SUBS.is
with subtitles
//

The Shawshank Redemption (1994) Lithuanian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Shawshank Redemption
1994
The.Shawshank.Redemption.1994.LT.srt
Subtitles
LithuanianThe.Shawshank.Redemption.1994.LT.srt
Subtitle content
The.Shawshank.Redemption.1994.LT.srt
00:00:37.53 – 00:00:42.7
PABËGIMAS IÐ ÐOUÐENKO
00:01:51.789 – 00:01:53.757
Pone Diufreinai, papasakokite...
00:01:53.957 – 00:01:58.294
...apie ginèà su savo þmona, kuris ávyko tà naktá, kai ji buvo nuþudyta.
00:02:02.998 – 00:02:04.633
Jis buvo labai aðtrus.
00:02:05 – 00:02:09.303
Ji pasakë, esanti patenkinta, jog að þinau, kad ji nekenèia veidmainiavimo.
00:02:10.871 – 00:02:14.34
Ir pasakë, kad nori iðsiskirti Reno.
00:02:14.607 – 00:02:18.243
- Koks buvo jûsø atsakymas? - Að pasakiau, kad skyrybø negaliu paþadët.
00:02:18.477 – 00:02:21.613
"Að greièiau susitiksiu su tavimi pragare nei susitiksim Reno."
00:02:21.846 – 00:02:25.182
Pasak kaimynø, tokie buvo jûsø þodþiai.
00:02:26.25 – 00:02:27.851
Jei jie taip sako.
00:02:28.385 – 00:02:30.887
Að tikrai neprisimenu. Buvau labai prislëgtas.
00:02:31.187 – 00:02:33.622
Kas nutiko po ginèo su þmona?
00:02:34.79 – 00:02:36.558
Ji susirinko daiktus á krepðá.
00:02:37.726 – 00:02:40.895
Norëjo iðeiti pas ponà Kventinà.
00:02:41.529 – 00:02:45.832
Glenas Kventinas, profesionalus golfo klubo "Snowden Hills Country" þaidëjas.
00:02:45.832 – 00:02:48.968
...kuris, kaip iðsiaiðkinot, buvo jûsø þmonos meiluþis.
00:02:51.27 – 00:02:52.471
Jûs jà sekët?
00:02:53.805 – 00:02:55.907
Pirmiausia nuvaþiavau á kelis barus.
00:02:56.107 – 00:03:00.477
Vëliau nuvaþiavau á jo namus su jais iðsiaiðkinti. Taèiau jø nebuvo namie.
00:03:01.044 – 00:03:02.579
Að pastaèiau maðinà...
00:03:03.279 – 00:03:04.28
...ir laukiau.
00:03:04.48 – 00:03:06.148
Su kokiais ketinimais?
00:03:06.749 – 00:03:08.183
Nesu tikras.
00:03:09.318 – 00:03:10.785
Að buvau sutrikæs...
00:03:10.986 – 00:03:12.053
...girtas.
00:03:13.554 – 00:03:14.855
Manau...
00:03:15.056 – 00:03:17.157
...kad ið tiesø norëjau juos pagàsdint.
00:03:17.391 – 00:03:20.793
Kai jie sugráþo, jûs nuëjote á namà ir juos nuþudëte.
00:03:21.728 – 00:03:23.095
Að blaiviausi.
00:03:23.295 – 00:03:26.965
Gráþau á maðinà ir nuvaþiavau namo iðsimiegoti.
00:03:27.165 – 00:03:30.134
Pakeliui iðmeèiau ginklà á Rojal upæ.
00:03:30.334 – 00:03:32.336
Ðá momentà labai aiðkiai prisimenu.
00:03:32.57 – 00:03:36.639
Man kyla neaiðkumø, kaip valytoja kità rytà ateina...
00:03:36.84 – 00:03:39.442
...ir randa jûsø þmonà lovoje su meiluþiu...
00:03:39.642 – 00:03:41.744
...suvarpytus 38-o kalibro kulkomis.
00:03:43.111 – 00:03:47.315
Ar ir jums tai pasirodo fantastiðkas sutapimas, ar èia tik man?
00:03:48.215 – 00:03:49.216
Taip, ir að taip manau.
00:03:49.416 – 00:03:52.586
Taèiau jûs teigiate, kad iðmetëte ginklà á upæ...
00:03:52.786 – 00:03:54.854
...prieð tai, kol ávyko þmogþudystë.
00:03:55.054 – 00:03:57.289
Tai labai paranku.
00:03:57.489 – 00:03:59.157
Tai tiesa.
00:03:59.524 – 00:04:04.095
Policija 3 dienas ieðkojo po tà upæ, taèiau jokio ginklo nerado...
