SUBS.is
with subtitles
//

Pulp Fiction (1994) Vietnamese subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Pulp Fiction
1994
Pulp Fiction.1994.m-HD.x264-vaLk.vie.srt
Pulp Fiction 1994 720p nHD x264 NhaNc3.srt
Pulp Fiction 1994 720p BrRip x264 YIFY [-2000ms].srt
Pulp Fiction.vietnamese (2).srt
Pulp Fiction 1994.vie.By Jackie.srt
Pulp.Fiction.1994.720p.BluRay.DTS.x264-ESiR.viet.srt
Subtitles
Subtitle content
Pulp Fiction.1994.m-HD.x264-vaLk.vie.srt
00:00:27.37 – 00:00:31.303
Quên noì ði. Quaì maòo hiêÒm. Anh ðaÞ coì kinh nghiêòm trong chuyêòn ðoì rôÌi.
00:00:31.47 – 00:00:34.904
Anh luôn noìi thêì. CuÞng nhý moòi lâÌn thôi maÌ.
00:00:35.071 – 00:00:36.971
Em ðaÞ traÒi qua vaÌ không bao giõÌ trõÒ laòi, quaì nguy hiêÒm.
00:00:37.071 – 00:00:39.471
Anh biêìt miÌnh ðang noìi giÌ. Anh luôn cho laÌ ðuìng.
00:00:39.571 – 00:00:42.971
- Anh ðaÞ quên noì mâìy ngaÌy nay rôÌi. - NhýÞng ngaÌy ðoì ðaÞ qua.
00:00:43.104 – 00:00:45.172
NhýÞng ngaÌy anh ðang quên chiÒ mõìi bãìt ðâÌu thôi.
00:00:45.272 – 00:00:47.305
Anh biêìt laÌ khi anh tiêìp tuòc nhý vâòy, thiÌ anh giôìng giÌ biêìt không?
00:00:47.472 – 00:00:50.405
- Anh nhý môòt gaÞ khôn ngoan. - Gioòng anh nhý môòt con viòt.
00:00:51.338 – 00:00:54.072
- Quaòc quaòc quaòc. - Can ðaÒm lên, viÌ em seÞ không bao giõÌ ðýõòc nghe nhý thêì nýÞa.
00:00:54.305 – 00:00:58.006
TýÌ luìc anh không laÌm laòi chuyêòn ðoì, em seÞ không bao giõÌ nghe anh la.
00:00:58.106 – 00:01:01.739
- Sau ðêm nay? - Chiình xaìc. Anh seÞ heìt caÒ ðêm.
00:01:02.439 – 00:01:05.239
- DuÌng thêm caÌ phê chýì? - ôÌ, vâng!
00:01:07.174 – 00:01:09.574
- Caìm õn. - Xin cýì týò nhiên.
00:01:10.14 – 00:01:12.774
Anh nghiÞ laÌ ngay bây giõÌ.
00:01:12.84 – 00:01:15.64
Em ðang maòo hiêÒm nhý khi em cýõìp nhaÌ bãng.
00:01:15.74 – 00:01:17.674
Maòo hiêÒm hõn nhiêÌu chýì, nhaÌ bãng chiÒ laÌ chuyêòn nhoÒ.
00:01:17.841 – 00:01:20.975
Ngân haÌng Liên bang không nghiÞ laÌ seÞ ngãn ðýõòc em.
00:01:21.141 – 00:01:25.241
Hoò ðýõòc baÒo hiêÒm. Taòi sao hoò không câÌn? Thâòm chiì anh không câÌn suìng khi õÒ trong ngân haÌng.
00:01:25.408 – 00:01:28.775
Nghe nhý coì môòt gaÞ ði vaÌo nhaÌ bãng võìi caìi ðiêòn thoaòi trên tay.
00:01:28.876 – 00:01:31.709
Anh ta ðýa ðiêòn thoaòi cho cô thu ngân nghe ðiêòn thoaòi noìi rãÌng :
00:01:31.809 – 00:01:35.376
Chuìng tôi ðang giýÞ con gaìi anh ta. Nêìu caìc ngýõÌi không giao tiêÌn cho hãìn, chuìng tôi seÞ giêìt con beì.
00:01:35.509 – 00:01:38.276
- Cô ta coì laÌm theo không? - Tâìt nhiên laÌ phaÒi laÌm. Ðoì laÌ chuyêòn anh muôìn noìi.
00:01:38.409 – 00:01:44.277
ThãÌng ngôìc ði vaÌo ngân haÌng võìi caìi ðiêòn thoaòi maÌ không coì suìng.
00:01:44.477 – 00:01:45.877
- Doòn saòch seÞ chôÞ ðoì. Hoò không nhâìc tay lên ðýõòc. - Hoò coì gây tôÒn thýõng cô beì không?
00:01:49.11 – 00:01:52.578
Không hêÌ coì cô beì naÌo. Vâìn ðêÌ không phaÒi laÌ cô beì.
00:01:52.778 – 00:01:55.678
MaÌ laÌ hoò cýõìp ngân haÌng chiÒ bãÌng môòt caìi ðiêòn thoaòi.
00:01:55.811 – 00:01:58.744
- Anh muôìn cýõìp ngân haÌng? - Anh không noìi nhý thêì.
00:01:58.911 – 00:02:01.278
Anh muôìn noìi nêìu ta laÌm nhý vâòy seÞ dêÞ daÌng hõn caìi ta ðang tiình.
00:02:01.444 – 00:02:05.412
- Không hõn môòt cýÒa haÌng rýõòu? - Ta ðang noìi giÌ? Vâng, không hõn môòt cýÒa haÌng rýõòu.
00:02:05.645 – 00:02:08.545
Hõn nýÞa, chuyêòn ðoì không ðaìng cýõÌi. Coì quaì nhiêÌu khaìch nýõìc ngoaÌi trong quaìn rýõòu.
00:02:08.645 – 00:02:10.545
Viêòt Nam, HaÌn Quôìc, thâòm chiì không noìi ðýõòc tiêìng Anh.
00:02:10.645 – 00:02:13.079
Em noìi võìi hoò laÌ sôÒ saìch trôìng rôÞng, hoò không biêìt laÌ em muôìn noìi giÌ.
00:02:13.245 – 00:02:15.08
Hoò laÌm quaì riêng tý.
00:02:15.246 – 00:02:19.28
- Chuìng ta vâÞn tiêìp tuòc, môòt trong sôì hoò seÞ laÌm cho ta phaÒi giêìt anh ta. - Em không muôìn giêìt ai caÒ.
00:02:19.446 – 00:02:23.646
Anh không muôìn thêì. Nhýng chãìc chãìn hoò seÞ ðãòt chuìng ta vaÌo viò triì cuÒa hoò.
00:02:23.746 – 00:02:25.647
VaÌ nêìu ðoì không phaÒi laÌ nhýÞng ngýõÌi da maÌu.
00:02:25.747 – 00:02:28.381
Ðoì laÌ nhýÞng gaÞ Do Thaìi võìi cýÒa haÌng cuÒa hoò.
00:02:28.547 – 00:02:32.747
Anh ðaÞ ðãòt ông nôòi lrving ngôÌi sau quâÌy haÌng võìi cây Magnum trên tay.
00:02:32.914 – 00:02:34.814
HaÞy thýÒ ðêìn môòt trong nhýÞng chôÞ ðoì tay không võìi chiêìc ðiêòn thoaòi.
00:02:34.914 – 00:02:36.815
Xem xem ðiêÌu ðoì dâÞn em ðêìn ðâu. Quên noì ði.
00:02:36.915 – 00:02:39.815
- Ta không baÌn tõìi chuyêòn ðoì nýÞa. - Ðýõòc, coÌn công viêòc sau ðoì thiÌ sao?
00:02:39.915 – 00:02:42.082
- Không coì trong cuôòc ðõÌi. - CoÌn sau ðoì thiÌ sao naÌo?
00:02:44.282 – 00:02:46.382
NaÌy, cho thêm caÌ phê!
00:02:46.515 – 00:02:48.683
ChôÞ naÌy.
00:02:50.316 – 00:02:53.316
Cô ta thaÌnh thaòo nhý con trai.
00:02:56.616 – 00:02:59.284
ChôÞ naÌy? Môòt tiêòm caÌ phê?
00:02:59.384 – 00:03:02.217
Coì giÌ không ðuìng chýì?
00:03:02.35 – 00:03:05.817
TýÌ trýõìc ðêìn giõÌ không ai ði cýõìp nhaÌ haÌng caÒ. Taòi sao không chýì?
00:03:06.95 – 00:03:09.384
Quaìn bar, cýÒa haÌng rýõòu.
00:03:09.551 – 00:03:13.251
Traòm baìn gas; em phaÒi ðêÒ caìi ðâÌu thoaÒi maìi môòt chuìt.
00:03:13.351 – 00:03:16.851
NhaÌ haÌng thiÌ ngoaÌi tâÌm tay, em bãìt hoò cõÒi ðôÌ loìt ra aÌ.
00:03:17.151 – 00:03:20.651
Hoò không nghiÞ rãÌng biò cýõìp cuÞng nhý không nghiÞ lung tung.
00:03:20.852 – 00:03:25.286
- Em ðoaìn anh giaÒm bõìt yêìu tôì nhý õÒ ðây. - Chiình xaìc.
00:03:25.452 – 00:03:28.586
CuÞng nhý ngân haÌng vaÌ nhýÞng nõi ðýõòc baÒo hiêÒm.
00:03:28.752 – 00:03:31.052
Sêìp. Anh ta chãÒng bâìt câÌn.
00:03:31.186 – 00:03:33.787
Hoò chiÒ côì gãìng ðuôÒi em ra trýõìc khi em bãìt ðâÌu.
00:03:34.153 – 00:03:37.853
Phuòc vuò. Quên noì ði. Không caìch naÌo hoò lâìy ðaòn ðêÒ tiình tiêÌn.
00:03:38.187 – 00:03:40.853
HâÌu baÌn, môòt vaÌi thýì ðýõòc traÒ 1.5 dollars môòt giõÌ...
00:03:41.187 – 00:03:43.588
Thâòt sýò không câÌn. Em trôòm ðôÌ cuÒa chuÒ nhân aÌ?
00:03:43.688 – 00:03:46.688
Khaìch haÌng ngôÌi ðoì ãn uôìng, hoò không biêìt chuyêòn giÌ xaÒy ra.
00:03:46.888 – 00:03:51.488
Môòt phuìt, hoò ðang ãn moìn trýìng Denver, kêì ðêìn, môòt ngýõÌi chiÒa suìng vaÌo mãòt hoò.
00:03:51.621 – 00:03:56.589
Ðýõòc, anh coì yì kiêìn cuôìi cuÌng chuìng ta laÌm õÒ quaìn rýõòu, nhõì chýa?
00:03:56.722 – 00:03:59.422
- GiýÞ hêìt khaìch bên trong. - Vâng.
00:03:59.522 – 00:04:03.322
Em ðýa ra yì kiêìn lâìy viì tiêÌn cuÒa hoò. Ðoì laÌ yì kiêìn hay trong luìc naÌy.
00:04:03.422 – 00:04:06.656
- Caìm õn. - PhaÒi laÌm hõn nhýÞng caìi ta chuì yì.
00:04:06.823 – 00:04:09.156
- Vâng, seÞ laÌm thôi. - Coì nhiêÌu ngýõÌi ðêìn nhaÌ haÌng.
00:04:09.323 – 00:04:12.79
- SeÞ coì nhiêÌu viì tiêÌn. - Quaì thông minh, phaÒi không?
00:04:12.956 – 00:04:14.923
Thâòt thông minh.
00:04:16.591 – 00:04:19.557
Tôi sãÞn saÌng. LaÌm ði. Ngay luìc naÌy vaÌ ngay õÒ ðây.
00:04:19.691 – 00:04:24.191
- Bãìt ðâÌu ði. - Ðýõòc rôÌi. Nhý lâÌn cuôìi, nhõì chýì?
00:04:24.324 – 00:04:26.891
Em ðiêÌu haÌnh ðaìm ðông. Anh ðiêÌu khiêÒn nhýÞng ngýõÌi laÌm công.
00:04:32.592 – 00:04:35.358
- Em yêu anh, Pumpkin. - Anh yêu em, Bunny.
00:04:36.558 – 00:04:38.892
Moòi ngýõÌi biÌnh tiÞnh! Ðây laÌ môòt vuò cýõìp!
00:04:39.193 – 00:04:41.859
Không ai ðýõòc nhuìc nhiìch.
00:04:41.959 – 00:04:44.159
Tao seÞ giaÒi quyêìt týÌng ngýõÌi môòt.
00:04:44.293 – 00:04:46.259
Tao seÞ giaÒi quyêìt týÌng ngýõÌi môòt.
00:06:37.503 – 00:06:39.669
- ( Jungle boogie ) - ( Get down with the boogie ).
00:06:39.769 – 00:06:41.869
- ( Jungle boogie ) - ( Get it on ).
00:06:41.97 – 00:06:44.07
- ( Jungle boogie ) - ( Get down with the boogie ).
00:06:44.37 – 00:06:46.47
- ( Jungle boogie ) - ( Get it on ).
00:06:46.67 – 00:06:48.77
- ( Jungle boogie ) - ( Get up with the boogie ).
00:06:48.904 – 00:06:50.87
- ( Jungle boogie ) - ( Get up with the get down ).
00:06:51.004 – 00:06:53.371
- ( Jungle boogie ) - ( Get down and boogie ).
00:06:53.471 – 00:06:56.571
- ( Jungle boogie ) - ( Shake it around ) ).
00:07:03.438 – 00:07:07.406
- Okay, noìi laòi cho tôi biêìt vêÌ caìi quaìn bar lôòn xôòn ðoì. - Ðýõòc, anh muôìn biêìt giÌ naÌo?
00:07:07.572 – 00:07:10.339
- Coì hõòp phaìp không? - Hõòp phaìp, nhýng không ðýõòc 100%.
00:07:10.472 – 00:07:14.939
Anh không thêÒ chiÒ býõìc vaÌo nhaÌ haÌng, cuôòn thuôìc laì vaÌ bãìt ðâÌu bâòp bâòp.
00:07:15.072 – 00:07:18.44
Theo yì tôi, hoò muôìn anh huìt thuôìc õÒ nhaÌ hoãòc môòt nõi xaìc ðiònh naÌo ðoì.
00:07:18.64 – 00:07:21.04
- õÒ nhýÞng quaìn bar lôòn xôòn naÌy? - Vâng. Noì xô ðôÒ giôìng nhý vâÌy.
00:07:21.373 – 00:07:23.573
Mua noì môòt caìch hõòp phaìp. SõÒ hýÞu noì môòt caìch hõòp phaìp.
00:07:23.74 – 00:07:26.841
VaÌ nêìu anh ðýõòc sõÒ hýÞu nhýÞng quaìn bar nhý vâòy, anh seÞ ðýõòc baìn noì môòt caìch hõòp phaìp.
00:07:26.941 – 00:07:31.341
Bâìt hõòp phaìp khi chiêìm ðoaòt noì, nhýng không sao, viÌ ta ðaÞ thâìy ðýõòc viêòc naÌy.
00:07:31.474 – 00:07:35.808
Nêìu anh biò caÒnh saìt õÒ Amsterdam giýÞ laòi, seÞ bâìt lõòi cho hoò trong viêòc tiÌm ra anh.
00:07:35.974 – 00:07:39.809
- Tôi hiêÒu, ðiêÌu ðoì ðuìng khi không coì caÒnh saìt õÒ Amsterdam. - Oh, ðuìng ðoì! Tôi ði ðây.
00:07:39.975 – 00:07:42.475
Tâìt caÒ viÌ chuyêòn ðoì. Tôi phaÒi ði thôi.
00:07:42.609 – 00:07:45.475
Tôi biêìt, em yêu. Anh hiêÒu chuyêòn ðoì hõn ai hêìt.
00:07:45.609 – 00:07:48.309
- Nhýng anh coì biêìt chuyêòn giÌ buôÌn cýõÌi nhâìt vêÌ châu Âu không? - Chuyêòn giÌ?
00:07:48.475 – 00:07:52.376
Coì môòt sýò khaìc biêòt nhoÒ.
00:07:52.476 – 00:07:55.876
- Môòt sýò khaìc biêòt nhoÒ. - Viì duò.
00:07:56.01 – 00:07:59.076
Taòi Amsterdam, anh coì thêÒ vaÌo raòp haìt ðêÒ mua bia.
00:07:59.176 – 00:08:02.711
Tôi không nghiÞ laÌ không coì ly giâìy. Tôi muôìn noìi laÌ môòt ly bia bãÌng thuÒy tinh.
00:08:02.844 – 00:08:06.644
õÒ Paris, anh coì thêÒ mua bia õÒ caìc cýÒa haÌng McDonald' . Anh biêìt hoò goòi laÌ giÌ không?
00:08:06.844 – 00:08:10.311
Coì phaÒi laÌ 1/4 Pounder võìi phô-mai õÒ Paris ?
00:08:10.477 – 00:08:12.578
Hoò không goòi thêì?
00:08:12.678 – 00:08:15.445
Hoò chiÒ coì hêò meìt maÌ thôi nên hoò chãÒng biêìt 1/4 Pounder laÌ caìi quaìi giÌ.
00:08:15.578 – 00:08:19.445
- Vâòy hoò goòi ðoì laÌ giÌ? - Goòi laÌ hoaÌng gia keòp phô-mai .
00:08:19.578 – 00:08:20.878
- hoaÌng gia keòp phô-mai . - Ðuìng thêì.
00:08:21.045 – 00:08:22.946
CoÌn Big Mac hoò goòi laÌ giÌ?
00:08:23.046 – 00:08:26.346
Big Mac laÌ Big Mac , nhýng hoò goòi laÌ Le Big Mac .
00:08:26.546 – 00:08:29.546
Le Big Mac .
00:08:29.679 – 00:08:33.68
- Vâòy hoò goòi Whopper laÌ giÌ? - Tôi không biêìt. Tôi chýa vaÌo Burger King bao giõÌ.
00:08:33.847 – 00:08:37.08
- Anh coì biêìt moìn caì hôÌi Phaìp taòi HaÌ lan, hoò thay nýõìc xôìt caÌ chua bãÌng giÌ không? - BãÌng giÌ?
00:08:37.48 – 00:08:40.38
- Sôìt Mayonnaise. - TrõÌi ðâìt!
00:08:40.514 – 00:08:44.68
- Tôi thâìy hoò laÌm thêì. - Khiêìp quaì.
00:08:47.481 – 00:08:50.681
Chuìng ta nên coì vaÌi khâÒu Shotguns.
00:08:53.715 – 00:08:56.482
- Coì bao nhiêu khâÒu trên ðoì? - 3 hoãòc 4.
00:08:56.582 – 00:08:59.949
- Coì kêÒ ðêìn ngýõÌi cuÒa chuìng ta không? - Không chãìc.
00:09:00.116 – 00:09:03.516
- Vâòy coì nghiÞa laÌ tuÌy thuôòc vaÌo 5 gaÞ lên ðây - Coì thêÒ lãìm chýì.
00:09:03.649 – 00:09:05.916
Chuìng ta nên coì vaÌi cây Shotguns.
00:09:06.016 – 00:09:08.617
- Cô ta tên giÌ? - Mia.
00:09:08.817 – 00:09:12.917
- Mia. Cô ta vaÌ Marsellus gãòp nhau nhý thêì naÌo? - Tôi không biêìt.
00:09:13.083 – 00:09:16.617
DuÌ giÌ cuÞng laÌ ngýõÌi gãòp ngýõÌi. Cô ta nhý laÌ môòt nýÞ diêÞn viên.
00:09:16.783 – 00:09:19.151
ôÌ, thâòt vâòy sao? Cô âìy laÌm ðuÒ moòi thýì?
00:09:19.284 – 00:09:23.751
- Tôi nghiÞ nghêÌ chiình cuÒa cô ta laÌ ngýõÌi dâÞn chýõng triÌnh - DâÞn chýõng triÌnh ? LaÌ giÌ vâòy?
00:09:23.851 – 00:09:27.251
- Anh biêìt chýõng triÌnh trên TV không? - Tôi không xem TV.
00:09:27.551 – 00:09:30.985
Vâng, nhýng anh coì biêìt coì môòt phaìt minh ðýõòc goòi laÌ TV.
00:09:31.152 – 00:09:34.152
- VaÌ trên caìi phaìt minh naÌy, hoò xem caìc cuôòc biêÒu diêÞn, ðuìng không? - Vâng.
00:09:34.285 – 00:09:38.685
ÐêÒ xem ðýõòc caìc cuôòc biêÒu diêÞn ðoì ngýõÌi ta phaÒi dýòng chýõng triÌnh. Viêòc daÌn dýòng ðoì goòi laÌ Pilot .
00:09:38.852 – 00:09:41.753
VaÌ rôÌi hoò biêÒu diêÞn chýõng triÌnh ðoì cho nhýÞng ngýõÌi muôìn xem...
00:09:41.853 – 00:09:44.753
VaÌ võìi thêì maònh cuÒa buôÒi biêÒu diêÞn ðoì hoò quyêìt ðiònh hoò seÞ laÌm thêm nhiêÌu chýõng triÌnh nýÞa.
00:09:44.92 – 00:09:49.286
Môòt sôì chýõng triÌnh ðýõòc choòn vaÌ ðýa lên TV, sôì khaìc thiÌ không.
00:09:49.586 – 00:09:52.587
Cô ta laòi biêÒu diêÞn môòt trong nhýÞng chýõng triÌnh không ðýõòc choòn.
00:09:52.787 – 00:09:55.521
Anh nhõì Antwan Rockamora?
00:09:55.687 – 00:09:59.287
lai da ðen vaÌ ngýõÌi Samoan ÐaÞ týÌng coì biêòt danh laÌ Tony Rocky horror.
00:09:59.587 – 00:10:02.821
- Vâng, coì leÞ vâòy. Mâòp phaÒi không? - Tôi seÞ không ði quaì xa ðêÒ goòi anh ta laÌ ngýõÌi anh em mâòp ðâu.
00:10:02.987 – 00:10:05.788
yì tôi laÌ anh ta ðang mãìc bêònh mâòp. Thêì gaÞ da ðen ðoì sãìp laÌm giÌ? Anh ta laÌ ngýõÌi Samoan maÌ.
00:10:05.922 – 00:10:10.222
- Tôi biêìt yì anh rôÌi - Thêì coÌn anh ta ? - Marsellfuck không câÌn anh.
00:10:10.322 – 00:10:14.623
lõÌi noìi xung quanh lýÒa traòi laÌ viÌ võò cuÒa Marsellus Wallace.
00:10:22.856 – 00:10:26.79
- Vâòy anh ta ðaÞ laÌm giÌ? LaÌm tiÌnh võìi cô âìy haÒ? - Không, không. Không têò vâòy ðâu.
00:10:26.957 – 00:10:30.557
- RôÌi thiÌ sao? - Anh ta maìt xa chân cho cô âìy.
00:10:32.857 – 00:10:35.024
Maìt xa chân.
00:10:35.157 – 00:10:37.125
- ýÌ - Mm- Hmm.
00:10:37.258 – 00:10:39.125
RôÌi sau ðoì Marsellus laÌm giÌ?
00:10:39.258 – 00:10:42.325
GýÒi môòt cãòp meÌo ðêìn chôÞ anh ta Hoò mang anh ta ra khoÒi viÒa heÌ.
00:10:42.458 – 00:10:46.325
Quãng troÌ lôì biòch ðoì ði. Nigger ðaÞ ðôìn ngaÞ bôìn câu chuyêòn.
00:10:46.458 – 00:10:50.626
Anh ta coì môòt maÒnh výõÌn nhoÒ loìt kiình dýõìi ðaìy giôìng nhý nhaÌ kiình.
00:10:50.792 – 00:10:52.926
Nigger ðaÞ ngaÞ qua ðoì.
00:10:53.092 – 00:10:55.959
TýÌ luìc ðoì, anh ta phâÌn naÌo noìi lãìp.
00:10:57.459 – 00:11:00.093
- Thâòt tôòi - Hmm.
00:11:04.893 – 00:11:08.627
- Nhýng nêìu anh chõi troÌ naÌy, anh seÞ laÞnh hâòu quaÒ - yì anh laÌ giÌ?
00:11:08.793 – 00:11:12.828
- Anh ðýÌng maìt xa chân cho cô dâu mõìi cuÒa Marcellus.
00:11:12.994 – 00:11:15.328
Anh không nghiÞ laÌ anh âìy phaÒn ýìng hõi quaì mýìc?
00:11:15.428 – 00:11:20.294
Antwan không nghiÞ laÌ Marcellus phaÒn ýìng nhý vâòy nhýng anh phaÒi lýõÌng trýõìc ðýõòc thaìi ðôò naÌy.
00:11:20.394 – 00:11:24.629
Ðoì chiÒ laÌ maìt xa chân thôi maÌ, vâòy thiÌ ðâu coì giÌ. Tôi cuÞng thýõÌng laÌm nhý thêì võìi meò cuÒa tôi.
00:11:24.829 – 00:11:28.229
ÐãÌng naÌy laÌ tay vuôìt nheò lên ngýõÌi cuÒa võò mõìi Marcellus.
00:11:28.329 – 00:11:33.13
yì tôi laÌ...
00:11:33.23 – 00:11:35.196
Wow, thôi ðuÒ rôÌi.
00:11:35.363 – 00:11:37.963
VaÌ maìt xa chân cho con choì caìi thâòm chiì caÒ nhýÞng chuyêòn khaìc.
00:11:38.063 – 00:11:42.03
- Noì thiÌ không.
00:11:42.063 – 00:11:45.031
Xem naÌy, coì leÞ caìch maìt xa cuÒa anh khaìc võìi tôi.
00:11:45.131 – 00:11:48.864
Nhýng sõÌ vaÌo baÌn chân cuÒa võò anh ta thiÌ...
00:11:53.264 – 00:11:57.065
- Maìt xa chân không coì nghiÞa xâìu ðâu - Anh ðaÞ bao giõÌ maìt xa chân chýa?
00:11:57.232 – 00:12:00.198
ÐýÌng noìi võìi tôi vêÌ chuyêòn ðoì nýÞa.
00:12:00.332 – 00:12:02.965
- Chân tôi không coì vâìn ðêÌ giÌ caÒ - Anh maìt xa chân nhiêÌu lãìm haÒ?
00:12:03.132 – 00:12:07.233
Choì chêìt, ýÌ! Cho tôi xin, ðýÌng ðýa tôi lên vâòy. Tôi không muôìn biò choòc cýõÌi ðâu.
00:12:07.399 – 00:12:10.033
Thêì anh muôìn maìt xa chân cho môòt gaÞ ðaÌn ông không?
00:12:11.499 – 00:12:14.099
- ÐôÌ quyÒ.
00:12:14.299 – 00:12:17.233
- Anh maìt xa nhiêÌu lãìm phaÒi không? - QuyÒ sýì.
00:12:17.4 – 00:12:20.734
Anh biêìt laÌ tôi hõi mêòt moÒi Tôi coì thêÒ duÌng maìt xa chân chýì - Yo, yo, yo.
00:12:20.8 – 00:12:23.9
- Traình ra sau ði - Tôi ðang mãìc tiêÒu ðây.
00:12:25.1 – 00:12:27.5
- CýÒa naÌy phaÒi không - Ðuìng rôÌi, noì ðoì.
00:12:30.335 – 00:12:32.901
Mâìy giõÌ anh ði?
00:12:33.135 – 00:12:35.101
7:22 saìng.
00:12:35.268 – 00:12:38.801
Không, noì không hoaÌn toaÌn Nhanh lên. HaÞy treo trõÒ laòi.
00:12:46.369 – 00:12:50.136
NhiÌn naÌy, chiÒ viÌ tôi seÞ không maìt xa chân cho bâìt kyÌ gaÞ ðaÌn ông naÌo.
00:12:50.269 – 00:12:53.337
Marsellus neìm Antwan ra khoÒi toÌa nhaÌ vaÌo caìi cýÒa kiình khôìn kiêìp.
00:12:53.537 – 00:12:56.237
Ðoì laÌ caìch maÌ tên da ðen noìi, chuyêòn ðoì không ðuìng.
00:12:56.337 – 00:13:00.47
Anh ta tôìt hõn laÌ laÌm tê liêòt ðâÌu tôi, bõÒi viÌ tôi seÞ giêìt thãÌng khôìn ðoì.
00:13:00.503 – 00:13:05.404
Tôi không noìi noì ðuìng nhýng anh cho laÌ maìt xa coì yì giÌ. Tôi noìi laÌ coì ðâìy.
00:13:05.604 – 00:13:10.171
NhiÌn naÌy, tôi ðaÞ týÌng maìt xa chân môòt triêòu lâÌn cho môòt triêòu phuò nýÞ vaÌ tâìt caÒ hoò ðêÌu coì yì nghiÞa giÌ ðoì.
00:13:10.404 – 00:13:14.105
Chuìng tôi haÌnh ðôòng nhý laÌ hoò không thiìch nhýng hoò thiìch ðâìy. Ðoì laÌ caìi laÌm cho hoò thoaÒi maìi.
00:13:14.205 – 00:13:16.205
Giaìc quan ðang hoaòt ðôòng...
00:13:16.339 – 00:13:19.505
õÒ nhýÞng chôÞ anh không ðêÌ câòp ðêìn nhýng anh biêìt vaÌ cô âìy cuÞng biêìt.
00:13:19.605 – 00:13:24.74
KhiÒ gioì Marcellus biêìt ðiêÌu ðoì. VaÌ Antwan leÞ ra biêìt nhiêÌu hõn.
00:13:24.906 – 00:13:29.206
Ðoì laÌ võò cuÒa hãìn maÌ. GaÞ naÌy không coì oìc khôi haÌi vêÌ chuyêòn ðoì.
00:13:29.306 – 00:13:32.006
Anh biêìt tôi ðang noìi giÌ chýì?
00:13:32.106 – 00:13:34.006
Câu chuyêòn hay ðâìy.
00:13:34.106 – 00:13:36.007
Tiêìp ði HaÞy ði vaÌo nhân vâòt.
00:13:43.141 – 00:13:45.041
- Tên cô ta laÌ giÌ? - Mia.
00:13:45.141 – 00:13:48.075
- Mia - Taòi sao anh laòi quan tâm ðêìn võò cuÒa gaÞ to lõìn ðoì?
00:13:48.242 – 00:13:53.342
Anh ta ði vãìng khoÒi Florida vaÌ nhõÌ tôi chãm soìc giuÌm võò anh ta trong luìc hãìn ði vãìng.
00:13:53.475 – 00:13:57.342
- Chãm soìc cô ta? - Không, ðýÌng nghiÞ bâòy. ChiÒ ðýa cô ta ði ra ngoaÌi thôi.
00:13:57.475 – 00:14:00.876
Cho cô ta khuây khoÒa ðêÒ cô âìy không caÒm thâìy cô ðõn.
00:14:00.976 – 00:14:03.376
Anh sãìp sýÒa heòn hoÌ võìi Mia Wallace?
00:14:03.476 – 00:14:06.109
Không phaÒi heòn hoÌ.
00:14:06.276 – 00:14:10.277
ChiÒ laÌ giôìng nhý anh ðýa võò cuÒa thãÌng baòn thân ði xem film hay laÌm giÌ ðoì thôi.
00:14:10.41 – 00:14:13.91
- ChiÒ ði chõi chung thôi.
00:14:18.044 – 00:14:22.645
- Ðoì không phaÒi laÌ heòn hoÌ? - DiÞ nhiên ðoì không phaÒi laÌ heòn hoÌ.
00:14:29.211 – 00:14:32.912
Ê, thãÌng nhoìc Tuòi bây ðang laÌm giÌ vâòy?
00:14:33.046 – 00:14:35.512
Ê, giýÞ laònh.
00:14:41.912 – 00:14:44.513
Biêìt tuòi naÌy laÌ ai không?
00:14:44.68 – 00:14:48.58
Chuìng tôi cuÌng công taìc võìi ðôìi taìc cuÒa anh, Marcellus Wallace.
00:14:48.747 – 00:14:51.813
Anh nhõì không Ðôìi taìc cuÒa anh, nhõì không?
00:14:54.548 – 00:14:57.381
ÐêÒ tôi ðoaìn xem.
00:14:59.481 – 00:15:02.381
- Anh laÌ Brett, phaÒi không? - Ðuìng rôÌi.
00:15:02.514 – 00:15:06.915
Tôi cuÞng nghiÞ nhý vâòy. Anh nhõì ðôìi taìc cuÒa anh chýì, Marcellus ðoì.
00:15:07.015 – 00:15:08.815
Nhõì không, Brett?
00:15:08.982 – 00:15:10.382
Vâng tôi nhõì.
00:15:10.582 – 00:15:14.915
Tôìt. Giôìng nhý tôi vâòy vaÌ Vincent ðaÞ bãìt gãòp caìc câòu vaÌo buôÒi ðiêÒm tâm saìng.
00:15:15.082 – 00:15:17.516
Xin lôÞi vêÌ caìi giÌ?
00:15:17.716 – 00:15:19.616
Hamburgers.
00:15:19.75 – 00:15:23.883
Baình miÌ Hamburgers! PhâÌn quan troòng cuÒa bâìt kyÌ buôÒi ãn saìng ðâÌy ðuÒ dinh dýõÞng.
