SUBS.is
with subtitles
//

Inception (2010) Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Inception
2010
Inception 2010 TS-CAM XVID-All Release-Edited.srt
Inception 2010 TS-CAM XVID-All Release.srt
Subtitles
PersianInception 2010 TS-CAM XVID-All Release-Edited.srt
PersianInception 2010 TS-CAM XVID-All Release.srt
Subtitle content
Inception 2010 TS-CAM XVID-All Release.srt
00:00:06 – 00:00:12.074
-= www.OpenSubtitles.org =-
00:01:14.105 – 00:01:16.482
اومدي اينجا که منو بکشي؟
00:01:24.282 – 00:01:26.05
.مي دونم که اين چيه
00:01:28.308 – 00:01:29.346
.يکي از اينارو قبلاً ديدم
00:01:30.53 – 00:01:32.882
.سالهاي خيلي قبل
00:01:35.281 – 00:01:39.281
،متعلق به مردي بود که ميشناختمش
00:01:41.556 – 00:01:47.014
.مردي که دچار توهمات شديدي بود
00:01:50.648 – 00:01:58.442
انعطاف پذيرترين انگل در دنيا چي هستش؟ باکتري، ويروس، کرم روده اي؟
00:01:58.942 – 00:02:03.416
...چيزي که آقاي "کاب" سعي داره بگه - افکار -
00:02:04.887 – 00:02:07.175
.از بقيه واگيردار تره
00:02:07.175 – 00:02:11.928
،افکاري که در ذهن ما وجود داره .تقريباً امکان داره به هر شکلي که بخوايم در بياريم
00:02:12.08 – 00:02:15.937
.افکاري که پر از شکل ها و جنس هاي مختلفه
00:02:16.225 – 00:02:17.425
.که يه جايي در مغز ماست
00:02:17.52 – 00:02:19.251
.با افرادي مثل شما که ازش دزدي مي کنن
00:02:19.452 – 00:02:24.952
بله، در حالت خواب شما کمترين هوشياري رو دارين .و باعث ميشه افکارتون آسيب پذير بشه
00:02:24.953 – 00:02:25.953
.که به اين حالت گيجي ميگن
00:02:25.954 – 00:02:29.454
بنابراين ما مي تونيم ضمير ناخودآگاهتون ...رو آموزش بديم که از خودش
00:02:29.455 – 00:02:32.955
در برابر حرفه اي ترين .استخراج کننده هاي افکار محافظت کنه
00:02:32.956 – 00:02:34.356
چطور مي توني اينکارو بکني؟
00:02:34.357 – 00:02:36.357
چون خودم حرفه اي ترين !استخراج کننده افکار هستم
00:02:37.058 – 00:02:40.358
،من بلدم چطور ذهنت رو براي يه راز جستجو کنم ،من فنون کارو بلدم
00:02:40.359 – 00:02:46.359
و مي تونم بهت ياد بدم، حتي زماني که خواب هستي .چطور از افکارتون محافظت کنين
00:02:47.36 – 00:02:50.76
،اگر کمک منو ميخواي ...بايد کاملاً بهم اجازه بدي
00:02:50.761 – 00:02:56.061
و بايد بدوني که روش کارم رو در برابر افکارت .بهتر از هسرت، روانپزشک و يا هرکس ديگه اي بلدم
00:02:58.062 – 00:03:01.862
اين الان يه خوابه و تو يه گاوصندوق پر از اسرار داري .و من بايد بدونم که چي داخل اون گاوصندوقه
00:03:02.363 – 00:03:06.363
،و براي اينکه بهتر بفهمي روش کار چجوريه .بايد اجازه بدي که من کاملاً وارد ذهنت بشم
00:03:09.064 – 00:03:10.864
.آقايون، از بعدازظهرتون لذت ببرين
00:03:11.065 – 00:03:13.165
.روي پيشنهادتون فکر مي کنم
00:03:16.366 – 00:03:17.566
.اون مي دونه
00:03:21.267 – 00:03:22.767
چه اتفاقي داره اون بيرون ميوفته؟
00:04:16.568 – 00:04:18.868
...سايتو" مي دونه" !داره باهامون بازي مي کنه
00:04:19.569 – 00:04:21.569
،مهم نيستش ...مي تونم وارد اونجا بشم، بهم اعتماد کن
00:04:21.57 – 00:04:25.57
،اطلاعات داخل گاوصندوقشه .فقط بايد بفهميم اون اطلاعات چيه
00:04:27.071 – 00:04:28.571
اون اينجا چيکار مي کنه؟
00:04:30.072 – 00:04:33.472
،تو برو توي اتاق بمون .فکر نمي کنم مشکلي ايجاد بکنه
00:04:33.673 – 00:04:35.673
،پس مطمئن بشو که اينجوري نيستش .خودت روش کارو بلدي
00:04:44.174 – 00:04:48.574
آيا منم از همچين جايي پريدم؟
00:04:51.575 – 00:04:53.575
!پرش بي نقصي بود
00:04:53.876 – 00:04:55.276
اينجا چيکار مي کني؟
00:04:55.577 – 00:04:57.477
.فکر کردم شايد دلت برام تنگ شده
00:04:58.178 – 00:04:59.178
...اوه آره، دلم تنگ شده
00:05:01.179 – 00:05:03.179
.ولي... ديگه نمي تونم بهت اعتماد کنم
00:05:04.08 – 00:05:05.58
خب يعني چي؟
00:05:07.081 – 00:05:08.581
.به نظر مياد تابلوي هنرمندانه اي باشه
00:05:09.582 – 00:05:11.582
.بحث رو نميخواد عوض کني
00:05:14.583 – 00:05:16.583
.لطفاً، بگير روي صندلي بشين
00:05:24.084 – 00:05:28.584
...بهم بگو دلت برام تنگ نشده؟
00:05:32.085 – 00:05:33.585
.نمي تونم تصورشو بکنم
00:05:37.686 – 00:05:38.986
ميخواي چيکار بکني؟
00:05:39.087 – 00:05:43.087
،يکم به هواي تازه احتياج دارم ."همونجا که هستي بمون "مال
00:05:56.675 – 00:05:58.144
!خدايا، لعنتي
00:07:02.06 – 00:07:03.367
"اسلحت رو بذار "دام
00:07:12.428 – 00:07:13.515
.خواهش مي کنم
00:07:25.168 – 00:07:27.763
،حالا پاکتي که دستته رو بده "آقاي "کاب
00:07:27.989 – 00:07:29.068
اون بهت گفت؟
00:07:30.088 – 00:07:31.492
يا خودت فهميدي؟
00:07:32.085 – 00:07:37.225
...اينکه داري ازم دزدي مي کني يا اينکه الان واقعاً در خوابيم؟
00:07:40.014 – 00:07:43.281
.اسم کسي که استخدامت کرده رو ميخوام
00:07:46.05 – 00:07:49.163
داري توي خواب تهديدم مي کني؟
00:07:49.475 – 00:07:51.702
.بستگي داره که چه چيزي رو تهديد کني
00:07:52.935 – 00:07:55.424
،با کُشتنش .اون از خواب بيدار ميشه
00:07:55.653 – 00:07:57.669
...ولي درد
00:08:00.664 – 00:08:02.693
.درد در ذهنش وجود داره
00:08:03.493 – 00:08:06.522
و قضاوت در مورد درد رو مي تونيم "از خودش بپرسيم. اينطور نيست "آرتور
00:08:19.768 – 00:08:22.412
چيکار داري مي کني الان خيلي زوده؟ - ...اون فهميده که توي خوابشيم -
00:08:22.412 – 00:08:24.668
.بايد يکمي ديرتر از خواب بيدار بشه
00:08:24.965 – 00:08:26.24
.داريم موفق ميشيم
00:09:25.575 – 00:09:27.324
،اون داره بيدار ميشه .کاب" رو بيدار کن"
00:09:54.868 – 00:09:56.231
.ضربه رو بهش بزن
00:10:00.232 – 00:10:15.232
.با افتخــــار تقـــــــديم مي کـــند Ashkan.Sh .:.:.:.www.9movie.ir.:.:.:.
00:10:48.825 – 00:10:50.269
...پس آمادگيش رو نداشتي
00:10:51.069 – 00:10:55.16
.نه، تا وقتيکه ندونم موضوع از چه قراره چطوري پيداش کردي؟
00:10:55.891 – 00:10:58.891
براي مردي توي موقعيت تو بايد کار ...سختي باشه که همچين رازي رو
00:10:58.892 – 00:11:02.238
مخصوصاً وقتي پاي يک زن متأهل .در ميون باشه مخفي نگه داري
00:11:02.238 – 00:11:04.524
.قطعاً اينطوره - .خب ما هم اينجاييم -
00:11:05.344 – 00:11:07.416
،عجله کنين .اونا نزديک تر شدن
00:11:07.451 – 00:11:09.016
.چيزي رو که دنبالش اومدي گير آوردي
00:11:09.016 – 00:11:10.128
.نه، درست نيستش
00:11:10.632 – 00:11:13.193
تو يه قسمت کليدي از اطلاعات رو هنوز پيش خودت داري، اينطور نيست؟
00:11:13.476 – 00:11:16.126
،تو همچنين برگشتي .چون مي دونستي که ميخوايم ازت دزدي کنيم
00:11:16.822 – 00:11:18.661
سؤال اينه، چرا گذاشتي کارمون رو انجام بديم؟
00:11:18.661 – 00:11:20.476
.يه آزمايش بود
00:11:20.999 – 00:11:22.558
آزمايش براي چه کاري؟ - .مهم نيستش -
00:11:22.906 – 00:11:24.094
.تو شکست خوردي
00:11:24.094 – 00:11:27.015
انتظار داشتي جز به جز اطلاعاتي که اونجا داشتي همراهم باشه؟
00:11:27.316 – 00:11:28.916
.ولي فريب تون آشکار بود
00:12:10.298 – 00:12:11.295
...خب
00:12:11.574 – 00:12:12.867
.تنهام بذارين
00:12:13.155 – 00:12:14.861
"به نظر مياد هنوز نفهميده باشي، آقاي "سايتو
00:12:14.861 – 00:12:18.913
،اون افرادي که مارو استخدام کردن .شکست ما رو قبول نخواهند کرد
00:12:19.213 – 00:12:20.984
.ما هم تا 2 روز ديگه زنده نميذارن
00:12:24.546 – 00:12:26.672
به نظر ميرسه که بايد .روش ساده تر رو انتخاب کنم
00:12:28.238 – 00:12:29.809
!بهمون بگو که چي مي دوني
00:12:29.809 – 00:12:31.518
!همين الان بهمون بگو که چي مي دوني
00:12:35.59 – 00:12:37.641
!هميشه از اين فرش متنفر بودم
00:12:38.542 – 00:12:42.542
!رنگ پريده، لکه دار و کثيف بود
00:12:48.043 – 00:12:52.043
...ولي الان !افرادم اونو تميز کرده و شستن
00:12:57.225 – 00:12:58.645
...که به اين معنيه
00:12:58.646 – 00:13:01.946
!من الان روي همون فرش داخل آپارتمانم نيستم
00:13:02.647 – 00:13:05.447
،که بايد اونو به حساب شهرتتون بذارين "آقاي "کاب
00:13:06.905 – 00:13:08.487
!من هنوز در خوابم
00:13:15.808 – 00:13:17.154
چطوري پيش رفت؟ - .زياد خوب نبود -
00:13:25.628 – 00:13:26.798
!تحت تأثير قرار گرفتم
00:13:28.029 – 00:13:31.939
،ولي در خواب من !شما بايد با قوانين من بازي کنين
00:13:34.187 – 00:13:35.433
!خواب تو نيست
00:13:35.483 – 00:13:36.742
!خواب منه
00:13:47.56 – 00:13:49.228
!احمق چرا حواست به فرش نبود؟
00:13:49.229 – 00:13:50.229
.اشتباه از من نبود
00:13:50.464 – 00:13:51.701
.معمار و طراح خواب تو بودي
00:13:51.702 – 00:13:52.702
!از کجا مي دونستم اينجوري مچمونو مي گيره
00:13:53.876 – 00:13:54.9
!کافيه
00:13:55.823 – 00:13:58.038
!تو !اون ديگه چه کوفتي بود؟
00:13:58.192 – 00:13:59.73
.همه چي تحت کنترلم بود
00:13:59.765 – 00:14:01.185
!من که نديدم تحت کنترلت باشه
00:14:01.186 – 00:14:03.592
.وقت اين حرفها رو نداريم
00:14:03.592 – 00:14:04.912
من از اين قطار پياده ميشم
00:14:05.513 – 00:14:08.413
مگه کوپه مون رو عوض کنيم مشکلي پيش مياد؟ - .من از قطار خوشم نمياد -
00:14:08.914 – 00:14:10.914
.هرکس راه خودش رو ميره
00:15:26.209 – 00:15:27.014
الو؟
00:15:27.014 – 00:15:29.924
.سلام بابا - .سلام بابا -
00:15:30.152 – 00:15:31.849
،سلام بچه ها .سلام
00:15:32.2 – 00:15:33.752
حالتون چطوره، چيکار مي کنين؟
00:15:34.424 – 00:15:36.554
.خوبه - . فکر کنم بد نيستيم -
00:15:36.589 – 00:15:38.071
بد نيستين؟
00:15:38.915 – 00:15:41.753
کي گفت بد نيستين؟ تو گفتي "جيمز"؟ - .آره -
00:15:42.374 – 00:15:44.395
کي برمي گردي خونه بابا؟
00:15:45.399 – 00:15:47.806
،نمي تونم عزيزم ...نمي تونم
00:15:48.425 – 00:15:50.35
،براي يه مدتي نمي تونم بيام يادت مياد؟
00:15:50.35 – 00:15:51.75
چرا؟
00:15:52.956 – 00:15:56.381
،بهت گفتم .من بخاطر کارم پيشتون نيستم
00:15:56.381 – 00:15:57.546
درسته؟
00:15:57.546 – 00:16:00.108
،مادربزرگ ميگه .تو ديگه هيچوقت پيشمون برنمي گردي
00:16:00.849 – 00:16:02.952
فيل" تو اينو گفتي؟"
00:16:03.768 – 00:16:06.4
گوشي رو ميدي به مادربزرگت؟
00:16:06.385 – 00:16:08.225
.اون سرش رو تکون ميده
00:16:10.112 – 00:16:12.663
پس اميدوارم باشيم که اون در مورد .اين موضوع مشکلي نداشته باشه
00:16:14.011 – 00:16:15.472
...بابا
00:16:15.513 – 00:16:16.799
بله "جيمز"؟
00:16:16.834 – 00:16:18.477
مامان هم پيش توئه؟
00:16:21.297 – 00:16:23.43
...جيمز" قبلاً در موردش صحبت کرديم"
00:16:24.271 – 00:16:27.109
.مامان ديگه اينجا نيستش
00:16:28.074 – 00:16:29.544
اون کجاست؟
00:16:33.927 – 00:16:37.31
گوش کن، من يه سري کادو ...بوسيله بابابزرگ براتون ميفرستم
00:16:37.31 – 00:16:38.455
...باشه؟ شما هم
00:16:48.575 – 00:16:50.838
.وسيله جابجايي مون روي پشت بومه - .خيلي خب -
00:16:58.126 – 00:16:59.35
حالت خوبه؟
00:16:59.524 – 00:17:01.517
آره، خوبم، چطور؟
00:17:01.552 – 00:17:05.156
،ولي تو خواب .يهو "مال" ظاهر شد
00:17:05.156 – 00:17:07.236
،بخاطر تيراندازي به پات متأسفم .ديگه تکرار نميشه
00:17:07.271 – 00:17:10.689
داره بدتر ميشه، اينطور نيست؟ - عذرخواهي کافي نيستش؟ -
00:17:11.19 – 00:17:13.99
نش" کجاست؟" - خبري ازش نيست ميخواي منتظر باشي؟ -
00:17:14.084 – 00:17:18.835
قرار بود 2 ساعت پيش وقتي "سايتو" منتظرمون ،بود چيکار مي کرديم. الان هم که شکست خورديم
00:17:19.036 – 00:17:20.136
.مي فهمه که ناپديد شديم
00:17:22.465 – 00:17:23.389
کجا ميخواي بري؟
00:17:23.79 – 00:17:28.19
بوينس آيرس". شايد بتونم يه کاري پيدا کنم" .فعلاً صداشو در نيار
00:17:28.391 – 00:17:28.991
تو چي؟
00:17:28.992 – 00:17:31.492
."استينسن" - .سلام منو هم برسون -
00:17:38.222 – 00:17:39.435
!اون بوده که شما رو فروخته
00:17:39.435 – 00:17:42.14
.اون اومد به شرکتم و براي جونش التماس کرد
00:17:43.945 – 00:17:46.273
خب، من رضايت و خرسندي .رو بهتون پيشنهاد مي کنم
00:17:49.263 – 00:17:51.626
.من اينطوري با چيزي کنار نميام
00:18:04.322 – 00:18:05.794
باهاش چيکار مي کنين؟
00:18:05.794 – 00:18:07.256
.هيچي
00:18:08.144 – 00:18:10.774
.ولي براي مهندسان "کوبول" مي تونم صحبت کنم
00:18:24.735 – 00:18:26.537
از ما چي ميخواي؟
00:18:27.288 – 00:18:28.376
"آغاز"
00:18:29.809 – 00:18:31.665
آيا امکان داره؟ - .البته که نه -
00:18:31.665 – 00:18:36.448
اگر شما مي تونين يک فکر رو از ذهن افراد ديگه بدزدين چرا نمي تونين يک فکر رو در ذهنشون قرار بدين؟
00:18:36.448 – 00:18:38.72
باشه، من اينطوري يک فکر رو در ذهنت قرار ميدم
00:18:38.72 – 00:18:40.925
:من بهت ميگم که "به فيل ها فکر نکن"
00:18:40.925 – 00:18:42.144
به چي داري فکر مي کني؟
00:18:42.144 – 00:18:43.21
!فيل
00:18:43.21 – 00:18:46.529
،درسته، ولي اين فکر تو نيستش .چون مي دوني که من اين فکرو بهت دادم
00:18:46.529 – 00:18:51.738
عقل انسان هميشه قادره مبدأ پيدايش يک ايده .رو پيدا کنه. جعل يک الهام واقعي غيرممکنه
00:18:51.738 – 00:18:52.748
.اين حقيقت نداره
00:18:55.61 – 00:18:58.24
چطور ميخواي اينکارو بکني؟ - داري يه انتخاب رو بهم پيشنهاد ميدي؟ -
00:18:59.142 – 00:19:01.477
چون من مي تونم براي محافظت از خودم .در برابر "کوبول" يه راهي پيدا کنم
00:19:01.477 – 00:19:03.498
.پس مختاري که انتخاب کني
00:19:03.498 – 00:19:05.624