00:04:04.295 – 00:04:08.398
...taigi negalima atlikti jokio palyginimo tarp jûsø ginklo ir kulkø...
00:04:08.598 – 00:04:12.034
...paimtø ið kruvinø aukø lavonø.
00:04:12.702 – 00:04:15.104
O tai taip pat...
00:04:15.571 – 00:04:19.007
...labai paranku. Ar ne, pone Diufreinai?
00:04:20.341 – 00:04:22.409
Kadangi að nepadariau ðio nusikaltimo...
00:04:22.61 – 00:04:27.247
...man atrodo, kad ginklo nesuradimas yra labai neparankus.
00:04:45.161 – 00:04:48.497
Ponios ir ponai, iðgirdot visus ákalèius.
00:04:48.73 – 00:04:52.534
Mes turime kaltinamàjá. Turime pirðtø atspaudus.
00:04:52.767 – 00:04:55.603
Kulkos ant þemës su jo pirðtø atspaudais.
00:04:55.836 – 00:04:58.805
Sudauþytas burbono butelis taip pat su atspaudais.
00:04:59.005 – 00:05:00.54
O svarbiausia...
00:05:00.773 – 00:05:03.809
...mes turime jaunà graþià moterá ir jos meiluþá...
00:05:04.043 – 00:05:06.044
...kurie guli vienas kito rankose.
00:05:07.245 – 00:05:09.847
Jie nusidëjo.
00:05:11.082 – 00:05:13.884
Bet ar nusikaltimas buvo toks didelis...
00:05:13.884 – 00:05:16.052
...kad nusipelnytø mirties bausmës?
00:05:16.286 – 00:05:18.588
Kol galvojat apie tai...
00:05:20.022 – 00:05:21.824
...pamàstykit apie ðitai:
00:05:22.691 – 00:05:26.427
Revolveris turi 6 kulkas, o ne 8.
00:05:26.627 – 00:05:30.33
Að manau, kad tai buvo ne nusikaltimas ið ákarðèio.
00:05:30.531 – 00:05:33.333
Tai bent jau galëtø bûti suprantama, o gal net atleidþiama.
00:05:33.533 – 00:05:34.534
Ne.
00:05:34.767 – 00:05:35.902
Tai buvo kerðtas...
00:05:36.102 – 00:05:40.539
...padarytas daug ðaltakraujiðkesnio sutvërimo. Apsvarstykit ðitai:
00:05:40.739 – 00:05:43.141
Kiekvienai aukai po 4 kulkas.
00:05:43.875 – 00:05:45.609
Iððautos ne 6 kulkos, bet 8.
00:05:46.11 – 00:05:49.713
Tai reiðkia, kad jis iðtuðtino apkabà...
00:05:49.946 – 00:05:51.881
...tada sustojo persitaisyti...
00:05:52.115 – 00:05:55.584
...tam, kad galëtø kiekvienam ðauti dar po kartà.
00:05:55.784 – 00:05:58.353
Papildoma kulka kiekvienam meiluþiui...
00:05:59.12 – 00:06:00.888
...tiesiai á galvà.
00:06:04.391 – 00:06:09.195
Jûs man atrodote ypaè ðaltas ir negailestingas þmogus, pone Diufreinai.
00:06:09.595 – 00:06:13.665
Vien tik paþiûrëjus á jus, man stingsta kraujas.
00:06:13.665 – 00:06:16.434
Pagal man suteiktà Meino valstijos galià...
00:06:16.634 – 00:06:20.904
...skiriu jums dvi bausmes iki gyvos galvos...
00:06:21.271 – 00:06:25.808
...po vienà uþ kiekvienà jûsø aukà. Tebûnie taip!
00:06:48.927 – 00:06:50.094
Sëskit.
00:06:54.631 – 00:06:57.467
Jûs atlikote 20 metø bausmës iki gyvos galvos?
00:06:58.401 – 00:07:01.603
- Taip, pone. - Jauèiatës reabilituotas?
00:07:02.004 – 00:07:04.606
Taip, pone. Þinome, pone.
00:07:05.74 – 00:07:08.809
Noriu pasakyt, kad savo pamokà iðmokau.
00:07:08.809 – 00:07:12.245
Nuoðirdþiai sakau, kad esu kitoks þmogus.
00:07:15.481 – 00:07:17.85
Að daugiau nebepavojingas visuomenei.
00:07:18.05 – 00:07:20.018
Tikriausia Dievo tiesa.
00:07:25.523 – 00:07:27.024
"Atmesta".
00:07:56.347 – 00:07:57.648
Sveikas, Redai.
00:07:57.848 – 00:07:59.149
Kaip sekësi?
00:07:59.35 – 00:08:01.485
Tas pats ðûdas, tik diena kita.