00:15:25.316 – 00:15:27.517
loaòi naÌo?
00:15:27.617 – 00:15:29.317
- Coì phô mai - Không.
00:15:29.417 – 00:15:32.417
Anh mua chuìng õÒ ðâu CýÒa haÌng McDonalds, Wendy' Jack- In- The- Box?
00:15:32.517 – 00:15:35.251
- õÒ ðâu - ýÌ, Tiêòm Kahuna.
00:15:35.417 – 00:15:38.417
Tiêòm ðoì haÒ! Chuyên loaòi burger cuÒa Hawaiian.
00:15:38.618 – 00:15:42.518
Tôi nghe noìi hoò coì nhiêÌu loaòi ngon lãìm. Tôi chýa bao giõÌ thýÒ caÒ Chuìng ra sao?
00:15:42.618 – 00:15:45.318
Ngon.
00:15:45.418 – 00:15:48.018
Anh không ngaòi cho tôi thýÒ caìi cuÒa anh chýì?
00:15:48.152 – 00:15:50.453
- Caìi naÌy phaÒi không? - Ðuìng rôÌi.
00:15:58.786 – 00:16:00.519
Mmmm.
00:16:00.719 – 00:16:03.887
Ngon tuyêòt! Vincent !
00:16:03.987 – 00:16:06.387
Anh ðaÞ týÌng ãn thýÒ burger Kahuna chýa?
00:16:07.42 – 00:16:09.987
Muôìn cãìn thýÒ không? Tuyêòt thâòt.
00:16:10.12 – 00:16:13.388
- Tôi không thâìy ðoìi - Thôi ðýõòc, nêìu anh thiìch burger thýÒ vaÌo luìc khaìc vâòy.
00:16:13.588 – 00:16:17.388
Tôi haÒ. Tôi không thêÒ ãn chuìng thýõÌng xuyên ðýõòc viÌ baòn gaìi tôi ãn chay.
00:16:17.488 – 00:16:20.521
laÌm sao ðêÒ ãn chay ðýõòc nhiÒ.
00:16:20.621 – 00:16:23.689
Nhýng tôi thiìch viò cuÒa burger. Mmmm.
00:16:24.022 – 00:16:28.422
Anh biêìt õÒ Phaìp ngýõÌi ta goòi 1/4 pound coì phô mai laÌ giÌ không?
00:16:28.556 – 00:16:30.522
- Không - Noìi cho hoò biêìt ði Vincent.
00:16:30.622 – 00:16:34.557
- hoaÌng gia keòp phô mai - hoaÌng gia keòp phô mai.
00:16:34.723 – 00:16:38.157
Anh biêìt taòi sao ngýõÌi ta goòi nhý vâòy không?
00:16:38.323 – 00:16:41.323
BõÒi hêò thôìng ðo lýõÌng phaÒi không?
00:16:42.423 – 00:16:45.624
Nãòn oìc tiì ði Brett!
00:16:45.758 – 00:16:49.124
Anh ðuìng laÌ môòt thãÌng thông minh bâÒm sinh. Ðuìng rôÌi, viÌ hêò thôìng ðo lýõÌng.
00:16:51.524 – 00:16:53.524
- Caìi giÌ õÒ trong vâòy? - Nýõìc ngoòt Sprite.
00:16:53.658 – 00:16:55.524
Sprite. Tôìt lãìm.
00:16:55.658 – 00:16:59.459
Anh không ngaòi chýì nêìu tôi lâìy nýõìc uôìng naÌy ðêÒ rýÒa?
00:16:59.592 – 00:17:02.425
Không sao.
00:17:14.026 – 00:17:16.626
Coi chýÌng diình bâÒn.
00:17:16.793 – 00:17:20.727
Ê, Tuòi bây, luÞ HaÒi âu Biêìt taòi sao chuìng ta õÒ ðây không?
00:17:21.061 – 00:17:24.427
- Taòi sao anh không baÒo võìi tuòi naÌy laÌ Vincent õÒ ðây laÌ chôÞ maÌy trôìn ðýõòc ðâìy - Châìm dýìt rôÌi nheì.
00:17:24.561 – 00:17:28.194
Tôi không nhõì ðaÞ hoÒi anh ðiêÌu chêìt tiêòt ðoì!
00:17:31.828 – 00:17:33.528
Anh ðaÞ noìi?
00:17:33.728 – 00:17:35.695
õÒ trên tuÒ ðoì.
00:17:38.562 – 00:17:41.529
Không, bãÌng ðâÌu gôìi cuÒa anh ðoì.
00:18:02.397 – 00:18:04.598
Chuìng ta vui không?
00:18:04.798 – 00:18:07.531
Vincent?
00:18:07.731 – 00:18:10.365
- Chuìng ta coì haònh phuìc không? - ýÌ haònh phuìc.
00:18:12.531 – 00:18:16.699
NhiÌn neÌ, tôi xin lôÞi. Tôi không biêìt tên anh.
00:18:16.832 – 00:18:20.099
Tôi biêìt rôÌi. Vincent phaÒi không? Nhýng tôi chýa bao giõÌ biêìt tên anh.
00:18:20.232 – 00:18:25.432
- Tên tôi laÌ Pitt, vaÌ anh không noìi caìch naÌo ra khoÒi chuyêòn naÌy - Không , không, không.
00:18:27.1 – 00:18:29.8
Tôi chiÒ muôìn anh biêìt laÌ...
00:18:32.5 – 00:18:36
Tôi xin lôÞi viÌ nhýÞng chuyêòn naÌy...
00:18:36.133 – 00:18:38.234
XaÒy ra võìi chuìng ta vaÌ ông Wallace...
00:18:38.434 – 00:18:42.768
Chuìng ta laÌm vâòy viÌ týò nguyêòn maÌ. Thâòt ra tôi chýa bao giõÌ...
00:18:42.934 – 00:18:46.334
ôÌ, xin lôÞi. Tôi ðaÞ laÌm anh mâìt tâòp trung phaÒi không?
00:18:46.468 – 00:18:49.069
- Tôi không coì yì ðoì. LaÌm õn.
00:18:49.169 – 00:18:54.235
Tiêìp ði. Anh ðang noìi vêÌ viêòc coì chuÒ yì...
00:18:55.735 – 00:18:59.502
ThiÌ sao? Anh xong rôÌi.
00:18:59.602 – 00:19:02.303
Ô, thôi, cho pheìp tôi giaÒi thiìch laòi.
00:19:05.803 – 00:19:08.77
Ông Marsellus Wallace thêì naÌo?
00:19:08.87 – 00:19:11.171
Caìi giÌ ?
00:19:11.337 – 00:19:14.404
Anh týÌ nýõìc naÌo ðêìn? Caìi giÌ?
00:19:14.604 – 00:19:18.804
- Tôi chýa týÌng nghe nýõìc caìi giÌ. Hoò noìi tiêìng Anh laÌ caìi giÌ haÒ? - Vâòy laÌ sao?
00:19:18.904 – 00:19:21.604
Tiêìng Anh, meò kiêìp - Anh biêìt noìi tiêìng Anh không? - Biêìt.
00:19:21.704 – 00:19:23.405
- Vâòy thiÌ anh biêìt tôi ðang noìi giÌ phaÒi không? - Vâng.
00:19:23.505 – 00:19:26.805
Cho tôi biêìt ông Marcelles trông giôìng nhý ai?
00:19:26.905 – 00:19:29.538
- Caìi giÌ - Laòi caìi giÌ nýÞa.
00:19:29.705 – 00:19:33.606
Tôi sõò anh quaì, meò kiêìp. Caìi giÌ hoaÌi.
00:19:33.706 – 00:19:37.539
- Anh ta da ðen - Noìi caìi giÌ môòt lâÌn nýÞa ði!
00:19:37.706 – 00:19:39.906
- Tiêìp ði! - Ông ta hoìi ðâÌu!
00:19:40.206 – 00:19:42.706
- Trông hãìn giôìng nhý môòt con choì phaÒi không? - Sao?
00:19:44.64 – 00:19:48.574
- Trông hãìn giôìng nhý môòt con choì phaÒi không?
00:19:48.74 – 00:19:51.807
- Không - Vâòy thiÌ taòi sao anh ðôìi xýÒ võìi hãìn nhý môòt con choì vâòy?
00:19:51.974 – 00:19:55.574
- Tôi không laÌm ðiêÌu ðoì - Anh coì laÌm. Anh coì laÌm maÌ Brett.
00:19:55.741 – 00:19:57.775
- Anh ðaÞ côì tiÌnh ngýõòc ðaÞi hãìn. - Không, không.
00:19:57.941 – 00:20:03.275
Nhýng ông Marcellus Wallace không thiìch biò ai ðôìi xýÒ nhý vâòy trýÌ baÌ Wallace.
00:20:03.375 – 00:20:06.341
- Anh coì ðoòc kinh thaình không, Brett? - Coì.
00:20:06.541 – 00:20:10.942
Coì môòt ðoaòn tôi nhõì không lâÌm.
00:20:11.042 – 00:20:13.442
Ezekiel 25:17.
00:20:13.542 – 00:20:16.742
ÐýõÌng ði cuÒa môòt ngýõÌi ngay thãÒng.
00:20:16.842 – 00:20:20.777
Biò thoìi iìch kyÒ không công bãÌng ngãn caÒn...
00:20:20.91 – 00:20:23.777
VaÌ sýò baòo ngýõòc cuÒa quyÒ dýÞ.
00:20:23.91 – 00:20:28.777
CâÌu chuìa laÌ anh ta laÌ ngýõÌi luôn laÌm viêòc thiêòn.
00:20:28.91 – 00:20:31.911
DâÞn dãìt nhýÞng ngýõÌi yêìu keìm ði qua thung luÞng tôìi tãm.
00:20:32.078 – 00:20:34.678
ViÌ anh ta thâòt sýò laÌ ngýõÌi giÌn giýÞ cho ngýõÌi anh em cuÒa miÌnh...
00:20:34.811 – 00:20:38.378
VaÌ laÌ ngýõÌi tiÌm ra luÞ treÒ.
00:20:38.578 – 00:20:42.312
VaÌ tôi seÞ ðaình ngaÞ hoò võìi loÌng cãm thuÌ sâu sãìc...
00:20:42.479 – 00:20:44.379
VaÌ cõn giâòn ðiên tiêìt...
00:20:44.479 – 00:20:48.979
NhýÞng ngýõÌi maÌ ðang côì gãìng ðâÌu ðôòc vaÌ huÒy hoaòi anh em tôi!
00:20:49.079 – 00:20:52.88
VaÌ anh seÞ biêìt tên ta laÌ Ðâìng tôìi cao...
00:20:53.046 – 00:20:56.48
Khi ta ðãòt sýò baìo thuÌ lên ðây.
00:21:14.682 – 00:21:17.348
Ta nghiÞ anh seÞ nhâòn ra...
00:21:17.482 – 00:21:19.948
luìc naÌo thiÌ nhýÞng chuyêòn têò naÌy seÞ châìm dýìt...
00:21:21.748 – 00:21:25.983
Ta nghiÞ anh seÞ tiÌm thâìy nuò cýõÌi.
00:21:27.783 – 00:21:30.383
ÐiêÌu quan troòng laÌ, Butch.
00:21:30.583 – 00:21:33.549
Ngay luìc naÌy, anh coì khaÒ nãng.
00:21:35.383 – 00:21:37.617
Nhýng ðau ðõìn.
00:21:37.784 – 00:21:40.817
KhaÒ nãng ðoì không tôÌn taòi maÞi.
00:21:42.884 – 00:21:46.884
VaÌ ngaÌy cuÒa anh sãìp châìm dýìt.
00:21:58.619 – 00:22:03.852
Anh thâìy ðoì, công viêòc naÌy ðâÌy nhýÞng thýì không thýòc têì.
00:22:03.986 – 00:22:07.886
Meò kiêìp nhýÞng ðýìa nghiÞ laÌ caìi ngu cuÒa chuìng seÞ coì tuôÒi nhý rýõòu vâòy.
00:22:09.752 – 00:22:13.453
Nêìu anh coì yì laÌ noì seÞ thaÌnh dâìm... ThiÌ noì seÞ thaÌnh.
00:22:14.753 – 00:22:18.853
Nêìu anh coì yì laÌ noì seÞ tôìt hõn khi ðêÒ caÌng lâu... ThiÌ không ðâu.
00:22:20.653 – 00:22:22.554
NgoaÌi ra, Butch.
00:22:24.454 – 00:22:27.854
Coì bao nhiêu cuôòc chiêìn anh ðaÞ traÒi qua?
00:22:27.988 – 00:22:30.054
Hmm?
00:22:30.154 – 00:22:32.054
Hai ?
00:22:33.489 – 00:22:36.655
NhýÞng keÒ ðâìm box không coì ngaÌy giaÌ.
00:22:37.889 – 00:22:41.789
Anh ðêìn gâÌn võìi noì nhýng không bao giõÌ coì noì.
00:22:41.922 – 00:22:46.023
VaÌ nêìu nhý anh seÞ laÌm ðiêÌu ðoì thiÌ leÞ ra anh laÌm noì trýõìc rôÌi.
00:23:02.824 – 00:23:04.957
NaÌy tên da ðen?
00:23:09.858 – 00:23:12.092
Chãìc chãìn xuâìt hiêòn chýì.
00:23:18.659 – 00:23:22.593
Khi kêìt thuìc cuôòc ðâìu anh coì thêÒ coì caÒm giaìc hõi nhoìi ðau.
00:23:25.759 – 00:23:28.96
GiaÒi thýõÒng ðoì ðaÞ haòi anh.
00:23:30.06 – 00:23:32.66
GiaÒi thýõÒng choì maì!
00:23:34.494 – 00:23:37.46
Noì chiÒ laÌm tôÒn thýõng.
00:23:37.594 – 00:23:39.461
Chýì không bao giõÌ giuìp ðõÞ ngýõÌi ta ðâu.
00:23:40.995 – 00:23:42.928
Anh laòi ðâìu viÌ giaÒi thýõÒng tôÌi têò ðoì.
00:23:44.595 – 00:23:49.428
ViÌ caìch ðây môòt nãm khi anh ðang ðâìu õÒ Caribbean.
00:23:49.595 – 00:23:54.496
Anh sãìp týò noìi võìi miÌnh laÌ Marcellus Wallacw noìi ðuìng.
00:23:56.329 – 00:24:00.629
Tôi không coì vâìn ðêÌ giÌ võìi ông âìy caÒ.
00:24:00.729 – 00:24:04.463
VaÌo nãm thýì nãm, cuòc ngu cuÒa anh seÞ giaÒm.
00:24:08.63 – 00:24:10.53
Noìi tiêìp ði.
00:24:12.864 – 00:24:16.164
VaÌo nãm thýì nãm, cuòc ngu cuÒa anh seÞ giaÒm.
00:24:18.164 – 00:24:20.664
Vicent Vega, ngýõÌi cuÒa ta õÒ Amsterdam.
00:24:20.798 – 00:24:25.165
Jules Winfield, ngýõÌi cuÒa ta õÒ lnglewood. Mang hoò lên ðây.
00:24:25.265 – 00:24:29.099
- Têò thâòt, Nigger Viêòc giÌ thêì võìi quâÌn aìo cuÒa hoò? - Thâòm chiì anh không muôìn biêìt.
00:24:29.199 – 00:24:32.465
Tên to con ðâu rôÌi?
00:24:32.599 – 00:24:35.466
Hãìn ðêìn ngay thôi viÌ ðang bâòn công viêòc.
00:24:35.6 – 00:24:39.9
Taòi sao anh không hoaÞn laòi vaÌi giây... Anh thâìy thãÌng nhoìc da trãìng ði không?
00:24:42.766 – 00:24:44.866
Anh khoÒe không?
00:24:45.066 – 00:24:49.001
- Tôi khoÒe Thêì coÌn anh ? - Ok.
00:24:50.701 – 00:24:53.501
Tôi nghe laÌ anh seÞ dãìt Mia ra ngoaÌi ngaÌy mai.
00:24:56.701 – 00:24:58.802
Theo yêu câÌu cuÒa Marsellus.
00:25:00.035 – 00:25:02.568
- Anh gãòp cô ta chýa? - Chýa.
00:25:02.735 – 00:25:05.835
- Coì giÌ buôÌn cýõÌi không?
00:25:05.935 – 00:25:08.535
- Không phaÒi chuyêòn têò - Tôi vaÞi ðaìi ra.
00:25:08.669 – 00:25:12.836
NeÌ, tôi không phaÒi laÌ thãÌng ngôìc phaÒi không? Ðoì laÌ võò cuÒa gaÞ to con.
00:25:12.969 – 00:25:15.636
Tôi seÞ ngôÌi xa cô ta ra, ãn vaÌ im môÌm.
00:25:15.736 – 00:25:17.636
ChiÒ cýõÌi khi cô ta noìi ðuÌa, thêì thôi.
00:25:17.803 – 00:25:20.77
NaÌy, tên tôi laÌ Paul.
00:25:21.004 – 00:25:23.97
Thêì maÌy hoÒi tao laÌm không giÌ?
00:25:24.104 – 00:25:26.57
ÐôÌ ngôìc.
00:25:32.871 – 00:25:34.971
- Ðýa tôi tuìi taìo ðoÒ. - Lâìy ðôÌ loòc không?
00:25:35.071 – 00:25:36.971
Không.
00:25:39.905 – 00:25:43.772
- Anh ðang tiÌm giÌ vâòy anh baòn? - Anh ðâu phaÒi baòn tôi, palooka.
00:25:45.906 – 00:25:49.272
- Thêì laÌ giÌ? - Tôi nghiÞ anh nên nghe tôi.
00:25:49.372 – 00:25:51.972
Vincent Vega coì õÒ nhaÌ không?
00:25:52.139 – 00:25:55.273
ThãÌng ðen, mang cuòc ngu cuÒa maÌy laòi ðây.
00:26:02.973 – 00:26:05.741
- Chuyêòn giÌ thêì? - Tôi thâòt xin lôÞi.
00:26:05.874 – 00:26:07.941
Anh không nên lo lãìng vêÌ ðiêÌu ðoì.
00:26:08.074 – 00:26:11.041
Tuìi Taìo ðoÒ, 1, 4 dollars.
00:26:13.641 – 00:26:15.842
VaÌ môòt iìt que diêm.
00:26:19.042 – 00:26:20.875
Caìm õn.
00:26:22.842 – 00:26:27.043
Noì nhý thêÒ laÌ chuyêÒn moòi thýì trong cõ thêÒ anh lên ðâÌu dýõng vâòt.
00:26:27.276 – 00:26:31.076
- Wow - Tôi seÞ cho anh mýõòn noì. Ðoì laÌ môòt cuôìn saìch hay râìt sâu sãìc.
00:26:31.176 – 00:26:35.576
KhâÒu suìng ðoì nhý xeì vaÌo tai anh Hoò không duÌng noì ðêÒ ...
00:26:35.71 – 00:26:39.577
Quên khâÒu suìng ði. KhâÒu suìng ðoì chôìng laòi toaÌn bôò yì týõÒng ...... Sau khi nhaÞ ðaòn.
00:26:39.677 – 00:26:44.377
Tâìt caÒ caìc vêìt xeì 18 nõi trên ngýõÌi tôi, môÞi vêìt ðêÌu do cây kim laÌm ra.
00:26:44.677 – 00:26:47.977
5 õÒ môÞi bên tai, môòt õÒ ngýòc traìi.
00:26:48.111 – 00:26:51.178
Hai õÒ muÞi phaÒi, môòt õÒ chân maÌy traìi.
00:26:51.278 – 00:26:54.078
Môòt õÒ buòng, môòt õÒ môi, môòt õÒ.
00:26:54.212 – 00:26:57.712
- VaÌ tôi ðeo môòt ðinh taìn õÒ lýõÞi - Xin lôÞi.
00:26:57.878 – 00:26:59.645
Tôi chiÒ toÌ moÌ.
00:26:59.845 – 00:27:03.646
Nhýng... Taòi sao anh ðeo ðinh õÒ lýõÞi?
00:27:03.779 – 00:27:07.146
Sinh lyì maÌ Noì giuìp kiìch thiìch dýõng vâòt.
00:27:07.246 – 00:27:11.146
Vicenzo, vaÌo vãn phoÌng tôi ngay.
00:27:18.047 – 00:27:21.047
Ðây laÌ Panda týÌ Mexico Tôìt.
00:27:21.18 – 00:27:24.648
Ðây laÌ Bava trông khaìc nhýng tôìt nhý nhau.
00:27:24.748 – 00:27:27.648
CoÌn ðoì laÌ Choco týÌ nuìi Harz õÒ Ðýìc.
00:27:27.748 – 00:27:31.981
Bây giõÌ thiÌ hai con ðâÌu nhý nhau giaì 300 USD / gram. Ðây laÌ giaì baòn beÌ.
00:27:32.181 – 00:27:35.082
Nhýng con naÌy mãìc hõn chuìt.
00:27:35.216 – 00:27:37.682
500 USD/gram.
00:27:37.782 – 00:27:41.016
Nhýng khi anh bãìn noì, anh seÞ biêìt tiêÌn ði ðâu.
00:27:41.182 – 00:27:45.183
Không coì giÌ sai võìi hai con naÌy. Thâòt ðoì.
00:27:45.283 – 00:27:48.983
Nhýng con naÌy thiÌ không.
00:27:49.083 – 00:27:51.883
Nhõì laÌ tôi výÌa týÌ Amsterdam vêÌ.
00:27:51.983 – 00:27:54.883
Tôi coì phaÒi laÌ Da ðen không? Chuìng ta ðaÞ õÒ lnglewood chýa? Chýa.
00:27:55.083 – 00:27:58.118
Anh ðaÞ ðêìn quê hýõng tôi. Bây giõÌ ngýõÌi da trãìng biêìt sýò khaìc nhau ...
00:27:58.284 – 00:28:01.118
GiýÞa ðôÌ thâòt vaÌ giaÒ Ðây laÌ cãn nhaÌ hoò ðêìn.
00:28:01.218 – 00:28:04.651
Tôi uôìng Pepsi - Tranh taÌi võìi cuòc Amsterdam...
00:28:04.784 – 00:28:07.952
- Bâìt cýì vaÌo ngaÌy naÌo cuÒa tuâÌn lêÞ chêìt tiêòt ðoì - Thâòt laÌ môòt câu noìi taìo baòo.
00:28:08.152 – 00:28:11.952
Ðây không phaÒi laÌ Amsterdam, Vince. Ðây laÌ chõò trõÌi.
00:28:12.085 – 00:28:16.019
Coke chêìt tiêòt.
00:28:16.152 – 00:28:19.953
Heroin, ðang quay laòi.
00:28:21.286 – 00:28:24.753
- Thôi ðýõòc Ðýa cho tôi 3 gram - OK.
00:28:24.886 – 00:28:28.153
Bây giõÌ nêìu noì tôìt nhý anh noìi tôi seÞ quay laòi vaÌ mua thêm 1000 nýÞa.
00:28:28.353 – 00:28:30.987
Tôi chiÒ mong laÌ luìc ðoì tôi vâÞn coÌn haÌng cho anh.
00:28:31.087 – 00:28:35.187
Tôi seÞ chiÒ cho anh caìch dâìu cuÒa riêng tôi.
00:28:35.354 – 00:28:38.387
Ðoì laÌ caìch môòt gaÞ tôìt buòng nhý tôi hay laÌm.
00:28:38.787 – 00:28:42.722
- Tôi không tãng giaì.
00:28:42.888 – 00:28:44.822
Thôi ðýõòc Tôi chiÒ lâìy môòt cho anh.
00:28:44.988 – 00:28:49.822
Em yêu, ðýa cho anh thêm vaÌi bao týÒ nýÞa.
00:28:49.988 – 00:28:51.888
OK.
00:28:51.988 – 00:28:55.389
Anh nghiÞ thêì naÌo vêÌ Trudi? Cô ta vâÞn chýa coì baòn trai.
00:28:55.489 – 00:28:58.889
- Anh muôìn treo giaì vaÌ lâìy cao hõn. - Ai laÌ Trudi?
00:28:58.989 – 00:29:03.023
- Cô gaìi coì taÌn nhang trên mãòt haÒ? - Không, ðoì laÌ Jody.
00:29:03.123 – 00:29:05.424
Võò tôi.
00:29:05.524 – 00:29:10.124
- Tôi xin lôÞi - Caìm õn.
00:29:10.257 – 00:29:14.124
- Không, tôi không thêÒ. Tôi phaÒi ði vaÌi nõi. - Thôi ðýõòc. Không sao.
00:29:14.257 – 00:29:16.925
- Tôi seÞ lâìy check.
00:29:17.091 – 00:29:20.358
- ôÌ - Caìm õn, Jody.
00:29:20.458 – 00:29:23.791
VâÞn lâìy Malibu chýì?
00:29:23.891 – 00:29:26.959
Ê, ông biêìt thãÌng chêìt tiêòt naÌo ðoì laÌm giÌ ngaÌy kia không?
00:29:27.092 – 00:29:28.959
- Caìi giÌ? - Caìi khoìa khôìn kiêìp naÌy.
00:29:29.092 – 00:29:32.459
- Noì biò hý rôÌi Cho tôi biêìt thêm vêÌ noì ði.
00:29:32.659 – 00:29:35.359
Tôi ðêÒ noì trong kho ba nãm rôÌi.
00:29:35.459 – 00:29:39.86
ÐaÞ lôì 5 ngaÌy, môòt sôì miêìng không coì dýõng vâòt biò hý.
00:29:39.96 – 00:29:44.26
Chuìng coì leÞ biò giêìt môòt caìch ngu xuâÒn. Không thýÒ, không baÌn baòc, cýì nhãìm thãÒng maÌ bãìn thôi.
00:29:44.36 – 00:29:49.061
Ýõìc giÌ tôi coì thêÒ trông thâìy luìc anh ta ðang laÌm ðiêÌu ðoì.
00:29:49.294 – 00:29:53.994
Coì leÞ noì ðaìng ðêÒ anh ta laÌm ðiêÌu ðoì, vâòy leÞ ra tôi phaÒi xem anh ta. Thâòt laÌ ngôìc !
00:29:54.094 – 00:29:56.894
Chi tiêìt vuòn vãòt naÌo hõn viêòc võì vâÒn võìi chiêìc xe cuÒa môòt gaÞ ðaÌn ông?
00:29:56.994 – 00:29:59.829
- ÐýÌng võì vâÒn võìi chiêìc xe khaìc nheì - Anh ðýÌng laÌm ðiêÌu ðoì.
00:29:59.995 – 00:30:02.229
- ChiÒ viÌ noì sai luâòt - Caìm õn.
00:30:02.395 – 00:30:04.429
Thank you.
00:30:04.595 – 00:30:07.329
- Không ngaòi nêìu tôi bãìn nhiêÌu phaìt õÒ ðây? - NaÌy, mi casa es su casa.
00:30:07.495 – 00:30:10.63
Muchas gracias.
00:31:53.739 – 00:31:57.739
ChaÌo, Vincent Tôi ðang mãòc ðôÌ. CýÒa mõÒ ðoì.
00:31:57.839 – 00:32:02.072
VaÌo trong ði vaÌ týò laÌm nýõìc uôìng giuÌm.
00:32:11.106 – 00:32:13.006
ChaÌo?
00:32:13.106 – 00:32:17.441
( Billy Raye was a preacher' son and when his daddy would visit he'd come along ).
00:32:17.607 – 00:32:19.607
Vincent.
00:32:22.107 – 00:32:24.307
Vincent.
00:32:24.441 – 00:32:26.308
Tôi ðang õÒ trên hêò thôìng liên laòc.
00:32:26.442 – 00:32:29.008
õÒ ðâu... Hêò thôìng liên laòc õÒ ðâu?
00:32:29.208 – 00:32:32.308
Noì õÒ trên týõÌng gâÌn hai gaÞ Châu Phi ðoì.
00:32:32.542 – 00:32:34.475
Bên phaÒi cuÒa anh.
00:32:37.743 – 00:32:39.676
Ðêìn gâÌn ði.
00:32:39.843 – 00:32:42.043
GâÌn hõn.
00:32:42.143 – 00:32:44.076
Disco.
00:32:44.243 – 00:32:46.643
ChaÌo?
00:32:46.776 – 00:32:50.144
Nhâìn nuìt nêìu anh muôìn noìi.
00:32:50.277 – 00:32:52.244
ChaÌo ?
00:32:52.444 – 00:32:56.244
Týò laÌm thýìc uôìng ði nheì. Tôi seÞ xuôìng ngay thôi.
00:32:56.344 – 00:32:59.578
QuâÌy rýõòu gâÌn chôÞ chýÞa lýÒa.
00:33:01.478 – 00:33:03.478
- Thâìy rôÌi - OK.
00:33:03.578 – 00:33:06.078
( When he started sweet talkin to me ).
00:33:06.245 – 00:33:08.778
( He come and tell me everything is all right ).
00:33:09.111 – 00:33:11.579
( He'd kiss me and tell me everything is all right ).
00:33:11.712 – 00:33:13.612
( Can l get away again tonight ).
00:33:13.712 – 00:33:16.312
( The only one who could ever reach me ).
00:33:16.446 – 00:33:19.046
( Was the son of a preacher man ).
00:33:19.212 – 00:33:22.213
( The only boy who could ever teach me ).
00:33:22.347 – 00:33:25.247
( Was the son of a preacher man Yes, he was ).
00:33:25.413 – 00:33:27.547
( He was ).
00:33:27.713 – 00:33:30.213
- ( Lord he knows he was ) - ( Yes he was ).
00:33:32.814 – 00:33:35.314
( how will l remember ).
00:33:35.414 – 00:33:38.114
( The look was in his eyes ).
00:33:38.248 – 00:33:40.614
( Stealing kisses from me on the sly ).
00:33:40.781 – 00:33:43.315
( Taking time to make time ).
00:33:43.549 – 00:33:45.849
( Telling me that he' all mine ).
00:33:46.149 – 00:33:48.849
- ( Learning from each other' knowin ).
00:33:49.149 – 00:33:51.149
( Looking to see how much we've grown ).
00:33:51.282 – 00:33:53.649
( And the only one who could ever reach me ).
00:33:53.749 – 00:33:55.883
( Was the son of a preacher man ).
00:33:56.183 – 00:33:59.15
( The only boy who could ever teach me ).
00:33:59.25 – 00:34:01.383
( Was the son of a preacher man Yes, he was ).
00:34:01.516 – 00:34:04.283
- ( Was, was ) - ( He was ).
00:34:04.416 – 00:34:07.084
- ( Oh, yes he was ).
00:34:07.217 – 00:34:08.817
Chuìng ta ði.
00:34:14.717 – 00:34:16.618
ChôÞ chêìt tiêòt naÌy laÌ giÌ vâòy?
00:34:16.718 – 00:34:20.185
Ðây laÌ nhaÌ cuÒa Jackrabbit Slim'.
00:34:20.352 – 00:34:22.552
- Elvis seÞ thiìch noì.
00:34:22.718 – 00:34:26.785
- VaÌo ði Mia. Ði lâìy thiòt boÌ ði nheì - Cha coì thêÒ lâìy noì õÒ ðây neÌ.
00:34:26.918 – 00:34:29.719
ÐýÌng.
00:34:29.786 – 00:34:33.219
ôÌ, phiìa sau anh, con meÌo con kiÌa.
00:34:52.755 – 00:34:56.455
Xin chaÌo quyì ông quyì baÌ Tôi giuìp giÌ ðýõòc cho anh?
00:34:56.588 – 00:34:59.388
- Coì môòt chôÞ daÌnh riêng phiìa dýõìi Wallace - Wallace?
00:34:59.488 – 00:35:02.289
- Chuìng ta daÌnh riêng môòt chiêìc xe hõi.
00:35:02.422 – 00:35:07.822
ôÌ, chiêìc xe hõi. Taòi sao anh không ngôÌi ðãÌng kia.
00:35:07.989 – 00:35:11.389
( School get out, baby Gonna tell you some news ).
00:35:11.489 – 00:35:13.49
( Sure do look good in them baby doll shoes ).
00:35:13.69 – 00:35:18.39
( One, two, buckle the shoes Three, four, get out on the floor ).
00:35:18.523 – 00:35:23.724
( Five, six, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46th, yeah ).
00:35:27.291 – 00:35:29.424
( All right ).
00:35:31.858 – 00:35:34.224
( l've been waitin in school all day long ).
00:35:34.324 – 00:35:36.325
( Waiting on the bell to ring so l can go home ).
00:35:36.525 – 00:35:38.792
( Throw my books on the table Pick up the telephone ).
00:35:38.959 – 00:35:40.925
- ( Come on, baby ) - CaÌ phê, xin mõÌi?
00:35:41.259 – 00:35:43.425
- Môòt phuìt thôi - ( Heading down to the drugstore to get a soda pop ).
00:35:43.559 – 00:35:45.792
( Throw a nickel in the jukebox Then we start to rock ).
00:35:45.926 – 00:35:47.926
( School' out, baby Gonna tell you some news ).
00:35:48.026 – 00:35:50.226
( You sure do look good in them baby doll shoes ).
00:35:50.326 – 00:35:52.793
( Well, it' one, two Buckle the shoes ).
00:35:52.993 – 00:35:55.326
( Three, four Get out on the floor ).