.من انتخاب مي کنم که برم، قربان
00:19:17.397 – 00:19:18.72
..."هي آقاي "کاب
00:19:21.811 – 00:19:23.638
نظرت در مورد برگشتن به خونه چيه؟
00:19:24.304 – 00:19:27.684
،به آمريکا .پيش بچه هات
00:19:28.591 – 00:19:30.02
...نمي توني اين مشکلو برطرف کني
00:19:30.02 – 00:19:31.757
!هيچکس نمي تونه
00:19:31.757 – 00:19:33.656
!درست مثل "آغاز" هست
00:19:33.656 – 00:19:34.737
.کاب" بيا"
00:19:38.924 – 00:19:40.395
چطور ميخواي ايده رو ترکيب کني؟
00:19:40.395 – 00:19:41.626
.خيلي سادست
00:19:41.661 – 00:19:45.381
!هيچ هم ايده ساده اي نيستش .ما بايد اونو در ذهن يه فرد ديگه قرار بديم
00:19:45.882 – 00:19:48.582
،رغيب اصلي من پيرمرد که بزودي مي ميره
00:19:49.483 – 00:19:52.083
پسرش بزودي تمام داراييش رو به ارث مي بره
00:19:53.997 – 00:19:57.873
بايد ازش بخوام که امپراطوري .پدرش رو نابود و منحل کنه
00:19:58.341 – 00:20:00.746
.کاب" ما بايد خودمون رو از اين موضوع دور کنيم"
00:20:03.245 – 00:20:06.521
...اگر اينکارو بکنم ...اگر حتي بتونم اينکارو بکنم
00:20:06.521 – 00:20:08.679
.من به تضمينت احتياج دارم
00:20:08.679 – 00:20:10.316
از کجا بدونم که مي توني اونکارو برام بکني؟
00:20:10.316 – 00:20:12.083
!تو نمي دوني
00:20:12.703 – 00:20:14.034
!ولي من مي تونم
00:20:14.429 – 00:20:15.996
...پس
00:20:16.701 – 00:20:18.942
ميخواي بهم اعتماد داشته باشي؟
00:20:19.48 – 00:20:21.282
...يا تبديل به پيرمردي بشي که
00:20:21.915 – 00:20:25.742
در تنهاييش منتظر مرگه؟
00:20:29.043 – 00:20:30.743
"تيمت رو جمع کن آقاي "کاب
00:20:31.355 – 00:20:33.308
!و افرادت رو با دقت بيشتري انتخاب کن
00:20:41.707 – 00:20:44.059
.مي دونم چقدر دوست داري برگردي خونه
00:20:45.901 – 00:20:47.753
.اين کار امکان نداره انجام بشه
00:20:47.753 – 00:20:50.02
.چرا، امکان داره
00:20:50.02 – 00:20:52.592
.فقط بايد به اندازه کافي نفوذ کنيم - .تو اونو نمي دوني -
00:20:54.7 – 00:20:56.384
.من قبلاً اينکارو انجام دادم
00:20:57.486 – 00:20:59.015
تو با اون چيکار کردي؟
00:21:04.095 – 00:21:05.406
داريم به پاريس مي ريم؟
00:21:07.393 – 00:21:09.404
.ما به يه طراح جديد احتياج داريم
00:21:26.014 – 00:21:28.366
هيچوقت دفترت رو دوست نداشتي، درسته؟
00:21:29.821 – 00:21:32.587
.اونجا فضاي کافي براي فکر کردن نداره
00:21:34.465 – 00:21:36.888
برات امنه که اومدي اينجا؟
00:21:38.701 – 00:21:42.67
اون ديگه به قوانين و کاغذ بازي فرانسه و آمريکا .ارتباط داره که خودت اونا رو ميشناسي
00:21:42.705 – 00:21:45.787
فکر بشه يه راهي پيدا کرد .که برات مشکلي پيش نياد
00:21:45.822 – 00:21:50.999
ببين، من اينا رو آوردم تا اگر تونستي .براي بچه هام ببري
00:21:50.999 – 00:21:56.11
تو به چيزهايي بيشتر از اسباب بازي احتياج داري تا .بتوني اون بچه هارو متقاعد کني که هنوز يه پدر دارن
00:21:56.863 – 00:21:59.237
.من فقط همون کاري رو کردم که تو بهم ياد دادي
00:22:00.05 – 00:22:01.703
.من که دزدي کردن رو بهت ياد ندادم
00:22:01.703 – 00:22:08.389
تو بهم ياد دادي که چطور ذهن مردم رو هدايت کنم .ولي بعد از اتفاقي که افتاد، اونا اينکارو قانوني نمي دونستن
00:22:14.155 – 00:22:15.65
اينجا چيکار مي کني؟
00:22:17.833 – 00:22:19.843
.فکر کنم که يه راه براي برگشتن به خونه پيدا کردم
00:22:19.843 – 00:22:24.253
...اون انجام يه کار براي يه سري افراد خيلي قدرتمنديه
00:22:24.253 – 00:22:28.103
آدمهايي که اعتقاد دارم مي تونن مشکل .قانوني و سابقه منو به طور دائمي پاک کنن
00:22:29.38 – 00:22:30.583
.ولي به کمکت احتياج دارم
00:22:31.37 – 00:22:34.608
تو اومدي اينجا که يکي از بهترين !دانشجوهام رو از راه بدر کني
00:22:34.608 – 00:22:37.495
تو بايد بذاري براي پيشنهادي که بهشون .ميدم، تنهايي تصميم گيري کنن
00:22:37.495 – 00:22:40.478
پوله؟ - .فقط پول نيست، خودت يادته -
00:22:41.134 – 00:22:48.98
اون براشون يه فرصته که تمام اجزاي مدينه فاضله اي .که در دنياي واقعي وجود نداره بسازن
00:22:49.638 – 00:22:54.685
پس ازم ميخواي اجازه بدم .افراد ديگه اي تو اينکار به دنبالت بيان
00:22:54.685 – 00:23:00.524
اونا احتياجي نيست که وارد خواب بشن .فقط کافي مراحلش رو طراحي کنن، همين
00:23:00.524 – 00:23:02.301
.خودت خواب رو طراحي کن
00:23:03.842 – 00:23:05.896
.مال" بهم اجازه نميده"
00:23:12.182 – 00:23:15.138
"برگرد به واقعيت، "کاب
00:23:15.851 – 00:23:17.94
.خواهش مي کنم
00:23:18.823 – 00:23:24.82
،اون بچه ها، نوه هاي تو .اونا منتظر پدرشونن که برگرده، واقعيت اينه
00:23:24.855 – 00:23:28.975
،حداقل با انجام اين کار، اين کار آخر .مي تونم پيششون برگردم
00:23:28.976 – 00:23:32.88
اگر مي دونستم که راه ديگه اي براي .برگشتن هستش، اينجا نمي ايستادم
00:23:35.671 – 00:23:38.768
من به يه طراح به خوبي .اون موقع هاي خودم بودم ميخوام
00:23:43.205 – 00:23:45.007
.من يه نفر بهتر سراغ دارم
00:23:45.108 – 00:23:46.108
آريادني"؟"
00:23:49.014 – 00:23:51
.ميخوام تو رو به آقاي "کاب" معرفي کنم
00:23:52.916 – 00:23:57.479
اگر وقت داري، آقاي "کاب" يه کاري برات داره .که ميخواد در موردش باهات صحبت کنه
00:23:57.783 – 00:24:00.322
براي استخدام؟ - .دقيقاً نه -
00:24:00.923 – 00:24:02.323
.يه تست ميخوام ازت بگيرم
00:24:03.202 – 00:24:04.658
نميخواي اول در مورد کار صحبت کني؟
00:24:05.35 – 00:24:07.909
،قبل از اينکه بخوام کار رو توضيح بدم .بايد مطمئن شم که مي توني انجامش بدي
00:24:07.944 – 00:24:08.859
چرا؟
00:24:08.894 – 00:24:11.572
.چون اکيداً کار ِغيرقانوني هستش
00:24:14.027 – 00:24:18.895
تو 2 دقيقه وقت داري که يه پازل مارپيچ طراحي .کني که 1 دقيقه حل کردنش طول بکشه
00:24:20.561 – 00:24:21.461
.وايسا
00:24:24.143 – 00:24:25.273
.دوباره
00:24:27.396 – 00:24:28.529
.وايسا
00:24:32.329 – 00:24:33.481
.بايد بهتر از اين بکشي
00:24:47.273 – 00:24:48.466
.بهتر شد
00:25:08.935 – 00:25:13.541
دانشمندا ميگن وقتي که ما بيداريم فقط از ...قسمت کوچيکي از مغرمون فعاله
00:25:13.576 – 00:25:17.742
ولي وقتي که خوابيم، تمام ذهن ما ثابت و - در حال استراحت کردن نيستش - مثل ِچي؟
00:25:17.777 – 00:25:19.932
،تصور کن که در حال طراحي يه ساختمان هستي
00:25:20.067 – 00:25:24.811
و خودت جزئيات اونو خلق کردي، ولي بعضي وقتها ...احساس مي کني که از قبل اون قسمتها خلق شده
00:25:24.846 – 00:25:26.042
مي فهمي منظورم چيه؟ - .آره -
00:25:26.077 – 00:25:30.283
.مثل الهام شدن
00:25:30.487 – 00:25:38.408
ولي هنگامي که خوابيم، ذهنمون به طور ادامه داري در حال .خلق و مشاهدهء دنياي خوابمون هستيم
00:25:38.508 – 00:25:42.413
و ذهن کارشو خيلي خوب انجام ميده .و ما نمي فهميم چه اتفاقي داره ميوفته
00:25:42.81 – 00:25:45.367
.و ما درست بر روي اين خط مياني هستيم
00:25:45.402 – 00:25:49.483
چطوري؟ - اين همون قسمت خلاقانست و - .بخاطر همينه بهت احتياج دارم
00:25:49.583 – 00:25:51.689
...تو دنياي خواب رو خلق مي کني
00:25:52.164 – 00:25:54.308
.و ما سوژه هامون رو به خواب تو مياريم
00:25:54.892 – 00:25:56.927
.و اونا هم با ضمير ناخودآگاهشون اونو احساس مي کنن
00:25:57.741 – 00:26:02.404
چطوري امکان داره تمام اون جزئيات رو خلق و تعيين کنم، تا براشون واقعيت پذير باشه؟
00:26:02.439 – 00:26:06.316
در خواب، همه چي حس واقعيت پذيري داره، درسته؟
00:26:06.662 – 00:26:10.454
فقط وقتي که بيدار ميشي، تشخيص ميدي .چيزي که ديدي عجيب بوده
00:26:11.638 – 00:26:16.551
بذار يه سؤالي ازت بپرسم، تو واقعاً ابتدا و شروع يه خواب رو بياد مياري؟
00:26:16.586 – 00:26:19.621
تو هميشه خودت رو وسط يه چيزي که داره اتفاق ميوفته مي بيني، درسته؟
00:26:19.656 – 00:26:22.616
.گمان کنم - خب، ما چطوري اومديم اينجا؟ -
00:26:22.651 – 00:26:24.242
...ما الان از
00:26:24.938 – 00:26:28.36
"دربارش فکر کن "آدرياني ما چطور اينجا اومديم؟
00:26:29.363 – 00:26:31.481
الان دقيقاً کجايي؟
00:26:34.666 – 00:26:37.937
ما در خوابيم؟ - ...تو درواقع وسط کلاس آموزشيت هستي -
00:26:37.972 – 00:26:40.898
.آروم باش، اين اولين درس آموزشيت هستش
00:27:19.198 – 00:27:20.838
اگر اين فقط يه خوابه چرا داري جلوي صورتت رو مي گيري؟
00:27:21.712 – 00:27:23.324
.اون فقط يه رؤيا نبود
00:27:23.359 – 00:27:28.204
اون قطعه هاي شيشه اگر بهت .برخورد مي کرد درد واقعي داشت
00:27:28.239 – 00:27:30.901
بخاطر همين هم ارتش از اين روش ...براي آموزش سربازان استفاده مي کنه
00:27:30.936 – 00:27:34.54
تا سربازان بتونن تمرين نبرد و تيراندازي .بکنن و بعدش بيدار بشن
00:27:34.968 – 00:27:37.437
طراح خواب چطور مي تونه وارد خواب بشه؟
00:27:37.472 – 00:27:39.584
يه نفر بايد خواب رو طراحي بکنه، درسته؟
00:27:41.285 – 00:27:43.085
ميشه يه 5 دقيقه ديگه بهمون وقت بدي؟
00:27:43.197 – 00:27:46.402
پنج دقيقه؟
00:27:46.437 – 00:27:48.604
.ما حداقل يه ساعت بود که داشتيم صحبت مي کرديم
00:27:48.997 – 00:27:52.01
...در طول خواب کارکرد ذهن سريع تره، بنابراين
00:27:52.045 – 00:27:54.313
.زمان به نظر ميرسه آرومتر سپري ميشه
00:27:54.348 – 00:27:56.772
.پنج دقيقه در دنياي واقعي برابر با يک ساعت در خوابه
00:27:58.073 – 00:28:01.573
چرا خودت نمي ببيني تا 5 دقيقه ديگه که ميخواي بيدار بشي چه اتفاقي ميوفته؟
00:28:07.053 – 00:28:12.174
همچون دنياي واقعي هم، کتابخونه، کافه .و تقريباً هر چيز ديگه اي هم اينجا وجود داره
00:28:12.209 – 00:28:13.475
اين آدمها کي هستن؟
00:28:13.51 – 00:28:16.028
.تصويري از ضمير ناخودآگاه من هستن - ضمير ناخودآگاه تو؟ -
00:28:17.029 – 00:28:22.029
يادت باشه، اين تو هستي که خواب مي بيني تو بايد اين دنيا .رو بسازي، سوژه منم و ذهن منه که اينجا ساکن ميشه
00:28:22.297 – 00:28:24.551
تو در واقع مي توني با ضمير .ناخودآگاهم صحبت هم بکني
00:28:24.651 – 00:28:26.495
و در واقع از اين طريق ِ که مي تونيم .اطلاعاتي که ميخوايم رو بدست بياريم
00:28:26.882 – 00:28:28.031
چه کارهاي ديگه اي هم مي تونين انجام بدين؟
00:28:28.915 – 00:28:33.004
،مي تونيم يه چيز امن خلق کنيم ...مثل شکست در يه رابطه بانکي يا زندان
00:28:33.104 – 00:28:36.447
و ذهن به طور اتوماتيک پر از اطلاعتي ميشه .که اون شخص ميخواد ازش محافظت کنه
00:28:36.482 – 00:28:39.232
فهميدي؟ - بعدش شما هم وارد ميشين و اون اطلاعات رو مي دزدين؟ -
00:28:42.605 – 00:28:46.915
فکر مي کردم که خواب و رؤيا يه چيز بصري .هستش ولي اون بيشتر درباره احساساته
00:28:47.602 – 00:28:51.409
سؤال من اينه، توي خواب اگر با قوانين فيزيکي در بيوفتي چه اتفاقي ميوفته؟
00:29:32.987 – 00:29:36.447
اينجوري ميشه؟ - .درسته -
00:30:01.571 – 00:30:03.346
چرا اونا به من نگاه مي کنن؟
00:30:03.381 – 00:30:06.559
براي اينکه ضمير ناخودآگاهم احساس کرده .کسي ديگري در خلق اين دنيا دخالت داشته
00:30:06.594 – 00:30:10.457
هرچي تو بيشتر تغييرات ايجاد کني .تصاوير با سرعت بيشتري شروع به تغيير کردن مي کنه
00:30:10.975 – 00:30:11.931
منظورت چيه؟
00:30:11.966 – 00:30:14.45
.اين طبيعت دفاعي کسي که خواب ميبينه هستش
00:30:14.485 – 00:30:17.438
اونا همچون گلبول هاي سفيد خون هستن .که براي حفاظت که به ويروس حمله مي کنن
00:30:17.473 – 00:30:19.838
اونا بهمون حمله مي کنن؟ - .نه -
00:30:20.388 – 00:30:21.616
.فقط به تو حمله مي کنن
00:30:26.682 – 00:30:29.699
آدرياني" بهت گفتم، تو نمي توني" .اينجوري تغييرات ايجاد کني
00:30:34.372 – 00:30:36.952
!مبشه به ضمير ناخودآگاهت بگي که سخت نگيره
00:30:36.987 – 00:30:39.981
اين ضمير ناخودآگاهمه خودت مي دوني .که نمي تونم کنترلش کنم
00:31:33.114 – 00:31:34.813
.واقعاً تحت تأثير قرار گرفتم
00:31:46.682 – 00:31:48.066
.من اين پل رو ميشناسم
00:31:48.55 – 00:31:50.296
اين مکان واقعي هستش، درسته؟
00:31:50.331 – 00:31:52.498
آره، من هر روز براي رفتن به دانشگاه .ازش عبور مي کردم
00:31:52.863 – 00:31:56.357
،هرگز از خاطراتت يک مکان رو بازسازي نکن .هميشه مکان هاي جديد رو در تصورت بيار
00:31:56.392 – 00:31:58.143
،حتماً يادت رفتش اينو بهم بگي .بايد يادت مي موندش
00:31:58.178 – 00:31:59.606
،فقط از جزئيات مکان هاي قديمي استفاده کن
00:31:59.641 – 00:32:02.445
،مثل تير چراغ برق يا باجه تلفن .نه اينکه تمام يک مکان رو در تصورت بياري
00:32:02.48 – 00:32:03.382
چرا اينکارو نکنم؟
00:32:03.417 – 00:32:08.572
چون درست کردن خواب از خاطرات گذشته ساده ترين .راه براي از دست دادن قدرت تشخيص حقيقت از خوابه
00:32:08.607 – 00:32:09.57
اين اتفاق براي تو افتاده؟
00:32:09.605 – 00:32:12.252
گوش کن، اين يه بازي نيستش، فهميدي؟
00:32:12.784 – 00:32:14.322
بخاطر همينه که ازم ميخواي که خواب رو براتون بسازم؟
00:32:14.839 – 00:32:16.087
!برو کنار
00:32:17.206 – 00:32:18.086
!ولم کنين
00:32:24.485 – 00:32:25.935
!"مال"
00:32:25.97 – 00:32:27.237
!بيدارم کنين
00:32:30.887 – 00:32:32.229
حالت خوبه؟
00:32:34.252 – 00:32:36.237
چرا نمي تونستم از خواب بيدارشم؟
00:32:37.35 – 00:32:41.081
براي اينکه هنوز مدتي از زمان بيدار شدنتون مونده بود و .تا زماني که زمان سپري نميشد نمي تونستي بيداربشي
00:32:41.082 – 00:32:43.163
.براش "توتم" رو توضيح بده - چي؟ -
00:32:43.198 – 00:32:44.858
....توتم" يه چيز کوچيک"
00:32:44.893 – 00:32:48.37
،"عجب ضمير ناخودآگاهي داشتي "کاب !واقعاً جذاب بودش
