SUBS.is
with subtitles
//

The Dark Knight (2008) Hebrew subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Dark Knight
2008
The.Dark.Knight.Prologue.2008.720p.Blu-ray.x264-SIF.srt
00007.srt
The.Dark.Knight.srt
The.Dark.Knight.2008.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG.srt
Subtitles
Subtitle content
00007.srt
00:00:00.992 – 00:00:08.291
:י"ע העימשמ ןרכנוסו םגרות Qsubs ו-naflai תווצמ WorkBook, subbie
00:00:10 – 00:00:16.074
-= www.OpenSubtitles.org =-
00:00:36.944 – 00:00:45.286
- ל פ א ה ר י ב א ה -
00:00:49.874 – 00:00:57.256
:י"ע העימשמ ןרכנוסו םגרות Qsubs ו-naflai תווצמ WorkBook, subbie
00:00:58.508 – 00:01:01.636
# הנהמ הייפצ #
00:01:45.262 – 00:01:46.554
.תאז השענ ואוב ,היישילש
00:01:46.555 – 00:01:48.014
?הז והז ?םירוחב השולש
00:01:48.015 – 00:01:50.35
.גגה לע םיאצמנ םירוחב ינש .קלח לבקמ דחא לכ
00:01:50.351 – 00:01:51.643
.םיקלח השימח .קיפסמ שי
00:01:51.644 – 00:01:54.103
תא חכשת לא .םיקלח השיש .דושה תא ןנכתש רוחבה
00:01:54.104 – 00:01:56.522
תבשל לוכי אוהש ול הארנ ?קלח לבקל תאז לכבו
00:01:56.523 – 00:01:58.375
עודמ עדוי ינא .רקו'גה ותוא םינכמ
00:01:58.651 – 00:01:59.859
?רקו'גה ותוא םינכמ עודמ זא
00:01:59.86 – 00:02:01.986
.רפאתמ אוהש יתעמש ?רפאתמ-
00:02:01.987 – 00:02:04.173
.םישנא דיחפהל ידכ ,ןכ .המחלמ יעבצ ,עדוי התא
00:02:16.402 – 00:02:18.545
!הטמל םישאר ,הלעמל םיידי
00:02:20.114 – 00:02:22.841
,הלעמל םיידי ,יתרמא !הטמל םישאר
00:02:23.075 – 00:02:25.677
,רבח ,המידק .ףסכ איצוהל יתאב
00:02:26.286 – 00:02:27.763
.הלעמל םיידי ,יתרמא !אל-
00:02:28.038 – 00:02:29.681
.הטקשה הקעזאה העיגמ הנה
00:02:30.499 – 00:02:31.749
.תכלוה איה הנהו
00:02:31.75 – 00:02:33.06
.הטמל םישאר
00:02:33.127 – 00:02:36.295
.תללוצ תא ,תינשבוד ,הז והז .הטמל
00:02:36.296 – 00:02:38.315
.הטמל םש יראשית ,יתרמא !יב עגפת לא-
00:02:38.882 – 00:02:41.902
,הרטשמל גייח אל הז ,קיחצמ .יטרפ רפסמל אלא
00:02:42.136 – 00:02:44.029
?היעב הווהמ הז .ןאכ יתמייס ,אל-
00:02:53.313 – 00:02:54.79
!הפצרה לע !הפצרה לע
00:02:56.567 – 00:02:58.043
.הטמל ראשיהל ,יתרמא
00:03:02.656 – 00:03:07.678
והשמ ושעתש םיצור אל ונחנא .םכייחב זוחאלמ ץוח ,םכידי םע
00:03:16.169 – 00:03:18.355
!הפצרה לע !הפצרה לע וראשית
00:03:18.422 – 00:03:22.192
!זוזי אל דחא ףאש !הפצרה לע !דחא ףא
00:03:42.07 – 00:03:44.423
גשומ םכל שי ?םיבנוג םתא יממ
00:03:44.531 – 00:03:46.073
.םיתמ ךירבחו התא
00:03:46.074 – 00:03:47.592
?ןוכנ ,הנקורתה ולש תינסחמה
00:03:50.912 – 00:03:52.097
?...המ
00:04:00.338 – 00:04:02.065
?רופסל תדמל הפיא
00:04:04.926 – 00:04:07.237
םיטוחב רבוחמ קסעה לכ .טלוו 000,5 לש המצועב
00:04:07.262 – 00:04:09.388
?הזכ רבד השוע קנב הזיא .היפאמה לש קנב-
00:04:09.389 – 00:04:11.807
רקו'גהש חינמ ינא .םירמואש יפכ ףרוטמ
00:04:11.808 – 00:04:12.767
?הקעזאה שיא הפיא
00:04:12.768 – 00:04:15.287
ותוא גורהל יל רמא סובה .םייסמ אוהש עגרב
00:04:15.604 – 00:04:16.997
?ןוכנ ,תוחפ דחא קלח
00:04:17.856 – 00:04:20.274
.המוד והשמ יל רמא אוה ,קיחצמ
00:04:20.275 – 00:04:21.71
?המ אוה !אל ,אל
00:04:33.58 – 00:04:35.039
.ףסכ הברה הז
00:04:35.04 – 00:04:36.832
,םכח ךכ-לכ הזה רקו'גה םא
00:04:36.833 – 00:04:38.643
ונל ןגראמ היה אוה .רתוי לודג בכר
00:04:40.128 – 00:04:44.274
גורהל ךל רמא יאדוו רקו'גה .ףסכה תא סימענש עגרב יתוא
00:04:44.966 – 00:04:48.361
.אל ,אל ,אל .סובוטואה גהנ תא גרוה ינא
00:04:49.429 – 00:04:50.697
?סובוטואה גהנ
00:04:52.599 – 00:04:54.075
?סובוטוא גהנ הזיא
00:04:58.355 – 00:05:00.331
.ומייתסה םידומילה .זוזל ןמזה עיגה
00:05:00.357 – 00:05:02.417
אל הזה רוחבה ?המ ,םוקל ןווכתמ
00:05:03.568 – 00:05:04.836
.ףסכ הברה הז
00:05:08.573 – 00:05:10.341
?םירוחבה ראשל הרק המ
00:05:17.791 – 00:05:19.309
?המ ,םכח התאש בשוח
00:05:20.627 – 00:05:22.437
...ךיתוריש תא רכשש רוחבה
00:05:23.088 – 00:05:24.814
.רבדה ותוא תא ךל השעי
00:05:26.299 – 00:05:28.735
.םיכרע ויה וזה ריעב םיעשופל
00:05:29.177 – 00:05:31.946
.דובכ ,תוניגה
00:05:32.263 – 00:05:34.949
.ךמצעב טבה ?ןימאמ התא המב
00:05:35.1 – 00:05:36.642
!?ןימאמ התא המב
00:05:36.643 – 00:05:40.83
אלש המש ןימאמ ינא ...ל ךתוא ךפוה ,ךתוא גרוה
00:05:43.149 – 00:05:44.876
.רתוי הנושמ
00:06:26.567 – 00:06:29.736
,ריעה שאר ינודא .ריעה תא תוקנל ךתחטבה לשב תרחבנ
00:06:29.737 – 00:06:32.114
?ליחתת יתמ .יתלחתה רבכש ןימאמ ינא-
00:06:32.115 – 00:06:35.534
,הזה "ןמטאב" לבא ,םיעשופ דיחפמ ,ליעומ אוהש ונעמש
00:06:35.535 – 00:06:37.202
!אל ,רמוא ינא לבא
00:06:37.203 – 00:06:38.662
.הלילה אל
00:06:38.663 – 00:06:39.996
?תולפת תונומאב ןימאמ התא
00:06:39.997 – 00:06:42.833
וטולב הכזתש יוכיס רתוי שי .ותוא שוגפת רשאמ
00:06:42.834 – 00:06:43.959
.ןוכנ אל טושפ הז
00:06:43.96 – 00:06:47.003
הקלחמב ונישנאש יל רמאנ .ןורתפל םיבורק םירומח םיעשפל
00:06:47.004 – 00:06:49.273
התאש רמוא ריעה שאר .ןמטאב לש ותדיכלל בורק
00:06:49.799 – 00:06:52.235
!תמדקתמ הריקחה
00:06:52.26 – 00:06:54.511
.ךורא תובוחרה יוקינ ךילהת
00:06:54.512 – 00:06:57.073
...ל יתבייחתה ילש ןייפמקב
00:07:01.185 – 00:07:03.395
בוש תוארל ןווכתמ התא ?חקפמ ,ךתשא תא
00:07:03.396 – 00:07:05.831
תכלל הכירצ תייהש יתבשח .תישלב ,ךמא לע חיגשהל
00:07:06.19 – 00:07:07.959
.םילוחה תיבל התוא יתרזחה
00:07:08.734 – 00:07:10.044
.רעטצמ ינא
00:07:10.903 – 00:07:12.296
?עיפוה אל ןיידע
00:07:12.363 – 00:07:13.839
.ךכ ךשמיי הזש הווקמ
00:07:14.574 – 00:07:16.741
םלוכל ריכזהל בהוא ינא .הלעמל םש אוהש
00:07:16.742 – 00:07:18.034
?אובי אלש המל
00:07:18.035 – 00:07:19.345
...הווקתב
00:07:20.454 – 00:07:21.806
.קוסע אוהש ןוויכמ
00:07:38.556 – 00:07:41.283
.םיבלכ ונל שיש הביסה תאז
00:07:44.478 – 00:07:46.914
!תכלל יל ונת השקבב !יתוא וררחש השקבב
00:07:47.94 – 00:07:50.126
ךלש םימסה המ הארת !ילש תוחוקלל ושע
00:07:50.943 – 00:07:52.336
.רהזיה ,הנוק
00:07:52.611 – 00:07:55.548
ילש רמוחהש ךל יתרמא .תומוקמל ךתוא חקיי
00:07:56.032 – 00:07:59.034
ויהי ולאש יתרמא אל םלועמ .עיגהל הצרת םהילא תומוקמ
00:07:59.035 – 00:08:01.804
...ילש קסעה ...םיעובק תוחוקל
00:08:01.829 – 00:08:04.807
?ךייניעב ןח אצומ אל .רחא והשיממ תונקל לוכי התא
00:08:05.583 – 00:08:08.018
ריאשה ןמטאבש החנהב .ונממ תונקל והשימ
00:08:11.672 – 00:08:14.817
!םיבער ילש םיבלכה
00:08:19.221 – 00:08:22.032
.דחא םדא קר התאש לבח
00:08:30.399 – 00:08:31.583
.אוה אל הז
00:08:50.044 – 00:08:51.353
.םירבדמ ונחנא וישכע
00:08:59.803 – 00:09:02.531
- הבוגת רסוח -
00:09:05.142 – 00:09:06.285
- הלהבה -
00:10:19.883 – 00:10:21.777
.בוש םכתא הארא אלש
00:10:21.802 – 00:10:24.446
.ךל רוזעל םיסנמ ונחנא !הרזעל קוקז אל ינא-
00:10:24.638 – 00:10:26.18
.ךכ הארנ אל הז
00:10:26.181 – 00:10:29.826
?תוכזה תא ךל קינעמ המ ?יניבו ךניב לדבהה המ
00:10:30.06 – 00:10:32.162
.יקוה ינגמ שבול אל ינא
00:10:40.57 – 00:10:42.923
.וינפ תא ףושחל ךישממ אוה
00:10:47.869 – 00:10:49.763
?רופיאה ירוחאמ ריתסמ אוה המ
00:10:58.046 – 00:11:00.273
לבקל רשפא ,םישנא ?השקבב ,תוקד המכ
00:11:03.093 – 00:11:05.32
.אוה בוש ?םירחאה ימ
00:11:05.554 – 00:11:07.238
.םיפסונ ךרע-ירסח המכ
00:11:08.223 – 00:11:09.89
.ךל יתאבהש םינמוסמ תורטש הפ שי
00:11:09.891 – 00:11:12.535
םהב ונק ילש םישלבה .תועובש ךשמב םימס
00:11:12.644 – 00:11:15.288
.היפאמה לש קנב דוע היה הז .רפסמב ישימחה
00:11:15.355 – 00:11:18.166
.ןמוסמ ףסכ הפ ונאצמו .לועפל ןמזה עיגה-
00:11:18.275 – 00:11:20.651
דירוהל ךרטצנ .תינמז וב םלוכ תא
00:11:20.652 – 00:11:22.295
.מ"מי יתווצ לש יוביג םע
00:11:22.362 – 00:11:24.214
?הזה רקו'גה יבגל המו
00:11:24.239 – 00:11:27.324
?הלוכ היפאמה וא דחא שיא .תוכחל לוכי אוה
00:11:27.325 – 00:11:29.761
,ךכ לע עמשי שדחה יזוחמה עבותה םא .ברועמ תויהל הצרי אוה
00:11:29.786 – 00:11:30.995
?וב חטוב התא
00:11:30.996 – 00:11:32.454
.ץוחב ותוא ריאשהל השק היהי
00:11:32.455 – 00:11:35.308
.ךומכ ןשקע אוה
00:11:49.014 – 00:11:51.866
"ןייוו תוישעת" - הרוסא הסינכה ,יטרפ חטש -
00:12:19.627 – 00:12:22.355
ומייתסישכ דמחנ היהי .ןייוו תזוחאב םיצופישה
00:12:22.964 – 00:12:25.358
...זואהטנפב ןושיל אל-מ רובעת
00:12:25.633 – 00:12:27.402
.הזוחאב ןושיל אל-ל
00:12:27.427 – 00:12:29.32
התאש םעפ לכב ,ךמצע תא רפות
00:12:29.888 – 00:12:31.43
.יארונ ןגאלב השוע התא
00:12:31.431 – 00:12:34.2
.ילש תויועטהמ דמול ינא ךכ ,ןכ
00:12:34.517 – 00:12:36.995
רומא התא ,ךכ םא .וישכע דע החמומ תויהל
00:12:39.772 – 00:12:41.94
.ידמ דבכ ...ילש ןוירשה
00:12:41.941 – 00:12:44.502
...תויהל ךירצ ינא .רתוי ריהמ תויהל ךירצ ינא
00:12:44.527 – 00:12:46.504
סקופ ןודאש חוטב ינא .בויחב הנעיי
00:12:47.53 – 00:12:50.007
?רמנ ךתוא ךשנ .בלכ היה הז-
00:12:50.491 – 00:12:52.26
.לודג בלכ היה הז
00:12:53.953 – 00:12:56.622
,הלילב לומתא םינייקח דוע ויה .םח קשנ םע ,דרפלא
00:12:56.623 – 00:12:58.975
םתוא קיסעת אלש המל ?עובשה ףוסב חונתו
00:12:59.167 – 00:13:02.562
רשאכ יתנווכ התייה קוידב אל וז
00:13:02.587 – 00:13:04.463
הצור ינאש יתרמא .םישנאב הארשה ררועל
00:13:04.464 – 00:13:07.316
.עדוי ינא .םירפתשמ םיניינעה
00:13:07.592 – 00:13:09.485
.שדחה יזוחמה עבותה תא האר
00:13:10.72 – 00:13:12.488
.בורקמ ...לכתסמ ינא
00:13:12.889 – 00:13:14.448
.וילע ךומסל רשפא םא תעדל יילע
00:13:15.099 – 00:13:18.703
ולש יפואב ןיינעתמ התא ?ולש יתרבחה לגעמב וא
00:13:22.982 – 00:13:25.334
הייחב ברעתמ אל ינא .ל'צייר לש םייטרפה
00:13:26.903 – 00:13:29.404
תבקע אלש הווקמ ינא .ילש השפוחה םויב יירחא
00:13:29.405 – 00:13:30.923
.יושע יתייה ,חקול תייה םא
00:13:33.409 – 00:13:35.368
.ןייוו ןודא ,ךיתולובג תא עד
00:13:35.369 – 00:13:38.556
.תולובג ןיא ןמטאבל
00:13:38.664 – 00:13:40.182
.ינודא ,שי ךל ךא
00:13:40.291 – 00:13:41.791
.םהב בשחתהל לוכי יניא
00:13:41.792 – 00:13:44.336
?םהב לקתת וב םויב הרקי המו
00:13:44.337 – 00:13:47.273
התא המכ עדוי ינא ,ןכבו ."ךל יתרמא" ,דיגהל בהוא
00:13:47.381 – 00:13:50.359
,ןייוו ןודא ,הזה םויב .תאז רמול הצרא אל ינא וליפא
00:13:50.843 – 00:13:52.069
.הארנה לככ
00:13:59.227 – 00:14:00.995
.םירבח ,רוחיאה לע רעטצמ
00:14:04.899 – 00:14:07.233
?תייה ןכיה ?יתוא ףילחהל תדחפ-
00:14:07.234 – 00:14:09.545
תעדוי ינא ,יווראה .הפ-לעב רופיסה תא
00:14:09.737 – 00:14:11.505
.םינגוה תויהל ךרטצנ ,ךכ םא
00:14:12.531 – 00:14:14.741
.ליבומ ינא ,ץע .ךלש הלוכ ,ילפ
00:14:14.742 – 00:14:17.035
עבטמ ליטהל הצור התא ?ליבוי ימ טילחהל ידכ
00:14:17.036 – 00:14:18.596
.ילש אבא לש לזמה עבטמ הז
00:14:18.746 – 00:14:20.622
,ינורכז בטימל .ותוכזב היה ךתיא ןושארה טיידה
00:14:20.623 – 00:14:22.808
הזכ רבד הריתומ יתייה אל .לרוגה ידיב
00:14:23.959 – 00:14:25.311
.אל ינא םג
00:14:26.045 – 00:14:27.313
.ימצע לש לרוגה תא עבוק ינא
00:14:28.464 – 00:14:29.69
.םוקל םלוכ
00:14:30.007 – 00:14:32.151
.לירפ טפושה דובכ
00:14:32.885 – 00:14:35.678
רומא יזוחמה עבותהש יתבשח .ריעה שאר םע ףלוג קחשל
00:14:35.679 – 00:14:37.055
,30:13-ב החיתפה תטבח
00:14:37.056 – 00:14:39.45
סינכהל ידכ ןמז רתוהו יד .ילאס ,םלוע רסאמל ךתוא
00:14:39.642 – 00:14:40.934
ינוקלאפ ןיימרקשכ "םייהקרא"-ל חלשנ
00:14:40.935 – 00:14:43.579
בדנתה יאדוו והשימ ."החפשמ"ה תא להנל
00:14:45.272 – 00:14:47.124
?םויה ןאכ אצמנ הזה שיאה םאה
00:14:49.11 – 00:14:50.961
?השקבב ,ותוא תוהזל לכות
00:14:51.07 – 00:14:52.671
.הצעומ רבח ,תחצינ
00:14:54.782 – 00:14:56.133
.ינא הז
00:14:58.077 – 00:15:01.096
,העובשב הרהצה יל תתנ
00:15:01.121 – 00:15:04.058
,ינוראמ רוטבלאס ,הזה שיאהש
00:15:04.083 – 00:15:06.042
לש שדחה השאר אוה .ינוקלאפ עשפה תחפשמ
00:15:06.043 – 00:15:08.479
?ינוראמ .לזאזעל ריעש אוה
00:15:08.629 – 00:15:10.397
.ןוגראה לש חומה ינא
00:15:11.423 – 00:15:12.549
!רדס
00:15:12.55 – 00:15:14.884
.ןיועכ דעל סחייתהל תושר שקבמ ?ןיוע- .תנתינ תושר-
00:15:14.885 – 00:15:16.153
!ןיוע הז המ ךל הארא
00:15:21.85 – 00:15:24.727
,מ"מ 28 רטוק ,ןמחפ יביס .ןיס תרצות
00:15:24.728 – 00:15:26.521
גורהל הצור התא םא ,ינוראמ רמ ,רוביצ דבוע
00:15:26.522 – 00:15:28.457
תונקל ךל ץילממ ינא .ב"הרא תרצות חדקא
00:15:29.733 – 00:15:30.918
.ןאכמ ותוא וחק
00:15:30.943 – 00:15:32.628
.יתמייס אל ,ודובכ ,לבא
00:15:35.948 – 00:15:39.033
ינוראמל חדקאה תא ךיישל לכונ אל ,ותוא םישאהל לכונ אלש ךכ
00:15:39.034 – 00:15:42.37
גורהל םיסנמ םהש הדבועה לבא .ונתיאמ םידחופ םהש השוריפ ךתוא
00:15:42.371 – 00:15:43.931
תאש חמש ינא .ל'צייר ,הצורמ ךכ-לכ
00:15:44.581 – 00:15:45.748
.רדסב ינא ,בגא ךרד
00:15:45.749 – 00:15:47.458
,יווראה ,ךייחב .יזוחמה עבותה התא
00:15:47.459 – 00:15:50.312
,ךב תוריל םיסנמ אל םא .ךירצש ומכ ךתדובע תא עצבמ ךניא
00:15:50.587 – 00:15:51.73
...עדוי התא
00:15:51.839 – 00:15:54.983
עזעוזמ התאש רמול לוכי התא .םויהל דובעל קיספהלו
00:15:55.384 – 00:15:58.654
םע שגפנ ינא .לוכי אל ינא .םירומח םיעשפל הקלחמה שאר
00:15:58.679 – 00:15:59.762
?ןודרוג םי'ג
00:15:59.763 – 00:16:02.658
.דמחנ תויהל הסנ ,רבח אוה
00:16:12.526 – 00:16:14.545
.תינלטק תינמי ךל שיש יתעמש
00:16:18.448 – 00:16:20.384
.ךכ הזמ קמחתה לאסש לבח
00:16:20.576 – 00:16:23.971
םהש אוה היפאמב בוטה רבדה .תופסונ תויונמדזה םיקפסמ דימת
00:16:30.002 – 00:16:31.812
.הנירקל ופשחנש תורטש
00:16:32.796 – 00:16:35.357
.הרטשמה ליבשב יתרקוי תצק ?הרזע םכל התייה
00:16:35.591 – 00:16:38.134
.תויונכוס רפסמ םע הלועפ ונפתיש .ןודרוג ,יד-
00:16:38.135 – 00:16:39.343
.ותוא שוגפל הצור ינא
00:16:39.344 – 00:16:42.989
תא רוצעל איה תימשרה הארוהה ."ןמטאב" םשב עודיה קוחה ערופ
00:16:43.473 – 00:16:45.433
רוקרזה יבגל המו ?ח"פמה ןיינב גג לעש
00:16:45.434 – 00:16:50.539
,יוקל דויצ םע היעב ךל שי םא .הקוזחתה יארחאל תונפל ךילע
00:16:51.732 – 00:16:54.066
לכ אלכל יתסנכה ,םה'תוגב עודי םיפסכ ןיבלמ
00:16:54.067 – 00:16:56.336
החילצמ ןיידע היפאמה לבא .הלש םיפסכה תא ץיפהל
00:16:56.695 – 00:16:58.922
...ךרבחו התא
00:16:59.281 – 00:17:02.241
םיסנמ םתאו שדח ןויער לע םתבשח .םהלש הפרותה תדוקנב עוגפל
00:17:02.242 – 00:17:03.927
.םהלש םיקנראה .ץימא הז
00:17:05.662 – 00:17:07.139
?קסעל יתוא וסינכת
00:17:07.164 – 00:17:10.666
םישנא תוחפש לככ וזה ריעב .רתוי חוטב עצבמה ךכ ,והשמ םיעדוי
00:17:10.667 – 00:17:13.21
ייניעב ןח אצומ אל ,ןודרוג .ךלשמ תדחוימ הדיחי ךל שיש
00:17:13.211 – 00:17:16.13
האלמ איהש ייניעב ןח אצומ אלו ."םירטוש תוריקח"ב יתרקחש םירטושב
00:17:16.131 – 00:17:18.674