00:08:01.785 – 00:08:03.653
Taip, þinau, kaip jautiesi.
00:08:03.853 – 00:08:05.821
Mano atmetimas kità savaitæ.
00:08:06.622 – 00:08:09.124
Taip, mane atmetë praeità savaitæ
00:08:09.358 – 00:08:10.659
Taip nutinka.
00:08:10.859 – 00:08:12.293
Ei, Redai, mestelk man pakelá.
00:08:12.493 – 00:08:15.796
Dink ið akiø, þmogau! Tu man jau skolingas uþ penkis.
00:08:16.03 – 00:08:16.997
Keturis!
00:08:18.131 – 00:08:21.768
Tikriausiai kiekviename Amerikos kalëjime yra toks kalinys kaip að.
00:08:21.768 – 00:08:23.769
Að tas vyrukas, kuris gali tau to parûpint.
00:08:23.769 – 00:08:26.872
Cigaretës, krepðys þolës, jei tau jos reikia...
00:08:27.072 – 00:08:30.508
...butelis brendþio tavo vaiko vidurinës baigimo ðventei.
00:08:30.708 – 00:08:32.843
Beveik visko, jei tik reikia.
00:08:33.043 – 00:08:36.78
Taip, pone! Að áprastinis Syrsas ir Robakas.
00:08:39.715 – 00:08:42.651
Kai Endis Diufreinas 1949-aisiais atëjo pas mane...
00:08:42.851 – 00:08:46.421
...ir papraðë áneðti jam, Rità Heivort...
00:08:46.621 – 00:08:48.889
...að jam atsakiau "Jokiø problemø."
00:09:30.756 – 00:09:32.925
Endis á Ðouðenko kalëjimà atvyko...
00:09:33.158 – 00:09:37.361
...1947-øjø pradþioje. Nuteistas uþ þmonos ir vyruko, su kuriuo ji dulkinosi, nuþudymà.
00:09:37.361 – 00:09:41.431
Laisvëje jis buvo stambaus Portlendo banko viceprezidentas.
00:09:41.865 – 00:09:45.668
Geras darbas, kaip tokiam jaunam þmogui.
00:10:26.934 – 00:10:28.669
Kalbi angliðkai, ðiknagalvi?
00:10:28.903 – 00:10:30.737
Sek paskui ðá pareigûnà.
00:10:43.514 – 00:10:47.784
Per visà savo gyvenimà nesu matæs tokiø apgailëtinø suskiø krûvos.
00:10:48.018 – 00:10:50.587
Ei, nevykëli! Ateik èia!
00:11:13.872 – 00:11:15.273
Ðiandien priimi laþybas, Redai?
00:11:15.64 – 00:11:17.341
Rûkalai ar pinigai? Laþybininkas renkasi.
00:11:17.542 – 00:11:19.243
Rûkalai. Að statau dvi.
00:11:19.777 – 00:11:21.345
Gerai, kas tavo arkliukas?
00:11:21.545 – 00:11:23.313
Tas maþas ðûdo maiðas.
00:11:24.914 – 00:11:28.183
- Aðtuntas. Jis bus pirmas. - Nesàmonë! Að irgi prisidedu.
00:11:28.384 – 00:11:30.585
Sûneli, tau baigësi cigaretës.
00:11:30.785 – 00:11:32.554
Sakyk tu, jei toks gudrus.
00:11:32.787 – 00:11:35.856
Að renkuosi tà putlø storaðikná.
00:11:36.056 – 00:11:38.658
Penktasis. Statau ketvirtá pakelio.
00:11:41.861 – 00:11:43.562
Ðiandien ðvieþia þuvis!
00:11:44.33 – 00:11:45.797
Mes juos suvyniosim!
00:11:46.465 – 00:11:50.134
Pripaþástu, kad pirmàkart pamatæs Endá daug apie já nemàsèiau.
00:11:50.668 – 00:11:53.57
Atrodë, kad já nupûstø stipresnis vëjo gûsis.
00:11:53.904 – 00:11:56.039
Tai buvo mano pirmasis áspûdis.
00:11:56.239 – 00:11:57.674
Kà tu pasakysi?
00:11:57.874 – 00:12:01.176
Tas aukðtas vandens maiðas su sidabriniu ðaukðtu subinëj.
00:12:01.377 – 00:12:03.512
Tas vyrukas. To niekad nebus.
00:12:03.712 – 00:12:05.98
- 10 cigareèiø. - Didelis statymas.
00:12:06.18 – 00:12:08.249
Kas árodys, kad að klystu.
00:12:08.449 – 00:12:10.25
Heivudai? Dþigeri?
00:12:10.551 – 00:12:11.852
Skytsai?