00:32:49.62 – 00:32:51.27
پس تو خانم "کاب" رو ديدي؟
00:32:51.305 – 00:32:52.331
اون زنشه؟
00:32:52.366 – 00:32:56.919
خب "توتم" رو ميگفتم، تو به يه وسيله کوچيک ...احتياج داري که هميشه همراهت باشه
00:32:56.954 – 00:32:59.603
.که هيچکس ديگري ازش اطلاع نداشته باشه - مثل سکه؟ -
00:32:59.638 – 00:33:02.158
.نه تو به چيز مخصوص تري احتياج داري
00:33:02.766 – 00:33:04.794
.اين چيزيه که من دارم
00:33:07.037 – 00:33:13.193
نمي تونم اجازه بدم بهش دست بزني، چون هدف از داشتنش .اينه که فقط خودم بدونم وزن و توازن اون چقدره
00:33:13.649 – 00:33:18.047
اينطوري وقتي به "توتم" خودت نگاه کني .مي فهمي که در واقعيتي يا در خواب کسي ديگه
00:33:22.168 – 00:33:28.466
نمي دونم که مي توني ببيني داره چه اتفاقي ميوفته يا ،اينکه نميخواي ببيني، ولي "کاب" يه مشکل جدي داره
00:33:28.566 – 00:33:30.424
.و داره سعي مي کنه اونو مخفي کنه
00:33:30.425 – 00:33:33.825
و من نميخوام براي همچين آدمي .اجازه ورود به ذهنمو بدم
00:33:39.842 – 00:33:41.442
.اون برمي گرده
00:33:41.477 – 00:33:44.178
هيچکس مثل اونو تابحال نديدم .به اين سرعت ياد بگيره
00:33:44.213 – 00:33:48.596
،واقعيت براي الانمون کافي نيستش ولي اون برميگرده
00:33:49.55 – 00:33:52.884
.وقتي برگشت بايد پازل مارپيچ ساختمان ها رو ايجاد کنين - تو کجا ميري؟ -
00:33:53.164 – 00:33:56.643
.ميخوام برم "ايمز" رو ببينم - .ايمز"؟ اون توي "مومباسان" هستش" -
00:33:56.894 – 00:33:59.403
.اونجا حياط پشتي "کوبو" هستش - .بايد ريسکش رو بکنيم -
00:33:59.438 – 00:34:02.344
.کلي دزد خوب دم دستمون هستش - ...ما فقط به يه دزد احتياج نداريم -
00:34:04.066 – 00:34:05.401
.ما به يه جعل کننده هم احتياج داريم
00:34:19.186 – 00:34:20.463
.بيا يه نوشيدني بخوريم
00:34:23.238 – 00:34:24.17
.خودت مي خري
00:34:39.071 – 00:34:40.671
"آغاز"
00:34:40.872 – 00:34:46.672
...ولي قبل از اينکه بهم بگي غيرممکنه - ...نه، امکان داره -
00:34:49.073 – 00:34:53.873
.آرتور" هي بهم ميگه که اينکار غيرممکنه" - اوه "آرتور"... تو هنوزم باهاش کار مي کني -
00:34:53.874 – 00:34:57.974
اون توي کاري که انجام ميده خوبه، اينطور نيست؟ - !اوه بهترينه، بجز تصوراتش -
00:34:58.075 – 00:34:59.075
.ولي مثل تو نيستش
00:34:59.076 – 00:35:02.076
گوش کن، براي انجام "آغاز" يک فکر .تو به تصورات احتياج داري
00:35:02.277 – 00:35:06.077
،بذار يه سؤال ازت بپرسم تو قبلاً اينکارو انجام دادي؟
00:35:06.078 – 00:35:09.078
،من سعيم رو کردم .ولي براي جايگزين کردن اون ايده زمان احتياجه
00:35:09.079 – 00:35:11.179
شما به اندازه کافي براي جايگزيني اون فکر در عمق ذهنش رفتين؟
00:35:11.48 – 00:35:18.48
نه موضوع عمق ذهن نيستش، فقط به نمونه همانند .اون فکر احتياج داريم که در ذهن فرد رشد کنه
00:35:20.421 – 00:35:22.532
خب اين ايده آغازي که ميخواي در ذهن قرار بدي چيه؟
00:35:22.632 – 00:35:26.575
،ميخوايم به وارث يه سري شرکت هاي بزرگ .ايده اي بديم تا امپراطوري پدرش رو از بين ببره
00:35:26.675 – 00:35:30.857
ما مي تونيم از خيلي از انگيزه هاي سياسي ...و افکار جاه طلبانه
00:35:30.858 – 00:35:39.388
،و احساسات و پيش داوري ها استفاده کنيم .ولي براي شروع بايد از پايه اصلي شروع کنيم
00:35:39.571 – 00:35:41.147
مثل چي؟
00:35:41.182 – 00:35:42.911
.رابطش با پدرش
00:35:45.456 – 00:35:47.234
داروساز دارين؟ - .نه، نه هنوز -
00:35:47.269 – 00:35:54.233
"يه نفر اينجا هست به اسم "يوسف .که فرمول هاش خيلي بدردمون مي خوره
00:35:54.433 – 00:35:57.001
منو نمي بري پيشش؟ - !چرا اول از دست دُم خودت خلاص نميشي؟ -
00:35:58.065 – 00:36:00.364
...اون مرد کنار ِبار - .مهندس "کوبول" هستش -
00:36:00.464 – 00:36:03.223
جايزه سر ِمن چقدره؟ زنده ميخوان يا مرده؟
00:36:03.323 – 00:36:05.258
،درجت پايينه !گفتن ديدنت بهت تيراندازي کنن
00:36:05.259 – 00:36:10.223
چطوره تا نيم ساعت ديگه پايين بار همديگه رو ببينيم؟ - همين جا؟ -
00:36:10.323 – 00:36:12.116
.اينجا آخرين جاييه که مشکوک ميشن
00:36:16.507 – 00:36:17.191
"فرد"
00:36:17.592 – 00:36:18.835
فردي سيمونز"؟"
00:36:18.87 – 00:36:20.212
چي؟ - !آره خودتي -
00:36:23.714 – 00:36:25.192
!خب، شايدم نبودي
00:38:18.822 – 00:38:20.379
منتظر تاکسي بودي آقاي "کاب"؟
00:38:21.515 – 00:38:25.142
توي "مومباسان" چيکار مي کني؟ - .من بايد از سرمايه گذاريم محافظت کنم -
00:38:29.175 – 00:38:32.181
پس اينطوري ميخواستي از شر اون دُم خلاص بشي؟ - !اين يه دُم ديگه ست -
00:38:40.701 – 00:38:42.588
.کاب" گفت که برميگردي"
00:38:43.662 – 00:38:47.449
...سعي کردم که برنگردم - .ولي هيچي مثل اون وجود نداره -
00:38:47.484 – 00:38:48.657
...اون فقط
00:38:50.45 – 00:38:51.947
.خلقت ناب و واقعيه
00:38:52.259 – 00:38:55.19
ميشه پس بريم به ساختار غيرمنطقيش يه نگاهي بندازيم؟
00:38:55.226 – 00:38:58.464
اگر بخواي 3 تا خواب کامل داشته باشيم .بايد اين چندتا فن و حيله اصلي رو يا بگيري
00:38:59.082 – 00:39:02.16
.ببخشيد - چه جور حيله اي؟ -
00:39:02.563 – 00:39:08.25
در خواب مي توني ساختار معماري رو فريب بدي .و اشکال غيرممکن ايجاد کني
00:39:08.251 – 00:39:12.704
.مثل راه پله بي پايان
00:39:15.568 – 00:39:16.57
مي بيني؟
00:39:21.058 – 00:39:22.289
.تناقض
00:39:22.3 – 00:39:27.303
پس حلقه هاي بسته اينطوري بهت کمک مي کنه .تا مرزهاي خواب رو پنهان کني
00:39:27.304 – 00:39:32.446
اون مراحلي رو که تغيير مي ديم چقدر مي تونه بزرگ باشه؟ - .مي تونه هرچي باشه، از يه ساختمون تا کل يه شهر -
00:39:32.447 – 00:39:36.081
ولي بايد به اندازه کافي پيچيده باشه .تا بتونيم در تصاوير اونا رو مخفي نگه داريم
00:39:36.082 – 00:39:37.579
مثل يک پازل مارپيچ؟ - .درسته -
00:39:37.679 – 00:39:39.153
.يا، حتي بايد بهتر از پازل مارپيچ باشه
00:39:39.253 – 00:39:41.608
و بايد قبل از اينکه در تصاوير خواب مشخص بشه تغييرات انجام بشه؟
00:39:42.125 – 00:39:43.026
.دقيقاً
00:39:43.985 – 00:39:45.786
.برخورد ضمير ناخودآگاه من که خوبه
00:39:45.787 – 00:39:50.252
فقط صبر کن، رفتارش زشت هم ميشه، هيچکس .دوست نداره احساس کنه کسي توي ذهنش دخالت کنه
00:39:50.908 – 00:39:52.708
کاب" ديگه نمي تونه خواب طراحي کنه، درسته؟"
00:39:55.035 – 00:39:56.944
،نمي دونم مي تونه يا نه .ولي ديگه اينکارو نمي کنه
00:39:57.124 – 00:39:59.255
اون فکر مي کنه امن تره .اگر درباره جزئيات خواب چيزي ندونه
00:39:59.456 – 00:40:01.296
چرا؟ - .چيزي بهم نميگه -
00:40:02.054 – 00:40:03.217
.فکر کنم بخاطر "مال" باشه
00:40:03.747 – 00:40:06.013
همسر سابقش؟ - ...نه سابق نه -
00:40:06.048 – 00:40:07.98
مگه هنوز باهم هستن؟ - ...نه -
00:40:10.37 – 00:40:11.406
.اون مرده
00:40:13.287 – 00:40:15.899
.تو فقط تصويري از "مال" رو در خوابش ديدي
00:40:19.964 – 00:40:23.429
اون چطور زني بود؟ - .دوست داشتني بود -
00:40:27.294 – 00:40:29.094
شما به دنبال يه داروساز هستين؟ - .بله -
00:40:29.095 – 00:40:32.007
فرمول هاي مواد بستگي به .کاري که داريم ترکيب ميشن
00:40:32.691 – 00:40:34.707
و شما هم همراهمون وارد خواب ميشين؟
00:40:34.742 – 00:40:37.11
،نه، من خودم وارد خواب نميشم "آقاي "کاب
00:40:37.57 – 00:40:40.88
ما اونجا بهتون احتياج داريم، تا ترکيب مواد رو .بسته به احتياجي که داريم بهمون بگي
00:40:40.915 – 00:40:42.202
و اون چي هست؟
00:40:42.237 – 00:40:43.518
.عمق زياد
00:40:43.553 – 00:40:46.452
يه خواب در خوابي ديگه؟ ...دو مرحله؟
00:40:49.279 – 00:40:50.394
.سه مرحله
00:40:50.597 – 00:40:51.949
!ممکن نيستش
00:40:51.984 – 00:40:56.489
.يه خواب در خواب ديگه خودش ناپايداره - .اين امکان داره -
00:40:56.966 – 00:41:01.052
.تو فقط بايد مقدار داروي مسکن رو زياد کني - .نه، يه داروي مسکن قدرتمند ميخوايم -
00:41:02.701 – 00:41:04.907
اعضاي تيمتون چند نفره؟ - .پنج نفر -
00:41:05.391 – 00:41:06.732
.شش نفر
00:41:07.951 – 00:41:11.961
،تنها راهي که مي تونم بفهمم کار رو انجام دادين .اينه که همراهتون بيام
00:41:11.962 – 00:41:15.406
،توي همچين کاري جايي براي توريست ها نيست "آقاي "سايتو
00:41:15.441 – 00:41:17.656
.ولي اين دفعه به نظر ميرسه يه جايي هست
00:41:18.742 – 00:41:22.561
،فکر کنم اين براي شروع خوب باشه .من هر روز ازش استفاده مي کنم
00:41:22.596 – 00:41:25.207
براي چه کاري؟ - .بذارين بهتون نشون بدم -
00:41:28.651 – 00:41:30.651
.شايد دلتون نخواد اينجا رو ببينين
00:41:33.138 – 00:41:34.804
.بعد از شما
00:41:44.681 – 00:41:47.813
،ده...دوازده اهدا کننده باهاشون چيکار مي کني؟
00:41:47.814 – 00:41:49.863
اونا هر روز به اينجا ميان .تا خوابشون رو به اشتراک بذارن
00:41:52.228 – 00:41:54.918
مي بيني؟ (حالتشون خيلي پايداره (از خواب بيدار نميشن
00:42:00.469 – 00:42:03.46
چه مدتي اونا خواب مي بينن؟ - ...سه يا چهار ساعت -
00:42:03.495 – 00:42:05.133
.در هر روز
00:42:05.134 – 00:42:10.147
و زماني که در خواب با اين ترکيب سپري .مي کنن، حدود 40 ساعت در هر روزه
00:42:10.182 – 00:42:12.866
براي چي اينکارو مي کنن؟ - "بهش بگو آقاي "کاب -
00:42:14.565 – 00:42:17.513
بعد از مدتي اين تنها راهه که .مي توني خواب ببيني
00:42:17.548 – 00:42:21.84
شما هنوز هم مي توني خواب ببيني آقاي "کاب"؟ - اونا هر روز براي خواب ديدن به اينجا ميان؟ -
00:42:21.875 – 00:42:22.958
.نه
00:42:25.37 – 00:42:27.379
...اونا هر روز براي بيدار شدن از خواب به اينجا ميان
00:42:28.92 – 00:42:31.87
.براي اونا خواب تبديل به واقعيت شده
00:42:33.335 – 00:42:35.309
.يا اينکه بخواي تعبير ديگري از اين کارشون بکني
00:42:37.531 – 00:42:39.449
.ببينيم چيکار مي توني بکني
00:42:50.988 – 00:42:52.813
.تو مي دوني چطور پيدام بکني
00:42:54.786 – 00:42:56.628
.مي دوني که چيکار بايد بکني
00:43:02.123 – 00:43:03.339
خوبه ، نه؟
00:43:18.677 – 00:43:20.717
حالت خوبه، آقاي "کاب"؟
00:43:21.964 – 00:43:22.835
.آره...آره
00:43:23.844 – 00:43:25.512
.همه چي خوبه
00:43:34.217 – 00:43:38.153
"رابرت فيشر" .وارث شرکت انرژي فيشر
00:43:38.253 – 00:43:39.942
و مشکلت با اين آقاي "فيشر" چيه؟
00:43:39.977 – 00:43:41.488
.اين بهت مربوط نيست
00:43:41.832 – 00:43:46.037
،"آقاي "سايتو .اين يه کار جاسوسي عادي نيستش
00:43:46.536 – 00:43:51.507
وقتي ازم ايجاد "آغاز" يه ايده رو ميخواين .اميدوارم که اهميت اين درخواستتون رو هم بدونين
00:43:52.696 – 00:43:56.078
بذري که در ذهن اين مرد مي کاريم رشد .مي کنه و تبديل به يه ايده و فکر ميشه
00:43:56.178 – 00:44:02.277
،اين ايده براش معني پيدا خواهد کرد .و ممکنه...ممکنه همه چيزو در زندگيش عوض کنه
00:44:02.655 – 00:44:06.474
ما آخرين کمپاني هستيم که در برابر انحصار ِکامل .کمپاني هاي انرژي بوسيله اونا ايستاديم
00:44:06.784 – 00:44:08.655
.و ديگه نمي تونيم باهاشون رقابت کنيم
00:44:09.04 – 00:44:12.088
بزودي اونا تأمين انرژي نيمي از جهان .رو در دستشون مي گيرن
00:44:13.227 – 00:44:15.333
.در واقع اونا تبديل به ابرقدرت جديدي ميشن
00:44:16.586 – 00:44:19.717
.دنيا به تغيير دادن نظر "رابرت فيشر" نياز داره
00:44:20.641 – 00:44:25.031
،و بخاطر همين ما وارد عمل شديم رابطه "رابرت فيشر" با پدرش چجوريه؟
00:44:25.107 – 00:44:30.957
.شايعات ميگن که رابطه پيچيده اي باهم دارن - .ما نمي تونيم براساس شايعات کار کنيم -
00:44:30.974 – 00:44:32.824
مي توني اين مرد رو در دسترسم قرار بدي؟
00:44:32.999 – 00:44:33.936
"براونينگ"
00:44:34.57 – 00:44:37.997
،دست راست "فيشر" بزرگه .و براي "فيشر" کوچک هم مثل پدرخواندست
00:44:38.088 – 00:44:41.689
،اگر از منابع درست استفاده کنيم .مي تونيم بهش دسترسي پيدا کنيم
00:44:41.724 – 00:44:46.077
."منابع چيزيه که در تخصص منه، آقاي "سايتو
00:44:47.162 – 00:44:50.174
،خبري از "سولوم" نيستش .از شرش خلاص بشين
00:44:50.274 – 00:44:54.691
"آقاي "براونينگ"، يکي از سياست هاي "موريس فيشر .اينه که هميشه از اين برخوردها دوري کنيم
00:44:57.863 – 00:45:02.44
خب، به نظرت بهتر نيست که خود ِ"موريس" رو مستقيماً در جريان بذاريم؟
00:45:03.097 – 00:45:06.294
.فکر نمي کنم که لازم باشه - .نه، نه، فکر کنم بايد اينکارو بکنيم -
00:45:27.949 – 00:45:29.171
حالش چطوره؟
00:45:30.299 – 00:45:32.664
نميخوام در موارد غير ضروري ...مزاحمش بشم ولي
00:45:56.939 – 00:45:59.138
اين بايد براش يکي از خاطرات .دوست داشتني باشه
00:45:59.679 – 00:46:04.061
،من اين عکس رو کنار تختش گذاشتم .اون اصلاً بهش توجه نکرد
00:46:08.892 – 00:46:11.748
ما لازمه که درباره وکالت و .موارد حقوقي باهم صحبت کنيم
00:46:11.936 – 00:46:14.384
.الان نه - ...ولي ضروري که ما صحبت دربارشو -
00:46:18.869 – 00:46:24.92
"لاش خورا دورش جمع شدن، هرچه بيماري "موريس فيشر .بدتر ميشه "پيتر براونينگ" قدرتمندتر ميشه
00:46:25.263 – 00:46:27.981
و موقعيت هاي بسياري .براي مشاهده "براونينگ" داشتم
00:46:28.039 – 00:46:32.257
رفتار فيزيکي، عادات و معاشرتش .رو مورد مطالعه قرار دادم
00:46:32.258 – 00:46:36.118
بنابراين در اولين مرحله از خواب .مي تونم شخصيت "براونينگ" به خودم بگيرم
00:46:37.082 – 00:46:39.685
.و اون ايده رو به ذهن هوشيار "فيشر" پيشنهاد بدم
00:46:39.96 – 00:46:45.768
،و بعد وقتي اونو يه مرحله عميق تر خواب ببريم .اون تصوير از "براونينگ" براش يادآوري ميشه
