيچ - ...در اينصورت ما وقت بيشتري داريم -
00:39:40.465 – 00:39:43.036
قبل از اينکه تصاوير ذهني بتونن ما رو بگيرن؟ - .دقيقاً -
00:39:44.42 – 00:39:46.2
.ضمير ناخودآگاه من که بنظر ميرسه که آروم باشه
00:39:46.345 – 00:39:47.564
.صبرکن تا حالت بدش رو هم ببيني
00:39:48.359 – 00:39:50.701
هيچكس دوست نداره احساس کنه .كه يكي ديگه داره در ذهنش پرسه ميزنه
00:39:51.334 – 00:39:53.176
كاب" ديگه نميتونه خواب رو طراحي کنه، درسته؟"
00:39:54.85 – 00:39:56.963
نميدونم ميتونه يا نه .ولي ديگه اينکارو نميكنه
00:39:57.365 – 00:39:59.672
اون فکر ميکنه که اگر طرح خواب .رو ندونه امنيتش بيشتره
00:39:59.79 – 00:40:01.716
چرا؟ - .دليلش رو بهم نميگه -
00:40:01.732 – 00:40:03.475
.ولي فکر کنم بخاطر "مال" هستش
00:40:03.955 – 00:40:06.024
همسر سابقش؟ - ...نه، اون همسر سابقش نيست -
00:40:06.099 – 00:40:08.558
يعني اونا هنوز باهم هستن؟ - ...نه، اون -
00:40:10.043 – 00:40:11.564
.اون مرده
00:40:13.465 – 00:40:16.228
،چيزي که تو اونجا ديدي .فقط يه تصوير ذهني از "مال" بود
00:40:20.427 – 00:40:23.711
اون توي زندگي واقعيش چطوري بود؟ - .دوست داشتني بود -
00:40:27.76 – 00:40:30.05
شما دنبال داروساز هستين؟ - .آره -
00:40:30.245 – 00:40:31.997
تا براي کاري که ميخواين انجام بدين يه ترکيب بسازه؟
00:40:32.658 – 00:40:37.094
.و باهامون وارد خواب بشه - "نه، من به ندرت وارد خواب مبشم، آقاي "کاب -
00:40:37.351 – 00:40:41.151
ما اونجا بهت احتياج داريم تا براساس .نيازمون ترکيب رو بهمون بگي
00:40:41.458 – 00:40:43.547
و اون چيه؟ - .عمق زياد -
00:40:43.549 – 00:40:46.169
يه خواب در خواب ديگه؟ دو مرحله؟
00:40:49.059 – 00:40:50.52
.سه مرحله
00:40:50.573 – 00:40:54.425
غيرممکنه. همون يه خواب در خواب ديگه .خيلي ناپايداره
00:40:54.475 – 00:41:01.244
.امكان‌پذيره، تو فقط بايد داروي بيهوشي داشته باشي - !اونم يه داروي بيهوشي قوي -
00:41:03.203 – 00:41:04.955
اعضاي تيمتون چند نفره؟ - .پنج -
00:41:05.749 – 00:41:06.349
.شش نفر
00:41:07.579 – 00:41:12.351
تنها روشي که ميتونم بفهمم شما .اون کارو انجام دادين، اينه كه باهاتون باشم
00:41:12.557 – 00:41:15.384
توي همچين کاري جايي براي !"توريست ها نيست، آقاي "سايتو
00:41:15.515 – 00:41:17.626
.ايندفعه، بنظر مياد که هستش
00:41:19.165 – 00:41:22.516
،اين رو فكر كنم براي شروع خوب باشه .من هرروز ازش استفاده ميكنم
00:41:23.139 – 00:41:25.23
براي چه كاري؟ - .بياين تا بهتون نشون بدم -
00:41:29.394 – 00:41:34.967
!البته شايد دلتون نخواد که اونو ببينين - .بعد از شما -
00:41:44.033 – 00:41:48.107
...شش، ده، دوازده نفر !همه به دستگاه وصلن، حيوون لعنتي
00:41:48.16 – 00:41:49.71
اونا هرروز به اينجا ميان .تا خواب هاشون رو به اشتراک بذارن
00:41:52.839 – 00:41:54.717
مي بيني؟ .خيلي پايداره
00:42:01.269 – 00:42:04.875
اونا براي چه مدتي در خواب هستن؟ - .سه الي چهار ساعت، در هرروز -
00:42:04.888 – 00:42:07.993
و زمان خوابشون چقدره؟ - ...با اين تركيب؟ -
00:42:07.995 – 00:42:11.611
.حدود 40 ساعت براي هرکدومشون در هرروز - چرا اونا همچين کاري رو مي کنن؟ -
00:42:11.699 – 00:42:12.75
"بهش بگو آقاي "كاب
00:42:14.696 – 00:42:18.175
بعد از مدتي اينکار تبديل به تنها راهي ميشه .که مي توني خواب ببيني
00:42:18.226 – 00:42:20.399
تو هنوزم مي توني خواب ببيني، آقاي "كاب"؟
00:42:20.401 – 00:42:23.28
اونا هر روز براي خوابيدن ميان اينجا؟ - ...نه -
00:42:25.198 – 00:42:31.519
،اونا ميان اينجا تا از خواب بيدار بشن !براي اونا رؤيا، تبديل به واقعيت شده
00:42:33.541 – 00:42:36.128
تو کي هستي که بخواي غير از اين بگي، ها؟
00:42:38.097 – 00:42:39.412
.ببينم چيکار مي توني بکني
00:42:51.182 – 00:42:54.03
...تو ميدوني چطور منو پيدا كني
00:42:54.989 – 00:42:57.238
...تو ميدوني که چيكار بايد بكني
00:43:02.122 – 00:43:03.453
به اندازه کافي سريع بود، نه؟
00:43:18.714 – 00:43:21.067
حالت خوبه، آقاي "كاب"؟
00:43:22.08 – 00:43:25.17
.آره، آره، خوبم
00:43:34.267 – 00:43:38.367
رابرت فيشر"، وارث كمپاني هاي "زنجيره اي انرژي "فيشر- مارو
00:43:38.416 – 00:43:40.309
مشكلت با اين آقاي "فيشر" چيه؟
00:43:40.358 – 00:43:42.429
.اين ارتباطي به كارمون نداره
00:43:42.482 – 00:43:46.378
.آقاي "سايتو"، اين يه کار جاسوسي عادي نيستش
00:43:46.982 – 00:43:51.918
تو ازمون "آغاز" يه ايده رو ميخواي. اميدوارم که .اهميت اين درخواستتون رو هم بدونين
00:43:52.635 – 00:43:56.405
بذر ايده اي كه ما در ذهن اين مرد ميكاريم .رشد مي کنه و تبديل به يه فكر ميشه
00:43:56.461 – 00:43:59.629
،اين فکر براي اون معني پيدا خواهد کرد ... و ممكنه باعث تغيير
00:44:00.531 – 00:44:02.605
.و ممكنه باعث تغيير هر چيزي در مورد اون آدم بشه
00:44:02.625 – 00:44:06.543
ما آخرين کمپاني بين اونا و .سلطه كاملشون بر كليه منابع انرژي هستيم
00:44:07.016 – 00:44:11.498
،ما ديگه نميتونيم باهاشون رقابت كنيم ... به زودي، اونا کنترل تأمين‌ انرژي
00:44:11.551 – 00:44:15.387
.نيمي از دنيا رو بدستشون مي گيرن .در واقع، اونا تبديل به يه ابرقدرت جديد ميشن
00:44:16.846 – 00:44:19.934
.دنيا احتياج داره كه "رابرت فيشر" طرز فكرشو تغيير بده
00:44:20.374 – 00:44:25.128
.اينجا جاييه كه ما وارد ميشيم رابطه‌ "رابرت فيشر" با پدرش چطوره؟
00:44:25.388 – 00:44:28.406
شايعاتي هست كه ميگه .رابطه کاملاً پيچيده اي باهم دارن
00:44:28.512 – 00:44:31.085
ولي ما نميتونيم فقط براساس شايعات كار كنيم، ميتونيم؟
00:44:31.133 – 00:44:36.203
ميتوني كاري كني كه به اين مرد دسترسي پيدا کنم؟ ...براونينگ"، مرد دست راست "فيشر" بزرگ"
00:44:36.833 – 00:44:38.407
.و پدرخوانده‌ "فيشر" كوچك
00:44:38.46 – 00:44:41.924
،اگه بتوني به منابع درستش دست پيدا بكني .بايد ممكن باشه
00:44:42.105 – 00:44:46.089
،منابع چيزي هستش که در تخصص منه "آقاي "سايتو
00:44:47.142 – 00:44:50.538
،بنظر نميرسه که اينجا توافقي ايجاد شده !ترتيبشون رو بدين
00:44:50.591 – 00:44:54.682
"آقاي "براونينگ"، سياست "موريس فيشر .هميشه بر اين بوده که از مرافعه قضايي اجتناب بشه
00:44:59.177 – 00:45:02.496
بنظرت بايد اين نگرانيت رو مستقيماً به "موريس" انتقال بدم؟
00:45:02.961 – 00:45:06.279
.فكر نميكنم اينکار لازم باشه - .نه، نه، نه فكر ميكنم كه بايد اينکارو بکنم -
00:45:28.366 – 00:45:33.143
حالش چطوره؟ ... اگه ضروري نبود مزاحمش نميشدم ولي
00:45:33.471 – 00:45:38.856
...رابرت"، مگه بهت نگفته بودم كه خارج شهر بمون" !صبر كن، كاريو كه گفتم بكن
00:45:38.945 – 00:45:39.935
"نه، نبايد حرف بزنين آقاي "فيشر
00:45:40.388 – 00:45:43.489
!کاريو که گفتم ادامه بده
00:45:43.742 – 00:45:47.522
...هيچوقت .هيچوقت چيزيو که ازت خواستم نمي فرستي
00:45:47.575 – 00:45:49.984
!شهرو ترك كن
00:45:52.337 – 00:45:54.178
!وحشتناكه
00:45:56.633 – 00:45:59.684
.بايد جزو خاطرات خوبش باشه
00:46:00.278 – 00:46:04.488
،من اينو كنار تختش گذاشتم !اون اصلاً بهش توجه نکرد
00:46:05.146 – 00:46:11.323
..."رابرت" .ما بايد در مورد توانايي وکلامون صحبت کنيم
00:46:11.376 – 00:46:12.814
.مي دونم که الان برات سخته - "الان نه، عمو "پيتر-
00:46:12.867 – 00:46:14.618
... ولي ضروريه كه شروع کنيم به
00:46:18.867 – 00:46:20.912
!لاشخورها دورشون جمع شدن
00:46:21.066 – 00:46:24.211
هرچقدر که "موريس فيشر" حالش بدتر ميشه .پيتر براونينگ" قدرتمندش بيشتر ميشه"
00:46:25.235 – 00:46:27.558
من فرصت زيادي داشتم ...تا "براونينگ" رو زير نظر بگيرم
00:46:28.271 – 00:46:32.674
حضور فيزيکيش، اخلاق و رفتارش .و خيلي چيزهاي ديگه رو بررسي کردم
00:46:32.695 – 00:46:36.036
حالا، در اولين مرحله از خواب .مي تونم خودمو به جاي "براونينگ" جا بزنم
00:46:36.65 – 00:46:40.066
.و ايده‌هايي رو به ذهن خودآگاه فيشر پيشنهاد ميدم
00:46:40.146 – 00:46:42.682
و بعدش، وقتي ما اونو ...به يه مرحله عميق تر از خواب ببريم
00:46:42.835 – 00:46:46.131
تصويري که اون از "براونينگ" براي خودش ساخته .بايد، بايد با خود "فيشر" برخورد کنه
00:46:46.184 – 00:46:49.24
.پس "فيشر" خودش به خودش اين ايده رو ميده - .دقيقاً -
00:46:49.653 – 00:46:52.186
.تنها اينطوري اين ايده به ذهنش وارد خواهد شد .فيشر" بايد ببينه که خودش اين ايده رو ايجاد کرده"
00:46:52.239 – 00:46:55.238
!ايمز"، من تحت تاثير قرار گرفتم"
00:46:56.074 – 00:46:59.466
مثل هميشه اعترافاتت برام همانند .قدرداني مي مونه "آرتور"، متشکرم
00:47:20.609 – 00:47:22.829
ميخواستي خودت تنهايي وارد خواب بشي؟
00:47:22.894 – 00:47:25.826
... نه، نه، من فقط .داشتم يه سري آزمايش مي کردم
00:47:26.679 – 00:47:28.972
.نمي دونستم کسي اينجا هست
00:47:29.048 – 00:47:33.038
.آره، راستش منم داشتم روي "توتم" خودم كار ميكردم - .بيا، بذار ببينمش -
00:47:35.027 – 00:47:36.412
پس اينم ياد گرفتي، ها؟
00:47:36.491 – 00:47:39.636
!واقعاً يه راه حلي زيبا براي حفظ ردي از واقعيته
00:47:40.787 – 00:47:44.482
اين ايده تو بودش؟ - .نه اين... در واقع ايده‌ "مال" بودش -
00:47:44.489 – 00:47:49.982
.اين... اين متعلق به اون بود .اگر در خواب بچرخونيش هيچوقت از حرکت نمي ايسته
00:47:49.992 – 00:47:53.445
... فقط همينطور .ميچرخه و ميچرخه
00:47:54.434 – 00:47:59.982
آرتور" بهم گفت كه اون فوت کرده" - کار پازل ها چطور پيش ميره؟ -
00:48:00.442 – 00:48:03.698
هر مرحله، مربوط به قسمتي از ...ضمير ناخودآگاه سوژه ميشه
00:48:03.751 – 00:48:05.192
.كه ما سعي داريم بهش دسترسي پيدا کنيم
00:48:05.245 – 00:48:10.335
.بنابراين، پايين ترين مرحله بيمارستانه .كه "فيشر" پدرش رو به اونجا خواهد برد
00:48:10.582 – 00:48:13.845
.راستش من يه سوال درباره‌ اين طرح داشتم
00:48:13.891 – 00:48:18.07
.نه، نه، نه، جزئيات رو به من نشون نده .فقط طراح خواب بايد جزئيات رو بدونه
00:48:19.076 – 00:48:20.167
چرا اون اينقدر مهمه؟
00:48:20.52 – 00:48:22.293
براي حالتيه که يکي از ما ...تصاوير ذهنيش رو وارد خواب بکنه
00:48:22.346 – 00:48:24.721
.بخاطر همين نميخوايم که جزئيات پازل رو بدونه
00:48:25.703 – 00:48:28.609
!منظورت حالتيه که تو "مال" رو وارد خواب کني ديگه
00:48:28.825 – 00:48:32.64
تو نمي توني اونو خارج از خواب نگه داري، درسته؟ - .درسته -
00:48:33.056 – 00:48:36.768
تو نمي تونستي خواب رو بسازي !چون اگر تو مارپيچ رو بلد باشي، پس اونم بلده
00:48:37.359 – 00:48:39.73
.که ممکنه اون کل عمليات رو به خطر بندازه
00:48:39.745 – 00:48:42.038
کاب"...بقيه هم اينو مي دونن؟" - .نه، نه، نمي دونن -
00:48:42.475 – 00:48:44.515
