SUBS.is
with subtitles
//

The Shawshank Redemption (1994) Farsi/Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Shawshank Redemption
1994
The Shawshank Redemption 1080p BluRay 12Gb fb.com shapoor6161.srt
The Shawshank Redemption 1994 BluRay 1080p.720p.AC3 Subtitled by Gezenfon.srt
The Shawshank Redemption.srt
Subtitles
Subtitle content
The Shawshank Redemption 1080p BluRay 12Gb fb.com shapoor6161.srt
00:00:00.831 – 00:00:40.831
من فقط براي بلوري هماهنگش کردم shapoor6161 fb.com/shapoor6161
00:00:45.831 – 00:00:55.831
از همه دوستاني که از اين زيرنويس استفاده مي کنن مي خوام بابت وقتي که من روي ترجمه اين فيلم گذاشتم اسم مترجم رو حذف نکنن با تشکر - سروش
00:01:03.832 – 00:01:13.832
ترجمه و تنظيم زيرنويس Farsisubtitle.com سروش [email protected]
00:02:04.455 – 00:02:06.415
... آقاي دوفرِين
00:02:06.623 – 00:02:10.961
درباره مشاجره اي که با همسرتون در شب ... به قتل رسيدنش داشتيد، توضيح بديد
00:02:15.634 – 00:02:17.303
خيلي تلخ بود
00:02:17.636 – 00:02:21.974
اون گفت از اينکه من جريان رو فهميدم، خوشحاله و اينکه ديگه از پنهان کاري خسته شده بود
00:02:23.518 – 00:02:27.022
و گفت که مي خواد توي رينو طلاق بگيره
00:02:27.231 – 00:02:30.902
شما چه جوابي بهش داديد؟ - بهش گفتم که موافقِ اينکار نيستم -
00:02:31.111 – 00:02:34.281
"قبل از رينو توي جهنم مي بينمت"
00:02:34.491 – 00:02:37.827
طبق تحقيقاتي که از همسايه هاتون داشتيم اين چيزي بود که شما گفتيد
00:02:38.912 – 00:02:40.538
شايد حق با اونا باشه
00:02:41.04 – 00:02:43.542
واقعاً چيزي يادم نمياد به هم ريخته بودم
00:02:43.834 – 00:02:46.253
بعد از جروبحثي که داشتيد چه اتفاقي افتاد؟
00:02:47.464 – 00:02:49.216
اون وسايلش رو جمع کرد
00:02:50.384 – 00:02:53.554
وسايلش رو جمع کرد که بره و با آقاي کوئنتين زندگي کنه
00:02:54.18 – 00:02:58.267
... گلن کوئنتين، عضو باشگاهِ گلفِ اسنودن هيلز
00:02:58.477 – 00:03:01.605
کسي که فهميديد با همسرتون رابطه داره ...
00:03:03.942 – 00:03:05.11
آيا همسرتون رو دنبال کرديد؟
00:03:06.487 – 00:03:08.572
اول به چندتا بار رفتم
00:03:08.781 – 00:03:13.119
بعد از اون رفتم به خونه ش تا باهاشون روبرو بشم اما اونا خونه نبودن
00:03:13.703 – 00:03:15.247
... ماشينو کنار رودخونه پارک کردم
00:03:15.957 – 00:03:16.916
و منتظر موندم ...
00:03:17.125 – 00:03:18.793
مي خواستيد چيکار کنيد؟
00:03:19.419 – 00:03:20.837
مطمئن نيستم
00:03:21.964 – 00:03:23.465
گيج بودم
00:03:23.674 – 00:03:24.716
مست
00:03:26.219 – 00:03:27.512
... فکر کنم
00:03:27.72 – 00:03:29.806
که بيشتر مي خواستم اونا رو بترسونم ...
00:03:30.057 – 00:03:33.477
وقتي که رسيدن، شما واردِ خونه شديد و اونا رو به قتل رسونديد
00:03:34.395 – 00:03:35.771
نه، من داشتم هوشيار مي شدم
00:03:35.981 – 00:03:39.651
برگشتم توي ماشين و رفتم خونه تا مستي از سرم بپره
00:03:39.861 – 00:03:42.822
توي راه ايستادم و تفنگم رو توي رودخونه رويال انداختم
00:03:42.989 – 00:03:44.991
اينو چندين بار توضيح دادم
00:03:45.242 – 00:03:49.288
چيزي که منو گيج مي کنه اينه که ... صبح روز بعد زن خدمتکار
00:03:49.539 – 00:03:52.125
همسر شما رو با اون مرد... ... روي تخت پيدا مي کنه
00:03:52.333 – 00:03:54.419
در حالي که با گلوله هاي... کاليبر-38 سوراخ سوراخ شده ن
00:03:55.796 – 00:04:00.009
از نظر شما اين اتفاق تصادفي بوده يا اينکه فقط برداشت من اينه؟
00:04:00.886 – 00:04:01.887
درسته، يه تصادفه
00:04:02.095 – 00:04:05.265
شما هنوز اصرار داريد قبل از اينکه ... اين جنايت رخ بده
00:04:05.475 – 00:04:07.518
تفنگ رو توي رودخونه انداختيد ...
00:04:07.727 – 00:04:09.979
راه فرار مناسبيه
00:04:10.189 – 00:04:11.857
اين حقيقته
00:04:12.191 – 00:04:16.779
پليس سه روزِ تمام اون رودخونه رو لايروبي کرد و هيچ تفنگي پيدا نشد
00:04:16.988 – 00:04:21.076
پس نمي شد که هيچ مقايسه اي ... بين تفنگ شما و گلوله هايي
00:04:21.285 – 00:04:24.705
که از اجسادِ خون آلود قرباني ها ... درآورده شده، صورت بگيره
00:04:25.373 – 00:04:27.793
... و اين يکي هم
00:04:28.251 – 00:04:31.713
در روي خيلي خوبيه ... درسته آقاي دوفرِين؟
00:04:33.049 – 00:04:35.093
... از اونجايي که من توي اين جنايت بي گناه هستم
00:04:35.302 – 00:04:39.932
پيدا نشدنِ اسلحه رو کاملاً ناراحت کننده مي دونم ...
00:04:57.829 – 00:05:01.207
خانم ها و آقايان، تمام دلايل و شواهد رو ديديد و شنيديد
00:05:01.416 – 00:05:05.254
ما يه متهم حاضر در صحنه جنايت داريم ردپا داريم
00:05:05.422 – 00:05:08.299
اثر انگشت اون روي گلوله هايي که به زمين افتاده بودن وجود داره
00:05:08.508 – 00:05:11.469
يه بطريِ شکسته ويسکي با اثر انگشت اين آقا
00:05:11.679 – 00:05:13.222
... و بدتر از همه
00:05:13.431 – 00:05:16.517
... يه خانم جوانِ خوشگل داريم با معشوقش ...
00:05:16.726 – 00:05:18.728
که توي بغل همديگه دراز کشيدن و مُردن ...
00:05:19.939 – 00:05:22.567
اونا گناهکار بودن
00:05:23.776 – 00:05:26.279
... اما گناهشون اينقدر بزرگ بود
00:05:26.572 – 00:05:28.782
که استحقاق مرگ رو داشته باشن؟ ...
00:05:28.991 – 00:05:31.285
... در حالي که درباره اون فکر مي کنيد
00:05:32.704 – 00:05:34.497
:اين يکي رو هم در نظر بگيريد ...
00:05:35.374 – 00:05:39.128
يه شيشلول فقط شش تا گلوله رو در خودش جا ميده، نه هشت تا
00:05:39.295 – 00:05:43.007
از نظر من اين جنايت ناشي از حرارت عشق نيست
00:05:43.216 – 00:05:46.011
که اگه اينطور بود اگرچه بخشيده نمي شد اما قابل درک بود
00:05:46.22 – 00:05:47.263
نه
00:05:47.472 – 00:05:48.598
... اين يه انتقام گيري بود
00:05:48.806 – 00:05:53.227
که بيشتر به طبيعتِ حيوان صفت و ... :بي رحم انسان بر مي گرده، به اين توجه کنيد
00:05:53.437 – 00:05:55.814
چهار گلوله براي هر قرباني
00:05:56.566 – 00:05:58.318
نه تنها شش بار شليک نشده بلکه هشت بار
00:05:58.818 – 00:06:02.405
... يعني اينکه وقتي گلوله هاي تفنگ تموم شده
00:06:02.656 – 00:06:04.575
... مجدداً گلوله هارو گذاشته ...
00:06:04.826 – 00:06:08.288
و با اين کار مي تونسته دوباره ... به هرکدام از اونا شليک کنه
00:06:08.497 – 00:06:11.041
... يه گلوله اضافه براي هر عاشق
00:06:11.834 – 00:06:13.586
درست توي سر ...
00:06:17.09 – 00:06:21.887
از نظرِ من شما يه آدم سرد و بي رحم هستيد، آقاي دوفرِين
00:06:22.305 – 00:06:24.432
خون توي رگ هام يخ مي زنه وقتي به شما نگاه مي کنم
00:06:26.352 – 00:06:29.146
با توجه قدرتي که توسط ... ايالت مِين به من واگذار شده
00:06:29.355 – 00:06:33.609
بدين وسيله محکوم هستيد ... ... به گذارندنِ دو حبسِ ابد
00:06:33.985 – 00:06:36.488
بابتِ دو زندگي که از قربانيانتون گرفتيد ... !ختم جلسه
00:06:44.792 – 00:06:52.989
ترجمه و تنظيم زيرنويس Farsisubtitle.com سروش [email protected]
00:07:01.644 – 00:07:02.812
بشين
00:07:07.359 – 00:07:10.195
اينطور که از اسنادت پيداست تو بيست سال از محکوميتت رو گذروندي، درسته؟
00:07:11.114 – 00:07:14.325
بله قربان - احساس مي کني که اصلاح شدي؟ -
00:07:14.743 – 00:07:17.329
بله قربان، کاملا
00:07:18.456 – 00:07:20.458
منظورم اينه که درسم رو ياد گرفتم
00:07:21.543 – 00:07:24.963
صادقانه مي تونم بگم که يه آدم ديگه هستم
00:07:28.217 – 00:07:30.595
ديگه خطري براي اجتماع محسوب نمي شم
00:07:30.762 – 00:07:32.764
اين يه حقيقت صادقانه ست
00:08:09.058 – 00:08:10.351
هي، رِد
00:08:10.56 – 00:08:11.853
چطور پيش رفت؟
00:08:12.062 – 00:08:14.231
همون مزخرفات هميشگي اما توي يه روز متفاوت
00:08:14.482 – 00:08:16.359
آره، مي دونم چه احساسي داري
00:08:16.567 – 00:08:18.569
نوبتِ مردود شدنِ من هفته ديگه ست
00:08:19.32 – 00:08:21.864
آره، من هفته قبل مردود شدم
00:08:22.074 – 00:08:23.367
اتفاق مي افته ديگه
00:08:23.575 – 00:08:24.993
هي رِد، يه پاکت سيگار اِخ کن
00:08:25.203 – 00:08:28.498
!بيشين بينيم با تو همين الانشم پنج پاکت به من بدهکاري
00:08:28.748 – 00:08:29.707
!چهار تا - پنج تا -
00:08:30.835 – 00:08:34.296
احتمالا توي هر زندان تو آمريکا يه زنداني مثل من وجود داره
00:08:34.506 – 00:08:36.299
من کسي هستم که هر چيزي رو مي تونم برات جور کنم
00:08:36.508 – 00:08:39.594
سيگار، ماريجوانا ... اگه اين چيزيه که مي خواي
00:08:39.804 – 00:08:43.224
يا يه بطري کونياک براي ... جشنِ فارغ التحصيلي بچه ات
00:08:43.432 – 00:08:45.56
ميشه گفت هر چيزي که به ذهنت برسه
00:08:45.769 – 00:08:49.523
!بله قربان من مي تونم همه چيزو براتون رديف کنم
00:08:52.443 – 00:08:55.363
واسه همين وقتي که سال 1949 اندي ... دوفرِين اومد پيش من
00:08:55.573 – 00:08:59.16
و از من خواست که ريتا هِيورث رو براش ... ... قاچاقي بيارم تو زندان
00:08:59.368 – 00:09:01.62
بهش گفتم: مشکلي نيست ...
00:09:43.505 – 00:09:45.673
... اندي اوايل سال 1947
00:09:45.925 – 00:09:49.762
به خاطر کشتن زنش و اون يارويي که باهاش ... رو هم ريخته بود اومد به زندان شاوشنک
00:09:50.096 – 00:09:54.184
بيرون از زندان، اون نايب رئيس بانک معتبرِ پورتلند بود
00:09:54.602 – 00:09:56.437
براي مردي به سنِ اون شغل خوبي بود
00:10:39.656 – 00:10:41.449
مي توني انگليسي حرف بزني خيکي؟
00:10:41.658 – 00:10:43.493
پشت سر اين فرمانده حرکت کن
00:10:56.259 – 00:11:00.513
هيچ وقت زنداني هايي به بدبختيِ اينا نديده بودم
00:11:00.764 – 00:11:03.35
!هي، ماهي! بيا اينجا
00:11:26.629 – 00:11:28.047
امروز شرط بندي مي کني رِد؟
00:11:28.38 – 00:11:30.09
سيگار باشه يا سکه؟ هر کدوم شما بگيد
00:11:30.3 – 00:11:32.01
سيگار، من دو تا سيگار شرط مي بندم
00:11:32.552 – 00:11:34.095
خيلي خوب، اسبِ تو کدوم يکيه؟
00:11:34.304 – 00:11:36.056
اون گونيِ پر از کثافت
00:11:37.683 – 00:11:40.937
هشتمي! البته اون اول مي شه - !عمراً -
00:11:41.146 – 00:11:43.357
سيگارهات از دستت رفت، جوون
00:11:43.565 – 00:11:45.317
خودت کدومو انتخاب مي کني، انيشتين
00:11:45.568 – 00:11:48.613
من اون چاقالوي کون گلابي رو انتخاب مي کنم
00:11:48.821 – 00:11:51.407
پنجمي من سرِ يک چهارمِ بسته شرط مي بندم
00:11:54.621 – 00:11:56.331
!بدو ماهيِ تازه
00:11:57.082 – 00:11:58.583
!همين الان گرفتيمشون
00:11:59.251 – 00:12:02.921
بايد اعتراف کنم که اولين باري که اندي رو ديدم در موردش اشتباه کردم
00:12:03.422 – 00:12:06.342
طوري بود که انگار با يه وزش باد کارش تمومه
00:12:06.677 – 00:12:08.804
اين اولين برداشت من از اون بود
00:12:09.012 – 00:12:10.43
بنال ديگه رِد؟
00:12:10.64 – 00:12:13.935
اون يارو لاغره که انگار توي پرِ قو بزرگ شده
00:12:14.143 – 00:12:16.271
اون يکي؟ امکان نداره
00:12:16.48 – 00:12:18.774
ده تا سيگار - شرط بالاييه -
00:12:18.941 – 00:12:21.026
کي حاضره با من در بيفته؟
00:12:21.236 – 00:12:23.029
هِي وود؟ جيگِر؟
00:12:23.321 – 00:12:24.614
اسکيتس؟
00:12:24.824 – 00:12:26.158
!فلويد
00:12:27.118 – 00:12:29.161
چهار تا آدم پر دل و جرأت
00:12:29.37 – 00:12:32.123
براي سرشماريِ بعد از ظهر برگرديد به سلول هاتون
00:12:32.332 – 00:12:35.627
همه زنداني ها، برگرديد به سلول ها تون
00:12:56.028 – 00:12:57.154
!بچرخيد به راست
00:12:57.362 – 00:12:58.655
جلو رو نگاه کنيد
00:13:11.755 – 00:13:14.341
ايشون آقاي هادلي هستن فرمانده ي نگهبان ها
00:13:14.55 – 00:13:16.636
من آقاي نورتون هستم، رئيسِ زندان
00:13:16.844 – 00:13:19.055
و شما جنايت کارهاي محکوم هستيد
00:13:19.347 – 00:13:21.349
به همين خاطر شما رو فرستادند پيش من
00:13:21.934 – 00:13:23.352
:قانون شماره يک
00:13:23.519 – 00:13:25.02
به مقدسات توهين نمي کنيد
00:13:25.522 – 00:13:28.983
نمي خوام اسم خدا بيهوده توي زندان من برده بشه
00:13:29.192 – 00:13:30.36
... قانون هاي ديگه رو
00:13:30.569 – 00:13:33.864
يه مدت که بگذره متوجه مي شيد ... سوالي هست؟
00:13:34.24 – 00:13:35.324
کي غذا مي خوريم؟
00:13:44.001 – 00:13:46.003
وقتي غذا مي خوري که ما بهت بگيم
00:13:46.213 – 00:13:49.508
وقتي مي ريني که ما بگيم وقتي مي شاشي که ما بهت بگيم بشاش
00:13:49.717 – 00:13:52.554
فهميدي مادرسگِ حرومزاده؟
00:13:54.389 – 00:13:55.765
برپا
00:13:55.975 – 00:13:57.726
:من به دو چيز اعتقاد دارم
00:13:57.935 – 00:14:00.396
انظباط و کتاب مقدس
00:14:00.897 – 00:14:02.983
اينجا شما هر دو تا رو به دست مياريد
00:14:03.733 – 00:14:05.902
توکلتون به خدا باشه
00:14:06.487 – 00:14:08.739
اما الان مال من هستيد
00:14:10.576 – 00:14:12.494
به شاوشنک خوش آمديد
00:14:17.667 – 00:14:19.043
بازشون کنيد
00:14:24.426 – 00:14:25.844
بچرخ
00:14:32.685 – 00:14:34.103
کافيه
00:14:35.022 – 00:14:37.024
برو به انتهاي قفس
00:14:38.025 – 00:14:40.569
بچرخ، شپش کُش
00:14:42.697 – 00:14:43.948
بچرخ
00:14:46.785 – 00:14:49.496
از قفس برو بيرون لباس هات و کتاب مقدس رو بردار
00:14:49.706 – 00:14:51.041
!نفر بعد
00:14:53.335 – 00:14:54.794
سمت راست
00:14:54.962 – 00:14:56.047
راست، راست
00:14:56.631 – 00:14:57.84
چپ
00:14:58.257 – 00:15:02.053
اولين شب از همه شب ها سخت تره هيچ شکي توش نيست
00:15:02.471 – 00:15:05.599
بايد مثل روزي که به دنيا ... اومدي لخت بشي و رژه بري
00:15:05.808 – 00:15:09.646
در حاليکه پوستت سوخته و از اون آشغالِ ... شپش کُشي که تو صورتت مي پاشن تقريبا کور شدي
00:15:10.314 – 00:15:12.691
... و وقتي که گذاشتنت توي سلول
00:15:12.9 – 00:15:15.236
... و اون در به هم کوفته شد ...
00:15:15.695 – 00:15:17.906
اون موقع ست که مي فهمي اين جريان واقعيت داره ...
00:15:18.531 – 00:15:21.493
زندگي گذشته توي يک چشم به هم زدن مي ميره
00:15:21.994 – 00:15:26.123
هيچي برات نمي مونه بجز سال ها زمان براي فکر کردن
00:15:27.167 – 00:15:30.587
بيشتر ماهي هاي تازه رسيده توي شب اول تقريبا ديوونه مي شن
00:15:30.922 – 00:15:33.841
چندتاشون هميشه مي زنن زيرِ گريه
00:15:34.342 – 00:15:36.01
هميشه اتفاق مي افته
00:15:36.929 – 00:15:38.722
... اما تنها سوال اينه که
00:15:38.931 – 00:15:40.683
کدوم يکي شون زودتر از همه وا ميده؟ ...