00:46:46.044 – 00:46:48.742
پس "فيشر" خودش اون ايده رو به خودش ميده؟ - .دقيقاً -
00:46:49.637 – 00:46:52.239
،اين تنها راهمونه .فيشر" بايد ببينه که خودش اون ايده رو به وجود مياره"
00:46:53.046 – 00:46:55.027
!ايمز"، من تحت تأثير قرار گرفتم"
00:46:55.669 – 00:46:59.096
،توجهت مثل هميشه مورد تقدير منه "ممنونم "آرتور
00:47:20.813 – 00:47:22.476
ميخواي تنهايي وارد خواب بشي؟
00:47:22.511 – 00:47:26.094
.نه، فقط ميخواستم چندتا آزمايش کنم
00:47:26.586 – 00:47:28.534
.نمي دونستم کسي اينجاست
00:47:28.803 – 00:47:31.096
.آره، درواقع داشتم "توتم" خودمو درست مي کردم
00:47:31.131 – 00:47:34.154
.بيا، بذار ببينمش - !نه، نه -
00:47:34.832 – 00:47:39.63
.پس اينو هم ياد گرفتي - .راه حل زيبايي براي تشخيص واقعيته -
00:47:40.186 – 00:47:41.599
اين ايده تو بوده؟
00:47:41.634 – 00:47:44.907
.نه، درواقع ايده "مال" بود
00:47:45.946 – 00:47:49.763
.اين متعلق به اون بوده .اگر در خواب بچرخونيش از حرکت نمي ايسته
00:47:49.919 – 00:47:52.89
.فقط مي چرخه و مي چرخه
00:47:54.05 – 00:47:59.675
.آرتور" بهم گفت که فوت کرده" - کار ِپازل هاي مارپيچ به کجا رسيده؟ -
00:48:00.076 – 00:48:04.976
(هر مرحله از خواب به يک قسمت از ضمير ناخودآگاه (فيشر .که سعي داريم بهش دسترسي پيدا کنيم ارتباط داره
00:48:05.608 – 00:48:09.613
پس مرحله پاييني رو بيمارستان انتخاب کردم ،که "فيشر" پدرش رو به اونجا مياره
00:48:11.408 – 00:48:13.508
.مي دوني درواقع درباره اين طرح چندتا سؤال ازت داشتم
00:48:13.543 – 00:48:17.714
نه، نه، جزئيات رو نبايد به من نشون بدي .فقط صاحب خواب بايد طرح و نقشه رو بدونه
00:48:18.295 – 00:48:20.373
چرا اين موضوع اينقدر مهمه؟
00:48:20.407 – 00:48:22.907
در حالتي شايد يکي از ما تصوير و تجسمي ...از خاطراتش رو همراه خودش به خواب بياره
00:48:22.908 – 00:48:24.451
بخاطر همين نميخوايم از جزئيات .پازل اطلاع داشته باشيم
00:48:26.038 – 00:48:30.097
منظورت حالتيه که "مال" رو وارد خواب کني ديگه؟ تو نمي توني اونو خارج از خواب نگه داري، درسته؟
00:48:31.976 – 00:48:34.212
!آره - ...تو نمي توني جزئيات رو بدوني -
00:48:34.247 – 00:48:39.103
،چون اگر تو جزئيات رو بدوني، پس اونم مي دونه .و مي تونه در کل عمليات خرابکاري بکنه
00:48:39.86 – 00:48:41.674
کاب" بقيه هم اينو مي دونن؟" - .نه، نمي دونن -
00:48:41.709 – 00:48:44.37
،اگر شرايط داره بدتر ميشه .مي توني بهشون اخطار بدي
00:48:44.405 – 00:48:46.004
.هيچي بدتر نميشه
00:48:47.701 – 00:48:50.512
من بايد برم خونه، در حال حاضر .اين تنها چيزيه که برام مهمه
00:48:52.129 – 00:48:53.813
چرا نمي توني بري خونه؟
00:48:57.002 – 00:48:59.131
.براي اينکه اونا فکر مي کنن که، من "مال" رو کشتم
00:49:02.534 – 00:49:05.069
.ممنونم - براي چي؟ -
00:49:05.302 – 00:49:06.819
،براي اينکه ازم نپرسيدي !واقعاً اينکارو کردم يا نه
00:49:07.619 – 00:49:12.702
"از هم پاشوندن امپراطوري پدرم" .واضحه که ايده اي نيست که خود "رابرت" بهش برسه
00:49:14.287 – 00:49:16.984
بخاطر همين ما بايد به طور عميقي .اونو در ضمير ناخودآگاه "رابرت" قرار بديم
00:49:17.019 – 00:49:20.463
ضمير ناخودآگاه بوسيله احساسات تحريک ميشه، درسته؟
00:49:20.498 – 00:49:24.614
ما بايد يه راهي پيدا کنيم تا اين ايده رو .به يک مفهوم احساسي ترجمه کنيم
00:49:24.649 – 00:49:27.148
چطور ميخواي يک مفهوم کاري رو به يک مفهوم احساسي ترجمه کني؟
00:49:27.183 – 00:49:28.658
.اين چيزيه که ما بايد پيدا کنيم
00:49:28.693 – 00:49:32.857
.رابطه "رابرت" با پدرش هم در حد حداقلي بوده
00:49:32.892 – 00:49:37.877
مي تونيم از اين قضيه که نابود کردن شرکت هاي .پدرش راهي براي انتقام گرفتنشه استفاده کنيم
00:49:37.913 – 00:49:41.65
نه، چون فکر مي کنم احساسات مثبت هميشه .باعث القاي احساسات منفي بشه
00:49:41.685 – 00:49:43.698
.همه ما آرزوي اصلاح و تزکيه نفس داريم
00:49:45.488 – 00:49:49.309
ما احتياج داريم که "رابرت فيشر" واکنش .مثبت احساسي در اين باره داشته باشه
00:49:49.344 – 00:49:50.613
...خب ما اينو امتحان مي کنيم
00:49:51.607 – 00:49:56.093
پدرم مانعم ميشه اگر بخوام شرکتي براي خودم ايجاد کنم" "و نخوام دنباله روش باشم و جا پاي اون بذارم
00:49:56.585 – 00:49:59.162
.کارمونو راه ميندازه - !شايد -
00:49:59.163 – 00:50:03.165
.ولي ما به چيزي بهتر از شايد احتياج داريم - !"از شرکت کردنت در بحث ممنونم "آرتور -
00:50:03.262 – 00:50:05.409
."بخاطر اختصاصي بودنش عذر ميخوام "ايمز
00:50:06.51 – 00:50:07.782
.اختصاصي بودن
00:50:07.791 – 00:50:10.948
،آغاز" ايده، ارتباطي با مخصوص بودن ايده نداره" ...وقتي که وارد ذهنش بشيم
00:50:10.983 – 00:50:12.786
.ما بايد با ايده اي که پيدا مي کنيم کار بکنيم
00:50:14.709 – 00:50:17.924
"در بالاترين مرحله ما ارتباط "فيشر .رو با پدرش آغاز مي کنيم
00:50:18.37 – 00:50:21.373
:ميگيم "من جا پاي پدرم نميذارم و دنبال روش نيستم"
00:50:21.517 – 00:50:23.574
،و در مرحله بعدي :اين ايده رو به خوردش ميديم که
00:50:23.8 – 00:50:26.493
"من چيزي براي خودم خلق مي کنم" (شرکتي براي خودم ايجاد مي کنم)
00:50:26.496 – 00:50:29.625
،و بعد از مدتي که به پايين ترين مرحله رسيديم :ما سلاحمون رو آشکار مي کنيم
00:50:29.66 – 00:50:31.926
پدرم نميخواد که مثل اون بشم"؟" - .دقيقاً -
00:50:33.204 – 00:50:37.326
،در پايين ترين مرحله، خواب متلاشي ميشه .کوچک ترين تکون اختلال ايجاد مي کنه
00:50:37.391 – 00:50:39.714
!تسکين
00:50:39.849 – 00:50:45.477
،براي خوابيدن و ايجاد 3 مرحله از خواب .از مسکن هاي فوق العاده قوي استفاده مي کنيم
00:50:57.154 – 00:50:58.357
.شب بخير
00:50:59.08 – 00:51:03.614
،تأثير مسکن در هر 3 مرحله باقي مي مونه
00:51:03.825 – 00:51:05.672
.درواقع به فعاليت مغز رو سرعت ميده
00:51:05.708 – 00:51:07.718
به عبارتي ديگه زمان بيشتري .رو در هر مرحله بهمون ميده
00:51:07.753 – 00:51:10.627
فعاليت مغز در خواب 20 برابر .سريعتر از زمان بيداريه
00:51:11.247 – 00:51:12.742
...و ايجاد خواب در خوابي ديگه
00:51:13.254 – 00:51:16.354
.درواقع درهم ترکيب ميشه .و سه مرحله خواب در 10 ساعت داريم
00:51:16.454 – 00:51:18.293
!عذر ميخوام، بحثمون در مورد رياضي نبود
00:51:20.103 – 00:51:22.087
.در مرحله اول ميشه يک هفته
00:51:23.135 – 00:51:25.04
.و در مرحله دوم 6 ماه
00:51:25.871 – 00:51:27.487
...و مرحله سوم - !ده سال -
00:51:30.744 – 00:51:32.769
کي دلش ميخواد 10 سال توي خواب گير کنه؟
00:51:33.309 – 00:51:34.57
!بستگي به خوابمون داره
00:51:34.605 – 00:51:37.25
،خب، وقتي بذر اون ايده رو ذهنش بکاريم چطور از خواب خارج بشيم؟
00:51:37.685 – 00:51:40.405
اميدوارم اين دفعه چيز بهتري به جاي !تير زدن تو مُخم داشته باشي
00:51:40.44 – 00:51:41.889
!ضربه
00:51:42.345 – 00:51:45.337
ضربه ديگه چيه؟ - !اين به معني ضربه زدنه -
00:51:48.221 – 00:51:51.076
.احساس افتادن يا تکوني که بيدارت کنه
00:51:51.111 – 00:51:54.596
.به طور ناگهاني از خواب خارجت مي کنه - با داروي مسکن مي تونيم ضربه رو احساس کنيم؟ -
00:51:54.597 – 00:51:55.817
.اوه، ترتيب اونم دادم
00:51:55.852 – 00:51:58.829
من تغييري در داروي مسکن ايجاد کردم .که عملکرد گوش دروني بدون مشکل باشه
00:51:58.929 – 00:52:03.527
،در اينصورت، هرچقدر هم که خواب سنگين باشه .شخصي که خوابه افتادن رو احساس مي کنه
00:52:04.367 – 00:52:05.757
.يا يکور شدن و سرازير شدن رو هم احساس مي کنه
00:52:07.506 – 00:52:11.351
رمز کار هم در اينه که براي هماهنگ کردن .ضربه ها بايد در هر 3 مرحله نفوذ کرد
00:52:11.951 – 00:52:14.592
مي تونيم براي هماهنگ کردن ضربه هاي .مختلف از موزيک استفاده کنيم
00:52:23.558 – 00:52:27.204
.نه برنامه جراحي داره، نه دندانپزشکي، هيچي
00:52:27.307 – 00:52:30.033
مگه قرار نبود زانوش رو جراحي کنه؟ - .هيچي -
00:52:30.068 – 00:52:31.786
.هيچ جوره نمي تونيم بهش دسترسي پيدا کنيم
00:52:31.886 – 00:52:34.272
.ما حداقل به 10 ساعت احتياج داريم
00:52:34.307 – 00:52:38.99
،پرواز سيدني به لس آنجلس .يکي از طولاني ترين پروازها در دنياست
00:52:39.026 – 00:52:40.92
.اون هر 2 هفته يکبار اين مسير رو طي مي کنه
00:52:41.721 – 00:52:43.246
.اون حتماً يه هواپيماي خصوصي داره
00:52:44.39 – 00:52:47.394
،اگر که هواپيماش با تعميرات غيرمنتظره مواجه بشه !اينجوري نيست
00:52:47.792 – 00:52:50.031
.ما به يه هواپيماي بوئينگ 747 احتياج داريم - چطور مگه؟ -
00:52:50.203 – 00:52:53.429
،در بوئينگ 747 کابين خلبان در بالا .و قسمت درجه 1 در پايين و در دماغه هواپيما وجود داره
00:52:53.529 – 00:52:55.268
.بنابراين هيچکس وارد اونجا نميشه
00:52:55.368 – 00:52:58.723
ما بايد بليط هاي کل قسمت درجه 1 و همچنين .مهماندار اين قسمت رو مال ِخود کنيم
00:52:58.865 – 00:53:00.562
!من کمپاني اون خط هوايي رو خريدم
00:53:01.943 – 00:53:03.76
!اينطوري راحت تر به نظر مي رسه
00:53:05.779 – 00:53:07.418
.به نظر مياد اون 10 ساعتي رو که ميخوايم داريم
00:53:09.139 – 00:53:12.089
"آريادني" !ضمناً کارت فوق العادست
00:54:03.65 – 00:54:05.473
.مي دوني که چيکار بايد بکني
00:54:08.857 – 00:54:11.923
يادت مياد اون زماني رو که ازم خواستي باهات ازدواج کنم؟
00:54:13.132 – 00:54:14.927
.البته که يادم مياد
00:54:16.391 – 00:54:19.628
...گفتي که خوابش رو ديده بودي
00:54:21.288 – 00:54:25.542
.که چطور در کنار هم پير ميشيم
00:54:25.825 – 00:54:27.179
.و، مي تونيم
00:54:33.911 – 00:54:35.479
.تو نبايد اينجا باشي
00:54:39.929 – 00:54:43.34
فقط ميخواستم ببينم اون آزمايشاتي که !هرشب انجام مي دادي چطور بوده
00:54:43.375 – 00:54:48.382
.اين هيچ ارتباطي با تو نداره - .البته که داره، فراره که خوابامونو باهات به اشتراک بذاريم -
00:54:48.417 – 00:54:52.297
!نه اينها !اينها رؤياهاي منه
00:55:03.891 – 00:55:05.558
چرا اينکارو با خودت کردي؟
00:55:06.091 – 00:55:08.336
اين تنها راهيه که مي تونم باهاش .هنوز خواب و رؤيا ببينم
00:55:10.566 – 00:55:12.649
چرا اينقدر برات مهمه که خواب ببيني؟
00:55:13.436 – 00:55:16.153
.در رؤياهام، ما هنوز باهم هستيم
00:55:30.468 – 00:55:31.922
!اينها فقط خواب و رؤيا نيستن
00:55:34.352 – 00:55:36.906
اينها خاطراتت هستن. خودت گفتي که .هرگز نبايد از خاطراتمون استفاده کنيم
00:55:36.941 – 00:55:38.46
.مي دونم که گفتم
00:55:38.923 – 00:55:40.787
داري سعي مي کني که .اونو براي خودت زنده نگه داري
00:55:41.578 – 00:55:43.11
.نمي توني ولش کني بره
00:55:43.476 – 00:55:45.16
.تو نمي فهمي
00:55:45.504 – 00:55:49.196
،اينها لحظاتي هستن که حسرتشو مي خورم .خاطراتي هستن که بايد تغييرشون بدم
00:55:50.954 – 00:55:52.608
چه چيزي اون پايينه که حسرتشو مي خوري؟
00:55:53.124 – 00:55:56.7
گوش کن، فقط يه چيز وجود داره .که بايد دربارم بفهمي
00:56:04.938 – 00:56:06.765
اين خونته؟
00:56:07.366 – 00:56:08.766
.خونه من و "مال" هست، آره
00:56:09.74 – 00:56:11.581
اون کجاست؟
00:56:12.435 – 00:56:14.177
.اون در اين زمان مُرده بود
00:56:19.521 – 00:56:23.334
"اون پسرمه، "جيمز .واسه يه چيزي داره زمين رو مي کنه، شايد کِرم باشه
00:56:25.051 – 00:56:31.36
اينم "فيليپا" هستش، داشتم فکر مي کردم ...صداشون بزنم، تا برگردن و لبخند بزنن و بتونم
00:56:32.671 – 00:56:37.171
،اون چهره هاي زيباشون رو ببينم .ولي ديگه دير شده بود
00:56:37.927 – 00:56:40.069
"يا الان يا هيچوقت "کاب
00:56:44.7 – 00:56:50.095
و شروع کردم به ترسيدن، مي دونستم ،که بعداً حسرت اين لحظه رو مي خورم
00:56:50.786 – 00:56:53.179
.ولي بايد براي آخرين بار صورتشون رو مي ديدم
00:56:55.48 – 00:56:56.98
...اون لحظه گذشت
00:57:00.301 – 00:57:02.799
،و هرکاري که مي کنم .نمي تونم اين لحظه رو تغيير بدم
00:57:04.589 – 00:57:06.632
...ميخواستم اونا رو صدا بزنم
00:57:07.721 – 00:57:09.081
.و بعدش فرار کنم
00:57:11.558 – 00:57:14.668
،هرگز ديگه نمي تونم چهرشونو ببينم ،من بايد به خونه برگردم
00:57:15.533 – 00:57:16.511
.در دنياي واقعي
00:57:58.501 – 00:58:00.097
تو اينجا چيکار مي کني؟
00:58:01.213 – 00:58:03.293
.مي دونم تو کي هستي
00:58:03.838 – 00:58:05
اينجا چيکار مي کني؟
00:58:14.222 – 00:58:16.193
...فقط دارم سعي مي کنم بفهمم
00:58:16.605 – 00:58:18.174
چطور مي توني بفهمي؟
00:58:19.67 – 00:58:22.206
مي دوني عاشق بودن يعني چي؟
00:58:23.498 – 00:58:26.804
نيمي از کل بودن يعني چي؟
00:58:27.196 – 00:58:28.587
.نه
00:58:29.67 – 00:58:32.034
.من بهت ميگم عشق واقعي يعني چي
00:58:33.548 – 00:58:35.799
...تو منتظر قطار هستي
00:58:37.14 – 00:58:39.546
.قطاري که تو رو به دوردست ها خواهد برد
00:58:41.602 – 00:58:47.354
،مي دوني که اميدوارم اين قطار تو رو با خودش به کجا ببره .ولي هنوز مطمئن نيستي
00:58:48.074 – 00:58:49.838
.ولي مهم نيستش
00:58:51.239 – 00:58:54.027
چطور مي تونه برات مهم نباشه که اين قطار تو رو به کجا مي بره؟
00:58:54.103 – 00:58:55.894
.چون ما باهمديگه خواهيم بود
00:58:57.435 – 00:58:59.196
چطور تونستي منو اينجا بياري، "دام"؟
00:58:59.231 – 00:59:00.368
اينجا ديگه کجاست؟
00:59:00.803 – 00:59:03.849
،اين سوئيت يک هتله .جايي که سالگرد ازدواجمون رو جشن گرفتيم
00:59:03.884 – 00:59:05.195
چه اتفاقي اينجا افتاد؟
00:59:07.125 – 00:59:09.675
!تو قول دادي !تو قول دادي