דובעל ךירצ יתייה םא ,תרקחש םירטוש םע
00:17:18.675 – 00:17:20.61
.דבל דבוע יתייה
00:17:21.303 – 00:17:23.345
,יטילופ ןורתיל הכוז יניא .טסילאידיא יתויה לשב
00:17:23.346 – 00:17:25.574
יתלוכי בטימכ תושעל יילע .יל שיש המ םע
00:17:29.144 – 00:17:32.789
יווצ ינממ שקבמ התא ...םיקנב השימחל לוקיעו שופיח
00:17:33.231 – 00:17:35.125
יל תולגל ילבמ ?םישפחמ ונחנא המ
00:17:36.151 – 00:17:38.336
.םיקנבה תומש תא ךל תתל לכוא
00:17:38.778 – 00:17:39.963
.הלחתה תאז ,ןכבו
00:17:41.323 – 00:17:43.55
,םיווצה תא ךל גישא .ךתונמאנ תא הצור ינא לבא
00:17:43.7 – 00:17:45.385
.יתוא ענכשל תוסנל ךירצ ךניא
00:17:45.702 – 00:17:47.595
התאש םיעדוי ונלוכ .םה'תוג לש ןבלה ריבאה
00:17:48.663 – 00:17:49.788
...בוט ,ןכ
00:17:49.789 – 00:17:52.058
רחא םש יל היהש יתעמש .םירומח םיעשפל הקלחמב
00:17:52.751 – 00:17:54.102
.גשומ יל ןיא
00:17:55.253 – 00:17:59.173
"תוקזחא א.ס.ל" ,ןיסב .תצרמנ החימצ תגציימ
00:17:59.174 – 00:18:02.736
"ןייוו תוישעת" םע הלועפ ףותיש .יתמצוע היהי
00:18:03.595 – 00:18:04.863
,ואל רמ ,ןכבו
00:18:06.097 – 00:18:08.116
ירבח רתי םשב רבדמ ינא ,םילהנמה תצעומ
00:18:09.309 – 00:18:12.245
,ןייוו רמ םשבו .ונתושגרתה תא עיבמו
00:18:16.941 – 00:18:21.254
ןרקס ןייוו רמש עדוי ינא ,ינודא ...ולש תונמאנה ןרק יבגל
00:18:21.363 – 00:18:23.447
.ךיבמ הז ,תונכב לבא
00:18:23.448 – 00:18:25.884
,סיר רמ ,הקידבל גאדת התא
00:18:26.242 – 00:18:28.052
.ןייוו סורב יבגל גאדא ינאו
00:18:28.703 – 00:18:29.888
.עצוב הז
00:18:30.789 – 00:18:32.265
.םיקיודמ םירפסמה
00:18:32.29 – 00:18:33.433
.בוש םתוא קודב
00:18:33.958 – 00:18:36.644
תונמאנה ןרקש הצרנ אל ?ןוכנ ,הלילח ןקורתת
00:18:39.714 – 00:18:41.441
?ךורא הליל דוע
00:18:41.549 – 00:18:43.467
הזה הלועפה ףותיש .ךלש ןויער היה
00:18:43.468 – 00:18:44.861
.ותוא ובהא םיצעויה
00:18:45.22 – 00:18:46.678
.ענכושמ אל ינא לבא
00:18:46.679 – 00:18:50.45
החמצ ואל לש הרבחה .הנש ידמ %8-ב
00:18:50.475 – 00:18:53.185
,דעותמ אל ולש תוסנכהה םירזת
00:18:53.186 – 00:18:56.456
.יקוח אל אוהש וליפא ןכתיי .הקסעה תא לטב ,רדסב-
00:18:57.774 – 00:18:59.042
.תעדי רבכ
00:18:59.651 – 00:19:01.753
הצצהל קוקז יתייה טושפ .םהלש םירפסב רתוי הבוט
00:19:02.487 – 00:19:04.422
הצרתש ףסונ והשמ ?וב יתוא חירטהל
00:19:04.906 – 00:19:06.174
.השדח הפילח ךירצ ינא
00:19:06.407 – 00:19:09.159
תצק אוה טק'ז ,ןכ .ןייוו רמ ,הנפואל ץוחמ
00:19:09.16 – 00:19:12.597
,סקופ רמ ,הנפוא לע רבדמ יניא .דוקפת לע אלא
00:19:13.373 – 00:19:15.082
תויהל הצור התא .ךשאר תא בבוסל לגוסמ
00:19:15.083 – 00:19:17.435
.היינחהמ האיציה לע לקי טלחהב
00:19:17.627 – 00:19:18.853
.תושעל יתלוכיב המ קודבא
00:19:24.175 – 00:19:26.218
דע ורבע תועובש השולש .םוקמ ןאכ ןימזהל יתחלצהש
00:19:26.219 – 00:19:28.237
רמול יילע היהו .הלשממה רובע דבוע ינאש
00:19:28.304 – 00:19:31.348
לש האורבתה חקפ- ?תמאב .םיטוחב ךושמל דחופ אל ריעה
00:19:31.349 – 00:19:33.725
.ל'צייר !ןמואי אל
00:19:33.726 – 00:19:36.37
.סורב ,ןכ .ןמואי אל
00:19:36.604 – 00:19:38.664
.השאטנ ,ל'צייר .ל'צייר ,השאטנ
00:19:38.69 – 00:19:39.94
.השאטנ
00:19:39.941 – 00:19:43.753
הנירלב המירפה- ...תא םאה .הבקסומ לש טלבה תקהל לש
00:19:43.778 – 00:19:45.946
יתוא חקול יווראה .ואוו .אבה עובשב עפומל
00:19:45.947 – 00:19:48.174
?תמאב ?טלבב ןיינעתמ התא
00:19:48.199 – 00:19:50.51
.טנד יווראה תא ריכת ,סורב
00:19:50.827 – 00:19:52.512
.םסרופמה ןייוו סורב
00:19:52.829 – 00:19:55.765
.ךילע לוכה יל הרפיס ל'צייר .אלש הווקמ טלחהב ינא-
00:19:55.998 – 00:19:57.892
.תונחלוש ינש רבחנ אלש המל זא
00:19:58.042 – 00:20:01.854
.ונל ושריש חוטב יניא .םוקמה לש םילעבה ינא .םהל יאדכ-
00:20:02.964 – 00:20:05.566
?תאזכ ריעב םידלי לדגל הצרי ימ
00:20:06.259 – 00:20:08.069
,ןאכ יתלדג ינא .רדסב יתאציו
00:20:08.302 – 00:20:10.571
?ריעה תולובגב תאצמנ ןייוו תזוחא
00:20:11.681 – 00:20:13.491
.יאדווב ?הזוחאה
00:20:13.516 – 00:20:15.743
,ונלש שדחה יזוחמה עבותה רותב ...ךל יאדכ ילוא
00:20:15.935 – 00:20:17.411
.ךלש טופישה םוחת והמ ררבל
00:20:17.937 – 00:20:22.023
ריע לע תרבדמ ינא .קוח-ערופ הצירעמש
00:20:22.024 – 00:20:25.443
הרושה ןמ חרזאב האג םה'תוג .קדצל גאוד רשא
00:20:25.444 – 00:20:27.946
,ךומכ םירוביגל הקוקז םה'תוג .יקוח ןפואב ורחבנש
00:20:27.947 – 00:20:30.091
.קוחה לעמ אוהש בשוחה םדאל אל .קוידב-
00:20:30.241 – 00:20:31.884
?ןמטאב תא הנימ ימ .ונחנא-
00:20:32.076 – 00:20:35.62
ונחנהו דצב ונדמעשכ ,ונלוכ .ריעה לע טלתשהל תואלחל
00:20:35.621 – 00:20:37.372
.יווראה ,היטרקומדב ונא לבא
00:20:37.373 – 00:20:39.016
,רעשב ודמע םהיביואשכ
00:20:39.166 – 00:20:42.77
היטרקומדה תא והשה םיאמורה .ריעה לע ןגיש דחא םדא ונימו
00:20:43.129 – 00:20:45.898
,דובכ בשחנ היה אל הז .ירוביצ תוריש בשחנ היה הז
00:20:45.923 – 00:20:50.218
ונימ םהש ןורחאה שיאה ,יווראה "רסיק" ארקנ םהילע ןגיש ידכ
00:20:50.219 – 00:20:51.928
.םלועמ וחוכ לע רתיוו אל אוהו
00:20:51.929 – 00:20:53.239
.רדסב ,בוט
00:20:53.764 – 00:20:55.39
...רוביגכ תמ התאש וא
00:20:55.391 – 00:20:58.035
ידכ ןמז יד יח התאש וא .לבנל ךפוה ךמצע תא תוארל
00:20:59.603 – 00:21:02.063
הצור אל ,היהיש ימ היהי ,ןמטאב .וייח ףוס דע תאז תושעל
00:21:02.064 – 00:21:03.064
?לכוי אוה דציכו
00:21:03.065 – 00:21:05.584
והשימ שפחמ ןמטאב .ותמילג תא לוטיש
00:21:05.609 – 00:21:08.045
?טנד רמ ,ךומכ והשימ
00:21:08.362 – 00:21:11.031
.ילוא .הזל לגוסמ ינא םא
00:21:11.032 – 00:21:15.177
טנד יווראה םא המ ?הכסמב םחולה אוה
00:21:18.664 – 00:21:21.851
,הליל לכב הצוחה בנגתמ יתייה םא .הניחבמ התייה רבכ יהשימ
00:21:24.044 – 00:21:28.298
.יתוא תינק ...ןכבו .המרתה ברע ךרובע ךורעא
00:21:28.299 – 00:21:31.468
ןווכתמ יניא ךא ,ךדצמ דמחנ .תואבה םינשה שולשב דדומתהל
00:21:31.469 – 00:21:32.945
.ןיבמ ךניא ,אל
00:21:33.637 – 00:21:35.739
...ילש םירבחה םע דחא המרתה ברע
00:21:37.016 – 00:21:39.326
.תפסונ הרוגאל קקדזת אל םלועלו
00:21:53.866 – 00:21:55.092
?לזאזעל ,הז המ
00:21:57.494 – 00:22:00.347
,םתעמש םכלוכש יפכ .דדשנ ונלש םיקנבה דחא
00:22:00.748 – 00:22:04.101
.ןוילימ 68 ,תיסחי ןטק םוכס
00:22:04.418 – 00:22:07.128
?ונתיאמ בונגל שפיט קיפסמ ימ
00:22:07.129 – 00:22:10.673
,דחא ספא .רופיאו הלוגס הפילח םע
00:22:10.674 – 00:22:12.526
,היעבה אל אוה .רבד םוש אוה
00:22:12.843 – 00:22:16.471
,איה היעבה .ונלש םיפסכה ירחא תבקוע הרטשמהש
00:22:16.472 – 00:22:18.782
םינימאה ויתורוקמל תודוה ,ינוראמ רמ לש
00:22:18.807 – 00:22:21.351
הרטשמהש םיעדוי ונא ונלש םיקנבה תא הרתיא
00:22:21.352 – 00:22:22.953
,םינמוסמ תורטשב תועצמאב
00:22:23.062 – 00:22:25.456
.םכלש תונרקה תא לקעל תנווכתמו
00:22:25.856 – 00:22:30.526
בלהנה שדחה עבותהש ןוויכמו ,יירחתמ לש םהיקסע לכ תא רגס
00:22:30.527 – 00:22:32.195
.םכלש הדיחיה תורשפאה ינא
00:22:32.196 – 00:22:33.63
?עיצמ התא המ זא
00:22:33.822 – 00:22:36.592
ףסכה לכ תא ריבעהל .דחא חוטב םוקמל
00:22:36.742 – 00:22:37.867
.קנב אל
00:22:37.868 – 00:22:40.262
?ןכיה זא .עדי ידבלמ שיאש רוסא-
00:22:40.746 – 00:22:42.973
ליעפת הרטשמה םא ,םכמ דחא לע ץחל
00:22:43.54 – 00:22:45.583
.הנכסב היהי םלוכ לש ףסכה
00:22:45.584 – 00:22:49.062
?ךילא עיגהלמ םדעב רוצעי המ .גנוק-גנוהל סט ינא-
00:22:49.171 – 00:22:50.898
.טנד לש טופישה םוחתמ קחרה
00:22:51.131 – 00:22:53.609
.םהלשמ דחא וריגסי אל םיניסהו
00:22:54.301 – 00:22:57.362
?ףסכה תא ריבעהל לכות יתמ .יתרבעה רבכ-
00:22:59.723 – 00:23:02.367
,תורורב תוביסמ .םכרושיאל תוכחל יתלוכי אל
00:23:02.976 – 00:23:05.954
.ןגומ םכפסכש םיחוטב ויה
00:23:18.951 – 00:23:21.303
ילש תוחידבהש יתבשחו .תוחלצומ אל
00:23:21.453 – 00:23:24.538
אל תחא הביס יל ןת ...שארה תא ךל דירוהל
00:23:24.539 – 00:23:25.891
?םסק לע ךתעד המ
00:23:29.086 – 00:23:31.897
.הזה ןורפיעה תא םילעא ינא
00:23:35.217 – 00:23:37.944
.םלענ ...אוה
00:23:39.554 – 00:23:41.972
,הפילחה ,בגא ךרדו .הלוז התייה אל
00:23:41.973 – 00:23:43.617
,םיעדוי יאדוו םתא .התוא םתינק םתא
00:23:43.892 – 00:23:45.076
.בש
00:23:45.894 – 00:23:48.246
.העצה עומשל הצור ינא
00:23:51.858 – 00:23:54.294
.רוחאל הנש רוזחנ ואוב
00:23:54.403 – 00:23:59.341
אל הלאה ןידה יכרועו םירטושה .םכמ והשימ זיגרהל םיזיעמ ויה
00:24:01.201 – 00:24:02.552
...רמולכ
00:24:02.828 – 00:24:05.68
?הרק המ ?םיציבה םכל ולפנ
00:24:07.499 – 00:24:11.061
...ינומכ רוחב ,וניבת .קירפ-
00:24:13.13 – 00:24:15.44
...ינומכ רוחב .ובישקת ,בוט
00:24:16.716 – 00:24:19.486
עודמ עדוי ינא ...תא ךורעל םתרחב
00:24:19.845 – 00:24:24.115
םכלש תויתצובקה לופיטה תושיגפ .םויה רואל
00:24:24.391 – 00:24:27.327
םתא עודמ עדוי ינא .הלילב תאצל םידחפמ
00:24:29.354 – 00:24:31.122
.ןמטאב
00:24:31.231 – 00:24:36.461
הארה ןמטאב ,רעצה הברמל .תמאב םתא ימ םה'תוגל
00:24:36.57 – 00:24:39.214
?טנד .הלחתהה קר אוה
00:24:40.615 – 00:24:45.47
לש "תינכת"ל רשקבו ...היזיוולטה טלקמ
00:24:45.912 – 00:24:47.955
.טופיש םוחת ןיא ןמטאבל
00:24:47.956 – 00:24:50.558
ותוא אצמי אוה .רמזל ול םורגיו
00:24:50.667 – 00:24:53.895
רימז ההזמ ינא .דחא האור ינאשכ
00:24:53.962 – 00:24:55.146
...ו
00:24:56.089 – 00:24:57.756
?עיצמ התא המ
00:24:57.757 – 00:25:00.568
.דואמ טושפ .ןמטאב תא גורהנ
00:25:01.72 – 00:25:04.888
,טושפ ךכ-לכ הז םא ?וישכע דע תאז תישע אל המל
00:25:04.889 – 00:25:07.283
,והשמב בוט התא םא .םניחב ותוא השעת לא םלועל
00:25:08.309 – 00:25:09.744
?הצור התא המכ
00:25:11.396 – 00:25:12.747
.יצח
00:25:14.441 – 00:25:16.334
.ףרוטמ התא .אל ינא-
00:25:17.36 – 00:25:18.753
.אל ינא ,אל
00:25:21.114 – 00:25:24.092
,תעכ הזב לפטנ אל םא
00:25:24.576 – 00:25:28.763
...דואמ בורקב ןטקה לובמג
00:25:28.955 – 00:25:31.599
ולש אתבסל תתל לכוי אל .הרוגא וליפא
00:25:32.125 – 00:25:33.643
!ןצילהמ קיפסמ ונעמש
00:25:34.586 – 00:25:39.315
...ץצופנ אל ואוב .קסעה תא
00:25:39.632 – 00:25:42.092
בונגל לוכי התאש בשוח ?הזמ קמחתהלו ונתיאמ
00:25:42.093 – 00:25:43.844
...ןכ .תובוחרב ץיפמ ינא-
00:25:43.845 – 00:25:46.364
.‏ןצילה תא גורהיש ימל 000,500
00:25:46.389 – 00:25:49.575
.יח ותוא איביש ימל ןוילימ .םיסומינ ותוא דמלל לכואש ידכ
00:25:50.602 – 00:25:53.478
.רדסב ,בוט ןופלט יל ומירת אלש המל
00:25:53.479 – 00:25:57.417
םיניינעל סחייתהל וליחתתשכ .רתוי הבר תוניצרב
00:25:57.525 – 00:25:59.377
.ילש סיטרכה הנה
00:26:19.297 – 00:26:20.815
.הגשהל השק התא
00:26:24.552 – 00:26:26.279
.גנוק-גנוהל וכרדב ואל
00:26:28.264 – 00:26:31.349
.ןוכרדה תא ול תחקל יתלוכי .יתוא ןכדעל ךל יתרמא
00:26:31.35 – 00:26:35.454
.תופסכב ורתונ םינמוסמה תורטשה קר .םיאב ונאש ועדי םה
00:26:35.48 – 00:26:37.355
...ברעתה ךלש דרשמהש עגרב
00:26:37.356 – 00:26:38.523
?ילש דרשמה
00:26:38.524 – 00:26:41.711
תואלח םע םש ךל בשוי התא ...רבדמו זרימרו ץריו ומכ
00:26:42.361 – 00:26:45.947
תא יתעשרה טעמכ ,ןודרוג ,ןכ .הטיחס תורבעב ךלש הריעצה
00:26:45.948 – 00:26:49.552
הדבועה תא ריתסהל הסנת לא !ךלש דרשמב םישנא שי ינוראמלש
00:26:53.206 – 00:26:54.515
.ואל תא ריזחהל םיכירצ ונחנא
00:26:55.374 – 00:26:58.561
אל םלועל םיניסה .םהלש חרזא וריגסי
00:26:59.712 – 00:27:03.608
?רבדל ול םורגת ,ותוא ריזחא םא .רישל ול םורגא-
00:27:03.716 – 00:27:05.985
םע םיקסעתמ ונחנא .היפאמה לש תונוכסחה
00:27:06.886 – 00:27:08.362
.הפי היהי אל הז
00:27:08.387 – 00:27:10.781
יתרחבשכ ןוכיסה המ יתעדי .חקפמ ,וזה הדובעב
00:27:10.848 – 00:27:12.241
?ותוא ריזחת ךיא
00:27:14.81 – 00:27:16.12
.םעפ-ידמ תאז השוע אוה
00:27:16.562 – 00:27:19.957
ינפל ריעה תא בזע יניסה ונרבח .תלטובמ הקסעהש ול יתרמאש
00:27:20.149 – 00:27:23.169
תיצר דימתש חוטב ינא .גנוק-גנוהל סוטל
00:27:23.903 – 00:27:25.463
?ןופלט תחישב ער המ
00:27:26.113 – 00:27:29.675
יואר ואל רמ ,יתעדל .ישיא רתוי תצק סחיל
00:27:31.118 – 00:27:35.723
,בר הבוגמ תוציפק ליבשב .םיבציימו ןצמחל קקדזת
00:27:36.04 – 00:27:39.31
סחיבש ןייצל חרכומ ינא ,ךלש תוליגרה תושקבל
00:27:39.835 – 00:27:42.73
.הטושפ תחא התייה סוטממ הציפק
00:27:43.13 – 00:27:44.857
?סוטמל הרזח יבגל המו
00:27:45.216 – 00:27:48.277
.ןיוצמ תועיסנ ןכוס ריכמ ינא .תחני אוהש ילבמ-
00:27:50.262 – 00:27:52.573
.ןייוו רמ ,בוט רתוי רבכ הז
00:27:53.641 – 00:27:56.518
,תינכת התייה ןויבה תונכוסל ,60-ה תונשב םש יא
00:27:56.519 – 00:27:59.288
,תוברק ירוזאמ םישנא ץוליחל ."קוהייקס" םשב
00:27:59.73 – 00:28:01.874
.הז תא קודבל לכונ .ןכ-
00:28:02.691 – 00:28:04.501
.הפי ...תעכ
00:28:05.82 – 00:28:09.965
רלבק יביסב הפוצמ םוינטיט ,תדחוימ הגיראב
00:28:09.99 – 00:28:11.115
.תושימגה ליבשב
00:28:11.116 – 00:28:13.761
...רתוי ריהמ ,רתוי לק היהת .תולק רתיב עונתו
00:28:17.414 – 00:28:20.375
תא ארקתש יאדכ ילוא .ןכ- .הליחת תוארוהה
00:28:20.376 – 00:28:21.751
.ןורסיח םייק
00:28:21.752 – 00:28:25.338
ךתוא תפשוח ,תוחולה ןיב הדרפהה .םיעילקו ןיכס תועיגפל
00:28:25.339 – 00:28:27.816
.ידמ לק יל היהיש הצרנ אל
00:28:28.676 – 00:28:30.527
?םיבלכ לומ קיזחי הז ךיא
00:28:30.928 – 00:28:33.238
לע םירבדמ ונחנא ?תוואווי'צ וא םירלייווטור
00:28:34.098 – 00:28:35.991
.םילותח םע ןיוצמ רדתסהל רומא
00:28:36.976 – 00:28:39.119
.הנוזיראב דחא יתאצמ
00:28:39.186 – 00:28:43.415
ונקתל לכויש רמא דמחנה שיאה .ןמוזמ לבקמ אוהו ,עובש ךות
00:28:43.44 – 00:28:44.899
?הסיטה תווצ יבגל המ
00:28:44.9 – 00:28:48.945
,םינאירוק םורד םיחירבמ .ם"כמל תחתמ הרידחב םיסונמ
00:28:48.946 – 00:28:51.548
?יבילא לע בושחל לכות .ןכ ,וה-
00:28:53.158 – 00:28:56.095
- לטוב עפומה -
00:29:00.874 – 00:29:04.978
יאשחב חרב רדראילימ - - תיסורה טלבה תקהל םע
00:29:10.509 – 00:29:12.444
הזש בשוח ינא .ינודא ,ךלש סוטמה
00:29:17.266 – 00:29:20.035
.דרפלא ,ףייע הארנ התא ?יידעלב רדתסת
00:29:22.646 – 00:29:26.291
תא יחרמ" ,תיסורב םירמוא ךיא ?"ךמצעב רוראה ףוזישה םרק
00:29:37.244 – 00:29:39.429
.ךתוא שוגפל ואב ,לובמג
00:29:39.496 – 00:29:42.307
.רקו'גה תא וגרהש םירמוא םה ?הפוגה תא ואיבה םה-
00:30:00.726 – 00:30:02.494
?תמ .‏ףלא 500
00:30:03.854 – 00:30:05.497
?יח יבגל המו
00:30:08.942 – 00:30:11.378
יתלביק ךיא תעדל הצור ?הלאה תוקלצה תא
00:30:14.072 – 00:30:18.301
...ןייתש היה יבא
00:30:18.91 – 00:30:20.095
.עשורמ
00:30:20.871 – 00:30:25.142
אוה דחא הלילו .ליגרהמ רתוי התש
00:30:25.584 – 00:30:28.377
חבטמ ןיכס החקל אמא ,המצע לע ןגהל ידכ
00:30:28.378 – 00:30:30.021
...ויניעב ןח אצמ אל הזו
00:30:30.172 – 00:30:32.983
.ללכו ללכ
00:30:33.675 – 00:30:36.278