00:15:42.102 – 00:15:45.021
خيلي خوب مي شه که يه نفر بتونه برات شرط رو ببره
00:15:46.107 – 00:15:48.776
من پولمو روي اندي دوفرِين شرط بستم
00:15:57.787 – 00:15:59.455
!چراغ ها خاموش
00:16:19.981 – 00:16:22.317
من اولين شبم رو يادم مياد
00:16:23.151 – 00:16:26.07
انگار که قرن ها پيش بود
00:16:29.325 – 00:16:30.91
هي، ماهي
00:16:31.912 – 00:16:33.747
ماهي، ماهي
00:16:35.333 – 00:16:37.084
تو چت شده، از تاريکي مي ترسي؟
00:16:39.421 – 00:16:42.132
شرط مي بندم آرزو مي کني که مادرت هيچ وقت تو رو به دنيا نمي آورد
00:16:42.341 – 00:16:45.761
!بچه خوک! گوشت خوک !من گوشت خوکم رو مي خوام
00:16:54.104 – 00:16:57.358
بچه ها هميشه از تازه واردها ماهيگيري مي کردن
00:16:57.692 – 00:17:00.612
و از اين کار دست نمي کشيدن تا اينکه يکي رو صيد کنن
00:17:02.031 – 00:17:03.616
هي، کون گلابي
00:17:05.118 – 00:17:06.453
!کون گلابي
00:17:07.621 – 00:17:09.373
با من حرف بزن، پسر
00:17:10.375 – 00:17:12.794
مي دونم که اونجايي صداي نفس کشيدنتو مي شنوم
00:17:12.961 – 00:17:15.964
تو که به اين احمق ها گوش نمي کني صداي منو مي شنوي؟
00:17:16.131 – 00:17:18.05
اينجا زياد هم بد نيست
00:17:18.467 – 00:17:19.718
... بذار يه چيزي رو بهت بگم
00:17:20.971 – 00:17:24.099
طوري با اينجا آشنات مي کنم ... که اينجا رو خونه خودت بدوني
00:17:24.642 – 00:17:27.645
... من چندتا همجنس بازِ کهنه کار رو مي شناسم که
00:17:27.895 – 00:17:29.814
که عاشقِ آشنا شدن با تو هستن ...
00:17:30.023 – 00:17:33.527
مخصوصا با اون کونِ گلابي و خمير مانندي که داري
00:17:33.735 – 00:17:34.82
!خدايا
00:17:35.488 – 00:17:36.906
جاي من اينجا نيست
00:17:37.115 – 00:17:39.951
!يه نفر برنده شد - !من مي خوام برم خونه -
00:17:40.202 – 00:17:42.871
!اين شما و اين هم کون گلابي
00:17:45.667 – 00:17:47.419
!ماهيِ تازه! ماهيِ تازه! ماهيِ تازه
00:17:53.509 – 00:17:55.344
من به اينجا تعلق ندارم
00:17:56.346 – 00:17:57.556
!مي خوام برم خونه
00:17:57.848 – 00:17:59.975
!من مامانمو مي خوام
00:18:04.355 – 00:18:06.357
!من با مامانت بودم !همچين آش دهن سوزي هم نبود
00:18:06.567 – 00:18:08.652
تو رو به مسيح، اين کثافت کاريا چيه؟
00:18:08.861 – 00:18:11.28
اون به مقدسات توهين کرد، من به رئيس ميگم
00:18:11.489 – 00:18:12.324
بهش بگو تا منم اين باتون رو تا نصفه بکنم تو کونت - !شما بايد منو بياريد بيرون -
00:18:12.532 – 00:18:15.911
دردت چيه، لجنِ کون گشاد؟
00:18:16.12 – 00:18:19.123
خواهش مي کنم! من نبايد اينجا باشم
00:18:19.625 – 00:18:20.667
!من نه
00:18:20.876 – 00:18:23.211
!من حوصله ندارم تا سه بشمارم !حتي تا يک هم نمي شمارم
00:18:23.42 – 00:18:25.505
خفه ميشي يا برات لالايي بخونم؟
00:18:25.965 – 00:18:28.718
!خفه شو پسر، خفه شو
00:18:29.428 – 00:18:32.097
شما نمي فهميد من نبايد اينجا باشم
00:18:32.306 – 00:18:33.599
سلول رو باز کن
00:18:33.807 – 00:18:37.061
!من هم همينطور، اينجا کردن مثلِ زندان
00:18:44.905 – 00:18:46.573
!حرومزاده
00:18:51.496 – 00:18:53.831
!فرمانده، زياد سخت نگير
00:19:16.234 – 00:19:19.487
اگه حتي صداي گوزيدن يه ... موش رو امشب اينجا بشنوم
00:19:19.697 – 00:19:23.117
به خدا و پسرش مسيح قسم مي خورم ... که همتون يه سر به درمانگاه مي زنيد
00:19:23.617 – 00:19:25.953
مخصوصا حرومزاده هايي که جديدا اومدن
00:19:29.374 – 00:19:33.044
برو متولي رو صدا کن، اين کثافت رو ببريد به درمانگاه
00:19:47.396 – 00:19:52.026
توي اولين شب اومدنش، دوفرِين به اندازه دو پاکت سيگار براي من خرج برداشت
00:19:52.235 – 00:19:55.238
جيکش هم در نيومد
00:20:10.591 – 00:20:12.927
!رديف سه شمالي، شمرده شد
00:20:13.844 – 00:20:15.679
رديف دوي شمالي، شمرده شد
00:20:16.181 – 00:20:18.516
رديف 3 جنوبي، شمرده شد
00:20:23.356 – 00:20:24.941
آماده براي بيرون رفتن
00:20:28.528 – 00:20:30.03
!بياين بيرون
00:21:23.97 – 00:21:26.139
مي خواي اونو بخوري؟
00:21:26.765 – 00:21:29.101
هنوز تصميم نگرفتم
00:21:30.145 – 00:21:31.396
ميشه بديش به من؟
00:21:39.948 – 00:21:41.366
اين تازه و رسيده ست
00:21:53.13 – 00:21:55.174
جِيک تشکر مي کنه
00:21:55.675 – 00:21:58.845
از توي آشيانش بالاي کارگاه فلز افتاد پايين
00:22:00.306 – 00:22:03.643
مي خوام تا وقتيکه بتونه پرواز کنه ازش مراقبت کنم
00:22:05.145 – 00:22:06.605
نه! داره مياد
00:22:09.942 – 00:22:11.361
صبح بخير رفقا
00:22:11.611 – 00:22:13.529
صبح دلپذيريه، مگه نه؟
00:22:13.863 – 00:22:16.115
مي دونيد که چرا صبح قشنگيه، نه؟
00:22:16.367 – 00:22:18.619
بياريدشون بيرون ... مي خوام پشتِ سرِ هم رديف باشن
00:22:18.869 – 00:22:21.455
درست مثل يه گروه رقص کوچيک ...
00:22:22.54 – 00:22:23.75
نگاشون کن
00:22:24.292 – 00:22:27.462
حالم ازش بهم مي خوره - !واي، خدا -
00:22:28.13 – 00:22:30.591
آره! ريچموند، ويرجينيا
00:22:30.801 – 00:22:32.177
!بيا برو تو کونم
00:22:32.344 – 00:22:34.346
بعد از اينکه رفت تو کونِ من
00:22:34.806 – 00:22:38.518
خيلي ناراحت شدم که اسبت آخر شد
00:22:38.685 – 00:22:41.521
اما مطمئنم از اينکه اسب من برنده شده خوشحالي
00:22:41.73 – 00:22:44.274
من يه بوس گنده به اون پسر بدهکارم تا وقتي که ببينمش
00:22:44.901 – 00:22:49.155
چرا بجاش چندتا از سيگارهات رو بهش نميدي؟ آشغالِ خوش شانس
00:22:49.407 – 00:22:50.992
هي، تايريِل
00:22:51.325 – 00:22:53.327
تو اين هفته توي درمانگاه شيفت داري؟
00:22:54.245 – 00:22:55.83
اسبِ من حالش چطوره؟
00:22:56.248 – 00:22:57.374
مرده
00:22:58.208 – 00:23:00.419
هادلي عن و گهش رو با هم قاطي کرد
00:23:00.628 – 00:23:02.839
دکتر اون شب رفته بود خونه
00:23:03.339 – 00:23:05.591
بيچاره تا امروز صبح اونجا دراز کشيده بود
00:23:05.801 – 00:23:08.262
تا اون موقع ما کاري نمي تونستيم بکنيم
00:23:14.562 – 00:23:15.896
اسمش چي بود؟
00:23:19.233 – 00:23:20.526
چي گفتي؟
00:23:22.404 – 00:23:24.823
مي خواستم بدونم اسمش چيه؟
00:23:25.491 – 00:23:28.244
به تو چه ربطي داره، ماهيِ جديد؟
00:23:29.245 – 00:23:32.373
اينکه اسمش چي بود مهم نيست اون مرده
00:23:54.443 – 00:23:56.445
تا حالا کسي بهت حمله کرده؟
00:23:58.614 – 00:24:00.449
تا حالا کسي اذيتت کرده؟
00:24:02.118 – 00:24:04.621
همه ما اينجا به دوست نياز داريم
00:24:04.955 – 00:24:06.624
من مي تونم دوست تو باشم
00:24:15.802 – 00:24:17.22
سختگيره
00:24:19.305 – 00:24:20.807
ازش خوشم مياد
00:24:27.774 – 00:24:30.986
اندي اون اوايل تقريبا همه چيز رو توي خودش نگه مي داشت
00:24:31.32 – 00:24:33.322
... فکر مي کنم که چيزهاي زيادي توي سرش داشت
00:24:33.739 – 00:24:36.575
که سعي مي کرد با شرايط توي زندان وفق بده ...
00:24:37.327 – 00:24:40.497
يک ماه همين جوري گذشت تا ... اينکه دهنش رو باز کرد و
00:24:40.707 – 00:24:43.084
چند کلمه با يه نفر حرف زد ...
00:24:44.293 – 00:24:45.837
... همونطور که انتظار مي رفت
00:24:46.338 – 00:24:48.173
اون يه نفر من بودم ...
00:24:56.976 – 00:24:58.728
من اندي دوفرِين هستم
00:24:59.98 – 00:25:01.69
!بانک دارِ زن کُش
00:25:03.942 – 00:25:05.277
چرا اين کار رو کردي؟
00:25:05.695 – 00:25:07.78
من اينکار رو نکردم
00:25:08.364 – 00:25:10.199
پس دقيقا جاي درستي اومدي
00:25:10.451 – 00:25:13.12
تمام کسايي رو که اينجا مي بيني بي گناهن نمي دونستي؟
00:25:13.746 – 00:25:16.957
هِي وود، تو رو به چه جرمي آوردن اينجا؟ - کاري نکردم، وکيل اين بلا رو سرم آورد -
00:25:20.004 – 00:25:22.548
بچه ها ميگن که خيلي خودتو مي گيري
00:25:22.757 – 00:25:26.344
فکر کردي از دماغِ فيل افتادي، درسته؟
00:25:26.553 – 00:25:28.055
تو چي فکر مي کني؟
00:25:28.388 – 00:25:31.475
راستشو بخواي هنوز به نتيجه نرسيدم
00:25:32.602 – 00:25:35.396
شنيدم که تو کسي هستي که مي دوني چطور چيزها رو گير بياري
00:25:36.398 – 00:25:39.693
من به اين معروفم که هر چند وقت يه بار برخي چيزا رو جاسازي مي کنم
00:25:39.903 – 00:25:42.447
مي خواستم بدونم مي توني برام يه چکش بياري يا نه
00:25:43.156 – 00:25:44.449
يه چکش
00:25:44.825 – 00:25:47.495
اون چيه وچرا؟ - تو چيکار داري؟ -
00:25:48.871 – 00:25:51.54
براي يه مسواک من چيزي نمي پرسيدم فقط قيمت رو بهت مي گفتم
00:25:51.75 – 00:25:54.211
اما يه مسواک چيز کُشنده اي نيست،هست؟
00:25:55.755 – 00:25:57.173
قانع کننده بود
00:25:57.59 – 00:26:00.218
يه چکش که حدود شش يا هفت اينچ طولش باشه
00:26:00.427 – 00:26:02.763
مثل يه کلنگ کوچولو؟ - کلنگ؟ -
00:26:02.971 – 00:26:04.181
براي سنگ
00:26:06.768 – 00:26:08.019
الماس چيني؟
00:26:11.941 – 00:26:15.403
... و يه خُرده ميکا، سنگ رُسي
00:26:16.655 – 00:26:17.948
و سنگ آهک ...
00:26:18.156 – 00:26:19.282
خوب؟
00:26:20.243 – 00:26:22.078
خوب، من آدم چکش دوستي هستم
00:26:22.495 – 00:26:25.581
حداقل توي زندگي قبلي ام بودم و دوباره مي خوام اينطوري باشم
00:26:25.874 – 00:26:29.003
شايد هم خواستي يه وقت اسباب بازيت رو توي جمجمه کسي فرو کني
00:26:30.463 – 00:26:32.048
نه، من اينجا دشمني ندارم
00:26:32.257 – 00:26:34.551
نداري؟ يه خُرده تحمل کن
00:26:36.178 – 00:26:37.763
شايعه همه جا پخش ميشه
00:26:38.472 – 00:26:40.933
خواهرا بدجور به تو علاقه مند شدن
00:26:42.31 – 00:26:44.146
مخصوصاً باگز
00:26:45.148 – 00:26:48.568
فکر نکنم فايده اي داشته باشه اگه بهشون بگم که من همجنس باز نيستم
00:26:48.776 – 00:26:50.194
اونا هم همينطور
00:26:50.404 – 00:26:53.866
براي اونا اگه يه انسان باشي کافيه اونا محدوديتي ندارن
00:26:58.371 – 00:27:02.792
زورگيري تنها چيزيه که همجنس بازها مي خوان يا مي فهمن
00:27:03.002 – 00:27:06.505
اگه من جاي تو بودم دوتا چشم پشتِ سرم مي کاشتم
00:27:06.715 – 00:27:09.509
از توصيه اي که کردي ممنونم - مجاني بود -
00:27:09.844 – 00:27:11.804
تو نگراني منو درک مي کني
00:27:12.013 – 00:27:14.599
اگه مشکلي پيش اومد از چکش استفاده نمي کنم
00:27:15.517 – 00:27:19.563
خب من حدس مي زنم که مي خواي فرار کني شايد يه تونل توي ديوار
00:27:20.44 – 00:27:22.15
من چيزي گفتم که خنده دار باشه؟
00:27:22.525 – 00:27:25.236
وقتيکه چکش رو ديدي متوجه مي شي
00:27:27.073 – 00:27:29.325
يه همچين جنسي معمولاً قيمتش چقدره؟
00:27:29.534 – 00:27:31.995
هفت دلار توي هر فروشگاهي
00:27:32.537 – 00:27:34.998
پورسانت من معمولاً بيست درصده
00:27:35.208 – 00:27:37.543
اما اين يکي ويژه ست
00:27:37.752 – 00:27:42.215
ريسک که بالا باشه قيمت هم بالا ميره پس کمِ کم ده دلار
00:27:42.424 – 00:27:43.759
باشه ده تا
00:27:45.512 – 00:27:47.514
اگه از من بپرسي ميگم که داري پولت رو دور مي ريزي
00:27:47.806 – 00:27:49.099
چطور مگه؟
00:27:50.518 – 00:27:53.521
افراد توي اين زندان بازرسي سر زده رو خيلي دوست دارن
00:27:55.148 – 00:27:57.109
اونا پيداش مي کنن، تو از دستش ميدي
00:27:57.317 – 00:27:59.403
اگه گرفتنت، منو نمي شناسي
00:27:59.612 – 00:28:01.864
اگه اسم منو بياري ديگه با هم کار نمي کنيم
00:28:02.365 – 00:28:05.451
نه حتي يه بند کفش يا يه تيکه آدامس گرفتي؟
00:28:06.286 – 00:28:07.871
گرفتم
00:28:09.081 – 00:28:11.166
... ممنونم آقاي
00:28:11.376 – 00:28:12.377
رِد ...
00:28:13.128 – 00:28:14.421
اسم من رِد
00:28:15.881 – 00:28:17.508
چرا به اين اسم صدات مي کنن؟
00:28:21.263 – 00:28:23.265
شايد به اين خاطر که من ايرلندي هستم
00:28:31.442 – 00:28:34.319
حالا مي تونستم بفهمم که چرا بعضي از بچه ها مي گفتن که مغروره
00:28:35.196 – 00:28:37.615
اون کاملاً شيوه مخصوص خودش رو داشت
00:28:37.949 – 00:28:42.12
قدم زدن و صحبت کردن اينجا زياد عادي نبود
00:28:42.455 – 00:28:43.956
... جوري قدم ميزد
00:28:44.123 – 00:28:48.335
که انگار توي پارک داره قدم مي زنه و ... هيچ غم و غصه اي تو دنيا نداره
00:28:48.545 – 00:28:53.216
انگار يه لباس نامرئي پوشيده که اونو از اينجا محافظت مي کرد
00:28:55.137 – 00:28:57.389
... فکر کنم حقيقت بود اگه مي گفتم
00:28:57.639 – 00:28:59.892
که از همون اول از اندي خوشم اومد ...
00:29:01.436 – 00:29:05.231
زود باشيد، کلي از برنامه عقب افتاديم
00:29:08.569 – 00:29:11.072
بجنب، يالا، بجنب
00:29:13.658 – 00:29:16.62
حالت چطوره؟ چه خبر از اهل و عيال؟
00:29:54.75 – 00:29:56.21
اندي درست مي گفت
00:29:56.46 – 00:29:58.713
بالاخره فهميدم که شوخي مي کنه
00:29:59.004 – 00:30:01.382
... تقريبا 600 سال طول مي کشيد تا يه نفر بتونه
00:30:01.591 – 00:30:04.052
با يکي از اينا توي ديوار تونل باز کنه ...
00:30:07.849 – 00:30:10.268
کتاب؟ - امروز نه -
00:30:16.317 – 00:30:17.318
کتاب؟ - نه -
00:30:24.661 – 00:30:26.83
برسونش دست دوفرِين
00:30:44.518 – 00:30:46.103
دوفرِين، اين کتاب توئه
00:30:51.109 – 00:30:52.36
ممنون
00:30:58.618 – 00:31:02.33
هگزايد داره تموم ميشه برو اون پشت و يه خُرده جور کن
00:31:39.668 – 00:31:41.211
اين کورت مي کنه
00:31:41.586 – 00:31:44.005
عزيزم، آروم باش
00:31:56.521 – 00:31:58.523
!خودشه، بجنگ
00:31:58.69 – 00:32:00.191
از اين بهتر هم ميشي
00:32:08.41 – 00:32:11.496
دلم مي خواست بهتون بگم ... که اندي خوب مبارزه کرد
00:32:11.706 – 00:32:13.708
و ضعيفه ها رهاش کردن ...
00:32:14.292 – 00:32:16.127
... دلم مي خواست که اينو بهتون بگم
00:32:16.336 – 00:32:19.298
اما زندان دنياي قصه هاي جن و پري نيست ...
00:32:20.425 – 00:32:22.385
اون هيچ وقت نگفت که کي اين کار رو کرد
00:32:22.635 – 00:32:24.22
اما همه ما مي دونستيم
00:32:29.059 – 00:32:31.562
يه مدتي همون جوري مي گذشت
00:32:31.98 – 00:32:34.483
... زندگي توي زندان يه روال دائمي داره
00:32:34.734 – 00:32:36.736
و همين طور ادامه پيدا مي کنه ...
00:32:39.238 – 00:32:42.742
هر چند وقت يه بار اندي با کبودي هاي جديدي پيداش ميشد
00:32:44.244 – 00:32:46.08
ضعيفه ها بهش گير داده بودن
00:32:46.289 – 00:32:48.374
بعضي وقتا مي تونست باهاشون درگير بشه
00:32:48.583 – 00:32:50.043
بعضي وقتا هم نه
00:32:51.253 – 00:32:53.38
و روزگار براي اندي اين جوري مي گذشت
00:32:53.964 – 00:32:55.758
روال زندگي اون اين جوري بود
00:32:56.593 – 00:33:00.013
من اعتقاد دارم که دو سال اول براي اون از همه سال ها سخت تر بود
00:33:00.515 – 00:33:03.893
و همچنين باور دارم که اگه اوضاع ... به همون منوال پيش مي رفت
00:33:04.227 – 00:33:06.646
باعث مي شد که اون نتونه طاقت بياره ...
00:33:07.439 – 00:33:10.234
... اما از طرف ديگه، توي بهار 1949
00:33:10.443 – 00:33:12.32
:تصميم گرفته شد که ...