00:35:55.493 – 00:35:59.361
( Five, six, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46th ).
00:36:04.027 – 00:36:06.994
( Gonna rock all night Just wait and see ) ).
00:36:07.261 – 00:36:10.795
Ricky, Ricky, Ricky !
00:36:12.728 – 00:36:15.595
Chuìng ta haÞy nghe Ricky Nelson!
00:36:15.728 – 00:36:18.995
- Tuyêòt lãìm, Rick - Caìm õn râìt nhiêÌu - Vincent.
00:36:23.029 – 00:36:26.396
ChiÒ cho anh biêìt laÌ Ricky seÞ trõÒ laòi trong phâÌn hai cuÒa show diêÞn.
00:36:26.563 – 00:36:30.93
Chuìng tôi hy voòng anh thiìch býÞa ãn õÒ ðây.
00:36:31.03 – 00:36:33.43
Caìm õn.
00:36:33.564 – 00:36:36.864
HaÞy goòi cho ...
00:36:37.03 – 00:36:41.63
- Phil- Lip Mor- Ris. - Anh nghiÞ sao?
00:36:41.73 – 00:36:46.431
Tôi nghiÞ noì giôìng nhý viêòn baÒo taÌng saìp coì caÒm xuìc.
00:36:46.565 – 00:36:50.365
ChaÌo, Tôi laÌ Buddy Tôi coì thêÒ lâìy giÌ cho anh?
00:36:52.865 – 00:36:57.232
Xem naÌo, thiòt boÌ, thiòt boÌ.... Cho tôi thiòt boÌ Douglas Sirk.
00:36:57.366 – 00:36:59.899
- Tôi seÞ mang cho anh - Anh muôìn laÌm noì nhý thêì naÌo?
00:37:00.099 – 00:37:03.432
- LaÌm chiìn cho gioÌn hay ðêÒ taìi giuÌm - ÐêÒ taìi giuÌm giuÌm vaÌ...
00:37:03.599 – 00:37:06.3
NhiÌn xem neÌ. Coca muÌi Vani.
00:37:06.4 – 00:37:08.3
CoÌn anh sao Peggy Sue?
00:37:08.433 – 00:37:11.633
Cho tôi ...
00:37:11.8 – 00:37:16.001
Baình miÌ burger Durward Kirby, ðêÒ taìi.
00:37:16.134 – 00:37:20.001
VaÌ ... Môòt ly rýõòu 5 dollar.
00:37:20.101 – 00:37:22.801
Anh muôìn loaòi naÌo Martin vaÌ Lewis, hay Amos 'n Andy ?
00:37:22.934 – 00:37:27.002
- Martin vaÌ Lewis. Anh výÌa mõìi goòi ly rýõòu 5 dollar phaÒi không aò?
00:37:27.102 – 00:37:29.102
ýÌ Mm- Hmm.
00:37:29.402 – 00:37:32.402
Ðoì laÌ ly shake haÒ? Coì sýÞa vaÌ kem không?
00:37:32.535 – 00:37:36.802
- LâÌn cuôìi tôi nghe - 5 dollar haÒ? Anh không cho rýõòu bourbon vaÌo aÌ?
00:37:36.969 – 00:37:39.37
- Không - Tiình tiêÌn ði.
00:37:39.536 – 00:37:41.97
Tôi seÞ mang nýõìc ra cho anh.
00:37:42.136 – 00:37:44.036
( To Lonesome Town ).
00:37:44.136 – 00:37:48.036
( To cry my troubles away ).
00:37:49.837 – 00:37:53.771
Anh coì thêÒ... Keìo giuÌm tôi môòt trong nhýÞng thýì naÌy chýì, chaÌng trai ?
00:37:53.871 – 00:37:56.737
Cô coì thêÒ coì noì ðâìy, cô gaìi.
00:37:56.871 – 00:37:58.737
- Caìm õn.
00:37:58.871 – 00:38:01.272
( The streets are filled with regret ).
00:38:03.505 – 00:38:05.472
Không suy nghiÞ giÌ aÌ.
00:38:05.638 – 00:38:09.438
( Lay me down in Lonesome Town ).
00:38:09.605 – 00:38:13.006
- ( l can learn to forget ) - ViÌ...
00:38:13.106 – 00:38:16.073
Marsellus noìi anh výÌa týÌ Amsterdam vêÌ.
00:38:16.406 – 00:38:19.439
- Chãìc rôÌi - Anh õÒ ðoì bao lâu?
00:38:19.606 – 00:38:21.939
ChiÒ coì ba nãm.
00:38:24.64 – 00:38:27.407
Tôi coì ðêìn ðoì môÞi nãm môòt lâÌn ðêÒ traình laònh môòt thaìng.
00:38:27.607 – 00:38:31.04
Không ðuÌa chýì? Tôi không biêìt ðiêÌu ðoì.
00:38:31.34 – 00:38:34.041
Taòi sao anh?
00:38:38.875 – 00:38:40.708
Tôi nghe laÌ cô ðaÞ laÌm ngýõÌi dâÞn chýõng triÌnh.
00:38:42.075 – 00:38:45.709
- Ðoì laÌ buôÒi diêÞn 15 phuìt cuÒa tôi - LaÌ giÌ ?
00:38:45.876 – 00:38:50.542
Noì laÌ môòt buôÒi biêÒu diêÞn vêÌ môòt nhoìm nýÞ thaìm týÒ goòi laÌ FoxForce Five.
00:38:50.676 – 00:38:53.376
- Caìi giÌ? - FoxForce Five.
00:38:53.542 – 00:38:55.676
Foxnhý laÌ trong môòt ôÒ gaÌ con.
00:38:55.842 – 00:38:58.143
Force laÌ chuìng tôi laÌ môòt lýòc lýõòng ðýõòc tin câòy.
00:38:58.443 – 00:39:00.91
VaÌ Five laÌ chuìng tôi coì 5 ngýõÌi.
00:39:01.077 – 00:39:04.777
Anh thâìy cô gaìi toìc vaÌng không Ðoì laÌ Sommerset O'Neal. Cô ta laÌ trýõÒng nhoìm.
00:39:04.877 – 00:39:07.911
Cô gaìi ngýõÌi Nhâòt laÌ bâòc thâÌy môn Kung fu.
00:39:08.078 – 00:39:12.011
Cô gaìi da ðen laÌ chuyên gia phaì huÒy.
00:39:12.178 – 00:39:14.978
Cô gaìi Phaìp ðãòc biêòt laÌ sex.
00:39:15.211 – 00:39:16.611
- Thêì coÌn cô? Ðãòc biêòt laÌ giÌ ? - SýÒ duòng dao.
00:39:16.711 – 00:39:19.612
- Thêì coÌn cô? Ðãòc biêòt laÌ giÌ ? - SýÒ duòng dao.
00:39:19.745 – 00:39:21.645
Tôi chõi theo trýõÌng phaìi Raven McCoy.
00:39:21.812 – 00:39:25.612
Cô ta lõìn lên vaÌ ðýõòc nhýÞng ngýõÌi laÌm xiêìc nuôi dýõÞng.
00:39:25.712 – 00:39:29.913
Theo nhý trong buôÒi diêÞn, cô âìy laÌ ngýõÌi phuò nýÞ chêìt ngýõÌi nhâìt trong liÞnh výòc sýÒ duòng dao.
00:39:30.013 – 00:39:32.746
VaÌ cô ta biêìt haÌng tiÒ câu chuyêòn ðuÌa xýa.
00:39:32.913 – 00:39:36.913
Ông nôòi cô âìy - Môòt nhaÌ haÌi kiòch ðaÞ daòy cho cô ta.
00:39:37.046 – 00:39:40.413
VaÌ nêìu...
00:39:40.546 – 00:39:44.214
Nõi maÌ môÞi buôÒi diêÞn tôi seÞ kêÒ môòt câu chuyêòn khaìc nhau.
00:39:45.647 – 00:39:48.147
Anh biêìt môòt trong nhýÞng câu chuyêòn ðoì không?
00:39:48.347 – 00:39:52.015
Tôi chiÒ coì cõ hôòi noìi laÌ môòt thôi viÌ chuìng tôi chiÒ laÌm coì môòt buôÒi diêÞn.
00:39:52.182 – 00:39:54.748
- KêÒ tôi nghe ði - Noì cuÞ riìch aÌ.
00:39:55.748 – 00:39:57.748
Không sao maÌ. KêÒ tôi nghe ði.
00:39:57.882 – 00:40:01.548
- Không, anh seÞ không thiìch noì ðâu. Tôi bôìi rôìi quaì. - Cô bôìi rôìi haÒ ...
00:40:01.748 – 00:40:05.583
Cô kêÒ cho 50 triêòu ngýõÌi nghe ðýõòc vaÌ không thêÒ kêÒ cho miÌnh tôi nghe ?
00:40:05.749 – 00:40:09.549
- Tôi hýìa tôi seÞ không cýõÌi cô ðâu - Tôi sõò, Vincent.
00:40:09.683 – 00:40:11.883
Ðoì không phaÒi yì tôi anh biêìt maÌ.
00:40:12.049 – 00:40:15.284
Bây giõÌ thiÌ chãìc chãìn tôi seÞ không kêÒ cho anh nghe ðâu viÌ noì ðaÞ biò thêu dêòt râìt nhiêÌu.
00:40:15.584 – 00:40:18.05
Thâòt laÌ lýÌa ðaÒo.
00:40:19.284 – 00:40:21.684
Martin vaÌ Lewis.
00:40:24.817 – 00:40:27.085
Vanilla Coke.
00:40:31.385 – 00:40:34.785
Mmm. Yummy.
00:40:34.885 – 00:40:37.786
Tôi hõìp môòt chuìt nha?
00:40:39.319 – 00:40:41.586
Cýì týò nhiên.
00:40:41.686 – 00:40:45.586
Tôi muôìn biêìt ly rýõòu 5 dollars coì muÌi viò ra sao.
00:40:45.786 – 00:40:49.087
- Anh duÌng ôìng huìt cuÒa tôi ði Tôi không coì râòn ðâu. - Vâng, nhýng coì leÞ tôi coì.
00:40:49.22 – 00:40:52.02
Con râòn tôi coì thêÒ lo ðýõòc.
00:40:52.187 – 00:40:54.087
Thôi ðýõòc.
00:41:01.188 – 00:41:03.954
Ôi trõÌi, noì laÌ rýõòu pha sýÞa ngon tuyêòt.
00:41:04.088 – 00:41:08.054
- Noìi rôÌi maÌ - Tôi không biêìt noì ðaìng giaì 5 dollar không, nhýng noì ngon tuyêòt.
00:41:43.091 – 00:41:46.625
- Anh không gheìt noì chýì - Gheìtcaìi giÌ?
00:41:46.792 – 00:41:48.992
Sýò im lãòng khoì chiòu.
00:41:51.092 – 00:41:55.426
Taòi sao chuìng ta caÒm thâìy câÌn thiêìt ðôìi võìi anh vêÌ chuyêòn nhaÒm nhiì naÌy chiÒ nhãÌm ðêÒ thâìy thoaÒi maìi.
00:41:55.726 – 00:41:59.626
Tôi không biêìt Câu hoÒi hay ðâìy.
00:41:59.759 – 00:42:04.226
ChiÒ khi naÌo anh thâìy laÌ miÌnh nhâòn ra môòt ai ðoì thâòt sýò ðãòc biêòt.
00:42:04.393 – 00:42:09.094
Khi naÌo noì anh coì thêÒ im miêòng chiÒ môòt phuìt thôi vaÌ chiêm nghiêòm sýò im lãòng ðoì môòt caìch dêÞ chiòu.
00:42:09.194 – 00:42:13.26
Tôi không nghiÞ laÌ ta chýa hoaÌn toaÌn ðêìn mýìc ðoì ðâu nhýng không têò chuìt naÌo. Ta chiÒ výÌa biêìt nhau thôi maÌ.
00:42:14.86 – 00:42:17.961
Tôi seÞ kêÒ cho anh nghe.
00:42:18.061 – 00:42:21.195
VêÌ viêòc tôi ði vaÌo phoÌng tãìm vaÌ thoa phâìn lên mãòt miÌnh.
00:42:21.361 – 00:42:24.461
Anh ngôÌi ðoì... VaÌ nghiÞ seÞ noìi giÌ.
00:42:25.895 – 00:42:27.761
Tôi seÞ laÌm ðiêÌu ðoì.
00:42:30.096 – 00:42:31.962
OK.
00:42:57.298 – 00:42:59.398
Tôi noìi Chêìt cha!
00:42:59.498 – 00:43:02.665
Chêìt cha! Chêìt cha!
00:43:05.232 – 00:43:07.832
Tôi câÌn xiòt toìc.
00:43:13.866 – 00:43:15.766
Mmmm.
00:43:15.9 – 00:43:20.1
Cô không thiìch sau khi trõÒ ra týÌ phoÌng tãìm thâìy thýìc ãn ðaÞ doòn sãÞn chõÌ ðõòi miÌnh?
00:43:20.266 – 00:43:22.5
Chuìng ta thâòt may mãìn Chuìng ta coì ðýõòc moòi thýì.
00:43:22.866 – 00:43:25.867
Tôi không nghiÞ Buddy holly hâÌu nhý laÌ anh bôÌi baÌn.
00:43:25.967 – 00:43:29.001
Coì leÞ chuìng ta nên ðoìng vai Marilyn Monroe.
00:43:29.167 – 00:43:32.067
- Caìi giÌ ? Coì hai Monroes - Không, không coì.
00:43:32.201 – 00:43:34.401
Ðoì laÌ Marilyn Monroe.
00:43:34.567 – 00:43:37.268
Ðoì laÌ Mamie Van Doren.
00:43:37.368 – 00:43:42.302
Tôi không gãòp Jayne Mansfield, coì leÞ tôìi nay cô ta nghiÞ.
00:43:42.435 – 00:43:45.868
- Thâòt thông minh - Vâng. Tôi coì chuìt thõÌi gian.
00:43:46.002 – 00:43:50.303
- Vâòy anh ðaÞ nghiÞ ra noìi giÌ chýa? - Thâòt ra thiÌ tôi ðaÞ nghiÞ.
00:43:52.003 – 00:43:53.936
Tuy nhiên...
00:43:55.603 – 00:43:58.537
Cô coì veÒ thâòt sýò laÌ môòt ngýõÌi tôìt vaÌ tôi...
00:43:58.837 – 00:44:01.37
- Tôi không muôìn laÌm tôÒn thýõng cô - Oooh.
00:44:01.537 – 00:44:06.837
Nghe không giôìng týò nhiên chuìt naÌo, không suy nghiÞ, nhaÌm chaìn. Tôi sãìp hiêÒu anh rôÌi.
00:44:06.937 – 00:44:09.871
Thâòt sýò anh coì ðiêÌu giÌ muôìn noìi.
00:44:10.038 – 00:44:12.771
Vâng, vâng, tôi muôìn...
00:44:12.971 – 00:44:16.905
- Nhýng cô hýìa laÌ không biò tôÒn thýõng ði - Không, không.
00:44:17.071 – 00:44:21.206
Cô không thêÒ hýìa thiÌ tôi hêìt yì kiêìn vêÌ viêòc cô sãìp hoÒi tôi rôÌi.
00:44:21.372 – 00:44:26.172
Anh coì thêÒ hoÒi tôi caìi maÌ anh sãìp hoÒi vaÌ câu traÒ lõÌi týò nhiên cuÒa tôi coì thêÒ seÞ biò xuìc phaòm.
00:44:26.272 – 00:44:28.506
ViÌ vâòy, ðoì không phaÒi lôÞi cuÒa tôi vaÌ tôi seÞ sai lõÌi hýìa mâìt.
00:44:28.672 – 00:44:31.272
- Thôi quên ði - ÐiêÌu ðoì không thêÒ xaÒy ra ðýõòc.
00:44:31.373 – 00:44:35.373
Côì gãìng quên caìi viêòc toÌ moÌ thuì viò naÌy ði nhý thêÒ laÌ laÌm chuyêòn phuÌ phiêìm.
00:44:35.573 – 00:44:37.773
- Noì laÌ sýò thâòt haÒ? - VaÌ ngoaÌi ra.
00:44:37.907 – 00:44:42.874
- Noì không coì giÌ hõn, nghe hâìp dâÞn khi anh không ðýõòc pheìp - Thôi ðýõòc.
00:44:43.008 – 00:44:45.774
Anh tiêìp ði.
00:44:45.908 – 00:44:48.908
Anh nghiÞ giÌ vêÌ viêòc xaÒy ra cho Antwan?
00:44:49.041 – 00:44:52.341
- Ai laÌ Antwan? - Tony Rocky horror. Anh biêìt hãìn maÌ.
00:44:52.441 – 00:44:55.609
- Anh ta rõi týÌ cýÒa sôÒ - Hmm. Hmm.
00:44:55.909 – 00:45:00.342
Ðoì chiÒ laÌ môòt caìch noìi hay noìi caìch khaìc anh ta biò quãng ra.
00:45:00.475 – 00:45:03.542
Hay noìi khaìc ði nýÞa laÌ anh ta biò Marcellus quãng ra.
00:45:03.842 – 00:45:08.843
Hay noìi khaìc ði nýÞa laÌ anh ta biò Marsellus quãng ra khoÒi cýÒa sôÒ viÌ cô ðoì.
00:45:09.043 – 00:45:11.343
- Ðoì laÌ sýò thâòt? - Không.
00:45:11.443 – 00:45:14.443
Noì không phaÒi sýò thâòt tôi chýìng kiêìn. Tôi chiÒ nghe nhý vâòy thôi.
00:45:14.643 – 00:45:17.444
- Ai kêÒ cho anh nghe? - Hoò.
00:45:17.577 – 00:45:20.044
Hoò noìi nhiêÌu lãìm haÒ ?
00:45:22.377 – 00:45:24.944
DiÞ nhiên laÌ hoò laÌm vâòy rôÌi.
00:45:25.111 – 00:45:29.378
- ÐýÌng ngaòi Vincent, Hoò coÌn noìi giÌ khaìc? - Tôi không ngaòi.
00:45:29.512 – 00:45:31.978
- ýÌ - Noì coì liên quan ðêìn týÌ F nhâìt?
00:45:32.112 – 00:45:36.012
Không, không Hoò chiÒ noìi laÌ Antwan maìt xa chân cho cô.
00:45:37.578 – 00:45:40.179
- VaÌ giÌ nýÞa? - VaÌ... VaÌ không coì giÌ?
00:45:40.313 – 00:45:43.179
Vâòy thôi aÌ.
00:45:43.279 – 00:45:45.279
Anh ðaÞ nghe Marsellus...
00:45:45.379 – 00:45:49.614
Neìm Tony Rocky horror ra khoÒi cýÒa sôÒ lâÌu bôìn viÌ hãìn ðaÞ maìt xa chân cho tôi aÌ?
00:45:49.914 – 00:45:51.614
- Mm- Hmm. - VaÌ anh tin ðiêÌu ðoì?
00:45:51.914 – 00:45:56.347
luìc ðoì tôi nghe râìt hõòp lyì.
00:45:56.514 – 00:45:59.447
Marsellus neìm Tony ra khoÒi cýÒa sôÒ lâÌu 4...
00:45:59.614 – 00:46:02.548
ViÌ maìt xa chân cho tôi nghe maÌ hõòp lyì haÒ?
00:46:02.681 – 00:46:06.148
Không, nghe coì veÞ quaì ðaìng nhýng không coì nghiÞa laÌ ðiêÌu ðoì không xaÒy ra...
00:46:06.281 – 00:46:08.948
Tôi hiêÒu Marsellus baÒo vêò cô chu ðaìo.
00:46:09.048 – 00:46:13.549
ChôÌng baÒo vêò võò laÌ môòt chuyêòn biÌnh thýõÌng.
00:46:13.682 – 00:46:17.349
ChôÌng gâÌn nhý giêìt ngýõÌi viÌ ngýõÌi ðoì ðuòng chaòm chân võò anh ta laòi laÌ chuyêòn khaìc.
00:46:17.549 – 00:46:20.149
Nhýng noì ðaÞ xaÒy ra?
00:46:20.249 – 00:46:26.05
Antwan chiÒ ðýòng vaÌo tay tôi môòt lâÌn duy nhâìt khi anh ta bãìt tay tôi vaÌo ngaÌy cýõìi.
00:46:26.183 – 00:46:28.45
Thâòt không?
00:46:28.617 – 00:46:31.917
Sýò thâòt laÌ không ai biêìt taòi sao Marsellus neìm Tony ra cýÒa sôÒ...
00:46:32.083 – 00:46:33.917
Ngoaòi trýÌ Marsellus vaÌ Tony.
00:46:34.083 – 00:46:37.984
Khi anh côì gãìng kêìt nôìi nhýÞng sýò kiêòn ðoì laòi võìi nhau, noì coÌn têò hõn viêòc may môòt voÌng troÌn.
00:46:38.184 – 00:46:41.984
Kiình thýa Quyì viò. Bây giõÌ laÌ giây phuìt maÌ moòi ngýõÌi ðang mong ðõòi.
00:46:42.084 – 00:46:47.085
Cuôòc thi nhaÒy Twist cuÒa quaìn Jackrabbit Slim nôÒi tiêìng thêì giõìi.
00:46:49.485 – 00:46:53.685
Ðây laÌ nõi maÌ cãòp may mãìn...
00:46:53.985 – 00:46:58.32
SeÞ thãìng chiêìc cuìp ðeòp maÌ Marilyn ðang giýÞ.
00:46:58.42 – 00:47:01.92
Bây giõÌ, ai laÌ cãòp ðâÌu tiên?
00:47:02.153 – 00:47:04.22
- õÒ ðây! - Ðýõòc rôÌi.
00:47:04.453 – 00:47:07.353
- Tôi muôìn nhaÒy - Không, không.
00:47:07.486 – 00:47:12.187
Không, không, không... Tôi tin rãÌng Marsellus, chôÌng tôi, sêìp cuÒa anh.
00:47:12.354 – 00:47:15.654
BaÒo võìi anh rãÌng ðýa tôi ði vaÌ laÌm bâìt cýì ðiêÌu giÌ tôi muôìn.
00:47:15.787 – 00:47:19.455
Bây giõÌ tôi muôìn nhaÒy. Tôi muôìn thãìng giaÒi. Tôi muôìn chiêìc cuìp ðoì.
00:47:19.588 – 00:47:20.722
- Vâòy thiÌ nhaÒy cho hay - Thôi ðýõòc. Cô ðoÌi ðâìy nha.
00:47:20.755 – 00:47:22.155
- Vâòy thiÌ nhaÒy cho hay - Thôi ðýõòc. Cô ðoÌi ðâìy nha.
00:47:22.255 – 00:47:25.155
Chuì yì cho cãòp nhaÒy ðâÌu tiên.
00:47:29.755 – 00:47:34.989
Bây giõÌ haÞy gãòp hoò iìt phuìt nheì. Cô gaìi treÒ, tên cô laÌ giÌ?
00:47:35.189 – 00:47:37.089
Mrs. Mia Wallace.
00:47:37.223 – 00:47:39.689
Thêì coÌn ngýõÌi naÌy?
00:47:39.989 – 00:47:41.624
Vincent Vega.
00:47:41.724 – 00:47:45.19
Ðýõòc rôÌi. HaÞy xem caìc baòn coì thêÒ laÌm ðýõòc giÌ Traình ra?
00:47:45.324 – 00:47:48.19
- DiêÞn ði - Tiêìp ði.
00:48:06.559 – 00:48:10.459
( lt was a teenage wedding and the old folks wished them well ).
00:48:12.492 – 00:48:16.393
( You could see that Pierre did truly love the mademoiselle ).
00:48:18.56 – 00:48:22.56
( And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell ).
00:48:24.593 – 00:48:28.761
( C'est la vie say the old folks lt goes to show you never can tell ).
00:48:30.694 – 00:48:34.961
( They furnished off an apartment with a two- Room Roebucks sale ).
00:48:36.761 – 00:48:41.062
( The 'coolerador was crammed with TV dinners and ginger ale ).
00:48:43.095 – 00:48:46.695
( But when Pierre found work the little money comin worked out well ).
00:48:49.096 – 00:48:53.23
( C'est la vie say the old folks lt goes to show you never can tell ).
00:48:55.096 – 00:48:59.296
( They had a hifi phono and boy did they let it blast ).
00:49:01.364 – 00:49:05.531
( Seven hundred little records all rock, rhythm and jazz ).
00:49:07.364 – 00:49:11.365
( But when the sun went down the rapid tempo of the music fell ).
00:49:13.465 – 00:49:18.365
( C'est la vie say the old folks lt goes to show you never can tell ).
00:49:43.9 – 00:49:48.201
( They had a teenage wedding and the old folks wished them well ).
00:49:50.401 – 00:49:54.301
( You could see that Pierre did truly love the mademoiselle ).
00:50:29.639 – 00:50:32.572
Coì phaÒi anh goòi caìi naÌy laÌ sýò im lãòng khoì chiòu không?
00:50:32.739 – 00:50:35.972
Tôi không biêìt taòi sao anh goòi noì nhý vâòy?
00:50:36.272 – 00:50:38.739
- Thýìc uôìng ! Nhaòc !
00:50:39.839 – 00:50:41.94
Tôi ði vêò sinh ðây.
00:50:42.073 – 00:50:46.973
Tin naÌy hõn caìi tôi câÌn. Ði ngay phiìa trýõìc mãòt.
00:51:00.307 – 00:51:02.007
( Girl ).
00:51:02.307 – 00:51:03.908
( Bomp, bomp, bom ).
00:51:04.042 – 00:51:07.508
( You'll be a woman soon ).
00:51:10.808 – 00:51:13.208
( l love you so much Can't count all the ways ).
00:51:13.408 – 00:51:16.343
( l'd die for you, girl and all they can say is ).
00:51:16.509 – 00:51:19.543
( He' not your kind ).
00:51:19.709 – 00:51:24.809
( You never get tired of putting me down and l never know when l come around ).
00:51:24.943 – 00:51:27.344
( What l'm gonna find ).
00:51:27.544 – 00:51:31.444
( Don't let them make up your mind ).
00:51:31.644 – 00:51:34.444
( Don't you know, girl ).
00:51:35.844 – 00:51:39.445
( You'll be a woman soon ).
00:51:39.545 – 00:51:42.545
Môòt ly nýõìc vaÌ ðuÒ rôÌi.
00:51:42.678 – 00:51:46.545
ÐýÌng coì thô lôÞ Uôìng nýõìc ði nhýng nhanh lên.
00:51:48.046 – 00:51:50.479
ChaÌo chuìc nguÒ ngon... VêÌ nhaÌ ði nheì.
00:51:52.946 – 00:51:56.946
( You'll be a woman soon ).
00:51:58.379 – 00:52:00.313
( Soon ).
00:52:01.647 – 00:52:04.78
( You'll be a woman ).
00:52:06.713 – 00:52:09.413
( l've been misunderstood for all of my life ).
00:52:09.513 – 00:52:11.714
( But what they're sayin', girl it cuts like a knife ).
00:52:11.848 – 00:52:14.114
( The boy' no good ).
00:52:14.414 – 00:52:16.848
( Well, l've finally have found what l been lookin for ).
00:52:17.014 – 00:52:21.415
( But if they get a chance they'll end it for sure Sure they would ).
00:52:21.615 – 00:52:24.049
( Baby, l've done all l could ).
00:52:24.415 – 00:52:28.815
Anh thâìy không, ðây laÌ cuôòc trãìc nghiêòm ðaòo ðýìc ðâìy.
00:52:29.015 – 00:52:32.25
ÐêÒ xem anh coì duy triÌ sýò trung thaÌnh hay không?
00:52:32.416 – 00:52:35.616
BõÒi viÌ... Chung thuÒy râìt quan troòng.
00:52:35.75 – 00:52:40.316
( You never get tired of putting me down and l never know when l come around ).
00:52:40.483 – 00:52:42.95
( What l'm gonna find ).
00:52:43.083 – 00:52:46.984
( Don't let them make up your mind ).
00:52:47.084 – 00:52:49.884
( Don't you know, girl ).
00:52:51.651 – 00:52:55.452
( You'll be a woman soon ).
00:52:56.952 – 00:52:58.852
( Please ).
00:53:00.018 – 00:53:03.085
( Come take my hand ).
00:53:05.418 – 00:53:07.319
( Girl ).
00:53:08.719 – 00:53:12.619
( You'll be a woman soon ).
00:53:14.019 – 00:53:15.919
( Please ).
00:53:17.02 – 00:53:20.054
( Come take my hand ).
00:53:21.92 – 00:53:23.754
- Hello. - ( Girl ).
00:53:25.52 – 00:53:29.421
Vâòy cô sãìp vêÌ rôÌi vaÌ sãìp noìi lõÌi chia tay.
00:53:29.521 – 00:53:31.821
Tôi ðaÞ coì môòt buôÒi tôìi thâòt ðaìng yêu.
00:53:31.955 – 00:53:36.855
Ði ra cýÒa, vaÌo xe, vêÌ nhaÌ... Ðoì laÌ tâìt caÒ nhýÞng giÌ cô sãìp laÌm.
00:53:41.956 – 00:53:44.789
( Now it' up to you, girl ).
00:53:46.656 – 00:53:50.557
( You'll be a woman soon ).
00:53:52.19 – 00:53:55.057
- ( Please ).
00:53:55.157 – 00:53:57.757
( Come take my hand ).
00:54:00.49 – 00:54:03.591
- ( Girl ).
00:54:03.791 – 00:54:07.424
- ( You'll be a woman soon ).
00:54:09.124 – 00:54:10.991
( Soon ).
00:54:12.124 – 00:54:15.125
( You'll be a woman ).
00:54:24.926 – 00:54:27.126
Thôi ðýõòc Mia.
00:54:27.226 – 00:54:30.16
Nghe naÌy, tôi ði ðây, ðýõòc chýì?
00:54:33.56 – 00:54:36.827
Ôi, Chuìa õi.
00:54:36.927 – 00:54:39.627
Anh... Ôi, Chuìa õi!
00:54:39.727 – 00:54:41.927
Oh, meò kiêìp. Meò kiêìp!
00:54:42.061 – 00:54:46.728
Thôi naÌo, em. Chuìng ta ra khoÒi ðây ði. Chuìng ta ði daòo nheì.
00:54:46.895 – 00:54:47.428
ôÌ, nhanh lên em. Chuìng ta ðang ra khoÒi chôÞ naÌy. Ði daòo nheì.
00:54:56.662 – 00:54:59.663
ÐýÌng coì guòc lên tôi, Mia.
00:54:59.729 – 00:55:01.596
Meò kiêìp!
00:55:08.897 – 00:55:10.73
TraÒ lõÌi ði.
00:55:10.897 – 00:55:13.13
Em coì chiêìc nhâÞn không?
00:55:13.297 – 00:55:17.097
- DiÞ nhiên coì, sao vâòy? - Kêìt chãòt tay, hai con chim ðang yêu.
00:55:17.197 – 00:55:19.63
laÌm õn ði maÌ...
00:55:19.831 – 00:55:22.431
Vâng, vâng CâÌm tay em, con chim ðang yêu.
00:55:28.765 – 00:55:30.731
Chêìt tiêòt, Lance ! TraÒ lõÌi ði.
00:55:35.866 – 00:55:37.832
Anh noìi giÌ vâòy?
00:55:37.932 – 00:55:40.832
Tôi týÌ boÒ Tôi seÞ lâìy em.
00:55:40.932 – 00:55:45.567
- Lance! Ðiêòn thoaòi chêìt tiêòt ðang reng kiÌa.
00:55:47.233 – 00:55:49.133
Anh coì thêÒ nghe noì.
00:55:49.233 – 00:55:52.633
Em nghiÞ laÌ anh noìi võìi nhýÞng thãÌng ngu ðoì ðýÌng bao giõÌ goòi laòi ðây trêÞ nhý vâòy!
00:55:52.833 – 00:55:54.668
Vâng, anh ðaÞ baÒo rôÌi.
00:55:54.868 – 00:55:57.968
VaÌ ðoì laÌ chiình xaìc nhýÞng giÌ anh seÞ noìi võìi thãÌng ngu ðoì bây giõÌ ðây.
00:55:59.734 – 00:56:02.501
Anh không hãm ðaình em chýì! - ChaÌo.
00:56:02.601 – 00:56:04.702
lance ! Vincent.
00:56:04.902 – 00:56:07.735
Tôi ðang gãòp rãìc rôìi. Tôi ðang ðêìn nhaÌ anh.
00:56:07.902 – 00:56:11.835
Ê, Ê ... Khoan ðaÞ Chuyêòn giÌ vâòy ?
00:56:12.035 – 00:56:15.202
- Tôi gãòp con gaÌ naÌy, cô ta ðang gây rãìc rôìi cho tôi - ÐýÌng mang cô ta ðêìn ðây!
00:56:15.302 – 00:56:19.703
Tôi không noìi chõi ðâu ÐýÌng mang rãìc rôìi ðêìn nhaÌ tôi.
00:56:19.803 – 00:56:21.803
- Không coÌn choòn lýòa - Cô ta laÌ O. D?
00:56:21.936 – 00:56:25.003
- Cô ta ðang nãÌm võìi tôi.
00:56:25.136 – 00:56:29.204
Thôi ðýõòc, nhâÞn nhuòc chiòu ðýòng, mang cô ta ðêìn bêònh viêòn vaÌ goòi cho luâòt sý.