،اگر اوضاع از اين بدتر بشه .بايد بهشون اخطار بدي
00:48:44.568 – 00:48:47.226
.هيچكس نگفته که اوضاع داره بدتر ميشه
00:48:47.579 – 00:48:50.967
،من بايد برگردم خونه‌ .اين تمام چيزيه كه الان برام مهمه
00:48:52.253 – 00:48:59.626
چرا نميتوني به خونه برگردي؟ - .چون اونا فکر مي کنن که من "مال" رو کشتم -
00:49:02.787 – 00:49:05.064
!ممنونم - براي چي؟ -
00:49:05.297 – 00:49:07.454
!چون نپرسيدي اينکارو کردم يا نه
00:49:07.502 – 00:49:10.05
"من امپراتوري پدرم رو از هم مي پاشونم"
00:49:10.051 – 00:49:13.908
خب واضحه که اين ايده ايه .که خود "رابرت" هم اونو رد خواهد کرد
00:49:14.361 – 00:49:17.313
بخاطر همين ما بايد اين ايده رو .در عمق ضمير ناخودآگاهش قرار بديم
00:49:17.403 – 00:49:21.152
،ضمير ناخودآگاه بوسيله احساسات تحريك ميشه نه با دليل و برهان، درسته؟
00:49:21.228 – 00:49:24.58
ما بايد يه راهي پيدا كنيم .تا اينو به يه مفهوم احساسي برگردونيم
00:49:24.708 – 00:49:26.948
چطور ميخواي يه طرح تجاري رو به يه مفهوم احساسي تبديل كني؟
00:49:27.001 – 00:49:27.485
موريس و رابرت. دو نسل ازخانواده‌ فيشر>
00:49:27.538 – 00:49:28.985
اين چيزيه كه ما اينجا اومديم تا پيداش کنيم، درسته؟
00:49:29.01 – 00:49:32.514
الانم، رابطه "رابرت" با پدرش رو .ميشه حداقل پرتنش بدونيم
00:49:32.791 – 00:49:33.984
.اونو نمي تونم بخاطر بيارم
00:49:34.037 – 00:49:37.717
چون پيشنهاد منحل کردن کمپاني پدرش براي اون .مثل فحش دادن به اون پيرمرد مي مونه
00:49:37.904 – 00:49:39.436
...نه، چون فكر ميكنم احساسات مثبت
00:49:39.589 – 00:49:41.581
.هميشه بر احساسات منفي غلبه مي کنه
00:49:41.675 – 00:49:44.66
همه‌ ما در مورد صلح و آشتي .و آرامش بعد از اظهار احساسات شنيديم
00:49:45.686 – 00:49:49.266
،ما ميخوايم كه "رابرت فيشر"، نسبت به همه‌ اين برنامه .يه واكنش احساسي مثبت داشته باشه
00:49:49.313 – 00:49:51.301
...خب ما اينو امتحان مي كنيم
00:49:51.323 – 00:49:56.176
پدرم اينو قبول داره كه من ميخوام راه خودمو" "ايجاد کنم نه اينكه دنباله روي اون باشم
00:49:56.672 – 00:49:59.05
.اون شايد جواب بده - شايد؟ -
00:49:59.549 – 00:50:01.496
.ما به چيزي بهتر از "شايد" احتياج داريم
00:50:01.54 – 00:50:03.09
!"از شرکت کردنت در بحث ممنونم، "آرتور
00:50:03.243 – 00:50:06.157
معذرت ميخوام كه انتظار "يه چيز اختصاصي تر رو داشتم، "ايمز
00:50:06.337 – 00:50:09.822
اختصاصي تر؟ - .آغاز" ايده ارتباطي با مخصوص بودن ايده نداره" -
00:50:09.875 – 00:50:13.131
،وقتي كه وارد ذهنش شديم .بايد روي چيزي كه پيدا ميكنيم كار كنيم
00:50:14.63 – 00:50:18.301
در مرحله بالايي .ما ارتباط "فيشر" رو با پدرش آغاز مي کنيم
00:50:18.396 – 00:50:21.672
:و ميگيم "من دنباله روي راه پدرم نخواهم بود"
00:50:21.742 – 00:50:26.408
:و در مرحله پايين تر اين فكر رو به خوردش ميديم "من چيزي رو براي خودم خلق خواهم کرد" (شرکتي براي خودم مي سازم)
00:50:27.082 – 00:50:29.516
،و وقتي که به پايين ترين مرحله رسيديم :ما سلاح بزرگمون رو آشکار مي کنيم
00:50:29.52 – 00:50:31.982
"پدرم نميخواد كه من مثل اون باشم" - .دقيقاً -
00:50:33.17 – 00:50:37.367
،وقتي به سه مرحله پايين تر بريم .خواب با كوچكترين اختلالي از هم مي پاشه
00:50:37.522 – 00:50:39.006
،داروي بيهوشي
00:50:39.02 – 00:50:42.258
براي اينکه خوابي پايدار داشته باشيم ...و بتونيم هر 3 مرحله از خواب رو ايجاد کنيم
00:50:42.284 – 00:50:45.21
بايد يه تركيب بسيار قوي .از داروي بيهوشي داشته باشيم
00:50:57.434 – 00:50:58.539
.شب بخير
00:50:59.321 – 00:51:01.088
،تركيبي كه براي ايجاد اشتراک گذاشتن خواب بکار ميره
00:51:01.141 – 00:51:02.98
.ارتباط بسيار بي نقصي بين افراد در خواب ايجاد ميكنه
00:51:03.033 – 00:51:05.676
.علاوه بر اين، درواقع بر فعاليت مغزي رو سرعت ميده
00:51:05.685 – 00:51:08.062
،به عبارت ديگه .در هر مرحله بهمون وقت بيشتري ميده
00:51:08.12 – 00:51:11.106
،فعاليت مغز در حالت خواب .حدود 20 برابر بيشتر از حالت عادي يا بيداريه
00:51:11.312 – 00:51:14.693
،وقتيکه از يه خواب وارد خواب ديگه بشي .اثر داروها باهم ترکيب ميشه
00:51:14.753 – 00:51:18.59
... در سه مرحله خواب، 10 ساعت خواب ميشه - !ببخشيد، رياضي من هيچوقت خوب نبوده -
00:51:18.61 – 00:51:22.718
زمانش چقدر ميشه؟ - ...در مرحله اول ميشه 1 هفته -
00:51:22.922 – 00:51:26.453
،براي مرحله دوم ميشه 6 ماه ... و براي مرحله سوم
00:51:26.506 – 00:51:28.583
!ده سال ميشه
00:51:30.232 – 00:51:33.149
كي ميخواد براي ده سال توي يه خواب گير کنه؟
00:51:33.202 – 00:51:34.784
!بستگي به خوابش داره
00:51:34.804 – 00:51:37.468
،خب به محض اينکه ما ايده رو قرار بديم چطوري بيايم بيرون؟
00:51:37.47 – 00:51:40.68
اميدوارم ايندفعه يه چيز با سليقه تري !از شليك کردن به سرم داشته باشي
00:51:40.696 – 00:51:42.995
"يه "ضربه - ضربه" چيه؟" -
00:51:43.449 – 00:51:47.277
..."اينه، "آريادني !چيزيه كه بهش "ضربه" ميگن
00:51:48.39 – 00:51:50.822
اين همون احساس افتادنه که اون تکون رو ...بهت ميده و باعث بيدار شدنت ميشه
00:51:51.475 – 00:51:52.724
.و ناگهان تو رو از خواب خارج مي کنه
00:51:52.777 – 00:51:54.516
حالا با اين نوع داروي بيهوشي ضربه" رو احساس ميكنيم؟"
00:51:54.527 – 00:51:56.119
،آه، اين قسمت مقابل کارمونه
00:51:56.172 – 00:51:58.818
من دارو رو طوري تغييرش دادم که .روي عملکرد گوش تأثيري نداشته باشه
00:51:59.401 – 00:52:03.26
،در اون صورت هر چقدر هم که خواب عميق باشه .بازهم حس افتادن رو احساس مي کنين
00:52:04.534 – 00:52:06.925
.يا يه وري شدن رو
00:52:07.349 – 00:52:09.305
...نكته اينجاست که يک "ضربه" هماهنگ شده
00:52:09.458 – 00:52:12.151
.مي تونه در هر 3 مرحله از خواب نفوذ کنه
00:52:12.247 – 00:52:15.017
ما ميتونيم از موسيقي براي هماهنگ كردن .ضربه‌هاي مختلف استفاده كنيم
00:52:23.502 – 00:52:27.46
،اون نه هيچ برنامه اي براي عمل جراحي داره .نه قرار دندانپزشكي نه هيچ چيز ديگه
00:52:27.536 – 00:52:29.398
مگه قرار نبود زانوش رو عمل كنه؟
00:52:29.411 – 00:52:34.464
هيچي. هيچ برنامه اي نيست تا بتونيم اونو وارد خواب کنيم .ما ... ما حداقل به 10 ساعت زمان احتياج داريم
00:52:34.524 – 00:52:36.374
...پرواز سيدني به لس آنجلس
00:52:36.922 – 00:52:41.003
،يكي از طولاني‌ترين پروازهاي دنياست .اون هر دو هفته يه بار اين مسيرو ميره
00:52:41.377 – 00:52:43.894
.و حتماً هم با هواپيماي خصوصيش پرواز ميكنه
00:52:44.746 – 00:52:47.504
.نه اگر هواپيماش تعميرات غيرمنتظره داشته باشه
00:52:47.853 – 00:52:50.162
.ولي اون بايد يه بويينگ 747 باشه - براي چي؟ -
00:52:50.188 – 00:52:52.053
،چون در بوئينگ 747 کابين خلبان در قسمت بالاست
00:52:52.207 – 00:52:55.436
.و كابين درجه يك درون دماغه هواپيماست .بنابراين هيچکس وارد اونجا نميشه
00:52:55.489 – 00:52:58.635
ولي تو مجبوري تمام بليط هاي !قسمت درجه 1 يه هواپيماي درجه 1 رو بخري
00:52:58.749 – 00:53:03.982
!من کل اون شرکت هواپيمايي رو خريدم !اينطوري تميزتر بنظر ميرسه
00:53:05.707 – 00:53:08.321
،خب، بنظر مياد .اون 10 ساعتي که ميخواستيم رو داريم
00:53:09.089 – 00:53:12.186
.آريادني"، كارت فوق العاده بود"
00:53:59.691 – 00:54:05.136
،تو ميدوني چطوري پيدام كني .ميدوني كه چه كاري بايد بكني
00:54:08.7 – 00:54:12.002
وقتيکه ازم خواستگاري کردي رو يادت مياد؟
00:54:13.5 – 00:54:18.058
.البته كه يادم مياد - ،تو گفتي يه خوابي ديده بودي -
00:54:22.067 – 00:54:24.494
.که ما در کنار هم پير شديم
00:54:25.973 – 00:54:28.106
.و هنوزم مي تونيم
00:54:34.255 – 00:54:35.607
.تو نبايد اينجا باشي
00:54:40.502 – 00:54:43.691
من فقط ميخواستم ببينم هرشب تنهايي !چجور آزمايش هايي انجام ميدي
00:54:43.76 – 00:54:46.914
!هرچي كه هست، هيچ ربطي به تو نداره - !البته که به من ربط داره -
00:54:46.967 – 00:54:52.137
تو ازم خواستي که خواب هام رو باهات به اشتراک بذارم - نه اينارو. اينا خواب هاي منه -
00:55:03.872 – 00:55:09.141
چرا اينكارو با خودت ميكني؟ - .اين تنها راهيه كه هنوز مي تونم خواب ببينم -
00:55:11.17 – 00:55:16.072
چرا اينقدر برات مهمه كه خواب ببيني؟ - .چون در خواب، ما هنوزم باهم هستيم -
00:55:30.618 – 00:55:33.904
...اينا فقط خواب نيستن
00:55:34.315 – 00:55:37.361
،اينا خاطراتت هستن .و تو گفتي هيچوقت از خاطرات استفاده نكنم
00:55:37.625 – 00:55:40.629
.ميدونم كه گفتم - .تو داري سعي ميكني اونو زنده نگه داري -
00:55:41.136 – 00:55:45.44
تو نميتوني اونو رهاش كني - .تو نمي فهمي -
00:55:45.642 – 00:55:49.138
،اينا لحظاتي هستن كه من حسرتشون رو ميخورم .و خاطراتي هستن كه بايد تغييرشون بدم
00:55:50.928 – 00:55:53.212
خب، اون پايين چيه كه حسرتشو ميخوري؟
00:55:53.215 – 00:55:56.489
گوش كن، فقط يه چيزي هست .كه تو بايد در موردم بدوني
00:56:05.326 – 00:56:08.827
اينجا خونه‌ توئه؟ - .خونه‌ من و "مال" هستش، آره -
00:56:10.174 – 00:56:14.288
اون كجاست؟ - .اون تازه مرده -
00:56:18.867 – 00:56:23.459
اون پسرم "جيمز" هستش، داره زمين رو .بخاطر يه چيزي مي كنه شايد يه كرم باشه
00:56:25.305 – 00:56:27.098
.اونم "فيليپا"ست
00:56:27.239 – 00:56:31.892
ميبيني، من تو اين فكر بودم كه اونا رو صدا بزنم ... تا اونا برگردند و بهم لبخند بزنن و من بتونم
00:56:32.387 – 00:56:37.419
،اون صورت زيباشون رو ببينم .ولي... ديگه دير شده بود
00:56:37.935 – 00:56:40.181
"يا الان، يا هيچوقت "كاب
00:56:45.25 – 00:56:50.175
و بعدش شروع به ترسيدن ميكنم. ميدونم كه ...نميخوام حسرت اين لحظه رو بخورم
00:56:50.517 – 00:56:52.823
.و من بايد براي آخرين بار صورت اونا رو ببينم
00:56:52.876 – 00:56:55.495
!"جيمز"!، "فيليپا" !بياين تو
00:56:55.771 – 00:56:59.241
،ولي اون لحظه ميگذره
00:57:00.104 – 00:57:03.518
و هر كاري كه ميكنم .نميتونم اين لحظه رو تغيير بدم
00:57:04.125 – 00:57:08.982
بنابراين تو فکر اين بودم که صداشون كنم .و بعد فرار كنم
00:57:11.562 – 00:57:14.952
،اگر که بخوام دوباره صورت اونا رو ببينم .بايد برگردم خونه
00:57:15.363 – 00:57:17.252
!به خونم توي دنياي واقعي
00:57:58.827 – 00:58:02.326
اينجا چيكار ميكني؟ - ... اسم من -
00:58:02.414 – 00:58:05.501
.ميدونم كي هستي اينجا چيكار ميكني؟
00:58:13.907 – 00:58:17.829
.فقط دارم سعي مي کنم بفهمم - چطور مي توني بفهمي؟ -
00:58:19.52 – 00:58:22.995
ميدوني عاشق بودن يعني چي؟
00:58:24.1 – 00:58:28.007
نصفي از کل بودن يعني چي؟ - .نه -
00:58:30.392 – 00:58:32.01
.يه معما برات ميگم
00:58:33.561 – 00:58:39.629
،تو منتظر يه قطاري .قطاري كه تو رو به دوردست ها خواهد برد