,ללוחתמב הפוצ ידועב זא
00:30:36.386 – 00:30:40.407
,ןיכסה תא הנממ חקל אוה ...קוחצ ידכ ךות
00:30:41.433 – 00:30:44.244
:לאשו יילא בבותסה
00:30:44.561 – 00:30:47.664
"?יניצר ךכ-לכ המל"
00:30:48.315 – 00:30:50.25
...ןיכסה םע ירבעל םדקתה
00:30:50.817 – 00:30:53.169
"?יניצר ךכ-לכ המל"
00:30:54.779 – 00:30:56.923
...ילש הפל ןיכסה תא ףחד
00:30:57.908 – 00:31:01.344
"!הזה ףוצרפה לע ךויח חרמנ אוב"
00:31:02.996 – 00:31:05.056
...ו
00:31:07.459 – 00:31:09.019
?יניצר ךכ-לכ המל
00:31:14.299 – 00:31:17.593
...תעכ ,םנמוא ןטק ונלש עצבמה
00:31:17.594 – 00:31:21.072
...בר לאיצנטופ וב שי ךא
00:31:21.431 – 00:31:24.183
.תיתועמשמ תובחרתהל
00:31:24.184 – 00:31:27.37
,ייתובר ,םכמ ימ זא ?ונלש תווצל ףרטצהל הצרי
00:31:28.521 – 00:31:31.458
,דבלב דחא יונפ םוקמ ונל שי ...ךורענ ןכל
00:31:32.734 – 00:31:34.085
.הלבק ינחבמ
00:31:39.24 – 00:31:40.592
.תוזירזב
00:31:50.919 – 00:31:52.544
.סקופ רמ ,גנוק-גנוהל אבה ךורב
00:31:52.545 – 00:31:55.106
אלש לצנתמ ואל רמ .ךינפ תא לבקל לוכי היה
00:31:55.381 – 00:31:56.691
.הנבהב תאז לבקמ ינא
00:32:07.143 – 00:32:10.496
,תוינוחטיב תוביסמ .דיינה ןופלטה תא דיקפהל ךשקבא
00:32:10.772 – 00:32:11.998
.ןבומכ
00:32:14.943 – 00:32:18.504
םה'תוג תא יתבזעש לצנתמ ינא .ונלש ןתמו אשמה עצמאב
00:32:18.988 – 00:32:22.216
הנבה יא התייה .םה'תוג תרטשמ םע
00:32:22.784 – 00:32:24.91
רבדל תתל יתלוכי אל .ילש הרבחה תא ןכסל הזכ
00:32:24.911 – 00:32:28.264
.ןבומכ ...ו ןיבי ךדמעמב םיקסע שיא-
00:32:28.915 – 00:32:32.185
,ןאכ התאש תעכ .ךישמהל לכונ
00:32:33.002 – 00:32:36.689
ןאכ יתוא חראל ךדצמ הפי ...לבא ,ואל רמ ,הזכש ראפב
00:32:38.091 – 00:32:41.11
.םידיינ םינופלט תסנכה םירסוא ונא .רעטצמ ינא-
00:32:41.219 – 00:32:42.528
.יילע אוהש יתחכש
00:32:43.054 – 00:32:47.742
ךל רמול ידכ יתאב ,השעמל .ןיתמהל ץלאית ונלש הקסעהש
00:32:48.226 – 00:32:51.162
ונמצעל תושרהל םילוכי ונניא ...םע םיקסע םישוע תואריהל
00:32:52.605 – 00:32:54.582
םשאומש והשימ .םשאומ התאש המב
00:32:54.691 – 00:32:57.376
םיקסע שיאש חוטב ינא .ןיבי ךדמעמב
00:32:57.443 – 00:33:01.297
תחישש ,סקופ רמ ,רובס ינא .קיפסהל היושע התייה ןופלט
00:33:01.322 – 00:33:04.991
בושחתש הצר אל ןייוו רמ .הנווכב ךנמז תא זבזבמ אוהש
00:33:04.992 – 00:33:06.719
.תועטב ותוא זבזבמ קר
00:33:07.62 – 00:33:09.263
.ואל רמ ,דואמ הפי
00:33:09.497 – 00:33:11.474
.דואמ הפי ,"תועטב"
00:33:12.583 – 00:33:13.768
.ינודא
00:33:32.228 – 00:33:34.396
.תילמשחה תבכרהמ רתוי הפי ףונה
00:33:34.397 – 00:33:37.75
?"תוקזחא .א.ס.ל"-מ ףונה ךיא .לבגומ-
00:33:38.067 – 00:33:40.336
םוקמה תא חטבאמ ואל .הקודה הרוצב
00:33:40.444 – 00:33:44.256
.שדח חותיפ- ?הז המ ,הובג רדתב תוא חלוש הז
00:33:44.282 – 00:33:47.051
,הבוגתה ןמז פ"עו .הביבסה תא הפממ
00:33:47.535 – 00:33:52.682
...ב ומכ ,ראנוס .ןייוו רמ ,תוללוצ-
00:33:52.873 – 00:33:55.142
?ינשה רישכמהו .ומוקמב-
00:33:55.793 – 00:33:57.353
...ןייוו רמ
00:33:57.962 – 00:33:59.522
.החלצהב
00:35:38.062 – 00:35:40.146
?לזאזעל ,הרטשמה הפיא .ךרדב-
00:35:40.147 – 00:35:41.915
!?םהל םלשמ ינא המ לע
00:36:56.932 – 00:36:58.158
!ורית לא
00:37:42.644 – 00:37:44.996
- ןודרוג חקפמל רוסמל אנ -
00:37:49.693 – 00:37:52.695
ףסכה תא ונל ןת .הקסע לע רבדנו
00:37:52.696 – 00:37:55.757
הביסה אוה ףסכה .יח ןיידע ינאש הדיחיה
00:37:56.408 – 00:38:00.369
ךתוא וגרהי םה ,רמולכ ?ונל תרזעש ולגי רשאכ
00:38:00.37 – 00:38:01.787
?ישרמ לע תמייאמ תא
00:38:01.788 – 00:38:05.642
ךשרמש החינמ ינא ,אל .הריקחב הלועפ ףתשי
00:38:08.211 – 00:38:09.604
.םלוכ ומכ
00:38:11.047 – 00:38:13.942
?אל ...רדסב
00:38:14.926 – 00:38:17.445
ךתוהשמ הנהת .ואל רמ ,יזוחמה אלכב
00:38:18.013 – 00:38:21.366
...ףסכה תא ךל ןתא אל .יכח
00:38:21.933 – 00:38:25.119
.ייתוחוקל תא ךל ןתא לבא .םלוכ תא
00:38:25.186 – 00:38:27.33
.ןובשח האור כ"הסב התא
00:38:27.605 – 00:38:31.459
ךל תויהל לוכי רבכ המ ?ונל עייסל לכויש ,םהילע
00:38:31.526 – 00:38:35.463
להנמ ינא .ןובשחב בוט ינא .םהיתועקשה לכ תא
00:38:35.572 – 00:38:37.423
.הלודג תחא הפוקב
00:38:38.533 – 00:38:41.636
.ונחלצה .עגר דוע-
00:38:42.954 – 00:38:44.347
.ןגרואמה עשפה יקוח
00:38:44.914 – 00:38:47.875
,ףסכה תא ודחיא םה םא .דחי ןידל םתוא דימעהל לכונ
00:38:47.876 – 00:38:48.893
?המשא וזיאב
00:38:48.96 – 00:38:52.105
,ןגרואמה עשפה יקוח יפ לע ...עשפ עציב םהמ דחא םא
00:38:52.13 – 00:38:54.482
.םלוכ תא םישאהל רשפא .הלועמ-
00:38:56.176 – 00:38:57.652
...ואל רמ
00:38:58.97 – 00:39:03.032
ךל שי םיטרפ וליא ?תפתושמה ןרקה לע
00:39:03.057 – 00:39:03.891
?תומישר ?תונובשח ירפס
00:39:03.892 – 00:39:06.685
הנגה ,תוניסח .גנוק-גנוהל הסיטו
00:39:06.686 – 00:39:08.312
.חותפ טפשמב דיעתש ירחא
00:39:08.313 – 00:39:11.04
,תונרקס ךותמו ...אלכב ויהי ךלש תוחוקלה לכשכ
00:39:11.19 – 00:39:13.251
?ףסכה לכ םע השעת המ
00:39:13.61 – 00:39:16.879
,יתרמאש יפכ .ןובשחב בוט ינא
00:39:16.904 – 00:39:19.173
ותוא חולשל רשפא יא .יזוחמה אלכל
00:39:19.782 – 00:39:21.7
.רצעמה יאתב ןאכ ותוא קיזחנ
00:39:21.701 – 00:39:23.594
?ןודרוג ,ךלש רצבמה הז
00:39:24.537 – 00:39:26.973
ה'רבחה לע ךמוס התא ?יזוחמה אלכב
00:39:27.415 – 00:39:29.475
ךמוס אל ינא .ןאכ ה'רבחה לע
00:39:30.96 – 00:39:32.437
.ראשנ ואל
00:39:33.046 – 00:39:35.273
ירדסהב איקב יניא ,ואל רמ לש העיסנה
00:39:35.34 – 00:39:37.15
טלחהב ינא לבא .רזח אוהש חמש
00:39:37.8 – 00:39:40.611
...העומשה תא וציפת .ןצילה תא ונרכשש
00:39:43.056 – 00:39:47.201
לפטל ךירצ ,קדצ אוה .תיתימאה היעבב
00:39:47.351 – 00:39:48.828
.ןמטאב
00:39:52.857 – 00:39:55.126
תופתתשה לע יל עודי אל ...ןמטאב לש יהשלכ
00:39:55.401 – 00:39:57.378
.ךסמה לע בוט הארנ דליה
00:39:57.528 – 00:40:00.405
ךיבהל הצור התאש חוטב ?חקפמ ,יירבח לכ ינפב יתוא
00:40:00.406 – 00:40:03.426
.םיאב םה םג ,גאדת לא
00:40:11.083 – 00:40:13.043
.אבה ויתסב הארתנ ,הבוט העיסנ
00:40:13.044 – 00:40:17.589
,םימויאב םימושיא ‏712 ,‏הטיחס ימושיא 849
00:40:17.59 – 00:40:22.945
‏םימושיא 87‏ ,האנוה ימושיא 246 ...חצרל רשק-תרישקב
00:40:23.888 – 00:40:29.16
.‏טפשמ יכילה שובישב םימושיא 527 ?םימשאנה םינעוט ךיא
00:40:35.858 – 00:40:36.942
!טפשמה תיבב רדס
00:40:36.943 – 00:40:39.653
.‏תחא תבב םיעשופ 549
00:40:39.654 – 00:40:42.405
תטפושה תא תענכש ךיא ?הזה סקרקב ףתתשהל ולירס
00:40:42.406 – 00:40:45.176
תא תקלוח איה .קדצל יתפיאש
00:40:45.326 – 00:40:46.826
.תטפוש איה ,לוכה ירחא
00:40:46.827 – 00:40:49.871
,םתוא עישרהל חילצת םא םג
00:40:49.872 – 00:40:52.683
.םירוערעל תושקבב שדח איש עבקיי
00:40:52.792 – 00:40:55.377
.הנשי אל הז ,תוברעב וררחתשי םיריכבה
00:40:55.378 – 00:40:57.354
ה'רבחה לבא .אל ,םייניבה דמעממ
00:40:57.922 – 00:41:00.34
,םינוידב עקתיהל םילוכי אל םה .בוחרמ קחרה
00:41:00.341 – 00:41:02.234
,הקסע לע ומתחי םה .אלכב תצק ובשיו
00:41:02.259 – 00:41:05.404
18-ב תושעל ןתינ המ בושח .העישפמ םייקנ תובוחר לש םישדוח
00:41:06.847 – 00:41:07.889
...ריעה שאר ינודא
00:41:07.89 – 00:41:09.992
.םכינש ,ואצ
00:41:14.021 – 00:41:15.372
.בש
00:41:20.486 – 00:41:23.78
הביסה איה ,להקה תעד ,חילצהל יושע הזש הדיחיה
00:41:23.781 – 00:41:26.741
.תואצותב אשית התא לבא .ךירחא ופדרי םלוכ
00:41:26.742 – 00:41:28.302
.היפאמה קר אל
00:41:28.41 – 00:41:32.389
,םיאנותיע ,םיאקיטילופ ...םירטוש
00:41:32.623 – 00:41:35.225
.תילכלכ עגפיש ימ לכ
00:41:35.334 – 00:41:37.019
?הזל ןכומ התא
00:41:37.169 – 00:41:40.397
.ןכומ היהתש יאדכ ...ךילע והשמ ואצמי םא יכ
00:41:40.422 – 00:41:43.275
,תובוחרל ורזחי וללה םיעשופהו
00:41:43.342 – 00:41:45.736
הוולתנ ינאו התא .קזבה תוריהמב םהילא
00:42:04.655 – 00:42:07.466
יתימאה ןמטאבה םאה - - ?וינפ תא תוארהל ליאוי
00:42:07.866 – 00:42:10.451
המרתהה ברעש רובס ינא .ינודא ,דואמ חלצומ היהי
00:42:10.452 – 00:42:12.846
ךרוע ינא ךתעדל עודמו ?טנד יווראה דובכל הביסמ
00:42:12.913 – 00:42:15.724
ןויסינמ ץוחש חינמ ינא םירחא םישנא םע עעורתהל
00:42:15.749 – 00:42:18.835
,םה'תוג יעשופ דבלמו ידבלמ
00:42:18.836 – 00:42:20.753
םישרהל הסנמ התא .זוד המלעה תא
00:42:20.754 – 00:42:22.672
.ירמגל יוגשו ,ךחוגמ הז
00:42:22.673 – 00:42:25.692
...טנדל עגונ הז ,תמאה ןעמל
00:42:28.512 – 00:42:30.888
,םכביל תמושתל .הייפצל תושק תונומתה
00:42:30.889 – 00:42:32.783
?ךמש תא םהל רומא
00:42:33.183 – 00:42:35.994
.סלגאד ...ןאירב
00:42:36.27 – 00:42:38.622
?יתימאה ןמטאב אוה התא
00:42:39.022 – 00:42:41.541
.אל !?אל-
00:42:42.276 – 00:42:44.169
?והומכ תשבלתה המל זא
00:42:47.447 – 00:42:51.134
םיכירצ ונניאש ךכל ,למס אוה .ךומכ םיעשופמ דחפל
00:42:51.535 – 00:42:54.68
.ןאירב ,דחפמ התא .דחפמ שממ התא
00:42:58.458 – 00:43:02.479
ךפה ןמטאבש בשוח התא ?רתוי בוט םוקמל םה'תוג תא
00:43:03.046 – 00:43:06.692
.יב טבה !יב טבה
00:43:11.013 – 00:43:14.157
ןמטאבש ףוריטה הז .םה'תוג לע איבה
00:43:14.224 – 00:43:16.934
םיצור םתא םא ,םה'תוגב רדס
00:43:16.935 – 00:43:21.081
תא ריסהל ןמטאב לע .ומצע תא ריגסהלו ,ולש הכסמה
00:43:21.94 – 00:43:25.001
,תאז השעי אלש םוי לכבו .ותומי םישנא
00:43:25.736 – 00:43:27.879
.הלילהמ לחה
00:43:28.238 – 00:43:30.59
.הלימ איה ילש הלימ
00:43:47.632 – 00:43:50.443
,טנד יווראה ,ןותחתה-םלועה תמיא
00:43:50.594 – 00:43:53.738
תוומ דע להובמ ."תונמאנה ןרק תייפונכ"-מ
00:43:53.847 – 00:43:55.347
.תרזוח רבכ ינא ...ל'צייר-
00:43:55.348 – 00:43:59.143
?טנד רמ ,ילזונ ץמוא תצק .הדות-
00:43:59.144 – 00:44:01.162
?ןוכנ ,דרפלא .ינודא ,ןכ-
00:44:01.188 – 00:44:04.291
.ןמזה לכ ךילע תרבדמ ל'צייר ?הייח לכ התוא תרכה
00:44:04.357 – 00:44:05.625
.אל ןיידע
00:44:08.111 – 00:44:10.38
םייטוכיספ םיסקא שי ?ריכאש יאדכש
00:44:10.405 – 00:44:12.465
.גשומ ךל ןיא
00:44:31.426 – 00:44:35.572
חמש ינא ,רוחיאה לע רעטצמ .יידעלב םתלחתהש תוארל
00:44:35.972 – 00:44:38.992
?יווראה הפיא
00:44:39.017 – 00:44:41.995
...הפיא .העשה שיא ,טנד יווראה
00:44:42.145 – 00:44:46.207
?זוד ל'צייר הפיא .יאוב .םימיה רבכשמ יתדידי
00:44:46.524 – 00:44:50.336
תאצוי איהש יל הרפיס ל'ציירשכ :דחא רבד יתרמא ,טנד יווראה םע
00:44:50.695 – 00:44:52.78
םע רוחבה" "?תועורגה תומוסרפה
00:44:52.781 – 00:44:56.217
."טנד יווראהב ןימאמ ינא" .יווראה ,המסיס הלחא
00:44:56.91 – 00:44:59.095
תא ךשמ הז לבא .ל'צייר לש הבל תמושת
00:44:59.12 – 00:45:01.973
יתלחתה ינא זאו .יווראהל בל םישל
00:45:02.582 – 00:45:05.959
,השעש המ לכלו .שדחה יזוחמה עבותה רותב
00:45:05.96 – 00:45:07.437
?המ םיעדויו
00:45:09.881 – 00:45:11.649
.טנד יווראהב ןימאמ ינא
00:45:11.674 – 00:45:13.651
,ולש תרמשמבש ןימאמ ינא
00:45:13.802 – 00:45:16.487
שוחל הלוכי םה'תוג ,החוטב רתוי תצק
00:45:17.18 – 00:45:19.324
.תימיטפוא ...רתוי תצק
00:45:20.391 – 00:45:24.787
.וללה םינפב וטיבה .םה'תוג לש ריהזמה דיתעה ינפ ולא
00:45:24.813 – 00:45:27.373
.טנד יווראה ייחל .םכתא עמשנ ואוב
00:45:38.618 – 00:45:42.037
,ךתוא ריכמ אל יווראהש ןכתיי .ול געול התאש ןיבהל ידכ
00:45:42.038 – 00:45:44.474
.ןכ ינא לבא .הלימ לכל יתנווכתה ,אל-
00:45:45.625 – 00:45:50.879
דחא םויש ,יל תרמאש תרכוז ?ןמטאבל קקדזת אל םה'תוג
00:45:50.88 – 00:45:52.148
.עיגמ הזה םויה ...סורב-
00:45:53.591 – 00:45:57.111
.ןיתמאש שקבל לוכי ךניא .ולא םיעגרב שחרתמ הז-
00:45:57.178 – 00:45:59.405
.רוביגה אוה יווראה
00:45:59.43 – 00:46:03.576
,ריעה יעשופמ יצח אלכ אוה .הכסמ ילב
00:46:03.977 – 00:46:06.412
.םינפ םע רוביגל הקוקז םה'תוג
00:46:07.188 – 00:46:09.624
עדוי טלחהב התא .ןייוו ,תוביסמ ךורעל
00:46:10.775 – 00:46:12.21
.הדות בוש
00:46:13.444 – 00:46:15.171
?ל'צייר תא ךממ לואשל לכוא
00:46:18.574 – 00:46:21.177
רקו'גה סיטרכ לע ,חקפמ ,הפוגה לע היהש
00:46:21.202 – 00:46:23.036
.א"נד לש תוצובק 3 ואצמנ
00:46:23.037 – 00:46:24.555
?תומאתה שי .שולשה לכל-
00:46:24.58 – 00:46:27.725
טנד יווראה ,ולירס תטפושה .בול ל"כפמהו
00:46:28.376 – 00:46:30.46
.ויתורטמ לע ונל עידומ רקו'גה
00:46:30.461 – 00:46:33.213
.ולירס לש התיבל תווצ יחלש .טנד תא אוצמל ץריומ ישקב
00:46:33.214 – 00:46:35.632
.יתנגה רצעמל םהינש תא יריבעה ?ל"כפמה הפיא
00:46:35.633 – 00:46:37.384
.הייריעה ןיינבב .ןיינבה תא ימטא-
00:46:37.385 – 00:46:39.445
,אצוי וא סנכנ אל שיא .דימ- .עיגאש דע
00:46:51.524 – 00:46:54.919
?םמוז התא המ ,ןודרוג .חטבואמ רדחה-
00:46:55.278 – 00:46:57.421
.ןיינבב תומוקה לכ תא וקרס
00:46:57.572 – 00:47:00.299
ונחנא ,דקפמה ,רעטצמ .ךתומב ןיינועמ רקו'גהש םיענכושמ
00:47:00.366 – 00:47:02.075
.תטפושה ,םינכוסמ םישנא םה
00:47:02.076 – 00:47:03.743
םיקפסמ םכניא לבא ,ןכ .עדימ הברה יל
00:47:03.744 – 00:47:05.554
םיעדוי אל ונחנא וליפא .תעסונ תא ןאל
00:47:05.83 – 00:47:09.058
התוא יחתפ ,הפטעמה תא יחק .םושר היהי דעיהו ,בכרה ךותב
00:47:13.004 – 00:47:15.171
ריאשהל הלוכי אל תא .םתיא דבל יתוא
00:47:15.172 – 00:47:18.174
,ךתוא תפדור היפאמה לכ ?םהמ ששוח התאו
00:47:18.175 – 00:47:20.236
היפאמה ישנא ,םהל תיסחי .םידיחפמ אל
00:47:20.469 – 00:47:23.572
הלגתש יוכיס ןיא ,ןודרוג ...זא ,ךמצעב תאז
00:47:24.348 – 00:47:26.117
...יילע ךומס
00:47:26.225 – 00:47:28.577
הרטשמה ל"כפמ .םימויא הברה לבקמ
00:47:28.686 – 00:47:33.457
היוארה הבוגתה תא יתאצמ .בר ןמז ינפל ,ךכל
00:47:34.567 – 00:47:36.71
ךרבעל הנפומש חדקא .תוריהבב בושחל ךל םרוג
00:47:36.736 – 00:47:38.17
.החוטב ינא
00:47:38.821 – 00:47:41.841
בושחל ךל םרוג הז .דבאל ןכומ ךניאש המ לע
00:47:42.867 – 00:47:44.868
הצור התא ימ םעו .ךייח תיראש תא תולבל
00:47:44.869 – 00:47:46.47
.הכורא הפוקת וז
00:47:46.495 – 00:47:48.055
.התינכתב חילצת היפאמה םא אל
00:47:53.043 – 00:47:55.437
...יתשאל ריבסהל ךרטצת
00:47:56.839 – 00:47:58.357
.ברעה תחוראל רחאמ ינא עודמ
00:47:58.382 – 00:48:01.569
ךלש א"נד ידירש ,דקפמה .רקו'גה לש סיטרכה לע ואצמנ
00:48:03.262 – 00:48:05.447
.תאז השעת לא .רדסב-
00:48:06.473 – 00:48:09.076
.םייניצר היהנ יאוב .בוט-
00:48:09.768 – 00:48:11.078
?ךתבושת המ
00:48:16.942 – 00:48:18.377
.הבושת יל ןיא
00:48:20.529 – 00:48:21.779
תא וגישה םה ךיא ?ילש א"נדה
00:48:21.78 – 00:48:23.615
השיג םע והשימ ,ךתיבל וא ךדרשמל
00:48:23.616 – 00:48:25.867
,תחפטמ חקל חטב ...סוכ וא
00:48:25.868 – 00:48:26.969
!הכח
00:48:27.161 – 00:48:29.471
הבושת רסוחש חינמ ינא ...יווראה- ."אל" אוה
00:48:30.039 – 00:48:32.123
?רחא והשימ שי ...יווראה-
00:48:32.124 – 00:48:34.685
הזש יל ידיגת קר ...אוה רוחבה .ןייוו אל
00:48:35.961 – 00:48:37.521
?השוע התא המ