00:56:29.437 – 00:56:31.837
- Nghe têò thiêòt - Ðây không phaÒi laÌ vâìn ðêÌ cuÒa tôi.
00:56:31.971 – 00:56:35.671
Anh laÌm thiÌ anh phaÒi chiòu traìch nhiêòm.
00:56:35.837 – 00:56:38.572
Anh ðang noìi chuyêòn võìi tôi bãÌng ðiêòn thoaòi câÌm tay haÒ?
00:56:38.738 – 00:56:41.038
Tôi không biêìt anh. Ðây laÌ ai? ÐýÌng ðêìn ðây.
00:56:41.138 – 00:56:44.538
Tôi gaìc ðiêòn thoaòi ðây. Prank caller! Prank caller!
00:56:52.673 – 00:56:55.539
- Chuyêòn giÌ vâòy?
00:56:57.439 – 00:56:59.773
Anh coì mâìt triì không?
00:56:59.973 – 00:57:02.807
- Anh ðang noìi vêÌ viên thuôìc chêìt tiêòt ðoì qua ðiêòn thoaòi câÌm tay - Lance, giuìp tôi.
00:57:03.007 – 00:57:05.907
- Anh ðaÞ laìi xe vaÌo nhaÌ tôi - Tuìm lâìy chân cô ta.
00:57:06.007 – 00:57:09.307
Anh ðiêìc haÒ? Anh không ðýõòc mang con choì caìi chêìt tiêòt ðoì vaÌo nhaÌ tôi!
00:57:09.407 – 00:57:12.308
Con choì caìi chêìt tiêòt ðoì laÌ võò cuÒa Marsellus Wallace.
00:57:12.408 – 00:57:14.841
- Anh biêìt ông ta laÌ ai không ? - Vâng.
00:57:15.041 – 00:57:17.908
Nêìu cô ta chêìt ngoeÒo trên ngýõÌi tôi, Tôi chiÒ laÌ môòt ðôìng thiòt chêìt tiêòt!
00:57:18.041 – 00:57:22.608
Tôi biò eìp buôòc ðêÒ baìo cho anh ta biêìt rãÌng anh ðaÞ không giuìp ðõÞ vaÌ ðêÒ cô ta chêìt trên baÞi coÒ nhaÌ anh.
00:57:22.742 – 00:57:25.642
Thôi maÌ, giuìp tôi võìi. Ðêìn ðoìn cô ta.
00:57:26.742 – 00:57:28.642
- Cuòc cýìt.
00:57:30.709 – 00:57:32.942
lance !
00:57:33.042 – 00:57:34.977
Têò thâòt.
00:57:35.143 – 00:57:37.543
Bây giõÌ laÌ 1:30 saìng chêìt tiêòt rôÌi ðoì.
00:57:37.743 – 00:57:40.943
Chuyêòn giÌ ðang xaÒy ra ngoaÌi ðoì vâòy?
00:57:41.043 – 00:57:42.943
Cô ta laÌ ai?
00:57:43.043 – 00:57:45.944
Ðêìn tuÒ laònh vaÌ lâìy viên adrenalin.
00:57:46.044 – 00:57:47.978
- Cô ta biò giÌ vâòy? - Cô ta biò O. D.
00:57:48.144 – 00:57:50.144
- Mang cô ta ra khoÒi ðây - Mang yì ðiònh naÌy ði.
00:57:50.244 – 00:57:53.778
- Choì chêìt! MaÌy cuÞng choì chêìt - ÐôÌ choì caìi chêìt tiêòt.
00:57:53.944 – 00:57:55.844
Cýì noìi chuyêòn võìi cô ta, ðýõòc chýì?
00:57:55.944 – 00:57:58.845
Cô âìy ðang côì gãìng. Tôi ði lâìy cuôìn saìch thuôìc.
00:57:58.945 – 00:58:00.812
Cuôìn saìch thuôìc chêìt tiêòt cuÒa anh duÌng ðêÒ laÌm giÌ?
00:58:00.979 – 00:58:02.812
Tôi chýa bao giõÌ phaÒi tiêm thuôìc adrenalin trýõìc ðây!
00:58:02.979 – 00:58:06.279
Tôi không ði chõi thôÒi bong boìng ðâu. Baòn tôi coì thêÒ lo vuò naÌy!
00:58:06.379 – 00:58:08.846
- Lâìy kim tiêm! - ÐêÒ tôi.
00:58:09.013 – 00:58:11.913
- Tôi không bãìt anh dýÌng laòi - NgýÌng noìi chuyêòn võìi tôi. Bãìt ðâÌu noìi võìi cô âìy ði!
00:58:12.013 – 00:58:13.913
- Lâìy kim tiêm - Ðýõòc rôÌi.
00:58:17.113 – 00:58:20.414
Nhanh lên. Chuìng ta ðang mâìt cô âìy - Tôi ðang hêìt sýìc tiÌm ðây.
00:58:20.714 – 00:58:22.414
Anh âìy tiÌm giÌ vâòy?
00:58:22.714 – 00:58:25.414
Tôi không biêìt. Cuôìn saìch naÌo ðoì Anh ðang tiÌm giÌ vâòy?
00:58:25.714 – 00:58:28.414
- Cuôìn saìch maÌu ðen vêÌ y khoa - Anh ðang tiÌm giÌ vâòy?
00:58:28.714 – 00:58:32.615
Cuôìn saìch nhoÒ cuÒa tôi. Noì giôìng nhý cuôìn tâòp hoò thýõÌng ðýa cho y taì.
00:58:32.815 – 00:58:35.715
- Tôi chýa bao giõÌ trông thâìy noì - Tin tôi ði. Tôi coì môòt cuôìn.
00:58:35.815 – 00:58:38.715
- Nêìu noì quan troòng nhý vâòy Taòi sao không câìt kyÞ noì? - Tôi không biêìt.
00:58:38.815 – 00:58:42.749
- ÐýÌng laÌm phiêÌn tôi nýÞa - Trong khi anh ðang tiÌm, cô gaìi sãìp chêìt trên thaÒm rôÌi ðây neÌ.
00:58:42.849 – 00:58:44.749
Anh chãÒng bao giõÌ tiÌm ðýõòc thýì giÌ trong ðôìng lôòn xôòn naÌy ðâu!
00:58:44.849 – 00:58:48.749
- Tôi seÞ giêìt anh nêìu anh không câm môÌm laòi! - Lance, laòi ðây!
00:58:48.849 – 00:58:52.95
- GiÌ ? Con heo - ÐuôÒi noì ra hoÒi nhaÌ tôi.
00:58:53.084 – 00:58:56.384
- Nhanh lên, tiêm cho cô ta ði - Trong khi tôi ðang laÌm ðiêÌu naÌy.
00:58:56.55 – 00:58:59.884
Anh cõÒi aìo cô ta ra vaÌ tiÌm viò triì traìi tim ði.
00:58:59.984 – 00:59:03.451
- Coì câÌn chiình xaìc không? - Chuìng ta seÞ tiêm cho cô ta ngay traìi tim vâòy râìt câÌn chiình xaìc.
00:59:03.485 – 00:59:06.385
Tôi không biêìt chiình xaìc tim cô âìy õÒ ðâu Tôi nghiÞ noì õÒ ngay ðây.
00:59:06.685 – 00:59:10.118
- Ðuìng rôÌi - Ðýõòc rôÌi, caìi tôi câÌn laÌ cây viêìt phuÌ thuÒy ðaình dâìu to.
00:59:10.285 – 00:59:12.185
- Anh coì chýa? - Caìi giÌ?
00:59:12.285 – 00:59:14.986
Cây viêìt phuÌ thuÒy Cây viêìt phõìt!
00:59:15.152 – 00:59:17.686
Cây viêìt choì chêìt Chuìa õi.
00:59:17.919 – 00:59:22.852
- Nhanh lên naÌo, nhanh lên - QuyÒ ! Ðýõòc rôÌi... Tôi ðaÞ sãÞn saÌng.
00:59:26.12 – 00:59:28.453
- Nhanh lên - Tôi seÞ baÒo anh nên laÌm giÌ.
00:59:28.753 – 00:59:31.42
- Anh sãìp sýÒa tiêm cho cô ta - Không, anh seÞ tiêm cho cô ta.
00:59:31.753 – 00:59:34.42
- Tôi không tiêm ðýõòc. Tôi chýa bao giõÌ laÌm viêòc naÌy trýõìc ðây - Tôi cuÞng chýa bao giõÌ laÌm caÒ!
00:59:34.82 – 00:59:37.521
Tôi không laÌm ðýõòc! Anh mang cô ta ðêìn ðây Anh phaÒi tiêm cho cô ta thôi.
00:59:37.821 – 00:59:41.121
Tôi mang con choì caìi naÌy ðêìn nhaÌ anh vaÌ rôÌi tôi phaÒi tiêm cho cô ta.
00:59:41.221 – 00:59:43.121
Ðýa noì cho tôi Ðýa ðây.
00:59:43.221 – 00:59:46.121
Thôi ðýõòc, cho tôi biêìt tôi phaÒi laÌm giÌ.
00:59:46.221 – 00:59:49.222
Ok. Tiêm thãÒng muÞi thuôìc adrenalin vaÌo tim cô ta.
00:59:49.355 – 00:59:52.255
- Nhýng cô ta coì aìo ngýòc Anh phaÒi choòc thuÒng qua ðoì.
00:59:52.355 – 00:59:55.255
Anh haò cây kim xuôìng nhý chuâÒn biò ðâm.
00:59:55.355 – 00:59:58.755
- Tôi ðâm, tôi ðâm cô ta ba lâÌn haÒ? - Không môòt lâÌn thôi.
00:59:58.955 – 01:00:02.256
Nhýng ðâm qua aìo ngýòc cuÒa cô âìy ðêÒ vaÌo tim khoì quaì.
01:00:02.356 – 01:00:05.256
Khi anh ðâm xong, nhâìn týÌ týÌ ôìng chiìch xuôìng ðêÒ bõm thuôìc.
01:00:05.39 – 01:00:07.856
- OK. RôÌi chuyêòn giÌ nýÞa - PhâÌn naÌo toÌ moÌ vêÌ miÌnh ðâìy.
01:00:08.056 – 01:00:10.891
Không noìi ðuÌa ðâu Tôi sãìp sýÒa giêìt cô âìy phaÒi không?
01:00:11.057 – 01:00:14.357
- Cô ta coì thêÒ seÞ thoaìt khoÒi tiÌnh traòng naÌy. - Thôi ðýõòc , ðêìm ðêìn ba ði.
01:00:14.457 – 01:00:16.491
- Xong chýa, ChuâÒn biò - Môòt.
01:00:31.425 – 01:00:33.326
- Ba.
01:00:48.094 – 01:00:51.194
Nêìu xong, anh noìi cho biêìt nheì.
01:00:51.327 – 01:00:54.294
Noìi giÌ.
01:00:54.527 – 01:00:56.295
Cuôòc daòo chõi chêìt tiêòt.
01:00:59.061 – 01:01:02.261
- Oh.
01:01:27.063 – 01:01:28.998
Mia. Mia.
01:01:31.131 – 01:01:33.431
Caìi giÌ...
01:01:33.531 – 01:01:36.298
Anh ðang nghiÞ giÌ ?
01:01:36.431 – 01:01:38.398
NghiÞ vêÌ viêòc laÌm caìch naÌo ðêÒ sãìp xêìp vuò naÌy?
01:01:38.531 – 01:01:40.399
Vuò giÌ ?
01:01:43.532 – 01:01:47.399
Tôi coì yì kiêìn laÌ Marsellus coÌn caÒ ðõÌi.
01:01:47.532 – 01:01:49.499
Anh ta không câÌn biêìt chuyêòn giÌ ðaÞ xaÒy ra.
01:01:49.599 – 01:01:51.5
Anh ta không câÌn phaÒi biêìt vuò viêòc naÌy.
01:01:51.633 – 01:01:54.4
Nêìu anh ta biêìt ðiêÌu ðoì.
01:01:54.533 – 01:01:56.5
Tôi seÞ gãòp rãìc rôìi to cuÞng nhý anh thôi.
01:01:56.633 – 01:01:59.1
Tôi nghiÞ nghiêm tuìc ðâìy.
01:01:59.3 – 01:02:02.066
Tôi coì thêÒ giýÞ biì mâòt nêìu nhý anh coì thêÒ.
01:02:04.267 – 01:02:06.167
Bãìt tay naÌo ?
01:02:11.367 – 01:02:13.502
lãòng yên.
01:02:13.668 – 01:02:15.568
BiÌnh tiÞnh.
01:02:15.668 – 01:02:20.068
Bây giõÌ maÌ anh xin lôÞi tôi, seÞ vêÌ nhaÌ vaÌ lên cõn ðau tim.
01:02:22.768 – 01:02:24.669
Vincent.
01:02:26.603 – 01:02:29.569
Anh coì muôìn nghe câu chuyêòn vui cuÒa nhoìm FoxForce Five không?
01:02:30.603 – 01:02:32.469
Muôìn chýì.
01:02:32.603 – 01:02:35.603
Tôi nghiÞ ngoaòi trýÌ tôi vâÞn coÌn sýÞng ngýõÌi viÌ cýõÌi ðýõòc.
01:02:35.804 – 01:02:38.637
Không, tôi seÞ không cýõÌi viÌ noì týìc cýõÌi ðâu.
01:02:38.804 – 01:02:42.137
Nhýng nêìu anh muôìn nghe, tôi seÞ kêÒ.
01:02:42.304 – 01:02:44.27
- Tôi không ðõòi ðýõòc - Ok.
01:02:44.504 – 01:02:47.305
Coì ba quaÒ caÌ ðang ði bôò trên ðýõÌng.
01:02:47.438 – 01:02:49.705
QuaÒ caÌ cha, quaÒ caÌ meò vaÌ quaÒ caÌ con.
01:02:49.838 – 01:02:54.105
QuaÒ caÌ con bãìt ðâÌu ði tuòt laòi phiìa sau vaÌ quaÒ caÌ cha thâòt sýò týìc giâòn.
01:02:54.205 – 01:02:57.105
Quay trõÒ laòi vaÌ goÞ ðâÌu con vaÌ noìi.
01:02:57.205 – 01:02:59.206
Tiêìn nhanh lên.
01:03:02.139 – 01:03:04.039
Ketchup - Nýõìc sôìt caÌ chua.
01:03:08.272 – 01:03:10.207
Gãòp anh sau nheì.
01:03:31.374 – 01:03:35.009
ôÌ Paddlefoot, con choì naÌy thâìy ngôìc vaÌ týìc cýõÌi quaì.
01:03:35.175 – 01:03:38.075
Anh âìy nghiÞ laÌ giôìng Totem coÌn sôìng.
01:03:38.175 – 01:03:40.675
Noì laÌ giôìng mõìi cuÒa Bãìc cýòc.
01:03:40.842 – 01:03:44.476
Giôìng Totem ðoì õÒ ðây maÞi.
01:03:44.71 – 01:03:46.543
- Butch?
01:03:46.71 – 01:03:49.51
Môòt ðiêÌu nýÞa vaÌ chuìng ta seÞ bãìt ðâÌu.
01:03:49.61 – 01:03:52.51
- NgýÌng xem TV môòt chuìt coi - Chuyêòn giÌ ?
01:03:52.61 – 01:03:56.211
- Anh coì khaìch ðãòc biêòt naÌy - Ðýìng lên naÌo.
01:03:59.144 – 01:04:03.744
Ahh coì nhõì laÌ khi tôi kêÒ cho anh nghe vêÌ viêòc cha cuÒa anh chêìt õÒ traòi POW không?
01:04:04.077 – 01:04:07.578
Ðây laÌ Ðaòi taì Koons.
01:04:07.745 – 01:04:10.645
Anh ta ðaÞ õÒ traòi P. O. W cuÌng cha anh.
01:04:16.212 – 01:04:18.079
ChaÌo, chaÌng trai nhoÒ.
01:04:18.213 – 01:04:22.146
Con trai, Tôi nghe nhiêÌu vêÌ anh.
01:04:22.379 – 01:04:25.479
Tôi laÌ ngýõÌi baòn tôìt cuÒa cha anh.
01:04:25.613 – 01:04:28.58
Chuìng tôi ðaÞ õÒ HaÌ Nôòi bên nhau giây phuìt nhý ðiòa nguòc ðoì...
01:04:28.68 – 01:04:31.114
Hõn 5 nãm.
01:04:31.28 – 01:04:33.114
Hy voòng laÌ ...
01:04:33.28 – 01:04:36.114
Anh seÞ không bao giõÌ traÒi qua ðiêÌu naÌy.
01:04:36.28 – 01:04:39.581
Nhýng khi hai ngýõÌi ðaÌn ông õÒ trong tiÌnh traòng nhý tôi vaÌ cha anh ...
01:04:39.681 – 01:04:42.415
Ðang õÒ võìi nhau luìc ðoì.
01:04:42.581 – 01:04:46.715
NgýõÌi naÌy phaÒi coì traìch nhiêòm võìi ngýõÌi kia.
01:04:46.881 – 01:04:48.815
Nêìu laÌ tôi tôi seÞ...
01:04:50.316 – 01:04:52.216
Không laÌm ðiêÌu ðoì.
01:04:52.316 – 01:04:56.449
Ngay bây giõÌ Coolidge ðang noìi chuyêòn võìi con trai tôi Jim.
01:04:56.616 – 01:05:00.149
Nhýng hoìa ra laÌ tôi ðang noìi chuyêòn võìi anh.
01:05:01.583 – 01:05:03.483
Butch...
01:05:05.15 – 01:05:06.85
Tôi coì caìi naÌy cho anh.
01:05:13.551 – 01:05:15.484
Chiêìc ðôÌng hôÌ naÌy...
01:05:15.651 – 01:05:20.384
Ðýõòc mua lâÌn ðâÌu tiên bõÒi ông côì tôi trong Thêì chiêìn thýì l.
01:05:20.618 – 01:05:25.185
Ông mua noì taòi môòt cýÒa haÌng taòp hoìa nhoÒ õÒ Knoxville, Tennessee.
01:05:25.385 – 01:05:28.785
Do môòt công ty lâÌn ðâÌu tiên saÒn xuâìt ðôÌng hôÌ ðeo tay.
01:05:28.919 – 01:05:31.785
luìc ðoì, ngýõÌi ta chiÒ ðeo ðôÌng hôÌ boÒ tuìi.
01:05:31.885 – 01:05:35.086
Noì ðýõòc ông Doughboy Erine Coolidge mua...
01:05:35.22 – 01:05:38.086
VaÌo ngaÌy maÌ ông chuâÒn biò lên taÌu sang Paris.
01:05:38.286 – 01:05:40.586
Ðây laÌ chiêìc ðôÌng hôÌ liòch sýÒ cuÒa ông côì anh.
01:05:40.686 – 01:05:43.886
VaÌ ông ðaÞ ðeo noì môÞi ngaÌy, vaÌ...
01:05:44.186 – 01:05:47.587
MôÞi khi hoaÌn thaÌnh xong nhiêòm vuò, ông vêÌ nhaÌ...
01:05:47.721 – 01:05:52.187
CõÒi ðôÌng hôÌ ra, ðêÒ noì lên trên hôòp caÌ phê cuÞ vaÌ õÒ maÞi ðoì cho ðêìn khi...
01:05:52.321 – 01:05:56.621
Ông nôòi cuÒa anh, Dane Coolidge biò goòi nhâòp nguÞ...
01:05:56.821 – 01:06:00.322
Tham gia chiêìn tranh chôìng boòn Ðýìc.
01:06:00.555 – 01:06:03.855
luìc ðoì ngýõÌi ta goòi laÌ Chiêìn tranh thêì giõìi thýì hai.
01:06:04.188 – 01:06:08.889
Ông côì cuÒa anh ðaÞ ðýa cho ông nôòi chiêìc ðôÌng hôÌ naÌy ðêÒ laÌm vâòt may mãìn.
01:06:09.256 – 01:06:12.156
Không may thay, vâòn may cuÒa Dane không giôìng nhý cha miÌnh.
01:06:12.289 – 01:06:15.156
Dane laÌ môòt haÒi quân vaÌ biò giêìt...
01:06:15.356 – 01:06:19.256
CuÌng toaÌn bôò thuÒy thuÒ ðoaÌn taòi trâòn ðâìu õÒ ðaÒo Wake.
01:06:19.39 – 01:06:22.29
Ông nôòi cuÒa anh ðang ðôìi mãòt võìi caìi chêìt.
01:06:22.457 – 01:06:24.29
Ông ta biêìt ðiêÌu ðoì.
01:06:24.457 – 01:06:28.29
Không coì ai nghiÞ laÌ coì thêÒ sôìng soìt khi rõÌi khoÒi ðaÒo.
01:06:28.49 – 01:06:31.458
ViÌ vâòy ba ngaÌy trýõìc khi quân Nhâòt chiêìm ðaÒo.
01:06:31.625 – 01:06:36.725
Ông nôòi anh nhõÌ môòt phaìo thuÒ trong khâu vâòn chuyêÒn tên laÌ Winocki.
01:06:36.891 – 01:06:39.791
Môòt ngýõÌi ðaÌn ông maÌ ông ta chýa bao giõÌ gãòp trong cuôòc ðõÌi.
01:06:39.891 – 01:06:42.792
Giao hôò cho con trai coÌn beì cuÒa miÌnh.
01:06:42.926 – 01:06:47.492
MaÌ ông chýa hêÌ biêìt mãòt chiêìc ðôÌng hôÌ vaÌng.
01:06:47.692 – 01:06:51.826
Ba ngaÌy sau, ông nôòi cuÒa anh mâìt thêì nhýng Winocki ðaÞ giýÞ lõÌi hýìa.
01:06:51.992 – 01:06:56.327
Khi chiêìn tranh châìm dýìt, ông ta gheì thãm baÌ nôòi anh.
01:06:56.493 – 01:07:00.46
VaÌ giao cho ðýìa beì - Cha cuÒa anh chiêìc ðôÌng hôÌ vaÌng.
01:07:00.693 – 01:07:02.527
Noì ðây.
01:07:08.561 – 01:07:13.861
Cha cuÒa anh ðang ðeo noì trên tay khi ông biò bãìn rõi taòi HaÌ Nôòi.
01:07:13.961 – 01:07:17.362
Ông biò bãìt vaÌ biò boÒ tuÌ.
01:07:17.562 – 01:07:21.495
Ông biêìt nêìu boòn da vaÌng nhiÌn thâìy chiêìc ðôÌng hôÌ naÌy.
01:07:21.695 – 01:07:25.162
Noì seÞ biò tiòch thu vaÌo công quyÞ.
01:07:25.362 – 01:07:28.863
Ông muôìn anh ðýõòc thýÌa kêì chiêìc ðôÌng hôÌ naÌy.
01:07:28.996 – 01:07:32.763
Ông seÞ chiòu chêìt nêìu bâìt cýì keÒ naÌo ðãòt baÌn tay vaÌng bâÒn thiÒu lên chiêìc ðôÌng hôÌ naÌy- Vâòt thýÌa kêì cuÒa anh.
01:07:32.963 – 01:07:36.83
ViÌ vâòy ông ðaÞ dâìu noì vaÌo môòt chôÞ.
01:07:36.996 – 01:07:40.431
5 nãm sau, ông ðeo chiêìc ðôÌng hôÌ naÌy laòi.
01:07:40.597 – 01:07:44.631
VaÌ rôÌi ông mâìt viÌ bêònh kiêìt lyò. Ông ðaÞ ðýa cho tôi chiêìc ðôÌng hôÌ naÌy.
01:07:44.797 – 01:07:48.597
Tôi ðaÞ dâìu caìi vâòt bãÌng theìp naÌy ðýõòc hai nãm.
01:07:48.731 – 01:07:50.698
VaÌ rôÌi...
01:07:50.732 – 01:07:54.698
7 nãm sau tôi ðýõòc thaÒ vêÌ nhaÌ ...
01:07:54.898 – 01:07:56.798
VaÌ bây giõÌ...
01:07:59.398 – 01:08:01.966
Con trai aò Ta giao noì cho con.
01:08:25.001 – 01:08:26.868
ÐaÞ ðêìn luìc, Butch.
01:08:34.702 – 01:08:37.569
Trong trâòn ðâìu haòng nãòng.
01:08:37.702 – 01:08:40.769
õÒ goìc phaÒi, mãòc quâÌn short xanh.
01:08:40.902 – 01:08:44.002
Cân nãòng 210 pounds.
01:08:44.402 – 01:08:47.37
Floyd Ray Wilson!
01:08:50.603 – 01:08:52.437
Chiình thýìc ðâìy.
01:08:52.603 – 01:08:55.437
- Wilson chêìt rôÌi - Thôi ðýõòc Dan phaÒi laÌ ngýõÌi cuÌng huyêìt thôìng gâÌn nhâìt.
01:08:55.603 – 01:08:57.838
im lãòng, ðây laÌ cuôòc ðâìu taÌn khôìc nhâìt maÌ thaÌnh phôì naÌy ðýõòc xem.
01:08:58.004 – 01:09:01.471
Coolidge ðaÞ ra khoÒi ðoì nhanh hõn laÌ tôi týÌng ðýõòc thâìy tay voÞ siÞ veÒ vang rõÌi cuôòc chõi.
01:09:01.671 – 01:09:04.538
- Anh nghiÞ laÌ anh âìy biêìt Wison chêìt rôÌi? - Tôi ðoaìn laÌ biêìt.
01:09:04.671 – 01:09:07.939
Tôi coì thêÒ thâìy sýò ðiên cuôÌng trong mãìt anh ta cho thâìy anh ta nhâòn biêìt miÌnh ðang laÌm giÌ.
01:09:08.105 – 01:09:11.539
- Tôi nghiÞ bâìt kyÌ gaÞ naÌo cuÞng rõÌi cuôòc chõi nhanh nhý vâòy - Anh coì caÒm thâìy bi kiòch naÌy không?
01:09:11.672 – 01:09:13.539
Noì seÞ aÒnh hýõÒng ðêìn thêì giõìi ðâìm box phaÒi không?
01:09:13.672 – 01:09:17.605
Môòt bi kiòch nhý vâòy không thêÒ laÌm ðýõòc giÌ nhýng coì thêÒ laÌm lung lay thêì giõìi ngâÌm cuÒa ðâìm box.
01:09:17.772 – 01:09:21.606
ÐiêÌu naÌy quan troòng hêìt sýìc trong suôìt tuâÌn lêÞ buôÌn teÒ sãìp ðêìn. Cãòp mãìt cuÒa W. B. A...
01:09:56.643 – 01:09:58.809
Anh biêìt laÌ tôi không ...
01:09:59.009 – 01:10:01.843
- Marsellus - Không phaÒi, tôi không laÌm ðiêÌu ðoì.
01:10:02.009 – 01:10:03.844
Tôi không laÌm ðiêÌu ðoì.
01:10:04.01 – 01:10:06.444
- Anh thêì naÌo? - Tôìt.
01:10:06.644 – 01:10:08.91
Tôi chýa bao giõÌ caìm õn anh vêÌ býÞa cõm tôìi.
01:10:10.91 – 01:10:12.744
- Anh nhâòn ðýõòc giÌ ? - Ông ta ðaÞ giýÞ chôÞ.
01:10:12.91 – 01:10:15.911
- Huâìn luyêòn viên cuÒa anh ta haÒ? - Anh ta noìi anh ta không biêìt giÌ. Tôi tin hãìn.
01:10:16.045 – 01:10:19.511
- Tôi nghiÞ Butch ngaòc nhiên troÌ cýõÌi cuÒa anh ta cuÞng nhý tôi - Không, chuìng tôi không muôìn suy nghiÞ.
01:10:19.645 – 01:10:23.045
Chuìng tôi muôìn biêìt. Mang anh ta ðêìn cuÞi choì vaÌ sic cho chuìng thanh toaìn vâìn ðêÌ cuÒa hãìn.
01:10:23.245 – 01:10:26.679
Chuìng ta seÞ coì ðýõòc caìi viêòc chêìt tiêòt maÌ hãìn biêìt hoãòc không.
01:10:26.846 – 01:10:28.679
Butch , tiÌm ði Anh muôìn noì ðýõòc laÌm thêì naÌo?
01:10:28.846 – 01:10:31.646
Tôi chuâÒn biò luÌng suòc traìi ðâìt naÌy viÌ thãÌng chêìt meò ðoì.
01:10:31.779 – 01:10:35.046
Nêìu Butch ðêìn Ðông dýõng, tôi muôìn môòt thãÌng da ðen giâìu trong cheìn cõm.
01:10:35.212 – 01:10:37.213
ChuâÒn biò.
01:10:37.58 – 01:10:39.547
Tôi seÞ lo viêòc ðoì cho.
01:10:39.68 – 01:10:41.647
Tôi seÞ lo viêòc ðoì cho.
01:10:49.281 – 01:10:51.648
Thýa ngaÌi.
01:10:54.714 – 01:10:56.981
- Thýa ngaÌi - Caìi giÌ?
01:10:57.214 – 01:11:01.915
NgaÌi ðaÞ õÒ trong trâòn ðâìu ðoì, trâòn ðâìu trên radio.
01:11:02.049 – 01:11:05.482
- NgaÌi laÌ ngýõÌi ðâìu voÞ haÒ? - Caìi giÌ laÌm anh nghiÞ nhý vâòy ?
01:11:05.615 – 01:11:08.149
Không. Tiêìp ði.
01:11:08.315 – 01:11:10.15
NgaÌi laÌ ông âìy.
01:11:10.316 – 01:11:12.75
Tôi biêìt ngaÌi laÌ ông âìy.
01:11:14.65 – 01:11:16.316
Cho tôi biêìt ngaÌi laÌ ông âìy phaÒi không?
01:11:16.616 – 01:11:18.316
Tôi laÌ ông âìy.
01:11:19.65 – 01:11:21.917
NgaÌi ðaÞ giêìt nhýÞng tay ðâìu khaìc.
01:11:25.717 – 01:11:27.684
Ông ta chêìt rôÌi aÌ?
01:11:27.884 – 01:11:30.117
ÐaÌi phaìt thanh noìi laÌ ông âìy ðaÞ chêìt.
01:11:33.052 – 01:11:35.052
Xin lôÞi viÌ ðiêÌu ðoì, Floyd...
01:11:36.652 – 01:11:38.952
CaÒm giaìc nhý thêì naÌo?
01:11:39.152 – 01:11:40.985
CaÒm giaìc nhý thêì naÌo?
01:11:41.152 – 01:11:42.952
Giêìt ngýõÌi.
01:11:44.886 – 01:11:48.853
Ðaình ngýõÌi ta ðêìn chêìt bãÌng tay không.
01:11:49.053 – 01:11:50.886
Anh laÌ ai, ngýõÌi lâòp diò haÒ?
01:11:51.053 – 01:11:52.886
Không.
01:11:53.053 – 01:11:56.254
Ðoì laÌ vâìn ðêÌ tôi quan tâm nhiêÌu.
01:11:58.054 – 01:12:01.787
Anh laÌ ngýõÌi ðâÌu tiên tôi týÌng thâìy giêìt ngýõÌi.
01:12:04.42 – 01:12:06.821
Vâòy thiÌ sao?
01:12:06.955 – 01:12:10.121
CaÒm giaìc nhý thêì naÌo khi giêìt ngýõÌi ? - What does it feel like to kill a man ?
01:12:11.255 – 01:12:13.121
KêÒ cho tôi nghe ði.
01:12:13.255 – 01:12:17.122
Cho tôi ðiêìu thuôìc, laòi ðây tôi seÞ kêÒ cho nghe.
01:12:34.99 – 01:12:38.023
ViÌ vâòy, Esmarelda...
01:12:39.458 – 01:12:42.858
Villa Lobos laÌ ngýõÌi Mexico phaÒi không?
01:12:42.991 – 01:12:46.091
Tên goòi laÌ tiêìng Tây Ban nha nhýng tôi laÌ ngýõÌi Colombia.
01:12:46.258 – 01:12:49.391
- Ðoì laÌ viêòc anh coì õÒ ðây - Caìm õn.
01:12:49.758 – 01:12:51.392
Tên anh laÌ giÌ?
01:12:51.759 – 01:12:53.192
Butch.
01:12:53.392 – 01:12:55.859
Butch.
01:12:55.992 – 01:13:00.625
- Coì nghiÞa laÌ giÌ? Tôi laÌ ngýõÌi MyÞ - Tên chuìng tôi chaÒ coì nghiÞa giÌ caÒ.
01:13:00.792 – 01:13:03.293
ViÌ thêì, lýu vong trong môòt thõÌi gian daÌi.
01:13:03.393 – 01:13:05.293
Esmarelda.
01:13:05.393 – 01:13:07.693
Anh muôìn biêìt giÌ ?
01:13:07.926 – 01:13:12.726
- Tôi muôìn biêìt caÒm giaìc nhý thêì naÌo khi giêìt ngýõÌi - Tôi không thêÒ noìi ðýõòc.
01:13:18.727 – 01:13:23.027
SeÞ không biêìt hãìn chêìt cho ðêìn khi anh baÒo tôi laÌ hãìn chêìt rôÌi.
01:13:23.127 – 01:13:27.728
Bây giõÌ tôi biêìt anh ta chêìt, anh biêìt tôi caÒm thâìy giÌ không?