00:33:12.529 – 00:33:15.865
سقف کارخونه نياز به قير پاشيِ دوباره داره
00:33:16.075 – 00:33:19.286
من دوازده تا داوطلب براي دو هفته کار مي خوام
00:33:19.955 – 00:33:21.456
... همونطور که مي دونيد
00:33:22.165 – 00:33:25.752
ماموريت ويژه امتياز هاي ... ويژه هم با خودش داره
00:33:25.962 – 00:33:28.339
... اين يه ماموريت در هواي آزاد بود
00:33:28.756 – 00:33:33.01
و ماه مِي جون مي داد براي ... کار کردن توي هواي آزاد
00:33:33.262 – 00:33:34.596
توي صف بايستيد
00:33:34.806 – 00:33:37.934
بيشتر از صد نفر براي کار داوطلب شدن
00:33:42.231 – 00:33:45.234
والاس اي آنگِر
00:33:45.735 – 00:33:48.113
اليس رِدينگ
00:33:48.321 – 00:33:49.865
فکرش رو هم نمي کرديد؟
00:33:50.324 – 00:33:53.619
اسمِ منو و چند نفر از دوستام از توي صندوق بيرون اومد
00:33:53.828 – 00:33:55.788
اندرو دوفرِين
00:33:56.206 – 00:33:59.168
براي من به اندازه يه پاکت سيگار براي هر نفر خرج داشت
00:33:59.669 – 00:34:02.13
و البته سود 20% رو مثل هميشه گرفتم
00:34:02.338 – 00:34:05.8
يه وکيل کله گنده از تگزاس به من زنگ زد
00:34:06.01 – 00:34:07.553
من گفتم بله؟
00:34:07.845 – 00:34:11.474
اون گفت: خيلي براتون متاسفم اما برادرتون فوت شده
00:34:11.683 – 00:34:15.562
متاسفم که اينو مي شنوم - من نيستم، اون يه عوضي بود -
00:34:15.772 – 00:34:17.982
چند سال قبل از پيشمون رفت ديگه مُرده حسابش مي کرديم
00:34:18.191 – 00:34:20.485
:بعد اون وکيل به من گفت
00:34:20.694 – 00:34:24.823
پول زيادي از خودش به جا گذاشته. چاه نفت و از اين مزخرفات، نزديک يه ميليون دلار
00:34:25.492 – 00:34:27.368
يه ميليون دلار؟
00:34:27.66 – 00:34:32.165
باورت نميشه که بعضي آدم هاي احمق - چقدر خوش شانسن حالا چقدر به شما مي ماسه؟ -
00:34:32.75 – 00:34:35.544
اون 35 هزارتا براي من گذاشته
00:34:35.712 – 00:34:36.922
دلار؟ - آره -
00:34:37.672 – 00:34:40.675
عاليه! مثل بردن شرط بندي توي مسابقه اسب سواري
00:34:41.01 – 00:34:42.095
درسته؟
00:34:42.303 – 00:34:45.264
احمق جون، فکر مي کني که دولت با من چيکار کنه؟
00:34:45.474 – 00:34:47.851
خار مادرمو با هم وصلت ميده
00:34:48.602 – 00:34:49.937
بايرُن بيچاره
00:34:50.855 – 00:34:54.025
شانس گندي داره، نه؟ خيلي براش بد شد
00:34:54.234 – 00:34:56.486
بعضي از مردم فکر مي کنن که خيلي خوب شده
00:34:56.737 – 00:34:58.114
اندي، ديوونه شدي؟
00:34:58.322 – 00:35:00.241
!چشمت به جاروت باشه پسر
00:35:00.408 – 00:35:03.411
شما يه خُرده ماليات ميدي اما هنوز ازش داري
00:35:03.578 – 00:35:06.414
آره، اونقدري که يه ماشين جديد بخرم، اما بعدش چي؟
00:35:06.582 – 00:35:08.751
... بايد براي ماشين عوارض بدم، پول تعميرش
00:35:09.001 – 00:35:12.755
نگه داري کردنش، پشت سرهم ... بايد بچه ها رو ببري بيرون
00:35:12.965 – 00:35:16.635
بعد اگه مالياتت رو اشتباه حساب کني اون وقت بايد يه چيزي هم از جيبِ خودت بذاري
00:35:16.845 – 00:35:18.972
!اينجورياس، عمو سام
00:35:19.222 – 00:35:23.226
دستشونو مي کنن تو پيرهنت و پستونت رو اينقدر فشار ميدن تا رنگش ارغواني بشه
00:35:25.856 – 00:35:28.024
خودشو به کشتن ميده - شما کارِتون رو بکنيد -
00:35:28.275 – 00:35:30.777
!تف به روحِ همچين برادري
00:35:35.742 – 00:35:37.119
... آقاي هادلي
00:35:37.995 – 00:35:39.371
شما به همسرتون اعتماد داريد؟ ...
00:35:40.999 – 00:35:42.459
آها، جالب شد
00:35:43.001 – 00:35:45.587
جالبتر از اون وقتيه که بدون دندون براي من ساک بزني
00:35:45.838 – 00:35:49.175
منظورم اينه که، شما فکر مي کنيد که اون به شما نارو نمي زنه؟
00:35:50.302 – 00:35:53.68
برو کنار مِرت، اين احمق دنبال دردسر مي گرده
00:35:53.93 – 00:35:54.931
!الان ميندازش پايين
00:35:55.183 – 00:35:57.018
... اگه قبولش داشته باشي، مي توني
00:35:57.268 – 00:35:58.644
سي و پنج هزار دلار رو نگه داري ...
00:35:59.396 – 00:36:01.899
تو چي گفتي؟ - سي و پنج هزار تا -
00:36:02.733 – 00:36:03.775
همه پول
00:36:03.984 – 00:36:07.029
هر پني - بهتره که يه دليل منطقي بياري -
00:36:07.238 – 00:36:09.574
اگه مي خوايد پول رو داشته باشيد اونو بديد به همسرتون
00:36:09.784 – 00:36:13.662
يه بار اجازه ميده که IRS سازمان تا 60000 هزار دلار به همسرتون هديه بديد
00:36:13.871 – 00:36:16.248
مزخرفه، بدون ماليات؟ - بدون ماليات -
00:36:16.458 – 00:36:18.418
به يه سنتش هم نمي تونه دست بزنه IRS
00:36:18.835 – 00:36:21.296
تو همون بانک دار باهوشي هستي که زنش رو کشت، نه؟
00:36:21.506 – 00:36:24.884
چرا بايد حرفت رو باور کنم؟ ممکنه به خاطر اينکار با تو دستگير بشم؟
00:36:25.093 – 00:36:27.93
بپرسيد IRS اينکار قانونيه، مي تونيد اونا هم همينو ميگن
00:36:28.138 – 00:36:32.184
چقدر احمقانه ست که اينو به شما ميگم مطمئنم که خودتون تحقيق مي کرديد
00:36:32.393 – 00:36:36.064
لازم نيست که به من بگي چيکار کنم و چيکار نکنم
00:36:36.273 – 00:36:39.693
البته که نه، اما شما احتياج داريد که يه نفر براتون تنظيمش کنه
00:36:39.861 – 00:36:41.446
به اندازه پول يه وکيل پاتون آب مي خوره
00:36:41.655 – 00:36:43.907
!يه مشت مفت خورِ اُبنه اي
00:36:44.367 – 00:36:47.829
گفتم که شايد بتونم براتون تنظيمش کنم اون وقت يه مقدار پول رو ذخيره مي کرديد
00:36:48.037 – 00:36:50.123
... شما فرم ها رو بياريد، من براتون
00:36:50.374 – 00:36:52.084
تقريبا مجاني آماده ش مي کنم ...
00:36:53.335 – 00:36:56.63
تنها چيزي که مي خوام سه بطري آبجو براي هر کدوم از همکارهامه
00:36:57.59 – 00:36:59.134
همکار! چه با کلاس
00:36:59.969 – 00:37:02.513
کسي که توي هواي آزاد کار مي کنه ... اگه بتونه يه بطري آبجو بخوره
00:37:02.721 – 00:37:06.183
احساسِ بهتري داره ... ... البته اين فقط نظر منه
00:37:06.601 – 00:37:07.602
قربان ...
00:37:11.566 – 00:37:13.484
شماها به چي زُل زديد؟
00:37:13.693 – 00:37:15.278
!برگرديم سرِکار
00:37:24.79 – 00:37:26.75
... و جريان اين جوري اتفاق افتاد
00:37:26.917 – 00:37:29.587
... که تقريبا توي سخت ترين روزِ کار ...
00:37:29.796 – 00:37:34.384
گروهِ محکوميني که سقفِ کارخونه رو ... ... در بهار سالِ 1949 قيرپاشي مي کردن
00:37:34.594 – 00:37:37.722
... ساعتِ 10 صبح دست از کار کشيدن ...
00:37:37.93 – 00:37:43.395
و در حالي مشروب خنک مي نوشيدن ... ... که اونا رو از دست خشن ترين
00:37:43.604 – 00:37:46.857
نگهبان هايي که تا حالا به شاوشنک ... قدم گذاشتن، هديه گرفته بودن
00:37:47.066 – 00:37:49.486
خنک بنوشيد، خانوما
00:37:50.613 – 00:37:55.159
بهترين کنايه اي که خورده بوديم حتي اگه مي خواست خودشو بزرگوار نشون بده
00:37:56.286 – 00:38:00.749
مثل اننسان هاي آزاد لم داده بوديم و در حاليکه آفتاب روي شانه هامون بود، آبجو مي خورديم
00:38:01.125 – 00:38:04.587
انگار که خونه خودمونو داشتيم قيرپاشي مي کرديم
00:38:04.796 – 00:38:07.633
ما پادشاه همه ي مخلوقات بوديم
00:38:08.175 – 00:38:09.76
براي اندي هم همينطور بود
00:38:10.011 – 00:38:12.639
... اون زنگ تفريح رو توي سايه لم داده بود
00:38:12.847 – 00:38:15.35
... در حالي که يه لبخند کوچولو روي صورتش بود ...
00:38:15.601 – 00:38:17.77
و ما رو تماشا مي کرد که ... داشتيم مشروبش رو مي خورديم
00:38:25.905 – 00:38:27.281
هي اندي، يه خنکش رو مي خواي؟
00:38:27.949 – 00:38:30.868
نه ممنون، من ترکش کردم
00:38:34.833 – 00:38:37.919
مي تونستي استدلال کني که اون اينکار رو کرد تا نظر نگهبان ها رو جلب کنه
00:38:38.628 – 00:38:42.423
يا شايد براي اينکه چند تا دوست بين ما زنداني ها پيدا کنه
00:38:43.175 – 00:38:44.218
از نظر من؟
00:38:44.427 – 00:38:47.222
فکر مي کنم که اون اينکار رو کرد ... تا دوباره احساس راحتي کنه
00:38:47.681 – 00:38:49.891
اگه حتي براي يه لحظه ي کوتاه باشه ...
00:38:52.52 – 00:38:53.646
من شاه هستم
00:38:55.524 – 00:38:58.152
شطرنج، اين بازي شاه هاست - چي شد؟ -
00:38:58.36 – 00:39:00.07
مدني، استراتژيک
00:39:00.738 – 00:39:03.741
و يه معماي کاملا مزخرف ازش متنفرم
00:39:04.033 – 00:39:05.785
شايد يه روزي بهت ياد دادم
00:39:07.371 – 00:39:08.33
حتما
00:39:08.789 – 00:39:10.541
مي تونستيم با هم يه صفحه شطرنج درست کنيم
00:39:10.75 – 00:39:13.837
خوب، تو جاي درستي اومدي رفيق من کسي هستم که مي تونم برات جورش کنم
00:39:14.045 – 00:39:18.008
تو تخته شطرنج رو بيار من خودم مهره ها رو مي تراشم
00:39:18.217 – 00:39:21.554
يه طرف سنگ مرمر، طرف ديگه سنگ روغني نظر تو چيه؟
00:39:22.139 – 00:39:23.557
فکر کنم چند سال طول بکشه
00:39:23.724 – 00:39:26.268
چيزي که زياده وقته چيزي که من احتياج دارم سنگه
00:39:26.477 – 00:39:28.438
توي حيات چيزي نميشه پيدا کرد
00:39:28.646 – 00:39:30.481
بيشتر سنگ ريزه هستن
00:39:34.821 – 00:39:37.616
اندي ما يه جورايي داريم با همديگه دوست مي شيم، درسته؟
00:39:38.492 – 00:39:40.035
فکر کنم
00:39:40.703 – 00:39:42.205
مي تونم يه چيزي ازت بپرسم؟
00:39:43.706 – 00:39:45.124
چرا اون کار رو کردي؟
00:39:46.376 – 00:39:47.92
من بي گناهم، رِد
00:39:48.128 – 00:39:50.172
درست مثل هر کس ديگه اي که اينجاست
00:39:54.512 – 00:39:56.055
تو براي چي اينجايي؟
00:39:58.766 – 00:40:00.935
قتل. مثل خودت
00:40:01.144 – 00:40:02.312
بي گناه؟
00:40:05.024 – 00:40:07.443
تنها مرد گناهکار در شاوشنک
00:41:06.764 – 00:41:08.266
قناري کجاست؟
00:41:08.474 – 00:41:09.767
تو از کجا مي دوني؟
00:41:09.977 – 00:41:12.271
من چي رو از کجا مي دونم؟ - پس تو نمي دوني -
00:41:12.479 – 00:41:13.647
بيا
00:41:16.151 – 00:41:18.236
قناري اينجاست
00:41:20.907 – 00:41:24.243
واقعا غافلگير کننده ست که آواز خوندن يه خانم رو توي خونه من بشنوي، نه؟
00:41:27.748 – 00:41:29.166
... اين واقعا
00:41:30.084 – 00:41:31.753
شگفت آوره ...
00:41:36.05 – 00:41:37.468
صبرکن، صبرکن
00:41:38.01 – 00:41:39.512
الان مياد
00:41:39.763 – 00:41:42.641
من اينجا رو که با موهاش اون کار رو مي کنه خيلي دوست دارم
00:41:42.849 – 00:41:45.56
مي دونم توي اين ماه سه بار ديدمش
00:41:45.77 – 00:41:47.688
گيلدا، آماده شدي؟
00:41:48.689 – 00:41:49.815
من؟
00:41:52.528 – 00:41:54.279
واي خدا، من عاشقشم
00:41:59.453 – 00:42:02.456
شنيدم که تو کسي هستي که مي دوني چطور چيزها رو گير بياري
00:42:03.457 – 00:42:07.211
من به اين معروفم که هر چند وقت يکبار برخي چيزها رو جاسازي مي کنم. حالا چي مي خواي؟
00:42:07.42 – 00:42:09.548
ريتا هِيورث - چي؟ -
00:42:10.091 – 00:42:11.467
مي توني گيرش بياري؟
00:42:12.885 – 00:42:16.264
!خوب پس ايشون جاني فارل هستن من تعريف شما رو خيلي شنيدم
00:42:17.474 – 00:42:19.768
چند هفته طول مي کشه - چند هفته؟ -
00:42:19.978 – 00:42:24.399
خب، من که همين الان توي جيبم ندارمش ببخشيد که اينو ميگم
00:42:24.942 – 00:42:26.277
ولي برات گيرش ميارم
00:42:26.485 – 00:42:27.82
نگران نباش
00:42:29.698 – 00:42:30.991
ممنون
00:42:51.599 – 00:42:53.35
!برو يه خُرده قدم بزن - ! من بايد قرقره ها رو عوض کنم -
00:42:53.601 – 00:42:55.603
!گفتم گمشو
00:43:01.736 – 00:43:03.112
نمي خواي جيغ بکشي؟
00:43:04.448 – 00:43:06.325
بيا همينجا تمومش کنيم
00:43:11.414 – 00:43:13.416
!اون دماغم رو شکوند
00:43:22.719 – 00:43:23.97
... حالا
00:43:24.43 – 00:43:26.599
... من کي خوام اينو باز کنم ...
00:43:26.849 – 00:43:29.644
و تو چيزي رو که من بهت ميدم قورت ميدي ...
00:43:30.771 – 00:43:33.357
بعد بايد مال روستر رو قورت بدي تو دماغش رو شکوندي
00:43:33.565 – 00:43:35.692
بايد تلافيِ کارِتو سرت در بياره
00:43:35.902 – 00:43:37.779
اگه چيزي توي دهن من بزاري از دستش ميدي
00:43:37.987 – 00:43:40.573
نه، تو نمي فهمي
00:43:40.908 – 00:43:43.953
اينکار رو بکن تا من هم تمام 8 اينچ اينو توي گوشِت فرو کنم
00:43:44.161 – 00:43:47.623
درسته، اما توبايد اينو بدوني ... که جراحت ناگهاني مغزي
00:43:47.832 – 00:43:49.751
باعث مي شه که قرباني با تمام توان گاز بگيره ...
00:43:49.961 – 00:43:53.464
... در واقع، اونقدر قويه که
00:43:54.257 – 00:43:56.717
... براي باز کردن دهن اون طرف بايد ...
00:43:56.927 – 00:43:58.303
از ديلم استفاده کنن ...
00:44:01.266 – 00:44:02.809
تو اين مزخرفات رو از کجا مي دوني؟
00:44:03.017 – 00:44:04.394
اينا رو خوندم
00:44:05.813 – 00:44:08.482
خوندن بلدي احمق عوضي؟
00:44:10.151 – 00:44:11.236
!عزيزم
00:44:13.196 – 00:44:14.906
!نبايد اينطوري مي گفتي
00:44:17.577 – 00:44:20.496
باگز چيزي رو توي دهن اندي نذاشت
00:44:20.747 – 00:44:22.833
همينطور دوستاش
00:44:23.25 – 00:44:27.087
کاري که اونا کردن اين بود که تا سرحد مرگ اونو زدن
00:44:27.755 – 00:44:30.258
اندي يه ماه رو توي درمانگاه گذروند
00:44:31.093 – 00:44:33.596
باگز هم يه هفته توي انفرادي
00:44:37.684 – 00:44:39.227
تموم شد باگز
00:44:43.024 – 00:44:44.692
هر چي تو بگي رئيس
00:44:47.946 – 00:44:50.782
بگرديد به سلول هاتون براي سرشماري غروب
00:44:50.95 – 00:44:53.62
همه زنداني ها آماده بستن سلول ها بشن
00:45:08.554 – 00:45:09.597
چيه؟
00:45:22.238 – 00:45:24.782
کجا داره ميره؟ - پاهاش رو بگير -
00:45:30.581 – 00:45:31.832
!نه! نه! کمک
00:45:35.504 – 00:45:38.131
از اون به بعد دو تا چيز ديگه اتفاق نيفتاد
00:45:38.382 – 00:45:41.51
ضعيفه ها ديگه به اندي دست نزدن
00:45:42.345 – 00:45:44.847
و باگز هم هيچ وقت نتونست راه بره
00:45:46.016 – 00:45:49.52
اونا فرستادنش به يه بيمارستان امنيتي توي شمال نيويورک
00:45:49.729 – 00:45:52.524
تا اون جايي که من مي دونم ... توي بقيه روزهاي زندگيش
00:45:52.691 – 00:45:54.526
از طريق يه سرم بهش غذا مي دادن ...
00:45:55.528 – 00:45:59.657
فکر کنم وقتي اندي از درمانگاه برگرده ازش استقبالِ خوبي بشه
00:46:01.368 – 00:46:02.953
براي ما هم خوب شد
00:46:03.203 – 00:46:05.706
فکر کنم اين دفعه بيشتر از آبجو ها بهش بدهکار باشيم
00:46:06.457 – 00:46:08.71
اون دوست داره شطرنج بازي کنه
00:46:09.21 – 00:46:11.129
بيايد يه مقدار سنگ براش پيدا کنيم
00:46:43.752 – 00:46:45.003
!بچه ها
00:46:45.755 – 00:46:46.839
من يکي پيدا کردم
00:46:47.048 – 00:46:48.549
!يکي پيدا کردم، ببينيد
00:46:50.427 – 00:46:54.514
!هِي وود، اين که سنگ روغني نيست مرمر هم نمي تونه باشه
00:46:54.724 – 00:46:56.601
کِي زمين شناسي خوندي که ما خبر دار نشديم؟
00:46:56.809 – 00:46:58.561
راست ميگه، اين نيست
00:46:58.77 – 00:47:01.648
پس اين چه کوفتيه؟ - اين ميوه اسبه -
00:47:02.608 – 00:47:05.027
!مزخرفه - نه، کثافتِ اسبه -
00:47:05.236 – 00:47:06.696
سفت شده
00:47:15.707 – 00:47:16.917
!لعنتي
00:47:17.209 – 00:47:21.421
عليرغم وجود چند تا مانع بچه ها وظيفه شون رو به خوبي انجام دادن
00:47:21.631 – 00:47:23.633
... و تا آخر اون هفته که قرار بود برگرده
00:47:23.841 – 00:47:27.553
ما به اندازه کافي سنگ ذخيره ... شده داشتيم تا سرگرم بشه
00:47:28.389 – 00:47:30.891
همچنين توي اون هفته يه محموله بزرگ برامون رسيد
00:47:31.142 – 00:47:32.269
سيگار
00:47:32.477 – 00:47:33.52
آدامس سقز
00:47:33.728 – 00:47:35.188
ويسکي
00:47:35.398 – 00:47:38.818
پاسورهايي که عکس زن هاي لُخت روش بود و هر چيز ديگه اي که فکرشو بکني
00:47:38.985 – 00:47:41.737
:و البته مهمترين چيز
00:47:43.615 – 00:47:45.659
ريتا هِيورث
00:48:22.787 – 00:48:25.04
مراقب باشيد دارن سلول ها رو مي گردن
00:48:25.249 – 00:48:27.96
مراقب باشيد دارن سلول ها رو مي گردن
00:48:45.023 – 00:48:45.857
برپا
00:48:48.485 – 00:48:49.986
رو به ديوار
00:49:24.111 – 00:49:26.029
برگرد
00:49:32.621 – 00:49:34.707
خوشحالم که مي بينم اينو مي خوني
00:49:36.042 – 00:49:37.961
مطلب مورد علاقه اي داري؟
00:49:38.837 – 00:49:41.214
... مراقب باشيد، چون نمي دانيد"
00:49:41.424 – 00:49:43.634
"که پادشاه خانه چه وقت مي آيد ...