00:59:10.291 – 00:59:12.642
!خواهش مي کنم برو بالا
00:59:12.677 – 00:59:16.155
!تو قول دادي که باهمديگه باشيم
00:59:16.19 – 00:59:17.34
!پيشت برمي گردم
00:59:17.375 – 00:59:19.628
!قول ميدم
00:59:36.958 – 00:59:41.464
فکر مي کني که مي توني با خاطراتت يه زندان بسازي و اونو توش زنداني کني؟
00:59:43.184 – 00:59:45.384
فکر مي کني که اونجا مي تونه مال" رو تو خودش نگه داره؟"
00:59:45.887 – 00:59:50.28
!وقتشه .موريس فيشر" لحظاتي پيش در سيدني فوت کرد"
00:59:51.056 – 00:59:52.89
خاکسپاري کي هستش؟ - ...پنج شنبه -
00:59:52.925 – 00:59:56.009
.در لس آنجلس - .رابرت" بايد تابوت رو تا سه شنبه با خودش ببره" -
00:59:56.044 – 00:59:57.394
.بايد حرکت کنيم - .خيلي خب -
00:59:58.393 – 00:59:59.946
.منم همراهتون ميام
01:00:00.81 – 01:00:02.086
.من به "مايلز" قول دادم که تو رو نبرم
01:00:02.121 – 01:00:05.112
تيم يه يکنفر احتياج داره که در مورد مشکل و .کشمکشي که باهاش مواجهي اطلاع داشته باشه
01:00:07.944 – 01:00:13.612
و اگر اون آدم نبايد من باشم، تو بايد اون چيزي .رو که الان ديدم رو به "آرتور" نشون بدي
01:00:18.891 – 01:00:21.028
.يک صندلي ديگه در هواپيما برامون بگير
01:00:25.386 – 01:00:28.055
اگر من سوار اون هواپيما بشم ...و تو توافقمون رو محترم نشمري
01:00:28.155 – 01:00:31.563
،وقتي که فرودبيايم !من تا آخر عمرم به زندان خواهم رفت
01:00:32.708 – 01:00:40.024
،اون کاري که قولشو دادي تموم کن .تو هم مشکلي در ورود نخواهي داشت
01:00:54.58 – 01:00:55.345
.عذر ميخوام
01:00:55.38 – 01:00:56.833
.اوه، ببخشيد
01:01:32.3 – 01:01:35.267
،ببخشيد، فکر کنم اين متعلق به شماست .احتمالاً از جيبتون افتاده
01:01:35.302 – 01:01:37.293
نوشيدني ميل دارين؟
01:01:37.328 – 01:01:38.42
،آب خوردن لطفاً - .منم همينطور -
01:01:44.174 – 01:01:45.799
.ممنونم
01:01:45.835 – 01:01:50.843
مي دونين نتونستم توجه نکنم، ولي آيا شما با "موريس فيشر" مرحوم نسبتي دارين؟
01:01:51.498 – 01:01:55.301
...بله اون .اون پدرم بود
01:01:55.802 – 01:01:59.49
،اوه، ايشون فرد الهام بخشي بود .بهتون تسليت ميگم
01:02:02.911 – 01:02:04.591
.بفرمائين - .ممنونم -
01:02:06.359 – 01:02:08.552
...به ياد پدرتون
01:02:08.918 – 01:02:10.566
.در آرامش باشه
01:03:19.748 – 01:03:21.673
!نميشد قبل از پرواز دستشويي مي رفتي - .ببخشيد -
01:03:21.674 – 01:03:25.291
!شامپاين مجاني پيدا کرده بودي؟ - !هاها -
01:03:25.462 – 01:03:27.552
.اون الان اين طرف بايد منتظر تاکسي باشه
01:03:40.069 – 01:03:41.525
!اي احمق
01:03:41.56 – 01:03:43.618
!برو کنار
01:04:01.224 – 01:04:02.503
...بايد ديگه برم !تاکسي
01:04:10.554 – 01:04:12.687
چيکار داري مي کني؟ - .اوه فکر کردم تاکسي خالي بوده -
01:04:12.954 – 01:04:14.187
شايد بتونيم تاکسي رو باهم شريک بشيم؟ - !شايد نتونيم -
01:04:14.224 – 01:04:16.229
...ميشه بزنين کنار اين آقا رو
01:04:19.929 – 01:04:20.833
!عالي شد
01:04:26.222 – 01:04:27.384
.زودباش
01:04:38.698 – 01:04:41.779
،پونصد دلار توشه !خود کيف پول بيشتر مي ارزه
01:04:41.814 – 01:04:43.578
.بنابراين ديگه لازم نيست اينکارو بکنين
01:04:53.64 – 01:04:55.095
!پناه بگيرين
01:05:01.496 – 01:05:03.296
!اين توي طرح من نبود
01:05:04.497 – 01:05:08.097
...کاب"؟" کاب"؟"
01:05:58.164 – 01:05:58.906
!بزنش
01:06:06.027 – 01:06:07.069
حالت خوبه؟
01:06:07.543 – 01:06:12.312
...آره، من خوبم !فيشر" هم حالش خوبه، بريم براش قهوه بگيريم"
01:06:12.313 – 01:06:13.406
سايتو"؟"
01:06:32.478 – 01:06:33.916
،فيشر" اون پشته" .زود باشين
01:06:37.999 – 01:06:39.691
اوه تير خورده؟ يعني داره مي ميره؟ - .نمي دونم -
01:06:41.807 – 01:06:44.07
شما کجا بودين؟ چه اتفاقي براي شما افتاد؟ - !ما با يه قطار عجيب تصادف کرديم -
01:06:44.119 – 01:06:46.752
چطوري يه قطار رو توي اين قسمت شهر گذاشتي؟ - !ولي من اينکارو نکردم -
01:06:47.114 – 01:06:49.847
پس از کجا اومد؟ - بذار من يه سؤال ازت بپرسم، اون تله از کجا اومده بود؟ -
01:06:49.882 – 01:06:52.971
،اونا تصورات عادي نبودن .اونا براي اينکار تمرين ديده بودن
01:06:53.218 – 01:06:54.261
چطور امکان داره تمرين ديده باشن؟
01:06:54.361 – 01:06:58.74
فيشر" حتماً يه استخراج کننده افکار داشته که به" .ضمير ناخودآگاهش آموزش داده که از خودش دفاع کنه
01:06:58.741 – 01:07:01.86
،بنابراين ضمير ناخودآگاهش افراد نظامي هستن !بايد تو تحقيقاتم بهش توجه مي کردم، ببخشيد
01:07:02.271 – 01:07:04.223
پس چرا اين غلط رو نکردي؟ - !آروم باش -
01:07:04.323 – 01:07:08.59
نميخواد بهم بگي که آروم باشم، اين کار تو بودش !اين وظيفه اي بود که بايد انجام مي دادي
01:07:08.709 – 01:07:11.109
تو قرار بود که سابقه "فيشر" رو .به دقت چک مي کردي
01:07:11.144 – 01:07:13.15
!ما براي مقابله با اين حد از خشونت آمادگي نداريم
01:07:13.151 – 01:07:16.703
ما قبلاً هم با مأمورين امنيتي سروکار داشتيم !اگر کمي احتياط کنيم مشکلي پيش نمياد
01:07:16.722 – 01:07:18.736
،اين توي قسمتي از نقشه مون نبود !اون داره مي ميره لعنتي
01:07:18.836 – 01:07:21.277
!اون داره درد مي کشه - !اينکارو نکن -
01:07:21.84 – 01:07:22.791
!اينکارو نکن
01:07:22.826 – 01:07:24.951
.اون داره درد مي کشه، ميخوام بيدارش کنم
01:07:24.986 – 01:07:27.496
!اونجوري از خواب بيدارش نمي کني
01:07:28.596 – 01:07:31.1
!وقتي که توي خواب بميريم، بيدار ميشيم
01:07:31.135 – 01:07:34.526
ولي نه از اين خواب، بايد تا اون تاريخي که .گفتيم منتظر باشيم تا از خواب بيدار بشه
01:07:35.551 – 01:07:37.292
چرا؟ اگر منم بميرم چه اتفاقي ميوفته؟
01:07:37.327 – 01:07:38.515
!تو ميري توي برزخ
01:07:38.55 – 01:07:40.053
جدي ميگي؟ - برزخ؟ -
01:07:40.054 – 01:07:43.715
!فضاي بدون طرح رؤياها - اونجا ديگه چه کوفتي هستش؟ -
01:07:43.716 – 01:07:46.815
،فقط فضاي نامحدودي از ضمير ناخودآگاه !هيچي اونجا نيستش
01:07:47.015 – 01:07:51.271
بجز اينکه با کسي که از گذشته در اونجا !به دام افتاده بتوني رؤيات رو به اشتراک بذاري
01:07:51.802 – 01:07:53.846
.که در مورد ما اون تو هستي
01:07:54.21 – 01:07:58.206
تا چه مدتي اونجا گير مي افتيم؟ - ...تا زماني که اثر دارو از بين بره -
01:07:58.306 – 01:08:01.195
!چه قدر طول مي کشه؟ - !يه دهه شايد هم براي هميشه -
01:08:01.23 – 01:08:02.691
!از اون بپرسين، اون کسيه که قبلاً اونجا بوده
01:08:08.279 – 01:08:09.341
!ممنونم
01:08:09.699 – 01:08:13.767
خب پس، ما الان توي ذهن "فيشر" به دام افتاديم ...و بايد به ارتش مخصوصش بجنگيم
01:08:13.867 – 01:08:18.148
،و اگر کشته بشيم، توي برزخ گم ميشيم !تا زماني که مغزمون بتونه يک دهه رو حساب کنه
01:08:29.461 – 01:08:31.395
پس تو درباره ريسک اين کار اطلاع داشتي؟
01:08:31.43 – 01:08:33.432
و به هيچکدوم از ما نگفتي؟ - ...قرار نبود هيچ ريسکي در کار باشه -
01:08:33.467 – 01:08:35.657
.نمي دونستم که قراره با کلي افراد مسلح روبرو بشيم
01:08:35.692 – 01:08:38.299
.تو هيچ حقي نداشتي که اينکارو بکني - .فقط يه راه وجود داره و اون رسيدن به عمق مراحله -
01:08:38.813 – 01:08:42.064
و تو هم از اين موضوع اطلاع داشتي و همراهيش کردي؟ - .من بهش اعتماد کردم -
01:08:42.099 – 01:08:44.226
بهش اعتماد کردي؟ قول داده قسمتي از سهمشو بهت بده؟
01:08:44.261 – 01:08:46.34
!نه، قول داده تمام سهمش رو بهم بده
01:08:46.524 – 01:08:49.241
.بعلاوه اون گفت که قبلاً اينکارو کرده - !تو قبلاً اينکارو کردي؟ چطور، حتماً با "مال"؟ -
01:08:49.414 – 01:08:53.538
!و برات نتيجه داشت؟ - .من کاريو که بايد ميکردم، انجام دادم تا پيش بچه هام برگردم -
01:08:53.539 – 01:08:55.422
،پس تو ما رو وارد يه منطقه جنگي کردي .بدون اينکه راه خروجي داشته باشه
01:08:55.457 – 01:08:58.232
،يه راه خروج وجود داره ...ما کارمون رو ادامه ميديم
01:08:58.245 – 01:09:02.443
،تا جايي که امکان داره اونو سريع انجام ميديم و براي خروج از "ضربه" استفاده مي کنيم
01:09:02.478 – 01:09:06.354
فراموشش کن. رفتن به مراحل پايين تر زمان رو بيشتر .مي کنه. من همين جا مي شينم تا اين مرحله تموم بشه
01:09:06.891 – 01:09:09.891
همينطور که داريم صحبت مي کنيم .مأموران امنيتي "فيشر" اينجا رو محاصره کردن
01:09:09.892 – 01:09:12.051
ده ساعت زمان پرواز برابر .يک هفته در اين مرحله از خوابه
01:09:12.052 – 01:09:16.109
،و به اين معنيه که تک تک ِما تا اون زمان کشته شديم .و اينو براتون ضمانت مي کنم
01:09:16.642 – 01:09:19.543
ما هيچ چاره اي نداريم، جز اينکه .به سرعت به کارمون ادامه بديم
01:09:21.803 – 01:09:24.524
.حرکت به پايين تنها مسير پيش رويمونه
01:09:25.465 – 01:09:27.127
.آماده بشين
01:09:27.288 – 01:09:31.148
.بريم احساساتش رو تحريک کنيم
01:09:34.308 – 01:09:38.537
،من در مقابل آدمربايي بيمه شدم .حدود 10 ميليون دلاره، ترتيب دادنش خيلي راحته
01:09:38.538 – 01:09:39.576
!خفه شو
01:09:39.611 – 01:09:43.961
در دفتر پدرت، پايين قفسه کتابهاش .گاوصندوق شخصيش قرار داره
01:09:43.996 – 01:09:45.345
.ما رمز گاوصندوق رو ميخوايم
01:09:45.869 – 01:09:51.016
.من از هيچ گاوصندوقي اطلاع ندارم - .اين به اون معني نيست که رمز گاوصندوق رو ندوني -
01:09:52.071 – 01:09:53.559
.بهمون بگه رمزش چيه
01:09:54.575 – 01:09:55.91
.نمي دونم
01:10:01.054 – 01:10:03.708
،ما منبع ديگري داريم .که اونو ميشناسي
01:10:03.83 – 01:10:06.171
اون منبع کيه؟
01:10:07.327 – 01:10:10.393
!اين کيف پول 500 دلار مي ارزه - داخلش چيه؟ -
01:10:10.965 – 01:10:14.285
،پول نقد، کارت، کارت شناسايي .و اين
01:10:19.971 – 01:10:20.769
بدرد مي خوره؟
01:10:22.274 – 01:10:25.677
.شايد .نوبت توئه، يک ساعت وقت داريم
01:10:25.712 – 01:10:27.199
يک ساعت؟
01:10:27.757 – 01:10:30.209
،قرار بود که کل شب رو باهاش باشم .تا ازش حرف بکشم
01:10:30.244 – 01:10:32.98
!سايتو" هم قرار نبود به سينه َش تيراندازي بشه"
01:10:33.365 – 01:10:35.736
تو يک ساعت وقت داري .تا يه چيز مفيد برامون پيدا کني، خواهش مي کنم
01:10:38.559 – 01:10:39.912
اون صداي چيه؟
01:10:40.407 – 01:10:41.976
.منبع ديگرمونه
01:10:45.761 – 01:10:46.946
"عمو "پيتر
01:10:48.404 – 01:10:49.81
.يه کاري بکن که تمومش کنن
01:10:50.918 – 01:10:53.059
رمز گاوصندوق؟ - .اونو نمي دونم -
01:10:53.56 – 01:10:54.76
.ولي اون پيرمرده مي گفت که مي دوني
01:10:54.918 – 01:10:58.271
،نمي دونم. بذارين باهاش صحبت کنم .تا اونو پيدا کنم
01:11:00.911 – 01:11:02.116
.تو 1 ساعت وقت داري
01:11:02.825 – 01:11:03.478
.شروع کن به حرف زدن
01:11:08.233 – 01:11:09.421
حالت خوبه؟
01:11:13.679 – 01:11:16.206
.اون حرومزاده ها 2 روزه که منو اينجا نگه داشتن
01:11:18.036 – 01:11:21.922
،اونا يه نفر رو دارن که به اتاق پدرت دسترسي داره .و دارن سعي مي کنن گاوصندوقش رو باز کنن
01:11:22.908 – 01:11:25.309
،اونا فکر مي کردن که من رمز اونو دارم .ولي من رمزو نمي دونم
01:11:25.344 – 01:11:26.779
.منم رمز رو نمي دونم
01:11:27.838 – 01:11:28.734
چي؟
01:11:29.158 – 01:11:32.845
موريس" بهم گفته بود وقتي بميره" .تو تنها کسي هستي که قادره بازش کنه
01:11:32.88 – 01:11:34.846
.نه، اون هرگز...هرگز هيچ رمزي رو بهم نداد
01:11:35.687 – 01:11:37.221
...شايد داده باشه
01:11:37.222 – 01:11:38.793
شايد هنوز ندوني چيزي که بهت گفته .ممکنه رمز گاوصندوق باشه
01:11:40.297 – 01:11:42.787
خب اين يعني چي؟ - ...نمي دونم، شايد يک رمز معني داري -
01:11:42.822 – 01:11:47.257
بر اساس تجربيات و خاطراتت .با "موريس" وجود داشته باشه
01:11:49.641 – 01:11:53.497
.ما تجربيات و خاطرات معنادار زيادي با همديگه نداشتيم
01:11:54.503 – 01:12:01.229
.شايد، بعد از اينکه مادرت مُرد - بعد از اينکه مادرم مُرد، مي دوني بهم چي گفت؟ -
01:12:02.719 – 01:12:07.804
"رابرت، اين چيزي نيست که بخواي خودتو ناراحت کني"
01:12:08.795 – 01:12:13.415
.اون تو بيان احساساتش ضعيف بود - .من فقط 11 سالم بود -
01:12:14.147 – 01:12:17.251
حالش چطوره؟ - .داره درد زيادي مي کشه -
01:12:17.351 – 01:12:22.312
.وقتي به مراحل پايين تر بريم، دردش کمتر ميشه - و اگر که بميره؟ -
01:12:23.553 – 01:12:27.538
،در بدترين حالت .وقتي بيدار بشه حافظش رو از دست داده
01:12:28.017 – 01:12:31.981
.کاب"، من هنوزم باهات يه قراري دارم"
01:12:32.294 – 01:12:37.669
ممنونم ازت "سايتو"، ولي وقتي بيدار بشي .اصلاً يادت نمياد که باهم قراري داشتيم
01:12:38.306 – 01:12:40.354
.برزخ ذهنت، برات تبديل به واقعيت ميشه
01:12:40.416 – 01:12:44.463
،و براي مدت زيادي دچار فراموشي ميشي !و تبديل به يک پيرمرد ميشي
01:12:44.563 – 01:12:49.117
...شکست همراه با پشيموني - بدتر از مرگ در تنهاييه؟ -
01:13:03.535 – 01:13:07.375
،اگر رمز رو بهشون نديم - ...اين آدمها ما رو مي کشن .اونا فقط ميخوان اينو باور کنيم -
01:13:07.41 – 01:13:12.083
من شنيدم حرفاشونو، که ميخوان ما رو سوار .اون ماشين وَن کنن و بندازنمون توي رودخونه
01:13:12.875 – 01:13:16.466
خيلي خب، چي توي گاوصندوق هستش؟ - .يه چيزي هست که براي توئه -
01:13:17.022 – 01:13:20.945
موريس" هميشه مي گفت که" .اون گرانبهاترين هديه براي توئه
01:13:21.959 – 01:13:22.869
.يه وصيت نامه ست
01:13:23.314 – 01:13:29.475
.وصيت نامه "موريس" که قبلاً نوشته شده بوده - اين يه وصيت نامه ديگه ست - .و اگر بخواي بر بقيه برتري داره