01:13:31.428 – 01:13:34.828
Tôi không caÒm thâìy buôÌn chuìt naÌo.
01:13:45.963 – 01:13:48.264
Caìi chêìt tiêòt naÌo tôi ðaÞ kêÒ cho anh nghe vâòy?
01:13:48.364 – 01:13:52.264
Ngay khi ...
01:13:52.364 – 01:13:54.464
Tôi biêìt, tôi biêìt. Không thêÒ tin ðýõòc.
01:13:54.797 – 01:13:58.065
Ê Scotty, nêìu anh ta laÌ môòt voÞ siÞ gioÒi, anh ta vâÞn coÌn sôìng.
01:13:58.198 – 01:13:59.998
Nêìu anh ta không bao giõÌ mang gãng tay.
01:14:00.131 – 01:14:02.398
Caìi maÌ anh ta không bao giõÌ nên laÌm taòi chôÞ chêìt tiêòt naÌy, anh ta vâÞn coÌn sôìng.
01:14:04.731 – 01:14:08.098
Vâng, Ai cho caìi chêìt tiêòt ðoì? Noì ðaÞ qua rôÌi.
01:14:08.298 – 01:14:11.132
Thôi ðuÒ rôÌi vêÌ gaÞ tôòi nghiêòp không may mãìn ðoì, ông Floyd.
01:14:11.299 – 01:14:14.932
HaÞy noìi vêÌ tên giaÌu coì vaÌ may mãìn Butch ði.
01:14:15.166 – 01:14:17.932
Coì bao nhiêu trâòn caì cýõòc anh ðang tham gia?
01:14:18.166 – 01:14:20.433
Tâìt caÒ laÌ 8. Bao lâu thâu laòi?
01:14:22.233 – 01:14:25.067
Trýõìc tôìi mai? Không, tôi hiêÒu.
01:14:25.233 – 01:14:28.267
Coì vaÌi ngýõÌi bên caònh. Meò kiêìp, Scotty, ðoì laÌ tin hay.
01:14:28.433 – 01:14:30.433
That is great news, man.
01:14:30.767 – 01:14:34.834
Vâng. Mm- Hmm. Không, tôi vaÌ Fabienne seÞ rõÌi khoÒi vaÌo buôÒi saìng.
01:14:35.034 – 01:14:38.134
Chãìc chãìn chuìng ta coì hai ngaÌy ðêÒ ði xuôìng Knoxville.
01:14:38.268 – 01:14:40.134
OK, ngýõÌi anh em.
01:14:40.268 – 01:14:42.168
Anh noìi ðuìng.
01:14:42.334 – 01:14:44.669
Anh noìi ðuìng.
01:14:44.835 – 01:14:48.135
Ðýõòc, Scotty, lâÌn sau tôi gãòp anh taòi Tennessee.
01:14:48.335 – 01:14:50.469
BiÌnh tiÞnh, ngýõÌi anh em.
01:15:05.904 – 01:15:08.137
45. 60 dollars.
01:15:11.904 – 01:15:13.737
VaÌ, uh.
01:15:13.904 – 01:15:17.005
Ðây laÌ môòt vaÌi thýì cho kêìt quaÒ cuÒa sýò côì gãìng.
01:15:17.205 – 01:15:21.038
Bây giõÌ, nêìu coì ai hoÒi anh vêÌ tiêÌn xe cuÒa anh tôìi nay, Anh seÞ noìi sao?
01:15:21.238 – 01:15:23.038
Sýò thâòt.
01:15:23.238 – 01:15:26.572
Ba bôò caình ðeòp, rýõòu mýÌng Mêhicô.
01:15:28.639 – 01:15:30.939
Bonsoir, Esmarelda Villa Lobos.
01:15:31.073 – 01:15:33.439
Buenas Noches, Butch.
01:15:44.84 – 01:15:46.474
Kinh quaì.
01:15:48.04 – 01:15:49.975
GiýÞ ðeÌn tãìt.
01:15:50.141 – 01:15:52.975
- Sugar Pop coì tôìt hõn không? - Vâng.
01:15:57.508 – 01:15:59.375
Môòt ngaÌy laÌm viêòc cãng thãÒng?
01:15:59.508 – 01:16:01.309
Thâòt cãng thãÒng.
01:16:01.442 – 01:16:03.509
Ðýõòc môòt cuôòc tranh luâòn.
01:16:03.842 – 01:16:05.909
Cô beì tôòi nghiêòp.
01:16:06.042 – 01:16:08.442
Anh coì thêÒ kiêìm tiêÌn không?
01:16:08.609 – 01:16:11.509
Em biêìt giÌ? Anh nghiÞ ðêìn chuyêòn sãìp sýÒa ði tãìm.
01:16:11.609 – 01:16:15.51
- Em râìt hôi haìm nhý con choì ðãÌng kia. - Anh cuÞng nhý em.
01:16:15.61 – 01:16:18.043
ÐêÒ anh cõÒi caìi aìo naÌy ra.
01:16:20.31 – 01:16:23.811
- Em nhiÌn em trong gýõng. - Uh- Huh.
01:16:23.944 – 01:16:25.811
Em muôìn coì buòng.
01:16:27.511 – 01:16:31.344
Em nhiÌn em trong gýõng vaÌ em muôìn coì buòng?
01:16:31.544 – 01:16:34.445
Coì buòng. Môòt caìi buòng phêò.
01:16:34.545 – 01:16:36.512
Buòng phêò thiÌ râìt sexy.
01:16:36.879 – 01:16:39.079
Tôìt, em nên vui sýõìng ði.
01:16:39.245 – 01:16:41.079
ViÌ em ðaÞ coì môòt.
01:16:41.245 – 01:16:44.545
Câm miêòng, anh beìo. Em ðâu coì buòng.
01:16:44.645 – 01:16:48.48
Em coì môòt tiì rôìn thôi, giôìng nhý Madonna khi cô ta haìt baÌi Lucky Star.
01:16:48.646 – 01:16:50.546
Noì không giôìng nhý thêì.
01:16:50.646 – 01:16:54.546
Anh không biêìt coì giÌ khaìc giýÞa caìi buòng phêò vaÌ caìi rôìn.
01:16:54.646 – 01:16:56.546
Sýò khaìc biêòt râìt to lõìn.
01:16:56.647 – 01:17:00.014
Em coì thiìch nêìu em coì buòng phêò ?
01:17:00.181 – 01:17:02.014
Không.
01:17:02.214 – 01:17:06.514
Buòng phêò laÌ cuÒa ðaÌn ông, trông nhý ðâÌn ðôòn hoãòc giôìng con khiÒ ðôòt.
01:17:06.614 – 01:17:09.815
Nhýng õÒ ðaÌn baÌ coì buòng phêò trông râìt sexy.
01:17:09.915 – 01:17:15.215
Anh nghiÒ ngõi biÌnh thýõÌng... ThiÌ tâìt caÒ seÞ biÌnh thýõÌng.
01:17:15.348 – 01:17:19.316
Nhýng noìi vêÌ lõìn, thiÌ chiÒ coì buòng phêò thôi.
01:17:19.516 – 01:17:22.416
Nêìu em coì buòng, em seÞ mãòc aìo T- Shirt, hai sizes quaì nhoÒ...
01:17:22.516 – 01:17:24.416
laÌm nôÒi bâòt noì lên.
01:17:24.516 – 01:17:26.916
Anh nghiÞ ðaÌn ông seÞ tiÌm thýì hâìp dâÞn ðoì?
01:17:27.049 – 01:17:30.15
Em mãòc kêò ðaÌn ông tiÌm thýì ðoì.
01:17:30.217 – 01:17:33.517
Không may caìi chuìng ta tiÌm mang laòi niêÌm vui cho ðôi mãìt...
01:17:33.65 – 01:17:35.517
ThiÌ iìt khi giôìng vâòy.
01:17:39.15 – 01:17:42.585
Nêìu em coì buòng, anh seÞ ðâìm vaÌo noì.
01:17:42.751 – 01:17:45.585
- Anh ðâìm vaÌo buòng em? - Ðâìm ngay buòng.
01:17:45.751 – 01:17:47.585
Ohh ! Em seÞ boìp chêìt anh!
01:17:47.751 – 01:17:51.585
- Em seÞ neìm thãÒng vaÌo mãòt anh cho ðêìn khi anh không thõÒ ðýõòc!
01:17:51.751 – 01:17:53.586
- Em seÞ laÌm thêì aÌ? - Vâng.
01:17:53.752 – 01:17:55.652
- Em hýìa chýì? - Vâng.
01:17:59.352 – 01:18:01.119
- Mmm. - Mmm.
01:18:03.386 – 01:18:05.82
Oh.
01:18:09.353 – 01:18:11.187
Em laÌm moòi thýì chýì?
01:18:11.353 – 01:18:14.253
- Vâng, em laÌm. - Môòt viêòc tôìt.
01:18:14.42 – 01:18:16.321
laÌm moòi thýì theo kêì hoaòch?
01:18:16.421 – 01:18:19.121
- Em không nghe ... Ow !
01:18:19.221 – 01:18:21.121
Em không nghe radio aÌ?
01:18:21.221 – 01:18:24.421
Em không bao giõÌ nghe. Coì phaÒi anh laÌ ngýõÌi chiêìn thãìng?
01:18:24.521 – 01:18:26.922
Anh thãìng, Ðýõòc.
01:18:27.022 – 01:18:29.955
- Anh vâÞn chýa laÌm viêòc aÌ? - Vâng.
01:18:30.055 – 01:18:32.222
Vâòy moòi viêòc laÌm cuÒa anh ðêÌu châìm dýìt.
01:18:33.655 – 01:18:37.122
Chuìng ta chýa hêìt viêòc ðâu, em yêu.
01:18:45.256 – 01:18:48.056
Chuìng ta coì nhiêÌu nguy hiêÒm, phaÒi vâòy không?
01:18:49.591 – 01:18:52.457
Nêìu hoò tiÌm thâìy chuìng ta, hoò seÞ giêìt chuìng ta, phaÒi không?
01:18:54.591 – 01:18:57.491
Nhýng hoò seÞ không tiÌm thâìy chuìng ta, thiÌ sao?
01:19:00.392 – 01:19:03.292
Anh coì coÌn muôìn em ði võìi anh không ?
01:19:04.992 – 01:19:08.425
Em không muôìn laÌ môòt gaình nãòng hoãòc hay quâìy râÌy anh. Ðoì laÌ...
01:19:15.326 – 01:19:17.493
Noìi ði.
01:19:17.626 – 01:19:20.193
- Fabienne.
01:19:20.359 – 01:19:23.327
Anh muôìn em ði cuÌng anh.
01:19:23.527 – 01:19:26.46
- MaÞi maÞi aÌ? - Luôn luôn vaÌ maÞi maÞi.
01:19:28.627 – 01:19:30.627
Anh coì yêu em không?
01:19:30.66 – 01:19:32.627
Râìt, râìt nhiêÌu.
01:19:38.461 – 01:19:41.028
- Anh. - Sao?
01:19:42.461 – 01:19:45.029
Anh seÞ noìi giÌ cho em vui ðây?
01:19:46.529 – 01:19:48.429
Em seÞ hôn anh chýì?
01:19:50.496 – 01:19:52.529
Nhýng anh hôn trýõìc ði.
01:19:52.762 – 01:19:55.497
- Ðýõòc thôi. - Ðýõòc.
01:20:05.797 – 01:20:08.098
Em vui quaì.
01:20:08.264 – 01:20:11.564
Mon amour. L'aventure commence.
01:20:27.399 – 01:20:29.7
Anh nghiÞ anh biò nýìt xýõng sýõÌn.
01:20:29.8 – 01:20:33.2
- Noìi cho em vui phaÒi không? - Không, Retard .
01:20:33.333 – 01:20:36.6
- ÐýÌng goòi em laÌ Retard - Tên anh laÌ Fabby.
01:20:36.733 – 01:20:39.233
- Tên anh laÌ Fabienne ! - ÐýÌng noìi nýÞa.
01:20:39.4 – 01:20:41.301
- ÐýÌng noìi nýÞa maÌ! - Tên anh laÌ Fabi...
01:20:41.401 – 01:20:44.301
Câm miêòng laòi ði! Em gheìt caìi gioòng Mông côÒ ðoì quaì.
01:20:44.401 – 01:20:47.401
Ðýõòc rôÌi, ðýõòc rôÌi. Xin lôÞi, xin lôÞi, xin lôÞi.
01:20:47.601 – 01:20:50.434
- Anh lâìy noì laòi.
01:20:52.502 – 01:20:55.402
lâìy giuÌm anh caìi khãn tãìm ðýõòc không, caình hoa Tulip?
01:20:55.568 – 01:20:59.435
- ôÌ, em thiìch nhý thêì. Em thiìch ðýõòc goòi laÌ hoa Tulip.
01:20:59.568 – 01:21:01.802
Tulip thiÌ tôìt hõn Mông côÒ nhiêÌu.
01:21:01.902 – 01:21:04.803
Anh không goòi em laÌ Mông côÒ nýÞa. Anh goòi em laÌ Retard.
01:21:04.903 – 01:21:07.169
VaÌ anh nãìm trõÒ laòi.
01:21:07.269 – 01:21:09.269
- Butch ?
01:21:09.403 – 01:21:11.269
Vâng, baình nýõìng chanh?
01:21:11.403 – 01:21:14.67
- Chuìng ta seÞ ði ðâu? - Chýa biêìt.
01:21:14.804 – 01:21:16.87
Bâìt cýì nõi naÌo em muôìn.
01:21:17.004 – 01:21:19.87
Chuìng ta sãìp coì nhiêÌu tiêÌn týÌ chuyêòn naÌy.
01:21:20.004 – 01:21:22.87
Nhýng noì seÞ không phaÒi laÌ loaòi tiêÌn...
01:21:23.004 – 01:21:25.871
MaÌ chuìng ta coì thêÒ maÞi maÞi sôìng nhý thêì naÌy.
01:21:26.005 – 01:21:29.871
Anh ðang nghiÞ chuìng ta coì thêÒ ði ðêìn South Pacific.
01:21:30.105 – 01:21:33.505
loaòi tiêÌn chuìng ta sãìp coì seÞ ðýa chuìng ta xuôìng ðoì.
01:21:33.605 – 01:21:36.506
- Nêìu ta muôìn, chuìng ta coì thêÒ sôìng õÒ Bora Bora? - Ðýõòc không.
01:21:36.606 – 01:21:39.906
VaÌ nêìu sau luìc ðoì em không moòi ðýõòc, chuìng ta coì thêÒ ðêìn môòt nõi khaìc.
01:21:40.006 – 01:21:41.906
Coì thêÒ laÌ Tahiti, Mexico.
01:21:42.006 – 01:21:43.906
Nhýng em không noìi ðýõòc tiêìng Tây Ban Nha.
01:21:44.006 – 01:21:46.939
Ðýõòc, ngay caÒ khi em không noìi ðýõòc tiêìng Bora- Boran.
01:21:47.106 – 01:21:49.007
Hõn nýÞa, Mêhicô thiÌ dêÞ daÌng.
01:21:49.307 – 01:21:52.007
- ? Donde esta el zapateria ? - Coì nghiÞa laÌ giÌ?
01:21:52.307 – 01:21:54.007
Tiêòm giaÌy õÒ ðâu?
01:21:54.307 – 01:21:56.007
- ? Donde esta - NhôÒ ra ði.
01:21:58.307 – 01:22:01.341
- ? Donde esta el zapateria ? - Phaìt âm quaì chuâÒn.
01:22:01.508 – 01:22:03.474
- Mmm.
01:22:03.674 – 01:22:06.741
Em maÞi laÌ thiên thâÌn nhoÒ beì cuÒa anh.
01:22:06.974 – 01:22:09.441
- ? Que hora es ? - ? Que hora es ?
01:22:09.609 – 01:22:11.675
- Mâìy giõÌ rôÌi? - Mâìy giõÌ rôÌi?
01:22:11.809 – 01:22:14.409
Ðêìn giõÌ ði nguÒ.
01:22:14.575 – 01:22:16.475
Giâìc mõ ngoòt ngaÌo.
01:22:24.11 – 01:22:25.976
Anh yêu?
01:22:31.91 – 01:22:33.777
Không sao caÒ.
01:22:40.911 – 01:22:43.545
Aah !
01:22:43.712 – 01:22:47.645
Merde ! Anh laÌm em giâòt miÌnh. Anh gãòp aìc môòng aÌ?
01:22:58.146 – 01:23:02.379
- Em ðang xem giÌ vâòy? - Môòt phim vêÌ xe mô- Tô.
01:23:02.546 – 01:23:04.379
Em không nhõì tên.
01:23:06.38 – 01:23:09.38
- Em ðang xem aÌ? - Vâng.
01:23:11.18 – 01:23:15.38
Ðoì laÌ môòt buôÒi saìng cuÒa chiêìn tranh.
01:23:18.181 – 01:23:22.581
- VêÌ chuyêòn giÌ? - Sao anh biêìt ðýõòc? Em ðang xem noì maÌ.
01:23:22.781 – 01:23:26.681
- Không, khõÌ quaì, Em hoÒi vêÌ giâìc mõ cuÒa anh kiÌa? - Anh không biêìt.
01:23:26.815 – 01:23:28.682
Anh không nhõì.
01:23:28.816 – 01:23:31.616
Thâòt sýò laÌ không khi naÌo anh nhõì vêÌ giâìc mõ cuÒa anh.
01:23:31.782 – 01:23:34.682
NaÌo, haÞy nhiÌn ngýõÌi ðaÌn ông côòc cãÌn vaÌo buôÒi saìng.
01:23:36.782 – 01:23:39.683
Sao anh không thýìc dâòy ðêÒ chuìng ta seÞ ãn ðiêÒm tâm.
01:23:39.783 – 01:23:42.383
Hôn caìi nýÞa, anh seÞ dâòy liêÌn.
01:23:44.65 – 01:23:47.717
- HaÌi loÌng chýa? - Chýa.
01:23:47.917 – 01:23:51.351
- Dâòy ði, khuìc xýõng lýõÌi biêìng! - Ohh !
01:23:51.518 – 01:23:54.451
- Ohh. Chuìa õi.
01:23:55.818 – 01:23:59.218
- Mâìy giõÌ rôÌi? - GâÌn 9:00 saìng.
01:23:59.518 – 01:24:02.985
- Mâìy giõÌ taÌu ðêìn? - 11:00.
01:24:03.152 – 01:24:07.552
- Anh biêìt em seÞ cho anh ðiêÒm tâm thýì giÌ không? - Baình nýõìng chanh phaÒi không?
01:24:07.652 – 01:24:11.685
Em seÞ ðãòt môòt caìi baình lõìn...
01:24:11.852 – 01:24:13.686
Võìi mâòt ong.
01:24:13.853 – 01:24:17.153
Trýìng vaÌ 5 caìi xuìc xiìch.
01:24:17.486 – 01:24:19.486
Coì giÌ ðêÒ uôìng không?
01:24:19.686 – 01:24:23.12
Wow, trông dêÞ thýõng quaì.
01:24:23.486 – 01:24:26.687
Uôìng... Môòt ly nýõìc cam lõìn...
01:24:26.821 – 01:24:29.087
VaÌ môòt taìch caÌ phê ðen.
01:24:29.287 – 01:24:33.721
- Sau ðoì, em seÞ ãn môòt miêìng baình. - ÐiêÒm tâm bãÌng baình aÌ?
01:24:33.887 – 01:24:37.788
- Luìc naÌo ãn baình cuÞng tôìt caÒ.
01:24:37.888 – 01:24:40.788
Baình trýìng caì cuÌng võìi baình kêìp.
01:24:40.888 – 01:24:43.788
Bên trên laÌ môòt lõìp phô-mai moÒng.
01:24:43.922 – 01:24:45.822
ÐôÌng hôÌ cuÒa anh ðâu rôÌi?
01:24:50.523 – 01:24:52.589
õÒ ðãÌng kia.
01:24:52.823 – 01:24:55.223
- Không coì. - Anh thâìy không?
01:24:55.523 – 01:24:59.657
Không thâìy. Em nghiÞ caìi quaìi giÌ khi anh ðang tiÌm noì?
01:24:59.824 – 01:25:01.757
Em chãìc noì õÒ ðoì không?
01:25:01.957 – 01:25:04.057
Vâng. õÒ ngãn keìo baÌn bên caònh giýõÌng.
01:25:04.257 – 01:25:07.457
- Trên con Kangaroo nhoÒ phaÒi không? - Ðuìng rôÌi.
01:25:07.59 – 01:25:10.658
Bây giõÌ noì không coì õÒ ðây.
01:25:10.791 – 01:25:13.591
- Noì õÒ ðoì maÌ.
01:25:13.758 – 01:25:17.491
Chãìc chãìn laÌ coì, nhýng bây giõÌ noì không coì õÒ ðây! Vâòy laÌ noì õÒ ðâu?
01:25:23.092 – 01:25:26.526
Fabienne, caìi ðôÌng hôÌ khôìn kiêìp cuÒa cha anh õÒ ðâu?
01:25:28.226 – 01:25:32.593
Em coì suy nghiÞ giÌ khi ông ta cho anh caìi ðôÌng hôÌ ðoì?
01:25:32.727 – 01:25:35.593
Anh không coì thõÌi gian ði ðêìn ðoì, nhýng ông ta ðaÞ ði qua nhiêÌu lâÌn.
01:25:35.727 – 01:25:40.927
Em coì thêÒ ðôìt saòch caìc thýì khaìc, nhýng anh nhãìc cho em roÞ laÌ em không ðýõòc quên caìi ðôÌng hôÌ ðoì.
01:25:41.093 – 01:25:42.428
Suy nghiÞ ði.
01:25:42.594 – 01:25:45.928
- Em coì lâìy không? - Em tin nhý thêì.
01:25:46.094 – 01:25:49.228
Em tin nhý thêì ? NghiÞa laÌ giÌ? Em coì lâìy hay laÌ không lâìy.
01:25:50.794 – 01:25:52.694
Em coì lâìy.
01:25:54.029 – 01:25:55.929
Em chãìc chýì?
01:25:57.129 – 01:25:58.929
Không.
01:26:01.095 – 01:26:02.962
Khôìn kiêìp! Khôìn kiêìp! Khôìn kiêìp!
01:26:03.095 – 01:26:05.563
Choì chêìt! ÐôÌ khôìn...
01:26:07.563 – 01:26:10.163
Em coì biêìt em ngu nhý thêì naÌo không?
01:26:10.263 – 01:26:12.163
Không!
01:26:14.896 – 01:26:16.764
Ðoì không phaÒi lôÞi cuÒa em.
01:26:21.664 – 01:26:23.964
Em boÒ noì laòi trong cãn hôò.
01:26:29.732 – 01:26:32.898
Nêìu em boÒ noì laòi trong cãn hôò, ðoì không phaÒi lôÞi cuÒa em.
01:26:35.098 – 01:26:38.099
Anh coì em õÒ ðây vaÌ...
01:26:40.599 – 01:26:42.233
Anh nhãìc cho em nhõì.
01:26:42.599 – 01:26:47.133
Nhýng anh không câÌn biêìt bãÌng caìch naÌo em phaÒi traÒ cho anh.
01:26:47.299 – 01:26:51.2
Nêìu anh coì ðýõòc ðiêÌu giÌ vêÌ caìi ðôÌng hôÌ, anh seÞ noìi chuyêòn võìi em vêÌ noì.
01:26:51.334 – 01:26:53.8
Em không coì suy nghiÞ.
01:26:53.934 – 01:26:55.8
PhaÒi vâòy không?
01:27:05.968 – 01:27:07.868
Em xin lôÞi.
01:27:07.968 – 01:27:11.569
ÐýÌng nhý vâòy. Anh không thêÒ duÌng ðiêÒm tâm võìi em.
01:27:11.769 – 01:27:14.202
Taòi sao nhý vâòy?
01:27:16.969 – 01:27:20.169
BõÒi viÌ anh câÌn phaÒi vêÌ ðêÒ lâìy ðôÌng hôÌ.
01:27:21.402 – 01:27:23.97
Boòn chuìng seÞ không trông thâìy anh õÒ ðoì chýì?
01:27:24.07 – 01:27:28.27
Coì thêÒ vâòy. Anh seÞ tiÌm cho ra.
01:27:28.37 – 01:27:31.57
Nêìu boòn chuìng õÒ ðoì, anh không nghiÞ laÌ anh coì thêÒ lâìy ðýõòc.
01:27:31.703 – 01:27:33.57
luìc ðoì anh seÞ chia ra.
01:27:33.703 – 01:27:37.871
Em ðaÞ thâìy ðôÌng hôÌ cuÒa anh. Em nghiÞ em ðaÞ mang noì. Cho em xin lôÞi.
01:27:43.238 – 01:27:46.205
TiêÌn ðây. Ra ngoaÌi maÌ mua baình.
01:27:46.405 – 01:27:48.205
Chuìc ngon miêòng.
01:27:48.339 – 01:27:51.805
Anh seÞ lâìy xe honda cuÒa em vaÌ anh seÞ trõÒ vêÌ trýõìc khi em coì thêÒ noìi Baình ðây .
01:27:51.905 – 01:27:54.205
Baình nýõìng.
01:27:54.339 – 01:27:56.606
Coì thêÒ không nhanh lãìm ðâu.
01:27:56.706 – 01:27:59.806
- Nhýng phaÒi nhanh. Ðýõòc không? - Ðýõòc.
01:27:59.873 – 01:28:02.073
- Bye. - Bye.
01:28:02.173 – 01:28:05.073
Khôìn kiêìp! Moòi thýì ðêÌu khôìn kiêìp cô ta coì thêÒ quên.
01:28:05.173 – 01:28:07.073
Cô ta quên ðôÌng hôÌ cuÒa cha tôi!
01:28:07.173 – 01:28:09.074
Tôi nhãìc cho cô âìy roÞ...
01:28:09.274 – 01:28:11.241
BaÌn caònh giýõÌng, trên con kangaroo.
01:28:11.407 – 01:28:14.774
Tôi noìi laÌ : ÐýÌng quên ðôÌng hôÌ cuÒa cha tôi.
01:28:30.276 – 01:28:33.676
Gheì thãm Jackrabbit Slim laÌ gâÌn nhâìt...
01:28:43.91 – 01:28:47.877
i El burro !
01:30:51.688 – 01:30:53.555
Trông coì veÒ êm rôÌi.
01:33:42.771 – 01:33:44.737
( lf l were walkin in your shoes ).
01:33:52.471 – 01:33:57.772
( Countin flowers on the wall That doòn 't bother me at all ).
01:33:57.905 – 01:34:02.305
( Playin solitaire ' till dawn with a deck of fifty- One ).
01:34:02.405 – 01:34:05.306
Ðoì laÌ caìch anh ðâòp ðýõòc chuìng.
01:34:05.406 – 01:34:08.539
- ( Smokin cigarettes and watchin Captain Kangaroo ) - Chuìng ðaình giaì miÌnh thâìp quaì.
01:34:08.706 – 01:34:10.539
( Now doòn 't tell me ).
01:34:12.239 – 01:34:15.606
( Countin flowers on the wall ).
01:34:15.773 – 01:34:19.207
( That doòn 't bother me at all ).
01:34:19.374 – 01:34:24.74
( Playin solitaire 'til dawn with a deck of fifty- One ).
01:34:24.874 – 01:34:29.641
( Smokin cigarettes and watchin Captain Kangaroo ).
01:34:29.741 – 01:34:32.541
( Now doòn 't tell me ).
01:34:32.641 – 01:34:35.075
( l've nothin to do ).
01:34:35.241 – 01:34:37.441
( lt' good to see you l must go ).
01:34:37.541 – 01:34:39.542
( l know l look a fright ).
01:34:39.642 – 01:34:42.142
- ( Anyway my eyes ) - Choì chêìt.
01:34:42.242 – 01:34:44.542
- ( Are not accustomed... ) - Uhh !
01:34:52.777 – 01:34:55.243
- Baòn coì nghiÞ anh ta chêìt rôÌi không? - Anh ta chêìt rôÌi.
01:34:55.377 – 01:34:57.443
- ôÌ, laòy Chuìa. - Anh ta chêìt rôÌi.
01:35:07.411 – 01:35:11.311
Nêìu anh muôìn thýa ra toÌa, tôi râìt vui khi giuìp anh. GaÞ kia laÌ môòt tên ðiên say rýõòu.
01:35:11.411 – 01:35:14.312
Hãìn tông vaÌo anh, sau ðoì hãìn ðuòng vaÌo chiêìc xe kia.
01:35:14.412 – 01:35:16.312
- Ai? - Chiình hãìn.
01:35:20.412 – 01:35:22.512
Khôìn kiêìp.
01:35:33.78 – 01:35:35.681
- Ohh!
01:35:38.347 – 01:35:40.481
- Aaaah! Tao bãìn maÌy!
01:35:47.382 – 01:35:50.648
- Sally! Sally!
01:35:54.348 – 01:35:56.182
- Aaah!
01:35:58.616 – 01:36:00.383
Choì chêìt!
01:36:03.216 – 01:36:06.516
- Tôi coì thêÒ giuìp giÌ cho anh? - Câm môÌm.
01:36:06.616 – 01:36:09.517
Ðõòi môòt phuìt thôi!
01:36:09.65 – 01:36:11.55
Anh laÌm caìi quaìi giÌ thêì?
01:36:11.717 – 01:36:14.317
- Laòi ðây, thãÌng khôìn!
01:36:14.417 – 01:36:17.317
- MaÌy thâìy ðau không haÒ?
01:36:17.417 – 01:36:19.318
NhiÌn ði, ðoì laÌ sýò haÞnh diêòn cho maÌy?
01:36:19.418 – 01:36:22.718
MaÌy câÌn phaÒi ðaình laòi chýì! Huh ?
01:36:22.818 – 01:36:25.751
- Tôìt hõn laÌ maÌy giêìt tao ði... - Ðýõòc, coì ngýõÌi seÞ biò giêìt.
01:36:25.918 – 01:36:28.451
Coì ngýõÌi seÞ ðýõòc nôÒ tung ðâÌu ra...
01:36:28.618 – 01:36:31.119
- Ðýìng yên ðoì, thãÌng trõÌi ðaình.
01:36:31.252 – 01:36:34.752
- Ðây không phaÒi laÌ viêòc cuÒa maÌy. - Tao laÌm viêòc cuÒa tao.
01:36:34.952 – 01:36:37.652
- Buông vuÞ khiì xuôìng. - Anh không hiêÒu ðâu.
01:36:37.786 – 01:36:39.752
BoÒ suìng xuôìng.
01:36:41.887 – 01:36:44.953
( lt' time ).
01:36:45.253 – 01:36:47.753
- ( To find love ) - Lâìy chân ra khoÒi ngýõÌi hãìn.
01:36:47.887 – 01:36:49.753
- Ðãòt tay ra sau ðâÌu.
01:36:49.887 – 01:36:51.853
laòi gâÌn quâÌy ngay bây giõÌ.
01:36:51.987 – 01:36:53.954
- ThãÌng choì chêìt naÌy muôìn...
01:36:54.254 – 01:36:55.454
Giêìt tôi.
01:36:55.588 – 01:36:59.354
Câm miêòng. Laòi ðây. Nhanh lên.
01:37:00.788 – 01:37:04.289
( lf love ).
01:37:04.522 – 01:37:06.322
( ls shelter ).
01:37:23.923 – 01:37:25.823
Zed. Maynard.
01:37:27.024 – 01:37:29.857
Vâng, con nhêòn výÌa bãìt ðýõòc hai con ruôÌi.
01:37:30.024 – 01:37:33.424
( Whoa, my angel ).
01:37:35.991 – 01:37:38.692
( Down to you ).
01:37:38.758 – 01:37:39.192
( Down to you ).
01:38:17.828 – 01:38:20.728
Không ai ðýõòc giêìt ai õÒ ðây...
01:38:20.828 – 01:38:23.729
- TrýÌ tao vaÌ Zed.
01:38:26.029 – 01:38:27.862
Ðoì laÌ Zed.
01:38:40.563 – 01:38:43.863
- Tôi nghiÞ laÌ anh ðõòi tôi - Ðuìng vâòy.
01:38:48.464 – 01:38:51.298
laÌm thêì naÌo hoò ðêìn ðây?
01:38:51.464 – 01:38:55.598
Hoò ðaình võìi nhau vaÌ ðêìn ðây.
01:38:55.765 – 01:38:59.899
Anh ta sãìp bãìn ngýõÌi naÌy.
01:38:59.999 – 01:39:03.399
Ðuìng không? MaÌy sãìp sýÒa bãìn noì phaÒi không?
01:39:03.532 – 01:39:05.999
Huh ?
01:39:08.033 – 01:39:11
NaÌy, Grace coì õÒ ðây không?
01:39:11.3 – 01:39:14.433
- Vâng. Hôm nay laÌ thýì Ba phaÒi không? - Không phaÒi, hôm nay thýì Nãm.
01:39:14.6 – 01:39:17
- Cô ta chãìc ôÒn. - Mmm.
01:39:18.667 – 01:39:22.801
Tôìt, mang Gimp ra ðây.
01:39:23.967 – 01:39:26.734
Tôi nghiÞ laÌ Gimp nguÒ rôÌi.
01:39:26.834 – 01:39:30.735
Tôi ðoaìn laÌ anh seÞ ðaình thýìc hãìn ngay bây giõÌ?