00:12:12.052 – 00:12:13.386
Floidai!
00:12:14.32 – 00:12:16.389
Keturi dràsuoliai..
00:12:16.589 – 00:12:19.358
Gráþkit á savo vienutës vakariniam suskaièiavimui.
00:12:19.558 – 00:12:22.86
Visiems kaliniams, gráþkit á savo vienutës.
00:12:43.243 – 00:12:44.378
Pasisukt deðinën!
00:12:44.578 – 00:12:45.879
Veidu á prieká.
00:12:58.956 – 00:13:01.558
Èia ponas Hedlis. Jis - sargybos kapitonas.
00:13:01.758 – 00:13:03.86
Að - ponas Nortonas, priþiûrëtojas.
00:13:04.06 – 00:13:06.262
Jûs - pripaþinti kaltais nusikaltëliai.
00:13:06.595 – 00:13:08.564
Todël jûs èia ir atsiuntë.
00:13:09.164 – 00:13:10.532
Pirma taisyklë:
00:13:10.765 – 00:13:12.233
Jokiø ðventvagysèiø.
00:13:12.767 – 00:13:16.203
Mano kalëjime Vieðpaties þodis nebus tuðèiai minimas.
00:13:16.403 – 00:13:17.571
Kitas taisykles...
00:13:17.804 – 00:13:21.074
...suprasite èia bûdami. Klausimø bus?
00:13:21.474 – 00:13:22.508
Kada gausim valgyt?
00:13:31.215 – 00:13:33.217
Valgysit, kai mes pasakysim.
00:13:33.45 – 00:13:36.72
Ðiksit, kai mes pasakysim, ir myðit, kai mes pasakysim.
00:13:36.92 – 00:13:39.755
Supratai, moèkruðy?
00:13:41.623 – 00:13:42.991
Stokis!
00:13:43.191 – 00:13:44.959
Tikiu dviem dalykais:
00:13:45.16 – 00:13:47.628
Disciplina ir Biblija.
00:13:48.129 – 00:13:50.164
Èia jûs gausit abu.
00:13:50.964 – 00:13:53.133
Tikëk Vieðpaèiu.
00:13:53.7 – 00:13:55.968
Jûsø subinë priklauso man.
00:13:57.803 – 00:13:59.705
Sveiki atvykæ á Ðoðenkà.
00:14:04.875 – 00:14:06.243
Atkabinkit juos.
00:14:11.647 – 00:14:13.049
Apsisukit.
00:14:19.887 – 00:14:21.322
Uþteks.
00:14:22.223 – 00:14:24.224
Traukis á narvo galà.
00:14:25.225 – 00:14:27.76
Apsisuk. Padarykit jam dezinsekcijà.
00:14:29.895 – 00:14:31.163
Apsisuk.
00:14:33.999 – 00:14:36.701
Eik ið narvo. Pasiimk savo rûbus ir Biblijà.
00:14:36.901 – 00:14:38.235
Kitas!
00:14:40.537 – 00:14:41.972
Deðinën.
00:14:42.172 – 00:14:43.239
Deðinën. Deðinën.
00:14:43.807 – 00:14:45.041
Kairën.
00:14:45.441 – 00:14:49.244
Pirma naktis sunkiausia. Dël to net neabejoju.
00:14:49.678 – 00:14:52.814
Jie verèia tave eiti atrodant taip, koks gimei...
00:14:53.014 – 00:14:56.817
...odà ir akis degina tas dezincekcinis mëðlas.
00:14:57.484 – 00:14:59.886
O kai tave uþdaro á tà vienutæ...
00:15:00.086 – 00:15:02.421
...ir grotos ásistato á vietà...
00:15:02.888 – 00:15:05.09
...tada tu supranti, kad viskas èia tikra.
00:15:05.724 – 00:15:08.693
Senasis gyvenimas nupûstas per akimirksná.
00:15:09.194 – 00:15:13.297
Nelikæ nieko, tik mintys apie já.
00:15:14.364 – 00:15:17.767
Dauguma naujokø pirmàjà naktá beveik pakvaiðta.
00:15:18.101 – 00:15:21.036
Kaþkas visada palûþta ir apsiverkia.
00:15:21.537 – 00:15:23.205
Taip nutinka kiekvienàkart.
00:15:24.105 – 00:15:25.907
Tik klausimas...
00:15:26.107 – 00:15:27.875
...kas jis bus?
00:15:29.276 – 00:15:32.212
Tikriausiai laþintis dël jø yra gerai.
00:15:33.279 – 00:15:34.947
Að savo pinigus buvau pastatæs ant Endþio Diufreino.
00:15:44.955 – 00:15:46.623
Iðjungiam ðviesas!