00:48:41.842 – 00:48:43.193
- הלעמל יטיבה -
00:48:55.731 – 00:48:57.416
!אפור וקיעזת
00:49:00.944 – 00:49:02.337
.וליבשב ואב םה
00:49:03.572 – 00:49:04.756
!ונעגה
00:49:07.493 – 00:49:08.76
.ןאכ יראשיה
00:49:10.662 – 00:49:13.724
.ייתוברו ייתוריבג ,בוט ברע
00:49:16.919 – 00:49:19.813
.ברעה לש רודיבה עפומ ונא
00:49:21.673 – 00:49:23.275
.דבלב תחא הלאש יל שי
00:49:24.134 – 00:49:26.82
?טנד יווראה הפיא
00:49:37.314 – 00:49:39.398
?יווראה הפיא עדוי התא ?והימ עדוי התא
00:49:39.399 – 00:49:40.751
.ףויפי ,הלעמל םיידי
00:49:47.741 – 00:49:49.241
לכוא ןכיה עדוי התא ?יווראה תא אוצמל
00:49:49.242 – 00:49:51.678
,ותיא חחושל ךירצ ינא .הרצק החיש
00:49:52.663 – 00:49:53.847
.אל
00:49:55.624 – 00:49:57.851
?םש הרוק המ !ןייוו
00:50:00.087 – 00:50:02.981
.ןוחטב רדח ול שי ,לאל הדות .הכח ,ןייוו-
00:50:03.882 – 00:50:05.15
.יילע קחוצ התא
00:50:06.176 – 00:50:10.197
.ויבוהאב רשפתהל ןכומ ינא .ונילע ומייאי אל םיעשופ-
00:50:12.182 – 00:50:13.909
...עדוי התא
00:50:15.394 – 00:50:17.871
.יבא תא יל ריכזמ התא
00:50:18.98 – 00:50:22.042
.יבא תא יתאנש .רוצע-
00:50:27.155 – 00:50:29.341
.הייפהפי ,םולש
00:50:31.576 – 00:50:34.429
.יווראה לש הרבחה חטב תא
00:50:36.248 – 00:50:38.099
.הפי תמאב תאו
00:50:45.674 – 00:50:48.777
.הצוחל תיארנ תא ?תוקלצה ללגב הז
00:50:50.428 – 00:50:52.113
?ןתוא יתלביק ךיא תעדל הצור
00:50:53.723 – 00:50:55.659
.הנה יאוב !ייה
00:50:56.643 – 00:50:58.078
.יב יטיבה
00:50:58.979 – 00:51:02.874
,השיא יל התייה .ךומכ ...הפי
00:51:03.817 – 00:51:08.046
ינאש יל הרמא איה .ידמ רתוי גאוד
00:51:08.321 – 00:51:11.132
יל הרמא איה .רתוי ךייחל יילעש
00:51:11.408 – 00:51:16.471
.םיוולמה םע הכבתסהו ,הרמיה איה .יב יטיבה
00:51:17.247 – 00:51:22.31
,הינפ תא וכתח םה דחא םוי .חותינל ףסכ ונל היה אלו
00:51:22.377 – 00:51:24.813
.ךכב הדמע אל איה
00:51:24.838 – 00:51:27.44
.בוש תכייחמ התוארל יתיצר קר
00:51:28.591 – 00:51:33.446
תוקלצהש עדתש יתיצר ...זא .יתוא תוניינעמ אל
00:51:34.264 – 00:51:37.784
,יפב חוליג ןיכס יתעקת ...הז תא יתישעו
00:51:38.351 – 00:51:41.496
.ימצעל ?הרק המ תעדוי תאו
00:51:41.896 – 00:51:44.791
התייה אל איה !יב טיבהל תלגוסמ
00:51:45.275 – 00:51:47.001
.הבזע איה
00:51:47.485 – 00:51:49.837
.החידבה תא ןיבמ ינא וישכע
00:51:50.78 – 00:51:52.799
.ךייחמ דימת ינא ,וישכע
00:51:55.869 – 00:51:57.887
.ךתומכש הנטק תמחול
00:51:57.996 – 00:52:00.682
.ייניעב ןח אצומ .יילע תומת התא זא-
00:52:28.901 – 00:52:30.42
.חדקאה תא קורז
00:52:30.82 – 00:52:34.716
הכסמה תא ריסת התאו ,חטב .התא ימ ונלוכל הארתו ךלש
00:52:40.747 – 00:52:44.684
.התוא בוזע .העורג םילימ תריחב-
00:53:07.023 – 00:53:08.374
?רדסב תא
00:53:11.11 – 00:53:13.045
.בוש תאז השענ אל אוב
00:53:13.946 – 00:53:16.382
?רדסב יווראה .ןגומ אוה-
00:53:17.95 – 00:53:19.427
.הדות
00:53:19.452 – 00:53:20.869
.רמגנ הז ,םי'ג
00:53:20.87 – 00:53:23.747
,ואלל ועיגי אל דוע לכ .ףסכל השיג םהל ןיא
00:53:23.748 – 00:53:25.29
.הרומג העיבתה
00:53:25.291 – 00:53:29.52
ןידל דומעי אל שיא .םילסוחמ ל"כפמהו תטפושהשכ
00:53:30.254 – 00:53:31.296
?טנד םע המ
00:53:31.297 – 00:53:33.482
,לכש ול שי םא .וקיסקמל ךרדב רבכ אוה
00:53:33.549 – 00:53:35.443
?הפשאה תא םירמוש םתא הפיא
00:53:36.385 – 00:53:37.82
.טפשמל םיכלוה
00:53:38.387 – 00:53:40.406
היחתש ךירצ ינא .הרהצה ךממ תחקל ידכ
00:53:40.598 – 00:53:43.683
וליפא .יילע ןגהל םילוכי םכניא .ןגהל םילגוסמ םכניא םכמצע לע
00:53:43.684 – 00:53:46.912
,הלועפ ףתשל ברסת םא .יזוחמה אלכל אלא ,הנה רוזחת אל
00:53:47.188 – 00:53:49.457
,םש דורשת המכ ?ךלש ןובשחה יפ לע
00:53:51.233 – 00:53:53.085
ריזחת אל ,יב העיגפ .םפסכ תא םהל
00:53:53.11 – 00:53:55.755
ענכית אל היפאמהש יתעדי .הנוש הז לבא ,קבאמ אלל
00:53:55.821 – 00:53:58.281
.תכל וקיחרה םה .םדוק תכל תקחרה התא-
00:53:58.282 – 00:54:01.51
,םתוא תקחד .שואיי דע םהב תיכה
00:54:02.078 – 00:54:06.39
םדאל ונפ םה ...שואיי ךותמו .ירמגל וניבה אל ותוא
00:54:07.541 – 00:54:09.935
.דרפלא ,םיכבוסמ םניא םיעשופ
00:54:10.336 – 00:54:12.438
.הצור אוה המ ןיבהל ונילע
00:54:12.671 – 00:54:17.485
,ןייוו ןודא ,דובכה לכ םע .ירמגל ותוא ןיבמ אל התא םגש ןכתיי
00:54:18.094 – 00:54:21.137
.המרובב יתייה ,בר ןמז ינפל
00:54:21.138 – 00:54:24.516
ונדבע ינאו יירבח .תימוקמה הלשממה ןעמל
00:54:24.517 – 00:54:26.976
םתונמאנ תא תונקל התסינ איה ,םיטבשה יגיהנמ לש
00:54:26.977 – 00:54:29.83
דחוש תועצמאב .תורקי םינבא תומדב
00:54:30.189 – 00:54:34.96
טשפ דדוש ,ןוגנרל תינופצ ,רעיב ,םינבאה תא חקלו הריישה לע
00:54:35.027 – 00:54:37.379
.םינבאה תא שפחל ונאצי זא
00:54:38.572 – 00:54:44.094
,םישדוח השיש ךשמב לבא .דדושה רחס ומיע ,שיא ונאצמ אל
00:54:44.37 – 00:54:48.557
דלי יתיאר ,םימיה דחאב ...םדוא ןבאב קחשמ
00:54:48.582 – 00:54:51.31
.הנירדנמ לש לדוגב
00:54:51.877 – 00:54:55.439
.םינבאה תא ךילשה דדושה
00:54:56.006 – 00:54:58.776
?ןתוא בונגל עודמ זא .טרופסה ליבשב-
00:54:59.551 – 00:55:03.405
םילעופ אלש םישנא שי .ףסכ ומכ ,תינויגה הביסמ
00:55:03.973 – 00:55:05.765
,םתוא דחשל רשפא יא ,םהילע םייאל
00:55:05.766 – 00:55:08.494
,ןויגיהב םתיא חחושל .תתלו תאשל וא
00:55:08.56 – 00:55:12.331
םיצור קרש ,םישנא שי .שאב הלוע םלועה תא תוארל
00:55:34.211 – 00:55:37.606
,דר'צרוא תניפ 8 'חרב .טנד יווראה תא םש ואצמת
00:55:50.185 – 00:55:51.536
.תומשה תא יקדב
00:55:58.193 – 00:55:59.711
.טנד דרא'ציר
00:56:02.239 – 00:56:04.8
.יווראה קירטפ .טנד יווראה-
00:56:04.867 – 00:56:07.785
,הריזב תוקד 10-ל קוקז ינא .התוא ותיחשי ךישנאש ינפל
00:56:07.786 – 00:56:11.181
.ךללגב םיתמ םה ?"ותיחשי" !תישלב-
00:56:14.084 – 00:56:15.477
.ה'רבח ,עגר דוע
00:56:17.337 – 00:56:18.814
.םינבל ריק הז
00:56:19.298 – 00:56:21.066
?םיסיסרמ רודכה תא ההזת
00:56:21.091 – 00:56:22.317
.אל
00:56:24.136 – 00:56:25.862
.תועבצא תועיבט
00:56:34.688 – 00:56:36.498
.זרדזת ,היהי אל הזש המ
00:56:38.358 – 00:56:40.377
.ולש האבה הרטמה תא ונאצמ יכ
00:56:40.694 – 00:56:42.236
תאז ןייצ אוה .רחמ לש ןותיעב
00:56:42.237 – 00:56:43.797
הח ,הח ,הח - - היסראג ריעה שאר
00:57:00.38 – 00:57:02.691
הזש חוטב יניא .שעור קיפסמ היה
00:57:15.77 – 00:57:17.539
?סיר רמ ,רוזעל לכוא ךיא
00:57:18.148 – 00:57:21.001
תפסונ הקידב השעאש תשקיב ."תוקזחא א.ס.ל" םע הקסעל
00:57:23.361 – 00:57:27.239
.תוגירח המכ יתאצמ ?הרטשמב רוצע םהלש ל"כנמה-
00:57:27.24 – 00:57:30.218
,םהלש םירפסמה םע אל .םכלש םע
00:57:30.577 – 00:57:31.535
,"םיישומיש םייעדמ"
00:57:31.536 – 00:57:35.515
לש תיעדמה הקלחמה לכ .הליל ןיב המלענ "ןייוו תוישעת"
00:57:35.707 – 00:57:39.269
,ןויכראה רדחל יתדרי .םינשי םיקית יתאצוהו
00:57:40.962 – 00:57:43.356
ההזמ ךניאש דיגת לא ,ךלש הריציה תא
00:57:43.381 – 00:57:45.9
הרטשמ תודיינ תקסרמ .ברעה תושדחב
00:57:47.552 – 00:57:50.346
,חותיפהו רקחמה תקלחמ לכ ,םינמוזמ תפרוש
00:57:50.347 – 00:57:53.682
רבודמש הנעטב .אבצל םידיינ םינופלטב
00:57:53.683 – 00:57:55.744
?וישכע ורובע הנוב התא המ
00:57:55.81 – 00:57:57.412
?תיללח
00:57:58.813 – 00:58:04.002
,רלוד ןוילימ 10 הצור ינא .ייח תיראש ךשמל ,הנש לכב
00:58:07.113 – 00:58:08.798
.ןיבהל יל ןת
00:58:10.492 – 00:58:12.844
...ךלש חוקלהש רובס התא
00:58:13.161 – 00:58:16.371
םירישעה םישנאה דחא ,םלועב רתויב םיקזחהו
00:58:16.372 – 00:58:18.04
,יאשחב קוח-ערופ אוה
00:58:18.041 – 00:58:22.02
,ויתוליל תא הלבמש .וידי ומב ,םירזגל םיעשופ תעירקב
00:58:22.921 – 00:58:26.399
איה ךלש תינכתהו ?ותוא טוחסל
00:58:33.598 – 00:58:35.116
.החלצהב
00:58:40.605 – 00:58:42.29
.הז תא רומש
00:58:48.905 – 00:58:50.757
.תירוקמה הקירסה וז
00:58:52.742 – 00:58:54.844
.רוזחשה הזו
00:59:03.503 – 00:59:06.272
,ריתוהש עבצאה תעיבט הנהו .תינסחמל רודכה תא סינכהשכ
00:59:08.716 – 00:59:09.901
.קתוע ךל סיפדא
00:59:10.259 – 00:59:14.054
השדח המישמ תתנ ...ןייוו רמ ?חותיפהו רקחמה תקלחמל
00:59:14.055 – 00:59:16.491
.יתלשממ תרושקת טקיורפ .ןכ
00:59:16.683 – 00:59:19.035
ונל שיש יתעדי אל .הלשממה םע םיזוח
00:59:19.227 – 00:59:22.288
עדימה תא ,סוישול .ימצעל רמוש ינא הזה
00:59:23.231 – 00:59:24.791
.יילע לבוקמ
00:59:27.985 – 00:59:31.154
.ןמטאבל רכז ןיא ,בול ל"כפמה לע םלבא תורמל
00:59:31.155 – 00:59:34.282
,תוהתל םיכישממ םירטושה ,ומויא תא שממי רקו'גה םאה
00:59:34.283 – 00:59:36.427
לבאה תועדומב עיפוהש ,"סמייט םה'תוג"-ב
00:59:36.494 – 00:59:38.221
.ריעה שאר תא גורהל
00:59:39.705 – 00:59:43.518
,םינותנה ידסמ לכב יתקדב .תוירשפא תומאתה 4 שי
00:59:43.584 – 00:59:47.855
.תובותכה תא בילצת ,קראפה רוזאב שפח
00:59:48.047 – 00:59:49.982
.דעצמה לע תיפצת םע
00:59:51.008 – 00:59:53.778
.יתאצמ .טייוו ןיוולמ
00:59:53.845 – 00:59:56.781
.1502 הריד ,"ףלדנר" ןיינב
00:59:56.848 – 01:00:00.451
,הרומח הפיקת ."םהקרא"-ב םיימעפ זפשוא
01:00:39.807 – 01:00:41.367
?גגה לע םכבצמ המ
01:00:41.475 – 01:00:44.453
,םינכומ ונחנא .תונולח הברה שי לבא
01:00:53.529 – 01:00:57.758
שידקה בול ל"כפמה ,קוחה תפיכאל וייח תא
01:00:57.908 – 01:01:00.177
.רוביצה לע הנגהלו
01:01:00.369 – 01:01:02.036
,דיקפתל יתינמתה וב םויב
01:01:02.037 – 01:01:05.057
םאה ותוא יתלאש ...דיקפתב ךישמהל ונוצרב
01:01:05.207 – 01:01:06.684
.ראשיהל םיכסה אוה
01:01:13.716 – 01:01:17.444
...םירובידב הברה אל אוה .ךכב ךרוצ היה אלו
01:01:18.345 – 01:01:21.973
עבקש תוינידמ יווק רפסמ .םידוהא ויה אל ,ל"כפמ רותב
01:01:21.974 – 01:01:25.077
ידרשמ תא ופיצהש תוינידמ יווק .םימעזנ םיבתכמו תוחישב
01:01:29.773 – 01:01:31.75
?הז ימ ?הרק המ-
01:01:32.568 – 01:01:36.63
םיקשנה תא חקל אוה .םידמה תאו ...ונלש
01:01:45.748 – 01:01:49.727
חוקיפש רוכזל ונילע .ונלש ןוחטיבה ריחמ אוה
01:01:50.127 – 01:01:52.521
.ונוכיה ...רמשמ
01:01:52.63 – 01:01:54.648
!םוד ...דומע
01:01:54.673 – 01:01:56.608
.קש' ...גצה
01:01:57.468 – 01:02:01.363
!שא ...ןווכ ...ןוכיה
01:02:02.598 – 01:02:05.117
...ןווכ ...ןוכיה
01:02:07.603 – 01:02:10.455
...ןווכ ...ןוכיה
01:02:18.739 – 01:02:20.549
!הפצרה לע !זוזת לא
01:02:22.576 – 01:02:23.927
.ןאכמ ותוא ואיצות
01:02:32.753 – 01:02:34.563
.ךכ-רחא הארתנ !?רזוח התא-
01:02:47.476 – 01:02:48.744
.הצוחה אצ
01:02:52.731 – 01:02:54.708
עודיש המ יל רפס .רקו'גה לע ךל
01:02:58.737 – 01:03:00.13
- זוד ל'צייר -
01:03:25.389 – 01:03:28.658
...אל .הרברב ,רעטצמ ינא-
01:03:29.559 – 01:03:32.162
.ךתוחא םע קחשל ךל ,ימי'ג .קתומ ,המידק
01:03:33.021 – 01:03:35.081
,תושעל לכואש והשמ שי םא ...יצרתש המ לכ
01:03:35.315 – 01:03:36.75
.ךליבשב הפ ונחנא
01:03:40.695 – 01:03:42.297
?הלעמל םש התא
01:03:43.281 – 01:03:44.633
?םש התא
01:03:44.825 – 01:03:47.719
לכ תא ונילע תאבה התא !התא .הזה ףוריטה
01:03:51.289 – 01:03:53.558
.עיגי אל אוה ,הז תא הבכ
01:03:53.625 – 01:03:55.435
הצור אל אוה .ונתיא רבדל
01:03:56.378 – 01:03:59.564
הלא לע רומשי םיהולא .רבדל ןכומ אוה םתיאש
01:04:00.215 – 01:04:02.258
םוקמל תכלל לכונ ?רתוי טקש
01:04:02.259 – 01:04:03.985
.הלימ ףא םיעמוש אל
01:04:04.052 – 01:04:08.323
ינאש בושחל ךל םרוג המ ?המ- ?ךתוא עומשל ןיינועמ
01:04:40.63 – 01:04:42.941
?התא הפיא ,יווראה ?תא הפיא-
01:04:43.049 – 01:04:44.883
,תויהל רומא התאש ןכיה ."םירומח םיעשפל הקלחמב"
01:04:44.884 – 01:04:46.552
דדומתהל הסנמ ינא .ןגאלבה לכ םע
01:04:46.553 – 01:04:47.761
חותינ תא לבקל לכוא ?תועבצאה תועיבט
01:04:47.762 – 01:04:50.556
.יל יבישקה ,ל'צייר .םש החוטב ךניא
01:04:50.557 – 01:04:52.808
.ןודרוג לש הדיחיה וז .ל'צייר ,ונניא ןודרוג-
01:04:52.809 – 01:04:55.453
.וללה םישנאה לע ךמוס אוה .תמ אוהו-
01:05:00.9 – 01:05:02.794
ךתוא ןמיס רקו'גה .האבה ותרטמכ
01:05:03.486 – 01:05:05.922
ריעב והשימ שי ?ךומסל לכונ וילע
01:05:06.406 – 01:05:09.717
ךומסל רשפא .סורב .ןייוו סורב לע
01:05:09.784 – 01:05:12.428
...ךייחב ,לצייר .יל ןמאה ,יווראה-
01:05:13.371 – 01:05:16.373
סורב לש זואהטנפה .ריעב רתויב חוטבה םוקמה אוה
01:05:16.374 – 01:05:19.168
.םשל רשייה יכל זא .תכלוה תא ןאל שיאל ירפסת לא
01:05:19.169 – 01:05:20.061
.םש שגפינ
01:05:20.128 – 01:05:21.479
.ךתוא בהוא ינא
01:05:35.727 – 01:05:37.328
.רקו'גה תא הצור ינא
01:05:38.438 – 01:05:40.164
...רחאל דחא ןעוצקממ
01:05:40.189 – 01:05:42.75
,והשימ דיחפהל הסנמ התא םא .רתוי בוט םוקמ רחב
01:05:42.942 – 01:05:45.569
,הזה הבוגהמ .יתוא גורהת אל הליפנה
01:05:45.57 – 01:05:46.963
.הז לע הנוב ינא
01:05:54.579 – 01:05:55.579
?אוה ןכיה
01:05:55.58 – 01:05:57.706
.ונתוא אצמ אוה .עדוי ינניא
01:05:57.707 – 01:06:01.752
.םירבח ול תויהל םיחרכומ ?ותוא תשגפ ?םירבח-
01:06:01.753 – 01:06:06.232
!אוה ןכיה עדוי והשימ .רבד ךל רמאי אל שיא-
01:06:06.382 – 01:06:09.193
.םכיניב לדבהה הז .םיקוח שי ךל
01:06:09.302 – 01:06:11.904
.םיקוח ול ןיא ...רקו'גל
01:06:12.013 – 01:06:14.139
.ךנעמל וב דוגבי אל שיא
01:06:14.14 – 01:06:16.868
,ותוא הצור התא םא .דבלב תחא ךרד שי
01:06:16.976 – 01:06:18.828
.יהמ עדוי רבכ התא לבא
01:06:18.978 – 01:06:22.29
,הכסמה תא דירות קר .ךילא אובי אוהש
01:06:23.524 – 01:06:27.086
םישנא המכ דועש וא .טילחתש דע ותומי
01:06:29.155 – 01:06:30.756
?םיקחשמ קחשל הצור
01:06:37.914 – 01:06:38.997
?השגרהה ךיא
01:06:38.998 – 01:06:41.142
.זעת אל התא !?אל-
01:06:43.044 – 01:06:46.105
?תאז השעאש בשוח ךניא
01:06:48.257 – 01:06:50.943
.תאז השעא אל ,אל
01:06:52.595 – 01:06:54.613
תא ריתוא אל ,ןכל .ימצעל הטלחהה
01:06:56.14 – 01:06:59.326
.םייחב ראשיהל הכזתו ,ץע
01:06:59.477 – 01:07:03.289
.ךכ-לכ אל ...ילפ
01:07:03.564 – 01:07:06.5
?רקו'גה לע יל רפסת ,ןכבו
01:07:16.41 – 01:07:19.096
.בוש הסננ !רבד עדוי יניא-
01:07:20.206 – 01:07:22.6
.ידידי ,ךתבוטל אל םייוכיסה
01:07:23.876 – 01:07:25.352
.בוש הסננ אוב
01:07:28.672 – 01:07:32.318
?לזמל ולרוג תא ריתומ התא .קוידב אל-
01:07:32.593 – 01:07:36.906
.ףיש סמות אוה ומש .תידיאונרפ הינרפוזיכסב הלוח אוה
01:07:37.098 – 01:07:39.95
."םהקרא"-ב זפשואמ היה .ךשומ רקו'גהש םישנאה גוסמ
01:07:40.226 – 01:07:42.369
?ונממ תולגל הפצמ התא המ
01:07:46.023 – 01:07:49.001
.ןודרוג תא גרה רקו'גה .ל'צייר תא גורהי אוה
01:07:49.151 – 01:07:51.879
,הווקתה למס התא .היהא אל םלועל ינאש
01:07:52.029 – 01:07:54.322
...ןגרואמה עשפה דגנ תבצייתה
01:07:54.323 – 01:07:57.45
,םה'תוגב תיתימא רוא ןרקכ .םינש תורשע הזמ
01:07:57.451 – 01:08:00.387
,הז תא הארי והשימ םא .סרהיי לוכה
01:08:01.33 – 01:08:03.515
,וררחושי ,תאלכש םיעשופה לכ