01:40:09.971 – 01:40:11.871
Keìo lên.
01:40:25.207 – 01:40:27.107
NgôÌi xuôìng.
01:40:37.208 – 01:40:40.041
Anh muôìn ai trýõìc?
01:40:40.208 – 01:40:43.908
- Tôi không chãìc lãìm.
01:40:47.541 – 01:40:50.042
Eenie- Meenie- Minie- Mo.
01:40:50.209 – 01:40:52.742
Bãìt môòt thãÌng da ðen...
01:40:52.909 – 01:40:55.509
BãÌng ngoìn chân cuÒa anh ta.
01:40:55.609 – 01:40:59.21
Nêìu hãìn la, ðêÒ hãìn ði.
01:40:59.376 – 01:41:03.476
Eenie- Meenie- Minie- Mo.
01:41:06.61 – 01:41:09.276
Meò tôi ðaÞ noìi...
01:41:09.576 – 01:41:12.977
PhaÒi choòn môòt ngýõÌi hoaÌn toaÌn.
01:41:13.177 – 01:41:16.077
VaÌ ... Anh ... LaÌ ...
01:41:17.677 – 01:41:19.577
Noì.
01:41:21.912 – 01:41:24.878
- Tao ðoaìn laÌ maÌy. - Meò maÌy!
01:41:25.012 – 01:41:27.512
- Shh.
01:41:29.278 – 01:41:33.779
- Anh muôìn laÌm noì õÒ ðây? - Không, ðýa noì qua phoÌng Russell.
01:41:33.913 – 01:41:36.646
Âm thanh tôìt cho tôi.
01:42:00.581 – 01:42:03.648
MaÌy coi chýÌng noì.
01:42:29.718 – 01:42:33.984
Vâng!
01:42:36.751 – 01:42:39.785
Ði ngay! Nhanh lên, thãÌng khôìn!
01:42:40.019 – 01:42:43.319
- ThãÌng choì chêìt! Aaah !
01:42:43.419 – 01:42:47.852
- Nhanh lên! Vâng!
01:42:54.12 – 01:42:57.12
- Vâng!
01:43:04.054 – 01:43:05.954
- Ohh! - Yeah!
01:43:08.354 – 01:43:11.854
- Yeah! Yeah!
01:43:13.388 – 01:43:16.288
Yeee! Yeeee- Hah!
01:43:36.99 – 01:43:38.89
Yeah!
01:44:06.459 – 01:44:10.193
Nhanh lên! NgôÌi xuôìng ðoì!
01:44:12.96 – 01:44:16.093
Aaah! LaÌm ði! Yeah!
01:44:33.295 – 01:44:36.229
Yeah! Yeah!
01:44:51.93 – 01:44:55.131
- Câm miêòng laòi!
01:44:57.131 – 01:44:59.031
ThãÌng khôìn!
01:45:01.164 – 01:45:02.997
Nhanh lên!
01:45:06.565 – 01:45:10.065
- ÐôÌ choì chêìt.
01:45:20.199 – 01:45:22.766
Aaaaah!
01:45:27.3 – 01:45:29.8
- Aaaaah!
01:45:40.901 – 01:45:43.035
MaÌy muôìn cây suìng ðoì, phaÒi không Zed ?
01:45:44.835 – 01:45:46.535
Huh?
01:45:47.601 – 01:45:49.502
Býõìc tõìi vaÌ nhãòt noì lên.
01:45:52.036 – 01:45:54.236
Býõìc tõìi trýõìc. Nhãòt noì lên.
01:45:56.536 – 01:45:59.036
Nhanh lên.
01:46:00.603 – 01:46:04.77
Tao muôìn maÌy nhãòt noì lên, Zed.
01:46:09.07 – 01:46:12.071
- Býõìc sang môòt bên.
01:46:24.372 – 01:46:27.272
Khôìn kiêìp!
01:46:30.105 – 01:46:32.872
- Anh ôÒn chýì?
01:46:34.306 – 01:46:36.273
Không, chaÌng trai aò.
01:46:36.506 – 01:46:39.34
Tôi không khoÒe lãìm ðâu.
01:46:50.607 – 01:46:53.507
- Bây giõÌ thiÌ sao?
01:46:56.007 – 01:46:57.908
Bây giõÌ thiÌ sao aÌ?
01:46:59.242 – 01:47:02.475
- Let me tell you what now.
01:47:02.575 – 01:47:05.508
Tôi seÞ goòi cho cãòp naÌy...
01:47:05.675 – 01:47:08.576
Ðêìn laÌ viêòc õÒ ðây...
01:47:08.676 – 01:47:11.576
Võìi hai caìi kiÌm vaÌ môòt caìi ðeÌn haÌn.
01:47:13.576 – 01:47:16.276
Coì nghe tôi noìi không?
01:47:17.576 – 01:47:20.177
Tôi seÞ không ði võìi anh ðâu!
01:47:20.277 – 01:47:23.177
Tôi sãìp ðãòt caìi ðôÌ côÒ naÌy vaÌo trong caìi ðâÌu ngôìc cuÒa anh.
01:47:26.477 – 01:47:29.31
Tôi muôìn noìi quan hêò giýÞa tôi vaÌ anh ngay luìc naÌy.
01:47:34.378 – 01:47:36.811
ôÌ, Caìi giÌ ngay luìc naÌy.
01:47:38.311 – 01:47:42.212
- Tôi muôìn noìi võìi anh laÌ coì giÌ giýÞa tôi vaÌ anh.
01:47:43.712 – 01:47:46.646
Không coì giÌ caÒ.
01:47:48.212 – 01:47:50.112
Coì chýì.
01:47:53.213 – 01:47:55.113
ViÌ thêì, ta coì biÌnh tiÞnh không?
01:47:56.513 – 01:47:58.647
Vâng, Chuìng ta biÌnh tiÞnh.
01:47:58.947 – 01:48:00.947
- CaÒ hai aÌ.
01:48:02.647 – 01:48:05.548
ÐýÌng noìi võìi ai chuyêòn naÌy.
01:48:07.148 – 01:48:10.581
VêÌ chuyêòn giýÞa tôi, anh...
01:48:10.981 – 01:48:15.282
VaÌ ông Soon- To- Be- Livin The- Rest- Of- His- Short- Ass- Life- Ln- Agonizing- Pain ...
01:48:15.382 – 01:48:17.282
NgýõÌi phaòm tôòi haÞm hiêìp õÒ ðây.
01:48:18.582 – 01:48:21.315
Ðoì không phaÒi laÌ viêòc cuÒa ai khaìc.
01:48:21.482 – 01:48:23.315
Hai laÌ :
01:48:23.482 – 01:48:26.983
Anh phaÒi rõÌi khoÒi thiò trâìn naÌy ngay lâòp týìc.
01:48:28.216 – 01:48:30.183
VaÌ khi anh ðaÞ ði.
01:48:30.283 – 01:48:32.083
HoaÞn laòi.
01:48:32.183 – 01:48:35.083
- hoãòc anh phaÒi ði.
01:48:35.183 – 01:48:38.084
Anh seÞ mâìt moòi quyêÌn lõòi.
01:48:40.017 – 01:48:41.884
GiaÒi quyêìt.
01:48:43.184 – 01:48:45.017
Ðem caìi ðâÌu lýÌa cuÒa anh ra khoÒi ðây.
01:49:11.487 – 01:49:13.654
ôÌ, têò thâòt.
01:49:46.79 – 01:49:49.223
Fabienne!
01:49:50.423 – 01:49:53.323
Fabienne!
01:49:54.557 – 01:49:56.524
Fabienne ! Ði naÌo, em yêu.
01:49:56.724 – 01:50:00.124
- Nhanh lên. Ta câÌn phaÒi ði ngay bây giõÌ. - Em lo quaì.
01:50:00.324 – 01:50:03.624
- Caìi giÌ trong tuìi chuìng ta? - Caìi tuìi khôìn kiêìp; nêìu chuìng ta không taìch ra ngay bây giõÌ, ta seÞ trêÞ taÌu.
01:50:03.724 – 01:50:05.624
- Em õÒ dýõìi nhaÌ. - Moòi viêòc ðêÌu ôÒ phaÒi không?
01:50:05.724 – 01:50:09.625
- Nhanh lên! ÐýÌng noìi luìc naÌy! - Coì phaÒi chuìng ta ðang biò nguy hiêÒm?
01:50:13.259 – 01:50:15.159
Nhanh lên, em yêu!
01:50:17.259 – 01:50:19.626
Anh lâìy xe naÌy õÒ ðâu vâòy?
01:50:19.726 – 01:50:24.26
- Noì không phaÒi laÌ xe maìy, em yêu. MaÌ laÌ trýòc thãng. Ði naÌo. - Xe honda cuÒa em biò sao rôÌi?
01:50:24.46 – 01:50:28.126
Anh xin lôÞi, em yêu, Anh biò ðuòng xe. Em seÞ ði ngay bây giõÌ chýì, please ?
01:50:28.36 – 01:50:30.427
Nhanh lên. Ði naÌo, ði naÌo, ði naÌo.
01:50:35.261 – 01:50:38.561
- Anh biò thýõng aÌ? - Không, không, Coì leÞ anh biò bêÒ muÞi. Không quan troòng ðâu.
01:50:38.661 – 01:50:41.562
Nhanh lên. Lên xe ði. Em yêu, ði naÌo, chuìng ta...
01:50:41.662 – 01:50:44.562
Em yêu, ta câÌn phaÒi ði thôi! Lên xe ði!
01:50:46.362 – 01:50:49.662
- ôÌ, em yêu, anh xin lôÞi. Laòi ðây, laòi ðây.
01:50:49.762 – 01:50:51.663
Anh xin lôÞi. Mmm.
01:50:51.763 – 01:50:55.663
- Anh xin lôÞi - Anh ði lâu quaì, em bãìt ðâÌu caÒm thâìy mêòt moÒi.
01:50:55.763 – 01:50:58.663
Anh không hiêÒu em lo giÌ. Moòi viêòc ðêÌu ôÒn maÌ.
01:50:58.829 – 01:51:00.596
- Em ðiêÒm tâm thêì naÌo? - Ngon lãìm.
01:51:00.763 – 01:51:02.63
Em coì mua ðýõòc baình không?
01:51:02.764 – 01:51:06.63
Hoò không coì loaòi ðoì; nên em mua sýÞa. Anh coì chãìc laÌ anh ôÒn chýì?
01:51:06.764 – 01:51:09.63
TýÌ khi xa em ðêìn giõÌ , không nghi ngõÌ giÌ caÒ.
01:51:09.83 – 01:51:12.93
Môòt ngaÌy cô ðõn trong ðõÌi... Anh seÞ kêÒ cho em nghe tâìt caÒ.
01:51:13.03 – 01:51:14.865
Ta câÌn phaÒi ði. Nhanh lên.
01:51:15.031 – 01:51:17.731
Anh õi, chiêìc xe naÌy cuÒa ai vâòy?
01:51:17.831 – 01:51:20.431
- Noì laÌ chiêìc trýòc thãng, em yêu. - Vâòy trýòc thãng naÌy cuÒa ai?
01:51:20.565 – 01:51:22.431
- CuÒa Zed. - Zed laÌ ai?
01:51:22.565 – 01:51:24.966
Zed chêìt rôÌi, em yêu. Hãìn ðaÞ chêìt.
01:51:41.367 – 01:51:43.567
Anh laÌm phaÒi không!
01:51:43.7 – 01:51:47.268
Anh thýÒ thiòt hãìn, vaÌ Marsellus Wallace không thiìch nhý thêì...
01:51:47.368 – 01:51:49.668
ViÌ không coì ngýõÌi naÌo ngoaòi trýÌ Mrs. Wallace.
01:51:49.768 – 01:51:52.801
- ôÌ, Chuìa õi, laÌm õn. Em không muôìn chêìt. - Anh ðoòc Kinh thaình haÒ, Brett?
01:51:52.901 – 01:51:56.368
- Vâng! - Tôìt, Coì lôìi ði naÌy Em nhõì maÌ.
01:51:56.501 – 01:51:58.569
Sorta thiìch hõòp võìi cõ hôòi naÌy.
01:51:58.702 – 01:52:01.802
Ezekiel 25:17.
01:52:01.935 – 01:52:06.335
Hýõìng ði cuÒa ngýõÌi ngay thãÒng laÌ ngôÒn ngang vây quanh...
01:52:06.469 – 01:52:08.335
Võìi sýò bâìt công cuÒa tiình iìch kyÒ...
01:52:08.469 – 01:52:11.77
- VaÌ sýò taÌn baòo cuÒa nhýÞng keÒ xâìu.
01:52:11.936 – 01:52:16.536
ThâÌn thaình laÌ nhýÞng ngýõÌi coì loÌng nhân ðýìc.
01:52:16.736 – 01:52:19.636
Chãm nom sýìc khoÒe, výõòt qua thung luÞng cuÒa boìng tôìi.
01:52:19.77 – 01:52:22.337
Cho ông ta laÌ sýò thâòt...
01:52:22.437 – 01:52:25.037
VaÌ nhýÞng ngýõÌi tiÌm ra nhýÞng ðýìa treÒ ðaÞ mâìt.
01:52:25.137 – 01:52:29.437
VaÌ seÞ ðaình ðâòp ngýõi võìi sýò baìo thuÌ viÞ ðaòi...
01:52:29.571 – 01:52:31.571
VaÌ sýò týìc giâòn maÞnh liêòt...
01:52:31.737 – 01:52:35.972
NhýÞng ngýõÌi naÌy ðaÞ thýÒ duÌng châìt ðôòc vaÌ haÞm haòi anh em tôi.
01:52:36.238 – 01:52:39.938
VaÌ caìc anh seÞ biêìt Tên tôi laÌ NgaÌi...
01:52:40.105 – 01:52:43.539
Khi tôi sãìp xêìp viêòc baìo thuÌ cuÒa tôi.
01:52:51.673 – 01:52:53.973
Chêìt tiêòt. ôÌ, khôìn kiêìp.
01:52:54.106 – 01:52:56.974
- Coì phaÒi ông ta laÌ baòn anh? - ôÌ, ðôÌ chêìt bâÌm.
01:52:57.107 – 01:52:59.974
Hmm ? Oh. Vincent, Marvin. Marvin, Vincent.
01:53:00.04 – 01:53:02.907
- Tôìt hõn hêìt laÌ baÒo anh ta câm miêòng. Anh ta laÌm tôi ðiên ðâÌu. - Chêìt tiêòt.
01:53:03.04 – 01:53:06.308
Marvin. Marvin ! Tôi seÞ ðâòp noì nêìu tôi laÌ anh.
01:53:06.441 – 01:53:10.508
- Chêìt naÌy, thãÌng khôìn!
01:53:38.743 – 01:53:42.044
Taòi sao không noìi cho chuìng tôi biêìt coì ngýõÌi trong phoÌng tãìm?
01:53:42.344 – 01:53:44.944
Anh nhâÌm rôÌi? Anh quên laÌ coì ngýõÌi õÒ ðoì...
01:53:45.178 – 01:53:46.944
Võìi baÌn tay ðaìng nguyêÌn ruÒa?
01:53:47.178 – 01:53:51.079
Anh coì thâìy cõÞ suìng maÌ hãìn bãìn vaÌo chuìng tôi? Quaì lõìn so võìi anh ta.
01:53:55.979 – 01:53:58.579
Chuìng ta seÞ chêìt.
01:53:58.779 – 01:54:00.545
Tôi biêìt. Chuìng ta thâòt may mãìn.
01:54:00.712 – 01:54:03.713
Không, không, không, không. Ðoì không phaÒi laÌ may mãìn.
01:54:03.846 – 01:54:07.946
- Vâng, coì thêÒ chýì. - Ðây laÌ sýò can thiêòp tuyêòt võÌi.
01:54:08.046 – 01:54:09.946
ANh biêìt sýò can thiêòp tuyêòt võÌi laÌ giÌ không?
01:54:15.914 – 01:54:17.814
Tôi cuÞng nghiÞ nhý vâòy.
01:54:17.947 – 01:54:21.381
ÐiêÌu ðoì coì nghiÞa laÌ Chuìa ðaÞ xuôìng týÌ thiên ðýõÌng vaÌ ngãn caìc viên ðaòn.
01:54:21.547 – 01:54:23.848
Ðuìng vâòy. ÐiêÌu ðoì thâòt chiình xaìc.
01:54:23.982 – 01:54:26.948
Chuìa ðaÞ ði xuôìng týÌ thiên ðaÌng ðêÒ ngãn caÒn nhýÞng viên ðaòn quaìi quyÒ.
01:54:28.148 – 01:54:30.082
Tôi nghiÞ ðoì laÌ thõÌi gian ðêÒ chuìng ra rõÌi khoÒi ðây, Jules.
01:54:30.248 – 01:54:32.582
ÐýÌng laÌm thêì. ÐýÌng ðêÒ tai hoòa ðoì xaÒy ra!
01:54:32.748 – 01:54:36.649
- NhýÞng giÌ výÌa xaÒy ra õÒ ðây laÌ nhýÞng ðiêÌu huyêÌn diêòu ! - Chill. Chuyêòn quaìi ðoì ðaÞ xaÒy ra.
01:54:36.749 – 01:54:39.483
Không ðuìng! Sai rôÌi. Chuyêòn ðoì không hêÌ výÌa xaÒy ra .
01:54:39.649 – 01:54:42.883
Anh coì muôìn tiêìp tuòc tranh luâòn vêÌ thâÌn hoòc trong xe...
01:54:43.049 – 01:54:45.483
Hoãòc trong nhaÌ giam võìi caÒnh saìt?
01:54:45.649 – 01:54:48.05
Chuìng ta nên chêìt ði, anh baòn aò!
01:54:48.184 – 01:54:52.484
Chuyêòn giÌ xaÒy ra õÒ ðây laÌ nhýÞng ðiêÌu huyêÌn diêòu vaÌ tôi muôìn anh châìp nhâòn noì!
01:54:52.684 – 01:54:57.15
Ðýõòc rôÌi, ðoì laÌ ðiêÌu huyêÌn diêòu. Chuìng ta coì thêÒ ði ngay bây giõÌ không?
01:55:04.218 – 01:55:07.618
Ði naÌo, chaÌng trai da maÌu! Nhanh lên! Têò thâòt.
01:55:09.619 – 01:55:11.352
Anh coì bao giõÌ xem chýõng triÌnh cuÒa caÒnh saìt chýa?
01:55:11.519 – 01:55:14.352
Tôi xem coì môòt lâÌn, vaÌ coì vaÌi cõìm õÒ ðoì.
01:55:14.519 – 01:55:18.352
VaÌ hãìn ðaÞ noìi vêÌ cuôòc ðâìu suìng õÒ haÌnh lang võìi gaÞ naÌy, ðuìng không?
01:55:18.519 – 01:55:21.82
Anh ta výÌa thaìo ðaòn ra vaÌ không coì chuyêòn giÌ xaÒy ra. Anh ta không bãìn truìng ai.
01:55:21.92 – 01:55:24.82
Ðýõòc? Ðoì laÌ chuyêòn anh ta vaÌ gaÞ naÌy.
01:55:24.987 – 01:55:28.12
Theo yì tôi, anh biêìt không, noì hay thay ðôÒi nhýng không xaÒy ra.
01:55:28.487 – 01:55:33.154
Anh muôìn chõi võìi ngýõÌi muÌ, anh phaÒi ði võìi sýò chãm soìc, nhýng võìi tôi, mãìt tôi coÌn saìng.
01:55:33.454 – 01:55:36.154
- ÐiêÌu ðoì coì nghiÞa laÌ quaìi giÌ? - Coì nghiÞa laÌ chuyêòn ðoì daÌnh cho tôi.
01:55:36.454 – 01:55:38.988
TýÌ ðây, anh coì thêÒ suy nghiÞ vêÌ tinh thâÌn cuÒa miÌnh.
01:55:39.088 – 01:55:41.154
- Laòy chuìa. ÐôÌ chêìt tiêòt. - ÐýÌng nguyêÌn ruÒa nýÞa.
01:55:41.454 – 01:55:44.455
- Tôi ðaÞ baÒo, ðýÌng laÌm nhý thêì! - NaÌy, taòi sao anh coì haÌnh ðôòng lâòp diò võìi chuìng tôi?
01:55:44.589 – 01:55:47.555
Xem naÌy, tôi ðang noìi vêÌ Marsellus hôm nay... Tôi ðaÞ traÒi qua.
01:55:47.689 – 01:55:50.555
- Sao anh không noìi võìi anh ta laÌ taòi sao thõÌi gian nhý vâòy? - ÐýÌng lo, tôi seÞ noìi.
01:55:50.689 – 01:55:54.656
- VaÌ tôi caì võìi anh 10, 000 dollars laÌ anh ta cýõÌi caìi ngôìc cuÒa anh ta. - Tôi quan tâm nêìu anh ta laÌm.
01:55:54.756 – 01:55:57.756
Marvin, Anh laÌm giÌ võìi tâìt caÒ chuyêòn naÌy?
01:55:57.99 – 01:56:00.123
Thâòm chiì tôi không coì yì kiêìn.
01:56:00.456 – 01:56:04.524
Anh câÌn phaÒi coì yì kiêìn. Anh nghiÞ rãÌng Chuìa ðaÞ xuôìng giuìp... - .
01:56:04.724 – 01:56:06.691
- Võìi moòi chuyêòn quaìi quyÒ ðang xaÒy ra aÌ?
01:56:06.824 – 01:56:08.724
- Aw, têò thâòt! - Aw!
01:56:08.824 – 01:56:11.724
- NaÌy, tôi bãìn vaÌo mãòt Marvin. - Taòi sao anh laÌm nhý thêì?
01:56:11.824 – 01:56:13.724
Tôi chãÒng nghiÞ giÌ hêìt. ChãÒng qua laÌ môòt tai naòn.
01:56:13.824 – 01:56:16.725
- Tôi thâìy vaÌi caìi ðiên khuÌng trong thõÌi giõÌ cuÒa tôi, nhýng chuyêòn naÌy... - Thâòt õìn laònh!
01:56:16.825 – 01:56:19.725
Ðoì laÌ môòt tai naòn. Chuìng tôi chãìc chãìn ðaÞ xem xeìt kyÞ lýõÞng cuì va chaòm hoãòc môòt ðiêÌu giÌ ðoì.
01:56:19.825 – 01:56:21.725
Chiêìc xe chãÒng coì sýò va chaòm naÌo.
01:56:21.825 – 01:56:25.025
Tôi không nghiÞ ðaÞ bãìn vaÌo môòt thãÌng con hoang. Suìng ðaÞ nôÒ.
01:56:25.158 – 01:56:28.626
HaÞy nhiÌn vaÌo tiÌnh traòng hôÞn ðôòn naÌy! Chuìng tôi trên ðýõÌng phôì giýÞa ban ngaÌy!
01:56:28.726 – 01:56:31.526
- Tôi không tin chuyêòn ðoì! - PhaÒi tin chýì, ðôÌ khôìn!
01:56:31.759 – 01:56:34.959
Chuìng ta câÌn phaÒi ðýa chiêìc xe naÌy ra khoÒi ðýõÌng. CaÒnh saìt cho rãÌng nhý laÌ môòt chiêìc xe tãìm maìu.
01:56:35.159 – 01:56:38.094
- Ðýa noì ðêìn nõi thuâòn tiêòn, thêì thôi! - Ðây laÌ Valley, Vincent.
01:56:38.16 – 01:56:40.627
Marsellus cho rãÌng không coì chôÞ naÌo thuâòn tiêòn õÒ Valley.
01:56:40.794 – 01:56:43.66
- Tôìt, Jules, Ðây không phaÒi laÌ thiò trâìn cuÒa tôi! - Têò thâòt!
01:56:43.794 – 01:56:46.66
- Anh ðang laÌm giÌ vâòy? - Ðang goòi cho ðôÌng sýò cuÒa tôi õÒ Toluca Lake.
01:56:46.794 – 01:56:50.161
- Toluca Lake laÌ õÒ ðâu? - Qua ngoòn ðôÌi naÌy, gâÌn Burbank Studios.
01:56:50.295 – 01:56:53.161
Nêìu Jimmie không coì nhaÌ, Tôi không biêìt chuìng ta seÞ laÌm giÌ.
01:56:53.295 – 01:56:56.161
ViÌ tôi không coì ðôÌng sýò naÌo khaìc õÒ 818.
01:56:56.295 – 01:56:59.161
Jimmie, anh ðang laÌm caìch naÌo vâòy? Jules ðây. HaÞy nghe cho kyÞ.
01:56:59.295 – 01:57:03.096
Tôi vaÌ anh em ðang õÒ ngoaÌi xe, vaÌ chuìng ta câÌn phaÒi ðýa noì ra khoÒi ðýõÌng ngay týìc khãìc.
01:57:03.229 – 01:57:03.829
Tôi câÌn sýÒ duòng nhaÌ xe cuÒa anh trong hai giõÌ.
01:57:07.029 – 01:57:09.929
Chuìng ta câÌn phaÒi thýòc sýò kheìo leìo võìi tiÌnh hiÌnh hiêòn taòi cuÒa Jimmie.
01:57:10.029 – 01:57:13.663
Anh ta nhâòn thâìy týìc thiÌ týÌ luìc chuìng ta biò hâìt ra khoÒi cýÒa.
01:57:13.83 – 01:57:16.73
- Nêìu anh ta nhý vâòy, ta phaÒi laÌm giÌ? - Chuìng ta không rõÌi khoÒi chôÞ cho ðêìn khi chuìng ta goòi ðýõòc.
01:57:16.83 – 01:57:19.73
Nhýng tôi không muôìn noì tiÌm chuyêòn ðoì... Jimmie laÌ baòn.
01:57:19.83 – 01:57:22.731
Anh ðýÌng vaÌo nhaÌ baòn anh vaÌ noìi võìi anh ta chuyêòn giÌ.
01:57:22.831 – 01:57:24.731
ChiÒ noìi võìi anh ta laÌ không biò lýÌa gaòt.
01:57:24.831 – 01:57:26.731
Anh ta phâÌn naÌo ðaÞ bay bôÒng trõÒ vêÌ ðoì khi anh ta nhiÌn thâìy Marvin.
01:57:26.831 – 01:57:29.931
HaÞy ðãòt chiình anh vaÌo viò triì cuÒa hãìn Luìc 8:00 saìng, anh ta výÌa thýìc dâòy.
01:57:30.031 – 01:57:31.831
Anh ta không chõÌ ðõòi chuyêòn naÌy.
01:57:31.964 – 01:57:34.832
Chuìng ta câÌn phaÒi nhõì chôÞ naÌy Ai ðang laÌm, ai giuìp ðõÞ.
01:57:34.965 – 01:57:38.832
Nêìu ðôÌng yì coì nghiÞa laÌ tôi câÌn phaÒi nãìm lâìy, anh ta coì thêÒ chiòu ðýòng chuyêòn ðoì.
01:57:39.065 – 01:57:42.899
- Chêìt tiêòt, anh výÌa laÌm giÌ võìi khãn tãìm cuÒa anh ta? - Tôi lau tay cuÒa tôi!
01:57:43.065 – 01:57:45.9
- Anh phaÒi giãòt noì trýõìc tiên! - Anh xem tôi giãòt ðây.
01:57:46.066 – 01:57:49.6
- Tôi thâìy anh chiÒ nhuìng nýõìc thôi. - Tôi ðaÞ giãòt rôÌi. Chuyêòn quaìi naÌy thâòt khoì thoaìt ra.
01:57:49.766 – 01:57:51.666
Coì leÞ nêìu anh ta coì Lava Tôi coì thêÒ laÌm viêòc naÌy tôìt hõn.
01:57:51.766 – 01:57:53.666
Tôi ðaÞ sýÒ duòng xaÌ- Bông anh laÌm.
01:57:53.766 – 01:57:56.667
VaÌ khi tôi giãòt xong, caìi khãn seÞ giôìng nhý caìi vaìy loìt.
01:57:56.767 – 01:57:59.667
Nêìu anh ta ðêìn ðây vaÌ thâìy khãn nhý vâòy thiÌ sao?
01:57:59.767 – 01:58:03.701
Noì trông giôìng nhý sãìp sýÒa truÌm lên ðâÌu!
01:58:03.834 – 01:58:07.134
NhiÌn ðây, tôi không ðe doòa anh hoãòc không giÌ caÒ, ðuìng không?
01:58:07.234 – 01:58:11.735
Anh biêìt tôi tôn troòng anh vaÌ tâìt caÒ. Nhýng ðýÌng ðãòt tôi vaÌo viò triì naÌy, ðýõòc không?
01:58:11.935 – 01:58:14.535
Ðýõòc thôi. Tôìt. Tôìt lãìm.
01:58:14.735 – 01:58:17.635
Yêu câÌu tôi hâìp dâÞn nhý thêì, không thaÌnh vâìn ðêÌ.
01:58:17.735 – 01:58:20.636
HaÞy sýÒ duòng baòn anh. Ði vêÌ phiìa trýõìc. Tôi không chuì yì.
01:58:22.336 – 01:58:25.136
Mmm ! ÐôÌ mãìc diòch, Jimmie !
01:58:25.269 – 01:58:27.236
Môòt ngýõÌi râìt saÌnh soÒi.
01:58:27.436 – 01:58:29.236
Tôi vaÌ Vincent ðýõòc caÒm thâìy haÌi loÌng...
01:58:29.436 – 01:58:31.237
Võìi môòt vaÌi Taster' Choice ðýõòc ðông laònh vaÌ laÌm khô.
01:58:31.37 – 01:58:33.237
Ðuìng không?
01:58:33.37 – 01:58:36.237
VaÌ anh ta xuâìt thân laÌ môòt ngýõÌi saÌnh soÒi.
01:58:36.37 – 01:58:38.537
- Caìi naÌy muÌi viò ra sao? - GiaÒi quyêìt noì nhanh ði, Julie.
01:58:38.637 – 01:58:42.638
- Vâòy laÌ sao? - Tôi không câÌn anh noìi caÌ phê ngon quaì.
01:58:42.738 – 01:58:45.071
Tôi laÌ ngýõÌi mua noì nên tôi biêìt noì ngon nhý thêì naÌo.
01:58:45.271 – 01:58:47.071
Khi Bonnie ði siêu thiò, cô ta ðaÞ mua noì.
01:58:47.271 – 01:58:50.838
Tôi mua loaòi ðãìt tiêÌn bõÒi viÌ khi uôìng, tôi muôìn thýõÒng thýìc noì.
01:58:51.071 – 01:58:54.906
Nhýng anh biêìt bây giõÌ tôi nghiÞ giÌ không? Noì không phaÒi laÌ caÌ phê trong bêìp cuÒa tôi.
01:58:55.072 – 01:58:57.106
MaÌ laÌ môòt thãÌng da maÌu chêìt trong nhaÌ xe cuÒa tôi.
01:58:57.272 – 01:59:00.639
- Jimmie, ðýÌng lo nýÞa... - ÐýÌng noìi võìi tôi chuyêòn giÌ nýÞa. Tôi muôìn hoÒi anh vaÌi câu.
01:59:00.806 – 01:59:02.639
Khi anh tõìi ðây.
01:59:02.806 – 01:59:05.907
Anh coì ghi dâìu hiêòu trýõìc nhaÌ tôi laÌ Nõi câìt giýÞ xaìc tên da ðen không?
01:59:06.007 – 01:59:09.307
- Anh biêìt laÌ tôi không thâìy... - Anh coì ghi dâìu hiêòu trýõìc nhaÌ tôi laÌ...
01:59:09.407 – 01:59:11.307
Nõi câìt giýÞ xaìc tên da ðen không?
01:59:11.407 – 01:59:14.107
Không, tôi không laÌm.
01:59:14.24 – 01:59:17.108
- Anh coì biêìt laÌ taòi sao anh không thâìy dâìu hiêòu ðoì không? - Taòi sao?
01:59:17.241 – 01:59:21.808
BõÒi viÌ noì không coì õÒ ðoì, bõÒi viÌ xaìc tên da ðen không phaÒi laÌ viêòc cuÒa tôi, thêì ðoì!
01:59:21.974 – 01:59:24.841
- Chuìng tôi seÞ không coì nhýÞng tên khôìn kiêìp nhý thêì... - ÐýÌng laÌm nhý vâòy chýì.....
01:59:24.974 – 01:59:29.342
Nêìu Bonnie tiÌm thâìy xaìc chêìt ðoì trong nhaÌ cô ta, thiÌ tôi ðýõòc ly diò rôÌi?
01:59:29.442 – 01:59:32.742
Không côì vâìn cýõìi hoÒi. Không coì thýÒ thaìch ly thân. MaÌ tôi sãìp ðýõòc ly diò.
01:59:32.842 – 01:59:36.075
Ðýõòc chýì? VaÌ tôi không muôìn ly diò!
01:59:36.242 – 01:59:41.143
Anh biêìt chýì, khôìn kiêìp, tôi muôìn giuìp anh, nhýng tôi không muôìn mâìt võò.
01:59:41.276 – 01:59:43.243
Jimmie, Jimmie, Cô ta seÞ không boÒ anh ðâu.
01:59:43.443 – 01:59:47.276
ÐýÌng noìi Jimmie võìi tôi, Jules! Ðýõòc chýì? ÐýÌng noìi Jimmie võìi tôi.