00:49:44.803 – 00:49:46.93
فدايي شماره 13:35
00:49:47.681 – 00:49:49.558
هميشه اينو دوست داشتم
00:49:50.476 – 00:49:52.145
اما اين يکي رو ترجيح ميدم
00:49:52.645 – 00:49:54.48
من روشنايي دنيا هستم"
00:49:54.982 – 00:49:58.277
شمايي که مرا پيروي مي کنيد به "روشنايي زندگي خواهيد رسيد
00:49:58.485 – 00:50:01.113
انجيل يوحنا، فصل هشتم، قطعه دوازده
00:50:01.364 – 00:50:03.408
شنيدم که حساب کتاب رو خوب بلدي
00:50:03.617 – 00:50:04.618
خيلي خوبه
00:50:05.828 – 00:50:07.788
مرد بايد يه مهارتي داشته باشه
00:50:10.334 – 00:50:11.335
توضيح بده
00:50:12.502 – 00:50:16.59
اين روکشِ سنگه براي شکل دهي و صيقل دادن سنگ ها
00:50:17.008 – 00:50:18.926
تنها سرگرمي منه
00:50:29.815 – 00:50:31.233
اون تقريبا پاکه
00:50:31.525 – 00:50:34.612
چند تا کالاي غير مجاز اما چيزي نيست که بشه بهش گير داد
00:50:38.951 – 00:50:40.953
نمي تونم بگم که اجازه اينو داري
00:50:42.58 – 00:50:44.04
... اما فکر کنم
00:50:46.126 – 00:50:48.128
که بشه استثناء قائل شد ...
00:50:58.516 – 00:50:59.85
!قفلشون کنيد
00:51:02.729 – 00:51:04.314
داشت يادم مي رفت
00:51:04.732 – 00:51:06.901
نمي خوام که از خوندن اين محروم بشي
00:51:07.652 – 00:51:09.57
رستگاري داخل اينه
00:51:09.78 – 00:51:10.864
بله قربان
00:51:19.417 – 00:51:21.961
گشتن سلول فقط يه بهانه بود
00:51:22.42 – 00:51:23.671
... حقيقت اينه که
00:51:23.879 – 00:51:26.34
نورتون مي خواست اندي رو ارزيابي کنه ...
00:51:40.025 – 00:51:42.36
همسرم اونو توي کليسا درست کرد
00:51:45.031 – 00:51:46.324
خيلي قشنگه، قربان
00:51:47.908 – 00:51:49.368
از کار کردن توي لباس شويي خوشت مياد؟
00:51:51.038 – 00:51:52.748
نه، قربان. اصلا
00:51:53.081 – 00:51:55.5
... شايد بتونيم کار بهتري رو
00:51:55.793 – 00:51:58.212
که شايسته مردي با تحصيلات تو باشه پيدا کنيم...
00:52:06.306 – 00:52:07.766
هي جِيک بروکس کجاست؟
00:52:09.644 – 00:52:12.396
فکر کردم که صدات از بيرون مياد
00:52:13.064 – 00:52:14.607
منو فرستادن پيش تو
00:52:14.9 – 00:52:17.235
مي دونم، بهم گفتن
00:52:18.07 – 00:52:20.113
خوشحال نشدي؟
00:52:20.323 – 00:52:22.659
خوب، حالا من به يه گشت ده سنتي مي برمت
00:52:22.825 – 00:52:23.993
بيا
00:52:25.412 – 00:52:27.122
خوب، اين هم از اين
00:52:27.331 – 00:52:29.333
کتابخانه زندان شاوشنک
00:52:30.001 – 00:52:32.003
... جغرافياي ملي
00:52:32.921 – 00:52:35.715
... خلاصه مقاله هاي ريدرز دايجِست
00:52:35.925 – 00:52:37.51
داستان هاي عاشقانه
00:52:38.094 – 00:52:39.929
مجله ها
00:52:40.263 – 00:52:42.599
اِرل استنلي گاردنرز
00:52:42.849 – 00:52:46.311
عصرها اين چرخ رو پُر مي کنم و توي زندان دور مي زنم
00:52:46.521 – 00:52:49.19
اسم ها رو روي اين تخته مي نويسم
00:52:49.692 – 00:52:52.444
به همين راحتي
00:52:53.195 – 00:52:56.073
سوالي هست؟ - چند وقته که کتابدار هستي؟ -
00:52:57.283 – 00:53:01.329
من سال 1905 اومدم اينجا و سال 1912 منو به عنوان کتابدار انتخاب کردن
00:53:02.623 – 00:53:04.792
و تا حالا دستيار داشتي؟
00:53:05.043 – 00:53:07.462
نه، نه راستش
00:53:08.213 – 00:53:09.464
چرا من؟ چرا حالا؟
00:53:09.882 – 00:53:11.217
نمي دونم
00:53:11.384 – 00:53:14.429
اما بد نيست که اينجا يه هم صحبت داشته باشيم
00:53:25.693 – 00:53:27.987
خودشه همونه
00:53:35.621 – 00:53:36.789
من ديکنس هستم
00:53:37.206 – 00:53:38.833
... داشتم فکر مي کردم
00:53:39.501 – 00:53:43.38
که يه جور حساب سپرده براي ... تحصيل بچه هام ترتيب بدم
00:53:47.26 – 00:53:48.762
صحيح
00:53:53.851 – 00:53:56.812
چطوره اونجا بشينيم و دربارش صحبت کنيم
00:54:00.026 – 00:54:02.987
بروکس، يه قلم کاغذ به من ميدي؟
00:54:14.335 – 00:54:15.628
ممنون
00:54:16.295 – 00:54:17.38
... خوب
00:54:19.131 – 00:54:20.883
آقاي ديکنس ...
00:54:21.718 – 00:54:23.804
... و بعدش اندي ميگه: آقاي ديکنس
00:54:24.012 – 00:54:27.015
دوست داريد که پسرتون بره به هاروارد يا يدانشگاه يِيل؟ ...
00:54:27.225 – 00:54:28.267
!چـــــــــي ميــــــــــــــگي
00:54:28.643 – 00:54:31.104
!خدا شاهده که راست ميگم
00:54:31.397 – 00:54:33.107
... ديکنس واسه چند ثانيه نگاه کرد
00:54:33.315 – 00:54:36.443
و بعد خنديد و با اندي دست داد ...
00:54:36.903 – 00:54:39.155
!چرت و پرت نگو - باهاش دست داد -
00:54:39.407 – 00:54:42.326
!نزديک بود که خودمو خيس کنم
00:54:42.493 – 00:54:46.789
تنها چيزي که براي رقصيدن لازم داشت يه دست لباس و کراوات و يه دخترِ رقاصِ ناز روي ميزش بود
00:54:46.999 – 00:54:49.584
اون شده بود آقاي دوفرِين اين لطف رو در حقِ ما بکن
00:54:49.794 – 00:54:51.421
که گفتي داري چندتا دوست پيدا مي کني، درسته اندي؟
00:54:52.714 – 00:54:54.382
من نگفته بودم دوست
00:54:54.591 – 00:54:58.429
من يه متهم به قتل هستم که يه برنامه ريزي مالي سالم رو فراهم مي کنم
00:54:58.637 – 00:55:00.973
کار خوبي مي تونه باشه
00:55:01.182 – 00:55:02.976
تو رو از لباس شويي آوردن بيرون، درسته؟
00:55:03.518 – 00:55:05.395
شايد از اين بيشتر هم باشه
00:55:05.646 – 00:55:08.315
نظرتون درباره گسترش کتابخونه چيه گرفتن کتاب هاي جديد
00:55:08.524 – 00:55:11.152
اگه مي خواي چيزي از اونا درخواست کني بگو يه ميز بيليارد بيارن
00:55:12.863 – 00:55:15.824
چطور مي خواي اين کارو بکني؟ ... منظورم
00:55:16.034 – 00:55:19.037
گرفتن کتاب هاي جديده آقاي دوفرِين ... اين لطف رو در حق ما بکن
00:55:19.496 – 00:55:21.54
از رئيس درخواست سرمايه مي کنم
00:55:22.416 – 00:55:26.712
ببين پسر، شش تا سرپرست در دوران کتابداري ... من اينجا رفتن و اومدن و من يه چيزو
00:55:26.921 – 00:55:29.215
:فهميدم، يه حقيقت ثابت و جهاني ...
00:55:29.467 – 00:55:30.885
... هيچکس از مادر زاييده نشده
00:55:31.052 – 00:55:36.015
که به اندازه اينا صورتش رو در هم بکشه ... وقتي که ازشون درخواست بودجه مي کني
00:55:36.892 – 00:55:39.77
بودجه در حال حاضر خيلي کمتر شده - مي دونم -
00:55:39.979 – 00:55:43.399
شايد بتونم به مجلس سنا نامه بنويسم و از اونا تقاضاي بودجه کنم
00:55:43.608 – 00:55:47.695
فقط سه چيز وجود داره که اونا حاضرن بخاطرش ماليت ها رو خرجِ زندان ها کنن
00:55:47.905 – 00:55:50.366
ديوارهاي بيشتر، ميله هاي بيشتر و نگهبان هاي بيشتر
00:55:50.575 – 00:55:53.203
من مي خوام سعيم رو بکنم، اگه شما اجازه بديد هفته اي يه نامه مي نويسم
00:55:53.411 – 00:55:56.164
نمي تونن که براي هميشه منو ناديده بگيرن - البته که مي توني -
00:55:56.415 – 00:55:59.085
اگه نامه نوشتن خوشحالت مي کنه اين کارو بکن
00:55:59.419 – 00:56:02.005
من حتي برات پستشون مي کنم چطوره؟
00:56:03.673 – 00:56:06.468
. . اندي شروع کرد به نوشتن نامه هاي هفتگي
00:56:06.678 – 00:56:08.262
درست همون جور که گفته بود ...
00:56:12.434 – 00:56:15.062
... و همون جور که نورتون گفته بود
00:56:15.271 – 00:56:16.773
اندي جوابي نگرفت ...
00:56:24.95 – 00:56:29.871
در آپريلِ ماهِ بعد کارهاي مالياتي نصف گارد شاوشنک رو انجام داد
00:56:31.207 – 00:56:33.459
... سال بعد براي همشون اين کار رو کرد
00:56:33.71 – 00:56:35.628
که شامل رئيس هم ميشد ...
00:56:37.381 – 00:56:40.843
... سال بعد از اون، اونا فصل مسابقات داخلي رو
00:56:41.052 – 00:56:43.471
با فصل مالياتي همزمان کردند ...
00:56:45.057 – 00:56:49.52
گارد تيم هاي مقابل فراموش نکردن که مدارکشون رو بيارن
00:56:49.73 – 00:56:51.064
... پس زندان مورِسبي
00:56:51.273 – 00:56:53.525
يه اسلحه به شما داده و شما رو ... مجبور کرده که براش پول بدي
00:56:53.775 – 00:56:55.444
درسته، همينطور براي جلد چرمي اش
00:56:55.653 – 00:56:58.156
اين ماليات قابل کسره شما مي تونيد حذفش کنيد
00:56:58.322 – 00:57:01.367
!بله قربان اندي يه کارمندِ سودآورِ قانوني بود
00:57:02.077 – 00:57:06.582
در واقع کارهاي مالياتي وقتش رو مي گرفت و بهش اجازه دادن که يه دستيار انتخاب کنه
00:57:06.833 – 00:57:09.335
رِد، مي توني بسته شماره 1040 رو به من بدي؟
00:57:09.503 – 00:57:14.341
بعد از گذشت يه ماه از اون سال، منو از کارگاه چوب بيرون آورد و براي من هم خوب بود
00:57:15.594 – 00:57:18.764
و هنوز هم اون نامه ها رو مي فرستاد
00:57:25.522 – 00:57:26.565
بروکس
00:57:27.691 – 00:57:29.193
مواظب باش کسي نياد
00:57:29.444 – 00:57:30.779
بروکس، خواهش مي کنم
00:57:31.029 – 00:57:32.822
!آروم باش - !جلو نيا -
00:57:33.281 – 00:57:35.909
!برگرد عقب، لعنتي - چه اتفاقي افتاده؟ -
00:57:36.118 – 00:57:38.662
چند دقيقه پيش خوب بود، بعد يه دفعه چاقو رو درآورد
00:57:38.871 – 00:57:40.664
بروکس مي تونيم دربارش صحبت کنيم ،درسته؟
00:57:40.957 – 00:57:44.669
چيزي نيست که بخوايم در موردش حرف بزنيم من گلوش رو جِر ميدم
00:57:44.962 – 00:57:46.672
مگه اون چيکارت کرده؟
00:57:46.881 – 00:57:48.549
!اونا اين کار رو کردن
00:57:49.05 – 00:57:50.343
انتخاب ديگه اي ندارم
00:57:50.803 – 00:57:53.097
تو به هِي وود صدمه اي نمي زني همه ما اينو مي دونيم
00:57:53.305 – 00:57:55.766
درسته هِي وود؟ - آره، مي دونم -
00:57:56.017 – 00:57:59.354
چون اون يکي از دوستاي توئه و بروکس هم آدم منطقي ايه
00:57:59.605 – 00:58:00.689
درسته، درسته درسته بچه ها؟
00:58:01.649 – 00:58:04.193
پس چاقو رو بيار پايين بروکس، به من نگاه کن
00:58:04.403 – 00:58:06.655
چاقو رو بيار پايين
00:58:08.573 – 00:58:10.701
تو رو خدا به گردنش نگاه کن
00:58:11.411 – 00:58:13.746
بروکس به گردنش نگاه کن، داره خون مياد
00:58:14.665 – 00:58:16.125
... اين تنها راهيه که
00:58:16.333 – 00:58:18.377
اونا مي زارن اينجا بمونم ...
00:58:18.669 – 00:58:21.046
اين ديوونگيه تو اين کارو نمي کني
00:58:21.256 – 00:58:23.341
بزارش زمين
00:58:32.102 – 00:58:33.603
آروم باش
00:58:34.272 – 00:58:35.857
حالت خوب مي شه
00:58:36.899 – 00:58:38.484
حال اون؟ پس من چي؟
00:58:38.693 – 00:58:41.112
پيرِ خرفتِ ديوونه نزديک بود گلوم رو پاره کنه
00:58:41.28 – 00:58:43.198
تو موقع اصلاح کردن از اين بدتر هم سرِ خودت آوردي
00:58:43.407 – 00:58:45.492
چيکار کردي که اينجوري شد؟
00:58:45.702 – 00:58:47.912
هيچي اومدم اينجا که باهاش خداحافظي کنم
00:58:48.538 – 00:58:51.207
نشنيدين؟ حبسش تموم شده
00:58:53.544 – 00:58:56.338
من واقعا نفهميدم که اونجا چه اتفاقي افتاد
00:58:56.548 – 00:58:59.342
پيرمرد ديوونه، کله اش از کار افتاده بود
00:58:59.552 – 00:59:01.471
بس کن ديگه
00:59:01.637 – 00:59:04.39
بچه ها گفتن شلوارت قهوه اي شده بود - خفه شو -
00:59:04.641 – 00:59:05.851
مي شه تمومش کني
00:59:06.81 – 00:59:08.27
بروکس آزارش به کسي نمي رسه
00:59:12.108 – 00:59:13.86
اون فقط وابسته شده
00:59:15.237 – 00:59:17.156
چرت و پرت نگو
00:59:17.364 – 00:59:21.368
!اون مرد 50 سال اينجا بوده، هِي وود، 50 سال
00:59:21.578 – 00:59:23.288
اين تنها چيزيه که اون مي دونه
00:59:23.497 – 00:59:25.832
... اينجا، اون يه مرد مهم
00:59:26 – 00:59:27.126
و تحصيلکرده ست ...
00:59:27.919 – 00:59:29.837
اما بيرون، اون هيچي نيست
00:59:30.714 – 00:59:34.218
فقط يه زنداني بي مصرف با دستاي ورم کرده
00:59:34.427 – 00:59:37.43
شايد هم حتي نتونه يه کارت کتابخونه بگيره
00:59:37.68 – 00:59:39.432
منظورمو متوجه مي شي؟
00:59:39.683 – 00:59:42.603
من اعتقاد دارم که تو داري چرت و پرت ميگي
00:59:43.854 – 00:59:46.107
تو هر جور که دوست داري فکر کن
00:59:46.691 – 00:59:49.111
اما من ميگم که اين ديوارها يه جورايي مسخره ان
00:59:50.696 – 00:59:52.365
اول از اونا بدت مياد
00:59:54.2 – 00:59:56.119
بعد بهشون عادت مي کني
00:59:58.038 – 01:00:00.04
... يه مدتي هم که بگذره
01:00:00.708 – 01:00:02.71
يه جوري مي شه که به اونا وابسته مي شي ...
01:00:03.711 – 01:00:05.922
اين وابستگيه
01:00:06.132 – 01:00:07.425
مزخرفه
01:00:07.633 – 01:00:10.386
من هيچ وقت همچين حسي نداشتم - آره؟ -
01:00:11.263 – 01:00:13.765
صبر کن تا به اندازه بروکس از حبست بگذره
01:00:14.015 – 01:00:15.559
درسته
01:00:18.146 – 01:00:20.064
... اونا براي زندگي ميارنت اينجا
01:00:20.733 – 01:00:23.068
و اين دقيقا همون چيزيه که ازت مي گيرن ...
01:00:24.821 – 01:00:26.823
اين قانونشه
01:00:34.416 – 01:00:37.377
ديگه نمي تونم از تو نگه داري کنم، جِيک
01:00:38.545 – 01:00:40.213
بايد رو پاي خودت بايستي
01:00:41.424 – 01:00:42.925
تو آزادي
01:00:44.219 – 01:00:45.763
تو آزادي
01:01:04.786 – 01:01:06.454
موفق باشي، بروکسي
01:01:44.458 – 01:01:45.96
:دوستان عزيز
01:01:46.21 – 01:01:50.423
باورم نمي شه که اين بيرون روزگار چقدر سريع مي گذره
01:01:51.716 – 01:01:54.386
!مراقب باش پيرمرد از جونت سير شدي؟
01:01:55.638 – 01:01:59.142
... اولين باري که يه اتومبيل ديدم بچه بودم
01:01:59.768 – 01:02:02.187
اما حالا همه جا هستن ...
01:02:05.859 – 01:02:10.196
روزگار يه جور عجيب و غريبي سريع شده
01:02:26.008 – 01:02:29.762
... اونا منو فرستادن به يه خونه نيمه کاره
01:02:30.054 – 01:02:31.723
... که بهش مي گفتن برووِر ...
01:02:31.931 – 01:02:33.099
... و يه کار ...
01:02:33.308 – 01:02:36.269
بسته بندي خاروبار توي يه فروشگاه ...
01:02:37.813 – 01:02:40.232
... کار سختيه و من سعي مي کنم که از دستش ندم
01:02:40.442 – 01:02:42.819
اما بيشتر وقتا دستام زخمي ميشه ...
01:02:43.111 – 01:02:45.071
به کارمنداتون بگيد که بسته دوبار بپيچن
01:02:45.281 – 01:02:47.325
بارِ قبل نزديک بود پاره بشه
01:02:47.992 – 01:02:50.912
اجناس رو توي دو تا کاغذ بپيچ همونطور که خانم ميگن، فهميدي؟
01:02:51.121 – 01:02:52.498
بله قربان، حتما
01:02:52.706 – 01:02:56.21
فکر نمي کنم که مدير فروشگاه زياد از من خوشش بياد
01:02:59.256 – 01:03:03.552
بعضي وقتا بعد از کار، ميرم به پارک و به پرنده ها غذا ميدم
01:03:03.969 – 01:03:05.471
... همش تو اين فکرم
01:03:05.722 – 01:03:09.059
که شايد جِيک خودش رو نشون بده و بگه سلام ...