00:58:41.483 – 00:58:47.458
،خودت مي دوني که اميدواري اين قطار به کجا ببرتت .ولي نميتوني مطمئن باشي
00:58:48.133 – 00:58:54.716
ولي مهم نيست. چطور مي تونه برات مهم نباشه كه اون قطار تو رو به كجا ميبره؟
00:58:54.814 – 00:58:56.54
.چون ما باهم خواهيم بود
00:58:56.96 – 00:59:00.453
چطور تونستي اونو اينجا بياري، "دام"؟ - اينجا ديگه كجاست؟ -
00:59:00.743 – 00:59:04.062
اينجا سوئيت هتليه كه ما بايد سالگرد .ازدواجمون رو جشن مي گرفتيم
00:59:04.104 – 00:59:05.729
چه اتفاقي اينجا افتادش؟
00:59:06.579 – 00:59:10.775
!تو قول دادي !تو قول دادي كه با هم خواهيم بود
00:59:10.865 – 00:59:12.776
!خواهش ميكنم، ازت ميخوام همين جا بموني !فقط براي الان
00:59:12.829 – 00:59:16.385
!تو گفتي كه باهم خواهيم بود !تو گفتي كه در كنار هم پير ميشيم
00:59:16.393 – 00:59:18.483
،من برميگردم پيشت .قول ميدم
00:59:36.66 – 00:59:42.305
تو فكر ميكني که مي توني با خاطراتت يه زندان بسازي و "مال" رو اونجا زنداني كني؟
00:59:42.459 – 00:59:45.834
تو واقعاً فكر مي کني که اون زندان مي تونه "مال" رو تو خودش نگه داره؟
00:59:46.132 – 00:59:50.439
.وقتشه .موريس فيشر" همين الان در سيدني درگذشت"
00:59:51.155 – 00:59:53.676
خاکسپاري كي هستش؟ - .پنچ شنبه توي لس آنجلس -
00:59:53.853 – 00:59:56.877
رابرت" هم بايد حداکثر تا سه شنبه .جنازه رو به امريكا ببره. بايد حركت كنيم
00:59:57.02 – 00:59:58.473
.باشه
00:59:58.634 – 01:00:02.084
.كاب"، منم باهاتون ميام" - .من به "مايلز" قول دادم، نمي برمت -
01:00:02.162 – 01:00:05.605
تيم به يه نفر احتياج داره كه بدونه تو .با چه مشکل و کشمکشي مواجه هستي
01:00:07.291 – 01:00:09.719
...و اگر قرار نيست اون آدم من باشم
01:00:09.772 – 01:00:13.648
پس تو هم بايد اون چيزيو که الان ديدم .رو به "آرتور" نشون بدي
01:00:19.534 – 01:00:21.508
.يه صندلي ديگه هم تو هواپيما برامون بگير
01:00:25.303 – 01:00:28.563
،اگه سوار اون هواپيما بشم ...و تو به توافقمون عمل نكني
01:00:28.705 – 01:00:31.775
،وقتي كه فرود بيايم .من تا آخر عمرم زندان ميشم
01:00:32.347 – 01:00:37.413
،وقتي سوار شديم تو کارتو تموم کن .بعدش منم يه تماس تلفني از داخل هواپيما ميگيرم
01:00:37.485 – 01:00:40.491
.و تو هم هيچ مشكلي براي ورود نخواهي داشت
01:00:45.369 – 01:00:47.442
.بله، همين جاست - .ممنونم -
01:00:47.443 – 01:00:48.022
.بله
01:00:48.023 – 01:00:50.329
.سومين صندلي سمت راست - .ممنونم -
01:00:54.574 – 01:00:57.155
عذر ميخوام - .اوه، ببخشيد، اشتباه من بود -
01:01:07.634 – 01:01:09.65
خوش آمديد. ميتونم كتتون رو بگيرم؟ - .ممنونم -
01:01:32.104 – 01:01:35.478
عذر ميخوام فکر کنم اين مال شماست؟ .حتماً از جيبتون افتاده
01:01:35.706 – 01:01:38.349
آقايون، نوشيدني ميل دارين؟ - .اوه، آب لطفاً -
01:01:38.67 – 01:01:40.335
.منم همينطور
01:01:43.919 – 01:01:45.475
.ممنونم
01:01:45.628 – 01:01:49.111
،عذر ميخوام نتونستم کنجکاوي نکنم ...ولي شما تصادفاً با
01:01:49.164 – 01:01:50.87
موريس فيشر" مرحوم نسبتي ندارين؟"
01:01:50.896 – 01:01:58.423
.بله اون... اون پدرم بود - .خب، ايشون فرد بسيار الهام بخشي داشت -
01:01:58.435 – 01:02:01.042
.بهتون تسليت ميگم
01:02:02.666 – 01:02:05.033
.بفرمائين - .ممنونم -
01:02:05.258 – 01:02:11.022
...به ياد پدرتون .اميدوارم در آرامش باشه
01:03:19.699 – 01:03:21.141
نمي تونستي قبل از اينکه اونجا بريم دستشويي بري؟
01:03:21.194 – 01:03:21.94
.ببخشيد
01:03:21.993 – 01:03:24.2
،قبل از پرواز شامپاين مجاني پيدا کرده بودي درسته "يوسف"؟
01:03:24.253 – 01:03:25.149
!ها ها مُردم از خنده
01:03:25.202 – 01:03:27.845
خب الانم، اون قراره توي .همچين هوايي منتظر تاکسي باشه
01:03:40.539 – 01:03:43.344
...احمق!... هي رفيق چه غلطي داري - !برو کنار -
01:04:00.084 – 01:04:03.648
.ببين، من بايد برم، باشه .تاكســـي! متشكرم
01:04:06.899 – 01:04:09.34
،خيلي خب !تقاطع خيابون سوم، فقط سريع برو
01:04:10.353 – 01:04:11.095
چيكار داري ميكني؟
01:04:11.477 – 01:04:13.142
!ببخشيد، فکر کردم تاکسي خاليه - !خب، مي بيني که خالي نيست -
01:04:13.334 – 01:04:15.162
.شايد بتونيم کرايه رو نصف کنيم - !شايد هم نه -
01:04:15.215 – 01:04:16.797
...ميشه بزني کنار تا اين آقا رو
01:04:19.892 – 01:04:21.114
!عاليه
01:04:25.992 – 01:04:27.587
!زودباش
01:04:39.258 – 01:04:41.732
،تو اين کيف 500$ پوله !خود کيف پولم بيشتر از اينا مي ارزه
01:04:41.801 – 01:04:43.747
خب شايد اينطوري راضي شده بشي .جايي که ميخواستم پيادم کني
01:04:43.812 – 01:04:44.951
...بخاطر اين متأسفم
01:04:54.232 – 01:04:54.832
!هواشو داشته باش
01:04:54.885 – 01:04:58.14
!نه، نه، نه چه اتفاقي داره ميفته؟
01:05:01.883 – 01:05:03.659
!اين توي طرح‌ من نبود
01:05:04.09 – 01:05:07.568
كاب"؟" كاب"؟"
01:05:58.174 – 01:05:59.545
!بزنش
01:06:06.479 – 01:06:09.887
حالت خوبه؟ - !آره، من خوبم، من خوبم -
01:06:10.36 – 01:06:12.368
،فيشر" هم حالش خوبه" !مگر از اينكه بخاطر تکون ها حالش بهم خورده باشه
01:06:12.458 – 01:06:13.612
سايتو"؟"
01:06:32.365 – 01:06:33.692
!فيشر" رو ببر به اتاق پشتي"
01:06:35.077 – 01:06:37.963
...ببرش به اتاق پشتي - ... اين چه کوفتيه -
01:06:38.034 – 01:06:39.901
اون تير خورده؟ داره ميميره؟ - .نميدونم -
01:06:39.954 – 01:06:40.789
!خداي من
01:06:41.248 – 01:06:44.017
تو كجا بودي؟ چه اتفاقي براتون افتاد؟ - !ما با يه قطار عجيب تصادف کرديم -
01:06:44.27 – 01:06:46.266
چرا گذاشتي يه قطار از قسمت مرکزي شهر عبور کنه؟
01:06:46.319 – 01:06:47.815
!من اين كارو نكردم - پس از كجا اومده بود؟ -
01:06:47.868 – 01:06:49.78
!بذار من يه سوالي ازت بپرسم براي چي اونا برامون كمين کرده بودن؟
01:06:50.196 – 01:06:52.793
!اونا تصورات عادي نبودن !اونا براي اين كار تمرين ديده بودن
01:06:52.834 – 01:06:54.398
درست ميگي - چطور امکان داره تمرين ديده باشن؟ -
01:06:54.492 – 01:06:58.629
فيشر حتماً يه استخراج‌كننده افکار داشته كه به .ضمير ناخودآگاهش آموزش داده تا از خودش دفاع كنه
01:06:58.682 – 01:07:00.703
.بنابراين ضمير ناخودآگاهش، تبديل به افراد مسلح شدن
01:07:00.756 – 01:07:02.231
،بايد در تحقيقاتم اونو مي فهميدم !ببخشيد
01:07:02.281 – 01:07:04.781
!پس چرا اين غلط رو نکردي؟ - !آروم باش -
01:07:04.866 – 01:07:07.266
،نميخواد بهم بگي كه آروم باشم !اين کار تو بود، لعنتي
01:07:07.352 – 01:07:11.382
اين وظيفه تو بود! تو بايد کاملاً !سابقه "فيشر" رو بدقت بررسي مي کردي
01:07:11.458 – 01:07:13.005
!ما براي مقابله با اين حد از خشونت آمادگي نداريم
01:07:13.079 – 01:07:14.87
!ما قبلاً هم با حفاظت شخصي سروکار داشتيم
01:07:14.923 – 01:07:16.723
فقط بايد يكمي بيشتر احتياط کنيم !و مشکلي پيش نمياد
01:07:16.841 – 01:07:19.103
!اين قسمتي از نقشه مون ما نبود !اون داره مي ميره، لعنتي
01:07:19.156 – 01:07:20.588
!بذار اونو از اين بدبختي خارج کنيم - !نه، نه -
01:07:20.641 – 01:07:22.14
!اينكارو نكن - چت شده "كاب"؟ -
01:07:22.15 – 01:07:24.964
!اينكارو نكن - .اون داره درد ميكشه، ميخوام بيدارش كنم -
01:07:25.6 – 01:07:28.8
.نه، اينكار بيدارش نميكنه - منظورت چيه كه اينكار بيدارش نميكنه؟ -
01:07:28.853 – 01:07:31.273
.اينكار بيدارش نميكنه - .وقتي ما توي خواب بميريم، بيدار ميشيم -
01:07:31.313 – 01:07:35.079
نه از اين خواب! اين داروي بيهوشي !خيلي قوي تر از اونه بذاره بيدار شيم
01:07:35.174 – 01:07:38.57
خب. پس اگر ما بميريم چه اتفاقي ميوفته؟ - !ميوفتيم توي يه برزخ -
01:07:38.64 – 01:07:40.639
جدي ميگي؟ - !برزخ؟ -
01:07:40.648 – 01:07:43.768
!فضاي بدون ساختار رؤيا - اون پايين چي هستش؟ -
01:07:43.821 – 01:07:47.311
!فقط زندگي در ضمير ناخودآگاه ِابدي .هيچي اونجا نيستش
01:07:47.399 – 01:07:49.949
بجز چيزهايي كه ممکنه ...از كسي كه اونجا بوده، و قبلاً اونجا
01:07:50.002 – 01:07:54.375
.گير افتاده بوده، باقي مونده باشه .كه در مورد ما، اون فقط تو هستي
01:07:54.443 – 01:07:56.08
چه مدت ممکنه اونجا گير بيوفتيم؟
01:07:56.314 – 01:07:58.522
،تا زماني که تأثير دارو از بين نرفته ...حتي نمي تونم فکر فرار رو بکنم
01:07:58.575 – 01:08:01.682
چه مدت، "يوسف"؟ - !چند دهه، شايدم براي هميشه. نميدونم -
01:08:01.735 – 01:08:03.127
،از اون بپرسين !اون کسيه که قبلاً اونجا بوده
01:08:03.168 – 01:08:05.037
.ببرش طبقه بالا
01:08:06.169 – 01:08:09.124
!عاليه !ممنونم
01:08:10.72 – 01:08:14.06
پس، حالا هم توي ذهن "فيشر" گير افتاديم ...و بايد با ارتش شخصيش بجنگيم
01:08:14.095 – 01:08:16.644
،و اگر که كشته بشيم .توي برزخ گم ميشيم
01:08:16.697 – 01:08:18.938
تا زماني كه مغزمون مثل !تخم مرغ هاي نيمرو بشه اونجا هستيم
01:08:24.943 – 01:08:27.948
جعبه كمك‌هاي اوليه داري؟
01:08:29.911 – 01:08:32.764
پس تو در مورد خطر اينکار اطلاع داشتي و چيزي بهمون نگفتي؟
01:08:32.8 – 01:08:35.837
قرار نبود هيچ خطري در کار باشه چون نميدونستم .قراره با کلي افراد مسلح روبرو بشيم
01:08:35.88 – 01:08:38.787
.تو هيچ حقي نداشتي - .اين تنها راهمون براي رسيدن به عمق سه مرحله بود -
01:08:38.79 – 01:08:42.553
و تو... تو اينو ميدونستي و همراهيش کردي؟ - .من بهش اعتماد كردم -
01:08:42.563 – 01:08:44.506
بهش اعتماد كردي که چي بشه؟ قول داده نصف سهمشو بهت بده؟
01:08:44.523 – 01:08:48.098
!نه، قول داده تمام سهمش رو بهم بده مثل همون حرفش که گفتش، قبلاً اين كار رو كرده، بود
01:08:48.151 – 01:08:51.191
قبلا اينکار رو كرده، با كي؟ با "مال"؟ چون برات نتيجه داشته ميگي؟
01:08:51.244 – 01:08:53.679
اون هيچ ربطي به اين قضيه نداره. من هرکاري که .مجبور بودم انجام دادم تا پيش بچه هام برگردم
01:08:53.764 – 01:08:55.655
پس تو ما رو به يه منطقه‌ي جنگي آوردي .بدون اينکه راه خروجي داشته باشه
01:08:55.708 – 01:08:59.627
يه راه خروجي وجود داره، ما اين كارو .با تمام سرعتي که امکان داره ادامه ميديم
01:09:00.037 – 01:09:02.808
،و درست مثل قبل .با استفاده از "ضربه" خارج ميشيم
01:09:02.861 – 01:09:05.446
فراموشش كن. اگر به مراحل پايين‌تر بريم !فقط مقدار قمارمون رو بيشتر ميكنيم
01:09:05.515 – 01:09:07.216
.من توي همين مرحله کنار ميکشم، بچه ها
01:09:07.269 – 01:09:09.861
،الان كه داريم حرف ميزنيم .مأموراي "فيشر" اينجا رو محاصره كردن
01:09:09.894 – 01:09:12.096
.ده ساعت پروازمون برابر يه هفته توي اين مرحله ست
01:09:12.149 – 01:09:16.641
،اين به اين معنيه همه ما اينجا كشته خواهيم شد .اينو مطمئنم
01:09:16.683 – 01:09:20.04