01:59:47.443 – 01:59:51.344
Không coì chuyêòn giÌ anh noìi laÌm tôi quên. Tôi yêu cô âìy. Ðýõòc chýa?
01:59:54.577 – 01:59:59.178
Bây giõÌ nhiÌn ðây, anh nên biêìt rãÌng, cô âìy vêÌ nhaÌ laÌm viêòc khoaÒng môòt tiêìng rýõÞi.
01:59:59.378 – 02:00:02.312
laÌm ca ba õÒ bêònh viêòn.
02:00:02.478 – 02:00:05.478
Anh câÌn phaÒi goòi vaÌi cuì phone? Anh câÌn phaÒi goòi cho vaÌi ngýõÌi?
02:00:05.578 – 02:00:09.478
Sau ðoì, laÌm viêòc, vaÌ ra khoÒi nhaÌ trýõìc khi cô âìy vêÌ.
02:00:09.578 – 02:00:12.479
Ðoì laÌ Kool & the Gang Chuìng ta không muôìn thêì.
02:00:12.579 – 02:00:15.513
Caìi tôi muôìn laÌm laÌ goòi ngýõÌi cuÒa tôi ðêìn mang chuìng ta vaÌo.
02:00:15.613 – 02:00:18.513
Anh muôìn nhý thêì ngay bây giõÌ aÌ!
02:00:18.613 – 02:00:21.814
Tôi seÞ laÌm nhý thêì nêìu Bonnie vêÌ nhaÌ.
02:00:21.914 – 02:00:25.28
Tôi ðôÌng yì nhý thêì, ðýõòc không? Ðiêòn thoaòi trong phoÌng nguÒ. Tôi ðêÌ nghiò anh laÌm ði.
02:00:25.514 – 02:00:28.347
Ðýõòc, goòi cô âìy vêÌ nhaÌ.
02:00:28.514 – 02:00:30.914
Anh nghiÞ cô âìy seÞ laÌm giÌ?
02:00:32.347 – 02:00:34.815
ôÌ, không coì caìi quaìi giÌ laÌm cô ta thay ðôÒi.
02:00:35.015 – 02:00:37.015
Ðoì laÌ câu traÒ lõÌi.
02:00:37.215 – 02:00:40.215
yì tôi anh biêìt chýì, tôi không laÌm. Bao nhiêu? NhiêÌu hay iìt?
02:00:40.315 – 02:00:43.115
Anh ðaình giaì ðuìng nhýÞng yêìu tôì giÌ seÞ buÌng nôÒ...
02:00:43.248 – 02:00:45.116
HoaÌn caÒnh cuÒa Bonnie.
02:00:45.249 – 02:00:49.116
Cô âìy vêÌ nhaÌ sau môòt ngaÌy laÌm viêòc cãng thãÒng, tiÌm thâìy môòt ðaìm cýõìp trong nhaÌ bêìp...
02:00:49.249 – 02:00:51.116
Ðang laÌm môòt ðaìm cýõìp chêìt tiêòt.
02:00:51.249 – 02:00:54.216
Noìi rãÌng : Cô âìy coì bôÒn phâòn phaÒi laÌm giÌ.
02:00:56.45 – 02:00:58.317
Vâng, tôi hiêÒu, Jules.
02:00:58.55 – 02:01:01.017
Tâìt caÒ nhýÞng giÌ tôi ðang laÌm laÌ dýò tiình.
02:01:01.183 – 02:01:04.083
Tôi không muôìn nghe nhýÞng thýì khôìn kiêìp âìy nýÞa!
02:01:04.183 – 02:01:08.084
Caìi tôi muôìn nghe laÌ Anh coì vâìn ðêÌ giÌ, Jules. Tôi laÌ thãÌng khôìn kiêìp.
02:01:08.184 – 02:01:12.218
Sýò laònh leÞo týÌ nhýÞng tên da ðen vaÌ ðõòi kyò binh ðêìn ngay lâòp týìc.
02:01:12.384 – 02:01:15.484
Anh coì vâìn ðêÌ, Jules.
02:01:15.584 – 02:01:17.585
Tôi laÌ thãÌng khôìn kiêìp.
02:01:17.919 – 02:01:22.919
Sýò laònh leÞo týÌ nhýÞng tên da ðen vaÌ ðõòi Wolf ðêìn ngay lâòp týìc.
02:01:23.019 – 02:01:25.319
Anh phaìt tiìn hiêòu cho Wolf?
02:01:25.485 – 02:01:27.585
Oh, anh caÒm thâìy tôìt hõn chýa, thãÌng khôìn?
02:01:27.685 – 02:01:29.986
Têò thâòt, vâng, da ðen!
02:01:30.12 – 02:01:33.12
Ðoì laÌ tâìt caÒ nhýÞng giÌ anh noìi!
02:01:33.32 – 02:01:36.32
- Cô ta thuôòc loaòi cuôÌng loaòn?
02:01:36.52 – 02:01:39.42
- Khi naÌo cô ta ðýõòc hýõÒng?
02:01:39.52 – 02:01:41.521
Mm- Hmm.
02:01:41.721 – 02:01:43.554
Cho tôi biêìt tên ngýõÌi câÌm ðâÌu.
02:01:43.721 – 02:01:45.554
Nõi anh ðaình cuôòc.
02:01:46.721 – 02:01:50.321
- Jules. Mm- Hmm. - Ðýa theÒ ðây.
02:01:50.454 – 02:01:52.355
Vincent.
02:01:57.222 – 02:01:59.055
Jimmie.
02:02:00.255 – 02:02:02.289
Bonnie. Mm- Hmm.
02:02:07.289 – 02:02:10.856
Caìch ðây 30 phuìt. Tôi seÞ õÒ ðoì trong 10 phuìt.
02:02:27.725 – 02:02:30.525
Anh laÌ... Jimmie, phaÒi không? Ðây laÌ nhaÌ anh?
02:02:30.691 – 02:02:34.291
- Ðuìng thêì. - Tôi laÌ Winston Wolf. Tôi xin giaÒi thiìch vâìn ðêÌ.
02:02:34.391 – 02:02:37.292
- Tôìt. Chuìng ta coì ðýõòc môòt ngýõÌi. - ViÌ thêì tôi nghe. Tôi coì thêÒ vaÌo ðýõòc không?
02:02:37.426 – 02:02:39.326
Vâng, xin mõÌi.
02:02:39.459 – 02:02:43.092
Anh phaÒi laÌ Jules. NgýõÌi naÌo ðaÞ laÌm... Vincent.
02:02:43.259 – 02:02:45.526
Quyì viò haÞy xuôìng ðây.
02:02:45.659 – 02:02:48.627
Nêìu tôi hiêÒu ðuìng, ðôÌng hôÌ kêu tiìc tãìc. Ðuìng không, Jimmie ?
02:02:48.727 – 02:02:50.627
100%.
02:02:50.727 – 02:02:54.627
- Bonnie, võò anh vêÌ nhaÌ luìc 9:30 saìng, ðuìng không? - Uh- Huh.
02:02:54.727 – 02:02:59.228
Tôi tin laÌ nêìu cô ta vêÌ nhaÌ vaÌ tiÌm thâìy chuìng ta õÒ ðây, cô âìy seÞ không nhâòn thýìc ðýõòc.
02:02:59.328 – 02:03:03.461
- Cô ta không thêÒ õÒ ðoì. - Cho chuìng ta 40 phuìt ðêÒ tôìng ra khoÒi chiêìc Dodge.
02:03:03.594 – 02:03:07.061
Nêìu anh laÌm cho tôi noìi giÌ, khi tôi noìi chuyêòn ðoì, 3 seÞ ðýõòc nhiêÌu hõn.
02:03:07.161 – 02:03:11.362
Bây giõÌ, anh coì ðýõòc môòt xaìc chêìt trong xe không coì ðâÌu, ðýa tôi ðêìn ðoì.
02:03:19.329 – 02:03:21.196
- Jimmie. - Uh- Huh.
02:03:21.33 – 02:03:24.596
HiÌnh nhý tôi ngýÒi thâìy muÌi caÌ phê ðâu ðây.
02:03:24.73 – 02:03:28.196
- Anh coì thêÒ cho tôi môòt taìch ðýõòc không? - Vâng.
02:03:29.696 – 02:03:32.497
Oh, uh, um, laÌm thêì naÌo anh lâìy ðýõòc noì?
02:03:32.597 – 02:03:35.197
NhiêÌu kem vaÌ nhiêÌu ðýõÌng.
02:03:37.297 – 02:03:40.597
Tôi câÌn biêìt, coì chiêìc xe naÌo không?
02:03:40.697 – 02:03:44.198
Coì khoìi không? Coì nhiêÌu tiêìng ðôòng không? Coì gas trong ðoì không?
02:03:44.332 – 02:03:47.598
- Môòt bên trông thêì naÌo, Xe coì laònh không? - Chãìc không?
02:03:47.765 – 02:03:51.198
ÐýÌng ðýa tôi ra ðýõÌng ðêÒ tôi tiÌm ra ðeÌn thãìng không coì.
02:03:51.365 – 02:03:55.299
- Xa nhý tôi biêìt, Môòt thýì khôìn kiêìp hoaÌn haÒo. - ÐuÒ tôìt rôÌi.
02:03:55.533 – 02:03:57.433
HaÞy trõÒ vaÌo bêìp.
02:04:03.166 – 02:04:06.067
- VaÌo ðây, Mr. Wolf. - Caìm õn, Jimmie.
02:04:10.8 – 02:04:12.667
Mmm.
02:04:13.8 – 02:04:16
Ðýõòc, công viêòc ðâÌu tiên. Thýì hai ðêìn anh.
02:04:16.168 – 02:04:19.001
lâìy caìi xaìc ðãòt vaÌo hoÌm.
02:04:19.201 – 02:04:21.668
Trông nhý nhâòp tiòch vaÌo nhaÌ.
02:04:21.901 – 02:04:25.735
- Chuyêòn ðoì cho tôi biêìt anh coì châìt tâÒy rýÒa. - Vâng. Dýõìi bôÌn rýÒa baìt.
02:04:25.901 – 02:04:29.302
Tôìt. Viêòc maÌ tôi câÌn anh laÌm laÌ lâìy nhýÞng thýì ðaÞ doòn deòp...
02:04:29.436 – 02:04:33.336
VaÌ rýÒa saòch trong xe... Tôi noìi laÌm nhanh, nhanh, nhanh.
02:04:33.502 – 02:04:37.402
VaÌo bãng ghêì sau, hâìt ra hêìt nhýÞng maÒnh oìc vaÌ xýõng soò.
02:04:37.502 – 02:04:40.403
lâìy ra cho hêìt. Lau saòch boòc nêòm ghêì.
02:04:40.503 – 02:04:43.403
Noì không câÌn phaÒi saòch seÞ. Anh ðâu câÌn phaÒi ãn noì.
02:04:43.503 – 02:04:47.737
HaÞy cho ðoì laÌ môòt sýò kiêÒm tra sõ bôò. Caìi anh câÌn giýÞ giÌn thýòc ra laÌ caìi phâÌn hôÞn ðôòn ðoì.
02:04:48.037 – 02:04:52.038
NhýÞng vuÞng maìu ýì ðoòng laòi, anh câÌn phaÒi ngâm nýõìc ðêÒ rýÒa saòch.
02:04:52.238 – 02:04:54.504
Chuìng tôi câÌn khaìm xeìt phoÌng cuÒa anh.
02:04:54.671 – 02:04:57.538
Tôi câÌn mêÌn, chãn bông vaÌ khãn traÒi giýõÌng.
02:04:57.671 – 02:05:01.205
DaÌy vaÌ sâòm maÌu thiÌ tôìt hõn, maÌu trãìng không duÌng ðýõòc.
02:05:01.372 – 02:05:06.572
Chuìng tôi seÞ câÌn nguòy trang ghêì trýõìc, ghêì sau vaÌ vaìn saÌn...
02:05:06.672 – 02:05:08.572
Võìi mêÌn vaÌ chãn bông.
02:05:08.672 – 02:05:12.573
Nêìu caÒnh saìt cho tên chiÒ ðiêÒm vaÌo trong xe, ta seÞ không lâÒn traình ðýõòc.
02:05:12.673 – 02:05:15.506
Nhýng nhiÌn thoaìng qua chiêìc xe seÞ coì veÒ nhý biÌnh thýõÌng.
02:05:15.673 – 02:05:17.606
Jimmie, dâÞn ðýõÌng. Anh em laÌm viêòc ði.
02:05:17.773 – 02:05:19.473
Xin mõÌi seÞ dêÞ chiòu hõn.
02:05:21.106 – 02:05:23.807
- Noìi laòi xem? - Tôi noìi, Xin mõÌi seÞ dêÞ chiòu hõn.
02:05:25.907 – 02:05:29.607
HiêÒu môòt caìch thãÒng thãìn laÌ Tôi không õÒ ðây ðêÒ noìi Xin mõÌi . MaÌ ðêÒ yêu câÌu anh phaÒi laÌm giÌ.
02:05:31.507 – 02:05:34.407
VaÌ nêìu týò baÒo toaÌn laÌ baÒn nãng maÌ anh coì.
02:05:34.508 – 02:05:36.808
ThiÌ tôìt hõn anh phaÒi laÌm vaÌ laÌm noì thâòt nhanh.
02:05:37.108 – 02:05:40.742
Tôi õÒ ðây ðêÒ giuìp ðõÞ. Nêìu sýò giuìp ðõÞ cuÒa tôi không ðýõòc ðaình giaì ðuìng thiÌ thâòt may mãìn.
02:05:40.908 – 02:05:44.308
Không, Mr. Wolf, không nhý thêì ðâu; sýò giuìp ðõÞ cuÒa anh dýìt khoaìt ðýõòc ðaình giaì cao.
02:05:44.408 – 02:05:47.309
Mr. Wolf, nghe ðây. Tôi không coì yì bâìt kiình, ðýõòc chýa? Tôi ngýõÞng môò anh.
02:05:47.409 – 02:05:50.209
Tôi chiÒ không thiìch ngýõÌi naÌo ra lêònh cho tôi.
02:05:50.309 – 02:05:53.309
Nêìu tôi côòc lôìc võìi anh, bõÒi viÌ thõÌi gian laÌ nhân tôì.
02:05:53.409 – 02:05:58.044
Tôi nghiÞ nhanh, noìi nhanh, vaÌ tôi câÌn anh haÌnh ðôòng nhanh nêìu anh muôìn ra khoÒi chuyêòn naÌy.
02:05:58.21 – 02:06:01.444
ViÌ thêì xin mõÌi, võìi sýò ngoòt ngaÌo, haÞy rýÒa saòch chiêìc xe khôìn kiêìp ðoì.
02:06:06.11 – 02:06:09.611
ÐýÌng nhiÌn tôi nhý thêì, ðýõòc không? Tôi caÒm nhâòn ðýõòc caìi nhiÌn cuÒa anh.
02:06:12.478 – 02:06:15.178
Ðoì laÌ 1974 Chevy Nova.
02:06:17.278 – 02:06:19.179
MaÌu xanh laì.
02:06:20.712 – 02:06:23.579
Không coì hôÞn ðôòn bên trong.
02:06:25.812 – 02:06:28.279
Mmm, gâÌn 20 phuìt.
02:06:29.779 – 02:06:31.58
Không thiêìu ai.
02:06:33.747 – 02:06:36.647
Anh ngon laÌnh lãìm, Joe. Caìm õn nhiêÌu.
02:06:37.813 – 02:06:39.713
- Chuìng ta ðêìn nhý thêì naÌo, Jimmie? - Tôìt lãìm.
02:06:39.813 – 02:06:42.848
- Tôi ðýõòc tâìt caÒ õÒ ðây, nhýng, uh.
02:06:43.214 – 02:06:46.448
- Mr. Wolf, Anh câÌn phaÒi hiêÒu moòi viêòc. - Winston, Jimmie, Winston.
02:06:46.614 – 02:06:50.148
Ðýõòc rôÌi. Anh câÌn phaÒi hiêÒu moòi viêòc, uh, Winston.
02:06:50.314 – 02:06:52.148
Uh... Uh, không, Caìm õn.
02:06:52.314 – 02:06:55.315
Uh, ðây laÌ vaÒi lanh tôìt nhâìt õÒ ðây.
02:06:55.449 – 02:06:58.315
VaÌ noì laÌ, uh... Noì laÌ quaÌ cýõìi...
02:06:58.449 – 02:07:00.649
CuÒa chuì Conrad vaÌ diÌ Ginny cuÒa tôi.
02:07:00.782 – 02:07:05.25
- Hoò không õÒ võìi chuìng tôi ngaÌy naÌo. Tôi muôìn giuìp ðõÞ... - ÐêÒ tôi hoÒi anh vaÌi câu.
02:07:05.483 – 02:07:08.316
- Nêìu anh không chuì yì. - Không, không, cýì hoÒi ði.
02:07:09.883 – 02:07:14.783
Chuì Conrad vaÌ diÌ Ginny cuÒa anh, hoò laÌ triêòu phuì phaÒi không?
02:07:15.884 – 02:07:17.784
Không phaÒi.
02:07:17.917 – 02:07:20.384
Tôìt, coÌn chuì Marsellus.
02:07:20.517 – 02:07:23.817
VaÌ tôi khãÒng ðiònh rãÌng nêìu chuì Conrad vaÌ diÌ ...
02:07:23.984 – 02:07:26.418
- Ginny. - Ginny ðaÞ õÒ ðây.
02:07:26.518 – 02:07:30.618
Hoò ðaÞ trang biò cho anh nguyên môòt bôò phoÌng nguÒ.
02:07:30.785 – 02:07:33.785
MaÌ chuì Marsellus cuÒa anh thiÌ haònh phuìc nhiêÌu hõn.
02:07:37.819 – 02:07:41.786
Tôi thiìch gôÞ sôÌi, vaÌ tôi ðaÞ coì trong phoÌng nguÒ cuÒa tôi.
02:07:42.953 – 02:07:44.819
Anh thêì naÌo, Jimmie ?
02:07:46.319 – 02:07:47.953
Anh laÌ môòt ngýõÌi gôÞ sôÌi?
02:07:49.32 – 02:07:51.154
GôÞ sôÌi râìt tôìt.
02:07:56.954 – 02:08:00.755
Tôi seÞ không bao giõÌ tha thýì cho anh trong chuyêòn naÌy.
02:08:00.855 – 02:08:03.288
Ðây laÌ vaÌi sýò hôÞn loaòn, thâòt ghê tõÒm.
02:08:03.455 – 02:08:06.755
Jules, anh coì bao giõÌ nghe triêìt lyì môòt khi coì ngýõÌi thuì nhâòn anh ta sai...
02:08:06.855 – 02:08:09.755
Anh ta tha thýì ngay lâòp týìc cho tâìt caÒ nhýÞng haÌnh vi sai traìi?
02:08:09.855 – 02:08:12.756
Mang caìi thýì chêìt tiêòt ra khoÒi mãòt tôi!
02:08:12.922 – 02:08:15.656
ThãÌng khôìn ðoì noìi rãÌng seÞ không bao giõÌ nhãòt nhýÞng maÒnh soò beì xiìu...
02:08:15.889 – 02:08:19.589
- Trên sýò tiình toaìn cuÒa caìi ðâÌu ngu ngôìc cuÒa anh.
02:08:19.722 – 02:08:23.323
Ngay bây giõÌ tôi laÌ môòt chiêìc xe ðua, vaÌ anh cho tôi maÌu ðoÒ.
02:08:23.49 – 02:08:26.79
Tôi výÌa noìi chuyêòn ðoì râìt nguy hiêÒm.
02:08:26.89 – 02:08:28.79
ChiÒ coì thêì thôi. Tôi coì thêÒ thôÒi lên.
02:08:28.89 – 02:08:30.69
- Oh, anh sãÞn saÌng thôÒi chýa? - Vâng.
02:08:30.823 – 02:08:33.691
Tôìt, tôi laÌ ðaìm mây hiÌnh nâìm khôìn kiêìp, thâòt khôìn kiêìp.
02:08:33.824 – 02:08:36.691
MôÞi lâÌn ngoìn tay tôi sõÌ vaÌo oìc, tôi laòi nghiÞ ðêìn T. N. T.
02:08:36.824 – 02:08:38.691
Tôi laÌ khâÒu suìng thaÌnh Navarone.
02:08:38.824 – 02:08:41.691
Trong viêòc naÌy, tôi laÌm caìi quaìi giÌ õÒ ðãÌng sau?
02:08:41.824 – 02:08:44.992
Anh laÌ thãÌng khôìn kiêìp.
02:08:45.325 – 02:08:47.525
Tôi rýÒa cýÒa sôÒ, vaÌ anh nhãòt maÒnh soò cuÒa gaÞ da maÌu nâÌy!
02:08:57.526 – 02:08:59.426
Môòt công viêòc ngon laÌnh.
02:09:00.66 – 02:09:02.96
Anh coì thêÒ ra khoÒi chuyêòn naÌy chýa.
02:09:03.26 – 02:09:05.56
Tôi không thêÒ tin Ðây laÌ vaÌi chiêìc xe týõng týò.
02:09:05.66 – 02:09:08.961
Ðýõòc, chuìng ta hoaÌn toaÌn không bãìt ðâÌu týÌ nhýÞng thaìm týÒ mõìi vaÌo nghêÌ.
02:09:09.261 – 02:09:12.561
Giai ðoaòn môòt hoaÌn tâìt... Doòn saòch xe... Chuìng ta chuyêÒn sang giai ðoaòn hai:
02:09:12.661 – 02:09:14.561
Doòn saòch caÒ hai anh.
02:09:16.261 – 02:09:17.894
CõÒi quâÌn aìo.
02:09:18.062 – 02:09:21.762
- Tâìt caÒ? - TrâÌn truôÌng.
02:09:21.995 – 02:09:24.928
Nhanh lên quyì viò. Chuìng ta coì gâÌn 15 phuìt...
02:09:25.095 – 02:09:27.995
Trýõìc khi Jimmie côì gãìng trên ðýõÌng laìi xe vaÌo nhaÌ.
02:09:28.095 – 02:09:30.596
ÐôÌ trõÌi ðaình, saìng nay không khiì coì veÒ laònh leÞo.
02:09:30.796 – 02:09:32.696
Anh coì chãìc chãìn ðây laÌ tôìi câÌn thiêìt?
02:09:32.829 – 02:09:35.029
- Anh coì biêìt hai anh giôìng giÌ không? - Caìi giÌ?
02:09:35.196 – 02:09:38.596
Giôìng nhý hai gaÞ výÌa mõìi bõm cãng ðâÌu cuÒa ai ðoì.
02:09:38.729 – 02:09:41.997
CõÒi quâÌn aìo laÌ nhýÞng miêìng gieÒ diình maìu naÌy laÌ tôìi câÌn thiêìt.
02:09:46.497 – 02:09:48.797
Quãng hoò vaÌo trong gioÒ raìc cuÒa Jimmie.
02:09:48.897 – 02:09:53.398
ÐýÌng laÌm nhýÞng viêòc ngu ngôìc, nhý rõÌi khoÒi công viêòc naÌy.
02:09:53.565 – 02:09:57.598
ÐýÌng lo, chuìng ta ðang lâìy noì. Jim, lâìy xaÌ- Bông.
02:09:59.131 – 02:10:01.031
- Vincent. - Ðýõòc rôÌi.
02:10:01.131 – 02:10:04.632
CaÒ hai anh ðaÞ õÒ tiÒnh trýõìc ðây, Tôi chãìc chãìn. Noì ðêìn ðây.
02:10:04.766 – 02:10:07.666
- Chêìt tiêòt! Nýõìc laònh quaì! - Yo! Yo! Yo!
02:10:07.766 – 02:10:10.932
Anh khaì hõn tôi.
02:10:11.032 – 02:10:13.933
- ÐýÌng sõò cuòc xaÌ bông naÌy. Thoa ðêÌu xung quanh.
02:10:14.033 – 02:10:16.867
- ÐêÒ õÒ ðoì môòt iìt. Toìc cuÒa Vincent. - NaÌy, boÒ toìc tôi ra!
02:10:16.967 – 02:10:19.833
- Nhanh lên. LaÌm ði, ðôÌ trõÌi ðaình! LaÌm ði! - Uh, um...
02:10:20.967 – 02:10:22.833
Khãn tãìm.
02:10:33.468 – 02:10:36.569
Anh ðuÒ khô rôÌi. Quãng noì vaÌo ðôìng quâÌn aìo.
02:10:36.702 – 02:10:39.869
HoaÌn haÒo.
02:10:40.002 – 02:10:43.402
HoaÌn toaÌn. Chuìng ta không thêÒ coì kêì hoaòch tôìt hõn.
02:10:43.602 – 02:10:45.469
GaÞ naÌy trông nhý...
02:10:45.602 – 02:10:47.903
Hoò trông giôìng nhý giÌ, Jimmie?
02:10:48.003 – 02:10:51.603
- GaÌ Dorking. Hoò trông giôìng nhý hai con gaÌ.
02:10:51.77 – 02:10:55.07
- Ha- Ha- Ha. Chuìng laÌ quâÌn aìo cuÒa anh, khôìn kiêìp.
02:10:55.203 – 02:10:57.903
Nhanh lên quyì viò. Chuìng ta ðang cýõÌi caìch vaÌo nhaÌ giam cuÒa chuìng ta.
02:10:58.07 – 02:10:59.971
ÐýÌng laÌm cho tôi câÌu xin.
02:11:03.037 – 02:11:06.471
Ðýõòc rôÌi quyì viò, chuìng ta coì nguyên tãìc laÌ con ðýõÌng thãÒng.
02:11:06.671 – 02:11:10.038
Chuìng ta sãìp tõìi môòt nõi goòi cho xe taÒi cuÒa Joe.
02:11:10.238 – 02:11:13.072
Monster Joe vaÌ con gaìi Raquel thiÌ ðôÌng tiÌnh võìi sýò tiêìn thoaìi lýõÞng nan cuÒa chuìng ta.
02:11:13.238 – 02:11:15.038
Nõi ðoì laÌ North hollywood.
02:11:15.172 – 02:11:19.072
Coì vaÌi voÌng xoay vaÌ khuìc quanh õÒ môòt bên, chuìng ta ðang lên Hollywood Way.
02:11:19.238 – 02:11:22.639
Bây giõÌ, tôi seÞ laìi môòt chiêìc xe hý. Jules, anh ði võìi tôi.
02:11:24.039 – 02:11:25.873
Vincent, anh ði theo võìi chiêìc Acura cuÒa tôi.
02:11:26.039 – 02:11:29.873
Bây giõÌ nêìu chuìng ta ði ngang qua con ðýõÌng nhoÒ õÒ John Q. Laws.
02:11:30.039 – 02:11:32.974
- Không ai laÌm giÌ cho tõìi khi tôi laÌm môòt viêòc giÌ ðoì. - Ðuìng thêì.
02:11:33.174 – 02:11:36.007
- Tôi ðaÞ noìi giÌ? - ÐýÌng laÌm giÌ, nêìu không...
02:11:36.174 – 02:11:38.474
- Nêìu không thiÌ sao? - Nêìu không thiÌ anh phaÒi laÌm trýõìc.
02:11:38.574 – 02:11:40.874
Noìi giôìng nhý thâÌn ðôÌng.
02:11:41.074 – 02:11:44.475
Anh thêì naÌo, Lash LaRue? Anh coì thêÒ giýÞ ðoaòn ðýõÌng naÌy êm ðýõòc không ?
02:11:44.608 – 02:11:48.675
Suìng nôÒ. Tôi không biêìt taòi sao. Tôi hýìa võìi anh laÌ tôi biÌnh tiÞnh.
02:11:48.775 – 02:11:51.675
ÐuÒ công bãÌng. Bây giõÌ, tôi laìi thâòt nhanh, viÌ thêì haÞy giýÞ výÞng.
02:11:51.775 – 02:11:54.108
Nêìu mang xe tôi trõÒ laòi bâìt cýì khaìc biêòt hõn laÌ tôi gây ra cho noì.
02:11:54.275 – 02:11:57.109
Monster Joe seÞ sãìp xêìp cho hai caìi xaìc.
02:12:01.009 – 02:12:02.642
Traình ðýõÌng, Rex.
02:12:04.209 – 02:12:06.643
- Chuìng ta biÌnh tiÞnh chýì? - Giôìng nhý chýa hêÌ xaÒy ra.
02:12:06.843 – 02:12:10.51
- Ðýõòc rôÌi. - Anh em, ðây laÌ Raquel.
02:12:10.743 – 02:12:13.143
RôÌi ðây, moòi thýì naÌy tâìt nhiên laÌ cô ta.
02:12:13.277 – 02:12:16.143
ChaÌo. ÐaÞ trang biò giÌ rôÌi?
02:12:16.277 – 02:12:19.678
- Hai gaÞ naÌy chõi boìng chuyêÌn hay môòt thýì giÌ ðoì?
02:12:19.844 – 02:12:22.144
Tôi ðýa cô ta ði ðiêÒm tâm.
02:12:22.278 – 02:12:25.044
Coì leÞ tôi boÒ rõi hai anh. Caìc anh sôìng õÒ ðâu?
02:12:25.144 – 02:12:26.544
- Redondo. - Lnglewood.
02:12:26.678 – 02:12:29.945
Ðoì laÌ ... Ðoì laÌ týõng lai cuÒa caìc anh.
02:12:30.079 – 02:12:32.745
Tôi thâìy... Ði bãÌng taxi.
02:12:32.879 – 02:12:35.779
Ra khoÒi caìi ngu ngôìc ði. Noìi chaÌo buôÒi tôìi ði, Raquel.
02:12:35.945 – 02:12:38.779
- ChaÌo buôÒi tôìi, Raquel. - Tôi seÞ gãòp caìc anh chôÞ naÌy.
02:12:38.979 – 02:12:41.246
ÐýÌng phiêÌn muôòn nheì, mâìy chuì.
02:12:41.38 – 02:12:45.28
Mr. Wolf, tôi chiÒ muôìn noìi võìi anh laÌ thâòt sýò thuì viò khi thâìy anh laÌm viêòc.
02:12:45.38 – 02:12:48.313
Vâng, thâòt chýì. Caìm õn râìt nhiêÌu, Mr. Wolf.
02:12:48.38 – 02:12:50.313
Goòi tôi laÌ Winston.
02:12:52.014 – 02:12:54.881
- Em thâìy ðoì, ngýõÌi ðeòp? Kiình troòng.
02:12:55.014 – 02:12:59.114
- Kiình troòng môòt ngýõÌi baÌy toÒ ðãòc ðiêÒm nhiêÌu tuôÒi hõn. - Anh coì neìt ðãòc sãìc.
02:12:59.214 – 02:13:03.115
- BõÒi viÌ em chiình laÌ neìt ðãòc sãìc, không coì nghiÞa laÌ em coì neìt ðãòc sãìc.
02:13:09.815 – 02:13:12.715
- Muôìn kêu taxi không?
02:13:12.883 – 02:13:17.016
- Tôi seÞ ði ãn ðiêÒm tâm. Ta cuÌng ði chýì?
02:13:17.183 – 02:13:19.949
Ðýõòc thôi.
02:13:24.084 – 02:13:27.05
Tôi không biêìt taòi sao, tôi výÌa nghiÞ anh ta laÌ dân châu Âu hoãòc giÌ ðoì.
02:13:27.25 – 02:13:30.584
- Vâng, anh ta laÌ dân châu Âu cuÞng nhý laÌ dân Anh thôi. - Tôi biêìt chuyêòn ðoì.
02:13:30.75 – 02:13:33.05
- Nhýng coì phaÒi anh ta biÌnh tiÞnh hay laÌ không? - Caìm õn.
02:13:33.15 – 02:13:35.585
HoaÌn toaÌn biÌnh tiÞnh, trong ðiêÌu khiêÒn.
02:13:35.751 – 02:13:39.685
Thâòm chiì không ði vêò sinh nýÞa; Tôi hêìt sýìc ngaòc nhiên.
02:13:39.851 – 02:13:42.285
- Thêm thiòt không?
02:13:42.385 – 02:13:44.285
Không, Tôi không ãn thiòt heo.
02:13:44.385 – 02:13:47.852
- Anh coì phaÒi laÌ Do Thaìi không? - Không, tôi chiÒ không thiìch heo, thêì thôi.
02:13:48.086 – 02:13:50.919
- Taòi sao không? - Heo laÌ con vâòt bâÒn thiÒu.
02:13:51.086 – 02:13:52.986
Tôi không ãn nhýÞng con vâòt bâÒn thiÒu.
02:13:53.086 – 02:13:56.019
Vâng, nhýng thiòt heo coì viò ngon. SýõÌn heo ngon tuyêòt.
02:13:56.186 – 02:13:59.387
Coì thêÒ chuôòt côìng cuÞng coì viò baình ngô, nhýng tôi chýa hêÌ biêìt...
02:13:59.487 – 02:14:01.82
ViÌ tôi seÞ không ãn nhýÞng thýì khôìn kiêìp bâÒn thiÒu.
02:14:02.02 – 02:14:05.32
Con heo ãn nguÒ giÌ cuÞng bâÒn.
02:14:05.42 – 02:14:09.321
Tôi không ãn nhýÞng thýì không coì ðuÒ yì thýìc vêÌ baÌi tiêìt.