01:08:03.541 – 01:08:06.268
.אוושל היהי ןודרוג םי'ג לש ותומו
01:08:07.503 – 01:08:10.439
םיאנותיע תביסמ ךורעת ?המל- .רקובב רחמ
01:08:10.506 – 01:08:13.901
.יללגב םישנא דוע ותומי אל .וישכע ךדיב םה'תוג
01:08:14.885 – 01:08:18.197
.לוכי ךניא .ענכיהל לוכי ךניא
01:08:18.43 – 01:08:20.824
!ענכיהל לוכי ךניא
01:08:36.407 – 01:08:40.385
רמא אוה ,רשקתה יווראה .ומצע תא ריגסי ןמטאבש
01:08:40.953 – 01:08:42.12
.הרירב יל ןיא
01:08:42.121 – 01:08:45.373
םורגי הזש בשוח תמאב התא ?חוצרל קיספהל רקו'גל
01:08:45.374 – 01:08:48.018
קיפסמ לבא ,אל ילוא .יללגב ותמ םישנא
01:08:49.461 – 01:08:54.149
תושעל יילע המ ,יתנבה לבא .והומכ םישנא רוצעל ידכ
01:08:54.967 – 01:08:59.738
םוי אובי םאש ,רבעב יל תרמא .דחי היהנ ,ידיקפת תא םייסאו
01:09:01.181 – 01:09:04.368
ךתווקתל יתוא ךופהת לא ,סורב .םיילמרונ םייחל הדיחיה
01:09:05.894 – 01:09:07.454
?ךכל תנווכתה
01:09:08.856 – 01:09:10.29
.ןכ
01:09:27.875 – 01:09:29.309
.סורב
01:09:30.586 – 01:09:33.814
,ךמצע תא ריגסת םא .דחי תויהל לכונ אל
01:09:45.142 – 01:09:47.786
?םינמויה תא םג .לוכה-
01:09:48.312 – 01:09:50.872
לע זומרל לכויש רבד לכ .ל'צייר וא סוישול לש רשק
01:09:56.987 – 01:10:00.34
.דרפלא ,םיתמ םישנא ?תושעל יילע המ
01:10:00.449 – 01:10:03.677
.ןייוו ןודא ,תאז לובסל .הזב דומעל
01:10:04.369 – 01:10:07.681
,ךכ לע ךתוא ואנשי םה .ןמטאב םע ןיינעה הז לבא
01:10:08.165 – 01:10:09.975
.הדונמ תויהל לוכי אוה
01:10:10 – 01:10:13.311
הטלחה לבקל לגוסמ אוה .לבקל לגוסמ וניא שיאש
01:10:13.92 – 01:10:15.48
.הנוכנה הטלחהה תא
01:10:16.006 – 01:10:18.733
ןמטאב המ יתיליג םויה .תושעל לגוסמ וניא
01:10:19.009 – 01:10:20.551
.תאז לובסל לגוסמ אל אוה
01:10:20.552 – 01:10:23.28
."ךל יתרמא" ,רמול הכזת םויה
01:10:24.097 – 01:10:26.449
.ךכב הצור יניא ,םויה
01:10:32.981 – 01:10:35.041
.ךל יתרמא תמאב לבא
01:10:37.527 – 01:10:39.713
...ואלכי יתוא םגש חינמ ינא
01:10:41.239 – 01:10:42.698
.הריבעל ףתושכ
01:10:42.699 – 01:10:46.886
רמוא ?"הריבעל ףתוש" .ךלש ןויער היה לוכהש םהל
01:10:51.666 – 01:10:53.083
.םתאבש הדות ,ייתוברו ייתוריבג
01:10:53.084 – 01:10:55.377
תביסמ תא יתסניכ .תוביס יתשמ םיאנותיעה
01:10:55.378 – 01:10:57.504
חיטבהל ידכ ,תישאר םה'תוג יבשותל
01:10:57.505 – 01:11:01.735
עגונב לוכה םישוע ונאש .רקו'גה לש תוחיצרל
01:11:02.218 – 01:11:05.155
ןמטאבש ינפמ ,תינש .ומצע תא ריגסהל שקיב
01:11:05.722 – 01:11:07.657
,םדוק לבא .בצמה תא ןחבנ הבה
01:11:08.016 – 01:11:09.868
?הזה טסירורטל ענכיהל ונילע
01:11:10.81 – 01:11:13.729
...םיבשוח תמאב ונחנא ,קוח-ערופ לע ןגהל ףידעמ התא-
01:11:13.73 – 01:11:15.748
?םיחרזא ייח לע רשאמ
01:11:15.94 – 01:11:17.5
...קוח-ערופ אוה ןמטאב
01:11:19.319 – 01:11:20.903
הביסה הניא וז ךא ,ותרגסה תא ונשרדש
01:11:20.904 – 01:11:22.755
.םיששוח ונא יכ תאז םישוע ונא
01:11:22.906 – 01:11:25.633
"הקינ" ןמטאבשכ םיצורמ ונייה .וישכע דע ,תובוחרה תא
01:11:25.658 – 01:11:27.468
!םעפ-יאמ עורג בצמה
01:11:30.413 – 01:11:31.764
.ןכ ןכא
01:11:34.834 – 01:11:37.478
רתויב הדבכה הלפאה ךא .רחשה תולע ינפל עגר תררוש
01:11:40.381 – 01:11:44.485
.עיגמ רחשה ...םכל חיטבמ ינא
01:11:44.761 – 01:11:47.947
ךרטצי ןמטאב ,דחא םוי ...וישעמ לע תוירחאב תאשל
01:11:47.972 – 01:11:51.2
,ונתשקבל לבא .הזה עגושמה תשירד ללגב אל
01:11:51.351 – 01:11:52.785
!םיתמ םירטוש דוע אל
01:11:57.023 – 01:11:58.75
!ומצע תא ריגסהל ךירצ אוה
01:12:04.364 – 01:12:06.758
.היהי ךכ .ןמטאב תא ורצע
01:12:09.827 – 01:12:10.845
.ןמטאב אוה ינא
01:12:22.382 – 01:12:23.649
.דרפלא
01:12:25.593 – 01:12:27.528
ןתונ אוה המל ?תאז תושעל יווראהל
01:12:27.72 – 01:12:28.887
.םיאנותיעה תביסמל עיגה אוה
01:12:28.888 – 01:12:30.823
.תעדוי ינא .דצהמ הפצ קר אוהו
01:12:30.89 – 01:12:33.1
סורב םגש ןכתיי ,טנד רמ םגו
01:12:33.101 – 01:12:36.204
למסמ ןמטאבש ונימאה ...רתוי בושח רבד
01:12:36.396 – 01:12:38.647
,טסירורט לש תומחגמ .זוד המלעה
01:12:38.648 – 01:12:41.024
ואנשי םלוכ םא וליפא .ךכ לע ותוא
01:12:41.025 – 01:12:44.921
.ןברוק בירקמ אוה .רוביג אל אוה
01:12:45.488 – 01:12:47.256
.ךכל רבעמ אוה
01:12:47.657 – 01:12:49.091
.ירמגל קדוצ התא
01:12:49.325 – 01:12:52.595
המשאב תאשל יווראהל תתל .רוביג לש השעמ וניא אוה
01:12:55.081 – 01:12:57.934
בוט ותוא ריכמ התא .ןוכנ- .םלוכמ רתוי
01:13:01.504 – 01:13:05.024
תא ול רוסמל לכות ?ןמזה עיגישכ ,ינממ הז
01:13:06.008 – 01:13:09.195
?העשה העיגהש עדא ךיא .הרוגס אל איה-
01:13:10.221 – 01:13:11.906
.דרפלא ,תוארתהל
01:13:15.852 – 01:13:17.453
.ל'צייר ,תוארתהל
01:13:25.611 – 01:13:27.612
יתקפסה אל ,רעטצמ .הז לע ךתיא ןודל
01:13:27.613 – 01:13:30.383
?השוע התא המ .אלכה תיבל יתוא םיריבעמ-
01:13:31.576 – 01:13:34.244
אוהשכו ,רקו'גל תונמדזה וז .ותוא דוכלי ןמטאב ,ףוקתי
01:13:34.245 – 01:13:36.68
.ידמ ןכוסמ הז ,בשקה
01:13:36.789 – 01:13:38.707
,יזוחמה אלכל ותוא ריבענ .ול וגאדי םהש
01:13:38.708 – 01:13:40.834
ביתנ ךרואל תובוחרה .םייונפ ויהי העיסנה
01:13:40.835 – 01:13:44.355
םירצוע אל- .המידק .הרקמ םושב
01:13:44.63 – 01:13:46.172
התאש הווקמ ינא ?רבח ,בוט גהנ
01:13:46.173 – 01:13:47.215
.ןויתיפכ ךב שמתשמ אוה
01:13:47.216 – 01:13:49.134
ותלוכיבש חוטב אל אוה .רקו'גה תא סופתל
01:13:49.135 – 01:13:50.778
.לשכנ אוה ,וישכע דע
01:13:51.053 – 01:13:53.155
?בשוח אוה המ ךל ןינמ .תעדוי טושפ ינא-
01:13:53.472 – 01:13:54.889
,יווראה ,ןפוא לכב .הז קר אל הז
01:13:54.89 – 01:13:57.1
םישנאה לכ םע המ ךילע םיכמוסש
01:13:57.101 – 01:13:59.078
ריעה תא הקנתש ...דובכב תאז השעתו
01:14:05.568 – 01:14:08.754
,יווראה .תמאה תא םלוכל רפס
01:14:08.779 – 01:14:12.24
.הז םע ךישמא ,ץע אצי םא .ךלש םייחה ולא-
01:14:12.241 – 01:14:14.635
ריתוהל לוכי ךניא .לרוגה ידיב םתוא
01:14:15.077 – 01:14:16.387
.אל ינא
01:14:19.582 – 01:14:21.433
תא עבוק התא .ךלש לזמה
01:14:43.772 – 01:14:45.916
קוידב הכח ,ייה .רבח ,םלוכ ומכ
01:14:53.741 – 01:14:55.175
?לזאזעל ,הז המ
01:14:55.909 – 01:14:57.803
,םינפלמ לושכמ !םינפלמ לושכמ
01:14:58.37 – 01:15:00.455
,םלוכ !לזאזעל .ןותחתה סלפמל תדרל
01:15:00.456 – 01:15:01.873
.הטמל תדרל ,רזוח ינא
01:15:01.874 – 01:15:02.999
!הטמל תדרל
01:15:03 – 01:15:05.519
?ןותחתה סלפמה .ירמגל םיעיגפ םש היהנ
01:15:39.077 – 01:15:40.846
.המידק .עס ,הפמ ונתוא איצות
01:15:42.915 – 01:15:45.017
.עויסל םיקוקז ונחנא .םיחרוא ונל שי
01:15:45.292 – 01:15:46.768
.ה'רבח ,תויעב שי
01:15:49.713 – 01:15:50.981
!ךורדו ןועט
01:16:01.975 – 01:16:03.41
?לזאזעל ,היה הז המ
01:16:25.582 – 01:16:26.791
?ןוכנ ,הזל יונב בכרה
01:16:26.792 – 01:16:29.186
קזח והשמ ךרטצי אוה .רודחל ידכ רתוי הברה
01:16:31.046 – 01:16:32.23
?הז המ
01:16:33.674 – 01:16:34.858
?הקוזב וז
01:16:43.6 – 01:16:45.243
ליבשב יתסייגתה אל .הלאכ םירבד
01:17:01.743 – 01:17:02.844
!תוריהז
01:17:03.703 – 01:17:04.804
!תוריהז
01:17:27.477 – 01:17:28.745
!זג ןת ,המידק
01:18:15.059 – 01:18:17.494
,יווראה ,יווראה .טנד יווראה
01:18:18.062 – 01:18:20.497
.גוהנל הצור ינא ,החילס
01:18:25.069 – 01:18:28.589
.תוכרעמ קרוס
01:18:36.163 – 01:18:38.557
,הלעמל תולעל םיבייח !דימ יריווא עויסל םיקוקז ונחנא
01:18:43.796 – 01:18:45.856
.וזה הדובעה לע תמ ינא !הילע תמ
01:18:47.841 – 01:18:48.984
- טלחומ :קזנ -
01:18:49.051 – 01:18:50.903
- לחה הטילפ ךילהת -
01:19:04.4 – 01:19:05.584
.תוארתהל
01:19:07.653 – 01:19:08.837
- תימצע הדמשה -
01:19:15.077 – 01:19:17.596
,הריזל ונעגה .שא בישהל םינכומ
01:19:24.67 – 01:19:27.272
.רבדמ ינא הז לע .םיקוסמ
01:19:40.686 – 01:19:42.287
...םתוא וחתמת ,רדסב
01:19:42.354 – 01:19:44.373
.םתוא וחתמת
01:20:10.716 – 01:20:11.9
.בוט אל הז
01:20:15.387 – 01:20:17.156
!בוט אל שממ הז
01:20:59.348 – 01:21:01.784
.יתימאה ןמטאב הנה
01:21:06.105 – 01:21:07.539
.קחשל הצור אוה .המידק
01:21:10.359 – 01:21:11.46
.המידק
01:21:20.536 – 01:21:21.637
!ספסיפ אוה
01:21:35.634 – 01:21:37.736
!הפ רוצעת לא !חווטמב םיזוורב ומכ ונחנא
01:21:59.491 – 01:22:00.926
.המידק ,המידק
01:22:00.993 – 01:22:02.511
.תאז השעתש הצור ינא
01:22:02.578 – 01:22:03.679
!המידק
01:22:05.414 – 01:22:06.515
...המידק
01:22:08.167 – 01:22:10.126
הצור ינא ,המידק .תאז השעתש
01:22:10.127 – 01:22:11.27
.יב עגפ ,המידק
01:22:12.046 – 01:22:13.188
!יב עגפ
01:22:14.59 – 01:22:15.691
!יב עגפ
01:22:44.203 – 01:22:45.679
?השקבב ,עגר דוע רשפא
01:22:48.457 – 01:22:50.392
.הנוז ןב ,ךתוא ונספת
01:22:53.545 – 01:22:54.646
.ןודרוג
01:22:55.714 – 01:22:59.151
.ךמצעל םירבד רומשל בהוא התא .יווראה ,ותוא ונספת-
01:22:59.885 – 01:23:03.322
תויהל השגרהה ךיא ,טנד רמ ?םה'תוג לש לודגה רוביגה
01:23:03.806 – 01:23:06.992
.רוביג אל ינא .םירוביגה םה םה'תוג ירטוש
01:23:07.142 – 01:23:09.828
םע םתדבע ךישנאו התא ?ךרדה לכ ךרואל ןמטאב
01:23:10.145 – 01:23:12.397
וילע יתכמס לבא ,אל .ןוכנה רבדה תא השעיש
01:23:12.398 – 01:23:14.5
?אוהש .יתוא ליצהל-
01:23:15.734 – 01:23:18.754
.ותוא ובזע ,ותוא ובזע .הדות ,הדות-
01:23:19.905 – 01:23:23.092
תגאדומ הרבח םע טייד יל שי .עבותה ינודא ,הדות- .דואמ
01:23:39.925 – 01:23:42.611
!וקחרתה !םכלוכ
01:23:43.262 – 01:23:46.949
ד"ועל רמוח קפסל הצור אל ינא ?רורב ,ול רוכשת היפאמהש
01:23:49.101 – 01:23:50.452
?הייחתל תמק
01:23:53.355 – 01:23:55.624
ןכסל יתלוכי אל .יתחפשמ תא
01:23:56.608 – 01:23:57.96
?וילע ונל שי המ
01:24:00.112 – 01:24:04.049
תועיבט לש המאתה ןיא .םולכ .םייניש ימוליצ ,א"נד ,תועבצא
01:24:04.199 – 01:24:06.301
.תיוות אלל ,ישיא בוציעב םידגב
01:24:06.869 – 01:24:09.054
קר םיסיכב ול שי .ךומו םיניכס
01:24:09.371 – 01:24:13.725
.םירחא םייוניכ וא ,םש ול ןיא .ןודרוג ,התיבה ךל-
01:24:13.792 – 01:24:18.397
.רקובה דע ןיתמי ןצילהש .הזל קקדזת ,חונת ךל
01:24:19.048 – 01:24:21.316
.הגרדב הלוע התא רחממ
01:24:22.468 – 01:24:25.07
,חוכיוול ןותנ אל הזו .ןודרוג ל"כפמה
01:24:41.487 – 01:24:43.505
יתלוכי אל ,החילס .םכתא ןכסל
01:24:50.162 – 01:24:52.598
.הלאה םירזממל ףרטצת .בוט שיגרמ אל ינא-
01:24:52.665 – 01:24:53.498
,םירטוש חצור התא
01:24:53.499 – 01:24:55.934
.םשונ התאש הדות דיגת
01:24:56.085 – 01:24:59.605
!םיגרוסהמ קחרתה- !השקבב .תבאוכ ילש ןטבה-
01:25:14.353 – 01:25:16.371
?אבא ,ךתוא ליצה ןמטאב
01:25:18.357 – 01:25:22.211
...םעפה ,תמאה ןעמל .ותוא יתלצה ינא
01:25:34.206 – 01:25:35.724
?והשמ רמא אוה
01:25:43.215 – 01:25:46.735
.ל"כפמה ...בוט ברע
01:25:55.144 – 01:25:58.479
.ותיבל עיגה אל טנד יווראה .אלש ןבומכ-
01:25:58.48 – 01:26:01.417
?ול תישע המ ?ינא-
01:26:03.986 – 01:26:05.504
.הפ יתייה
01:26:07.573 – 01:26:09.341
התא ימ םע ?ותוא תראשה
01:26:10.242 – 01:26:11.51
?ךישנא
01:26:13.579 – 01:26:18.6
ןיידע םהש החנהב .ינוראמל אלו ,ךל םינמאנ
01:26:21.92 – 01:26:24.356
...ל"כפמה ,ךתוא אכדמ הז
01:26:24.757 – 01:26:29.778
המכ דע תעדל ?תמאב התא דדוב
01:26:31.764 – 01:26:36.684
יחכונה ובצמל יארחא שח התא ?טנד יווראה לש השקה
01:26:36.685 – 01:26:37.87
?אוה ןכיה
01:26:38.604 – 01:26:41.54
?העשה המ ?הנשמ הז המ-
01:26:42.358 – 01:26:46.628
היהי אוה ,העשל םאתהב .המכב וא דחא םוקמב
01:26:53.619 – 01:26:55.304
םיכלוה ונחנא םא ...םיקחשמ קחשל
01:26:59.5 – 01:27:01.31
.הפק סוכל קקדזא ינא
01:27:02.795 – 01:27:05.522
?"ער רטושה ,בוט רטושה" תטיש
01:27:06.632 – 01:27:07.9
.קוידב אל
01:27:18.143 – 01:27:20.979
,שארהמ ליחתת לא םלועל ,שטשוטמ ךפוה ןברוקה
01:27:20.98 – 01:27:22.956
תא שיגרמ אלו ...האבה הכמה
01:27:25.234 – 01:27:29.004
?האור .ינא הנה ,יתוא תיצר-
01:27:29.905 – 01:27:31.59
.השעת המ תוארל יתיצר
01:27:32.658 – 01:27:34.76
.יתוא תבזכא אלו
01:27:35.327 – 01:27:37.554
.תומל םישנא השימחל תרשפא
01:27:39.123 – 01:27:42.476
טנדל תרשפא ...זאו .ךל תוזחתהל
01:27:43.002 – 01:27:45.753
,ינומכ והשימל וליפא ?טנד ןכיה- .ירזכא הז
01:27:45.754 – 01:27:49.942
תומתש םיצור םירנויפאמה .רבעב היהש המל רוזחל ידכ
01:27:51.01 – 01:27:54.029
,תמאה תא עדוי ינא לבא .רוחאל רוזחל רשפא יא
01:27:54.096 – 01:27:58.45
.דימתל .םירבד תיניש ?יתוא גורהל הצור התא המל זא-
01:28:01.353 – 01:28:04.79
.ךתוא גורהל הצור ינניא ?ךידעלב השעא המ
01:28:04.94 – 01:28:07.709
בונגל רוזחא .אל ,אל ?םימס ירחוסמ
01:28:08.027 – 01:28:12.947
.אל ,אל .יתוא םילשמ התא
01:28:12.948 – 01:28:14.991
התא ,לבז התא .ףסכ ליבשב חצור
01:28:14.992 – 01:28:17.219
.םתומכ רבדת לא .םהמ דחא ךניא
01:28:17.619 – 01:28:19.388
.תויהל הצרת םא םג
01:28:21.373 – 01:28:25.227
."קירפ" םתס התא ,םליבשב .ינומכ קוידב
01:28:25.544 – 01:28:27.062
.תעכ ךל םיקוקז םה
01:28:28.422 – 01:28:32.484
,וקקדזי אלשכ ךא ...ךתוא ודני םה
01:28:32.801 – 01:28:34.069
.ערוצמ ומכ
01:28:34.219 – 01:28:37.573
...םיללכ םהל שי ,םיירסומ םה
01:28:38.39 – 01:28:40.242
.תחלצומ אל החידב לוכהו
01:28:40.809 – 01:28:43.328
,חכשנ לוכה .תועיגמ תורצהשכ
01:28:44.897 – 01:28:47.666
.ירשפא רבדה דוע לכ ,םיבוט םה
01:28:48.067 – 01:28:50.586
,ךל םיגדא ...תמאה עגרב
01:28:51.07 – 01:28:56.258
וללה "םיתברותמ"-ה םישנאה .הז תא הז לוכאל םילגוסמ
01:28:57.576 – 01:28:59.261
.תצלפמ אל ינא ,ןיבת
01:29:01.246 – 01:29:02.848
.ינמז תא םידקמ טושפ ינא
01:29:04.917 – 01:29:06
?טנד הפיא
01:29:06.001 – 01:29:08.854
,םיקוח הברה ךכ-ךכ ךל שי .ךילע ונגי םהש ענכושמ התאו
01:29:12.257 – 01:29:14.693
.הטילשב אוה .דחא קוח יל שי-
01:29:15.344 – 01:29:18.864
ידכ רפהל ךרטצתש קוחה הזו ?איהש- .תמאה תא תולגל
01:29:19.264 – 01:29:21.849
תויחל הדיחיה תינויגהה ךרדה .ללכ םיקוח אלל איה
01:29:21.85 – 01:29:25.853
קוחה תא רפת ,הלילהו .תאז לקוש ינא- .ךלש דיחיה
01:29:25.854 – 01:29:26.854
.תורופס תוקד ורתונ ,אל
01:29:26.855 – 01:29:30.542
ילש ןטקה קחשמה תא קחשל ךרטצת .םהמ דחא ליצהל הצרת םא
01:29:31.902 – 01:29:33.003
?תמאב
01:29:33.237 – 01:29:37.049
טנדש יתבשח ,רצק עגרל ,התא תמאב אוה
01:29:37.449 – 01:29:39.885
וב ןפואה ללגב ...התרזעל תצלחנ
01:29:46.208 – 01:29:47.684
.ערפתמ התא ךיא הארת
01:29:52.965 – 01:29:56.11
לעו ךילע עדי יווראה ?ולש הנטקה הנפנפשה
01:29:57.511 – 01:30:00.948
?םה ןכיה .הריחב לש ןיינע אוה ,חצר-
01:30:01.265 – 01:30:04.576
ןיב הריחבה- ?םה ןכיה .רחאל דחא לש וייח
01:30:05.06 – 01:30:08.705
,יזוחמה עבותה ,ךרבח .דיתעל ותלכ וא
01:30:14.445 – 01:30:18.215
,םולכ ךל ןיא .יילע םייאל לוכי ךניא
01:30:19.033 – 01:30:21.718
,םינוא רסח התא .ךלש חוכה לכ תורמל
01:30:22.745 – 01:30:24.763
,גאדת לא .םה ןכיה ךל הלגא