00:16:07.173 – 00:16:09.475
Að prisimenu savo pirmà naktá.
00:16:10.342 – 00:16:13.278
Atrodo, ji buvo seniai.
00:16:16.514 – 00:16:18.082
Ei, nevykëli.
00:16:19.116 – 00:16:20.951
Nevykëli, nevykëli.
00:16:22.519 – 00:16:24.287
Kà, bijai tamsos?
00:16:26.622 – 00:16:29.524
Laþinuosi, kad dabar norëtum, jog tëvas nebûtø dulkinæs tavo motinos.
00:16:29.524 – 00:16:32.961
Parðiuk! Kiaule! Noriu kiaulës pjaustinio.
00:16:41.301 – 00:16:44.536
Vaikinai visada eina þvejot naujokø.
00:16:44.87 – 00:16:47.806
Ir nenustoja, kol ko nors nesugauna.
00:16:49.207 – 00:16:50.808
Ei, storaðikni.
00:16:52.309 – 00:16:53.644
Storaðikni!
00:16:54.811 – 00:16:56.546
Kalbëk su manim, vaikeli.
00:16:57.547 – 00:16:59.949
Þinau, kad tu ten. Girdþiu, kaip kvëpuoji.
00:17:00.149 – 00:17:03.118
Neklausyk tø vëplø.
00:17:03.318 – 00:17:05.22
Èia ne taip ir blogai.
00:17:05.653 – 00:17:06.888
Þinai, kà tau pasakysiu...
00:17:08.155 – 00:17:11.258
...að èia tau viskà aprodysiu, pasijusi, kaip namie.
00:17:11.825 – 00:17:14.827
Þinau porà tokiø dideliø senø buliø iðkrypëliø, kurie tiesiog...
00:17:15.061 – 00:17:16.996
...trokðta su tavim susipaþint.
00:17:17.196 – 00:17:20.699
O ypaè su tavo didele, balta ir minkðta subine.
00:17:20.899 – 00:17:22
Dieve!
00:17:22.667 – 00:17:24.068
Að neturiu èia bûti!
00:17:24.268 – 00:17:27.104
- Turim laimëtojà! - Að noriu namo!
00:17:27.371 – 00:17:30.04
Tai Storaðiknis nuo nosies!
00:17:32.842 – 00:17:34.576
Ðvieþia þuvis!
00:17:40.681 – 00:17:42.516
Að noriu namo!
00:17:43.484 – 00:17:44.718
Noriu pas mamà!
00:17:44.985 – 00:17:47.153
Dulkinau tavo motinà! Ji nebuvo labai ypatinga!
00:17:51.523 – 00:17:53.525
Kas, dël Dievo meilës, ðitas arkliaðûdis?
00:17:53.725 – 00:17:55.827
Jis ðventvagiavo. Pasakysiu priþiûrëtojui.
00:17:56.027 – 00:17:58.629
Pasakysi jam su mano lazda, sukiðta tau á subinæ!
00:17:58.629 – 00:17:59.463
Iðleiskit mane!
00:17:59.663 – 00:18:03.066
Kas tau darosi, stora beþdþione.
00:18:03.266 – 00:18:06.269
Praðau! Að neturiu èia bûti.
00:18:06.769 – 00:18:07.836
Ne að!
00:18:08.037 – 00:18:10.372
Að iki trijø neskaièiuosiu. Net iki vieno neskaièiuosiu.
00:18:10.572 – 00:18:12.64
Arba uþsièiaupk, arba að padainuosiu tau lopðinæ.
00:18:13.107 – 00:18:15.843
Uþsièiaupk, þmogau. Uþsièiaupk!
00:18:16.577 – 00:18:19.246
Jûs nesuprantat. Að neturëèiau èia bûti.
00:18:19.446 – 00:18:20.747
Atidarykit vienutæ.
00:18:20.947 – 00:18:24.216
Að irgi ne! Ðita vieta kaip suknistas kalëjimas!
00:18:32.056 – 00:18:33.724
Kalës vaikas!
00:18:38.628 – 00:18:40.963
Kapitone, nusiraminkit!
00:19:03.381 – 00:19:06.65
Jei èia iðgirsiu kà nors daugiau nei pelës pirstelëjimà...
00:19:06.85 – 00:19:10.286
...prisiekiu Dievu, kad jums visiems prireiks ligoninës.
00:19:10.787 – 00:19:13.122
Kiekvienam èia esanèiam ðûdþiui.
00:19:16.525 – 00:19:20.194
Nuneðkit ðità ðûdo gabalà á ligoninæ.
00:19:34.539 – 00:19:39.376
Pirmoji Endþio Diufreino naktis kalëjime man kainavo du pakelius cigareèiø.