ما هيچ جاره اي بجز ادامه دادن نداريم .اونم با تمام سرعتي که امکان داره
01:09:21.507 – 01:09:24.951
.حرکت به پايين، تنها راه پيش روي ماست
01:09:25.787 – 01:09:29.706
،آماده شين .بيا بريم يه تکوني بهش بديم
01:09:33.4 – 01:09:37.12
،من در مقابل آدم ربايي بيمه هستم !که مبلغش در حدود ده ميليونه
01:09:37.173 – 01:09:40.978
.ترتيب دادنش خيلي سادست - .خفه شو! احتياجي به اينکار نيست -
01:09:40.991 – 01:09:44.303
در دفتر كار پدرت، پايين قفسه كتابهاش .گاوصندوقه شخصيش قرار داره
01:09:44.392 – 01:09:47.918
.ما رمزش رو ميخوايم - .من از هيچ گاوصندوقي اطلاع ندارم -
01:09:47.925 – 01:09:51.106
.اين به اون معني نيست که رمز گاوصندوق رو ندوني
01:09:51.973 – 01:09:56.107
.بهمون بگو رمزش چيه - .نمي دونم -
01:10:01.643 – 01:10:03.859
ما يه منبع پير خوب داريم .كه اونو ميشناسي
01:10:03.942 – 01:10:06.727
جدي؟ اين منبعي که ميگي كيه؟
01:10:07.471 – 01:10:09.701
اين كيف پول 500 دلار ميارزه؟
01:10:09.704 – 01:10:14.593
داخلش چيه؟ - .پول نقد، كارت اعتباري، كارت شناسايي و اين -
01:10:19.689 – 01:10:23.645
به دردت ميخوره؟ - .شايد -
01:10:23.71 – 01:10:27.138
نوبت توئه. ما يه ساعت وقت داريم - يك ساعت؟ -
01:10:28.291 – 01:10:30.557
،قرار بود کل شب رو باهاش باشم .تا ازش حرف بکشم
01:10:30.61 – 01:10:33.351
.قرار هم نبود به سينه "سايتو" تير بخوره
01:10:33.399 – 01:10:36.62
يه ساعت وقت داريم تا يه چيز مفيد .برامون پيدا کني، خواهش مي کنم
01:10:38.923 – 01:10:42.551
اون صداي چيه؟ - !منبع خوبمونه -
01:10:45.633 – 01:10:46.93
"عمو "پيتر
01:10:46.981 – 01:10:47.956
.نه، نه
01:10:48.009 – 01:10:52.063
.فقط يه کاري بکن تا دست نگه دارن - رمز گاوصندوق؟ -
01:10:52.097 – 01:10:55.212
.اونو نميدونم - پس چرا "براونينگ" گفت که مي دوني؟ -
01:10:55.305 – 01:10:59.355
نميدونم .اجازه بدين باهاش صحبت كنم تا بفهمم
01:11:00.836 – 01:11:04.218
!تو يه ساعت وقت داري !شروع کن به حرف زدن
01:11:05.434 – 01:11:07.277
حالت خوبه؟
01:11:08.567 – 01:11:10.701
حالت خوبه؟
01:11:13.148 – 01:11:17.199
.اون حرومزاده ها 2 روزه که منو زنداني كردن
01:11:17.576 – 01:11:21.916
اونا يه نفر رو دارن که به دفتر پدرت دسترسي داره .و سعي دارن گاوصندوقش رو باز كنن
01:11:22.015 – 01:11:25.908
،اونا فکر مي کردن که من رمزش رو دارم .ولي من اونو نمي دونم
01:11:25.961 – 01:11:28.699
.آره، منم رمز رو نمي دونم - چي؟ -
01:11:28.752 – 01:11:33.284
موريس" بهم گفته بود وقتي بميره" .تو تنها كسي هستي كه ميتونه بازش كنه
01:11:33.343 – 01:11:35.318
.نه، اون هرگز... هرگز هيچ رمزي بهم نداد
01:11:35.392 – 01:11:39.893
...شايد داده .شايد تو نفهميدي كه اون رمز گاوصندوقه
01:11:39.964 – 01:11:41.512
خب، حالا چي؟
01:11:41.547 – 01:11:43.976
،نميدونم. شايد يه تركيب معني دار از اعداد
01:11:44.029 – 01:11:47.576
.براساس تجربه‌هايي كه با "موريس" داشتي باشه
01:11:49.099 – 01:11:54.109
.ما تجربيات معنا‌دار زيادي با هم نداشتيم
01:11:54.188 – 01:11:56.528
.شايد، بعد از اينكه مادرت مُرد باشه
01:11:58.381 – 01:12:02.372
بعد از اينكه مادرم مُرد، ميدوني بهم چي گفت؟
01:12:02.643 – 01:12:10.714
"رابرت، واقعاً چيزي براي ناراحتي وجود نداره" - .اون توي بيان احساساتش ضعيف بود -
01:12:10.716 – 01:12:13.598
"من فقط 11 سالم بود، عمو "پيتر -
01:12:13.642 – 01:12:17.716
حالش چطوره؟ - .اون درد خيلي زيادي داره -
01:12:17.737 – 01:12:20.963
وقتي به مراحل پايين‌تر بريم .شدت درد کمتر ميشه
01:12:20.966 – 01:12:25.167
و اگر بميره؟ - ...در بدترين حالت ممکن؟ -
01:12:25.229 – 01:12:28.211
بعد از اينكه بيدار بشه .حافظه َش رو کاملاً از دست داده
01:12:28.288 – 01:12:34.382
.كاب"، من هنوز سر قرارمون هستم" - ..."ازت ممنونم "سايتو -
01:12:34.435 – 01:12:38.497
ولي وقتي از خواب بيدار بشي .اصلاً يادت نمياد که باهم قراري داشتيم
01:12:38.732 – 01:12:41.05
.برزخ ذهنت برات تبديل به واقعيت ميشه
01:12:41.078 – 01:12:45.196
تو براي مدت بسيار زيادي اون پايين سردرگم هستي .و تبديل به يه پيرمرد ميشي
01:12:45.219 – 01:12:49.779
که پر از احساس پشيمونيه؟ - .منتظري كه در تنهايي بميري -
01:12:49.863 – 01:12:56.247
.نه، من برميگردم .و دوباره باهم خواهيم بود
01:13:02.304 – 01:13:03.319
.نفس بكش
01:13:03.555 – 01:13:06.637
،اين آدمها، اگر رمز گاوصندوق رو بهشون نديم .ما رو ميكشن
01:13:06.665 – 01:13:09.119
.اونا فقط دنبال پول گرونگانگيري هستن - .من شنيدم چي گفتن -
01:13:09.17 – 01:13:13.023
اونا ميخوان ما رو بندازن عقب يه ماشين وَن .و بعد بندازنش توي رودخونه
01:13:13.107 – 01:13:16.564
خيلي خب، توي اون گاوصندوق چيه؟ - .يه چيزي داخلشه که براي توئه -
01:13:16.649 – 01:13:21.453
موريس" هميشه ميگفت اين" .ارزشمندترين هديه براي توئه
01:13:21.529 – 01:13:23.193
.يه وصيت نامه
01:13:23.246 – 01:13:25.391
.وصيت‌نامه‌ "موريس" پيش "پورت و دان" هستش
01:13:25.46 – 01:13:29.305
.اين يه وصيت نامه ديگه ست . و اگر بخواي مي تونه جايگزين بقيه بشه
01:13:29.391 – 01:13:31.945
"و براساس اون کمپاني "مويس-مارو ...به چند قسمت تقسيم ميشه
01:13:32.003 – 01:13:35.352
و همونطور که مي دونيم .ميتونه پايان کل امپراطوري باشه
01:13:35.806 – 01:13:42.093
.نابودي تمام ميراث ِمن چرا اون بايد همچين چيزي رو پيشنهاد بده؟
01:13:42.109 – 01:13:47.568
.من دقيقاً نميدونم "اون دوستت داشت،"رابرت
01:13:48.786 – 01:13:52.179
.ولي به روش خودش - به روش خودش؟ -
01:13:52.944 – 01:13:58.312
،در لحظه مرگش، منو کنار بسترش صدا کرد
01:13:58.801 – 01:14:01.111
،اون به سختي مي تونست صحبت کنه
01:14:02.024 – 01:14:07.385
.ولي تلاشش رو کرد تا آخرين حرفش رو بهم بزنه
01:14:08.128 – 01:14:17.057
.اون منو نزديک خودش کشيد ،و من فقط تونستم... يک لغت رو متوجه بشم
01:14:20.431 – 01:14:23.017
"نااميد شدم"
01:14:27.934 – 01:14:30.578
تو کي در برزخ ذهن بودي؟
01:14:30.99 – 01:14:34.74
تو شايد بتوني بقيه افراد تيم رو متقاعد بکني ...كه اين كار رو ادامه بدن
01:14:34.793 – 01:14:36.064
.ولي اونا حقيقت رو نمي دونن
01:14:36.117 – 01:14:37.563
حقيقت؟ کدوم حقيقت؟
01:14:37.66 – 01:14:42.118
اين حقيقت كه هر لحظه ممكنه تو !اون قطار باري رو از اين ديوار وارد کني
01:14:42.261 – 01:14:45.882
اين حقيقت كه "مال" ممکنه از طريق .ضمير ناخودآگاهت همه چيزو از بين ببره
01:14:45.9 – 01:14:48.405
و اين حقيقت كه، هرچقدر که ...در ذهن "فيشر" نفوذ مي کنيم
01:14:48.458 – 01:14:50.843
.بهمون اندازه هم در ذهن تو نفوذ مي کنيم
01:14:51.038 – 01:14:55.405
و...مطمئن نيستم که از چيزي که !قراره بفهميم خوشمون بياد
01:14:57.8 – 01:15:04.412
.من و "مال" با همديگه کار مي کرديم .و مفهوم يک رؤيا در رؤياي ديگه رو بررسي مي کرديم
01:15:04.44 – 01:15:09.031
و من روي همه چيز اصرار داشتم. ميخواستم بيشتر .و بيشتر نفوذ کنيم، و ميخواستم که جلوتر برم
01:15:09.478 – 01:15:14.533
من فقط متوجه اين مفهوم نبودم كه در اونجا .ممکنه ساعت ها تبديل به سال ها بشه
01:15:14.631 – 01:15:18.487
.و ممکنه خودمون رو در اعماق اونجا به دام بياندازيم ...که وقتي ما
01:15:18.54 – 01:15:21.405
وقتي به پايان ساحل ضمير ناخودآگاهمون رسيديم
01:15:21.414 – 01:15:24.46
.ما جهت رسيدن به واقعيت رو گم کرديم
01:15:30.511 – 01:15:33.687
.ما دنيايي رو براي خودمون ساختيم و خلق کرديم
01:15:34.755 – 01:15:40.167
.ما سالها اونکارو انجام داديم .و دنياي خودمون رو ساختيم
01:15:41.742 – 01:15:46.266
چه مدت اونجا گير افتاده بودين؟ - .يه چيزي حدود 50 سال -
01:15:49.476 – 01:15:55.065
.خداي من چطور تونستين تحمل کنين؟
01:15:55.123 – 01:15:57.55
!در ابتداش زيادم بد نبود .احساس خدايان بهمون دست ميداد
01:15:57.587 – 01:16:00.728
مشكل اينجا بود كه ميدونستم .هيچكدوم از اونا واقعي نيستن
01:16:00.782 – 01:16:05.302
.سرانجام، زندگي اونجوري برام غيرممکن شد
01:16:05.355 – 01:16:07.926
و براي "مال" چطور بود؟
01:16:10.652 – 01:16:14.014
اون يه رازي رو که در اعماق وجودش بود .مخفي كرده بود
01:16:15.233 – 01:16:21.142
.حقيقتي که يه زماني فهميده بودش .ولي اون ترجيح داد فراموشش كنه
01:16:23.531 – 01:16:26.351
.برزخ ذهن براش تبديل به واقعيت شد
01:16:27.579 – 01:16:29.81
وقتيکه بيدار مي شدين چي ميشد؟
01:16:29.987 – 01:16:34.098
...خب، بيدار شدن بعد از اون همه مدت ...بعد از سالها، بعد از دهه ها
01:16:34.53 – 01:16:39.435
تبديل به ارواح پيري شده بوديم که ...به جواني بر مي گشتيم
01:16:39.453 – 01:16:44.276
،مي دونستم که يه اتفاقي براش افتاده .ولي اون نميخواست قبول کنه
01:16:45.319 – 01:16:51.255
.درنهايت، اون (مال) حقيقت رو بهم گفت .اون تمام وجودش با يه فکر تسخير شده بود
01:16:51.492 – 01:16:56.612
،اين فکر خيلي کوچيک و ساده :كه همه چيزو تغيير ميداد
01:16:57.59 – 01:17:00.49
.كه دنياي ما واقعي نيستش
01:17:01.745 – 01:17:05.291
...که اون بايد بيدار بشه و به واقعيت برگرده، که
01:17:05.364 – 01:17:11.693
...و براي اينکه به خونه برگرديم .ما بايد خودمون رو بکشيم
01:17:18.496 – 01:17:22.493
درباره بچه هاتون چي فکر مي کرد؟ - .اون فکر مي کرد که اونا تصاوير خيالي هستن -
01:17:22.546 – 01:17:24.611
و بچه هاي واقعيمون .يه جايي اون بيرون منتظرمون هستن
01:17:24.664 – 01:17:27.001
!دام"! من مادر اونا نيستم" - !آروم باش -
01:17:27.03 – 01:17:29.246
تو حتي نمي توني تفاوتش رو بگي؟
01:17:29.327 – 01:17:31.248
اگر اين خواب منه، پس چرا نمي تونم اونو کنترل کنم؟
01:17:31.301 – 01:17:32.814
!براي اينکه تو نمي دوني که داري خواب مي بيني
01:17:32.843 – 01:17:36.653
،اون مطمئن بود كه هيچ كاري از دستم برنمياد ...مهم نبود كه چقدر التماسش رو ميكردم
01:17:36.706 – 01:17:38.924
.و مهم نبود چقدر براش دليل مياوردم
01:17:42.018 – 01:17:45.362
.اون ميخواست که اونکارو بکنه .ولي نمي تونست تنهايي انجامش بده
01:17:45.397 – 01:17:51.436
...اون خيلي منو دوست داشت بنابراين .براي سالگرد ازدواجمون يه نقشه کشيد
01:18:17.896 – 01:18:20.545
عزيزم، چيكار داري ميكني؟ - .بيا کنارم -
01:18:20.968 – 01:18:25.42
فقط برگرد توي اتاق، باشه؟ .فقط برگرد توي اتاق، زودباش
01:18:25.512 – 01:18:34.104
.نه، من ميخوام بپرم و تو هم باهام ميپري - .نه من اين كار رو نميكنم. الانم به حرف من گوش ميدي -
01:18:34.487 – 01:18:38.067
،اگر که بپري، تو از خواب بيدار نميشي يادت مياد؟
01:18:38.12 – 01:18:44.011
.تو مي ميري، پس زود برگرد توي اتاق .برگرد داخل تا بتونيم باهم دربارش صحبت کنيم
01:18:44.064 – 01:18:47.321