01:13:29.475 – 01:13:35.016
مطابق با وصيت نامه جديد تمام شرکت هاي مجموعه .از هم جدا ميشه و به معناي پايان امپراطوري پدرته
01:13:35.719 – 01:13:41.296
ميخواسته ارثي که بهم ميرسه رو نابود کنه؟ چرا بايد پيشنهاد همچين کاريو بده؟
01:13:45.916 – 01:13:47.407
..."اون دوستت داشت، "رابرت
01:13:48.541 – 01:13:51.613
.ولي به روش خودش - .به روش خودش -
01:13:53.44 – 01:13:57.778
،در لحظه مرگش ...اون منو صدا کرد تا برم کنار تختش
01:13:59.062 – 01:14:05.372
،اون به سختي مي تونست صحبت کنه ،ولي تلاشش رو کرد تا آخرين حرفش رو بهم بزنه
01:14:08.26 – 01:14:17.425
،اون منو نزديک خودش کشيد ...و من فقط تونستم يه لغت رو تشخيص بدم
01:14:20.745 – 01:14:23.262
"مأيوس شدم"
01:14:28.334 – 01:14:32.742
تو در برزخ ذهن چيکار مي کردي؟ ...تو شايد بتوني بقيه افراد تيم رو متقاعد بکني
01:14:32.842 – 01:14:35.93
که بقيه کار رو ادامه بدن .در حالي که حقيقت رو نمي دونن
01:14:36.113 – 01:14:41.453
حقيقت؟ کدوم حقيقت؟ - حقيقتي که ممکنه تو هرلحظه - .اون قطار عجيب رو وارد اينجا کني
01:14:41.653 – 01:14:45.771
اين حقيقت که ممکنه "مال" از طريق .ضمير ناخودآگاهت همه چيزو از بين ببره
01:14:45.827 – 01:14:50.106
"و حقيقتي که، بهمون اندازه که در ذهن "فيشر .نفوذ مي کنيم، در ذهن تو هم نفوذ مي کنيم
01:14:51.887 – 01:14:54.11
و مطمئن نيستم از چيزي که !قراره بفهميم خوشمون بياد
01:14:58.445 – 01:15:04.445
،من و "مال" باهم کار مي کرديم و مفهوم يه رؤيا در رؤياي ديگه رو بررسي مي کرديم
01:15:04.446 – 01:15:08.864
و من اصرار داشتم .تا جايي که امکان داره جلوتر بريم
01:15:09.523 – 01:15:14.387
ولي من اين مفهوم رو درک نمي کردم که هرچه بيشتر .نفوذ کنيم ممکنه ساعت ها تبديل به سال ها بشه
01:15:14.967 – 01:15:24.201
،و ممکنه که خودمون رو به دام بندازيم .ما فراموش کرده بوديم واقعيت کدومه
01:15:30.502 – 01:15:33.202
.ما براي خودمون يک دنيا ساخته بوديم
01:15:34.959 – 01:15:39.357
،سالها طول کشيد .ولي براي خودمون دنيايي ساخته بوديم
01:15:41.421 – 01:15:46.245
چه مدت باهم اونجا بودين؟ - !يه چيزي حدود 50 سال -
01:15:49.681 – 01:15:50.858
!خداي من
01:15:52.94 – 01:15:54.749
چطور تونستين تحمل کنين؟
01:15:54.762 – 01:15:58.523
،در ابتدا احساس بدي نداشتيم .و احساس خدايان بهمون دست مي داد
01:15:58.623 – 01:16:04.4
ولي مشکل اينجا بود که هيچکدوم از اونا واقعي نبود .درنهايت برام ممکن شد اونجوري زندگي کنم
01:16:05.351 – 01:16:13.471
و براي "مال" چطور؟ - .اون يه چيزي رو در درون وجودش مخفي کرده بود -
01:16:15.388 – 01:16:20.358
،حقيقت اين بود، اون ميخواست که بفهمه .ولي فراموشي رو انتخاب کرد
01:16:23.476 – 01:16:25.792
.دوزخ ذهن براش تبديل به واقعيت شد
01:16:27.672 – 01:16:29.187
وقتي که بيدار مي شدين چه اتفاقي ميوفتاد؟
01:16:30.036 – 01:16:38.377
،بيدار شدن به اونصورت بعد از سالها و دهه ها .ما تبديل به ارواح پيري شده بوديم که به جواني برمي گشتيم
01:16:40.018 – 01:16:43.341
،مي دونستم که يه اتفاقي براش افتاده .ولي اون نميخواست قبول کنه
01:16:45.133 – 01:16:50.743
،درنهايت اون حقيقت رو بهم گفت ...تمام وجودش با اين فکر تسخير شده بود
01:16:51.298 – 01:16:56.162
اين فکر بسيار ساده که ...همه وجودش رو تغيير داده بود
01:16:58.007 – 01:17:05.201
،اين بود که دنياي بيداري ما واقعيت نداره ،و اون براي بازگشت به واقعيت بايد از خواب بيدار بشه
01:17:06.548 – 01:17:11.315
،و براي برگشتن به خونه !بايد همديگه رو بکشيم
01:17:18.533 – 01:17:22.222
درباره بچه هاتون چي فکر مي کرد؟ - ...فکر مي کرد اونا تصوراتش هستن -
01:17:22.333 – 01:17:25.133
و بچه هاي واقعي ما .يه جايي اون بيرون منتظر ما هستن
01:17:25.233 – 01:17:28.687
من مادر اونا نيستم، تو تفاوت اينو تشخيص نميدي؟ - !آروم باش -
01:17:28.722 – 01:17:32.861
اگر اونا توي خوابم هستن، چرا نمي تونم اونا رو کنترل کنم؟ - !براي اينکه نمي دوني که داري خواب مي بيني -
01:17:33.223 – 01:17:38.944
اون مطمئن بود حرفش درسته، و کاري نبود بتونم انجام بدم .و مهم نبود چقدر دليل مياوردم و التماسش رو مي کردم
01:17:42.037 – 01:17:44.637
اون ميخواست خودشو بکُشه .ولي نمي تونست تنهايي اونکارو انجام بده
01:17:44.638 – 01:17:46.885
.اون خيلي منو دوست داشت
01:17:47.856 – 01:17:51.072
،بنابراين، براي سالگرد ازدواجمون .يه نقشه کشيد
01:18:17.912 – 01:18:20.168
عزيزم چيکار داري مي کني؟ - .بيا کنارم -
01:18:20.203 – 01:18:25.228
،برگرد توي اتاق !بگرد توي اتاق و بيا اينجا، زود باش
01:18:25.263 – 01:18:25.74
.نه
01:18:27.051 – 01:18:29.34
.من ميخوام بپرم پايين و تو هم باهام مي پري
01:18:29.79 – 01:18:33.072
،نه، من نمي پرم .به حرفم گوش کن
01:18:34.314 – 01:18:42.376
اگر تو بپري، از خواب بيدار نميشي، يادت مياد؟ !تو مي ميري، پس برگرد توي اتاق
01:18:42.476 – 01:18:44.819
.برگرد توي اتاق تا بتونيم در موردش صحبت کنيم - !ما به اندازه کافي صحبت کرديم -
01:18:48.771 – 01:18:51.388
!بيا روي لبه ساختمون يا همين الان مي پرم
01:18:56.7 – 01:19:03.361
.بيا حالا در موردش صحبت کنيم - .من ازت ميخوام که بهم ايمان داشته باشي -
01:19:06.501 – 01:19:09.469
،نه عزيزم، من نمي تونم .مي دوني که اينکارو نمي کنم
01:19:09.886 – 01:19:16.189
،براي يه ثانيه به بچه هامون فکر کن .به "جيمز" فکر کن، به "فيليپا" فکر کن
01:19:16.915 – 01:19:19.782
،اگر بدون تو برم !تو هم اونا رو از دست ميدي
01:19:20.513 – 01:19:23.705
منظورت از اين حرف چيه؟ - ...من يه نامه براي وکيلمون فرستادم -
01:19:23.805 – 01:19:26.581
و براش توضيح دادم .چقدر نگران امنيت خودم هستم
01:19:29.612 – 01:19:31.388
و اينکه چطور تهديدم کردي !که ميخواي منو بکشي
01:19:34.247 – 01:19:36.665
براي چي اينکارو کردي؟ - "من دوستت دارم "دام -
01:19:37.386 – 01:19:41.737
...تو چرا، چطور تونستي اينکارو - من تو رو از حس گناهي که تو ترک اونا داشتي خلاص کردم -
01:19:42.088 – 01:19:44.981
،ما مي ريم خونه !پيش بچه هاي واقعيمون
01:19:45.472 – 01:19:50.396
!نه، نه، نه، "مال" به حرفم گوش کن، منو نگاه کن - ...تو منتظر قطار هستي -
01:19:50.431 – 01:19:54.642
!لعنت بهت "مال" اينکارو نکن - ...قطاري که تو رو به دوردست ها مي بره -
01:19:54.743 – 01:19:58.543
!جيمز" و "فيليپا" منظر ما هستن" - ...مي دوني که اميدوارم اين قطار تو رو به کجا ببره -
01:19:58.544 – 01:19:59.244
!اونا منتظرمون هستن
01:19:59.455 – 01:20:03.143
!مال" بهم نگاه کن" - !ولي مهم نيستش... -
01:20:04.591 – 01:20:06.787
!چون شما در کنار هم خواهيد بود
01:20:09.494 – 01:20:12.207
!نــــــــــه! خـــــداي مــــن
01:20:15.509 – 01:20:19.303
اون براي خودش از 3 روانپزشک مختلف .اظهارنامه سلامت عقلي تهيه کرده بود
01:20:19.403 – 01:20:23.413
.و توضيح در اثبات جنونش برام غيرممکن بود
01:20:23.879 – 01:20:29.637
.پس من فرار کردم - "يا الان يا هيچوقت، "کاب -
01:20:42.042 – 01:20:45.592
من بچه هامو رها کردم و از اون زمان .براي پيدا کردن راه برگشت دارم تلاش مي کنم
01:20:46.233 – 01:20:53.346
،احساس گناه تو، باعث وجود "مال" در ذهنت ميشه .ولي تو مسئول ايجاد ايده اي که منجر به نابوديش شد نيستي
01:20:54.789 – 01:21:01.89
و اگر ما توي اينکار موفق بشيم، تو بايد .خودت رو ببخشي، و بايد با "مال" روبرو بشي
01:21:02.918 – 01:21:05.229
.و مجبور نيستي تنهايي اينکارو انجام بدي - .نه، نه -
01:21:05.263 – 01:21:08.263
من براي بقيه اينکارو انجام ميدم ...چون اونا اصلاً فکرش هم نمي کنن
01:21:08.264 – 01:21:12.435
که همراهي کردنت تا اونجا .چه خطري ممکنه براشون داشته باشه
01:21:17.652 – 01:21:20.151
.بايد حرکت کنيم - !وقت تمومه -
01:21:20.783 – 01:21:26.597
،خيلي خب، من از هيچ رمزي خبر ندارم .نه اطلاع دارم نه مي دونم
01:21:27.241 – 01:21:31.246
من همين الان يکنفر رو در دفتر پدرت دارم .که آمادست رمز ِگاوصندوق رو وارد کنه
01:21:31.346 – 01:21:34.148
اولين عدد رمز 6 رقمي !که بخاطر مياد رو بهم بگو
01:21:34.149 – 01:21:36.23
!من نمي دونم - !همين الان -
01:21:36.319 – 01:21:38.067
!گفتم همين الان
01:21:38.431 – 01:21:42.613
5...2..8.4 9 1
01:21:47.237 – 01:21:50.603
!تو بايد اونو يادت رفته باشه !خيلي خب... بلندش کن
01:21:51.604 – 01:21:52.904
!ميريم ماشين سواري کنيم
01:21:56.875 – 01:22:00.309
!تو بيشتر از اين برامون ارزش داري شنيدي چي گفتم؟
01:22:06.463 – 01:22:10.818
،رابطه اون پسر با پدرش .بدتر از اون چيزيه که تصورشو مي کرديم
01:22:10.918 – 01:22:14.259
!پس بهمون کمک مي کنه - پس شروع اين قضيه قوي تر از تزکيه نفس بوده - (Catharsis=آسودگي از طريق بيان احساسات سرکوب شده)
01:22:16.489 – 01:22:19.489
چطور ميخوام اونا رو نابود کنيم؟ .اونا نفرات بيشتري دارن
01:22:19.49 – 01:22:22.601
دارم بهش فکر مي کنم - .سريعتر فکر کن، بهمون نزديک شدن -
01:22:23.415 – 01:22:25.849
.ما بايد از اينجا بزنيم بيرون
01:23:03.149 – 01:23:04.993
!نبايد بخاطر ديدن خواب هاي بزرگتر بترسي، عزيزم
01:23:22.597 – 01:23:25.197
ما بايد اين احساس کينه و دشمني "فيشر" رو .از پدرش به پدرخواندش (براونينگ) انتقال بديم
01:23:25.198 – 01:23:27.421
يعني ميخواي تنها رابطه مثبتش .که با پدرخواندش داره) رو هم از بين ببري)
01:23:27.783 – 01:23:32.282
نه، ما رابطه "فيشر" با پدرش رو بوسيله آشکار کردن .اميال واقعي پدرخواندش از بين مي بريم
01:23:32.741 – 01:23:34.767
"حتماً بخاطر اين کارمون "فيشر .بيشتر از "سايتو" بهمون پول ميده
01:23:36.008 – 01:23:40.007
نيروهاي امنيتيش چي، اگر پايين تر بريم بدتر ميشن - .فکر کنم وقتشه آقاي "چارلز" رو بياريم -
01:23:41.445 – 01:23:42.937
آقاي "چارلز" کيه؟ - !فکر بديه -
01:23:42.972 – 01:23:47.035
به محض اينکه به هتل برسيم، نيروهاي امنيتي .ضمير ناخودآگاه "فيشر" رو سر و کلمون ريختن
01:23:47.135 – 01:23:49.943
ميشه از آقاي "چارلز" مثل قضيه "استاين" استفاده کنيم - قبلاً اينکارو انجام دادين؟ -
01:23:50.043 – 01:23:54.654
آره، ولي جواب ندادش، سوژه فهميد که داره .خواب مي بينه و ضمير ناخودآگاهش نابودمون کرد
01:23:54.754 – 01:23:56.092
!عاليه حتماً کلي حال کردين، نه؟
01:23:56.894 – 01:24:01.156
.ما به يه چيز احتياج داريم که حواسش رو پرت کنه - .مشکلي نيست، يه خانم دوست داشتني برات دارم -
01:24:01.618 – 01:24:05.558
گوش کن، با احتياط رانندگي مي کني، باشه؟ .در مرحله بعدي به وضعيت پايدار احتياج داريم
01:24:10.51 – 01:24:14.355
،زيادي زود نپري .وقتي که موقعش شد "ضربه" بيداري رو بزن
01:24:14.463 – 01:24:16.916
،وقتي زمانش برسه موزيک رو براتون ميذارم .بقيه ش با خودتونه
01:24:17.794 – 01:24:19.109
حاضرين؟ - !حاضر -
01:24:20.924 – 01:24:22.184
!خواب هاي خوب ببينين
01:24:22.7 – 01:24:28.703
اوه خسته تون کردم، داشتم داستانمو براتون .تعريف مي کردم، گمون کنم خوشت نيومد
01:24:30.6 – 01:24:33.875
.من کلي مشغله فکري دارم
01:24:34.77 – 01:24:36.545
.اوني که داره ميره آقاي "چارلز" هستش
01:24:41.155 – 01:24:43.394
آقاي "فيشر"، درسته؟
01:24:44.132 – 01:24:46.764
،خوشحالم دوباره مي بينمتون .راد گرين" هستم از قسمت بازاريابي"
01:24:48.731 – 01:24:51.007
و شما هم بايد؟ - !مي رفتم -
01:24:55.009 – 01:24:56.91
.گمون کنم بي حوصله بودي
01:25:01.147 – 01:25:05.549
،حتماً حوصلت رو سر برده بوده !مگر اينکه شماره تلفنت 6 رقمي باشه
01:25:07.615 – 01:25:11.529
،روش جالبيه، يکنفر دوستانه بياد جلو !و کيف پولتون رو هم بدزده
01:25:16.101 – 01:25:19.011
...لعنتي...اون کيف پول ارزشش - !پونصد دلار بود، درسته؟ -
01:25:19.012 – 01:25:22.458
نگران نباش، همين الان که داريم .حرف مي زنيم افرادم دنبالشن
01:25:22.821 – 01:25:24.863
اين آقاي "چارلز" کي يا چي هستش؟
01:25:24.963 – 01:25:28.197
يک طرح تاکتيکي هستش که از طريق اون .فيشر" رو برعليه ضمير ناخودآگاهش کنيم"
01:25:28.728 – 01:25:32.209
خب چرا تو اين روش رو تأييد نمي کني؟ - ،چون در اين روش به سوژه ميگيم که داره خواب مي بينه -
01:25:32.309 – 01:25:34.621
.که باعث جلب توجه هات بالقوه بسياري ميشه
01:25:35.039 – 01:25:41.686
مگر "کاب" نگفته بود که اينکارو نبايد بکنيم؟ - ديگه چندبار حتماً متوجه شدي "کاب" کارهايي - !رو که ميگه انجام نديم رو خودش انجام ميده
01:25:44.658 – 01:25:47.364
.آقاي "سايتو" يه لحظه کارتون دارم - !...اوه، عذر ميخوام -
01:25:49.879 – 01:25:53.021
!بنظر ميرسه که برگشتي - !"خيلي بانمکي "ايمز -
01:25:59.841 – 01:26:04.758
تکون هاي هواپيماست؟ - .نه خيلي نزديک تره، چون "يوسف" داره رانندگي مي کنه -
01:26:13.823 – 01:26:17.407
آه، عذر ميخوام، گفتين کي هستين؟ - .راد گرين" از بخش بازاريابي" -
01:26:18.578 – 01:26:20.138
واضحه که حقيقت نداره، درسته؟
01:26:21.99 – 01:26:25.212
،اسم من آقاي "چارلز" هست تو منو يادت مياد، اينطور نيست؟
01:26:25.875 – 01:26:27.964
.من مسئول امنيتي شما در اينجا هستم
01:26:28.678 – 01:26:33.648
هرکدوم به طبقه هاي مختلف ميريم و به حرکتمون .ادامه ميديم مأمورين امنيتي بدنبال اونا هستن
01:26:34.94 – 01:26:36.89
.بايد يکمي براي "کاب" وقت بخريم
01:26:40.786 – 01:26:45.734
مسئول امنيتي هستي، ها؟ تو واسه هتل کار مي کني؟
01:26:45.834 – 01:26:50.532
نه، نه، من متخصص نوع خاصي .از موارد امنيتي هستم
01:26:52.097 – 01:26:55.073
.حفاظت از ضمير ناخودآگاه - تو در مورد رؤيا صحبت مي کني؟ -