01:03:09.644 – 01:03:11.646
اما هيچ وقت اينکارو نکرد
01:03:12.855 – 01:03:17.735
اميدوارم هر جا هست، حالش خوب باشه و دوستاي جديدي پيدا کنه
01:03:21.324 – 01:03:24.077
شبا با خوابيدن مشکل دارم
01:03:24.37 – 01:03:27.623
خواب هاي بدي مي بينم، مثل مردن
01:03:27.915 – 01:03:30.126
وحشت زده بيدار ميشم
01:03:30.335 – 01:03:34.589
گاهي وقتا يه مدتي طول مي کشه تا يادم بياد که کجا هستم
01:03:36.092 – 01:03:40.972
شايد بايد يه تفنگ پيدا کنم و از فروشگاه سرقت کنم اون وقت اونا منو مي فرستن خونه
01:03:41.306 – 01:03:45.644
مي تونستم وقتي که مشغول کار بودم به مدير شليک کنم يه جورايي مثل اضافه کاري بود
01:03:47.313 – 01:03:51.276
فکر کنم که ديگه براي اينجور کارها پير شدم
01:03:51.527 – 01:03:53.279
اينجا رو دوست ندارم
01:03:53.487 – 01:03:57.45
خسته شدم از اين که هميشه بترسم ... تصميم گرفته ام
01:03:58.326 – 01:03:59.953
که اينجا نمونم ...
01:04:10.884 – 01:04:13.47
... شرط مي بندم که زياد صداش رو در نميارن
01:04:13.678 – 01:04:17.14
اونم براي پير شکسته اي مثل من ...
01:05:19.633 – 01:05:23.929
شرط مي بندم که کسي براي پيرمردي مثل من زياد سر و صدا نمي کنه
01:05:24.931 – 01:05:28.768
به هِي وود بگيد که معذرت مي خوام که چاقو رو گذاشتم روي گردنش
01:05:28.977 – 01:05:31.312
از من ناراحت نباش، بروکس
01:05:41.784 – 01:05:43.786
اون بايد اينجا مي مرد
01:05:49.294 – 01:05:50.712
تو چيکار کردي؟
01:05:50.92 – 01:05:53.59
اين همون ريخت و پاشيه که بهت گفتم
01:05:59.138 – 01:06:02.85
اينا چي هستن؟ - تو به من بگو. همشون براي تو فرستاده شدن -
01:06:04.144 – 01:06:05.479
بگيرش
01:06:13.989 – 01:06:15.491
:آقاي دوفرِين عزيز
01:06:16.659 – 01:06:18.62
... در پاسخ به درخواست هاي مکرر شما
01:06:18.828 – 01:06:23.082
ايالت، وجه ضميمه شده را براي طرح ... کتابخانه شما تخصيص داده است
01:06:23.834 – 01:06:25.669
دويست دلاره
01:06:25.879 – 01:06:29.883
همچنين بخش کتابخانه ... با سخاوت مندي
01:06:30.092 – 01:06:32.637
با فرستادن کتاب هاي استفاده شده ... و گوناگون نياز شما را پاسخ داد
01:06:32.845 – 01:06:36.974
از نظر ما درخواست شما پاسخ داده شده است اکنون ما اين مسئله را پايان يافته در نظر مي گيريم
01:06:37.184 – 01:06:38.977
لطفا ديگر براي ما نامه نفرستيد
01:06:39.229 – 01:06:41.898
قبل از اينکه رئيس بياد مي خوام که همه اينجا رو تميز کني
01:06:42.148 – 01:06:43.316
بله، قربان
01:06:47.571 – 01:06:48.739
تبريک ميگم، اندي
01:06:51.701 – 01:06:52.828
واي
01:06:54.037 – 01:06:55.997
فقط 6 سال طول کشيد
01:06:57.542 – 01:07:00.294
از حالا به بعد به جاي يکي هفته اي دوتا نامه مي نويسم
01:07:00.504 – 01:07:03.841
من باورم دارم که براي اينکار به اندازه کافي ديوونه هستي ... بهتره که اين چيزا رو جمع کني
01:07:04.091 – 01:07:04.925
همون طور که اون گفت ...
01:07:05.134 – 01:07:06.553
من مي خوام برم دست به آب
01:07:06.719 – 01:07:08.221
... وقتي که برگردم
01:07:08.388 – 01:07:10.181
هيچي اينجا نيست، درسته؟ ...
01:07:58.948 – 01:08:00.325
اندي، اون صدا رو شنيدي؟
01:09:09.074 – 01:09:10.242
!دوفرِين
01:09:12.787 – 01:09:14.33
!اندي، بزار بيام بيرون
01:09:21.214 – 01:09:26.136
من نمي دونم که اون روز اون دو تا خانم ايتاليايي چي داشتن مي خوندن
01:09:26.429 – 01:09:28.681
حقيقت اينه که، نمي خوام بدونم
01:09:28.89 – 01:09:31.35
بعضي چيزها بهتره که نگفته باقي بمونن
01:09:34.939 – 01:09:37.692
... دوست دارم فکر کنم که اون يه چيز زيبا بود
01:09:37.901 – 01:09:40.028
... که با چندتا کلمه نمي شه شرحش داد ...
01:09:40.237 – 01:09:43.115
و اگه گفته بشه قلبتون رو به درد مياره ...
01:09:44.784 – 01:09:47.287
... مي خوام بهتون بگم که اون صدا
01:09:47.579 – 01:09:51.875
بالاتر و دورتر از هر کسي که روي اين کره ... خاکي شهامت رؤيا پردازي داشت، پرواز کرد
01:09:52.084 – 01:09:55.421
مثل يه پرنده زيبا بود که توي قفس يکنواخت ... و کسل کننده ما پر و بال زد
01:09:55.631 – 01:09:58.383
و ديوارهاي اونجا رو آب کرد ...
01:09:58.842 – 01:10:01.053
... و براي کوتاهترين لحظه ها
01:10:01.262 – 01:10:04.224
هر زندانيِ باقيمانده در شاوشنک احساس آزادي کرد ...
01:10:06.81 – 01:10:09.48
اين جريان به طرز وحشتناکي رئيس رو عصباني کرد
01:10:10.774 – 01:10:11.775
در رو باز کن
01:10:14.695 – 01:10:16.447
!بازش کن
01:10:17.782 – 01:10:20.493
!دوفرِين، در رو باز کن
01:10:21.828 – 01:10:23.038
! اونو خاموش کن
01:10:30.13 – 01:10:32.55
!بهت هشدار ميدم که اونو خاموش کني
01:10:49.358 – 01:10:50.86
!تو الان مال مني
01:10:58.993 – 01:11:02.204
اندي براي اون شيرين کاري کوچولو دو هفته توي انفرادي بود
01:11:02.414 – 01:11:03.999
برپا
01:11:05.209 – 01:11:07.587
هي، ببينيد کي اينجاست - !رهبر ارکستر -
01:11:09.381 – 01:11:13.01
ميشه يه چيز باحال برامون بزاري؟ مثلا هنک ويليام؟
01:11:13.385 – 01:11:16.179
قبل از اينکه بتونم آهنگ رو برات پخش کنم اونا در رو شکستن
01:11:16.389 – 01:11:19.517
واقعا ارزش دو هفته رو داشت؟ - راحت ترين زماني بود که تا حالا گذرونده بودم -
01:11:19.727 – 01:11:23.898
چيزي به عنوان راحتي توي انفرادي وجود نداره - يه هفته توي انفرادي مثل يه سال مي گذره -
01:11:24.106 – 01:11:27.401
راست ميگه - اونجا آقاي موزارت با من هم صحبت بود -
01:11:27.611 – 01:11:30.572
يعني مي خواي بگي که گذاشتن اون گرامافون رو با خودت ببري او تو؟
01:11:33.034 – 01:11:34.41
اون اينجا بود
01:11:35.245 – 01:11:36.455
اينجا
01:11:37.581 – 01:11:39.708
زيبايي موسيقي اينه
01:11:39.918 – 01:11:42.253
اونا نمي تونن ازت بگيرنش
01:11:45.758 – 01:11:48.135
تا حالا همچين احساسي رو درباره موسيقي نداشتيد؟
01:11:49.93 – 01:11:53.058
خوب؛ جوون تر که بودم سازدهني مي زدم
01:11:54.1 – 01:11:55.81
ولي ديگه ازش خسته شدم
01:11:56.02 – 01:11:57.605
تو اينجا احساسي رو بوجود نمياره
01:11:57.939 – 01:11:59.941
اينجا جاييه که بيشترين حس رو داره
01:12:00.484 – 01:12:02.569
بهش نياز داري براي اينکه فراموش نکني
01:12:03.111 – 01:12:04.321
فراموش کردن؟
01:12:04.697 – 01:12:07.784
... فراموش کردن اينکه
01:12:07.992 – 01:12:09.452
... يه جاهايي هست ...
01:12:09.954 – 01:12:13.791
توي دنيا که از سنگ ساخته نشدن ...
01:12:14.793 – 01:12:16.253
... يه چيزي هست
01:12:16.628 – 01:12:18.004
... درون تو ...
01:12:18.296 – 01:12:20.257
... که اونا نمي تونن بهش برسن ...
01:12:20.466 – 01:12:21.801
يا لمسش کنن ...
01:12:22.343 – 01:12:23.803
اون مال توئه
01:12:25.305 – 01:12:26.932
درباره چي صحبت مي کني؟
01:12:27.975 – 01:12:29.184
اميد
01:12:30.27 – 01:12:31.604
اميد
01:12:33.523 – 01:12:35.525
بزار يه چيزي رو برات روشن کنم رفيق
01:12:36.318 – 01:12:38.654
اميد چيز خيلي خطرناکيه
01:12:39.823 – 01:12:42.158
اميد مي تونه يه مرد رو ديوونه کنه
01:12:42.867 – 01:12:44.995
اينجا به دردت نمي خوره
01:12:45.204 – 01:12:47.415
بهتره به اين چيزي که گفتم عادت کني
01:12:49.918 – 01:12:51.42
مثل کاري که بروکس کرد؟
01:13:16.783 – 01:13:17.784
بشين
01:13:23.124 – 01:13:26.419
اينجا گفته شده که 30 سال از محکوميتت رو گذروندي
01:13:27.588 – 01:13:29.673
فکر مي کني که اصلاح شدي؟
01:13:29.883 – 01:13:31.092
بله، قربان
01:13:32.385 – 01:13:33.72
بدون شک
01:13:34.889 – 01:13:37.266
صادقانه ميگم که من يه آدم ديگه هستم
01:13:39.269 – 01:13:41.229
ديگه خطري براي جامعه ندارم
01:13:41.73 – 01:13:43.273
اين يه حقيقت صادقانه ست
01:13:45.86 – 01:13:47.946
کاملا عوض شدم
01:13:57.958 – 01:13:59.292
سي سال
01:14:01.254 – 01:14:03.172
... يا مسيح، وقتي که اين جوري دربارش ميگي
01:14:04.006 – 01:14:05.8
از خودت مي پرسي که کجا رفت ...
01:14:08.262 – 01:14:10.43
من موندم که اين ده سال کجا رفت
01:14:15.396 – 01:14:16.438
بيا
01:14:16.855 – 01:14:19.608
يه هديه به مناسبت مردود شدن
01:14:20.86 – 01:14:22.57
بازش کن
01:14:23.697 – 01:14:25.699
ديگه کم کم دارم رقيبت ميشم
01:14:25.908 – 01:14:29.036
اميدوارم که ناراحت نشده باشي مي خواستم برات سوپرايز بشه
01:14:39.09 – 01:14:40.592
خيلي نازه
01:14:42.303 – 01:14:43.512
ممنون
01:14:46.057 – 01:14:47.559
نمي خواي امتحانش کني؟
01:14:52.106 – 01:14:53.357
نه
01:14:56.987 – 01:14:58.405
الان نه
01:15:16.093 – 01:15:17.178
!بريد داخل
01:15:53.388 – 01:15:54.597
!چراغ ها خاموش
01:16:29.223 – 01:16:31.35
اندي اون کاري رو که گفته بود انجام داد
01:16:31.726 – 01:16:34.478
بجاي يه دونه نامه، هفته اي دوتا نوشت
01:16:36.565 – 01:16:40.652
در سال 1959 مجلس سناي ايالتي ... سرانجام به اين نتيجه رسيد
01:16:40.903 – 01:16:44.032
که نتونسته بود با 200 دلار راضيش کنه ...
01:16:44.241 – 01:16:48.537
کميته تخصيص بودجه، يه حقوق ... سالانه 500 دلاري رو تصويب کرد
01:16:48.746 – 01:16:50.664
فقط براي اينکه اونو خفه کنه ...
01:16:50.874 – 01:16:53.835
و تعجب مي کرديد که اندي چقدر مي تونست ادامه بده
01:16:54.044 – 01:16:57.005
اون با کتابخونه ها و گروه هاي خيريه معامله مي کرد
01:16:57.214 – 01:16:59.967
... کتاب هاي مازاد و غيرقابل مصرف رو مي خريد
01:17:00.469 – 01:17:02.012
جزيره گنج
01:17:02.554 – 01:17:03.847
... رابرت لوييس
01:17:04.056 – 01:17:05.098
استيونسون ...
01:17:05.308 – 01:17:06.684
تخيلي، ماجرايي
01:17:09.229 – 01:17:10.272
بعدي چيه؟
01:17:10.481 – 01:17:13.525
... من اينجا تعميرکننده خودکار
01:17:14.277 – 01:17:15.445
و مجسمه سازي صابوني رو دارم ...
01:17:15.654 – 01:17:18.865
مهارت ها و سرگرمي هاي تجارت بخش آموزشي، پشت سرت
01:17:19.074 – 01:17:20.951
کُنتِ مونت کريسکو
01:17:21.41 – 01:17:23.704
کريستو، مغز فندقي
01:17:24.831 – 01:17:25.832
... نوشته الکساندر
01:17:26.291 – 01:17:27.542
کون گشاد ...
01:17:27.918 – 01:17:28.919
کون گشاد
01:17:31.255 – 01:17:32.298
کون گشاد
01:17:35.219 – 01:17:37.179
دوما. مي دوني در مورد چيه؟
01:17:39.432 – 01:17:41.434
دوستش داري درباره فرار از زندان
01:17:41.601 – 01:17:45.522
اين يکي رو هم بايد توي بخش آموزشي بزاريم، نه؟
01:17:46.399 – 01:17:50.486
هر کدوم از ما هم جداگانه تمام سعيمون رو مي کرديم هر وقت و هر جا که مي تونستيم
01:17:51.071 – 01:17:52.823
... در اون سالي که کِندي تير خورده بود
01:17:53.073 – 01:17:57.577
... اندي، يه انباري رو که بوي سقز مي داد ...
01:17:57.87 – 01:18:00.957
... تبديل کرد به بهترين کتابخانه زندان در نيوانگلند ...
01:18:01.667 – 01:18:04.628
به اضافه آهنگ هاي درخواستي از هنک ويليام ...
01:18:11.971 – 01:18:13.931
... همچنين در اون سال نورتون
01:18:14.141 – 01:18:17.06
برنامه سراسريِ معروفش رو به اجرا گذاشت ...
01:18:17.519 – 01:18:19.604
شايد دربارش خونده باشيد
01:18:19.814 – 01:18:22.942
عکس و مصاحبه هاش توي مجله ها بود
01:18:23.151 – 01:18:24.444
... اين بدون تلاش بدست نيومده
01:18:24.653 – 01:18:27.865
... بلکه يه برنامه پيشرفت واقعيه ...
01:18:28.073 – 01:18:30.576
در اصلاح و بازسازي ...
01:18:30.91 – 01:18:33.455
... زنداني هاي ما به خوبي سرپرستي شده اند
01:18:33.663 – 01:18:36.291
... و بيرون اين ديوارها ...
01:18:36.5 – 01:18:40.046
براي اجراي تمام سرويس هاي ... عمومي به کار گرفته مي شن
01:18:40.339 – 01:18:42.549
... اين مردان مي تونن ارزش يه کار صادقانه رو بفهمن
01:18:42.758 – 01:18:46.553
... و در حالي به اجتماع خدمت با ارزش مي کنن ...
01:18:46.763 – 01:18:51.476
که کوچکترين هزينه اي براي شهروندان ندارن ...
01:18:51.894 – 01:18:54.229
... البته سرپرست نورتون اين حقيقت رو به خبرنگارها نگفت
01:18:54.439 – 01:18:57.901
که "کمترين مقدار هزينه" يه جمله کاملا مزخرفه ...
01:18:58.109 – 01:19:01.154
صد راه مختلف براي فريب کاري هست
01:19:01.364 – 01:19:03.824
کارگرها، تدارکات و خيلي چيزهاي ديگه
01:19:04.201 – 01:19:07.079
واي خداي من !چه پول هايي که به جيب زده نمي شد
01:19:07.287 – 01:19:09.831
اگه همين جور ادامه پيدا کنه باعث ميشي که کارمو از دست بدم
01:19:10.041 – 01:19:14.462
با اين کارگرهايي که تو داري مي توني توي هر مناقصه اي برنده بشي
01:19:15.047 – 01:19:18.008
ما اين جا داريم به اجتماع خدمت مي کنيم
01:19:18.217 – 01:19:21.845
اين چيزها رو به خبرنگارها بگو اما من بايد زندگي رو بچرخونم
01:19:24.558 – 01:19:26.06
ما خيلي وقته که با هم آشنا هستيم
01:19:27.395 – 01:19:32.316
من به قرارداد اين بزرگراه نياز دارم و نمي خوام بازنده بشم، همين
01:19:33.235 – 01:19:35.028
... يه خُرده از اين کلوچه ميوه اي بخور
01:19:35.238 – 01:19:38.574
که همسرم مخصوص تو درست کرده ... درباره اش فکر کن
01:19:46.876 – 01:19:49.546
من زياد در مورد اين قرارداد نگران نيستم
01:19:49.797 – 01:19:52.883
به نظر مي رسه که بچه هاي من بايد در جاي ديگه اي هم مشغول به کار بشن
01:19:54.845 – 01:19:57.889
خيالت راحت باشه و از همسرت براي اين کلوچه ميوه ايِ خوشمزه تشکر کن
01:19:59.016 – 01:20:01.184
... و پشت هر معامله مشکوک
01:20:01.519 – 01:20:04.147
... و هر دلار به دست اومده ...
01:20:04.44 – 01:20:07.484
اندي بود، که حساب کتاب مي کرد ...
01:20:07.901 – 01:20:09.153
دوتا سپرده
01:20:09.404 – 01:20:13.533
توي بانک هاي مِين و نيوانگلند
01:20:43.736 – 01:20:48.074
لباس هاي منو ببر به لباس شوي خانه دو دست براي خشکشويي و يه سري چيزهاي ديگه
01:20:48.533 – 01:20:52.079
اگه يه بار ديگه پيراهن هام نخ کش بشن من ميدونم و اونا
01:20:52.288 – 01:20:53.623
سر و وضعم چطوره؟
01:20:54.667 – 01:20:57.127
خيلي خوب - يه کمک خيريه پيدا شده براي ساخت بزرگراه پورتلند -
01:20:57.336 – 01:20:58.879
فرماندار مياد اونجا
01:21:00.298 – 01:21:01.758
بقيه اش رو مي خواي؟
01:21:03.093 – 01:21:05.011
زنا چيز بدرد بخور درست نمي کنن
01:21:06.263 – 01:21:07.598
خيلي ممنون، قربان
01:21:10.435 – 01:21:13.647
تا اونجايي که من مي دونم اون انگشتش رو توي خيلي کيک هاي ديگه فرو کرده
01:21:13.855 – 01:21:18.694
يه فريب کاري هايي مي کنه که تصورش هم برات مشکله بازپرداخت پشت بازپرداخت
01:21:18.903 – 01:21:21.28
يه رودخونه پولِ کثيف داره از اينجا مي گذره
01:21:21.49 – 01:21:25.327
دير يا زود بايد درباره اينکه پولا از کجا اومدن توضيح بده
01:21:25.537 – 01:21:27.288
اينجاست که من وارد اين بازي ميشم
01:21:27.872 – 01:21:30.166
کار نقل و انتقالش با منه فيلتر کردنش
01:21:30.376 – 01:21:33.212
انبارها، اوراق بهادار معاف از ماليات شهرداري
01:21:33.546 – 01:21:37.091
من اين پول رو مي فرستم بيرون، توي دنياي واقعي ... و وقتي برمي گرده
01:21:37.3 – 01:21:40.262
پاک مثل مريم باکره؟ ... پاک تر -
01:21:40.888 – 01:21:44.475
تا زماني که نورتون بازنشت بشه من اونو تبديل به يه ميليونر کرده ام
01:21:46.812 – 01:21:51.15
اگه يه وقت بفهمن، همينجا يه سلول بهش ميدن
01:21:51.401 – 01:21:54.112
فکر مي کردم که بيشتر از اينا به من ايمان داشته باشي
01:21:54.321 – 01:21:57.366
مي دونم که تو کارت درسته اما تمام اون برگه ها يه ردپا از خودشون به جا مي زارن
01:21:57.575 – 01:22:00.953
اون وقت هرکسي کنجکاو ميشه FBI, IRS
01:22:02.581 – 01:22:03.874
و دنبال يه نفر خواهند گشت
01:22:04.082 – 01:22:07.961
البته که اينطوره، اما اون يه نفر من نيستم و البته رئيس هم نيست
01:22:12.343 – 01:22:13.344
خوب، پس کي؟
01:22:13.552 – 01:22:15.137
رندال استيونس
01:22:15.68 – 01:22:16.598
کي؟
01:22:16.806 – 01:22:18.808
شريکِ بي صدا
01:22:19.017 – 01:22:22.062
اون محکومه کسي که حساب بانکي رو داره
01:22:22.271 – 01:22:24.44
اينجاست که پروسه فيلترينگ شروع ميشه
01:22:24.649 – 01:22:27.527
اونا همه چيز رو رديابي مي کنن و فقط به اون مي رسن
01:22:28.111 – 01:22:29.363
اما اون کيه؟
01:22:29.572 – 01:22:33.534
يه شبح يه مرد نامرئي
01:22:34.62 – 01:22:35.788
... من اونو خلق کردم
01:22:35.996 – 01:22:37.373
از هيچ کجا ...