.ما به اندازه كافي صحبت كرديم
01:18:47.938 – 01:18:51.306
مال"؟" - !بيا روي لبه ساختمون يا همين الان مي پرم -
01:18:51.359 – 01:18:52.661
.باشه
01:18:56.877 – 01:19:00.435
ما دربارش صحبت مي کنيم، باشه؟
01:19:01.026 – 01:19:06.034
.ازت ميخوام که چشم بسته قبول کني - .نه عزيزم -
01:19:06.751 – 01:19:09.684
.نمي تونم .خودت مي دوني که نمي تونم اونکارو بکنم
01:19:09.718 – 01:19:12.166
.براي يه ثانيه به بچه هامون فكر كن
01:19:12.206 – 01:19:16.726
،به "جيمز" فكر كن .به "فيليپا" فكر كن
01:19:16.783 – 01:19:19.701
،اگر بدون تو برگردم .بازم اونا بچه هامون رو ازمون مي گيرن
01:19:19.79 – 01:19:21.717
منظورت چيه؟
01:19:21.77 – 01:19:24.054
،من يه نامه براي وکيلمون فرستادم
01:19:24.107 – 01:19:26.766
و براش توضيح دادم كه چقدر .براي امنيتم احساس خطر ميكنم
01:19:28.573 – 01:19:32.31
و اينكه تو چطور تهديد كردي .كه ميخواي منو بكشي
01:19:33.817 – 01:19:37.321
براي چي اينکارو کردي؟ - "من دوستت دارم، "دام -
01:19:37.358 – 01:19:39.553
براي چي... چرا چرا ميخواي اينکارو باهام بکني؟
01:19:39.606 – 01:19:42.276
من تو رو از اين احساس گناه كه ترک کردن .بچه هامون رو انتخاب مي کني، نجات دادم
01:19:42.355 – 01:19:45.49
.ما برميگرديم خونه .پيش بچه هاي واقعيمون
01:19:45.547 – 01:19:49.422
!نه، نه، نه، نه، "مال"، به حرفم گوش بده !باشه؟ "مال" منو نگاه کن، لطفاً
01:19:49.442 – 01:19:51.145
...تو منتظر يه قطاري
01:19:51.186 – 01:19:55.121
!مال"، لعنت بهت! اينکارو نکن" - ...قطاري که تو رو به دوردست ها مي بره -
01:19:55.141 – 01:19:58.891
!جيمز" و "فيليپا" منتظرت هستن" - ...خودت مي دوني که اميدواري اين قطار به کجا ببرتت -
01:19:58.944 – 01:20:00.746
!اونا منتظر ما هستن - ...ولي نمي توني مطمئن باشي -
01:20:00.799 – 01:20:03.531
!مال"، منو نگاه كن" - ...ولي مهم نيستش -
01:20:03.569 – 01:20:06.623
!مال"، لعنت بهت" - .چون شما باهم خواهيد بود -
01:20:06.721 – 01:20:12.856
!عزيزم منو نگاه کن !!!مـــــال"، نـــــــه! خـــداي مــــن"
01:20:15.759 – 01:20:19.526
،اون از 3 روانپزشک مختلف .براي خودش گواهي سلامت عقلي گرفته بود
01:20:19.653 – 01:20:23.879
.اينطوري برام سعي در اثبات جنونش غيرممکن شده بود
01:20:23.894 – 01:20:26.102
...پس، من فرار کردم
01:20:26.266 – 01:20:29.601
"يا حالا، يا هيچوقت، "كاب
01:20:39.667 – 01:20:42.203
.خيلي خب، بريم
01:20:42.224 – 01:20:45.741
من بچه‌هامون رو ترك كردم و از اون زمان .براي پيدا کردن راه برگشتم دارم تلاش مي کنم
01:20:45.758 – 01:20:50.248
.احساس گناهت، باعث ميشه وجودش برات معني پيدا کنه .و اين چيزيه که بهش قدرت ميده
01:20:50.261 – 01:20:54.279
.ولي تو مسئول فكري كه باعث نابوديش شد، نيستي
01:20:54.946 – 01:20:57.324
...و اگر بخوايم در اينکار موفق بشيم
01:20:57.377 – 01:21:02.751
.تو بايد خودت رو ببخشي .تو بايد باهاش روبرو بشي
01:21:02.784 – 01:21:04.839
.تو مجبور نيستي اينکارو تنهايي انجام بدي
01:21:04.928 – 01:21:07.37
...نه، نه، تو نميخواد - .من اينكارو بخاطر بقيه انجام ميدم -
01:21:07.446 – 01:21:12.324
چون اونا نمي دونن که با همراهي کردنت .تا اونجا چه خطري دارن مي کنن
01:21:18.093 – 01:21:19.526
.بايد حرکت کنيم
01:21:19.85 – 01:21:23.643
.وقت تمومه - .بسيارخب، من هيچ رمزي رو نمي دونم -
01:21:23.725 – 01:21:27.112
.نه اينکه عمداً نخوام بگم - چطوره بطور غيرارادي بگي، ها؟ -
01:21:27.313 – 01:21:30.138
،من الان يه نفر رو دارم که جلوي دفتر پدرت ايستاده
01:21:30.191 – 01:21:31.482
.و آمادست که رمز گاوصندوق رو وارد کنه
01:21:31.552 – 01:21:34.615
اولين عدد شش رقمي كه به ذهنت ميرسه .رو همين الان بگو
01:21:34.651 – 01:21:36.582
...من نمي دونم - !همين حالا -
01:21:36.646 – 01:21:43.678
!گفتم همين حالا! همين حالا - 1، 9، 4، 8، 2، 5 -
01:21:47.056 – 01:21:48.969
.تو مجبوري بهتر از اين کارت رو انجام بدي
01:21:48.98 – 01:21:53.384
.خيلي خب، دهنش رو ببند !ميخوايم بريم يکم ماشين سواري
01:21:56.694 – 01:22:01.42
ديگه ميخواين چيکار بکنين؟ ميخواي منو بكشين؟
01:22:05.835 – 01:22:08.19
چي فهميدي؟
01:22:08.195 – 01:22:11.09
،رابطه اون پسر با پدرش .بدتر از اون چيزيه که فکرشو مي کرديم
01:22:11.091 – 01:22:11.966
اين چطور ميخواد کمکمون بکنه؟
01:22:12.319 – 01:22:14.817
هرچي مشکلات شديدتر باشه .آسودگي بعد از ابراز کردنشون بيشتر ميشه
01:22:16.251 – 01:22:19.016
چطور ميخواي اونا رو آشتي بدي و بعد به دنبال نقاط قوتش باشي؟
01:22:19.045 – 01:22:20.971
خب ميبيني که دارم روش کار مي کنم، نمي بيني؟ - !فقط سريعتر -
01:22:21.022 – 01:22:22.93
.تصاوير ذهني دارن به سرعت نزديک ميشن
01:22:23.604 – 01:22:26.701
،قبل از اينکه کاملاً محاصره بشيم .بايد از اينجا بريم بيرون
01:23:01.957 – 01:23:03.224
!لعنتي
01:23:03.277 – 01:23:06.098
!تو نبايد از داشتن رؤياي بزرگتر بترسي، عزيزم
01:23:22.887 – 01:23:26.116
حالا بايد کينه و دشمني (فيشر) رو .از پدرش به پدرخواندش انتقال بديم
01:23:26.173 – 01:23:28.182
يعني ميخواي تنها رابطه مثبتش که با پدرخواندش داره) رو هم از بين ببري؟)
01:23:28.247 – 01:23:29.988
...نه، ما ميخوايم با آشکار کردن ذات واقعي پدرخواندش
01:23:30.041 – 01:23:32.587
.رابطش با پدرش رو درست کنيم
01:23:32.62 – 01:23:36.304
"ما بايد بيشتر از اينكه دنبال انجام مأموريت "سايتو .باشيم به فکر غارتگري اين سه تا "فيشر" باشيم
01:23:36.348 – 01:23:38.74
پس نيروهاي امنيتي چي ميشن؟ .هرچي به مراحل پايين تر بريم اوضاع بدتر ميشه
01:23:38.793 – 01:23:41.67
.نه، فکر کنم بايد از آقاي "چارلز" استفاده کنيم - .نه -
01:23:41.758 – 01:23:43.499
آقاي "چارلز" كيه؟ - !ايده بديه -
01:23:43.576 – 01:23:45.53
از لحظه اي که وارد هتل بشيم ...و بخوايم به "فيشر" نزديک بشيم
01:23:45.583 – 01:23:49.797
.نيروهاي امنيتيش محاصره مون کردن .ما مثل اون کار ِقبليمون از آقاي "چارلز" استفاده مي کنيم
01:23:49.85 – 01:23:51.993
پس قبلاً اينکارو انجام دادي؟ - .آره ولي جواب ندادش -
01:23:52.038 – 01:23:55.144
سوژه فهميد كه داره خواب ميبينه و !ضمير ناخودآگاهش ما رو تكه تكه كرد
01:23:55.232 – 01:23:56.749
!عاليه ولي كلي تجربه به دست آوردين، درسته؟
01:23:56.802 – 01:23:58.823
.ما بايد يه جوري حواسش رو پرت كنيم
01:23:58.876 – 01:24:01.874
مشكلي نيست، با يه خانم دوست ‌داشتني كه قبلاً از استفاده کردم چطورين؟
01:24:01.927 – 01:24:04.045
گوش كن، با دقت رانندگي مي کني، باشه؟ - .باشه -
01:24:04.072 – 01:24:06.864
.وگرنه اون پايين اوضاع وحشتناک خيلي ناپايدار ميشه
01:24:10.969 – 01:24:14.836
"زياد زود نپري، ما فقط يه بار از اون "ضربه .مي تونيم استفاده کنيم
01:24:14.868 – 01:24:17.347
،من برات موسيقي ميذارم و تو مي فهمي که نزديکه .بقيه کار، ديگه بعده خودته
01:24:17.837 – 01:24:19.928
حاضرين؟ - !حاضر -
01:24:21.102 – 01:24:22.349
!خواب هاي خوب ببينين
01:24:22.634 – 01:24:24.004
حوصله ات رو سر بردم؟
01:24:25.471 – 01:24:29.56
.داشتم داستان خودم رو برات ميگفتم .ولي فکر کنم خوشت نيومد
01:24:31.605 – 01:24:33.123
.من کلي مشغله فکري دارم
01:24:34.441 – 01:24:36.805
"اينم از آقاي "چارلز
01:24:41.256 – 01:24:43.931
آقاي "فيشر"، درسته؟
01:24:44.319 – 01:24:47.386
.از ديدن دوباره‌ شما خوشحالم .راد گرين" از بخش بازاريابي"
01:24:48.221 – 01:24:51.218
و شما هم بايد؟ - .دارم ميرم -
01:24:54.81 – 01:24:56.563
.اينم واسه وقتي که حوصله ات سر رفت
01:25:01.634 – 01:25:03.045
...حتماً بايد سر ِکارت گذاشته باشه
01:25:03.098 – 01:25:06.209
.مگر اينكه شماره تلفنش واقعاً 6 رقمي باشه
01:25:06.234 – 01:25:07.492
528-491
01:25:07.545 – 01:25:11.892
،روش جالبي براي دوست پيدا كردنه !و يكي كيف پولت رو اينطوري بدزده
01:25:15.441 – 01:25:17.869
!لعنتي ...خود کيف پول پول ارزشش
01:25:18.422 – 01:25:19.866
حدود 500$ بود، درسته؟
01:25:19.921 – 01:25:22.982
،گوش کن، نميخواد نگرانش باشي .همينطور که داريم صحبت مي کنيم، افرادم دنبالش هستن
01:25:22.994 – 01:25:24.994
آقاي "چارلز" كيه و چيكارست؟
01:25:25.022 – 01:25:28.729
يه طرح تاکتيکي براي اينکه "فيشر" رو .برعليه ضمير ناخودآگاهش بکنيم
01:25:29.012 – 01:25:30.585
چرا تو تأييدش نکردي؟
01:25:30.597 – 01:25:32.661
چون قراره که به هدف گفته بشه ،داره خواب ميبينه
01:25:32.714 – 01:25:35.13
.كه باعث جلب توجه بسيار زيادي به سمت ما ميشه
01:25:35.172 – 01:25:37.323
پس "كاب" گفتش كه نميتونه اينكارو كنه؟
01:25:37.329 – 01:25:40.346
..."پس حالا تو هم متوجه اين موضوع شدي که "کاب
01:25:40.399 – 01:25:43
چقدر از وقتش رو صرف انجام کارهايي مي کنه !که خودش ميگه هرگز نبايد انجام بديم
01:25:44.527 – 01:25:46.449
آقاي "سايتو"، ميشه يه لحظه وقتتون رو بگيرم؟
01:25:46.502 – 01:25:48.898
...اوه، اوه، ببخشيد، ولي - !صبر كن -
01:25:49.684 – 01:25:53.785
!به نظر ميرسه که دوباره -برگشتي !"خيلي سرگرم کننده بودي، آقاي "ايمز -
01:26:00.145 – 01:26:01.856
تکون هاي پرواز هواپيماست؟
01:26:01.893 – 01:26:05.555
،نه، خيلي نزديكتر بود .واسه رانندگي "پوسف" هستش
01:26:13.481 – 01:26:18.028
ببخشيد، گفتين شما كي هستين؟ - .راد گرين" از بخش بازاريابي" -
01:26:18.647 – 01:26:20.831
اين اصلاً حقيقت نداره، درسته؟
01:26:22.299 – 01:26:25.805
،اسم من آقاي "چارلز" هستش منو يادته، مگه نه؟
01:26:25.944 – 01:26:28.573
.من مسئول تيم حفاظتي شما در اينجا هستم
01:26:28.594 – 01:26:31.348
.هرکدوم توي يه طبقه پياده ميشيم و ادامه ميديم
01:26:31.353 – 01:26:33.876
.کيف پول رو هم يه جا بنداز .نيروهاي امنيتي دنبالش هستن
01:26:34.256 – 01:26:37.551
.باشه - .ما بايد وقت بيشتري براي "کاب" فراهم کنيم -
01:26:40.963 – 01:26:42.702
نيروي امنيتي، ها؟
01:26:44.268 – 01:26:47.137
تو براي هتل كار ميكني؟ - .نه، نه -
01:26:47.264 – 01:26:53.89
.من متخصص نوع خاصي از مسائل امنيتي هستم .حفاظت از ضمير ناخودآگاه
01:26:53.931 – 01:26:59.5
تو در مورد خواب و رؤيا صحبت مي کني؟ داري در مورد استخراج اطلاعات از ذهن حرف مي زني؟
01:26:59.58 – 01:27:04.578
...من براي حفاظت از شما اينجا هستم
01:27:15.234 – 01:27:17.275
آقاي "فيشر" من براي حفاظت ...از شما در مواردي هستم
01:27:17.328 – 01:27:21.279
که اگر کسي بخواد از طريق خواب .به ذهنتون دسترسي پيدا کنه
01:27:21.361 – 01:27:26.606
شما اينجا در امان نيستين .اونا به دنبالتون هستن
01:27:44.949 – 01:27:47.18
هواي عجيبيه، درسته؟
01:27:51.393 – 01:27:54.5
احساس ميكني؟
01:27:54.591 – 01:27:56.143
چه اتفاقي داره ميوفته؟