01:26:56.533 – 01:27:01.93
تو در مورد استخراج افکار صحبت مي کني؟ - .من اينجام که ازتون محافظت کنم -
01:27:15.108 – 01:27:20.686
آقاي "فيشر" من اينجام تا ازتون در مقابل افرادي که سعي مي کنن .از طريق خواب به افکارتون دسترسي پيدا کنن محافظت کنم
01:27:21.151 – 01:27:23.03
.شما اينجا امنيت ندارين
01:27:24.696 – 01:27:26.164
.اونا ميان سراغتون
01:27:44.539 – 01:27:46.274
قفسه عجيبيه، اينطور نيست؟
01:27:51.554 – 01:27:52.614
احساسش مي کني؟
01:27:54.698 – 01:27:58.99
چه اتفاقي افتاده؟ - .کاب" توجه "فيشر" رو به عجيب بودن خواب جلب کرد" -
01:27:58.991 – 01:28:04.838
،و باعث شد ضمير ناخودآگاهش به دنبال صاحب خواب بگرده !زود باش منو ببوس
01:28:10.087 – 01:28:13.87
.هنوزم ما رو نگاه مي کنن - .آره همينطوره -
01:28:14.899 – 01:28:16.692
.بايد از اينجا بريم
01:28:32.378 – 01:28:35.895
اونو احساس مي کني؟ "شما درواقع براي اينجور مواقع آموشي ديدين، آقاي "فيشر
01:28:35.995 – 01:28:39.872
،به عجيب بودت تغيير جهت جاذبه دقت کنين
01:28:40.41 – 01:28:43.619
،هيچکدوم از اينا واقعي نيستش .شما در يک خواب هستين
01:28:48.122 – 01:28:52.722
الانم ساده ترين راه براي اينکه خودتون آزمايش کنين ،اينه که سعي کنين به ياد بيارين چطور به اين هتل اومدين
01:28:52.723 – 01:28:53.874
مي تونين اينکارو بکنين؟
01:28:55.421 – 01:28:59.33
...آره، البته - .يه نفس عميق بکشين، تمرينات تون رو به خاطر بيارين -
01:28:59.798 – 01:29:04.486
،تنها تفاوت حقيقت در اينه که شما در خواب هستين .و منم اينجام تا ازتون محافظت کنم
01:29:10.887 – 01:29:12.974
تو واقعي نيستي؟ - ...نه نيستم -
01:29:13.109 – 01:29:14.109
من تصويري از ضمير ناخودآگاهتون هستم ...و در زماني که استخراج کنندگان افکارتون
01:29:14.11 – 01:29:21.123
سعي در وارد کردنتون به يک خواب ديگري دارن .براي محافظت ازتون فرستاده ميشم
01:29:21.668 – 01:29:24.7
و اعتقاد دارم اين اتفاقي هست ."که در حال حاضر رخ داده، آقاي "فيشر
01:29:33.38 – 01:29:38.535
مي توني منو از اينجا خارج کني؟ - .دنبالم بيا -
01:29:59.253 – 01:30:00.866
اين ديگه چيه، چيکار داري مي کني؟
01:30:01.186 – 01:30:05.745
،اين افراد براي دزديدنتون فرستاده شدن .اگر کمکمو ميخواين، آروم باشين
01:30:08.316 – 01:30:10.586
،ازتون ميخوام که باهام همکاري کنين ."آقاي "فيشر
01:30:22.233 – 01:30:27.962
.اگر اين يه خوابه، پس خودمو ميکشم تا بيدار بشم - "اگر جاي شما بودم اينکارو نمي کردم، آقاي "فيشر -
01:30:27.997 – 01:30:32.719
،مطمئنم که اونا بهتون داروي بيهوشي زدن .اگر ماشه رو بکشين، ممکنه بيدار نشين
01:30:34.139 – 01:30:38.499
،ممکنه وارد حالت ديگري از رؤيا بشين ...مي دوني که درباره چي صحبت مي کنم؟
01:30:40.514 – 01:30:46.709
تمريناتمون بخاطرتون مياد؟ يادتون مياد !بهتون چي گفتم؟ اسلحه رو بده من
01:30:58.66 – 01:31:01.24
اون اتاق بايد دقيقاً زير اتاق 528 باشه؟ - .آره -
01:31:10.797 – 01:31:15.372
،فکر کنين آقاي "فيشر" فکر کنين شما قبل از اين خواب چي يادتون مياد؟
01:31:16.656 – 01:31:21.328
...کلي صداي شليک اسلحه ميومد .هوا باروني بود
01:31:22.34 – 01:31:23.629
!"عمو "پيتر
01:31:24.828 – 01:31:27.154
اوه خداي من، فکر مي کني که ما رو دزديدن؟ - شما رو کجا نگه داشته بودن؟ -
01:31:31.025 – 01:31:34.213
.اونا ما رو گذاشتن پشت يه وَن - .اين مي تونه چرخش نيروي جاذبه رو توضيح بده -
01:31:34.313 – 01:31:36.291
...شما رو پشت يه وَن گذاشته بودن .ادامه بدين
01:31:37.036 – 01:31:44.685
،اين موضوع يه ارتباطي...يه ارتباطي با يه گاوصندوق داشت !خدايا چقدر سخته يادم بياد
01:31:44.785 – 01:31:49.543
مثل بخاطر آوردن يک خواب بعد از بيدار شدن .مي مونه. اين به سالها تمرين احتياج داره
01:31:49.871 – 01:31:54.768
تو و "براونينگ" رو وارد اين خواب کردن چون دارن .سعي مي کنن يه چيزي رو از ذهنتون بدزدن
01:31:54.868 – 01:31:58.169
،ازت ميخوام تمرکز کني .و سعي کني بخاطر بياري که اون چي بوده
01:31:59.03 – 01:32:01.737
!اون چيه آقاي "فيشر"؟ فکر کن - !رمز گاوصندوق -
01:32:02.313 – 01:32:04.914
اونا ازم خواستن .اولين رقمي که به ذهنم ميرسه رو بهشون بگم
01:32:04.949 – 01:32:07.399
اونا سعي کردن که اون اعداد رو .از ضمير ناخودآگاهتون خارج کنن
01:32:07.4 – 01:32:10.283
،اون مي تونه معرف هر چيزي باشه ...ما الان توي هتل هستيم
01:32:12.438 – 01:32:16.33
،ما بايد شماره اتاق هاي هتل رو امتحان کنيم اون اعداد چي بود آقاي "فيشر"؟
01:32:16.43 – 01:32:18.37
،سعي کن يادت بياد .اين خيلي مهمه
01:32:18.434 – 01:32:24.852
.پنج...دو...يه همچين عددي بود - .براي شروع اين اعداد خوبه -
01:32:25.076 – 01:32:26.29
.طبقه پنجم - .باشه -
01:32:26.738 – 01:32:30.505
ميخواي از تايمر استفاده کني؟ - .نه خودم بايد اونا رو فعال کنم -
01:32:31.067 – 01:32:34.514
،وقتي که همه شما توي اتاق 528 خواب هستين .من منتظر نشونه ضربه "يوسف" مي مونم
01:32:34.614 – 01:32:36.897
تو از کجا زمانش رو مي فهمي؟ - .صداي موزيک رو مي شنوم -
01:32:36.898 – 01:32:40.332
،و زماني که وَن به گارد کنار پل بزنه .ديگه نبايد اشتباه توي کار باشه
01:32:40.606 – 01:32:43.527
بنابراين براي بيدار شدن از خواب .به يک "ضربه" هماهنگ شده احتياج داريم
01:32:44.061 – 01:32:49.82
ضربه" هم نبايد زود باشه" .هم نبايد دير زده بشه
01:32:49.979 – 01:32:53.117
چرا؟ - براي اينکه وَن در حال سقوط آزاده -
01:32:54.592 – 01:32:57.151
بدون جاذبه "ضربه" بهمون وارد نميشه - .درسته -
01:33:02.398 – 01:33:04.088
.اونا با من هستن
01:33:29.697 – 01:33:32.484
"آقاي "چارلز - آقاي "فيشر" مي دوني اون چه وسيله اي هستش؟ -
01:33:33.513 – 01:33:37.32
.اونا سعي کردن تو رو بهش متصل کنن - .من الان بهش وصل هستم -
01:33:37.42 – 01:33:40.687
!دوباره وصل کنن - منظورت يه خواب در خواب ديگه ست؟ -
01:33:42.755 – 01:33:45.039
!هي، مي بينم قيافتو عوض کردي - عذر ميخوام؟ -
01:33:45.074 – 01:33:50.443
!اوه، عذر ميخوام شما رو اشتباهي گرفتم
01:33:52.12 – 01:33:53.873
!مطمئناً دوست خوش قيافه اي داري
01:33:56.512 – 01:33:58.044
اين تصويريه که "فيشر" از "براونينگ" در .ضمير ِناخودآگاهش ازش داره
01:33:58.144 – 01:33:59.654
.بيا بريم دنبالش و ببينيم رفتار و برخوردش چطوريه
01:33:59.734 – 01:34:05.081
چرا؟ - براي هرچي "فيشر" کمتر مشکوک بشه - .بيشتر به اون چيزي که ميخوايم مي رسيم
01:34:11.274 – 01:34:13.503
عمو "پيتر"؟ - گفتي که شما رو باهم دزدين؟ -
01:34:13.538 – 01:34:18.585
دقيقاً نه، اونا قبلاً دزديه بودنش و شکنجش مي دادن - و تو ديدي که شکنجش دادن؟ -
01:34:26.581 – 01:34:29.984
آدم رباها براي تو کار مي کردن؟ - ..."رابرت" -
01:34:30.936 – 01:34:34.537
تو سعي کردي که گاوصندوق رو باز کني و وصيت نامه جديد رو بدست بياري؟
01:34:35.137 – 01:34:39.169
،کمپاني هاي زنجيره اي "فيشر" تمام زندگي من بود .نمي تونستم بذارم نابودش کني
01:34:39.204 – 01:34:41.539
،من نميخوام ارثي که بهم ميرسه رو نابود کنم چرا بايد اينکارو بکنم؟
01:34:41.949 – 01:34:45.927
نمي تونستم اجازه بدم که .در مقابل آخرين فکر پدرت بايستي
01:34:46.848 – 01:34:51.658
کدوم فکر؟ - .وصيت نامه "رابرت"، اون وصيت نامه آخرين توهينش بود -
01:34:51.659 – 01:34:59.687
،ميخواسته با گفتن اينکه تو لياقت دستاوردهاي اونو نداري .چالشي ايجاد کنه که بري شرکتي براي خودت بسازي
01:35:05.688 – 01:35:08.688
.ولي پدر گفت که ازم مأيوس شده
01:35:09.189 – 01:35:14.689
...متأسفم...ولي !اون اشتباه مي کرد
01:35:15.59 – 01:35:18.59
تو مي توني يک کمپاني بهتر از اون چيزي که .اون تابحال درست کرده بود ايجاد کني
01:35:18.591 – 01:35:19.891
..."آقاي "فيشر
01:35:19.892 – 01:35:22.292
!داره دروغ ميگه - از کجا مي دوني؟ -
01:35:22.293 – 01:35:26.293
بهم اعتماد کن، اين کار ِمنه، اون داره يه چيزي رو .مخفي مي کنه، ما بايد بدونيم که اون چيه
01:35:28.094 – 01:35:31.294
ازت ميخوام باهاش همون کاريو بکني .که ميخواست باهات انجام بده
01:35:34.095 – 01:35:37.295
ما وارد ضمير ناخودآگاهش ميشيم و مي فهميم .چه چيزي رو نمي خواسته که تو بفهمي
01:35:38.996 – 01:35:39.896
.خيلي خب
01:35:46.597 – 01:35:50.097
.اون بيهوش شد - وايسين. الان وارد ضمير ناخودآگاه کي ميخوايم بشيم؟ -
01:35:50.498 – 01:35:54.298
ما وارد ضمير ناخودآگاه "فيشر" ميشيم من بهش گفتم .ميخوايم وارد ذهن "براونينگ" بشيم تا عضو تيممون بشه
01:35:54.599 – 01:35:58.099
اون ميخواد کمکمون کنه .تا وارد ضمير ناخودآگاه خودش بشيم
01:35:58.5 – 01:36:00.1
!مأموراي امنيتي اومدن نااميدم نکن
01:36:11.801 – 01:36:13.001
حالت خوبه؟
01:36:15.802 – 01:36:20.002
هي؟ - .آره، آره، حالم خوبه، آمادم -
01:36:33.766 – 01:36:34.796
کاب"؟"
01:36:37.385 – 01:36:38.362
اون پايين چي هستش؟
01:36:44.23 – 01:36:46.44
منظورم اينه که براي تو اون پايين چي هستش؟
01:39:22.68 – 01:39:24.317
!ديدين چي شد؟
01:39:43.587 – 01:39:47.737
ايمز" اين خواب نوبت توئه، ازت ميخوام" .نيروهاي امنيتي رو از مجتمع دور کني
01:39:47.837 – 01:39:49.931
کي با "فيشر" ميره تو؟ - .من نميرم -
01:39:50.172 – 01:39:54.546
.در مرحله آخر هرچيزي ممکنه به خطرناک بيوفته - .من اينجا رو طراحي کردم -
01:39:54.646 – 01:39:56.738
.تو با من مياي - .من مي تونم اينکارو بکنم -
01:39:57.676 – 01:40:02.002
،تو دستورات رو در داخل ساختمون بهشون بده .فيشر" تو با اون ميري"
01:40:04.768 – 01:40:07.321
،اينو روشن نگه دار .من کل مدت بهت گوش ميدم
01:40:07.741 – 01:40:11.39
پنجره توي طبقه بالايي به اندازه کافي بزرگه .که بتونم از برج جنوبي شما رو پوشش بدم
01:40:12.122 – 01:40:13.777
تو همراهمون نمياي؟
01:40:13.877 – 01:40:17.759
براي اينکه بتوني حقيقت رو در مورد پدرت بفهمي .بايد تنهايي وارد ذهن "براونينگ" بشي
01:40:19.412 – 01:40:20.783
."بيا "فيشر
01:41:16.36 – 01:41:17.529
!زنگ خطر رو بزن
01:41:51.769 – 01:41:52.942
!اميدوارم که آماده باشي
01:42:02.051 – 01:42:03.541
!هنوز زوده
01:42:10.393 – 01:42:13.812
کاب" اونو شنيدي؟" .اولين اخطار 20 دقيقه پيش بود
01:42:13.912 – 01:42:18.106
.فکر کردم همين جا تموم ميشه - .آره شنيدم، صداي موزيک بود -
01:42:18.206 – 01:42:21.263
خب چيکار بکنيم؟ - !سريع حرکت کنين -
01:42:26.79 – 01:42:28.492
.به اين معنيه که 10 ثانيه تا پريدن مونده
01:42:30.801 – 01:42:32.831
.و به اين معنيه که "آرتور" 3 دقيقه وقت داره
01:42:36.877 – 01:42:38.647
براي ما چقدر وقت هست؟ - .شصت دقيقه -
01:42:38.747 – 01:42:42.041
تا 1 ساعت ديگه اونجا مي رسن؟ - .هنوز پايين رفتنشون مونده -
01:42:42.141 – 01:42:44.318
،پس اونا به يه مسير جديد احتياج دارن .يه مسير مستقيم
01:42:56.392 – 01:43:00.379
.اين يه طرح مارپيچه - .بايد يه دسترسي جديد براشون ايجاد کنيم -
01:43:25.56 – 01:43:27.866
ايمز" چيزي به طرح اضافه کرد؟" - ...فکر کنم نبايد بهت بگم -
01:43:27.901 – 01:43:30.337
اگر "مال" بفهمه چي؟ - وقت اين حرفا نيستش، اون چيزي اضافه کرد يا نه؟ -
01:43:31.557 – 01:43:35.152
اون يه مسير تهويه هوا ايجاد کرد تا بتونه ميانبر بزنه - .خوبه، براشون توضيح بده -
01:44:10.261 – 01:44:11.293
!تناقض
01:45:21.598 – 01:45:23.513
اون چي بود؟ - .ضربه" آغاز شد" -
01:45:24.212 – 01:45:27.145
کاب"، ما "ضربه" رو از دست داديم؟" - .آره از دست داديمش -
01:45:28.288 – 01:45:32.664
نميشد که اين خواب لعنتي مون توي ساحل باشه؟
01:45:36.315 – 01:45:40.07
الان چه غلطي بکنيم؟ - .ما قبل از "ضربه" بعدي کار رو تموم مي کنيم -
01:45:40.37 – 01:45:42.412
کدوم "ضربه" بعدي؟ - .وقتي که وَن داخل آب سقوط کنه -
01:46:10.809 – 01:46:13.329
چطور بدون جاذبه بهشون "ضربه" وارد بشه؟
01:46:16.654 – 01:46:19.221
،آرتور" حدود چند دقيقه فرصت داره" .ما هم حدود 20 دقيقه وقت داريم
01:46:42.501 – 01:46:43.738
حالت خوبه؟
01:46:56.925 – 01:46:59.096
يه مشکلي پيش اومده، دارن به سمت .شما ميان. به نظر مياد يه چيزي فهميدن
01:47:01.685 – 01:47:04.136
.فقط يکمي زمان بيشتري برامون جور کن
01:48:52.016 – 01:48:53.924
.بيا اميدوار باشيم "فيشر" بدونه چطور پيداش کنيم
01:48:56.364 – 01:48:59.421
اين تصاوير هم قسمتي از ضمير ناخودآگاهش هستن؟ - .آره -
01:48:59.456 – 01:49:02.635
مطمئني که قسمتي از ذهنش نيستن؟ - .نه اونا فقط تصوراتش هستن -
01:49:30.124 – 01:49:32.765
،بهتره آماده باشي .تمام افراد نظامي به سمت تو دارن ميان
01:49:59.367 – 01:50:00.833
.من اينجام
01:50:49.93 – 01:50:52.643
.يه نفر ديگه هم اونجاست - !فيشر" اون يه تله ست، برو بيرون" -
01:50:54.821 – 01:50:56.53
.زود باش، بيا پايين
01:51:04.048 – 01:51:06.25
!کاب"، نه" !اون واقعي نيستش
01:51:07.078 – 01:51:09.526
تو از کجا مي دوني؟ - !اون فقط يه تصوير از ذهنته -
01:51:10.112 – 01:51:12.307
!فيشر" واقعي هستش"
01:51:23.69 – 01:51:25.839
!ايمز"، "ايمز" سريع خودتو برسون"
01:52:09.307 – 01:52:11.646
چه اتفاقي افتاد؟ - !مال"، "فيشر" رو کشت" -
01:52:14.597 – 01:52:15.597
.نتونستم بزنمش
01:52:17.386 – 01:52:20.36
،هيچ اميدي تو زنده نگه داشتنش نيست .ذهنش ديگه گير افتاده
01:52:20.786 – 01:52:22.321
.همه چي تموم شد
01:52:23.56 – 01:52:26.607
پس همين، يعني شکست خورديم؟ - .کارمون تمومه -
01:52:27.289 – 01:52:28.591
.متأسفم
01:52:31.781 – 01:52:34.778
خب، الان که ازم نميخواي راحت برگردم پيش خونوادم؟