00:19:39.376 – 00:19:42.379
Jis taip ir neiðleido në garso.
00:19:57.724 – 00:20:00.06
Treèia ðiaurinë eilë, ðvaru!
00:20:00.96 – 00:20:02.795
Antra ðiaurinë eilë, ðvaru.
00:20:03.295 – 00:20:05.664
Treèia pietinë eilë, ðvaru!
00:20:10.501 – 00:20:12.069
Pasiruoðkit iðeit.
00:20:15.672 – 00:20:17.173
Iðeit!
00:21:11.083 – 00:21:13.251
Ruoðiesi tai valgyt?
00:21:13.885 – 00:21:16.187
Dar nesugalvojau.
00:21:17.255 – 00:21:18.489
Neprieðtarausi?
00:21:27.062 – 00:21:28.464
Didelë ir riebi.
00:21:40.24 – 00:21:42.275
Dþeikas tau dëkoja.
00:21:42.808 – 00:21:45.944
Iðkrito ið lizdo virð lëkðèiø parduotuvës.
00:21:47.412 – 00:21:50.781
Priþiûrësiu já, kol jis sugebës skristi.
00:21:52.249 – 00:21:53.717
O ne! Ðtai ir jis.
00:21:57.053 – 00:21:58.488
Labas rytas, vyruèiai.
00:21:58.721 – 00:22:00.656
Puikus rytas, ar ne?
00:22:00.99 – 00:22:03.225
Þinot, kodël jis puikus, ar ne?
00:22:03.492 – 00:22:05.727
Siøskit jas èia. Noriu matyt jas iðrikiuotas...
00:22:05.994 – 00:22:08.529
...kaip maþa graþi choro linija.
00:22:09.663 – 00:22:10.864
Tik paþiûrëkit.
00:22:11.398 – 00:22:14.567
- Negaliu pakæst to vyruko. - O, Vieðpatie!
00:22:15.234 – 00:22:17.703
Taip! Rièmondas, Virdþinija.
00:22:17.903 – 00:22:19.271
Pauostyk mano subinæ!
00:22:19.471 – 00:22:21.906
Tik tada, kai pauostys maniðkæ.
00:22:21.906 – 00:22:25.609
Gëda, kad tavo arklys atbëgo paskutinis.
00:22:25.809 – 00:22:28.645
Taèiau að tikrai dþiaugiuosi, kad maniðkis atbëgo pirmas.
00:22:28.845 – 00:22:31.381
Að tam vyrukui skolingas didelá buèká.
00:22:32.014 – 00:22:36.251
Gal geriau duok jam savo cigareèiø. Laimingas ðiknius!
00:22:36.518 – 00:22:38.086
Sveikas, Tairelai.
00:22:38.42 – 00:22:40.421
Tu ðià savaitæ dirbi ligoninëj?
00:22:41.355 – 00:22:42.957
Kaip ten sekasi mano arkliukui?
00:22:43.357 – 00:22:44.491
Miræs.
00:22:45.325 – 00:22:47.527
Hedlis jam þiauriai sudauþë galvà.
00:22:47.727 – 00:22:50.429
Daktaras nakèiai buvo iðvykæs namo.
00:22:50.429 – 00:22:52.698
Vargðas ten iðgulëjo iki ðio ryto.
00:22:52.898 – 00:22:55.366
Iki tada jau nieko nebuvo galima padaryt.
00:23:01.672 – 00:23:02.973
Koks buvo jo vardas?
00:23:06.342 – 00:23:07.61
Kà pasakei?
00:23:09.511 – 00:23:12.58
Tik noriu suþinot, ar kas nors þinojo jo vardà.
00:23:12.58 – 00:23:15.349
Koks tavo svarbalas, naujoke?
00:23:16.35 – 00:23:19.486
Nesvarbu koks buvo tas vardas, blin. Jis miræs.
00:23:41.537 – 00:23:43.672
Ar kas nors ant tavæs jau nuleido?
00:23:45.673 – 00:23:48.509
Kas nors jau buvo tave paëmæs?
00:23:49.176 – 00:23:51.712
Èia visiems reikia draugø.
00:23:52.012 – 00:23:53.68
Að galëèiau bût tavo draugas.
00:24:02.887 – 00:24:04.288
Sunku paimt.
00:24:06.39 – 00:24:07.891
Man patinka.
00:24:14.83 – 00:24:18.066
Ið pradþiø Endis gyveno gana uþdarai.
00:24:18.433 – 00:24:20.801
Turbût turëjo apie daug kà pamàstyt...
00:24:20.835 – 00:24:24.371
...bandydamas prisitaikyt prie vidinio gyvenimo.
00:24:24.404 – 00:24:27.574
Praëjo kone mënuo, kol jis pravërë burnà ir...