01:22:38.165 – 01:22:40.918
اون وجود خارجي نداره، مگه در عالم خيال
01:22:43.963 – 01:22:46.341
اندي، تو نمي توني يه نفر رو بوجود بياري
01:22:46.55 – 01:22:49.637
البته که مي توني اگه بدوني که سيستم چه جوري کار مي کنه
01:22:50.138 – 01:22:52.974
باورت نمي شه که با نامه چه کارهايي مي توني بکني
01:22:53.308 – 01:22:55.936
... آقاي استيونس شناسنامه داره
01:22:56.145 – 01:22:58.272
گواهينامه رانندگي و بيمه تأمين اجتماعي داره ...
01:22:58.564 – 01:22:59.565
داري دروغ ميگي
01:22:59.775 – 01:23:03.112
... اگه بخوان دنبال حساب هاي بانکي برن
01:23:03.32 – 01:23:05.072
به اختراع تخيل من مي رسن ...
01:23:05.281 – 01:23:07.283
!باورم نمي شه
01:23:08.618 – 01:23:10.328
تا حالا بهت گفته بودم که کارت درسته؟
01:23:10.705 – 01:23:12.331
لعنتي تو رمبرانت هستي
01:23:13.082 – 01:23:14.792
... چيز جالب اينه که
01:23:15.001 – 01:23:19.131
قبل از اين من يه آدم صادق و درستکار بودم ...
01:23:19.507 – 01:23:21.843
بايد به زندان مي اومدم تا يه خلافکار بشم
01:23:30.729 – 01:23:32.022
تا حالا برات دردسر درست کرده؟
01:23:33.481 – 01:23:36.526
من به کلاه برداري ها کاري ندارم فقط سودها رو اداره مي کنم
01:23:36.819 – 01:23:38.821
... شايد زيادي فرقي نداشته باشه
01:23:39.364 – 01:23:41.45
... اما من کتابخونه رو هم درست کردم ...
01:23:41.658 – 01:23:44.661
و کمک کردم که افراد مدرک ديپلمشون رو بگيرن ...
01:23:44.871 – 01:23:47.123
فکر مي کني که چرا مي زاره من همه اين کارها رو انجام بدم؟
01:23:47.331 – 01:23:49.5
براي خوشحال کردن تو و اينکه کار شستن رو براش انجام بدي
01:23:49.71 – 01:23:51.211
البته شستنِ اسکناس به جاي لباس
01:23:51.545 – 01:23:54.173
خوب من ارزونتر کار مي کنم اين به اون در
01:24:11.402 – 01:24:14.03
... تامي ويليامز در سال 1965 به شاوشنک اومد
01:24:14.281 – 01:24:16.533
دو سال محکوميت به خاطر سرقت ...
01:24:16.742 – 01:24:19.078
براي ما زياد به نظر نمياد
01:24:19.371 – 01:24:23.583
پليس ها در حاليکه داشت تلويزيون هاي فروشگاه جي سي پني رو بلند مي کرد دستگيرش کردن
01:24:24.042 – 01:24:25.335
ولگردِ جوون
01:24:25.544 – 01:24:27.171
آقاي راک اند رول
01:24:27.38 – 01:24:28.881
و يه از خود راضي
01:24:29.09 – 01:24:31.509
بجنبيد پير پسرا !مثل قند سوخته مي مونيد
01:24:31.76 – 01:24:33.512
ديگه روم نميشه بگم شما رو ميشتاسم
01:24:33.72 – 01:24:35.514
خيلي زود ازش خوشمون اومد
01:24:35.765 – 01:24:39.477
من در رو باز نگه داشته بودم و تلويزيون رو اين جوري گرفته بودم
01:24:39.77 – 01:24:43.399
يه چيز بزرگ بود، هيچي نمي ديدم بعد اين صدا رو شنيدم
01:24:44.066 – 01:24:46.026
تکون نخور بچه، دستات روي سرت
01:24:46.236 – 01:24:50.699
من همون جا ايستاده بودم و صورتم رو به تلويزيون بود :دوباره صدا اومد که
01:24:50.908 – 01:24:54.704
شنيدي چي گفتم پسر؟ من گفتم: بله قربان، البته که شنيدم
01:24:54.913 – 01:24:58.375
اما اگه اينو بندازم، جرمم به خاطر خراب کردن اموال بيشتر ميشه
01:25:02.839 – 01:25:05.133
تا حالا توي کشمن هم بودي، درسته؟
01:25:05.634 – 01:25:09.596
آره، آسونترين دوره محکوميتم اون جا بود بزار براتون بگم
01:25:09.889 – 01:25:11.808
مرخصي هاي آخر هفته
01:25:12.016 – 01:25:13.101
مثل اينجا نبود
01:25:13.309 – 01:25:15.729
اينطور که به نظر مي رسه تمام عمرت رو توي زندان بودي
01:25:16.147 – 01:25:18.566
از وقتي که 13 سالم بود به زندان رفت و آمد مي کنم
01:25:18.774 – 01:25:20.943
اسم يه زندان رو بيار شايد اونجا هم بودم
01:25:21.153 – 01:25:23.822
شايد وقتش باشه که يه شغل جديد داشته باشي
01:25:25.283 – 01:25:26.826
... منظورم اينه که
01:25:27.16 – 01:25:30.621
دزد زياد خوبي نيستي ... بهتره که يه کار ديگه رو امتحان کني
01:25:30.831 – 01:25:34.084
خوب، تو چي دربارش مي دوني رئيس مافيا؟
01:25:34.502 – 01:25:36.087
تو براي چي اين تو هستي؟
01:25:36.337 – 01:25:37.338
من؟
01:25:39.8 – 01:25:41.469
يه وکيل اين بلا رو سرم آورد
01:25:45.348 – 01:25:48.351
اينجا همه بي گناهن اينو نمي دوني؟
01:25:56.236 – 01:26:00.657
همون طور که انتظار مي رفت، تامي براي خودش زن و بچه داشت
01:26:01.201 – 01:26:03.328
شايد بهشون فکر مي کرد در ... حالي که توي خيابون مي خوابن
01:26:03.536 – 01:26:06.039
ييا اينکه بچه ش بدونِ اينکه بدونه پدرش ... کيه بزرگ ميشه
01:26:06.373 – 01:26:07.708
... هر چيزي که بود
01:26:08.042 – 01:26:10.503
باعث شد که پسره به فکر بيفته ...
01:26:14.342 – 01:26:17.22
فکر کردم و ديدم که بهتره سعي کنم مدرک دبيرستانم رو بگيرم
01:26:17.387 – 01:26:19.931
شنيدم که تو کار چند نفر رو راه انداختي
01:26:21.266 – 01:26:23.519
من وقتم رو با بازنده ها تلف نمي کنم، تامي
01:26:24.896 – 01:26:27.399
من يه بازنده نيستم
01:26:29.151 – 01:26:30.986
مطمئني؟ - آره -
01:26:32.655 – 01:26:34.073
مطمئنِ مطمئن؟
01:26:35.117 – 01:26:36.493
بله قربان، مطمئن
01:26:36.701 – 01:26:38.662
... خوبه، چون اگه بخوايم اين کار رو شروع کنيم
01:26:38.87 – 01:26:42.833
بايد تا آخرش بريم ... به طور کامل، نه نصفه نيمه
01:26:43.084 – 01:26:44.877
... مسئله اينه که
01:26:46.13 – 01:26:47.673
من نمي تونم خوب بخونم ...
01:26:48.841 – 01:26:49.925
درست
01:26:51.928 – 01:26:53.68
... تو نمي توني
01:26:53.93 – 01:26:55.432
درست بخوني ...
01:26:57.768 – 01:26:59.27
بهش مي رسيم
01:27:03.734 – 01:27:05.861
اندي، تامي رو زير پر و بالش گرفت
01:27:06.07 – 01:27:08.698
از الفبا باهاش شروع کرد
01:27:10.826 – 01:27:13.036
تامي هم خيلي خوب کارش رو دنبال مي کرد
01:27:13.287 – 01:27:16.081
پسره فهميد که مغزي داره که تا حالا دست نخورده مونده
01:27:18.418 – 01:27:21.838
خيلي زود، اندي درس هاي مورد نياز رشته اش رو باهاش کار کرد
01:27:22.047 – 01:27:23.716
اون واقعا پسره رو دوست داشت
01:27:23.924 – 01:27:27.47
اين که به يه جوون کمک کنه که خودش رو بالا بکشه براش هيجان آور بود
01:27:27.971 – 01:27:30.265
اما اين تنها دليلش نبود
01:27:30.975 – 01:27:33.144
دوره زندان خيلي کُند مي گذره
01:27:33.644 – 01:27:36.23
پس هر کاري که بتوني مي کني تا ادامه بدي
01:27:36.565 – 01:27:38.609
بعضي ها تمبر جمع مي کنن
01:27:39.026 – 01:27:41.487
بقيه خونه هاي چوب کبريتي درست مي کنن
01:27:42.113 – 01:27:44.783
اندي يه کتابخونه ساخت
01:27:45.284 – 01:27:47.203
حالا به يه پروژه جديد نياز داشت
01:27:48.079 – 01:27:49.58
اون تامي بود
01:27:50.207 – 01:27:54.211
به همين دليل هم بود که سال ها براي شکل دادن و صيقل دادن اون سنگ ها وقت گذاشت
01:27:54.754 – 01:27:57.965
و باز هم به همين خاطر بود که عکس دختراي توي خيالش رو به در و ديوار مي چسبوند
01:27:58.883 – 01:28:00.134
... توي زندان
01:28:00.427 – 01:28:04.139
يه مرد هر کاري مي کنه ... تا ذهنش رو مشغول نگه داره
01:28:04.933 – 01:28:09.813
سال 1966، درست زماني که تامي داشت ... آماده مي شد که امتحانش رو بگذرونه
01:28:10.022 – 01:28:12.233
نوبت راکلِ دوست داشتني بود ...
01:28:28.794 – 01:28:29.795
تموم شد
01:28:35.845 – 01:28:36.804
خوب؟
01:28:38.431 – 01:28:40.558
خوب، به درد گُه هم نمي خوره
01:28:41.059 – 01:28:43.895
يه سال از وقتم رو با اين مزخرفات حروم کردم
01:28:44.105 – 01:28:45.606
شايد اونقدرها هم بد نباشه
01:28:45.815 – 01:28:50.027
حتي يه چيز درست هم ننوشتم شايد فکر کني که چينيه
01:28:50.237 – 01:28:51.989
بزار ببينم امتيازت چقدر ميشه
01:28:52.197 – 01:28:55.159
بهت ميگم که اون امتياز لعنتي چنده
01:28:57.078 – 01:28:58.455
!دو امتياز، درست اونجا
01:28:58.663 – 01:29:00.206
!اين امتياز لعنتي توئه
01:29:00.458 – 01:29:04.17
گربه هاي که از درخت بالا ميرن پنج پنج تا، 25 تا
01:29:05.088 – 01:29:06.715
!لعنت به اينجا
01:29:06.965 – 01:29:08.091
!لعنت
01:29:27.281 – 01:29:28.532
احساس بدي دارم
01:29:28.741 – 01:29:29.909
من اونو مأيوس کردم
01:29:30.118 – 01:29:31.87
مزخرف نگو، بچه
01:29:32.078 – 01:29:33.413
اون به تو افتخار مي کنه
01:29:33.747 – 01:29:36.625
ما دوستاي قديمي هستيم من اونو بهتر از هر کس ديگه اي مي شناسم
01:29:36.793 – 01:29:38.377
رفيق تر و تميز، نه؟
01:29:38.586 – 01:29:41.714
چي فکر کردي اون بيرون يه بانکدار بوده
01:29:41.924 – 01:29:44.134
به چه جرمي آوردنش اينجا؟
01:29:44.469 – 01:29:45.47
قتل
01:29:46.93 – 01:29:48.264
چي داري ميگي؟
01:29:50.434 – 01:29:52.77
با نگاه کردن بهش نمي تونستي بفهمي
01:29:53.979 – 01:29:58.109
زنش رو با يه گلف باز حرفه اي توي بستر گرفت دو تاشون رو روغن کاري کرد
01:30:06.12 – 01:30:07.079
چيه؟
01:30:08.455 – 01:30:10.999
... حدود 4 سال پيش
01:30:11.292 – 01:30:14.504
توي توماستون بودم ...
01:30:15.005 – 01:30:16.298
يه ماشين رو دزديده بودم
01:30:16.674 – 01:30:18.676
کار احمقانه اي بود
01:30:19.344 – 01:30:21.596
... تقريبا 6 ماه که گذشت
01:30:21.888 – 01:30:23.807
يه هم سلولي جديد پيدا کردم ...
01:30:24.517 – 01:30:26.144
اِلمو بلَچ
01:30:26.853 – 01:30:28.146
يه احمقِ رواني
01:30:29.021 – 01:30:32.525
يه هم اتاقي که آرزو مي کني هيچ وقت گيرت نياد مي دونيد دارم چي ميگم؟
01:30:32.734 – 01:30:35.487
به جرم سرقت مسلحانه، 12 سال محکوم شده بود
01:30:35.738 – 01:30:37.991
در مورد کارهايي که کرده بود، لاف مي زد
01:30:38.199 – 01:30:43.163
باور کردنش سخت بود، آخه خيلي عصبي بود اگه با صداي بلند مي گوزيدي، 3 متر مي پريد تو هوا
01:30:44.207 – 01:30:48.837
يه چيز ديگه اينکه پشت سر هم حرف مي زد هيچ وقت دهنشو نمي بست
01:30:49.045 – 01:30:50.672
... درباره جاهايي که بود
01:30:51.007 – 01:30:54.051
کارهايي که کرده بود ... زن هايي که باهاشون خوابيده بود
01:30:54.303 – 01:30:56.513
حتي آدم هايي که کشته بود
01:30:57.723 – 01:31:00.517
کسايي که عصبانيش مي کردن
01:31:01.186 – 01:31:02.729
اون جوري که خودش مي گفت
01:31:05.357 – 01:31:07.401
... يه شب، براي خنده
01:31:08.527 – 01:31:11.989
:بهش گفتم ... اِلمو، کيا رو تا حالا کشتي؟
01:31:12.24 – 01:31:13.366
:گفت
01:31:13.575 – 01:31:17.496
يه زماني کار تميز کردن يه کلوپ ... ورزشي رو انجام مي دادم
01:31:18.206 – 01:31:22.084
به همين خاطر مي تونستم اون پولدارهاي بي خاصيتي ... رو که مي اومدن داخل شناسايي کنم
01:31:24.214 – 01:31:26.174
... پس يکي رو انتخاب کردم
01:31:27.091 – 01:31:28.676
... يه شب رفتم ...
01:31:28.885 – 01:31:30.595
به خونه اش دستبرد زدم ...
01:31:32.056 – 01:31:33.39
... اون بيدار مي شه
01:31:34.1 – 01:31:35.894
و مي فهمه که من اونجام ...
01:31:36.937 – 01:31:38.605
من هم کشتمش
01:31:40.399 – 01:31:43.236
خودش و اون هرزه اي که باهاش بود
01:31:44.613 – 01:31:46.907
و اون بهترين قسمتش بود
01:31:47.574 – 01:31:50.035
... با اين يارو حال مي کرد
01:31:50.245 – 01:31:53.289
يه گلف باز ... اما با يکي ديگه ازدواج کرده بود
01:31:53.915 – 01:31:56.459
يه بانکدارِ حرفه اي
01:31:57.92 – 01:32:00.381
و اون تنها کسيه که به خاطر اين ماجرا دستگيرش کردن
01:32:11.895 – 01:32:15.774
بايد بگم که اين عجيب ترين داستانيه که تا حالا شنيده ام
01:32:17.026 – 01:32:19.529
چيزي که منو بيشتر متعجب مي کنه اينه که تو چطور باورش کردي
01:32:20.281 – 01:32:21.24
قربان؟
01:32:23.492 – 01:32:27.079
کاملا مشخصه که اين پسره ويليام تو رو تحت تأثير قرار داده
01:32:27.664 – 01:32:31.626
اون داستان غم انگيز تو رو شنيده و به طور طبيعي مي خواد با اين کار خوشحالت کنه
01:32:31.836 – 01:32:33.963
اون يه بچه ست، چيز زيادي سرش نمي شه
01:32:34.506 – 01:32:37.968
عجيب نيست که اون نمي دونست که با اين کارش تو رو توي چه وضعيتي قرار داده
01:32:38.343 – 01:32:39.928
قربان، اون حقيقت رو به من گفت
01:32:40.68 – 01:32:44.851
بيا براي چند لحظه فرض کنيم که اين بلَچ وجود داره
01:32:45.144 – 01:32:49.773
فکر مي کني که اون زانو مي زنه و با گريه ميگه: آره، من اين کار رو کردم، اعتراف مي کنم
01:32:49.983 – 01:32:52.652
راستي: يه دوره ديگه به محکوميت من اضافه کنيد
01:32:52.861 – 01:32:55.655
با شهادت دادن تامي، من مي تونم يه محاکمه جديد داشته باشم
01:32:55.865 – 01:32:58.367
از کجا معلوم که اون بلچِ دروغگو هنوز اونجا باشه
01:32:58.576 – 01:33:00.536
ممکنه تا حالا آزاد شده باشه
01:33:00.704 – 01:33:03.207
خوب اونا آخرين آدرسش رو دارن اسم آشناهاش رو مي دونن
01:33:03.373 – 01:33:05.334
اين يه شانسه، اينطور نيست؟
01:33:07.67 – 01:33:09.38
چطور مي تونيد اينقدر کندذهن باشيد؟
01:33:10.341 – 01:33:11.3
چي؟
01:33:12.843 – 01:33:14.303
به من چي گفتي؟
01:33:14.513 – 01:33:16.223
کندذهن، اين کار شما عمديه؟
01:33:16.598 – 01:33:18.099
تو داري فراموش مي کني که کي هستي
01:33:18.433 – 01:33:21.394
اون کلوپ ورزشي کارت عضويتش رو داره
01:33:21.562 – 01:33:24.357
سوابق و پرونده هايي که اسم اون روش هست
01:33:24.566 – 01:33:27.236
دوفرِين، اگه مي خواي از اين خوش خيالي ها بکني به خودت مربوطه
01:33:27.444 – 01:33:30.03
پاي منو نکش وسط جلسه تموم شد
01:33:30.24 – 01:33:32.867
اگه آزاد بشم، هيچ وقت درباره چيزهايي که اينجا اتفاق افتاد حرفي نمي زنم
01:33:33.493 – 01:33:36.454
من مثل شما براي اون پول شويي تحت تعقيب خواهم بود
01:33:38.332 – 01:33:41.252
ديگه حرفي از اون پول پيش من نزن، حرومزاده بدبخت
01:33:41.461 – 01:33:43.129
... نه توي اين اتاق
01:33:43.338 – 01:33:45.257
نه هيچ جاي ديگه ... !بياييد داخل
01:33:45.508 – 01:33:48.219
فقط مي خواستم خيالتون راحت باشه، همين
01:33:48.845 – 01:33:50.096
انفرادي، يک ماه - بله، قربان -
01:33:51.098 – 01:33:52.391
تو چت شده؟
01:33:52.599 – 01:33:53.892
ببريدش بيرون
01:33:54.102 – 01:33:55.687
!من شانس آزاد شدن رو دارم
01:33:55.895 – 01:33:57.689
!اين زندگي منه! نمي فهمي؟
01:33:57.897 – 01:33:59.941
! ببرش بيرون
01:34:01.735 – 01:34:03.696
يه ماه توي سوراخ
01:34:03.904 – 01:34:06.574
طولاني ترين محکوميتي که تا حالا به گوشم خورده
01:34:06.783 – 01:34:08.076
همش تقصير من بود
01:34:08.285 – 01:34:09.911
مزخرفه
01:34:10.58 – 01:34:13.249
تو که ننداختيش اون تو
01:34:13.457 – 01:34:15.877
داري ميگي که اندي بي گناهه؟
01:34:16.086 – 01:34:18.088
منظورم، بي گناه واقعيه؟
01:34:18.297 – 01:34:19.631
اين جور به نظر مي رسه
01:34:20.091 – 01:34:21.968
يا مسيح
01:34:22.26 – 01:34:24.095
الان چند وقته که اينجاست؟
01:34:24.471 – 01:34:27.766
از 1947، چند سال مي شه؟ نوزده سال
01:34:27.975 – 01:34:30.603
ويليام، توماس - بله، اينجا -
01:34:36.444 – 01:34:37.612
چي برات رسيده؟
01:34:38.237 – 01:34:39.572
کارنامه تحصيلي
01:34:39.781 – 01:34:41.283
اون حرومزاده پُستش کرد
01:34:41.492 – 01:34:45.454
بازش مي کني يا مي خواي بايستي و انگشتت رو بمکي
01:34:45.663 – 01:34:47.832
انگشتم رو بمکم بهتره
01:34:48.333 – 01:34:51.169
اسکيت، بس کن بِدش به من کله خر
01:34:52.004 – 01:34:53.339
فلويد، بيارش
01:34:58.803 – 01:35:01.181
بندازش دور، خواهش مي کنم
01:35:06.813 – 01:35:08.524
اِي ... وَل
01:35:21.206 – 01:35:24
قبول شد C+ پسره با معدل
01:35:24.21 – 01:35:26.337
گفتم شايد دوست داشته باشي بدوني
01:35:42.565 – 01:35:44.024
رئيس مي خواد با تو صحبت کنه
01:35:57.749 – 01:35:58.834
اينجا؟
01:35:59.042 – 01:36:01.253
خودش اينو گفت
01:36:28.411 – 01:36:32.457
ازت مي خوام که اين گفتگو بين خودمون بمونه
01:36:33.959 – 01:36:36.253
به اندازه کافي احساس آشفتگي مي کنم
01:36:54.693 – 01:36:56.779
موقعيتي خوبي رو اينجا به دست آورديم
01:36:57.655 – 01:36:59.74
فکر کنم بتوني قدرش رو بدوني
01:36:59.95 – 01:37:01.159
بله، قربان
01:37:01.451 – 01:37:02.827
البته
01:37:03.119 – 01:37:07.123
مي خوام بهت بگم که اين جريان خيلي پيش رفته و منو از نفس انداخته
01:37:08.626 – 01:37:11.17
حقيقت اينه که شب ها هم نمي تونم بخوابم
01:37:13.465 – 01:37:15.3
انجام دادن کارِ درست
01:37:16.97 – 01:37:20.682
گاهي وقت ها فهميدنش خيلي سخته
01:37:21.684 – 01:37:23.143
متوجه هستي؟
01:37:25.438 – 01:37:27.023
من به کمکت نياز دارم پسر
01:37:28.483 – 01:37:30.652
... اگه بخوام دست به کاري بزنم
01:37:30.987 – 01:37:34.156
بايد اول از همه چيز مطمئن بشم ...