01:30:24.913 – 01:30:27.683
...םהינש .הדוקנה תאזו
01:30:28 – 01:30:29.601
.רוחבל ךילע היהי
01:30:30.169 – 01:30:32.896
,52 בוחרב אוה .250 רפסמ ןיינבב
01:30:33.005 – 01:30:36.692
,סקיא תורדשב איהו ."ורסיס" ןיינבב
01:30:38.51 – 01:30:40.32
?ךלוה התא ימ לא .ל'צייר-
01:30:41.639 – 01:30:42.823
!טנדל םיכלוה ונחנא
01:30:45.225 – 01:30:47.453
,52 בוחר .250 רפסמ ןיינב
01:30:51.023 – 01:30:52.666
?ולה
01:30:53.901 – 01:30:55.627
?יתוא עמוש והשימ
01:30:58.781 – 01:31:00.758
!?ולה
01:31:05.412 – 01:31:07.306
?ל'צייר .יווראה-
01:31:08.04 – 01:31:11.226
.לאל הדות ,יווראה .רדסב ינא- ?רדסב התא
01:31:11.835 – 01:31:15.647
.והשלכ ןסחמב ינא .טפנ תויבחל יתוא לבכ והשימ
01:31:16.59 – 01:31:17.733
.יתוא םג
01:31:18.3 – 01:31:19.943
...יווראה
01:31:27.267 – 01:31:29.912
תא הצור ינא .ילש ןופלטה תחיש
01:31:30.562 – 01:31:32.623
,התוא הצור ינא .ילש ןופלטה תחיש תא הצור ינא
01:31:33.315 – 01:31:34.625
.דמחנ המכ
01:31:36.777 – 01:31:40.798
?יתגרה ךירבחמ המכ
01:31:45.244 – 01:31:47.537
,םוחתב הנש 20 רבכ ינא לידבהל עדוי ינאו
01:31:47.538 – 01:31:49.998
םיקוקזש םיעשופ ןיב ,םיסומינב רועישל
01:31:49.999 – 01:31:52.601
ךומכ םיערפומו .הזמ םינהנ טושפש
01:31:53.836 – 01:31:57.439
.יירבחמ השיש תגרהו ?השיש-
01:31:57.631 – 01:32:01.902
.תבאוכ ילש ןטבה ,השקבב .קחרתת .יל תפכא שממ אל-
01:32:02.261 – 01:32:04.696
אוהש רמא סובה .תולוקה תא םילעי
01:32:05.681 – 01:32:08.325
המינפ סנכיש רמא אוה .תוקהוב תורונב םתוא ףילחיו
01:32:09.226 – 01:32:12.454
.דלומה גחב ומכ .קחרתת .בובח ,ךתעדמ תאצי-
01:32:13.063 – 01:32:15.791
!רצעמה יאתל שבוח .תלדה תא וחתפ ,המידק
01:32:16.233 – 01:32:17.543
!וקחרתה
01:32:17.609 – 01:32:19.503
ונל ןיא ,בישקת .ןמז הברה
01:32:19.987 – 01:32:24.049
קרש יל רמא אוה ,דורשי ונתיאמ דחא
01:32:24.074 – 01:32:26.593
.רוחבל ונירבחל ונתישו
01:32:30.164 – 01:32:31.765
.ל'צייר ,בוט
01:32:32.833 – 01:32:36.044
.רדסב היהי .ךיילא םיאב םה ,רדסב היהי
01:32:36.045 – 01:32:40.441
.ךל רוזעא ,בשקה .ךביבס שי המ יל רומא
01:32:40.507 – 01:32:44.111
?דח והשמ םש שי .שפחמ ינא-
01:32:44.303 – 01:32:45.612
?המ
01:32:46.722 – 01:32:47.99
?יווראה
01:32:51.977 – 01:32:53.245
?םש הרוק המ ,יווראה
01:33:03.072 – 01:33:06.8
,תויונפה תודיחיה לכ .250 ןיינב ,25 בוחרל עיגהל
01:33:07.159 – 01:33:11.221
המל תעדל הצור ?ןיכסב שמתשמ ינא
01:33:13.499 – 01:33:17.561
.ידמ ריהמ חדקא ...ה לכ לע גנעתהל רשפא יא
01:33:18.545 – 01:33:20.898
.תושגר
01:33:23.842 – 01:33:27.905
,ןיבמ התא ...םינורחאה םהיעגרב
01:33:28.764 – 01:33:30.908
.יתימאה םפוצרפ תא םיפשוח םישנא
01:33:32.101 – 01:33:37.122
ריכמ ינא ,המ תדימב זא .ךממ רתוי בוט ךירבח תא
01:33:41.36 – 01:33:45.005
?םינדחפ ויה םהמ ימ תעדל הצרת
01:33:51.453 – 01:33:52.93
?הז המ
01:33:53.414 – 01:33:56.624
.הלבח ...מ לבוס אוה
01:33:56.625 – 01:33:58.685
.הזמ הנהתש עדוי ינא
01:34:00.045 – 01:34:03.482
לדתשא ינא ךא .רתוי וליפא הזמ תונהיל
01:34:12.599 – 01:34:14.076
!טאל ,טאל
01:34:14.226 – 01:34:15.702
!קשנה תא חנה
01:34:16.603 – 01:34:17.687
!וב ורית טושפ
01:34:17.688 – 01:34:18.872
!דימ ותוא ררחש
01:34:18.897 – 01:34:20.398
!דימ ותוא ררחש !קשנה תא חנה
01:34:20.399 – 01:34:22.167
.החילס ?הצור התא המ-
01:34:23.986 – 01:34:25.754
תא הצור כ"הסב ינא .ילש ןופלטה תחיש
01:34:28.949 – 01:34:30.884
...המ ,המ ?םש הרוק המ
01:34:31.785 – 01:34:33.929
.עגרל יתיא רבד
01:34:36.915 – 01:34:38.183
.רדסב
01:34:51.43 – 01:34:53.49
?ןופלט ?הז המ
01:35:03.233 – 01:35:04.71
!הכרדמה לע הלע
01:35:12.451 – 01:35:16.746
ךל רמול הצור ינא ,יווראה ?בוט ,ןוחטיב רתיל והשמ
01:35:16.747 – 01:35:18.581
.ל'צייר ,ךכ יבשחת לא .ךתוא ליצהל םיאב םה
01:35:18.582 – 01:35:20.893
,תעדוי ינא .ךכב הצור אל ינא לבא
01:35:25.089 – 01:35:28.525
,ךידעלב תויחל הצור ינניא .ךליבשב הבושת יל שיו
01:35:29.843 – 01:35:31.612
.ןכ איה ילש הבושתה
01:35:34.348 – 01:35:37.85
!אל !אל !יתוא אל
01:35:37.851 – 01:35:41.038
?יילא תאב המל !אל
01:35:42.564 – 01:35:44.565
!ל'צייר !ל'צייר
01:35:44.566 – 01:35:47.235
...יווראה !ל'צייר !אל !אל-
01:35:47.236 – 01:35:49.588
.רדסב !ל'צייר-
01:35:51.49 – 01:35:54.551
.רדסב הז ,יווראה .בישקת .רדסב לוכה
01:35:55.577 – 01:35:56.804
...הזיא
01:36:03.002 – 01:36:04.186
!אל
01:36:04.336 – 01:36:06.188
!ל'צייר !אל
01:36:21.478 – 01:36:22.704
.ךל םולש
01:36:28.319 – 01:36:31.338
הקלחמהמ טלמנ רקו'גה .םירומח םיעשפל
01:36:32.74 – 01:36:34.133
?ואל םע
01:36:37.369 – 01:36:39.179
.ספתיהל ןנכת רקו'גה
01:36:40.164 – 01:36:42.558
ותוא אלכאש הצר אוה .םירומח םיעשפל הקלחמב
01:37:02.061 – 01:37:03.62
...רקיה סורב
01:37:05.898 – 01:37:08.167
.הרורבו הנכ תויהל יילע
01:37:10.402 – 01:37:12.588
ןתחתהל תנווכתמ ינא .טנד יווראה םע
01:37:13.238 – 01:37:17.05
ינוצרבו ,ותוא תבהוא ינא .ייח תיראש תא ותיא תולבל
01:37:17.618 – 01:37:20.62
םה'תוגש םויבש ,ךל יתרמאשכ ,ןמטאבל דוע קקדזת אל
01:37:20.621 – 01:37:23.515
,דחי תויהל לכונ .ךכל יתנווכתה
01:37:24.792 – 01:37:27.043
החוטב ינא תעכ ךא םויה עיגי אלש
01:37:27.044 – 01:37:29.271
.ןמטאבל דוע קקדזת אל התא וב
01:37:30.464 – 01:37:32.149
.עיגי אוהש הווקמ ינא
01:37:32.591 – 01:37:34.568
,עיגי אוה םאו ...םש היהא
01:37:35.928 – 01:37:37.279
.הדידי רותב ,לבא
01:37:38.055 – 01:37:39.698
.יווראה ,רעטצמ ינא
01:37:40.432 – 01:37:42.117
.ךתוא יתבזכאש תרעטצמ
01:37:42.935 – 01:37:44.727
,יב ךנומא תא תדביא םא
01:37:44.728 – 01:37:47.122
.םישנאב ךנומא לע רומש ,השקבב
01:37:48.482 – 01:37:52.336
,דימתלו וישכע ,תבהוא .ל'צייר
01:38:00.828 – 01:38:02.513
.הנטק רקוב תחורא יתנכה
01:38:08.293 – 01:38:09.46
.דרפלא
01:38:09.461 – 01:38:10.604
?ןייוו ןודא ,ןכ
01:38:11.964 – 01:38:13.732
?הרקש המב םשא ינא
01:38:15.342 – 01:38:20.305
,הארשה ררועל התייה יתרטמ .תוומ אל ,ףוריט אל
01:38:20.306 – 01:38:24.934
תקרי ךא ,תאז תישע .םה'תוג יעשופ לש םפוצרפב
01:38:24.935 – 01:38:27.145
?םיעגפנ ויהיש ךתעדב תילעה אל
01:38:27.146 – 01:38:29.873
רימחמ דימת בצמה .רופיש לחש ינפל
01:38:30.107 – 01:38:34.503
.דרפלא ,ל'צייר לבא .תגצייש המב הנימאה ל'צייר-
01:38:35.612 – 01:38:39.258
.םיגציימ ונחנאש המ .ךל הקוקז םה'תוג
01:38:39.742 – 01:38:42.052
הקוקז םה'תוג ,אל .הלש יתימאה רוביגל
01:38:43.245 – 01:38:47.457
בעותמה חצורל יתרשפאו .וינפמ יצח ץצופל
01:38:47.458 – 01:38:49.393
...התע תעל ,ןכלו
01:38:50.711 – 01:38:52.479
.ךב קפתסהל וצלאי םה
01:38:54.757 – 01:38:56.692
.דרפלא ,יל תוכחל הנווכתה איה
01:38:58.594 – 01:39:01.947
.עדוי אל טנד .םלועל עדיש רוסא
01:39:04.558 – 01:39:07.327
?הז המ .תוכחל לוכי הז-
01:39:07.895 – 01:39:11.331
,אוהה דדושה ...המרובב רעיב
01:39:12.024 – 01:39:15.043
?ותוא םתספת ?ךיא- .ןכ-
01:39:16.987 – 01:39:18.589
.רעיה תא ונפרש
01:39:57.569 – 01:40:00.613
.ןמיהמ רוקמ אוה .תיתרקוי ץועי תרבחב דבוע
01:40:00.614 – 01:40:04.009
רתוהו יד הכיח אוה ,וירבדלו .הנוכנה הטלחהה תא לבקי ןמטאבש
01:40:04.243 – 01:40:06.261
לטונ אוה תעכו .וידיל תוכשומה תא
01:40:06.453 – 01:40:08.972
,שמח העשב יח רודישב .ןמטאב לש תיתימאה ותוהז ףשחית
01:40:26.015 – 01:40:27.783
.ל'צייר לע רעטצמ ינא
01:40:30.144 – 01:40:34.373
,רסייתמ התאש רמא אפורה .תופורת לבקל ברסמ ךא
01:40:35.983 – 01:40:39.878
.רוע תלתשה עצבל ברסמ התאשו
01:40:40.362 – 01:40:42.047
...אוהה יוניכה תא רכוז
01:40:43.115 – 01:40:44.883
...יל םתתנש
01:40:45.909 – 01:40:47.97
הקלחמ"ב יתייהשכ ?"םירטוש תוריקחל
01:40:51.248 – 01:40:54.017
?ןודרוג ,יוניכה היה המ ...יווראה-
01:40:54.793 – 01:40:55.978
.יל הנע
01:40:57.713 – 01:40:58.939
!יל הנע
01:41:07.348 – 01:41:09.7
...ףוצרפ-וד .ףוצרפ-וד יווראה
01:41:11.935 – 01:41:15.497
...תא ריתסהל יל המל ?יתוהז
01:41:17.524 – 01:41:20.627
.יתוא ריהזהל תיסינש עדוי ינא .רעטצמ
01:41:21.403 – 01:41:24.298
.ךתוא ףסא ץריו ?םרובע דבע אוה
01:41:26.325 – 01:41:28.761
?ל'צייר תא ףסא ימ ךל עודי
01:41:29.62 – 01:41:32.723
תעדל יילע ,יווראה .חוטבל לכוא יישנאמ ימב
01:41:32.956 – 01:41:34.85
?וישכע יל בישקתש המל
01:41:36.251 – 01:41:37.853
.יווראה ,רעטצמ ינא
01:41:40.381 – 01:41:43.901
.אל .אל התא ,אל
01:41:45.761 – 01:41:46.987
.אל ןיידע
01:41:52.393 – 01:41:55.037
...ולש ףוריטה .לובג לכ רבע
01:41:55.187 – 01:41:58.457
ינפל ךכ לע בושחל ךירצ תייה .הספוקהמ ןצילה תא תררחשש
01:41:58.691 – 01:42:00
?ותוא הצור התא
01:42:03.028 – 01:42:05.214
אוה ןכיה ךל תולגל לכוא .םיירהצה-רחא היהי
01:42:13.372 – 01:42:15.599
ףרוטמ אל התא .הארנ התאש יפכ
01:42:15.666 – 01:42:18.685
,ךל יתרמא .הלימ איה ילש הלימ
01:42:22.715 – 01:42:24.024
?יקלטיאה הפיא
01:42:24.091 – 01:42:27.385
וסנכתי מ"מיה תודיחי לכ .תוקד 20 דועב עוריאה םוקמב
01:42:27.386 – 01:42:30.948
וסכי עויסה תודיחיש הצור ינא .ירשפא טולימ ביתנ לכ
01:42:32.766 – 01:42:36.161
השעת המ ,רקו'ג ?ךלש ףסכה לכ םע
01:42:36.812 – 01:42:38.831
.טושפ ילש םעטה ,עמש
01:42:39.732 – 01:42:42.96
...טימנידמ הנהנ ינא
01:42:43.36 – 01:42:46.88
.ןיזנבו הפירש-קבאו
01:42:48.949 – 01:42:50.134
?...זעל המ
01:42:53.12 – 01:42:55.347
?השולשל ףתושמ המ עדוי התאו
01:42:56.29 – 01:42:57.516
.םילוז םה
01:42:57.791 – 01:43:00.46
ידכ ךל םימלשמ המכ רפס .יתימאה ןמטאב והימ הלגתש
01:43:00.461 – 01:43:02.962
.ונלש תונמדזהה וז .םייחב ואל תא הצור ינא
01:43:02.963 – 01:43:04.731
.תמ וא יח ,רקו'גה תא
01:43:04.965 – 01:43:07.443
.הזל בל םיש ,םי'ג .אבה הפוצל רובענ-
01:43:07.885 – 01:43:09.719
הצר אל טנד יווראה .הזה ףרוטמל ענכיהל
01:43:09.72 – 01:43:11.071
םכח התאש בשוח ?ונממ רתוי
01:43:11.555 – 01:43:15.016
םע םירבדמ ונייה םא ,יתעדל .תרחא בשוח היה אוה ,םויה טנד
01:43:15.017 – 01:43:19.163
.הריהמ המלחה ול םילחאמ ונאו .ול םיקוקז ונא המכ עדוי םיהולא
01:43:19.48 – 01:43:22.875
.הלימ איה ךלש הלימש תרמא .דואמ ןוכנ-
01:43:25.611 – 01:43:27.671
.דבלב ילש קלחה תא ףרוש ינא
01:43:29.615 – 01:43:31.717
.ףסכ אוה םכתא ןיינעמש המ לכ
01:43:32.076 – 01:43:35.304
היואר וזה ריעה .רתוי םיבוט םיעשופל
01:43:35.663 – 01:43:37.389
.הל קפסאש המ הזו
01:43:38.749 – 01:43:41.25
םהש ךישנאל רומא .תעכ יליבשב םידבוע
01:43:41.251 – 01:43:43.353
.ילש ריעה וז
01:43:44.213 – 01:43:47.024
.קירפ ליבשב ודבעי אל םה
01:43:49.093 – 01:43:50.843
ךתוא ךותחנ אלש המל ,תונטק תוכיתחל
01:43:50.844 – 01:43:52.321
?ךלש םיבלכה תא ןהב ליכאנו
01:43:53.055 – 01:43:57.367
המכ הלגנ זאו .בער בלכ אוה ןמאנ
01:43:58.143 – 01:44:00.204
.יתוא ןיינעמ אל ףסכה
01:44:00.479 – 01:44:03.707
.רסמ ריבעהל ןיינועמ ינא
01:44:04.566 – 01:44:06.543
.שאב הלוע לוכה
01:44:09.697 – 01:44:10.446
?וקה לע ימ
01:44:10.447 – 01:44:14.885
לע ןוזח יל היה .ןמטאב אלל םלוע
01:44:15.035 – 01:44:19.539
,ןטק חוור הפרג היפאמה .התוא תיבשהל התסינ הרטשמהו
01:44:19.54 – 01:44:20.974
.בוחר רחא בוחר
01:44:21.583 – 01:44:24.978
.םמעשמ ...ךכ-לכ היה הזו
01:44:25.087 – 01:44:29.882
הצור ינניא .יתטרחתה ,לוכה לקלקי סיר רמש
01:44:29.883 – 01:44:32.486
?הנהא ינא קרש המל לבא
01:44:32.72 – 01:44:34.863
תונמדזה ןתינ ואוב .רחא והשימל
01:44:34.888 – 01:44:39.576
סיר ןמלוק םא ,העש ךות תומי אל
01:44:39.768 – 01:44:41.87
.םילוח תיב ץצופא
01:44:42.021 – 01:44:43.688
.םירטושה לכ תא וקיעזה
01:44:43.689 – 01:44:47.191
בורקה םילוחה תיבל ועיגיש !הקירסו יוניפב ולחיו ,םהילא
01:44:47.192 – 01:44:49.152
,הרובחתה תויושרל ורשקתה ,אלכ יתב ,רפס יתב תוצעומ
01:44:49.153 – 01:44:51.321
סובוטוא לכ ואיבה !םילוחה יתבל יונפ
01:44:51.322 – 01:44:53.865
!הנוילע תופידעב לרנ'ג םה'תוג
01:44:53.866 – 01:44:55.908
ימ לכ תא דימ ונפ !םש אצמנש
01:44:55.909 – 01:44:57.618
,התאו התא ,התא .יתיא ואוב
01:44:57.619 – 01:44:59.805
?דקפמה ,םיכלוה ונחנא ןאל .סיר תא אוצמל-
01:44:59.997 – 01:45:03.392
עדימ שפחו תכרעמל רבחתה .םהיתוחפשמ ינבו םירטוש לע
01:45:03.417 – 01:45:05.626
?שפחל המ .זופשא ימושיר-
01:45:05.627 – 01:45:08.755
?ינודא ,דופטאבה תא חקית ?דרפלא ,םויה עצמאב-
01:45:08.756 – 01:45:10.983
.םכח ךכ-לכ אל .ךכ םא ,יניגרובמלה-
01:45:12.009 – 01:45:13.318
...טלוב תוחפ הברה
01:45:26.69 – 01:45:28.876
.רובעל יל ונת ,החילס .החילס
01:45:29.61 – 01:45:32.337
?רוזעל לכות ,ינודא .השקבב
01:45:33.155 – 01:45:34.423
.ורובע סובוטוא שפח
01:45:37.159 – 01:45:40.721
בשוח תמאב התא ,ל"כפמה ?ותוא גורהל וסני םיליגר םיחרזאש
01:45:45.542 – 01:45:46.727
...ינודא
01:45:47.169 – 01:45:48.353
!ל"כפמה
01:45:55.469 – 01:45:56.278
.ינודא ,רהמ
01:46:02.226 – 01:46:03.869
."סדרא'ציר ןאירב" שפח
01:46:04.353 – 01:46:07.915
החפשמ יבורק ןיא .םילוחה יתבב םיזפשואמה
01:46:09.149 – 01:46:12.086
.יתוא גורהל םיסנמ םה .ךתוא ליצהל לכוי ןמטאב ילוא-
01:46:25.958 – 01:46:27.935
.םוקמ יל שי ,סיווייד .ותוא אבה
01:46:30.295 – 01:46:31.438
!סיווייד
01:46:37.094 – 01:46:39.363
םירטושה תא יתיאר .ירכאזו סנרב
01:46:39.847 – 01:46:42.574
.רבד םוש .ריכמ ינניאש רויס רטושו-
01:46:43.767 – 01:46:44.993
?וישכע המ זא
01:46:46.395 – 01:46:47.913
?וישכע םישוע המ ?םיעסונ ןאל
01:46:51.358 – 01:46:53.043
.ןודרוגל עדימה תא חלש
01:46:56.905 – 01:46:58.715
- תוריהז -
01:47:00.826 – 01:47:02.136
.ןאכמ ואצ
01:47:04.663 – 01:47:06.056
!סיווייד
01:47:09.71 – 01:47:11.437
ריבעהל ךרטצנ ,יתרבג .וישכע ותוא
01:47:12.629 – 01:47:15.733
החפשמ יבורק םע םירטוש - - םילוחה יתבב
01:47:17.968 – 01:47:20.279
- גרב ,זרימר -
01:47:23.557 – 01:47:25.909
?ןוכנ ,גרב ךמש .ל"כפמה ,ןכ-
01:47:27.144 – 01:47:28.662
?רוחב ,רדסב התא
01:47:46.747 – 01:47:48.432
.ייה
01:47:53.003 – 01:47:54.73
...עדוי התא
01:47:55.464 – 01:47:58.692
רוטנתש הצור אל ינא .יווראה ,הניט יל
01:47:58.801 – 01:48:00.569
...ו התאשכ
01:48:00.97 – 01:48:02.071
!ל'צייר
01:48:02.096 – 01:48:04.239
...םתפטחנ ל'ציירו התאשכ
01:48:04.473 – 01:48:07.034
.ןודרוג לש בולכב יתבשי
01:48:07.81 – 01:48:09.87
.הלבחה ינעטמ תא יתחנה ינא אל
01:48:09.979 – 01:48:12.372
,ךלש םישנאה .ךלש תינכתה
01:48:12.606 – 01:48:15.167
ומכ הארנ תמאב ינא ?תינכת םע והשימ
01:48:15.526 – 01:48:16.794
?ינא המ עדוי התא
01:48:16.986 – 01:48:18.945
.תוינוכמ ירחא ףדורש בלכ ינא
01:48:18.946 – 01:48:21.381
,תושעל המ עדוי יתייה אל .תחא ספות יתייה םא
01:48:21.448 – 01:48:24.635
,ןיבמ התא .םירבד השוע טושפ ינא
01:48:24.952 – 01:48:26.661
.תוינכת שי היפאמל
01:48:26.662 – 01:48:28.705
.תוינכת שי הרטשמל