00:24:27.807 – 00:24:30.142
...ir pasakë kaþkam daugiau nei du þodþius.
00:24:31.377 – 00:24:32.911
Taip iðëjo, kad...
00:24:33.412 – 00:24:35.246
...tas "kaþkas" buvau að.
00:24:44.053 – 00:24:45.821
Að Endis Diufreinas.
00:24:47.056 – 00:24:48.757
Þmonas þudantis bankininkas.
00:24:51.026 – 00:24:52.36
Kodël taip padarei?
00:24:52.794 – 00:24:54.829
Nepadariau.
00:24:55.463 – 00:24:57.297
Èia tu puikiai pritapsi.
00:24:57.531 – 00:25:00.2
Visi èia nekalti. Dar neþinojai?
00:25:00.834 – 00:25:04.036
- Uþ kà tu èia? - Að to nepadariau. Advokatas mane padulkino.
00:25:07.072 – 00:25:09.641
Sklando gandai, kad tu tikrai ðaltas.
00:25:09.841 – 00:25:13.444
Manai, kad tavo ðûdas dvokia kitaip nei kitø. Teisingai?
00:25:13.644 – 00:25:15.112
Kà tu manai?
00:25:15.479 – 00:25:18.548
Tiesà sakant, að dar neapsisprendþiau.
00:25:19.682 – 00:25:22.484
Þinau, kad tu esi þmogus, kuris gali kai ko parûpint.
00:25:23.452 – 00:25:26.954
Na, þmonës þino, kad kartais galiu parûpint tam tikrø dalykø.
00:25:26.954 – 00:25:30.224
Noriu paklaust, ar galëtum man parûpint akmens plaktukà.
00:25:30.224 – 00:25:31.525
Akmens plaktukà.
00:25:31.892 – 00:25:34.56
- Kam tau jis? - O koks tau skirtumas?
00:25:35.928 – 00:25:38.831
Neklausèiau, jei praðytum dantø ðepetëlio. Pasakyèiau kainà.
00:25:38.831 – 00:25:41.266
Taèiau ðepetëlis nëra mirtinas dalykas, ar ne?
00:25:42.834 – 00:25:44.235
Suprantama.
00:25:44.669 – 00:25:47.304
Akmens plaktukas, maþdaug 6-7 coliø ilgio.
00:25:47.504 – 00:25:49.839
- Atrodo, kaip miniatiûrinis kirtiklis. - Kirtiklis?
00:25:50.04 – 00:25:51.24
Akmenims.
00:25:53.843 – 00:25:55.077
Kvarcui?
00:25:59.013 – 00:26:02.483
Ir þëruèiui, skalûnui...
00:26:03.717 – 00:26:04.985
...klintims.
00:26:05.218 – 00:26:06.353
Ir kà?
00:26:07.287 – 00:26:09.555
Tà, kad esu akmenø ieðkotojas.
00:26:09.555 – 00:26:12.925
Bent jau buvau senajame gyvenime. Norëèiau vël juo bûti.
00:26:12.925 – 00:26:16.527
O gal nori tà þaisliukà ásmeigt kam nors á kaukolæ?
00:26:17.528 – 00:26:19.096
Ne, èia neturiu jokiø prieðø.
00:26:19.296 – 00:26:21.598
Tikrai? Palauk truputá.
00:26:23.233 – 00:26:24.834
Þodis èia greit sklinda.
00:26:25.501 – 00:26:28.003
Seserys rodo nemaþà susidomëjimà tavimi.
00:26:29.371 – 00:26:31.172
Ypaè Bogsas.
00:26:32.173 – 00:26:35.609
Turbût nelabai padëtø, jei jiems pasakyèiau, kad að ne þydras.
00:26:35.809 – 00:26:37.244
Ir jie ne tokie.
00:26:37.444 – 00:26:40.914
Pirmiausia tu turi bûti þmogus. O jie tam netinka.
00:26:45.417 – 00:26:49.821
Iðkrypëliai kitus paima jëga. Tai viskas, ko jie nori ir supranta.
00:26:50.021 – 00:26:53.557
Vietoj tavæs að pakauðyje iðsiauginèiau akis.
00:26:53.757 – 00:26:56.526
- Aèiû uþ patarimà. - Na, ðitas uþ dykà.
00:26:56.86 – 00:26:58.828
Tu supranti mano rûpestá.
00:26:59.028 – 00:27:01.63
Jei bus kokia bëda, að to kirtiklio nepanaudosiu.
00:27:02.531 – 00:27:06.601
Tada spëju, kad tu nori pabëgti. Gal tuneliu po siena.
00:27:07.502 – 00:27:09.17
Kà að praleidau? Kas taip juokinga?