01:27:56.385 – 01:27:59.349
کاب" داره توجه "فيشر" رو" ،به عجيب بودن خواب جلب مي کنه
01:27:59.402 – 01:28:02.185
كه باعث ميشه ضمير ناخودآگاهش به دنبال .افرادي که در خواب هستن بگرده
01:28:02.527 – 01:28:05.77
.دنبال من !زودباش، منو ببوس
01:28:10.669 – 01:28:14.246
.هنوز دارن به ما نگاه ميكنن - !آره، ولي ارزش امتحان کردن رو داشت -
01:28:14.354 – 01:28:16.859
.ما بايد احتمالاً از اينجا بريم
01:28:32.657 – 01:28:36.313
احساس ميكني؟ شما در واقع "براي اين كار آموزش ديدين، آقاي "فيشر
01:28:36.371 – 01:28:40.143
به عجيب بودن تغيير آب و هوا .و تغيير جهت جاذبه‌ زمين توجه كنين
01:28:40.177 – 01:28:43.932
،هيچكدوم از اينا واقعي نيستش .شما در خواب هستين
01:28:48.118 – 01:28:50.62
...حالا ساده ترين راه براي اينكه خودتون امتحان كنين
01:28:50.673 – 01:28:54.487
اينه که سعي کنين به خاطر بيارين که چطور به اين هتل اومدين، مي تونين اينکارو بکنين؟
01:28:54.925 – 01:28:57.08
....آره ... من
01:28:57.313 – 01:28:59.739
،يه نفس عميق بکشين ،و تمرين هاتون رو بخاطر بيارين
01:28:59.764 – 01:29:03.303
،اين حقيقت رو که شما در خواب هستين رو باور کنين .و منم اينجام تا ازتون محافظت کنم
01:29:03.356 – 01:29:04.649
.ادامه بدين
01:29:10.977 – 01:29:13.942
تو واقعي نيستي؟ - .نه، نه -
01:29:14.095 – 01:29:16.703
.من تصويري از ضمير ناخودآگاه شما هستم
01:29:16.789 – 01:29:21.532
من به اينجا فرستاده شدم تا در مورادي که استخراج کنندگان .افکار سعي کنن شما رو وارد خواب کنن ازتون محافظت کنم
01:29:22.004 – 01:29:25.295
و مطمئنم كه اين همون اتفاقيه "که الان داره ميفته، آقاي "فيشر
01:29:25.959 – 01:29:30.257
،باشه... باشه .باشه
01:29:33.22 – 01:29:39.216
ميتوني منو از اينجا ببري بيرون؟ - .حتماً. دنبالم بياين -
01:29:53.063 – 01:29:54.65
.همينجا باش
01:29:59.312 – 01:30:01.345
!خداي من چيکار داري مي کني؟
01:30:01.39 – 01:30:03.728
.اين آدمها به اينجا فرستاده شدن تا شما رو بدزدن
01:30:03.749 – 01:30:07.237
.اگه كمك منو ميخواي، بايد آروم باشي
01:30:08.258 – 01:30:11.705
"ازت ميخوام که باهام همکاري کني، آقاي "فيشر
01:30:22.191 – 01:30:26.311
اگه اين يه خوابه، من فقط بايد خودمو بکشم تا از خواب بيدار شم، درسته؟
01:30:26.374 – 01:30:28.454
"اگه جاي شما بودم اينكارو نميكردم، آقاي "فيشر
01:30:28.456 – 01:30:34.238
من مطمئنم كه به شما داروي بيهوشي دادن .و اگه اون ماشه رو بكشي، ممکنه از خواب بيدار نشي
01:30:34.318 – 01:30:39.502
.ممکنه که به يه وضعيت ديگه اي از خواب وارد بشي .مي دوني که درباره چي صحبت مي کنم
01:30:40.858 – 01:30:43.651
.تمرينات رو بخاطر بيار
01:30:43.772 – 01:30:47.433
يادته چي بهت گفتم؟ .اسلحه رو بده به من
01:30:58.679 – 01:31:00.931
اين اتاق بايد درست زير اتاق 528 باشه، آره؟
01:31:00.933 – 01:31:02.751
آره
01:31:11.008 – 01:31:16.447
.فكر كنين آقاي "فيشر"، فکر کنين قبل از اين خواب چي به يادتون مياد؟
01:31:16.7 – 01:31:21.918
اونجا ... اونجا كلي تيراندازي شد .و اونجا... بارون ميومد
01:31:22.416 – 01:31:26.309
!"عمو "پيتر .خداي من، ما دزديده شديم
01:31:26.37 – 01:31:28.869
شما رو کجا نگه داشته بودن؟
01:31:31.348 – 01:31:34.634
.اونا مارو پشت يه وَن گذاشته بودن - .اين موضوع تغيير جاذبه زمين رو توجيه ميكنه -
01:31:34.755 – 01:31:36.976
،شما الان پشت يه وَن هستين .ادامه بده
01:31:36.978 – 01:31:42.56
...اون يه ارتباطي با يه چيز داشت ...يه ارتباطي با يه گاوصندوق
01:31:43.373 – 01:31:45.135
!خدايا، چقدر بياد آوردنش سخته
01:31:45.212 – 01:31:47.703
مثل تلاش در بخاطر آوردن .يه خواب بعد از بيدار شدن مي مونه
01:31:47.753 – 01:31:50.326
.گوش كن، اينكار به سالها تمرين احتياج داره
01:31:50.39 – 01:31:52.805
...تو و "براونينگ" به اين خواب کشيده شدين
01:31:52.858 – 01:31:55.319
.چون اونا سعي دارن يه چيزي رو از ذهنتون بدزدن
01:31:55.372 – 01:31:58.936
.ازت ميخوام تمركز كني و بياد بياري اون چي بوده
01:31:59.248 – 01:32:00.807
اون چيه آقاي "فيشر"؟ !فكر كنين
01:32:00.86 – 01:32:02.548
!يه رمز
01:32:02.601 – 01:32:05.388
اونا ازم اولين عددي که .به ذهنم مي رسيد رو ميخواستن
01:32:05.441 – 01:32:07.934
اونا سعي دارن اون عدد رو .از ضمير ناخودآگاهتون بدزدن
01:32:07.987 – 01:32:11.2
.اون مي تونه معرف هرچيزي باشه .ما الان داخل يه هتل هستيم
01:32:12.455 – 01:32:15.692
.ما بايد شماره اتاق هاي هتل رو امتحان کنيم اون شماره چي بوده، آقاي "فيشر"؟
01:32:15.745 – 01:32:18.554
،سعي كنين بخاطر بيارين .اين خيلي مهمه
01:32:18.556 – 01:32:20.933
... پنج
01:32:20.986 – 01:32:23.73
...پنج ... دو .يه عددي مثل... يه عدد طولاني بود
01:32:23.783 – 01:32:24.94
.براي شروع خوبه .مي تونيم از اونجا شروع کنيم
01:32:25.142 – 01:32:27.058
.طبقه پنجم - .باشه -
01:32:27.111 – 01:32:31.186
پس تو از يه تايمر استفاده مي کني؟ - .نه، من بايد خودم اونو تشخيص بدم -
01:32:31.239 – 01:32:34.936
زماني که همه شما در اتاق 528 خواب هستين .من منتظر "ضربه"، "يوسف" خواهم بود
01:32:34.989 – 01:32:37.003
خب، از کجا اونو تشخيص ميدي؟ - .با صداي موسيقي بهم علامت ميده -
01:32:37.056 – 01:32:40.677
و بعدش زمانيکه وَن به گاردريل پل برخورد کنه .بايد کارمون بدون اشتباه باشه
01:32:40.93 – 01:32:44.431
بنابراين ما هم يه "ضربه" خوب و .هماهنگ شده خواهيم داشت
01:32:44.484 – 01:32:46.84
.اگر خيلي زود باشه، ما نمي تونيم از خواب خارج بشيم
01:32:46.894 – 01:32:50.135
و اگر هم خيلي دير باشه .من قادر نخواهم بود که خودمون رو بندازم (بمب رو فعال کنم)
01:32:50.189 – 01:32:51.553
چرا نمي توني؟
01:32:51.607 – 01:32:56.606
،چون وَن درحال سقوط آزاد خواهد بود .تو هم نمي توني بدون نيروي جاذبه بيوفتي
01:32:56.807 – 01:32:58.546
.درسته
01:33:03.106 – 01:33:06.545
.اونا افرادم هستن
01:33:30.051 – 01:33:32.625
آقاي "چارلز"؟ - مي دوني اون چيه آقاي "فيشر"؟ -
01:33:32.679 – 01:33:36.52
.آره، فکر کنم بدونم .اونا سعي داشتن شما رو وارد خواب کنن -
01:33:36.693 – 01:33:38.863
.من همين الان در خواب هستم - .دوباره وارد کنن-
01:33:38.917 – 01:33:42.124
منظورت چيه؟ يه خواب درون يه خواب ديگه؟
01:33:42.126 – 01:33:44.995
.هي، ميبينم كه دوباره قيافت رو عوض کردي
01:33:44.997 – 01:33:46.983
عذر ميخوام؟
01:33:47.136 – 01:33:51.076
،اوه، ببخشيد .من شما رو با يکي از دوستام اشتباه گرفتم
01:33:52.373 – 01:33:55.043
!مطمئنم دوست خوشتيپي داري
01:33:56.247 – 01:34:00.323
.اون تصور ذهني "فيشر" از "براونينگ" هستش .بيا بريم دنبالش و ببينيم رفتارش چطوريه
01:34:00.325 – 01:34:02.86
چرا؟ - ...چون طرز رفتارش بهمون نشون ميده -
01:34:02.862 – 01:34:06.037
فيشر" به انگيزه "براونينگ" اونطور که" .ميخوايم مشکوک ميشه يا نه
01:34:11.399 – 01:34:14.667
عمو "پيتر"؟ - گفتي كه شما باهم دزديه شدين؟ -
01:34:14.669 – 01:34:17.814
خب، دقيقاً نه. اونا قبلش اونو گرفته بودن .و داشتن شکنجه َش ميدادن
01:34:17.816 – 01:34:20.725
و تو ديدي اونو شكنجه كنن؟
01:34:26.88 – 01:34:31.284
آدم رباها براي تو کار مي کردن؟ - ..."رابرت" -
01:34:31.286 – 01:34:35.505
تو سعي داشتي در اون گاوصندوق رو باز كني؟ و بتوني به اون يکي وصيت نامه برسي؟
01:34:35.507 – 01:34:39.733
.کمپاني "فيشر-مارو" كل زندگي بوده .نمي تونم بهت اجازه بدم اونو نابود کني
01:34:39.735 – 01:34:42.278
.من که نميخوام ميراثم رو دور بندازم چرا بايد همچين چيزي بخوام؟
01:34:42.28 – 01:34:47.047
نمي تونستم بهت اجازه بدم .جلوي آخرين طعنه و سرزنش پدرت بايستي
01:34:47.459 – 01:34:50.498
چه طعنه‌اي؟ - ...وصيت نامه "رابرت"، اون وصيت نامه -
01:34:50.5 – 01:34:52.687
.آخرين توهينش به تو بود
01:34:52.689 – 01:34:56.57
...يه رقابت براي تو که يه چيزي براي خودت بسازي
01:34:56.572 – 01:35:00.933
با گفتن اين حرف بهت که .تو لياقت دستاوردهاي اون رو نداري
01:35:05.644 – 01:35:09.285
چي، اينکه ازم نااميد بود، ها؟
01:35:09.585 – 01:35:12.252
.متأسفم
01:35:12.654 – 01:35:15.884
.ولي... اون اشتباه مي کنه
01:35:16.645 – 01:35:19.266
تو مي توني يه کمپاني بهتر از .چيزي که اون تابحال ساخته بود، بسازي
01:35:19.32 – 01:35:21.779
...آقاي "فيشر"؟ !داره دروغ ميگه
01:35:21.833 – 01:35:23.992
از كجا ميدوني؟ - .بهم اعتماد كن. اين كار ِمنه -
01:35:24.046 – 01:35:27.1
اون داره يه چيزي رو مخفي ميكنه .و ما بايد بفهميم که اون چيه
01:35:28.408 – 01:35:32.022
ازت ميخوام همون كاري رو باهاش بکني .كه اون ميخواست با شما بكنه
01:35:34.147 – 01:35:37.888
ما وارد ضميرناخودآگاهش ميشيم و مي فهميم .که اون چي بوده که نميخواسته تو بفهمي
01:35:39.704 – 01:35:41.946
.باشه
01:35:47.11 – 01:35:47.98
.اون خوابيد
01:35:47.982 – 01:35:50.774
صبرکن، ما دقيقاً ميخوايم وارد ضمير ناخودآگاه کي بشيم؟
01:35:50.828 – 01:35:52.247
.ما وارد ذهن "فيشر" ميشيم
01:35:52.301 – 01:35:55.083
،ولي من بهش گفتم که وارد ذهن "براونينگ" ميشيم .پس اون مي تونه عضوي از تيممون بشه
01:35:55.137 – 01:35:57.397
اون ميخواد بهمون کمک بکنه که !وارد ضمير ناخودآگاه خودش بشيم
01:35:57.451 – 01:35:58.473
.درسته
01:35:58.827 – 01:36:01.55
!نيروهاي امنيتي ميخوان بريزن روي سر و کلت، ها؟
01:36:01.604 – 01:36:04.163
و منم اونا رو به سمت يه !تعقيب و گريز باحال راهنمايي خواهم کرد
01:36:04.217 – 01:36:05.909
.فقط قبل از "ضربه" برگرد همين جا
01:36:05.913 – 01:36:07.785
!"بگير بخواب، آقاي "ايمز
01:36:12.118 – 01:36:14.101
حالت خوبه؟
01:36:16.922 – 01:36:21.2
هي، حالت خوبه؟ - .آره، آره. من... من خوبم. آماده‌ام -
01:36:33.935 – 01:36:39.026
كاب"؟ "كاب"؟" اون پايين چه خبره؟
01:36:42.012 – 01:36:44.501
.اميدوارم حقايقي باشه كه ما ميخوايم "فيشر" بدونه
01:36:44.555 – 01:36:47.176
منظورم اينه، كه اون پايين براي تو چي هستش؟
01:39:22.732 – 01:39:25.185
!ديدين چي شد؟
01:39:43.264 – 01:39:45.212
(ايمز"، اين خواب توئه (نوبت توئه"
01:39:45.266 – 01:39:48.197
ازت ميخوام كه نيروهاي امنيتي رو از ساختمون دور كني، فهميدي؟
01:39:48.251 – 01:39:50.43
كي "فيشر" رو راهنمايي خواهد کرد؟ - .من که نمي تونم -
01:39:50.484 – 01:39:52.936
تمام مسيرها و هرچيزي که ممکنه .در خطر پيدا شدن باشه رو پيدا کن
01:39:52.99 – 01:39:55.805
.من اينجا رو طراحي كردم - .نه، تو با من مياي -
01:39:55.86 – 01:39:57.634
.من ميتونم اين كارو بكنم
01:39:57.688 – 01:40:00.326
.باشه، تو از مسيري برو که به مجتمع ميرسه
01:40:00.415 – 01:40:03.086
.فيشر"، تو هم با اون ميري" - .باشه -