01:37:34.867 – 01:37:35.951
... من بايد بدونم
01:37:36.159 – 01:37:38.787
که حرفي رو که به دوفرِين زدي حقيقت بود يا نه ...
01:37:38.996 – 01:37:40.122
بله، قربان
01:37:40.331 – 01:37:41.541
کلمه به کلمه
01:37:42.041 – 01:37:45.044
... حاضري در مقابل قاضي و هيئت منصفه
01:37:45.254 – 01:37:47.256
... با دست گذاشتن روي کتاب مقدس ...
01:37:47.464 – 01:37:50.134
به خودِ خداوند توانا سوگند بخوري؟ ...
01:37:50.343 – 01:37:52.137
فقط يه فرصت مي خوام
01:37:56.392 – 01:37:57.727
هون جور که فکر مي کردم
01:38:44.825 – 01:38:46.744
مطمئنم که تا حالا به گوشت رسيده
01:38:48.496 – 01:38:49.539
چيز وحشتناکي بود
01:38:51.124 – 01:38:52.626
... مردي به جووني اون
01:38:52.96 – 01:38:55.546
که کمتر از يه سال به آزاديش مونده ... قصد فرار مي کنه
01:38:56.089 – 01:38:58.55
قلب کاپيتان هادلي از تير اندازي به اون شکست
01:38:59.301 – 01:39:00.803
واقعا اين جور بود
01:39:03.806 – 01:39:06.267
ما بايد فراموشش کنيم
01:39:07.936 – 01:39:09.145
بلند شو
01:39:10.773 – 01:39:12.233
من ديگه نيستم
01:39:13.568 – 01:39:15.194
همه چيز تموم شده
01:39:17.155 – 01:39:19.491
يه نفر ديگه رو بيار تا کلاه برداري هات رو راست و ريس کنه
01:39:20.785 – 01:39:22.62
هيچ چيز تموم نشده
01:39:23.955 – 01:39:25.123
هيچ چيز
01:39:28.502 – 01:39:31.63
يا اينکه تو بدترين دوران رو اينجا خواهي داشت
01:39:32.007 – 01:39:34.301
ديگه از طرف گارد حفاظت نمي شي
01:39:34.552 – 01:39:39.473
مي زارمت جايي که با همجنس بازها هم صحبت باشي
01:39:40.851 – 01:39:43.312
جوري ميشه که فکر مي کني يه قطار کارت رو ساختن
01:39:44.689 – 01:39:46.19
و کتابخونه؟
01:39:46.858 – 01:39:47.859
تمام
01:39:48.484 – 01:39:51.029
مهر و موم مي شه، آجر به آجرش
01:39:51.53 – 01:39:54.158
با آتيش کتاب ها يه کباب بريان خوب توي حيات راه مي اندازيم
01:39:54.367 – 01:39:56.494
جوري که شعله آتيش از اون دورها ديده بشه
01:39:56.703 – 01:39:59.539
مثل بسرخپوست هاي آمريکايي دورش مي رقصيم
01:40:00.833 – 01:40:03.794
متوجه هستي؟ مي فهمي که دارم چي ميگم؟
01:40:07.549 – 01:40:09.426
يا من کندذهن هستم؟
01:40:21.233 – 01:40:23.86
يه ماه ديگه بهش فرصت بديد تا دربارش فکر کنه
01:41:10.625 – 01:41:13.67
همسرم مي گفت که شناختنِ من سخته
01:41:14.463 – 01:41:16.299
مثل يه کتابِ بسته
01:41:17.133 – 01:41:19.135
هميشه از اين شکايت مي کرد
01:41:20.095 – 01:41:21.638
اون خيلي خوشگل بود
01:41:24.058 – 01:41:25.56
خدايا، من عاشقش بودم
01:41:29.315 – 01:41:31.525
فقط نمي دونستم که چطور بهش بفهمونم، همين
01:41:34.279 – 01:41:35.947
من کشتمش، رِد
01:41:37.824 – 01:41:39.618
... من بهش شليک نکردم
01:41:41.037 – 01:41:42.788
اما از خودم طردش کردم ...
01:41:44.291 – 01:41:46.96
... اون به اين خاطر مرد، به خاطر من
01:41:47.169 – 01:41:48.545
روشِ زندگي کردنم ...
01:41:57.556 – 01:41:59.391
خوب، نميشه بهت گفت قاتل
01:42:02.771 – 01:42:04.522
شايد بشه گفت شوهرِ بد
01:42:08.194 – 01:42:11.447
اگه مي خواي احساس بدي داشته باش اما تو اونو نکشتي
01:42:11.657 – 01:42:12.991
نه من نکشتم
01:42:13.367 – 01:42:15.327
يه نفر ديگه اينکار رو کرد
01:42:16.537 – 01:42:18.665
ولي من به اينجا رسيدم
01:42:21.126 – 01:42:22.711
فکر کنم بدشانسي بود
01:42:27.926 – 01:42:29.386
بدشانسي روي هوا معلقه
01:42:30.388 – 01:42:32.64
و بايد روي يه نفر بشينه
01:42:33.557 – 01:42:35.434
نوبت من بود، فقط همين
01:42:36.144 – 01:42:38.897
من توي مسير طوفان بودم
01:42:44.863 – 01:42:48.826
فقط انتظار نداشتم که اين طوفان اينقدري که الان هست طول بکشه
01:42:53.164 – 01:42:54.874
فکر مي کني که يه روز آزاد بشي؟
01:42:56.085 – 01:42:57.128
من؟
01:43:00.09 – 01:43:01.091
آره
01:43:02.426 – 01:43:04.72
... يه روز، وقتيکه ريش بلند و سفيدي داشته باشم
01:43:04.929 – 01:43:08.099
و چندتا حلقه دور سرم بچرخن ...
01:43:10.144 – 01:43:11.77
بهت ميگم که کجا دوست دارم برم
01:43:13.272 – 01:43:14.898
زواتانئو
01:43:15.775 – 01:43:16.985
چي گفتي؟
01:43:17.277 – 01:43:19.112
زواتانئو
01:43:20.072 – 01:43:21.741
توي مکزيکه
01:43:23.117 – 01:43:25.244
يه جزيره کوچيک توي اقيانوس آرام
01:43:26.371 – 01:43:29.166
مي دوني مکزيکي ها درباره دريا چي ميگن؟
01:43:30.96 – 01:43:32.962
ميگن که خاطره اي نداره
01:43:34.965 – 01:43:37.593
اون جاييه که من مي خوام بقيه عمرمو توش زندگي کنم
01:43:39.262 – 01:43:41.723
يه جاي گرم، بي هيچ خاطره اي
01:43:44.977 – 01:43:46.938
... يه هتل کوچولو
01:43:48.648 – 01:43:50.107
درست توي ساحل باز کنم ...
01:43:50.734 – 01:43:52.945
... چند تا قايق کهنه ارزون بخرم
01:43:53.487 – 01:43:55.113
و تعميرشون کنم ...
01:43:57.825 – 01:43:59.077
... مهمون هام رو ببرم بيرون
01:43:59.912 – 01:44:01.288
براي ماهيگيري ...
01:44:05.126 – 01:44:06.836
زواتانئو
01:44:10.383 – 01:44:14.262
توي همچين جايي، من به مردي احتياج دارم که بدونه چيزها رو چه جوري مي شه گير آورد
01:44:20.812 – 01:44:23.648
فکر نکنم که بيرون هم بتونم از پسش بر بيام، اندي
01:44:30.323 – 01:44:32.367
من بيشتر زندگيم رو اينجا بودم
01:44:33.827 – 01:44:35.578
من الان يه مرد يکنواخت و وابسته هستم
01:44:36.497 – 01:44:38.207
همون جوري که بروکس بود
01:44:39.71 – 01:44:41.378
تو خودت رو دستِ کم مي گيري
01:44:41.962 – 01:44:43.547
اينطور نيست
01:44:47.385 – 01:44:51.347
اينجا من کسي هستم که مي تونم ... برات چيزها رو جور کنم، درسته
01:44:52.099 – 01:44:54.643
اما اون بيرون تنها چيزي که لازم داري يه دفتر تلفنه ...
01:44:54.853 – 01:44:57.063
لعنتي، من حتي نمي دونم که از کجا شروع کنم
01:44:59.233 – 01:45:00.86
اقيانوس آرام؟
01:45:01.235 – 01:45:02.486
بي خيال بابا
01:45:02.862 – 01:45:05.031
يه چيزي به اون بزرگي منو تا حد مرگ مي ترسونه
01:45:05.24 – 01:45:06.533
منو نه
01:45:07.743 – 01:45:10.537
من نه زنم رو کشتم نه معشوقش رو
01:45:12.248 – 01:45:15.501
هر اشتباهي که کردم تاوانش رو حتي بيشتر هم دادم
01:45:16.545 – 01:45:18.005
... اون هتل، اون قايق
01:45:19.799 – 01:45:22.052
فکر نمي کنم که چيز زيادي خواسته باشم ...
01:45:26.932 – 01:45:29.393
تو نبايد اين کارو با خودت بکني، اندي
01:45:29.603 – 01:45:31.605
اينا يه مشت رؤياهاي مسخره ست
01:45:32.064 – 01:45:34.524
منظورم اينه که مکزيک اون ورِ دنياست ... و تو الان اينجايي
01:45:34.734 – 01:45:36.277
و بايد با اين وضعيت کنار بياي ...
01:45:36.611 – 01:45:39.447
آره، درسته بايد با اين وضعيت کنار بيام
01:45:40.95 – 01:45:43.369
اون يه جاي ديگه ست و من اينجام
01:45:45.956 – 01:45:48.667
فکر کنم که اين به يه انتخاب ساده ختم بشه
01:45:51.587 – 01:45:53.047
... تلاش کن براي زندگي کردن
01:45:54.466 – 01:45:56.468
يا به پيشواز مرگ برو ...
01:46:08.607 – 01:46:11.318
اگه يه وقت از اينجا آزاد شدي يه لطفي به من بکن
01:46:11.528 – 01:46:13.78
حتما اندي، هرچي که باشه
01:46:15.658 – 01:46:19.537
يه علفزار بزرگ نزديک باکستون هست مي دوني باکستون کجاست؟
01:46:20.998 – 01:46:24.126
زمين هاي زيادي اون اطراف هست - يکيشون بخصوصه -
01:46:24.335 – 01:46:28.298
يه ديوار طولاني سنگي دورش هست و يه درخت بزرگ بلوط توي انتهاي شمالي اش داره
01:46:28.506 – 01:46:31.342
خيلي مکان شاعرانه ايه
01:46:32.303 – 01:46:34.763
اون جاييه که من از همسرم تقاضاي ازدواج کردم
01:46:36.182 – 01:46:38.31
... ما براي پيک نيک رفتيم اونجا
01:46:38.685 – 01:46:40.812
... و زير اون بلوط عاشق شديم ...
01:46:41.48 – 01:46:43.691
و من ازش خواستگاري کردم و اون گفت: بله ...
01:46:47.696 – 01:46:49.531
به من قول بده، رِد
01:46:50.366 – 01:46:51.993
... اگه يه وقت آزاد شدي
01:46:52.201 – 01:46:53.703
اون مکان رو پيدا کن ...
01:46:54.872 – 01:46:59.71
پايين اون ديوار، يه تيکه سنگ هست که حالت خاکي نداره
01:47:00.879 – 01:47:03.882
اون يه سنگِ آتشفشانِ سياهه
01:47:06.552 – 01:47:09.221
يه چيزي زير اون پنهان شده که من مي خوام مال تو باشه
01:47:10.015 – 01:47:11.224
چه چيزي، اندي؟
01:47:11.683 – 01:47:13.393
چي زير اون دفن شده؟
01:47:15.021 – 01:47:16.856
... تو بايد با دقت بگردي
01:47:17.065 – 01:47:18.358
تا پيداش کني ...
01:47:24.24 – 01:47:26.201
... نه، دارم بهتون ميگم پسره
01:47:26.868 – 01:47:28.578
حرفاي عجيبي مي زنه
01:47:29.705 – 01:47:31.374
واقعا نگرانشم
01:47:31.791 – 01:47:33.209
بيايد مراقبش باشيم
01:47:33.417 – 01:47:36.712
در طول روز مي شه اينکار رو کرد اما شب اون براي خودش تنهاست
01:47:38.131 – 01:47:39.257
واي، خدا
01:47:40.593 – 01:47:41.427
چيه؟
01:47:42.929 – 01:47:45.723
اندي امروز اومد توي قسمت بارگيري
01:47:45.933 – 01:47:48.018
از من يه مقدار طناب خواست
01:47:48.227 – 01:47:49.061
طناب؟
01:47:49.27 – 01:47:50.897
به اندازه 2 متر
01:47:51.147 – 01:47:52.524
و تو هم بهش دادي
01:47:53.4 – 01:47:55.193
البته که دادم، چرا نبايد مي دادم؟
01:47:55.403 – 01:47:56.946
يا مسيح! هِي وود
01:47:57.571 – 01:47:59.532
خوب من از کجا مي دونستم؟
01:47:59.741 – 01:48:01.284
بروکس هاتلن رو يادت نيومد؟
01:48:03.286 – 01:48:05.247
اندي هيچ وقت اينکار رو نمي کنه
01:48:05.832 – 01:48:06.874
هرگز
01:48:08.96 – 01:48:10.294
نمي شه گفت
01:48:13.132 – 01:48:15.175
هر کس فروپاشي دروني خودش رو داره
01:48:17.512 – 01:48:19.764
زود باش مي خوام برم خونه
01:48:20.099 – 01:48:21.851
الان تموم مي شه، قربان
01:48:38.996 – 01:48:40.622
امشب 3 تا سپرده
01:48:48.591 – 01:48:50.468
لباس هاي منو ببر به رخت شويي
01:48:50.677 – 01:48:52.304
و کفش هام رو برق بنداز
01:48:52.512 – 01:48:55.474
مي خوام که مثل آينه بشن - بله، قربان -
01:49:00.981 – 01:49:02.441
خيلي خوبه که برگشتي، اندي
01:49:03.359 – 01:49:05.235
اينجا بدون تو صفايي نداشت
01:49:52.126 – 01:49:53.168
!خاموشي
01:50:26.042 – 01:50:28.544
من شب هاي طولاني زيادي توي زندان داشتم
01:50:29.129 – 01:50:31.757
تنها توي تاريکي بدون هيچ چيز مگه افکارتون
01:50:31.965 – 01:50:34.634
زمان مثل يه شمشير طولاني ميشه ...
01:50:39.975 – 01:50:42.978
اون طولاني ترين شب زندگي من بود
01:50:58.83 – 01:50:59.998
!شمارش روانجام بده
01:51:04.505 – 01:51:07.341
!رديف سوم جنوبي، شمرده شد
01:51:10.512 – 01:51:13.64
!يه نفر توي رديف دوم، سلول 245 غايبه
01:51:13.848 – 01:51:14.933
!دوفرِين
01:51:15.476 – 01:51:17.895
!بيا بيرون، داري ما رو معطل مي کني
01:51:21.024 – 01:51:24.444
مجبورم نکن بيام اونجا وگرنه جمجمه ات !رو برات خورد مي کنم
01:51:32.037 – 01:51:35.833
! لعنتي، منو عقب انداختي من کارهاي زيادي دارم
01:51:36.042 – 01:51:39.337
بهتره که مريض باشي يا اينکه مرده باشي !وگرنه عن و گهت رو با هم قاطي مي کنم
01:51:39.547 – 01:51:40.881
صدامو مي شنوي؟
01:51:47.014 – 01:51:49.099
واي، خداي من
01:52:06.078 – 01:52:08.664
مي خوام که از تمام زنداني ها توي اين بلوک بازجويي بشه
01:52:09.082 – 01:52:11.668
از اون دوستش شروع کنيد - کي؟ -
01:52:14.255 – 01:52:15.798
سلول 237 رو باز کنيد
01:52:19.303 – 01:52:22.973
منظورت چيه که: اون اينجا نبود؟ اينو به من نگو
01:52:23.849 – 01:52:25.184
ديگه اينو به من نگو
01:52:25.393 – 01:52:26.394
اما قربان، اون نبود
01:52:26.644 – 01:52:30.106
!مي تونم ببينم، هِيگ فکر مي کني که من کورم؟
01:52:30.775 – 01:52:32.193
منظورت اينه؟
01:52:32.401 – 01:52:35.071
من کورم، هِيگ؟ - نه قربان -
01:52:35.947 – 01:52:38.45
تو چي، تو کوري؟
01:52:38.95 – 01:52:41.536
به من بگو اين چيه - شمارش ديشب -
01:52:41.746 – 01:52:45.041
اسم دوفرِين رو اينجا مي بيني؟ معلومه که هست، درست اينجا
01:52:45.25 – 01:52:46.585
دوفرِين
01:52:48.253 – 01:52:49.713
... اون توي سلولش بوده
01:52:49.964 – 01:52:50.924
زمان خاموشي ...