01:52:35.439 – 01:52:38.536
حيف شد، واقعاً دوست داشتم بدونم اونجا .چه اتفاقي ميوفته، مطمئن بودم موفق ميشيم
01:52:39.372 – 01:52:40.812
.دستگاه شوک رو شارژ مي کنم
01:52:43.283 – 01:52:47.267
،هنوزم يه راه ديگه وجود داره .فقط بايد به دنبال "فيشر" در مرحله پايين تر بريم
01:52:47.302 – 01:52:48.992
.ما وقت کافي نداريم
01:52:49.344 – 01:52:51.288
.ولي در مرحله پايين تر هنوز وقت هست
01:52:53.238 – 01:52:58.953
و پيداش مي کنيم و به محض اينکه "آرتور" موزيک رو .ميذاره از دستگاه براي شوک دادن بهش استفاده کن
01:52:59.053 – 01:53:02.494
مي تونيم در از "ضربه" مرحله پايين تر .براي بيدار شدنش در اين مرحله استفاده کنيم
01:53:02.818 – 01:53:07.313
،تو "فيشر" رو ببر اون داخل .و به محض اينکه موزيک تموم شد، بيمارستان رو منفجر کن
01:53:07.413 – 01:53:09.762
.و همون با اون " ضربه" به مراحل بالاتر برمي گرديم
01:53:11.563 – 01:53:15.807
ارزش امتحان کردن داره. ولي وقتي بمب هارو .کار ميذارم "سايتو" بايد مراقب محافظ ها باشه
01:53:16.588 – 01:53:21.369
سايتو" نمي تونه موفق بشه، درسته؟" - .کاب"، زودباش ما بايد اينکارو امتحان کنيم" -
01:53:23.142 – 01:53:26.265
،ولي اگر قبل از "ضربه" برنگشتين .من بدون شما اينکارو مي کنم
01:53:26.365 – 01:53:28.391
،راست ميگه .همين کارو بکن
01:53:34.067 – 01:53:37.235
مي تونم تو انجام کاري که بايد انجام بدي بهت .اعتماد کنم؟ منظورم اينه که "مال" مي تونه اونجا باشه
01:53:37.236 – 01:53:38.536
...مي دونم چطور بايد پيداش کنم
01:53:38.997 – 01:53:43.645
تو از کجا مي دوني؟ - .چون ازم ميخواد که به دنبالش برم -
01:53:43.896 – 01:53:46.331
.اون ازم ميخواد که دوباره پيشش برگردم
01:54:13.476 – 01:54:14.398
حالت خوبه؟
01:54:21.552 – 01:54:24.161
اين دنياي ذهن توئه؟ - .بود -
01:54:24.975 – 01:54:26.664
.جاييه که من بايد باشم
01:55:16.907 – 01:55:22.811
سايتو" ازت ميخوام که مراقب "فيشر" باشي .تا من بمب ها رو کار بذارم
01:56:02.643 – 01:56:04.682
تمام اينجا رو شما ساختين؟ !اين فوق العادست
01:56:05.145 – 01:56:06.351
.ما سالها با تصوراتمون اينجا رو ساختيم
01:56:08.033 – 01:56:10.372
.و با خاطراتمون شروع کرديم
01:56:17.008 – 01:56:18.123
.اين طرف
01:56:59.981 – 01:57:04.006
،اينجا محله ما بود .مکان هايي از گذشته هردومون بود
01:57:04.666 – 01:57:05.982
.اين اولين آپارتمانمون بود
01:57:06.886 – 01:57:10.072
بعدش به ساختموني که در کنارشه رفتيم
01:57:10.172 – 01:57:11.789
،بعد از اينکه "مال" حامله شد .اون خونه ما شد
01:57:11.811 – 01:57:14.069
شما تمام اينجا رو از خاطراتتون بازسازي کردين؟
01:57:14.104 – 01:57:16.702
،همونطور که بهت گفتم .ما زمان زيادي رو باهم بوديم
01:57:17.38 – 01:57:21.481
اونجا کجاست؟ - .اون خونه ايه که توش بزرگ شدم -
01:57:22.293 – 01:57:25.401
مال" اونجا هستش؟" - .نه -
01:57:26.411 – 01:57:29.574
ما جفتمون دوست داشتيم .که توي همچين خونه اي زندگي کنيم
01:57:29.674 – 01:57:32.249
،در دنياي واقعي مجبور بوديم انتخاب کنيم .ولي اينجا نه
01:58:13.234 – 01:58:17.735
چطور ميخوايم "فيشر" رو برگردونيم؟ -
01:58:18.07 – 01:58:19.131
چي؟
01:58:22.058 – 01:58:26.539
گوش کن، يه چيزي هست که بايد در موردم بدوني
01:58:39.542 – 01:58:42.471
.ايده مثل يک ويروس انعطاف پذيره
01:58:44.143 – 01:58:49.268
.به شدت واگيرداره .کوچکترين ذرات ايده هم رشد مي کنه
01:58:50.427 – 01:58:54.255
،يا تو مي توني رشدش رو محدود کني يا اون تو رو نابود مي کنه
01:58:58.107 – 01:59:02.986
:کوچکترين ايده مثل "دنياي تو واقعي نيستش"
01:59:03.974 – 01:59:07.051
.افکار بسيار کوچکي که همه چيزو تغيير ميده
01:59:09.087 – 01:59:14.992
،خيلي از دنيات مطمئني فکر مي کني اونم مثل دنيات واقعيه؟
01:59:17.325 – 01:59:19.26
.يا فکر مي کني، اون هم به اندازه من گم شده
01:59:21.199 – 01:59:22.873
"مي دونم واقعيت کدومه "مال
01:59:24.874 – 01:59:26.877
هيچ ترديد و دودلي نداري؟
01:59:28.002 – 01:59:30.558
ديگه احساس ناراحتي و قرباني بودن نمي کني، "دام"؟
01:59:30.996 – 01:59:34.743
با شرکت هاي بدون نام دور دنيا رو مي گشتي .و پليسها هم دنبالت بودن
01:59:35.17 – 01:59:37.752
ديگه تصاوير ضمير ناخودآگاه هم وجود نداره .که به دنبال صاحب خواب باشه
01:59:39.658 – 01:59:44.605
،قبول کن .که ديگه به اين واقعيت اعتقاد نداري
01:59:45.229 – 01:59:50.552
،پس انتخاب کن .انتخاب کن اينجا باشي، منو انتخاب کن
02:00:17.507 – 02:00:21.357
مي دوني که چيکار بايد بکنم، بايد پيش .بچه هام برگردم چون تو تنهاشون گذاشتي
02:00:22.44 – 02:00:24.9
.چون تو ما رو تنها گذاشتي - .اشتباه مي کني -
02:00:25.491 – 02:00:27.574
.من اشتباه نمي کنم - !تو گيج شدي -
02:00:29.15 – 02:00:34.583
بچه هاي ما اينجا هستن، و تو دوست داري چهرهاشون رو دوباره ببيني، اينطور نيست؟
02:00:35.525 – 02:00:38.32
آره، ولي دوست دارم اونا رو "اون بالا (در واقعيت) ببينم "مال
02:00:52.19 – 02:00:56.506
در واقعيت؟ مي فهمي چي ميگي؟
02:00:56.541 – 02:01:00.094
،اينا بچه هاي ما هستن .ببين
02:01:01.095 – 02:01:05.89
جيمز"، "فيليپا"؟" - .خواهش مي کنم، اونا بچه هاي من نيستن -
02:01:05.925 – 02:01:08.174
،تو همش داري اين حرفو تکرار مي کني .ولي خودت بهش باور داري
02:01:08.209 – 02:01:10.247
!نه، من اينو مي دونم - اگر اشتباه مي کردي چي؟ -
02:01:10.282 – 02:01:12.963
اگر من واقعيت بودم چي؟
02:01:14.067 – 02:01:19.503
تو همش براي خودت چيزهايي که مي دوني رو تکرار مي کني. ولي به چي باور داري؟
02:01:20.934 – 02:01:22.618
چي رو احساس مي کني؟
02:01:24.333 – 02:01:25.71
!گناه
02:01:26.819 – 02:01:28.615
"احساس گناه مي کنم، "مال
02:01:29.951 – 02:01:34.151
،مهم نيست چيکار مي کنم ،مهم نيست چقدر نااميد هستم
02:01:34.251 – 02:01:38.465
...مهم نيست چقدر گيج شدم .ولي اون احساس گناه هميشه اونجاست
02:01:38.565 – 02:01:42.29
.و حقيقت رو به يادم مياره - کدوم حقيقت؟ -
02:01:45.266 – 02:01:49.665
ايده اي که باعث شد تو از حقيقت !روي برگردوني از طرف من بود
02:01:53.662 – 02:01:56.366
تو اون ايده رو در ذهنم گذاشتي؟
02:01:58.235 – 02:02:00.004
اون درباره چي صحبت مي کنه؟
02:02:00.795 – 02:02:06.822
دليلي که مي دونستم "آغاز" ايده امکان پذيره .بخاطر اين بود که خودم اولين بار روي "مال" انجام دادم
02:02:07.119 – 02:02:10.034
.اينکارو روي همسرم انجام دادم - چرا؟ -
02:02:10.951 – 02:02:15.026
،ما در اينجا گم شده بوديم .مي دونستم که به راه فرار احتياج داريم
02:02:15.716 – 02:02:17.679
.ولي اون قبول نمي کرد
02:02:21.033 – 02:02:26.061
اون يه چيزي رو قفل و .در اعماق وجودش مخفي کرده بود
02:02:27.584 – 02:02:31.102
،با اين حقيقت که، اون ميخواسته بدونه .ولي فراموشي رو انتخاب کرد
02:02:32.59 – 02:02:34.533
.ديگه نمي تونست خودشو آزاد کنه
02:02:37.439 – 02:02:45.825
پس من تصميم گرفتم به دنبالش بگردم، و به درون .لايه هاي ذهنش رفتم و اون مکان مخفي رو پيدا کردم
02:02:46.487 – 02:02:50.056
،من واردش شدم .و ايده اي رو قرار دادم
02:02:51.086 – 02:02:55.246
.ايده اي ساده و کوچک که همه چيز رو تغيير ميداد
02:03:00.122 – 02:03:02.735
:و اون ايده اين بود که ...دنياي ما واقعي نيستش"
02:03:15.391 – 02:03:18.375
"و مرگ تنها راه فراره...
02:03:25.762 – 02:03:27.409
...ما منتظر قطار مي مونيم
02:03:29.982 – 02:03:32.269
...قطاري که ما رو به دوردست ها مي بره
02:03:33.88 – 02:03:36.523
.خودت مي دوني که اميدوارم قطار کجا ببرتت
02:03:37.977 – 02:03:40.306
،ولي نمي توني مطمئن باشي
02:03:41.308 – 02:03:45.417
،ولي مهم نيستش !بهت ميگم چرا
02:03:45.504 – 02:03:47.485
!چون مي بيني که باهم خواهيم بود
02:03:51.674 – 02:03:57.489
ولي هرگز نفهميدم، که اون ايده حتي زماني که .بيدار بود، در ذهنش مثل سرطان رشد مي کنه
02:04:01.127 – 02:04:04.17
...ولي حتي زماني که به واقعيت برميگشتي
02:04:06.567 – 02:04:09.213
...در درونت اعتقاد داشتي که دنيات واقعي نيستش
02:04:12.28 – 02:04:14.76
.و مرگ تنها راه فراره
02:04:14.761 – 02:04:17.742
!مال" نه" !خداي من
02:04:18.377 – 02:04:21.339
.تو ذهنم رو مسموم کردي - .من سعي کردم نجاتت بدم -
02:04:21.735 – 02:04:23.206
!تو بهم خيانت کردي
02:04:24.169 – 02:04:29.278
،تو هنوزم مي توني رو قولت باشي .مي تونيم دوباره باهم باشيم
02:04:29.533 – 02:04:33.067
.همين جا، در دنيايي که باهم ساختيمش
02:05:55.068 – 02:05:58.068
.بايد "فيشر" رو ببريم - !نمي توني اونو ببري -
02:05:59.169 – 02:06:03.069
،اگر اينجا پيشت بمونم، ميذاري اونا برن؟ - درباره چي صحبت مي کني؟ -
02:06:09.57 – 02:06:12.27
برو چک کن ببين زندس يا نه؟ - !کاب" تو نمي توني اينکارو بکني" -
02:06:12.271 – 02:06:15.271
همين الان چک کن زنده س يا نه؟ .اينکارو بکن
02:06:30.824 – 02:06:33.462
!اون اينجاست !وقتشه، بايد همين الان بياي
02:06:34.189 – 02:06:38.811
فيشر" رو با خودت ببر، باشه؟" - !تو نمي توني بخاطر با اون بودن اينجا بموني -
02:06:40.481 – 02:06:44.63
،اينجا نمي مونم. "سايتو" تا الان مرده ...اون بايد اين اطراف باشه
02:06:44.665 – 02:06:46.433
.بخاطر همين، بايد پيداش کنم
02:06:48.506 – 02:06:51.789
،من ديگه نمي تونم با "مال" باشم .چون اون ديگه وجود نداره
02:06:52.205 – 02:06:54.663
.من تنها چيزي هستم که تو بهش اعتقاد داري
02:06:57.765 – 02:07:02.784
...اونو بيشتر از هرچيزي ميخواستم، ولي
02:07:04.644 – 02:07:11.196
من ديگه نمي تونم تو رو با تمام اون پيچيدگي .و با تمام کمال و با تمام اون عيب هات تصور کنم
02:07:11.25 – 02:07:13.837
حالت خوبه؟ - !خودت رو نگاه کن -
02:07:15.67 – 02:07:19.995
.تو فقط سايه اي از همسر واقعي من هستي
02:07:20.748 – 02:07:26.407
،ولي متأسفم .تو ديگه به اندازه کافي برام خوب نيستي
02:07:27.058 – 02:07:29.18
اين برات احساس واقعي داره، آره؟
02:07:30.784 – 02:07:31.993
چيکار داري مي کني؟
02:07:41.901 – 02:07:42.908
!نه، نه
02:07:44.63 – 02:07:46.101
!برو، برو
02:08:35.629 – 02:08:39.406
...من...مأيوس شدم - .مي دونم بابا -
02:08:47.171 – 02:08:51.447
،مي دونم که ازم نااميد شدي .من نمي تونم مثل تو باشم
02:08:53.613 – 02:08:57.74
!نه... نه، نه، نه ...من..مأيوس شدم
02:08:59.962 – 02:09:01.369
!ولي تو تلاشت رو کردي
02:10:47.315 – 02:10:50.161
...اين "ضربه" آخره !تو بايد همين الان بپري
02:11:03.791 – 02:11:06.599
!خودت رو رها نکن !سايتو" رو پيدا کن و برش گردون"
02:11:06.6 – 02:11:07.6
!قول ميدم
02:11:48.004 – 02:11:52.267
وقتي ازم خواستي باهات ازدواج کنم رو يادت مياد؟ - .آره -
02:11:52.302 – 02:11:55.938
.تو بهم گفتي که ما در کنار هم پير ميشيم
02:11:58.661 – 02:12:00.022
...ولي در کنار هم پير شديم
02:12:02.067 – 02:12:04.516
پير شديم، تو يادت نمياد؟
02:12:09.2 – 02:12:11.693
من بيشتر از اينکه بتونم تحمل کنم ...دلم برات تنگ ميشه. ولي
02:12:14.237 – 02:12:16.387
.ما زمان باهم بودنمون رو داشتيم
02:12:17.583 – 02:12:19.271
...من بهت گفتم بريم
02:12:21.758 – 02:12:23.769
.من بهت گفتم بريم
02:13:14.85 – 02:13:16.063
"متأسفم "رابرت
02:13:43.773 – 02:13:46.799
مي دوني، اون وصيت نامه به اين معنيه که پدرم (ميخواد آقاي خودم باشم (روي پاي خودم باشم
02:13:48.282 – 02:13:54.065
،نه فقط براي ميراثي که به جا گذاشته "و اين همون کاريه که ميخوام بکنم، عمو "پيتر
02:14:04.248 – 02:14:07.05
چه اتفاقي افتاد؟ - .کاب" اونجا موند" -
02:14:07.054 – 02:14:09.378
پيش "مال"؟ - .نه، بخاطر اينکه "سايتو" رو پيدا کنه -
02:14:11.678 – 02:14:12.858
.اون گم خواهد شد
02:14:15.829 – 02:14:17.066
.نه، اون مشکلي براش پيش نمياد
02:14:33.546 – 02:14:35.847
تو اومدي که منو بکشي؟
02:14:39.875 – 02:14:42.126
،من منتظر يه نفر هستم
02:14:46.587 – 02:14:49.067
...مردي از ميان رؤياهاي فراموش شده
02:14:52.092 – 02:14:53.559
کاب"؟"
02:14:55.645 – 02:15:00.531
!امکان نداره .ما دوباره باهم جوون ميشيم
02:15:02.121 – 02:15:07.283
...من يه پيرمرد هستم - !که احساس پشيموني مي کني... -
02:15:10.774 – 02:15:14.923
!منتظرم که در تنهايم بميرم
02:15:16.601 – 02:15:18.339
.من بخاطر تو برگشتم
02:15:22.18 – 02:15:25.894
...تا يه چيزي رو به يادت بيارم
02:15:29.101 – 02:15:31.339
...يه چيزي که ميخواي بفهمي
02:15:34.54 – 02:15:36.54
که واقعيته يا دروغه؟
02:15:55.757 – 02:16:02.649
...برگرد .تا بتونيم دوباره مردان جواني در کنار هم باشيم
02:16:06.783 – 02:16:08.58
!باهام برگرد
02:16:11.881 – 02:16:13.53
.من برگشتم
02:16:23.257 – 02:16:28.497
حوله ميخواين قربان؟ .ما تا 20 دقيقه ديگه به فرودگاه لس آنجلس مي رسيم
02:16:28.498 – 02:16:30.291
شما فرم مهاجرت نميخواين؟
02:16:32.807 – 02:16:33.848
.ممنونم
02:16:34.593 – 02:16:37.699
حوله قربان؟ - ...اوه، نه -
02:16:37.799 – 02:16:41.911
فرم مهاجرت ميخواين؟ - .ممنونم -
02:17:51.414 – 02:17:54.466
"به خونه خوش اومدين، آقاي "کاب - .ممنونم -
02:18:39.343 – 02:18:40.708
.خوش اومدي
02:19:10.88 – 02:19:12.282
!ببينين کي اومده
02:19:20.031 – 02:19:22.041
!هي بچه ها - !بابا -
02:19:22.141 – 02:19:24.507
حالتون چطوره؟
02:19:27.793 – 02:19:49.963
Ashkan.Sh :زيـــرنـــويس از [email protected] .:.:.:.www.9movie.ir.:.:.:.
02:19:50.305 – 02:19:56.414
-= www.OpenSubtitles.org =-