01:40:03.175 – 01:40:07.787
هي، تو چي ميشي؟ - .مراقب اين باش، من تمام مدت بهش گوش ميدم -
01:40:07.841 – 01:40:09.85
...پنجره طبقه بالايي به اندازه کافي برام بزرگه
01:40:09.904 – 01:40:11.718
.تا بتونم شما رو از برج جنوبي پوشش بدم مي بينيش؟
01:40:11.772 – 01:40:14.705
آره. تو وارد اونجا نميشي؟ - ...براي اينكه بتوني حقيقت رو درباره پدرت بفهمي -
01:40:14.759 – 01:40:18.159
.تو بايد خودت تنهايي وارد ذهن "براونينگ" بشي
01:40:19.598 – 01:40:21.33
!"بيا بريم، "فيشر
01:41:16.605 – 01:41:20.486
!زنگ خطر رو بزن !زنگ خطر رو بزن
01:41:20.54 – 01:41:21.564
!حركت كنين
01:41:23.747 – 01:41:25.362
!برو
01:41:39.64 – 01:41:41.866
!اونا دارن بهم تيراندازي مي کنن
01:41:51.954 – 01:41:53.588
.اميدوارم که آماده باشن
01:42:02.844 – 01:42:05.005
!الان خيلي زوده
01:42:10.554 – 01:42:12.204
كاب"، اونو ميشنوي؟"
01:42:12.293 – 01:42:15.657
اولين بار حدود 20 دقيقه پيش موسيقي رو شنيدم .فکر کردم که صداي باد هستش
01:42:15.846 – 01:42:18.308
،آره، ميشنوم .صداي موسيقيه
01:42:18.462 – 01:42:21.615
خب چيكار بايد بكنيم؟ - .سريعتر حرکت کن -
01:42:26.858 – 01:42:29.068
.پريدن "يوسف" 10 ثانيه طول مي کشه
01:42:30.992 – 01:42:33.057
.که به "آرتور" 3 دقيقه وقت ميده
01:42:34.416 – 01:42:37.002
!هي
01:42:37.057 – 01:42:38.805
به ما چقدر وقت ميده؟ - .شصت دقيقه -
01:42:38.859 – 01:42:40.472
اونا مي تونن اون مسير رو يک ساعته طي کنن؟
01:42:40.545 – 01:42:42.469
.اونها هنوز بايد از دامنه وسطي پايين برن
01:42:42.523 – 01:42:44.782
،خب، پس اونا به يه مسير تازه احتياج دارن .يه مسير سرراست تر
01:42:56.667 – 01:42:58.319
.اون مثل يه مارپيچ طراحي شده
01:42:58.373 – 01:43:01.052
بايد يه مسير دسترسي وجود داشته باشه که بتونيم ميانبر بزنيم، درسته؟
01:43:01.106 – 01:43:02.838
ايمز"؟"
01:43:25.876 – 01:43:26.806
ايمز" چيزي به طرح اضافه نكرد؟"
01:43:26.86 – 01:43:28.855
،فکر نمي کنم که بايد بهت بگم ...اگر "مال" بفهمه
01:43:28.909 – 01:43:31.6
،ما وقت اين حرفارو نداريم اون چيزي اضافه كرد؟
01:43:31.654 – 01:43:34.149
اون يه سيستم تهويه هوا اضافه کرد .که بتونه از مارپيچ ميانبر بزنه
01:43:34.203 – 01:43:35.476
.خوبه، براشون توضيح بده
01:43:35.53 – 01:43:37.099
سايتو"؟" - .بگو -
01:44:10.06 – 01:44:12.258
!تناقض
01:45:21.595 – 01:45:24.568
اون چي بود؟ - ."ضربه" -
01:45:25.21 – 01:45:28.207
كاب"، ما اونو از دست داديم؟" - .آره، از دست داديمش -
01:45:28.218 – 01:45:33.301
نميتونستي به جاي اين، خواب يه ساحل لعنتي رو مي ديدي؟
01:45:36.069 – 01:45:38.247
حالا بايد چيكار بكنيم؟
01:45:38.401 – 01:45:40.543
.قبل از "ضربه" بعدي، كار رو تموم ميكنيم
01:45:40.597 – 01:45:43.394
کدوم "ضربه" بعدي؟ - .وقتي كه وَن به سطح آب برخورد كنه -
01:46:06.317 – 01:46:08.71
اگر ميخواين يه تماس بگيرين .لطفاً گوشي رو قطع کرده و مجدد تماس بگيرين
01:46:08.764 – 01:46:10.624
... اگر به كمك نياز دارين
01:46:10.678 – 01:46:14.443
چطور شما رو بدون جاذبه بندازم؟
01:46:16.633 – 01:46:19.678
،آرتور" حدود چند دقيقه وقت داره" .ما هم حدود 20 دقيقه
01:46:43.01 – 01:46:44.628
حالت خوبه؟
01:46:49.526 – 01:46:52.517
!تکون بخورين !برگردين به سمت پايگاه
01:46:56.952 – 01:46:59.9
يه جاي کار ايراد داره، اونا دارن ميان .به سمت شما، انگار يه چيزي فهميدن
01:47:01.841 – 01:47:04.886
فقط يکمي زمان برامون جور کن، باشه؟ !زودباش
01:47:05.34 – 01:47:07.433
.دارم ميام
01:48:46.255 – 01:48:48.666
،اونجا يه اتاق نشيمنه .و يکمي محکمتره
01:48:48.72 – 01:48:50.195
اگر هيچ پنجره اي نداشت، به نظرت محکمتر نميشد؟
01:48:50.249 – 01:48:51.737
نه، منظورم اين بود اگر پنجره داره !پس خيلي محکم نيستش
01:48:51.791 – 01:48:54.29
فقط اميدوار باشيم "فيشر" از چيزي که .اون تو پيدا مي کنه خوشش بياد
01:48:56.024 – 01:48:57.939
آيا اون تصاوير هم قسمتي از ضمير ناخودآگاهش هستن؟
01:48:58.193 – 01:48:59.695
.آره
01:48:59.849 – 01:49:01.294
يعني داري اون قسمت از ذهنش رو نابود مي کني؟
01:49:01.348 – 01:49:03.524
نه، نه .اونا فقط تصاوير ذهنيش هستن
01:49:28.626 – 01:49:30.103
.ما رسيديم
01:49:30.157 – 01:49:33.391
،کسي اونجا نيستش ولي عجله کنين .يه ارتش كامل هستش که داره به سمتتون مياد
01:49:59.471 – 01:50:01.249
.ما داخل شديم
01:50:50.062 – 01:50:53.155
.يه نفر ديگه هم اينجاست - !فيشر"، اين يه دامه، از اونجا خارج شو" -
01:50:55.084 – 01:50:57.164
...زودباش، يکمي پايين تر
01:51:01.986 – 01:51:08.332
!کاب" نه، اون واقعي نيست" - از کجا اينو مي دوني؟ -
01:51:08.386 – 01:51:12.293
،اون فقط يه تصوير ذهنيه !فيشر"... "فيشر" واقعيه"
01:51:16.304 – 01:51:17.947
.سلام
01:51:22.791 – 01:51:26.021
!"ايمز"! "ايمز" !زود خودت رو به اونجا برسون
01:52:09.433 – 01:52:11.978
چه اتفاقي افتادش؟ - .مال"، "فيشر" رو كشت" -
01:52:14.72 – 01:52:16.976
.من نتونستم بزنمش
01:52:17.13 – 01:52:18.878
...ولي ديگه احيا کردنش هيچ فايده اي نداره
01:52:18.932 – 01:52:23.153
،ذهنش تا الان اون پايين به دام افتاده .ديگه تموم شدش
01:52:23.607 – 01:52:25.789
پس همين؟ يعني ما شکست خورديم؟
01:52:25.843 – 01:52:28.56
،كارمون تموم شد .متأسفم
01:52:31.772 – 01:52:35.241
خب، اون من نيستم که ميخوام پيش خونوادم برگردم، درسته؟
01:52:35.495 – 01:52:37.551
خيلي حيف شد! واقعاً دلم ميخواست .بدونم اون تو چه اتفاقي ميوفته
01:52:37.605 – 01:52:41.029
...قسم ميخورم که موفق ميشديم - .پس بيا بريم بمب ها رو کار بذاريم -
01:52:43.188 – 01:52:45.304
.نه، هنوزم يه راه ديگه وجود داره
01:52:45.758 – 01:52:48.13
.ما فقط بايد اون پايين به دنبال "فيشر" بريم
01:52:48.184 – 01:52:49.339
.وقتشو نداريم
01:52:49.493 – 01:52:53.118
.نه، ولي اون پايين وقت به اندازه کافي هستش
01:52:53.472 – 01:52:54.663
.و ما اونو پيدا خواهيم کرد
01:52:54.717 – 01:52:59.078
باشه، به محض اينکه "آرتور" برات موسيقي رو گذاشت .از دستگاه شوک براي به هوش آوردنش استفاده کن
01:52:59.132 – 01:53:02.852
.ما ميتونيم از اون پايين "ضربه" رو بهش بزنيم
01:53:02.906 – 01:53:04.44
.ببين، تو هم اونو وارد اونجا بکن
01:53:04.594 – 01:53:07.446
،به محض اينکه موسيقي تموم شد .بيمارستان رو منفجر كن
01:53:07.5 – 01:53:10.77
.و همه مون با "ضربه" به مراحل بالاتر برمي گرديم
01:53:11.832 – 01:53:13.417
.ارزش امتحانش رو داره
01:53:13.471 – 01:53:16.655
سايتو" هم مي تونه تا زماني که" .بمب هارو کار ميذارم جلوي نگهبانها رو بگيره
01:53:16.709 – 01:53:19.119
سايتو" نمي تونه زنده بمونه، مي تونه؟"
01:53:19.961 – 01:53:22.437
!کاب"، زودباش" .ما بايد سعيمون رو بکنيم
01:53:22.591 – 01:53:23.517
!بريم
01:53:23.871 – 01:53:26.434
،ببين، اگر تا زمان "ضربه" شما برنگشتين (من با شما يا بدون شما برمي گردم (منتظرتون نمي مونم
01:53:26.488 – 01:53:29.084
،درست ميگه .درست ميگه
01:53:34.287 – 01:53:35.952
،مي تونم در اتفاقي که قراره اونجا بيوفته بهت اعتماد کنم؟
01:53:36.006 – 01:53:37.654
.منظورم اينه كه "مال" هم اون پايين خواهد بود
01:53:37.708 – 01:53:40.065
،مي دونم کجا بايد پيداش کنم .فيشر" هم پيش اونه"
01:53:40.119 – 01:53:41.858
از كجا مي دوني؟
01:53:41.912 – 01:53:46.758
،اون ازم ميخواد که برم دنبالش .ازم ميخواد که باهاش به اون پايين برگردم
01:54:13.64 – 01:54:15.278
حالت خوبه؟
01:54:21.65 – 01:54:24.445
اينجا دنياي توئه؟ - !بود -
01:54:25.354 – 01:54:27.296
.اينجا جاييه که "مال" خواهد بود
01:54:28.087 – 01:54:29.853
.بيا
01:55:16.469 – 01:55:18.763
...سايتو"؟"
01:55:18.817 – 01:55:22.731
ازت ميخوام... ازت ميخوام تا زماني که من ميرم بمب هارو کار ميذارم مراقب "فيشر" باشي، باشه؟
01:55:22.785 – 01:55:26.424
!گفتي که توي اينکار جايي براي توريست ها نيستش
01:55:28.077 – 01:55:30.773
!احمق نشو
01:56:02.777 – 01:56:05.138
همه اينارو شما ساختين؟ !اين شگفت انگيزه
01:56:05.192 – 01:56:07.197
.ما سالها صرف ساختنش کرديم
01:56:08.251 – 01:56:10.94
.ما اونو با خاطراتمون شروع کرديم
01:56:17.238 – 01:56:18.904
.از اين طرف
01:57:00.089 – 01:57:04.347
.اينجا محله ما بودش .اين مکان متعلق به گذشتمونه
01:57:04.601 – 01:57:09.105
،اون اولين آپارتمانمون بود .بعد به ساختموني که اونجاست رفتيم
01:57:09.359 – 01:57:11.935
،بعد از اينكه "مال" حامله شد .اونجا تبديل به خونه مون شد
01:57:11.989 – 01:57:14.883
شما همه اينجا رو از روي خاطراتتون بازسازي کردين؟
01:57:15.037 – 01:57:17.397
،همونطور که بهت گفتم .ما وقت بسيار زيادي داشتيم
01:57:17.451 – 01:57:19.148
اونجا کجاست؟
01:57:19.902 – 01:57:22.489
.اون خونه ايه که "مال" توش بزرگ شدش
01:57:22.543 – 01:57:24.682
اون داخل اونجا هستش؟ - .نه -
01:57:25.036 – 01:57:26.614
.بيا
01:57:26.668 – 01:57:29.921
ما هردو دوست داشتيم که توي يه خونه زندگي کنيم .ولي عاشق اينجور ساختمون بوديم
01:57:29.975 – 01:57:32.965
در دنياي واقعي، ما مجبور بوديم .انتخاب کنيم، ولي اينجا نه
01:58:13.476 – 01:58:15.886
چطور ميخواي "فيشر" رو برگردوني؟
01:58:15.94 – 01:58:18.438
.مجبورم با يه جور "ضربه" اينکارو انجام بدم
01:58:18.492 – 01:58:20.278
چي؟
01:58:20.732 – 01:58:21.982
!في البداهست
01:58:22.136 – 01:58:26.524
.گوش كن، يه چيزي هست که بايد درباره من بدوني .درباره "آغاز" ايده
01:58:39.74 – 01:58:43.64
،ايده مثل يه ويروس مي مونه ...انعطاف پذير
01:58:44.643 – 01:58:45.993
.و به شدت واگير داره
01:58:46.16 – 01:58:49.792
.كوچكترين بذر يه ايده مي تونه رشد بكنه
01:58:50.046 – 01:58:55.755
مي تونه رشد بكنه و برات معني پيدا کنه .يا اينکه نابودت کنه
01:58:58.363 – 01:59:04.381
:کوچکترين ايده مثل "دنياي تو واقعي نيستش"
01:59:04.435 – 01:59:08.426
.يک ايده کوچيک و ساده که همه چيزو تغيير ميده
01:59:09.2 – 01:59:13.879
.خيلي از دنياي خودت مطمئني !از اينکه چي واقعيه و چي غير واقعي
01:59:13.933 – 01:59:16.675
فکر مي کني اونم واقعيه؟
01:59:17.612 – 01:59:21.452
يا اينکه فکر مي کني اونم مثل من گم شده؟
01:59:21.574 – 01:59:24.577
."من ميدونم چي واقعيه، "مال
01:59:25.382 – 01:59:28.075
ديگه هيچ شکي نداري؟
01:59:28.229 – 01:59:31.206
ديگه احساس آزاد و اذيت کردن کسي رو نداري، "دام"؟
01:59:31.26 – 01:59:35.224
ديگه دورتادور دنيا بوسيله يه شركت هاي ناشناس و نيروهاي پليس تحت تعقيب نيستي؟
01:59:35.378 – 01:59:38.988
همونجور که تصاوير ضمير ناخودآگاه ...به دنبال افرادي که در خواب هستن ميوفته