01:48:28.706 – 01:48:30.933
.תוינכת שי ןודרוגל
01:48:31.834 – 01:48:33.977
.תומיזמ םיממוז םה
01:48:34.294 – 01:48:37.94
טולשל ןויסינב תומיזמ םיממוז .םהלש םינטקה תומלועב
01:48:38.257 – 01:48:39.924
.תומיזמ םמוז אל ינא
01:48:39.925 – 01:48:43.654
תוארהל הסנמ ינא ...םייטתפ המכ דע םיממוזל
01:48:44.346 – 01:48:47.074
םהלש תונויסינה .םירבדב טולשל
01:48:48.058 – 01:48:49.243
...זא
01:48:49.393 – 01:48:51.537
...רמוא ינאשכ .הנה אוב
01:48:51.562 – 01:48:55.457
הרקש המש ,רמוא ינאשכ ,ללכ ישיא היה אל םכל
01:48:56.775 – 01:48:58.669
.תמא רבוד ינאש עדוי התא
01:49:01.488 – 01:49:03.006
.ךלש קשנה תא ךרטצא ינא
01:49:03.449 – 01:49:04.675
?המ
01:49:08.037 – 01:49:09.888
?םילוחה תיבב יתשא יכ ,המל
01:49:10.497 – 01:49:11.932
.הביסה תאז ,ןכ
01:49:12.958 – 01:49:16.294
.הזה בצמל ךתוא ואיבה םיממוזה
01:49:16.295 – 01:49:20.065
.תומיזמ תממז .תוינכת ךל ויה
01:49:20.257 – 01:49:22.651
.ךתוא ליבוה הז ןאל האר ...ו
01:49:33.437 – 01:49:35.647
םיטקונ הרטשמה תוחוכ ,ירשפא יעצמא לכב
01:49:35.648 – 01:49:38.041
אלש רוביצל אורקל ידכ .םיידיל קוחה תא תחקל
01:49:38.15 – 01:49:40.693
המ תא יתישע טושפ .בוט יכה השוע ינאש
01:49:40.694 – 01:49:44.298
,ךלש הנטקה תינכתה תא יתחקל .היפ לע התוא יתכפהו
01:49:44.531 – 01:49:46.157
תאזה ריעל יתישע המ האר
01:49:46.158 – 01:49:49.511
,קלד לש םילכימ טעמ םע .םיעילק המכו
01:49:51.413 – 01:49:53.474
...עדוי התא ?בל יתמש המל עדוי
01:49:53.499 – 01:49:56.685
םירבדהשכ להבנ אל שיא .תינכותה יפל םילהנתמ
01:49:57.252 – 01:49:59.146
.הדירחמ תינכותה םא וליפא
01:49:59.505 – 01:50:04.676
תונותיעל עידוא רחמ םא ...לסוחי היפונכ רבח ,לשמלש
01:50:04.677 – 01:50:07.78
האלמ תיאשמש וא ...ץצופתת םילייחב
01:50:08.472 – 01:50:09.823
.להביי אל שיא
01:50:10.265 – 01:50:13.41
.תינכתהמ קלח לוכה יכ
01:50:13.602 – 01:50:18.123
ריע שארש רמואשכ לבא ...תומל ךלוה דחא
01:50:18.565 – 01:50:20.334
!םתעדמ ואצי םלוכ
01:50:24.405 – 01:50:27.174
,היכרנא תצק גצה
01:50:28.659 – 01:50:30.844
,םייקה רדסה תא שבש
01:50:30.911 – 01:50:35.182
.והובו והותל ךופהי לוכהו
01:50:37.376 – 01:50:39.311
.והובו והות ןעמל לעופ ינא
01:50:40.546 – 01:50:42.606
עטקה המ עדוי התא ?והובו והות םע
01:50:44.842 – 01:50:46.693
.ןגוה אוה
01:50:55.769 – 01:50:57.329
.יח התא
01:50:59.565 – 01:51:01.041
.תמ התא
01:51:02.026 – 01:51:03.752
.ןיינעל רבדמ התא וישכע
01:51:12.494 – 01:51:13.637
?סיר רמ
01:51:32.348 – 01:51:34.116
?ןוכנ ,ןייוו רמ
01:51:34.892 – 01:51:36.434
.דואמ ץימא השעמ תישע
01:51:36.435 – 01:51:37.87
?רוזמרל קיפסהל יתיסינשכ
01:51:38.103 – 01:51:39.621
?תירחסמה לע ןגהל תיסינ אל
01:51:39.647 – 01:51:40.748
?המל ?הכותב אצמנ ימ
01:51:46.236 – 01:51:48.505
יאדכש בשוח התא ?םילוחה תיבל ךלאש
01:51:48.697 – 01:51:50.966
?ןוכנ ,תושדחב הפוצ אל התא
01:52:56.974 – 01:52:58.867
.חרזמ-םורד
01:52:59.059 – 01:53:00.953
.לרנ'ג םה'תוג הז
01:53:01.979 – 01:53:03.789
?ןיינבה תא םתיניפ .ןכ-
01:53:06.692 – 01:53:10.003
רפסמ תא אוצמל םיחרכומ .ונדיבש םימושירהמ םירדענה
01:53:10.029 – 01:53:12.673
םישימח לע עודי עגרכ .דחא סובוטוא .םירדענ
01:53:12.74 – 01:53:14.907
םירחאה םיסובוטואה לכ .םירחא םילוח יתבל םכרדב
01:53:14.908 – 01:53:15.908
.דחא ונספספש אוה ילש שוחינה
01:53:15.909 – 01:53:18.095
יבגל ךלש שוחינה המ ,ןכ ?טנד יווראה לש ומוקימ
01:53:18.162 – 01:53:19.787
,שפחל וכישמה .םכיניב הז תא וריאשהו
01:53:19.788 – 01:53:22.141
,לאוש והשימ םא .םשמ ותוא ונאצוה
01:53:25.21 – 01:53:27.104
דרשמ תא יגישה .ןופלטב ריעה שאר
01:53:28.964 – 01:53:30.607
.ימואלה רמשמל קקדזנ
01:53:30.674 – 01:53:33.61
,םירדענ ןיידע םישנא .לגנא קיימ ,ןא-יס-י'ג רדש ללוכ
01:53:33.677 – 01:53:37.489
ואידיול םירבוע ונחנאש יל רסמנ .ןא-יס-י'גב התע הז לבקתהש
01:53:37.556 – 01:53:39.742
,לגנא קיימ ינא .םה'תוג לש הלילה תושדחמ
01:53:39.85 – 01:53:42.703
םורגל ידכ שורד המ ?ףרטצהל תוצרל םכל
01:53:43.312 – 01:53:44.896
גורהל םתחלצה אל .ןידה ךרוע תא
01:53:44.897 – 01:53:47.75
,לספסהמ םכתא םיקהל בייח ינא .קחשמל םכתא סינכהלו
01:53:49.985 – 01:53:52.278
,הלילה תדר םע .ילש איה ריעה
01:53:52.279 – 01:53:55.048
,ןאכ ראשייש ימ לכו .ילש םיקוחה יפל קחשי
01:53:55.157 – 01:53:55.99
?סקופ רמ
01:53:55.991 – 01:53:58.743
לע הארמ החטבאה תכרעמ .חותיפו רקחמ תקלחמב הצירפ
01:53:58.744 – 01:54:02.931
ףתתשהל םיצור םכניא םא .וישכע ואצ ,קחשמב
01:54:04.708 – 01:54:07.644
םירשגב להקל לבא .העתפה תחטבומ תורהנמבו
01:54:08.003 – 01:54:09.563
.הח-הח ,הח-הח
01:54:43.956 – 01:54:46.1
.םירידא םיהולא
01:54:47.543 – 01:54:49.002
רומא אל התא ?ץוחב םש תויהל
01:54:49.003 – 01:54:50.854
?והשמ תושעל ,עדוי התא
01:54:51.171 – 01:54:52.981
.ילש ישפוחה םויה הז
01:54:53.757 – 01:54:55.275
.ןיתשהל בייח ינא
01:54:55.676 – 01:54:57.444
?בוט ,יליבשב ןיע םיש
01:55:03.517 – 01:55:05.643
?וישכע המ ?ךל רעניש והשימ ךירצ התא
01:55:05.644 – 01:55:06.954
.םולש
01:55:07.896 – 01:55:09.289
?טנד
01:55:09.606 – 01:55:13.001
.תמ התאש יתבשח ,םיהולא .יצח-
01:55:19.783 – 01:55:21.427
?ץריו ,ל'צייר תא ףסא ימ
01:55:21.869 – 01:55:23.762
.ינוראמ לש םישנאה יאדוו !קותש-
01:55:25.08 – 01:55:29.435
דגובה לע ןגהל ןווכתמ התא ?ןודרוג לש הדיחיב ינשה
01:55:29.46 – 01:55:30.96
,עדוי אל ינא !יל רמא אל םלועמ אוה
01:55:30.961 – 01:55:33.772
יתעדי אל .עבשנ ינא ,טנד .ךל תושעל וננכת םה המ
01:55:36.091 – 01:55:37.568
.קיחצמ
01:55:39.178 – 01:55:41.238
עדוי אל ינא םג יכ .ךל תורקל ךלוה המ
01:55:45.893 – 01:55:48.12
?ןוכנ ,הפהפי
01:55:48.312 – 01:55:49.663
...הפהפי
01:55:50.522 – 01:55:51.665
...ירסומ אל
01:55:52.691 – 01:55:53.917
.ןכוסמ
01:55:54.443 – 01:55:58.071
יראלולס ןופלט לכ תכפה .ןופורקימל םה'תוגב
01:55:58.072 – 01:56:00.782
.הובג רדתב תותוא טלקמו
01:56:00.783 – 01:56:03.594
,ילש ראנוסה ןויער תא תחקל
01:56:03.702 – 01:56:05.971
לע ותוא תמשייו .ריעב ןופלט לכ
01:56:06.08 – 01:56:07.747
ריעהמ יצחשכ ,ראנוסה תא הניזמ
01:56:07.748 – 01:56:10.184
רוציל לוכי התא .םה'תוג לכ לש הנומת
01:56:12.586 – 01:56:14.212
.רדסב אל הז
01:56:14.213 – 01:56:16.273
תא אוצמל בייח ינא .סוישול ,הזה שיאה
01:56:18.092 – 01:56:19.467
?ריחמ הזיאב
01:56:19.468 – 01:56:22.488
.המסיסב לוענ םינותנה רגאמ
01:56:22.554 – 01:56:24.865
.םינותנל השיג שי דחא םדאל קר
01:56:26.141 – 01:56:28.243
חוכ ידמ רתוי הז .דחא םדא רובע
01:56:28.435 – 01:56:30.412
.ךל ותוא יתתנ ןכל
01:56:30.938 – 01:56:32.247
.וב שמתשהל לוכי התא קר
01:56:32.606 – 01:56:36.126
אוה שיא ןוילימ 30 רחא לוגיר .ילש דיקפתה תרדגהמ קלח אל
01:56:38.529 – 01:56:42.323
רבדי אוה םא .לוק תמיגד וז ,ריעב םינופלטה דחא תברקב
01:56:42.324 – 01:56:44.259
.ומוקימ תא רתאל לכות
01:56:44.952 – 01:56:47.137
.םעפה ךל רוזעא
01:56:47.788 – 01:56:49.998
.רטפתמ ינא ,ןכמ רחאל לבא
01:56:49.999 – 01:56:52.643
תאזה הנוכמה דוע לכ ,"ןייוו תוישעת"-ב תאצמנ
01:56:52.71 – 01:56:54.645
.היהא אל ינא
01:56:55.254 – 01:56:57.189
,םייסתשכ
01:56:57.715 – 01:56:59.233
.ךמש תא דלקה
01:57:07.766 – 01:57:10.852
מ"ס לכ םיקרוס יישנא ,םירשגבו תורהנמב
01:57:10.853 – 01:57:14.081
,רקו'גה לש םויאה םע לבא .תורשפא םיווהמ אל םה
01:57:14.148 – 01:57:15.374
?החרזמ םייעקרק םיביתנו
01:57:15.441 – 01:57:17.084
.תועש ךשמב םיקוקפ
01:57:17.151 – 01:57:20.629
.תורובעמה קר ונל ורתונ .‏היילעל םינכומ 000,30
01:57:20.946 – 01:57:24.258
תורובעמב שמתשהל הצור ינא ,ףסונב .יאהמ םיריסאהמ קלח איצוהל ידכ
01:57:24.616 – 01:57:27.327
,אלכל םתסנכה טנדו התאש םישנאה .יתוא םיגיאדמ אל םה
01:57:27.328 – 01:57:28.286
.גואדל ךירצ התא
01:57:28.287 – 01:57:29.662
היהת אלש המ ,רקו'גה לש תינכתה
01:57:29.663 – 01:57:31.932
םיריסאהש חינהל ריבס .םיברועמ ויהי יווראה לש
01:57:31.999 – 01:57:33.767
.ןאכמ םתוא איצוהל הצור ינא
01:57:35.419 – 01:57:37.104
?יווראה הפיא זא
01:57:37.338 – 01:57:38.605
.ותוא ונאצמ אל
01:57:38.756 – 01:57:39.982
.םיהולא
01:57:44.345 – 01:57:46.405
לכות ןמז המכ ?הז תא ריתסהל
01:58:00.444 – 01:58:03.005
,םירוזמר ללגב רוצעת לא .רבד םוש ,םירטוש
01:58:03.947 – 01:58:06.091
?ךתשאל ףרטצהל עסונ
01:58:09.745 – 01:58:11.096
?התוא בהוא התא
01:58:11.372 – 01:58:12.514
.ןכ
01:58:13.123 – 01:58:15.642
היהי ךיא תניימד םעפ יא ?םינורחאה היעגרב התוא עומשל
01:58:16.001 – 01:58:17.728
.רקו'גה םע הז תא רותפ
01:58:17.836 – 01:58:19.688
.ךלש השיאה תא גרה אוה
01:58:19.755 – 01:58:22.524
.הזכל ךתוא ךפה אוה
01:58:22.8 – 01:58:25.11
.עגושמ בלכ קר אוה רקו'גה
01:58:25.844 – 01:58:27.988
ימ תא הצור ינא .העוצרהמ ותוא ררחשש
01:58:29.306 – 01:58:30.741
.ץריוב יתלפיט
01:58:30.891 – 01:58:32.558
ינשה שיאה ימ לבא ?ןודרוג לש הדיחיב ךלש
01:58:32.559 – 01:58:33.685
?ל'צייר תא ףסא ימ
01:58:33.686 – 01:58:35.662
והשימ יאדווב הז .החטב איה וב
01:58:36.48 – 01:58:38.499
,ךל רמוא םא
01:58:38.941 – 01:58:40.25
?תכלל יל ןתית
01:58:40.609 – 01:58:42.211
.ךלש םייוכיסב עגפי אל הז
01:58:44.571 – 01:58:46.59
.זרימר התייה וז
01:58:51.704 – 01:58:54.932
הזש יתרמא- ...תרמא לבא .ךלש םייוכיסב עגפי אל
01:58:58.585 – 01:59:00.27
.לזמ רב התא
01:59:04.216 – 01:59:05.383
.אל אוה לבא
01:59:05.384 – 01:59:06.527
?ימ
01:59:08.846 – 01:59:10.489
.ךלש גהנה
01:59:24.862 – 01:59:27.155
םיכירצ ונחנא .ןגוה אל הז .םהלש הניפסה לע תויהל
01:59:27.156 – 01:59:29.425
?םתיא תולעל הצור .ןמזומ התא
01:59:52.848 – 01:59:54.825
וביכ םה ,דקפמה .םיעונמה תא
01:59:54.85 – 01:59:56.16
.רשקב םתוא גשה ,בוט
01:59:56.185 – 01:59:59.621
ףוסאנו רוזחנש םהל רומא .תואלחהמ רטפינש עגרב םתוא
02:00:00.022 – 02:00:01.999
?רובע ,"טיריפס" ןאכ ,"יטרביל"
02:00:04.276 – 02:00:05.586
?תוחורה לכל ,הז המ
02:00:16.705 – 02:00:19.933
הרוק והשמ ,סקופ .תורובעמה לע
02:00:21.418 – 02:00:23.437
.םיעונמה רדחל דימ דר
02:00:35.057 – 02:00:38.702
,הטמל תויבח האמכ שי ,ןטפק .הז תא םג היהו ,ץוציפל תונכומ
02:00:51.573 – 02:00:53.032
.םירידא םיהולא
02:00:53.033 – 02:00:54.76
.ץפנ ומכ הארנ
02:00:54.827 – 02:00:58.055
תא ונל ונתיש המל ?ונלש הצצפל ץפנה
02:01:00.874 – 02:01:04.228
ויהת םכלוכ ,הלילה .יתרבח יוסינמ קלח
02:01:08.048 – 02:01:12.027
בוליש תועצמאב ,הינומאו רלוס ןיב
02:01:12.303 – 02:01:16.073
.םיימשל םכלוכ תא ץצופל יתלוכיב
02:01:16.223 – 02:01:17.866
?רובע ,עמוש םאה ,"יטרביל"
02:01:20.144 – 02:01:21.245
.םייח קבש
02:01:21.312 – 02:01:25.624
תדרל הסני והשימ םא .ותומת םכלוכ ,הניפסהמ
02:01:26.191 – 02:01:27.317
.ספאתהל ליחתמ ינא
02:01:27.318 – 02:01:30.212
...טלשה תא שי הניפס לכל
02:01:30.279 – 02:01:32.739
.היינשה הניפסה תא ץצופיש
02:01:32.74 – 02:01:35.134
,תרובעמהמ עיגמ לוקה
02:01:35.159 – 02:01:36.552
.רוקמה הז ןיא ךא
02:01:39.038 – 02:01:40.305
.ברעמ
02:01:47.588 – 02:01:49.356
.ןודרוג .רקו'גה תא יתרתיא-
02:01:50.049 – 02:01:51.257
.טיאורפ ןיינב
02:01:51.258 – 02:01:52.776
.םשל ועיגי תוחוכהש
02:01:55.22 – 02:01:58.181
.םכלוכ תא ץצופא ,תוצחב
02:01:58.182 – 02:02:00.683
תוניפסה תחאב םא ,לבא ,רותפכה לע וצחלי
02:02:00.684 – 02:02:03.287
.םייחב היבשוי תא ריתוא
02:02:03.354 – 02:02:05.647
?תויהל ךלוה הז ימ ,זא
02:02:05.648 – 02:02:08.65
םיבעותמה םיעשופה ףסוא ,טנד יווראה לש
02:02:08.651 – 02:02:11.712
םיקותמה םיחרזאה וא ?עשפמ םיפחהו
02:02:11.904 – 02:02:13.881
.ורחבת םתא
02:02:15.199 – 02:02:18.719
,רהמ וטילחתש יאדכו ...היינשה הניפסה לע םישנאה יכ
02:02:18.786 – 02:02:21.638
תויהל םילולע .םיליצא ךכ לכ אל
02:02:28.337 – 02:02:29.48
.רוחאמ וראשיה
02:02:29.588 – 02:02:31.106
?טילחתש התא ימ
02:02:31.674 – 02:02:33.567
.תוחפה לכל ,ךכ לע ןודל ונילע
02:02:33.926 – 02:02:35.235
.תומל םיכירצ םלוכ אל
02:02:35.26 – 02:02:37.571
התייה םהה םישנאל .תונמדזהה תא
02:02:38.138 – 02:02:40.157
.ךכ לע ןודנ אל
02:02:40.182 – 02:02:41.975
?אל המל
02:02:41.976 – 02:02:44.56
אשונה ותוא לע םינד םה .היינשה הניפסב קוידב
02:02:44.561 – 02:02:45.996
.העבצה ךורענ ואוב
02:02:52.277 – 02:02:54.838
?ולה .זרימר הנא תרבדמ ,הרברב-
02:02:55.197 – 02:02:58.175
םע יסנכתו יזראתש שקיב םי'ג .רהמ רתויש המכ תינוכמל םידליה
02:02:58.242 – 02:03:00.159
.תיבל ץוחמ םירטוש שי לבא
02:03:00.16 – 02:03:01.72
.הלאה םירטושב חוטבל רשפא יא
02:03:01.787 – 02:03:04.932
יקחרתתש שקיב םי'ג .תירשפאה תוריהמב םהמ
02:03:05.04 – 02:03:06.749
ןתא תוקד רשע דוע ,בוזעל הארוה םהל
02:03:06.75 – 02:03:08.394
.תוריהמב עונל ךיילעו
02:03:08.419 – 02:03:10.211
ינא ןאל לבא ?םתוא תחקל הרומא
02:03:10.212 – 02:03:12.005
.250 רפסמ ןיינב ,52 בוחר
02:03:12.006 – 02:03:14.09
עגרב יבזע .עסיי רויסה בכרש
02:03:14.091 – 02:03:15.317
.רדסב
02:03:15.968 – 02:03:17.236
?ךל הנימאה איה
02:03:17.803 – 02:03:19.446
.ךב החטב איה יכ
02:03:20.389 – 02:03:21.556
.ל'צייר ומכ קוידב
02:03:21.557 – 02:03:23.742
תעדי אל- ...יתעדי אל ?תושעל ונווכתה םה המ
02:03:23.809 – 02:03:26.12
היינשה םעפה וז .הז תא יל רמוא רטושש
02:03:26.937 – 02:03:29.022
?ושעי םהש תבשח קוידב המ
02:03:29.023 – 02:03:31.566
.םדקומ בלשב יילא ועיגה םה ...ילש אמא לש םילוחה תיב תונובשח
02:03:31.567 – 02:03:32.835
!יד
02:03:34.028 – 02:03:35.069
.תרעטצמ ינא
02:03:35.07 – 02:03:37.256
תרשלו תויחל יכזת .תרטוש ,םוי דוע
02:03:41.493 – 02:03:42.952
סובוטוא תא ונאצמ .רסחה םילוחה תיב
02:03:42.953 – 02:03:45.097
.הבורע ינב םע עוריא ונל שיו
02:03:47.124 – 02:03:48.642
.העילק חווטמ הז
02:03:49.585 – 02:03:51.77
םוקימ רחביש המל ?ךכ-לכ ףושח
02:03:51.837 – 02:03:53.796
תוריל םילוכי ונא .םינציל 5 לע
02:03:53.797 – 02:03:55.882
,םתוא םילסחמ םיפלצ ,תונולחה תא םיצפנמ
02:03:55.883 – 02:03:57.234
רעתסמ דחא תווצ ,תונולחה ךרד
02:03:57.259 – 02:03:58.926
ינש תווצ .תוגרדמה ךרד
02:03:58.927 – 02:04:00.738
שולש-םייתש .רתויה לכל תודיבא
02:04:01.055 – 02:04:03.139
.הז תא השענ ואוב .טושפ ךכ-לכ אל הז-
02:04:03.14 – 02:04:04.658
הז רקו'גה םע .טושפ אל םעפ ףא
02:04:04.725 – 02:04:06.893
,אוה טושפש המ הלועפ אלל היינש לכבש
02:04:06.894 – 02:04:08.936
י"ע תחא תרובעמ ץוציפ .ברקתמו ךלוה ,תרחאה
02:04:08.937 – 02:04:10.08
.הרקי אל הז
02:04:10.439 – 02:04:11.749
.ןהיתש תא ץצופי אוה זא
02:04:11.815 – 02:04:14.376
...תוריינל ןמז ןיא ...םלוכש הצור ינא-
02:04:14.86 – 02:04:17.129
םתעבצה תא ובתכי .תאזה ריינה תסיפ לע
02:04:18.739 – 02:04:21.967
,םיטע שיש ימל .האלה םתוא ריבעיש