01:52:51.132 – 01:52:53.385
منطقيه که بگيم امروز صبح هنوز اينجا بود
01:52:54.428 – 01:52:56.055
مي خوام پيداش کنيد
01:52:56.263 – 01:52:59.725
!نه فردا، نه بعد از صبحانه، همين الان
01:52:59.976 – 01:53:01.144
بله، قربان
01:53:02.145 – 01:53:04.439
!بريم، زود باشيد، بجنبيد
01:53:07.819 – 01:53:08.82
بايست
01:53:10.28 – 01:53:11.323
خوب؟
01:53:14.786 – 01:53:15.745
خوب چي؟
01:53:15.995 – 01:53:19.416
من شماها رو مي ديدم که هميشه با هم بوديد
01:53:20.501 – 01:53:22.002
اون بايد يه چيزي گفته باشه
01:53:22.753 – 01:53:24.255
نه، جناب رئيس
01:53:24.673 – 01:53:25.632
حتي يه کلمه
01:53:27.467 – 01:53:30.011
!خداوندا، اين يه معجزه ست
01:53:30.638 – 01:53:33.182
يارو مثل يه گوز توي هوا ناپديد شده
01:53:33.85 – 01:53:35.017
... هيچي نزاشته
01:53:35.853 – 01:53:38.605
بجز چندتا تکه سنگ لعنتي روي پنجره ...
01:53:38.814 – 01:53:41.525
بزار از اين کيک کوچولو روي ديوار بپرسيم
01:53:41.735 – 01:53:43.486
شايد اون بدونه
01:53:43.737 – 01:53:46.489
سلام خانم شلوار کوتاه مي خواي حرف بزنيم؟
01:53:47.908 – 01:53:49.201
فکر نکنم
01:53:49.786 – 01:53:51.997
چرا بايد حرفي بزنه؟
01:53:53.04 – 01:53:54.708
اين يه توطئه ست
01:53:55.376 – 01:53:57.17
آره، همينطوره
01:53:57.795 – 01:54:01.507
يه توطئه بزرگ لعنتي
01:54:01.8 – 01:54:03.802
!و همه توي اون دست دارن
01:54:04.429 – 01:54:05.597
!حتي اين
01:54:40.639 – 01:54:42.349
... در سال 1966
01:54:42.557 – 01:54:44.935
... اندي دوفرِين ...
01:54:45.144 – 01:54:46.687
از زندان شاوشنک فرار کرد ...
01:54:48.94 – 01:54:51.526
تنها چيزهايي که پيدا کردن ... يه دست يونيفورم گل آلود زندان بود
01:54:52.152 – 01:54:53.695
... يه تيکه صابون ...
01:54:53.904 – 01:54:55.447
... و يه چکش کهنه ...
01:54:55.657 – 01:54:58.118
که تا آخر ازش استفاده شده بود ...
01:55:02.623 – 01:55:07.42
من فکر مي کردم که 600 سال طول بکشه تا يه نفر بتونه با اون توي ديوار تونل درست کنه
01:55:08.046 – 01:55:10.674
انديِ قصه ي ما اينکارو توي کمتر از 20 سال انجام داد
01:55:28.989 – 01:55:31.283
اندي عاشق زمين شناسي بود
01:55:32.033 – 01:55:35.203
من تصور مي کنم که اين برمي گشت به دقت زيادش
01:55:35.621 – 01:55:37.457
... يه عصر يخبندان اينجا
01:55:37.874 – 01:55:40.376
ميليون ها سال کوهستاني جاي ديگه ...
01:55:41.378 – 01:55:44.214
زمين شناسي درس مشقت و زمانه
01:55:45.049 – 01:55:47.051
تنها چيزهايي هستن که لازمه
01:55:47.802 – 01:55:48.887
... مشقت
01:55:49.513 – 01:55:50.806
و زمان ...
01:55:52.141 – 01:55:54.185
و اون پوستر بزرگ لعنتي
01:55:58.231 – 01:55:59.149
... همون جور که گفتم
01:55:59.692 – 01:56:03.654
توي زندان، يه مرد هر کاري ... مي کنه تا ذهنش رو مشغول کنه
01:56:06.492 – 01:56:11.288
به نظر مي رسه که سرگرمي مورد علاقه اندي ريختن ديوار سلولش توي زمين تمرين بود
01:56:11.831 – 01:56:13.75
هر بار چند مشت
01:56:15.044 – 01:56:17.129
... فکر کنم بعد از کشته شدن تامي
01:56:17.338 – 01:56:20.299
اندي به اين نتيجه رسيد که به اندازه کافي اينجا مونده ...
01:56:20.509 – 01:56:23.053
عجله کن مي خوام برم خونه
01:56:23.804 – 01:56:25.806
الان تموم مي شه، قربان
01:56:47.29 – 01:56:49.209
امشب سه تا سپرده
01:56:56.552 – 01:56:58.846
اندي همون کاري رو کرد که بهش گفته شده بود
01:56:59.055 – 01:57:02.517
اون کفش ها رو مثل يه آينه درخشان برق انداخت
01:57:06.23 – 01:57:08.524
نگهبان ها واقعا توجه نکرده بودن
01:57:08.816 – 01:57:10.276
من هم همينطور
01:57:10.485 – 01:57:12.028
... منظورم اينه که، جداً
01:57:12.237 – 01:57:15.198
چند وقت يکبار به کفش هاي يه نفر نگاه مي کنيد؟ ...
01:59:18.805 – 01:59:21.975
... اندي از وسط 500 يارد
01:59:22.226 – 01:59:25.563
کثافت و فاضلاب بدبو، به سمت آزادي سينه خيز رفت ... که من حتي نمي تونم تصورش رو بکنم
01:59:26.565 – 01:59:28.901
يا شايد نمي خوام تصورش کنم
01:59:33.281 – 01:59:35.658
پانصد يارد
01:59:36.16 – 01:59:39.205
به اندازه طول 5 تا زمين فوتبال
01:59:39.873 – 01:59:42.417
فقط يه ذره کمتر از نصف يه مايل
02:00:37.692 – 02:00:42.28
صبح روز بعد، درست زماني که راکل ... داشت رازش رو فاش مي کرد
02:00:42.573 – 02:00:45.409
... يه مردي که تا حالا هيچ کس نديده بودش ...
02:00:45.66 – 02:00:48.246
قدم به بانکِ مليِ ايالت مِين گذاشت ...
02:00:48.83 – 02:00:52
تا اون لحظه وجود خارجي نداشت
02:00:52.543 – 02:00:54.92
بجز روي کاغذ - مي تونم کمکتون کنم؟ -
02:00:55.338 – 02:00:57.257
... اون، کارت شناسايي
02:00:57.466 – 02:01:01.178
... گواهينامه رانندگي، شناسنامه تولد، بيمه تأمين اجتماعي ...
02:01:01.596 – 02:01:04.14
و يه امضاء ...
02:01:04.349 – 02:01:07.436
بايد بگم ناراحتم که کارتون رو ترک مي کنيد
02:01:07.644 – 02:01:09.354
اميدوارم که از سفرتون خارج از کشور لذت ببريد
02:01:10.19 – 02:01:11.274
متشکرم
02:01:11.941 – 02:01:13.109
حتما همينطوره
02:01:14.028 – 02:01:17.364
اين هم چک پول شما، آقا چيز ديگه اي هست؟
02:01:17.573 – 02:01:18.532
خواهش مي کنم
02:01:19.117 – 02:01:21.62
امکان داره که اين رو به نامه هاي پستي اضافه کنيد؟
02:01:22.12 – 02:01:23.33
خوشحال ميشم
02:01:25.124 – 02:01:26.459
روز بخير، آقا
02:01:27.418 – 02:01:31.839
آقاي استيونس اون روز صبح تقريبا به دوجين بانک سر زد
02:01:34.093 – 02:01:38.932
و در آخر با 370000 دلار از پول رئيس نورتون بيرون رفت
02:01:39.642 – 02:01:42.394
به خاطر اون 19 سالي که ازش گرفته بود
02:01:49.654 – 02:01:51.864
صبح بخير، دفتر روزنامه پورتلند
02:02:19.871 – 02:02:27.168
رئيسِ عزيز، حق با تو بود رستگاري توي اين کتاب نهفته ست اندي دوفرين اشاره داره به کتاب مقدس که اندي) (چکش رو اونجا قايم کرده بود
02:02:44.72 – 02:02:47.639
برايان هادلي؟ اين حق رو داري که ساکت بموني
02:02:47.931 – 02:02:52.352
در غير اينصورت، هرچيزي که بگي مي تونه عليه تو در دادگاه استفاده بشه
02:02:52.812 – 02:02:57.275
من اونجا نبودم که ببينم، اما شنيدم که بايرُن هادلي ... مثل يه دختر کوچولو بغض کرده بود
02:02:57.485 – 02:02:58.944
وقتي که داشتن مي بردنش ...
02:03:04.869 – 02:03:08.247
نورتون خيالِ رفتن به اون آرامي رو نداشت
02:03:24.1 – 02:03:24.935
ساموئل نورتون
02:03:25.727 – 02:03:28.188
ما مجوز دستگيري تو رو داريم باز کن
02:03:32.902 – 02:03:33.986
در رو باز کن
02:03:34.571 – 02:03:35.823
مطمئن نيستم که کدوم کليده
02:03:45.96 – 02:03:47.878
!زياد سخت نگير نورتون
02:03:59.434 – 02:04:02.855
من دوست دارم فکر کنم که آخرين ... چيزي که توي سرش رفت
02:04:03.105 – 02:04:04.69
... بجز اون گلوله ...
02:04:04.899 – 02:04:09.32
تعجب از اين بود که چطور اندي دوفرِين ... تونست شکستش بده
02:04:11.824 – 02:04:15.286
يه مدت بعد از اينکه سرپرست ما رو ... از مصاحبت با خودش محروم کرد
02:04:15.579 – 02:04:17.622
يه کارت پُستال برام رسيد ...
02:04:19.125 – 02:04:21.919
چيزي روش نبود ... اما بجاي فرستنده نوشته شده بود
02:04:22.128 – 02:04:24.255
فورت هنکاک، تگزاس ...
02:04:24.798 – 02:04:26.175
فورت هنکاک
02:04:26.466 – 02:04:28.177
درست کنار مرز
02:04:28.594 – 02:04:30.554
اون جايي بود که اندي عبور کرده بود
02:04:31.139 – 02:04:35.268
وقتي که روي نقشه در حالي که توي ماشين خودش ... به سمت جنوب حرکت مي کنه، تصورش مي کنم
02:04:35.644 – 02:04:37.855
هميشه خنده ام مي گيره ...
02:04:39.691 – 02:04:41.234
... اندي دوفرِين
02:04:41.651 – 02:04:43.653
... کسي که توي رودخونه پر از کثافت شنا کرد ...
02:04:43.862 – 02:04:46.281
و از اون طرفش تميز بيرون اومد ...
02:04:47.116 – 02:04:48.451
... اندي دوفرِين
02:04:49.286 – 02:04:50.871
مستقيم به سوي اقيانوس ...
02:04:53.832 – 02:04:56.001
هادلي يخه اش رو گرفته، درسته؟
02:04:56.211 – 02:05:00.006
اون ميگه: فکر کنم اين بچه دنبال دردسر مي گرده
02:05:00.216 – 02:05:03.093
اون عده از ما که بهتر از همه مي شناختيمش اغلب دربارش صحبت مي کرديم
02:05:05.68 – 02:05:08.642
مي خوام که دوستام چندتا مشروب داشته باشن ...
02:05:08.976 – 02:05:10.645
!و گرفتش
02:05:11.854 – 02:05:14.273
... بعضي وقت ها غمگين مي شم
02:05:14.525 – 02:05:15.984
از رفتنِ اندي ...
02:05:16.693 – 02:05:20.822
بايد به خودم يادآوري کنم که بعضي پرنده ها براي قفس آفريده نشده ان
02:05:21.282 – 02:05:23.326
پروبالشون بيش از اندازه نورانيه
02:05:25.037 – 02:05:26.789
... و وقتي که پرواز مي کنن
02:05:27.206 – 02:05:31.627
اون عده اي که مي دونن که زنداني ... کردنشون گناه بود، خوشحال مي شن
02:05:32.712 – 02:05:33.964
... اما، خب
02:05:34.423 – 02:05:38.761
جايي که توش زندگي مي کني خيلي ... کسل کننده تر و پوچ تر از اينه که اونا رفتن
02:05:42.975 – 02:05:45.352
فکر کنم دلم براي رفيقم تنگ شده
02:05:53.355 – 02:06:00.652
ترجمه و تنظيم زيرنويس Farsisubtitle.com سروش [email protected]
02:06:10.049 – 02:06:10.967
لطفا بشين
02:06:16.807 – 02:06:18.35
... اليس بويد رِد
02:06:18.935 – 02:06:22.189
اينجا گفته شده که تو 40 سال از محکوميتت رو گذروندي
02:06:22.981 – 02:06:25.108
احساس مي کني که اصلاح شدي؟
02:06:26.986 – 02:06:28.529
اصلاح؟
02:06:30.616 – 02:06:32.492
خب، بزار ببينم
02:06:33.493 – 02:06:35.829
من معني اين کلمه رو نمي فهمم
02:06:37.957 – 02:06:40.21
يعني اينکه تو آماده اي که به اجتماع برگردي
02:06:40.794 – 02:06:43.088
مي دونم که تو دربارش چي فکر مي کني پسر
02:06:45.3 – 02:06:47.26
براي من فقط يه کلمه مصنوعيه
02:06:48.637 – 02:06:50.931
... يه کلمه سياستمدارانه
02:06:51.39 – 02:06:54.894
براي اينکه بچه هاي جووني مثل خودت ... ... بتونن کت و شلوار و کراوات بپوشن
02:06:55.395 – 02:06:56.98
و يه شغل داشته باشن ...
02:06:58.983 – 02:07:01.069
تو واقعا چي مي خواي بدوني؟
02:07:01.819 – 02:07:03.78
که براي کاري که کردم متأسفم؟
02:07:04.24 – 02:07:05.407
خب، هستي؟
02:07:07.326 – 02:07:10.12
يه روز نبوده که من احساس پشيموني و ناراحتي نکنم
02:07:11.498 – 02:07:14.96
نه به اين خاطر که اينجام يا اينکه شما فکر مي کنيد که بايد باشم
02:07:18.464 – 02:07:21.008
به گذشته که نگاه مي کنم، سر خورده مي شم
02:07:23.136 – 02:07:24.304
يه بچه جوون و احمق که اون جنايت وحشتناک رو مرتکب شد
02:07:25.431 – 02:07:28.935
مي خوام با اون حرف بزنم
02:07:31.939 – 02:07:33.649
مي خوام سعي کنم که يه خُرده درکش کنم
02:07:35.569 – 02:07:38.029
بهش بگم که جريان از چه قراره
02:07:38.78 – 02:07:40.699
اما نمي تونم
02:07:42.827 – 02:07:44.245
... اون بچه خيلي وقته که مُرده
02:07:46.456 – 02:07:48.458
و اين پيرمرد، تمام چيزيه که ازش باقي مونده ...
02:07:49.669 – 02:07:52.422
من بايد باهاش زندگي کنم
02:07:53.84 – 02:07:55.3
اصلاح؟
02:07:56.677 – 02:07:58.345
اين فقط يه کلمه مزخرفه
02:07:58.721 – 02:08:00.556
پس زود باش و فرم هات رو مهر کن پسر و اينقدر وقت منو تلف نکن
02:08:01.516 – 02:08:06.271
... چون راستش رو بخوايد
02:08:07.523 – 02:08:09.775
ديگه برام اهميتي نداره ...
02:08:10.11 – 02:08:12.112
بفرماييد خانم
02:09:38.674 – 02:09:40.05
مي تونم برم دستشويي رئيس؟
02:09:43.013 – 02:09:44.014
لازم نيست هر وقت که مي خواي بري دستشويي از من اجازه بگيري، فقط برو
02:09:49.855 – 02:09:54.359
بله، آقا
02:10:07.417 – 02:10:10.462
چهل سال براي شاشيدن اجازه گرفتم
02:10:11.339 – 02:10:14.3
بدون گفتن اون نمي تونم حتي يه قطره هم بچلونم
02:10:17.846 – 02:10:20.015
روبرو شدن با اين حقيقت خيلي ناگواره
02:10:21.684 – 02:10:24.562
نمي تونم بيرون از زندان از پسش بر بيام
02:10:32.447 – 02:10:36.159
تنها چيزي که بهش فکر مي کنم اينه که ... يه راهي پيدا کنم و عفوم رو بشکنم
02:10:36.953 – 02:10:39.413
تا شايد منو برگردونن ...
02:10:44.629 – 02:10:47.048
با ترس زندگي کردن، چيز وحشتناکيه
02:10:47.966 – 02:10:49.634
بروکس هاتلن اينو مي دونست
02:10:49.843 – 02:10:51.762
به خوبي درکش کرد
02:10:53.389 – 02:10:56.767
تنها چيزي که مي خواستم برگشتن به جايي بود که بشه درکش کرد
02:10:57.227 – 02:10:59.938
جايي که لازم نيست هميشه در حال ترس باشم
02:11:01.941 – 02:11:04.318
فقط يه چيز جلوي منو مي گيره
02:11:05.737 – 02:11:08.156
قولي که به اندي داده بودم
02:11:28.681 – 02:11:29.807
اينجاست
02:11:40.446 – 02:11:42.114
خيلي ممنونم، آقا
02:15:21.461 – 02:15:22.712
رِد عزيز
02:15:22.962 – 02:15:25.423
اگه داري اين نامه رو مي خوني ... پس آزاد شدي
02:15:25.633 – 02:15:29.678
و اگه اين همه راه رو تا اينجا اومدي ... شايد بخواي که يه خُرده بيشتر هم بياي
02:15:29.971 – 02:15:32.432
اسم اون شهر رو يادت مياد، درسته؟
02:15:34.727 – 02:15:36.228
زواتانئو
02:15:37.897 – 02:15:41.484
گفتم شايد بتونم از يه آدم قابل براي همکاري توي پروژه ام کمک بگيرم
02:15:41.985 – 02:15:45.53
من منتظرت مي مونم و صفحه شطرنج رو هم آماده مي کنم
02:15:46.324 – 02:15:47.742
... يادت باشه رِد
02:15:48.076 – 02:15:50.161
... اميد چيز خوبيه ...
02:15:50.371 – 02:15:52.373
شايد بشه گفت بهترينِ چيزها ...
02:15:52.581 – 02:15:54.75
و چيزاي خوب هيچ وقت نمي ميرن
02:15:55.251 – 02:15:58.129
... آرزو مي کنم که اين نامه تو رو پيدا کنه
02:15:58.338 – 02:16:00.09
و سالم پيدات کنه ...
02:16:00.591 – 02:16:01.801
دوست تو
02:16:02.009 – 02:16:03.177
اندي
02:16:37.01 – 02:16:38.761
... تلاش کن براي زندگي کردن
02:16:38.971 – 02:16:40.848
يا به پيشواز مرگ برو ...
02:16:43.559 – 02:16:45.728
لعنتي واقعا درست ميگه
02:16:50.985 – 02:16:53.112
... براي دومين بار توي زندگيم
02:16:53.321 – 02:16:55.906
يه جرم ديگه رو مرتکب شدم ...
02:16:56.992 – 02:16:58.91
نقضِ عفوِ مشروط
02:16:59.579 – 02:17:03.249
البته مطمئنم که اونا همه جا رو براي اينکار زير و رو مي کردن
02:17:03.917 – 02:17:05.961
اما نه براي دزد پيري مثل من
02:17:06.17 – 02:17:08.172
فورت هنکاک، تگزاس، لطفا
02:17:11.843 – 02:17:16.598
خيلي هيجان زده هستم جوري که اصلا نمي تونم فکر کنم
02:17:17.016 – 02:17:20.353
فکر کنم که اين يه هيجانه که فقط يه انسان آزاد مي تونه درک کنه
02:17:20.562 – 02:17:23.065
... يه مرد آزاد در ابتداي يه مسافرت طولاني
02:17:23.273 – 02:17:25.859
که فرجام اون نامشخصه ...
02:17:28.863 – 02:17:31.532
اميدوارم که بتونم از مرز بگذرم
02:17:33.035 – 02:17:36.08
آرزو دارم که دوستم رو ببينم و باهاش دست بدم
02:17:37.957 – 02:17:42.003
اميدوارم دريا همونقدر آبي باشه که توي رؤياهاي من بود
02:17:43.882 – 02:17:45.05
اميدوارم
02:17:55.801 – 02:18:06.097
ترجمه و تنظيم زيرنويس Farsisubtitle.com سروش [email protected]
02:19:55.801 – 02:20:16.097
من فقط براي بلوري هماهنگش کردم shapoor6161 fb.com/shapoor6161