01:59:39.342 – 01:59:42.23
...قبول کن
01:59:42.384 – 01:59:45.157
.که ديگه به هيچ واقعيتي اعتقاد نداري
01:59:45.311 – 01:59:49.693
،پس انتخاب کن .انتخاب کن که اينجا باشي
01:59:50.047 – 01:59:51.899
.منو انتخاب كن
02:00:17.543 – 02:00:20.452
،مي دوني که چيکار بايد بکنم ...مجبورم که پيش بچه هامون برگردم
02:00:20.506 – 02:00:22.578
.چون تو ترکشون کردي
02:00:22.732 – 02:00:25.501
.چون تو ما رو ترك كردي - !اشتباه مي كني -
02:00:25.655 – 02:00:28.575
.اصلاً - .تو گيج شدي -
02:00:29.528 – 02:00:31.841
.بچه هاي ما اينجا هستن
02:00:31.895 – 02:00:35.494
،و دلت ميخواد که دوباره صورتاشون رو ببيني درسته؟
02:00:35.548 – 02:00:39.091
"آره، ولي ميخوام اونا رو اون بالا ببينم، "مال
02:00:52.544 – 02:00:55.131
اون بالا؟
02:00:55.185 – 02:01:01.389
،به حرف خودت گوش کن .اينا بچه هاي ما هستن، ببين
02:01:01.443 – 02:01:03.705
جيمز"؟" فيليپا"؟"
02:01:03.759 – 02:01:06.228
.اينکارو نکن "مال"، خواهش مي کنم .اونا بچه هاي من نيستن
02:01:06.282 – 02:01:08.771
،تو دائم داري اين حرف رو به خودت مي زني .ولي اونو باور نمي کني
02:01:08.825 – 02:01:10.702
.نه، من مي دونم - اگر که اشتباه كني چي؟ -
02:01:10.756 – 02:01:13.403
اگر من چيزي باشم که واقعيه، چي؟
02:01:14.395 – 02:01:23.482
.تو دائم داري چيزي رو که ميدوني به خودت ميگي ولي به چي باور داري؟ ... احساست چيه؟
02:01:24.843 – 02:01:26.844
!گناه
02:01:26.898 – 02:01:30.109
"من احساس گناه مي کنم "مال
02:01:30.163 – 02:01:34.22
،و مهم نيست چه کاري انجام بدم ... مهم نيست چقدر نااميد باشم
02:01:34.274 – 02:01:38.668
...مهم نيست چقدر گيج شدم ...اين احساس گناه هميشه وجود داره
02:01:38.722 – 02:01:41.53
.و حقيقت رو به يادم مياره
02:01:41.784 – 02:01:44.817
چه حقيقتي؟
02:01:45.71 – 02:01:51.048
ايده اي که باعث شد واقعيت رو .زير سؤال ببري، از طرف من بودش
02:01:54.223 – 02:01:57.369
تو اون ايده رو در ذهن من قرار دادي؟
02:01:58.372 – 02:02:00.334
اون درباره چي صحبت مي کنه؟
02:02:01.076 – 02:02:06.395
دليلي که مي دونستم "آغاز" ايده امکان پذيره .اين بود که اونو اولين بار روي اون انجام دادم
02:02:07.273 – 02:02:10.531
.من اونو روي همسر خودم انجام دادم - چرا؟ -
02:02:11.085 – 02:02:13.23
.ما اينجا گم شده بوديم
02:02:13.384 – 02:02:18.043
،مي دونستم که بايد از اينجا فرار کنيم .ولي اون نميخواست قبول بکنه
02:02:21.087 – 02:02:27.507
اون يه رازي رو که در اعماق وجودش بود .مخفي كرده بود
02:02:27.561 – 02:02:32.073
.حقيقتي که يه زماني فهميده بودش .ولي اون ترجيح داد فراموشش كنه
02:02:32.695 – 02:02:34.761
.اون نميتونست خودش رو آزاد کنه
02:02:37.693 – 02:02:40.254
.بنابراين من تصميم گرفتم دنبالش بگردم
02:02:41.021 – 02:02:45.95
،به اعماق ذهن اون رفتم .و اون جاي مخفي رو پيدا کردم
02:02:46.009 – 02:02:51.26
،من وارد اونجا شدم .و يه ايده در ذهنش قرار دادم
02:02:51.314 – 02:02:55.893
.يک ايده کوچيک و ساده که همه چيز رو تغيير ميداد
02:03:00.551 – 02:03:03.023
:اين فکر که "دنياي ما واقعي نبوده"
02:03:15.391 – 02:03:18.513
"و مرگ تنها راه فرار بوده"
02:03:26.05 – 02:03:28.173
... تو منتظر يه قطاري
02:03:29.622 – 02:03:32.464
... قطاري كه تو رو به دوردست ها ميبره
02:03:34.318 – 02:03:37.016
... خودت ميدوني كه اميدواري اين قطار تو رو به كجا ببره
02:03:38.062 – 02:03:40.288
... ولي مطمئن نيستي که بدوني
02:03:41.386 – 02:03:43.389
...!ولي مهم نيست
02:03:44.047 – 02:03:47.944
حالا بهم بگو چرا؟ - !چون ما باهم خواهيم بود -
02:03:51.713 – 02:03:56.446
و هيچوقت نمي دونستم که ... اون ايده ... مثل يه سرطان در ذهنش رشد مي کنه
02:03:56.5 – 02:04:00.409
.حتي بعد از اينکه اون از خواب بيدار ميشد
02:04:01.063 – 02:04:05.656
،حتي بعد از اينكه تو به واقعيت برميگشتي
02:04:06.373 – 02:04:10.161
.تو بازهم باور داشتي که دنيات واقعي نبوده
02:04:12.509 – 02:04:15.422
.و مرگ تنها راه فرار بوده
02:04:15.576 – 02:04:17.809
!مـــال"، نــــــه" !خــــداي مـــن
02:04:18.063 – 02:04:21.771
تو ذهن منو مسموم كرده بودي؟ - .من سعي داشتم نجاتت بدم -
02:04:21.825 – 02:04:25.824
!تو بهم خيانت کردي .ولي هنوزم مي توني جبران کني
02:04:25.878 – 02:04:27.85
.هنوزم مي توني به قولت وفادار باشي
02:04:27.904 – 02:04:33.915
،هنوزم مي تونيم باهم باشيم، همين جا .توي دنيايي كه با هم ساختيم
02:05:54.137 – 02:05:57.194
.کاب"، ما بايد خودمون رو به "فيشر" برسونيم"
02:05:57.448 – 02:05:59.742
.تو نمي توني اونو داشته باشي
02:05:59.896 – 02:06:02.173
اگر من اينجا بمونم، اجازه ميدي اون بره؟
02:06:02.227 – 02:06:04.695
درباره چي حرف مي زني؟
02:06:07.735 – 02:06:10.313
.فيشر" توي بالکونه"
02:06:10.367 – 02:06:12.764
"برو مطمئن شو اون زندست، "آريادني - .كاب"، نميتوني اينكارو بكني" -
02:06:12.818 – 02:06:15.926
!برو چک کن اون زندست، همين حالا !اينکارو بکن
02:06:31.269 – 02:06:34.487
!اون اينجاست و الانم وقتشه !ولي تو هم الان بايد بياي
02:06:34.541 – 02:06:38.808
فيشر" رو با خودت ببر، باشه؟" - !تو نمي توني براي اينکه باهاش باشي اينجا بموني -
02:06:40.799 – 02:06:43.745
.من پيش اون نمي مونم ...سايتو" تا الان بايد مرده باشه، و به اين معنيه"
02:06:43.899 – 02:06:47.828
.اون هم بايد يه جايي اين پايين باشه .و به اين معنيه که من بايد اونو پيدا کنم
02:06:49.109 – 02:06:52.402
،من ديگه نمي تونم با "مال" باشم .چون اون ديگه وجود نداره
02:06:52.456 – 02:06:56.433
.من تنها چيزي هستم كه هنوز بهش اعتقاد داري
02:06:58.231 – 02:07:00.618
...اي كاش
02:07:01.575 – 02:07:04.791
...بيشتر از هرچيزي اين آرزو رو داشتم، ولي
02:07:05.045 – 02:07:07.693
ديگه نميتونم تو رو ...با تمام اون پيچيدگي هات
02:07:07.747 – 02:07:09.89
،با تمام اون کامل بودنت .و با تمام اون عيب هات، تصور كنم
02:07:11.717 – 02:07:12.92
حالت خوبه؟
02:07:12.974 – 02:07:15.659
...به خودت نگاه کن
02:07:16.013 – 02:07:21.282
...تو فقط يه سايه هستي .تو فقط يه سايه از همسر واقعيم هستي
02:07:21.336 – 02:07:24.768
،تو بهترين چيزي بودي که مي تونستم درست کنم ...ولي
02:07:24.822 – 02:07:27.372
!متأسفم، تو به اندازه کافي خوب نيستي
02:07:28.004 – 02:07:29.62
!اين برات احساس واقعي داره؟
02:07:31.352 – 02:07:34.581
چيكار داري ميكني؟ - !في البداهه بود -
02:07:42.403 – 02:07:44.14
!نه! نه! نه
02:07:45.134 – 02:07:47.197
!برو داخل، زودباش !برو، برو، برو
02:08:33.66 – 02:08:36.746
...نااميد شدم
02:08:37.874 – 02:08:39.068
...نااميد شدم
02:08:39.122 – 02:08:41.927
!مي دونم، پدر
02:08:47.511 – 02:08:52.305
.مي دونم که ازم نااميد شدي .من نمي تونستم مثل تو باشم
02:08:52.759 – 02:08:56.411
...!نه، نه، نه
02:08:56.545 – 02:09:04.185
...من نااميد شدم !از اينکه سعي کردي مثل من باشي
02:09:36.749 – 02:09:38.719
!زودباش، زودباش، زودباش
02:09:47.047 – 02:09:49.664
«آخرين وصيت نامه»
02:10:02.467 – 02:10:04.569
پدر؟
02:10:47.701 – 02:10:51.038
"اين "ضربه" بود "آريادني !تو بايد همين الان بري
02:11:03.737 – 02:11:07.275
!خودت رو گم نکن !سايتو" رو پيدا كن و برش گردون"
02:11:07.429 – 02:11:08.752
!قول ميدم
02:11:48.61 – 02:11:52.131
وقتي كه ازم خواستگاري كردي رو يادت مياد؟
02:11:52.485 – 02:11:53.435
.آره
02:11:53.489 – 02:11:58.453
.تو گفتي كه خواب ديدي ما در کنار هم پير ميشيم
02:11:59.024 – 02:12:01.611
...ولي ما پير شديم
02:12:02.389 – 02:12:05.719
پير شديم، يادت نمياد؟
02:12:09.48 – 02:12:13.086
،بيشتر از اون که بتونم تحمل کنم .دلم برات تنگ ميشه
02:12:14.808 – 02:12:18.057
.ما وقت کنار هم بودن رو داشتيم...
02:12:18.12 – 02:12:22.091
.و مجبورم بذارم که بري
02:12:22.145 – 02:12:25.57
.مجبورم بذارم که بري
02:13:15.079 – 02:13:16.961
"متأسفم، "رابرت
02:13:44.009 – 02:13:47.744
ميدوني، اون وصيت نامه به اين معني بود كه .پدرت ميخواست که من روي پاي خودم بايستم
02:13:48.698 – 02:13:51.577
.نه اينكه فقط مطابق ميلش زندگي کنم
02:13:52.484 – 02:13:55.302
"اين همون كاريه كه ميخوام انجام بدم، عمو "پيتر
02:14:04.587 – 02:14:06.413
چه اتفاقي افتاد؟
02:14:06.467 – 02:14:08.332
.كاب اونجا موند - پيش "مال"؟ -
02:14:08.386 – 02:14:11.559
.نه، براي اينكه "سايتو" رو پيدا كنه
02:14:12.013 – 02:14:14.774
.اون گم خواهد شد
02:14:16.051 – 02:14:19.022
.نه، مشكلي نخواهد داشت
02:14:34.124 – 02:14:37.136
تو اومدي كه منو بكشي؟
02:14:40.058 – 02:14:43.293
.من منتظر يه نفر هستم
02:14:47.093 – 02:14:51.389
.يه نفر از يه خواب تقريباً فراموش شده
02:14:52.426 – 02:14:57.922
كاب"؟" !غيرممکنه
02:14:58.342 – 02:15:01.834
.ما در کنار هم مردهاي جووني بوديم
02:15:02.529 – 02:15:05.688
...من يه پيرمردم
02:15:05.842 – 02:15:09.76
...پر از اندوه و پشيموني
02:15:11.16 – 02:15:14.979
.که منتظره در تنهايي بميره
02:15:17.164 – 02:15:27.303
...من بخاطر تو برگشتم .تا يه چيزي رو به خاطرت بيارم
02:15:29.601 – 02:15:33.033
...يه چيزي که يه زماني مي دونستي
02:15:34.976 – 02:15:38.134
.كه اين دنيا واقعي نيستش
02:15:42.042 – 02:15:47.564
تا متقاعدم كني به قراري كه گذاشتيم وفادار بمونم؟
02:15:47.718 – 02:15:51.49
.تا چشم بسته بهم ايمان داشته باشي، آره
02:15:56.247 – 02:16:04.392
...برگرد .تا بتونيم دوباره جوون و در کنار هم باشيم
02:16:07.255 – 02:16:13.6
...باهام برگرد .برگرد
02:16:23.671 – 02:16:25.729
حوله گرم، قربان؟
02:16:25.783 – 02:16:28.907
.ما تا حدود 20 دقيقه ديگه در لس آنجلس فرود ميايم
02:16:28.961 – 02:16:32.04
فرم مهاجرت ميخواين؟
02:16:33.301 – 02:16:35.097
.ممنونم
02:16:35.151 – 02:16:38.219
حوله گرم، قربان؟ - .اوه، نه -
02:16:38.273 – 02:16:40.244
فرم مهاجرت ميخواين؟
02:17:51.979 – 02:17:55.559
"به خونه خوش آمدين، آقاي "كاب - .ممنونم -
02:18:39.516 – 02:18:42.902
!به خونه خوش اومدي .از اينطرف
02:19:03.694 – 02:19:08.578
جيمز"؟" فيليپا"؟"
02:19:11.376 – 02:19:13.851
!ببينين کي اومده
02:19:20.482 – 02:19:23.672
هي بچه‌ها، حالتون چطوره؟
02:19:23.726 – 02:19:26.726
!بابا - حالتون چطوره؟ -
02:19:26.88 – 02:19:28.698
!ببين چي ساختم بابا
02:19:28.752 – 02:19:32.644
اونجا چي ساختي؟ - !من يه خونه سنگي درست کردم -
02:19:32.798 – 02:19:35.111
با سنگ درست کردي؟ - بيا، ميخوام اونو ببينيش -
02:19:35.365 – 02:19:37.651
مي توني يکي هم براي من درست کني؟
02:19:37.705 – 02:19:38.615
!زودباش، بابا