02:14:09.421 – 02:14:13.821
- CoÌn choì thiÌ sao? Choì thiÌ coì yì thýìc vêÌ baÌi tiêìt. - Tôi không ãn caÒ thiòt choì nýÞa.
02:14:13.921 – 02:14:17.154
Vâng, nhýng anh coì cho laÌ choì laÌ loaÌi vâòt bâÒn thiÒu không?
02:14:17.254 – 02:14:20.189
Không.
02:14:20.355 – 02:14:22.255
Nhýng chuìng dýìt khoaìt laÌ dõ daìy.
02:14:22.355 – 02:14:26.322
- Nhýng cho thiÌ coì tiình caìch. - ViÌ thêì, ðoì laÌ yêìu tôì cõ baÒn.
02:14:26.489 – 02:14:30.055
Nêìu loaÌi heo coì tiình caìch tôìt hõn, Noì seÒ không ðýõòc cho laÌ bâÒn thiÒu.
02:14:30.189 – 02:14:34.056
- Thâòt chýì? - Chuìng ta noìi chuyêòn say mê vêÌ con heo chêìt tiêòt.
02:14:34.156 – 02:14:38.056
Theo tôi, noì coÌn quyêìn ruÞ gâìp 10 lâÌn hõn Arnold trong phim Green Acres.
02:14:43.857 – 02:14:45.857
Ðuìng ðoì.
02:14:46.057 – 02:14:49.657
Tôìt lãìm. Anh bãìt ðâÌu saìng lên rôÌi ðoì.
02:14:49.757 – 02:14:52.691
Anh ngôÌi ðoì võìi tâìt caÒ chuyêòn hêò troòng.
02:14:52.891 – 02:14:55.092
- Tôi chiÒ ðýõòc ngôÌi ðây, ðang suy nghiÞ. - VêÌ chuyêòn giÌ?
02:14:55.292 – 02:14:58.192
- VêÌ pheìp maÌu maÌ chuìng ta chýìng kiêìn. - Pheìp maÌu anh ðaÞ chýìng kiêìn.
02:14:58.292 – 02:15:01.425
- Tôi ðaÞ chýìng kiêìn môòt sýò kiêòn kyÌ diò. - Pheìp maÌu ra sao, Vincent?
02:15:03.358 – 02:15:06.659
- Môòt viêòc laÌm cuÒa Chuìa. - LaÌ giÌ?
02:15:10.126 – 02:15:13.926
Khi, um, Chuìa taòo ra nhýÞng viêòc coì thêÒ vaÌ không thêÒ.
02:15:15.026 – 02:15:16.927
Nhýng saìng nay...
02:15:17.027 – 02:15:19.727
- Tôi không nghiÞ vêÌ tiình châìt. - NaÌy, Vincent.
02:15:19.86 – 02:15:23.327
NhiÌn ðây, chuyêòn ðoì không thaÌnh vâìn ðêÌ, nhýng anh ðaÞ phân xýÒ sai.
02:15:23.527 – 02:15:28.461
Noì coì thêÒ ðýõòc Chuìa ngãn caÒn nhýÞng viên ðaòn, thay ðôÒi Coke thaÌnh Pepsi, tiÌm thâìy chiÌa khoìa xe cuÒa tôi.
02:15:28.561 – 02:15:31.461
Anh ðýÌng ðaình giaì nhý cãn cýì trên giaì triò.
02:15:31.761 – 02:15:33.995
Bây giõÌ, không biêìt chuìng ta coì kinh nghiêòm giÌ hay không...
02:15:34.161 – 02:15:37.195
ThiÌ chuyêòn coì pheìp maÌu laÌ không quan troòng.
02:15:37.361 – 02:15:41.096
Nhýng noì coì yì nghiÞa giÌ ði nýÞa, tôi caÒm thâìy coì liên quan ðêìn Chuìa.
02:15:41.262 – 02:15:43.096
Chuìa mang ðêìn rãìc rôìi.
02:15:43.262 – 02:15:44.962
Nhýng taòi sao?
02:15:45.062 – 02:15:47.996
Chuyêòn ðoì ðêìn võìi tôi, tôi cuÞng không biêìt taòi sao.
02:15:48.162 – 02:15:51.063
- Nhýng tôi không thêÒ trõÒ vêÌ nguÒ. - Anh laÌ ngýõÌi ðýìng ðãìn.
02:15:51.163 – 02:15:53.063
Anh thâòt sýò ðang nghiÞ vêÌ viêòc thanh toaìn cho xong.
02:15:53.163 – 02:15:55.863
- Cho cuôòc sôìng? Thâòt dýìt khoaìt. - Vâng.
02:15:55.963 – 02:15:59.197
Chêìt tiêòt. Anh seÞ laÌm giÌ sau ðoì?
02:16:00.531 – 02:16:04.831
Tôi seÞ ðýõòc ngôÌi ðây thýõÒng ngoaòn.
02:16:04.931 – 02:16:08.331
ÐâÌu tiên tôi seÞ giaÒi thoaìt Marsellus trong trýõÌng hõòp naÌy.
02:16:08.564 – 02:16:11.464
Sau ðoì, cõ baÒn laÌ tôi seÞ ði bôò trên traìi ðâìt naÌy.
02:16:11.832 – 02:16:15.132
- Ði bôò trên traìi ðâìt nghiÞa laÌ giÌ? - Giôìng nhý Caine trong Kung Fu .
02:16:15.232 – 02:16:18.132
Ði bôò týÌ nõi naÌy ðêìn nõi khaìc, gãòp moòi ngýõÌi, phiêu lýu maòo hiêÒm.
02:16:18.265 – 02:16:20.432
VaÌ anh coì yì ðiònh ði bôò trên traìi ðâìt trong bao lâu?
02:16:20.532 – 02:16:23.933
- Cho ðêìn khi Chuìa ðãòt tôi vaÌo nõi naÌo Chuìa muôìn. - Nêìu Chuìa không laÌm thêì thiÌ sao?
02:16:24.033 – 02:16:28.933
- Nêìu maÞi maÞi laÌ nhý vâòy thiÌ tôi seÞ ði bôò maÞi maÞi, - Vâòy anh quyêìt ðiònh ði lang thang.
02:16:29.033 – 02:16:32.4
Tôi seÞ nhý Jules, Vincent. Không hõn không keìm.
02:16:32.8 – 02:16:34.467
Không, Jules, Anh quyêìt ðiònh ði lang thang.
02:16:34.867 – 02:16:37.934
Just like all those pieces of shit out there who beg for change, Giôìng nhý moòi thýì ngoaÌi ðoì.
02:16:38.167 – 02:16:41.001
NgýõÌi maÌ nguÒ trong tuìi ðaÌn baÌ, ãn nhýÞng giÌ tôi výìt ra xa.
02:16:41.167 – 02:16:44.067
Hoò ðýõòc ðãòt tên nhý thêì, Jules. Noì ðýõòc goòi laÌ lang thang.
02:16:44.201 – 02:16:47.802
VaÌ không coì viêòc laÌm, môòt nõi cý truì hoãòc laÌ ngýõÌi chãm soìc hõòp phaìp.
02:16:47.968 – 02:16:49.868
Anh seÞ thaÌnh môòt keÒ lang thang khôìn kiêìp.
02:16:49.968 – 02:16:52.868
NhiÌn ðây baòn, ðây laÌ chôÞ tôi vaÌ anh bâìt ðôÌng.
02:16:52.968 – 02:16:55.768
NaÌy cô beì! Cho thêm caÌ phê!
02:16:55.868 – 02:17:00.203
Jules, NhiÌn ðây, chuyêòn giÌ xaÒy ra saìng nay vâòy anh baòn, tôi công nhâòn laÌ khaìc thýõÌng.
02:17:00.303 – 02:17:03.303
- Nhýng nýõìc õÒ trong rýõòu, tôi... - Tâìt caÒ hiÌnh daìng vaÌ kiìch thýõìc, Vincent.
02:17:03.503 – 02:17:06.503
- ÐýÌng noìi võìi tôi nhý thêì, anh baòn - Nêìu câu traÒ lõÌi cuÒa tôi laÌm anh sõò.
02:17:06.836 – 02:17:09.27
Sau ðoì anh seÞ ngýÌng hoÒi nhýÞng câu ruÌng rõòn.
02:17:12.237 – 02:17:14.137
Tôi seÞ nãìm lâìy chuyêòn ðoì.
02:17:17.07 – 02:17:20.838
ÐêÒ tôi hoÒi anh vaÌi thýì.
02:17:20.971 – 02:17:22.971
Khi anh giaÒi quyêìt chuyêòn naÌy? Khi anh ngôÌi ðây ãn baình nýõìng?
02:17:23.138 – 02:17:27.038
Vâng. Tôi ðang ngôÌi ðây, ãn baình nýõìng vaÌ uôìng caÌ phê.
02:17:27.138 – 02:17:29.038
Xem laòi nhýÞng viêòc bâìt ngõÌ xaÒy ra trong ðâÌu.
02:17:29.138 – 02:17:32.839
Khi tôi nghiêòn rýõòu ðêìn nôÞi chiÒ thâìy môòt iìt saìng suÒa.
02:17:32.972 – 02:17:35.972
Têò thâòt. Tiêìp tuòc ði.
02:17:48.207 – 02:17:51.073
- Em yêu anh, Pumpkin. - Anh yêu em, honey Bunny.
02:17:52.674 – 02:17:55.474
- Moòi ngýõÌi biÌnh tiÞnh! Ðây laÌ môòt vuò cýõìp!
02:17:55.674 – 02:18:00.508
Không ai ðýõòc cýÒ ðôòng, vaÌ tôi seÞ laÌm viêòc võìi týÌng ngýõÌi!
02:18:00.641 – 02:18:04.042
- NgôÌi yên ðoì! - Phuòc vuò nãÌm xuôìng saÌn!
02:18:04.209 – 02:18:07.142
Choì chêìt! NgôÌi xuôìng!
02:18:07.309 – 02:18:12.009
Ðýa baÌ ta vaÌo phoÌng ðiêòn thoaòi ðêìm týÌ 1 ðêìn 10!
02:18:12.175 – 02:18:16.61
- Mâìy tên MêÞ kia, ra khoÒi bêìp nhanh lên! - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
02:18:16.743 – 02:18:19.91
MaÌy laÌm caìi quaìi giÌ thêì, thãÌng choì chêìt? NãÌm xuôìng!
02:18:20.043 – 02:18:22.343
- NgôÌi xuôìng! - Neìm mâìy caìi tuìi trýõìc!
02:18:22.543 – 02:18:24.943
- Di chuyêÒn nhanh lên! Nhanh!
02:18:25.143 – 02:18:27.344
- Nhanh lên! Khôìn kiêìp.
02:18:27.377 – 02:18:30.344
NãÌm xuôìng saÌn mau!
02:18:30.544 – 02:18:32.344
Ông nôòi! NãÌm xuôìng!
02:18:32.444 – 02:18:35.844
Tôi laÌ quaÒn lyì õÒ ðây, không coì vâìn ðêÌ giÌ. Tâìt caÒ không coì giÌ.
02:18:35.977 – 02:18:38.845
- Ông sãìp coì vâìn ðêÌ rôÌi ðoì? - Không, thýa ông, Tôi không coì.
02:18:38.978 – 02:18:42.878
Suy nghiÞ cuÒa ông cho biêìt ông sãìp gây ra vâìn ðêÌ cho tôi ðoì!
02:18:43.045 – 02:18:47.545
- Anh nghiÞ ta laÌ anh huÌng õÒ ðây, Honey Bunny. - Ðýõòc, chiÒ xýÒ hãìn thôi!
02:18:47.945 – 02:18:49.579
- Tôi không phaÒi laÌ anh huÌng.
02:18:49.946 – 02:18:52.879
- Tôi chiÒ laÌ quaÒn lyì cuÒa tiêòm caÌ phê naÌy thôi. - NãÌm xuôìng!
02:18:53.079 – 02:18:54.513
NhaÌ haÌng cuÒa chuìng ta!
02:18:54.779 – 02:18:57.613
- Anh lâìy bâìt cýì thýì giÌ anh muôìn.
02:18:57.779 – 02:18:59.614
- Ông noìi võìi khaìch haÌng ði. - Vâng.
02:18:59.78 – 02:19:02.88
Ông noìi võìi hoò biÌnh tiÞnh vaÌ ðêÒ moòi thýì qua môòt bên.
02:19:03.014 – 02:19:04.914
- Ông hiêÒu không? - Vâng!
02:19:07.247 – 02:19:09.014
Moòi ngýõÌi nghe ðây.
02:19:09.114 – 02:19:11.048
BiÌnh tiÞnh vaÌ hõòp taìc.
02:19:11.215 – 02:19:14.115
VaÌ chuyêòn naÌy seÞ qua trong vaÌi phuìt!
02:19:14.215 – 02:19:16.115
NãÌm xuôìng! Xong rôÌi.
02:19:28.549 – 02:19:31.949
Ðýõòc, ngay bây giõÌ, moòi ngýõÌi seÞ ði voÌng qua vaÌ quyên goìp vaÌo tuìi xaìch naÌy!
02:19:32.149 – 02:19:35.45
Không noìi nýÞa, chiÒ neìm ðôÌ vaÌo tuìi naÌy thôi! Ðýõòc chýa?
02:19:35.583 – 02:19:37.683
Tôi noìi, moòi ngýõÌi nghe roÞ chýa?
02:19:38.05 – 02:19:40.75
Tôìt! Ngay bây giõÌ, bãìt ðâÌu ði!
02:19:41.05 – 02:19:44.418
Tuìi ðây. BoÒ xuôìng. BoÒ vaÌo tuìi.
02:19:44.551 – 02:19:47.451
- BoÒ vaÌo trong tuìi naÌy! - Tôi không coì giÌ caÒ.
02:19:47.551 – 02:19:49.384
BoÒ vaÌo tuìi.
02:19:49.551 – 02:19:52.384
CoÌn chõÌ giÌ nýÞa? BoÒ vaÌo trong tuìi.
02:19:52.584 – 02:19:55.452
laura. Laura. TiêÌn boa. BoÒ vaÌo trong tuìi.
02:19:55.585 – 02:19:57.585
- Caìi ðiêòn thoaòi kia? - Vâng.
02:19:57.819 – 02:19:59.719
BoÒ vaÌo trong tuìi.
02:20:01.419 – 02:20:04.785
Saòch seÞ, ngãn nãìp, boÒ vaÌo ðoì. Ngay bây giõÌ nãÌm xuôìng saÌn mau.
02:20:04.885 – 02:20:07.32
BoÒ vaÌo trong tuìi. BoÒ vaÌo trong tuìi.
02:20:19.587 – 02:20:21.421
BoÒ vaÌo trong tuìi.
02:20:36.622 – 02:20:39.488
- TrýõÌng hõòp naÌy thiÌ sao? - ChuÒ tôi laÌ môòt tiêòm giãòt uÒi.
02:20:39.622 – 02:20:42.123
- Anh laÌm trong tiêòm giãòt uÒi cuÒa ông ta? - Khi ông ta muôìn saòch.
02:20:42.323 – 02:20:44.756
- hoaÌn toaÌn giôìng môòt công viêòc khôìn kiêìp. - BuôÌn cýõÌi, Tôi nghiÞ nhý moòi viêòc týõng týò.
02:20:44.923 – 02:20:47.823
- MõÒ ra. - Tôi không thêÒ laÌm ðýõòc.
02:20:49.923 – 02:20:52.324
- Tôi không nghe anh ðâu. - Không, laÌm ði.
02:20:53.424 – 02:20:55.624
Ðang xaÒy ra chuyêòn giÌ vâòy?
02:20:55.757 – 02:20:59.224
- Trông nhý chuìng ta coì ðýõòc môòt ðôòi viên dân phoÌng õÒ ðây. - Bãìn vaÌo mãòt hãìn!
02:20:59.457 – 02:21:03.058
Tôi không thiìch laÌm võÞ caìi tôi cuÒa anh, nhýng ðây không phaÒi laÌ lâÌn ðâÌu tiên coì môòt cây suìng chiÒa ngay vaÌo tôi.
02:21:03.225 – 02:21:06.458
- Nêìu anh không ðêÒ tay lên baÌn, Noì seÞ laÌ lâÌn cuôìi cuÌng cuÒa anh. - Châìm dýìt nguyên nhân moòi vâìn ðêÌ!
02:21:06.591 – 02:21:09.391
Anh seÞ laÌm cho chuìng tôi biò giêìt! ðýa hoò nhýÞng giÌ hoò muôìn ðêÒ hoò ði khoÒi nõi ðây!
02:21:09.525 – 02:21:13.592
Câm hoòng laòi, ông mâòp! Ðây không phaÒi laÌ chuyêòn cuÒa ông!
02:21:13.792 – 02:21:15.892
BiÌnh tiÞnh, honey Bunny, biÌnh tiÞnh.
02:21:16.192 – 02:21:18.192
Không coì vâìn ðêÌ. Anh seÞ ðiêÌu khiêÒn ðýõòc noì.
02:21:19.792 – 02:21:21.692
Bây giõÌ, Tao ðêìm ðêìn ba.
02:21:23.426 – 02:21:27.293
Nêìu maÌy không mõÒ noì ra, Tao seÞ bãìn vaÌo mãòt maÌy.
02:21:31.627 – 02:21:33.493
Ðýõòc chýa?
02:21:36.761 – 02:21:38.628
Môòt.
02:21:40.561 – 02:21:42.928
Hai.
02:21:43.228 – 02:21:45.161
Ba. - Ðýõòc rôÌi, Ringo.
02:21:45.361 – 02:21:47.329
Anh thãìng.
02:21:47.462 – 02:21:49.362
Noì laÌ cuÒa anh.
02:21:53.462 – 02:21:56.162
- MõÒ noì ra.
02:21:59.963 – 02:22:02.163
NaÌy, Noì laÌ caìi giÌ vâòy?
02:22:02.296 – 02:22:04.496
Caìi giÌ vâòy?
02:22:04.663 – 02:22:07.196
Coì phaÒi tôi nghiÞ noì laÌ giÌ?
02:22:07.43 – 02:22:09.897
Mm- Hmm.
02:22:11.697 – 02:22:13.631
Tuyêòt võÌi.
02:22:13.831 – 02:22:16.297
Khôìn kiêìp, noì laÌ giÌ vâòy?
02:22:17.897 – 02:22:20.798
ÐêÒ anh ta ði! ÐêÒ anh ta ði!
02:22:20.898 – 02:22:23.798
- ÐêÒ anh ta ði!, hoãòc tao seÞ giêìt maÌy! - Noìi võìi con choì caìi biÌnh tiÞnh ði.
02:22:23.898 – 02:22:26.798
- Noìi, Choì caìi, haÞy biÌnh tiÞnh! Noìi, Choì caìi, haÞy biÌnh tiÞnh! - BiÌnh tiÞnh! BiÌnh tiÞnh!
02:22:26.898 – 02:22:29.598
- Noìi võìi noì biÌnh tiÞnh! - MaÌy sãìp chêìt rôÌi, thãÌng khôìn!
02:22:29.732 – 02:22:32.533
- Noìi võìi noì biÌnh tiÞnh! - BiÌnh tiÞnh, honey Bunny!
02:22:32.633 – 02:22:34.399
- ÐêÒ anh ta ði! - BiÌnh tiÞnh, honey Bunny!
02:22:34.533 – 02:22:37.399
- Bây giõÌ, hýìa võìi cô ta moòi viêòc seÞ ôÒn! - Tôi hýìa!
02:22:37.533 – 02:22:39.399
- BaÒo cô ta býõìc xuôìng! - Býõìc xuôìng, honey Bunny!
02:22:39.566 – 02:22:41.466
- Cho tôi biêìt tên cô ta. - Yolanda.
02:22:41.566 – 02:22:44.867
Ðýõòc rôÌi, bây giõÌ, Yolanda, Chuìng tôi seÞ không laÌm chuyêòn giÌ ngôìc ðâu, ðýõòc chýa?
02:22:45.034 – 02:22:47.934
- ÐýÌng laÌm biò thýõng anh âìy! - Không ai laÌm biò thýõng môòt ai caÒ!
02:22:48.034 – 02:22:51.467
Chuìng tôi coì ba câu hoÒi nhoÒ õÒ ðây. Fonzie thiìch giÌ?
02:22:51.667 – 02:22:55.268
- Nhanh lên, Yolanda ! Fonzie thiìch giÌ? - Anh ta biÌnh tiÞnh.
02:22:55.435 – 02:22:57.335
- Vâòy laÌ sao? - BiÌnh tiÞnh.
02:22:57.435 – 02:23:00.201
VaÌ chuìng ta seÞ nhý vâòy.
02:23:00.301 – 02:23:02.168
Chuìng ta seÞ biÌnh tiÞnh.
02:23:02.301 – 02:23:06.969
Bây giõÌ, Ringo, Tao ðêìm ðêìn ba.
02:23:07.269 – 02:23:09.269
VaÌ khi tao ðêìm sôì ba.
02:23:09.402 – 02:23:12.302
Tao muôìn maÌy haÞy ði võìi suìng cuÒa maÌy.
02:23:12.436 – 02:23:15.802
Ðãòt loÌng baÌn tay lên baÌn vaÌ ngôÌi xuôìng.
02:23:16.937 – 02:23:18.903
VaÌ khi maÌy laÌm chuyêòn ðoì.
02:23:19.037 – 02:23:20.97
MaÌy phaÒi biÌnh tiÞnh .
02:23:21.337 – 02:23:23.47
SãÞn saÌng chýa?
02:23:23.637 – 02:23:25.637
Môòt.
02:23:25.803 – 02:23:27.904
Hai.
02:23:28.038 – 02:23:29.904
Ba.
02:23:36.904 – 02:23:39.905
- Ðýõòc, ðêÒ anh ta ði ngay! - Yolanda !
02:23:40.105 – 02:23:43.605
Tao nghiÞ maÌy seÞ biÌnh tiÞnh. Bây giõÌ, khi maÌy la heìt noì coì laÌm cho maÌy noìng naÒy.
02:23:43.805 – 02:23:45.805
Khi tao trõÒ nên noìng naÒy, Tao seÞ sõò .
02:23:45.972 – 02:23:49.772
Khi trõÒ nên sõò, thiÌ caìi khôìn kiêìp ðoì seÞ bãìn.
02:23:51.54 – 02:23:54.973
ChiÒ biêìt laÌ, maÌy laÌm biò thýõng anh âìy, maÌy seÞ chêìt.
02:23:55.14 – 02:23:58.54
Well, chuyêòn ðoì trông nhý hoaÌn caÒnh.
02:23:58.74 – 02:24:00.506
Nhýng tao không muôìn thêì.
02:24:00.673 – 02:24:02.574
VaÌ maÌy cuÞng không muôìn thêì .
02:24:02.674 – 02:24:05.374
VaÌ õÒ ðây, dýìt khoaìt Ringo cuÞng không muôìn thêì.
02:24:05.474 – 02:24:07.474
ViÌ thêì, haÞy nhiÌn vaÌo nhýÞng giÌ maÌ chuìng ta coì thêÒ laÌm.
02:24:09.907 – 02:24:13.008
Bây... Ðây laÌ viò triì cuÒa anh.
02:24:13.308 – 02:24:16.942
BiÌnh thýõÌng caÒ hai ngýõÌi seÞ chêìt nhý con gaÌ nýõìng.
02:24:17.108 – 02:24:20.575
Nhýng maÌy ðaÞ ðêÒ xaÒy ra chuyêòn naÌy. Trong khi tao ðang õÒ trong thõÌi kyÌ quaì ðôò.
02:24:20.742 – 02:24:23.643
VaÌ tao không muôìn giêìt maÌy, Tao muôìn giuìp maÌy.
02:24:23.743 – 02:24:27.643
Nhýng tao không thêÒ ðýa maÌy caìi cãòp naÌy, bõÒi viÌ noì không phaÒi cuÒa tao.
02:24:27.743 – 02:24:30.609
Hõn nýÞa, tao coì nhiêÌu hõn caìi cãòp naÌy vaÌo saìng nay...
02:24:30.709 – 02:24:33.609
Ðýa tay qua khoÒi ðâÌu.
02:24:33.709 – 02:24:35.51
- Vincent!
02:24:35.71 – 02:24:38.544
- BiÌnh tiÞnh! Yolanda, BiÌnh tiÞnh em yêu. - TrõÒ laòi!
02:24:38.71 – 02:24:41.31
GiýÞ biÌnh tiÞnh! Chuìng tôi vâÞn coÌn noìi chuyêòn.
02:24:41.477 – 02:24:45.51
- Nhanh lên. ChiÒa suìng vaÌo tao. ChiÒa suìng vaÌo tao. Anh laòi ðoì ði.
02:24:45.71 – 02:24:47.611
Bây giõÌ, Vincent, anh výÌa mõìi treo trõÒ laòi...
02:24:47.811 – 02:24:49.645
VaÌ ðýÌng laÌm caìi quaìi giÌ caÒ.
02:24:49.811 – 02:24:51.645
BaÒo cô ta vâÞn biÌnh tiÞnh.
02:24:51.811 – 02:24:54.645
- GiýÞ biÌnh tiÞnh, honey Bunny. - Chuìng ta laÌm thêì naÌo, em yêu?
02:24:56.145 – 02:24:58.712
Tôi... Tôi câÌn ði vêò sinh.
02:24:58.946 – 02:25:00.779
Tôi muôìn vêÌ nhaÌ.
02:25:00.879 – 02:25:04.379
Ði ðêìn ðoì, em yêu. Tôi týò haÌo viÌ anh. VaÌ RingocuÞng týò haÌo viÌ anh.
02:25:04.579 – 02:25:07.479
Chuyêòn ðoì hâÌu nhý ðaÞ qua. Noìi võìi cô ta anh týò haÌo viÌ cô ta.
02:25:07.579 – 02:25:10.813
- Anh týò haÌo viÌ em, honey Bunny. - Em yêu anh.
02:25:10.947 – 02:25:13.98
- Anh cuÞng yêu em nýÞa, honey Bunny. - Bây giõÌ.
02:25:14.18 – 02:25:18.013
Tôi muôìn anh ði ðêìn caìi tuìi vaÌ tiÌm caìi viì cuÒa tôi.
02:25:20.714 – 02:25:24.581
- Coì môòt caìi phaÒi không? - Noì laÌ môòt caìi coì ghi Bad Motherfucker.
02:25:38.915 – 02:25:41.415
Ðây rôÌi. Ðoì laÌ Bad Motherfucker cuÒa tôi.
02:25:41.615 – 02:25:44.516
MõÒ noì ra. Lâìy tiêÌn ra ngoaÌi.
02:25:49.716 – 02:25:51.716
Ðêìm noì.
02:25:58.117 – 02:26:00.551
õÒ ðoì coì bao nhiêu?
02:26:02.617 – 02:26:04.485
GâÌn 1,500 dollars.
02:26:04.618 – 02:26:07.652
Ðýõòc, boÒ noì vaÌo tuìi aìo cuÒa anh. Noì laÌ cuÒa anh.
02:26:07.885 – 02:26:10.885
Bây giõÌ, giaÒi quyêìt nhýÞng caìi viì vaÌ ðãng kyì.
02:26:11.085 – 02:26:13.085
Noì ðaÞ laÌm cho viêòc naÌy thaÌnh công võìi môòt iìt ðiêÒm.
02:26:13.218 – 02:26:17.086
Jules, anh cho hêìt 1,500 dollars, vaÌ tôi seÞ bãìn anh ta, theo nguyên tãìc chung.
02:26:17.219 – 02:26:20.619
Không, Yolanda ! Yolanda ! anh ta không laÌm caìi viêòc khôìn kiêìp ðoì ðâu!
02:26:20.786 – 02:26:22.786
Vince, câm miêòng laòi!
02:26:22.919 – 02:26:26.787
- Câm môÌm! - Nhanh lên, Yolanda. õÒ laòi võìi tôi, em yêu.
02:26:26.887 – 02:26:29.787
Bây giõÌ, tôi không cho hãìn giÌ hêìt, Vincent.
02:26:29.887 – 02:26:31.687
Tôi ðang mua vaÌi thýì võìi tiêÌn cuÒa tôi.
02:26:33.02 – 02:26:36.02
- Muôìn biêìt tôi ðang mua giÌ haÒ, Ringo ? - Mua giÌ?
02:26:36.254 – 02:26:40.921
Cuôòc sôìng cuÒa anh. Tôi ðýa anh sôì tiêÌn naÌy viÌ thêì tôi không giêìt anh.
02:26:41.121 – 02:26:43.721
Anh ðoòc The Bible chýa, Ringo?
02:26:44.921 – 02:26:46.821
Không thýõÌng xuyên, không.
02:26:46.921 – 02:26:49.222
Ðýõòc, coì lôìi ði naÌy, tôi coì nhõì.
02:26:48.611 – 02:26:52.139
Ezekiel 25:17.
02:26:52.215 – 02:26:55.048
"NhýÞng phâÌn tôìt ðeòp cuÒa môòt ngýõÌi biò bao quanh...
02:26:55.118 – 02:26:57.052
bõÒi loÌng iìch kyÒ...
02:26:57.12 – 02:26:59.054
vaÌ sýò ðôòc aìc cuÒa con quyÒ.
02:26:59.122 – 02:27:02.49
CâÌu chuìa cho hãìn, võìi danh nghiÞa cuÒa týÌ thiêòn vaÌ loÌng tôìt,
02:27:02.56 – 02:27:04.994
xua tan sýò yêìu ðuôìi qua thung luÞng boìng ðêm,
02:27:05.062 – 02:27:09.158
khi hãìn ta thýòc thuò laÌ ngýõÌi baÒo vêò nhýÞng ngýõÌi anh vaÌ tiÌm kiêìm nhýÞng ðýìa treÒ mâìt tiìch.
02:27:09.233 – 02:27:13.534
VaÌ tôi seÞ ðaình thãÒng xuôìng ðâìy võìi tâìt caÒ sýò giâòn dýÞ...
02:27:13.605 – 02:27:16.665
nhýÞng keÒ daìm ðâÌu ðôòc nhýÞng ngýõÌi anh em cuÒa tôi.
02:27:16.742 – 02:27:19.768
VaÌ anh seÞ biêìt tôi chiình laÌ Chuìa têÒ...
02:27:19.845 – 02:27:23.407
khi công lyì traÒ thuÌ cuÒa tôi ðýõòc thýòc thi."
02:27:24.484 – 02:27:26.918
Tôi ðaÞ noìi nhýÞng caìi ðâìy haÌng nãm trõÌi,
02:27:26.986 – 02:27:30.149
vaÌ nêìu anh nghe ðýõòc, ðoì chiình laÌ anh ðâìy.
02:27:30.223 – 02:27:33.158
Tôi chýa bao giõÌ quaì bâòn tâm vêÌ yì nghiÞa cuÒa noì.
02:27:33.226 – 02:27:36.162
Cýì ðõn giaÒn ðâìy laÌ mâìy lõÌi cuÒa môòt tên maìu laònh noìi võìi môòt keÒ khaìc...
02:27:36.23 – 02:27:38.664
trýõìc khi cho hãìn nhai môòt viên keòo ðôÌng.
02:27:38.732 – 02:27:42.168
Nhýng coì vaÌi thýì tôi nhiÌn thâìy saìng nay vaÌ chuìng laÌm tôi suy nghiÞ 2 lâÌn.
02:27:42.236 – 02:27:45.172
Thâìy ðâìy, bây giõÌ tôi ðang nghiÞ coì thêÒ noì coì nghiÞa...
02:27:45.24 – 02:27:50.109
anh laÌ keÒ xâìu, vaÌ tôi laÌ ngýõÌi tôìt,
02:27:50.178 – 02:27:53.113
vaÌ NgaÌi 9-millimet ðây, ông ta laÌ ngýõÌi baÒo vêò...
02:27:53.181 – 02:27:56.743
cho ngýõÌi tôìt trong thung luÞng boìng ðêm.
02:27:56.819 – 02:27:58.753
Hoãòc noì coì thêÒ laÌ...
02:27:58.821 – 02:28:02.257
anh laÌ keÒ tôìt, vaÌ tôi laÌ ngýõÌi baÒo vêò.
02:28:02.325 – 02:28:06.261
VaÌ ðoì chiình laÌ môòt thêì giõìi ðôòc aìc vaÌ iìch kyÒ.
02:28:06.329 – 02:28:08.594
Tôi thiìch caìi ðâìy.
02:28:08.665 – 02:28:11.566
Nhýng ðoì không phaÒi sýò thâòt.
02:28:11.635 – 02:28:13.5
Sýò thâòt laÌ,
02:28:14.571 – 02:28:16.505
anh laÌ keÒ yêìu...
02:28:17.908 – 02:28:21.31
vaÌ tôi laÌ baòo chuìa ðôòc aìc.
02:28:22.714 – 02:28:24.648
Nhýng tôi ðang côì, Ringo.
02:28:25.917 – 02:28:28.852
Tôi ðang côì hêìt sýìc...
02:28:28.92 – 02:28:31.185
ðêÒ trõÒ thaÌnh ngýõÌi baÒo vêò.
02:28:46.506 – 02:28:48.44
Ði.
02:29:06.128 – 02:29:08.562
Coì leÞ chuìng ta nên ði bây giõÌ.
02:29:08.63 – 02:29:11.565
yì kiêìn hay ðâìy.