02:04:25.829 – 02:04:28.474
ףוסאל ונילע .תוריהמב תועבצהה תא
02:04:37.925 – 02:04:39.842
.דבל תוקד שמחל קוקז ינא
02:04:39.843 – 02:04:41.904
!ןמז ןיא !אל
02:04:42.054 – 02:04:43.846
.תנווכב תורטמ ונל שי
02:04:43.847 – 02:04:46.492
.םינפב םתיא אצמנ טנד .ותוא ליצהל םיחרכומ
02:04:46.558 – 02:04:48.619
!טנד תא ליצהל חרכומ ינא
02:04:48.686 – 02:04:49.912
.וננוכתה
02:04:52.731 – 02:04:53.874
...תוקד יתש
02:04:54.066 – 02:04:55.292
.ץורפנ זאו
02:05:00.906 – 02:05:02.508
.הנומת ךירצ ינא ,סקופ
02:05:06.495 – 02:05:07.971
!תורצב ונחנא ,םי'ג
02:05:09.331 – 02:05:11.934
ונל שי ,בוט .'א המוקמ הנומת
02:05:12.459 – 02:05:13.894
.דימ עיגת 'ב המוק
02:05:15.921 – 02:05:18.565
שי םינציללש הארנ .תומוק יתשב הבורע ינב
02:05:19.591 – 02:05:21.276
.תוגרדמב מ"מי תווצ
02:05:25.264 – 02:05:27.366
.גגה לע ףסונ מ"מי תווצ
02:05:29.435 – 02:05:30.911
.לועפל רושיא שי
02:05:32.313 – 02:05:34.957
.יעגריה ,הרברב .וידיב םידליה-
02:05:35.107 – 02:05:36.333
.םי'ג ,םולש
02:05:37.401 – 02:05:38.585
...יווראה
02:05:39.236 – 02:05:40.504
?ילש החפשמה ןכיה
02:05:40.612 – 02:05:42.506
.התמ יתחפשמ וב םוקמב
02:05:45.659 – 02:05:47.553
,לוחכ תווצ .תורטמ ורחב
02:05:48.954 – 02:05:50.806
,הצירפ תווצ .ןעטמה תא וחינה
02:06:07.056 – 02:06:09.265
ונמיס מ"מיה ,סקופ .תויוגש תורטמ
02:06:09.266 – 02:06:10.784
.הבורעה ינב םה םינצילה
02:06:11.56 – 02:06:13.537
!המידק ,םודא תווצ
02:06:17.483 – 02:06:19.042
,הצירפ תווצ !וסנכיהו וצצופ
02:06:22.613 – 02:06:23.839
.זוזת לא
02:06:25.24 – 02:06:26.049
.שא םיאשר
02:06:32.289 – 02:06:33.932
.םירעתסמ מ"מיה יתווצ
02:06:33.958 – 02:06:35.934
!םיקשנה תא וחינה ,םינציל
02:06:39.129 – 02:06:41.631
.ופפוכתה ,םיאפור !שאה וק תא ונפ
02:06:41.632 – 02:06:43.067
!םיקשנה תא וחינה
02:07:07.074 – 02:07:08.217
!זוזל אל
02:07:08.367 – 02:07:09.551
...ש וא וענכיה
02:07:14.123 – 02:07:15.349
.הלעמל טבה
02:07:16.5 – 02:07:18.352
ה'רבחה תא האור ?ךילעמ המוקב םיערה
02:07:18.961 – 02:07:21.939
מ"מיה תווצל םיברוא םה .תילעמב הלועש
02:07:22.673 – 02:07:23.816
.תוינש ‏60
02:07:31.89 – 02:07:36.578
:ןה תואצותה .‏דעב ‏396 .דגנ 140
02:07:44.57 – 02:07:46.505
.המידק זא !הז תא השעת
02:07:47.239 – 02:07:48.924
.ןאכ ןיידע ונחנא
02:07:50.492 – 02:07:53.554
םה םגש רמוא הזו .ונתוא וגרה אל ןיידע
02:07:54.913 – 02:07:56.223
!המידק ,המידק
02:08:04.073 – 02:08:05.507
.ךילעמש המוקב תורצ
02:08:24.927 – 02:08:26.195
!זוזל אל
02:08:27.513 – 02:08:29.49
!רוצע ,הרינ ונא
02:08:32.142 – 02:08:33.369
!םייכרבה לע
02:08:33.978 – 02:08:35.746
.ותוא ונספת .קחשמל ץוחמ אוה
02:08:37.481 – 02:08:38.874
!הצקהמ קחרתה
02:09:01.547 – 02:09:02.982
!הפצרה לע !זוזל אל
02:09:03.215 – 02:09:05.383
,בל ומיש .הבורעה ינב םה םינצילה
02:09:05.384 – 02:09:07.277
.תורטמה םה םיאפורה
02:09:14.059 – 02:09:16.161
.עיגהל תחלצה .אלפנ המכ
02:09:16.186 – 02:09:17.788
?ץפנה הפיא
02:09:18.856 – 02:09:20.082
!ותוא וספת
02:09:34.455 – 02:09:35.639
!זוזל אל
02:10:07.321 – 02:10:09.006
,תומל הצור ךניא
02:10:09.031 – 02:10:11.467
עדוי ךניא לבא .םייח לוטיל דציכ
02:10:12.451 – 02:10:14.303
.ותוא יל ןת
02:10:14.578 – 02:10:16.43
,ךתוא גורהי הזה שיאה
02:10:16.914 – 02:10:18.682
.הרקמ לכב םתוא לוטיו
02:10:22.178 – 02:10:24.163
.םיידיה תא ךלכלל ןכומ וניא שיא
02:10:24.755 – 02:10:26.874
.תאז השעא ינא ,רומג רדסב
02:10:29.526 – 02:10:32.129
היינשה הניפסב םישנאה .םהלש הריחבה תא ושע
02:10:32.288 – 02:10:34.631
.בונגלו חוצרל ורחב םה
02:10:34.89 – 02:10:37.134
ןויגיה םוש ןיא .תומל ךרטצנ ונא םגש
02:10:47.286 – 02:10:49.596
!םירכומ תומוקמ םתואב
02:10:56.253 – 02:10:57.438
.ןתמה
02:11:08.399 – 02:11:10.751
,תחטבואמ המוקה !םיחוטב הבורעה ינב
02:11:11.368 – 02:11:12.795
.ותוא יל ןת
02:11:14.939 – 02:11:18.125
.חוכב ותוא יתחקלש רמול לכות
02:11:19.234 – 02:11:22.779
השעאו ,ותוא יל ןת ...תושעל ךירצ תייהש המ
02:11:22.78 – 02:11:24.131
.תוקד רשע ינפל
02:11:46.387 – 02:11:49.581
,קבאיהל קיספהל םיבייח .םיקוקיזה תא דיספנ תרחא
02:11:49.582 – 02:11:51.825
.םיקוקיז םוש ויהי אל
02:11:52.017 – 02:11:55.287
...ליחתמ הז הנהו
02:12:34.435 – 02:12:36.161
?חיכוהל תיסינ המ
02:12:36.445 – 02:12:39.506
,םינפב קומעש ?ךומכ םירעוכמ םלוכ
02:12:40.532 – 02:12:41.675
.דבל התא
02:12:47.957 – 02:12:50.208
ךומסל רשפא יא .ונימיב דחא ףא לע
02:12:50.209 – 02:12:53.228
תושעל בייח התא ?ןוכנ .ךמצעב לוכה
02:12:54.004 – 02:12:56.231
.ןכומ יתעגה .רדסב הז
02:12:57.091 – 02:12:58.942
.קיחצמ םלועב םייח ונא
02:12:59.093 – 02:13:01.403
יתלביק ךיא עדוי התא ,בגא ?הלאה תוקלצה תא
02:13:01.637 – 02:13:02.804
.אל
02:13:02.805 – 02:13:04.698
עדוי ינא לבא .הלא תא תלביק ךיא
02:13:23.117 – 02:13:24.676
...התא
02:13:25.327 – 02:13:28.68
תלוכי אל טושפ ?ןוכנ ,יתוא בוזעל
02:13:29.456 – 02:13:33.185
רשאכ הרוקש המ הז ...הריצעל ןתינ יתלב חוכ
02:13:33.544 – 02:13:36.814
.הזזהל ןתינ יתלב םצע שגופ
02:13:38.549 – 02:13:43.32
לגוסמ אל תמאב התא ?ןוכנ ,תחשומ תויהל
02:13:45.264 – 02:13:47.056
...יתוא גורהת אל התא
02:13:47.057 – 02:13:52.454
היוגש השוחת ללגב .ךישעמב הנומא לש
02:13:53.439 – 02:13:56.667
,ךתוא גורהא אל ינאו
02:13:56.734 – 02:13:59.711
.יפיכ ידמ רתוי טושפ התא יכ
02:14:01.572 – 02:14:05.551
ינאו התאש בשוח ינא .חצנל תאז תושעל ונדעונ
02:14:06.118 – 02:14:08.077
.חצנל דפורמ אתב היהת התא
02:14:08.078 – 02:14:09.847
.את קולחל לכונ ילוא
02:14:10.205 – 02:14:14.184
יבשות וב בצקה תא ליפכנ זאו .םתויפש תא םידבאמ ריעה
02:14:14.501 – 02:14:17.396
...עגרה ךל התארה תאזה ריעה
02:14:17.796 – 02:14:21.966
םישנאב האלמ איהש .בוטב ןימאהל םינכומש
02:14:21.967 – 02:14:24.987
.ןיטולחל רבשית םחורש דע
02:14:25.888 – 02:14:29.783
תמאל ופשחיי םהש דע ,טנד יווראה לע
02:14:31.143 – 02:14:33.746
.ולש הרובגה ישעמ לכלו
02:14:35.522 – 02:14:40.502
ןדבואב ןכתסאש תבשח אל ,םה'תוג לש התמשנ לע קבאמה
02:14:40.694 – 02:14:42.755
.ךתיא םיפורגא ברקב
02:14:44.281 – 02:14:45.549
...אל
02:14:45.949 – 02:14:48.802
.לוורשב ףלק ךירצ דימת
02:14:49.244 – 02:14:51.096
.יווראה אוה ילש
02:14:51.497 – 02:14:52.931
?תישע המ
02:14:53.415 – 02:14:55.809
ריבאה תא יתחקל םה'תוג לש ןבלה
02:14:56.543 – 02:15:00.147
יתדרוה ...ו .ונלש הגרדל ותוא
02:15:00.506 – 02:15:01.798
.השק היה אל הז
02:15:01.799 – 02:15:03.317
,עדוי התאש ומכ ,ףוריט יכ
02:15:03.425 – 02:15:06.361
.הכישמה חוכ ומכ אוה
02:15:06.929 – 02:15:09.782
.הנטק הפיחד אוה ךירצש לכ
02:15:26.24 – 02:15:27.424
!טנד
02:15:49.013 – 02:15:50.364
.ןודרוג ,התוא ואיבה םה ןאכל
02:15:51.056 – 02:15:52.866
.התוא ורסמ ךישנאש ירחא
02:15:53.976 – 02:15:55.494
.התמ איה ןאכ
02:15:55.853 – 02:15:57.538
...ןאכ יתייה ,עדוי ינא
02:15:59.148 – 02:16:00.523
.התוא ליצהל יתיסינ
02:16:00.524 – 02:16:01.625
.התוא תלצה אל לבא
02:16:02.234 – 02:16:04.002
.יתלוכי אל .תלוכי ןכ-
02:16:04.236 – 02:16:05.629
.יל בישקמ תייה םא
02:16:05.696 – 02:16:08.173
.תותיחשה דגנכ בצייתמ תייה םא
02:16:08.532 – 02:16:10.783
תא תושעל םוקמב .ןטשה םע הקסעה
02:16:10.784 – 02:16:12.553
!היפאמב םחליהל יתיסינ
02:16:12.87 – 02:16:16.89
תא קידצהל תוסנל זעמ תייה אל .יתדביא המ תעדי ול ,ךמצע
02:16:19.126 – 02:16:22.587
רבדל תצלאנ םעפ יא םאה ,בהוא יכה התאש םדאה לא
02:16:22.588 – 02:16:24.088
,רדסב היהי לוכהש ול רמולו
02:16:24.089 – 02:16:25.899
?היהי ךכ אלש תעדישכ
02:16:27.926 – 02:16:32.197
ריכהל דמוע התא ,ןכבו .ןודרוג ,השגרהה תא
02:16:32.598 – 02:16:36.368
יל לכתסהל לכות ,זא קר .רעטצמ התאש רמולו םייניעב
02:16:38.145 – 02:16:40.355
.ילש החפשמב עגפת אל
02:16:40.356 – 02:16:41.457
.אל
02:16:41.982 – 02:16:43.584
.בהוא יכה התאש םדאב קר
02:16:52.451 – 02:16:55.012
?ךתשא וז םאה ...זא
02:16:56.747 – 02:16:58.39
.יווראה ,חדקאה תא חנה
02:16:59.041 – 02:17:00.476
.חדקאה תא חנה ,יווראה
02:17:01.669 – 02:17:03.062
.יווראה ,השקבב
02:17:03.587 – 02:17:04.772
.השקבב
02:17:06.59 – 02:17:09.359
קיספהל ןכומ התא !לזאזעל ?יתחפשמ לא חדקאה תא ןווכל
02:17:09.843 – 02:17:10.611
!אל
02:17:10.678 – 02:17:13.405
.הכוז ונל שי !הז תא רוצעת .םי'ג ,אל-
02:17:13.597 – 02:17:15.199
!יווראה !םיהולא-
02:17:15.432 – 02:17:16.658
!יווראה
02:17:18.06 – 02:17:19.411
.רעטצמ ינא
02:17:21.73 – 02:17:23.04
!לוכה לע
02:17:25.401 – 02:17:26.835
.ינבב עגפת לא ,השקבב
02:17:37.871 – 02:17:39.181
?ךלש םירטושה תא תאבה
02:17:39.456 – 02:17:41.433
םיעדוי םהש לכ .עוריא שיש אוה
02:17:42.501 – 02:17:43.96
.המ וא ימ םיעדוי אל םה
02:17:43.961 – 02:17:45.646
.םחתמה תא םיפיקמ קר םה
02:17:45.713 – 02:17:47.773
ינאש בשוח התא ?הזמ חורבל הצור
02:17:48.59 – 02:17:50.984
.הזמ חורבל רשפא יא
02:17:51.593 – 02:17:53.404
עוגפל הצור ךניא .יווראה ,דליב
02:17:55.931 – 02:17:57.432
רושק אל הז ,הצור ינאש המל
02:17:57.433 – 02:17:59.201
!ןגוהש המל אלא
02:17:59.893 – 02:18:04.039
םישנא תויהל לכונש םתבשח !ןוגה אל ןמזב םינוגה
02:18:06.817 – 02:18:08.335
.םתיעט לבא
02:18:08.777 – 02:18:10.069
.רזכא אוה םלועה
02:18:10.07 – 02:18:12.673
הדיחיה תוירסומהו ,רזכא םלועב
02:18:13.324 – 02:18:14.466
.לזמה איה
02:18:15.367 – 02:18:16.677
.דחושמ אל
02:18:17.202 – 02:18:18.47
.הטומ אל
02:18:19.913 – 02:18:21.098
.ןגוה
02:18:21.29 – 02:18:23.392
ותוא תא שי ולש ןבל .הל היהש יוכיסה
02:18:24.335 – 02:18:25.585
.יצח-יצח
02:18:25.586 – 02:18:27.438
ל'ציירל הרקש המ .לרוגה די היה אל
02:18:27.796 – 02:18:28.981
.לועפל ונטלחה ונחנא
02:18:29.423 – 02:18:30.399
.ונתשולש
02:18:30.966 – 02:18:34.528
קר הז היה המל זא ?לוכה תא דביאש ינא
02:18:36.847 – 02:18:37.93
.התא קר היה אל הז
02:18:37.931 – 02:18:39.45
!יב רחב רקו'גה
02:18:39.642 – 02:18:41.702
בוטה תייה התא יכ .וניניבמ רתויב
02:18:42.227 – 02:18:43.495
...חיכוהל הצר אוה
02:18:43.812 – 02:18:48.083
בוט והשימ וליפאש .לופיל לוכי ,ךומכ
02:18:49.36 – 02:18:50.544
.קדצ אוהו
02:18:50.778 – 02:18:52.337
ןווכמש הז אוה התא .יווראה ,חדקאה תא
02:18:53.155 – 02:18:56.467
לא ותוא ןווכ זא .םימשאה םישנאה
02:18:57.284 – 02:18:58.51
.קדוצ
02:19:02.456 – 02:19:03.766
.ןושאר התא
02:19:16.804 – 02:19:18.03
.ירות
02:19:25.27 – 02:19:26.789
.קדוצ התא ,יווראה
02:19:28.44 – 02:19:30.334
.יתמשאב היה ל'צייר לש התומ
02:19:34.196 – 02:19:35.798
.דליה תא שינעת לא ,השקבב
02:19:37.741 – 02:19:38.967
.יתוא שנעה
02:19:39.118 – 02:19:40.469
.דימ
02:19:42.705 – 02:19:44.89
לוכהש דליל רומא ...לבא .רדסב היהי
02:19:45.291 – 02:19:46.517
...רקש
02:19:47.251 – 02:19:48.602
.יתרקיש ינאש ומכ
02:19:52.339 – 02:19:53.982
.ןב ,רדסב היהי לוכה
02:20:32.421 – 02:20:33.605
?אבא
02:20:33.756 – 02:20:35.107
?רדסב אוה ,אבא
02:20:51.732 – 02:20:54.042
.ךל הדות .יל תודוהל ךירצ אל התא-
02:20:54.652 – 02:20:55.836
.ךירצ ןכ ינא
02:21:00.658 – 02:21:02.176
.חצינ רקו'גה
02:21:04.286 – 02:21:06.513
,יווראה לש תועיבתה ...םחלנ םהילע םירבדה לכ
02:21:07.581 – 02:21:08.891
.סרהנ לוכה
02:21:09.667 – 02:21:12.102
ריעה ןוקיתל תונמדזהה ...ונל תקנעהש
02:21:12.419 – 02:21:14.688
םע דחי התמ .יווראה לש בוטה ומש
02:21:15.047 – 02:21:16.565
.וניתווקת לכ תא וב ונילת
02:21:17.424 – 02:21:19.985
,וב היהש בוטה לכ תא .רקו'גה סרה
02:21:20.97 – 02:21:22.154
.הווקת ודבאי םישנא
02:21:22.554 – 02:21:23.822
.אל םה
02:21:26.809 – 02:21:28.744
.ולגתי וישעמש רוסא
02:21:28.894 – 02:21:30.162
.םיתמ השימח
02:21:31.063 – 02:21:32.456
.םירטוש םהמ םיינש
02:21:32.606 – 02:21:34.208
.הז תא םילעהל ירשפא יתלב
02:21:39.78 – 02:21:41.965
.חצנל לוכי אל רקו'גה לבא
02:21:47.871 – 02:21:50.474
הקוקז םה'תוג .הלש יתימאה רוביגל
02:21:57.464 – 02:21:58.589
...אל
02:21:58.59 – 02:22:00.192
,רוביגכ תמ התאש וא
02:22:00.467 – 02:22:04.238
ידכ ןמז יד יח התאש וא .לבנל ךפוה ךמצע תא תוארל
02:22:05.264 – 02:22:07.366
תושעל לגוסמ ינא ,וללה םירבדה תא
02:22:07.625 – 02:22:09.326
.רוביג ינניא יכ
02:22:09.543 – 02:22:10.994
.טנדל דוגינב
02:22:13.589 – 02:22:15.416
.וללה םישנאה תא יתגרה ינא
02:22:15.716 – 02:22:16.566
.תויהל לוכי ינאש המ הז
02:22:16.567 – 02:22:18.693
.לוכי אל התא .אל ,אל !אל התא
02:22:18.694 – 02:22:20.462
םה'תוגש רבד לכ ינא .היהאש ךרטצת
02:22:22.906 – 02:22:24.258
.ךכ לע עידות
02:22:27.411 – 02:22:28.595
.רוביג
02:22:29.246 – 02:22:32.766
,ותומכ רוביגל םייואר ונייה אל .ול ונקקזנ טלחהב ךא
02:22:33.125 – 02:22:34.977
...ריבא רשאמ תוחפ אל
02:22:36.17 – 02:22:37.396
.רהוז
02:22:38.422 – 02:22:39.773
.ךתוא ופדרי םה
02:22:40.299 – 02:22:41.65
.יתוא ופדרת
02:22:42.676 – 02:22:44.027
.יתוא ועישרת
02:22:45.262 – 02:22:46.78
.םיבלכה תא יב וסשת
02:22:51.393 – 02:22:53.245
.תורקל ךירצ רשא רבדה והז יכ
02:22:54.813 – 02:22:58.208
,םימעפל יכ .הקיפסמ הניא תמאה
02:22:59.86 – 02:23:01.837
.רתוי עיגמ םישנאל ,םימעפל
02:23:02.029 – 02:23:04.548
- סקופ סוישול -
02:23:05.699 – 02:23:09.219
עיגמ םישנאל ,םימעפל .םנומא לע לומג
02:23:28.013 – 02:23:29.239
?ןמטאב
02:23:31.6 – 02:23:32.826
!ןמטאב
02:23:33.978 – 02:23:35.537
?אבא ,חרוב אוה המל
02:23:37.106 – 02:23:38.564
םיחרכומ ונא יכ .וירחא ףודרל
02:23:38.565 – 02:23:41.126
!םיסנכנ ,בוט !המידק ,המידק
02:23:47.574 – 02:23:49.051
.ער רבד םוש השע אל אוה
02:23:51.996 – 02:23:54.348
רוביגה אוה יכ ,ול היואר םה'תוגש
02:23:54.915 – 02:23:56.767
הז אל לבא .תעכ הקוקז איה ולש
02:23:58.961 – 02:24:00.396
.ותוא ףודרנ ןכל
02:24:03.132 – 02:24:04.65
.תאז תאשל לגוסמ אוה יכ
02:24:07.72 – 02:24:09.363
.רוביג ונניא אוה יכ
02:24:17.771 – 02:24:19.373
.טקש רמוש אוה
02:24:20.19 – 02:24:22.042
.ךורד ןגמ
02:24:24.445 – 02:24:25.963
.לפא ריבא
02:24:27.823 – 02:24:30.342
"לפאה ריבאה"
02:24:32.202 – 02:24:34.471
:יאמב ןלונ רפוטסירכ
02:24:34.496 – 02:24:41.27
:י"ע העימשמ ןרכנוסו םגרות Qsubs ו-naflai תווצמ WorkBook, subbie
02:25:44.358 – 02:25:46.418
לייב ןייטסירכ
02:25:48.237 – 02:25:50.506
ןייק לקיימ
02:25:52.283 – 02:25:54.51
ר'גדל 'תיה
02:25:56.37 – 02:25:58.472
ןמדלוא ירג
02:26:00.291 – 02:26:02.559
טרהקא ןורהא
02:26:04.336 – 02:26:06.438
לוהנלי'ג יגמ
02:26:08.299 – 02:26:10.359
ןמירפ ןגרומ
02:26:44.376 – 02:26:47.479
,ונירבח רכזל שדקומ טרסה ףיילקיו יאוונוקו ר'גדל 'תיה
02:26:48.305 – 02:26:54.603
-= www.OpenSubtitles.org =-