00:27:09.603 – 00:27:12.272
Suprasi, kai pamatysi kirtiklá.
00:27:14.14 – 00:27:16.575
Uþ kiek toká daiktà paprastai galima ásigyt?
00:27:16.575 – 00:27:19.578
Uþ 7 dolerius bet kokioje uolienø parduotuvëje.
00:27:19.578 – 00:27:22.046
Mano antkainis paprastai bûna 20%.
00:27:22.247 – 00:27:24.615
Taèiau èia ypatingas uþsakymas.
00:27:24.815 – 00:27:29.252
Kyla rizika, kyla ir kaina. Tariam uþ lygiai 10 þaliø.
00:27:29.486 – 00:27:30.82
10 tai 10.
00:27:32.555 – 00:27:34.556
Að pasakyèiau - pinigø ðvaistymas.
00:27:34.857 – 00:27:36.158
Kodël?
00:27:37.559 – 00:27:40.561
Vyrukai èia mëgsta nustebinti inspekcijas.
00:27:42.196 – 00:27:44.164
Jei já ras - atims.
00:27:44.364 – 00:27:46.433
Jei tave pagaus - tu manæs nepaþásti.
00:27:46.666 – 00:27:49.402
Paminësi mano vardà - ir mes daugiau niekad neturësim jokiø reikalø.
00:27:49.402 – 00:27:52.504
Net batø raiðteliams ar pakeliui gumos. Supratai?
00:27:53.338 – 00:27:54.873
Supratau.
00:27:56.107 – 00:27:58.209
Aèiû, pone...
00:27:58.409 – 00:27:59.443
Redas.
00:28:00.177 – 00:28:01.478
Mane vadina Redu.
00:28:02.912 – 00:28:04.547
Kodël taip?
00:28:08.317 – 00:28:10.318
Gal todël, kad að airis.
00:28:18.492 – 00:28:21.361
Supratau, kodël kiti vyrukai laikë já snobiðku.
00:28:22.228 – 00:28:24.663
Jis èia turëjo keistà bûdà...
00:28:24.997 – 00:28:29.167
...vaikðèiojo, kalbëjo, o tai èia buvo nenormalu.
00:28:29.5 – 00:28:30.968
Jis vaikðèiodavo...
00:28:31.168 – 00:28:35.372
...kaip þmogus parke be jokiø rûpesèiø.
00:28:35.572 – 00:28:40.242
Lyg turëtø nematomà apsiaustà, kuris já saugo nuo ðios vietos.
00:28:42.177 – 00:28:44.412
Manau, teisinga bûtø sakyti...
00:28:44.679 – 00:28:46.914
...kad Endá mëgau nuo pat pradþiø.
00:28:48.449 – 00:28:52.252
Einam! Kai kas turi laikytis tvarkaraðèio.
00:28:55.588 – 00:28:58.09
Judinkitës! Nagi, judinkitës!
00:29:00.692 – 00:29:03.628
Kaip laikaisi? Kaip reikalai su þmona?
00:29:41.758 – 00:29:43.226
Endis buvo teisus.
00:29:43.46 – 00:29:45.695
Að pagaliau supratau "bairá".
00:29:45.995 – 00:29:48.397
Þmogui prireiktø kokiø 600 metø...
00:29:48.597 – 00:29:51.066
...su tokiu iðkasti tunelá per sienà.
00:29:54.869 – 00:29:57.271
- Knygà? - Ne ðiandien.
00:30:03.342 – 00:30:04.31
Knygà?
00:30:11.682 – 00:30:13.817
Pristatymas Diufreinui.
00:30:31.531 – 00:30:33.099
Èia tavo knyga.
00:30:38.137 – 00:30:39.371
Aèiû.
00:30:45.643 – 00:30:49.346
Mums baigiasi heksitas. Eik ir atneðk jo.
00:31:26.642 – 00:31:28.21
Tai apakins tave.
00:31:28.577 – 00:31:30.979
Ramiau, branguti.
00:31:43.522 – 00:31:45.491
Ðtai taip. Muðiesi!
00:31:45.691 – 00:31:47.159
Geriau kitu bûdu.
00:31:55.398 – 00:31:58.501
Norëèiau pasakyti, kad Endis gerai kovësi..
00:31:58.701 – 00:32:00.703
...ir Seserys paliko já ramybëj.
00:32:01.27 – 00:32:03.105
Norëèiau jums tai pasakyti...
00:32:03.305 – 00:32:06.274
...taèiau kalëjimas - ne pasakø pasaulis.
00:32:07.408 – 00:32:09.376
Jis niekada nesakë, kas tai padarë.
00:32:09.61 – 00:32:11.211
Taèiau visi þinojo.
00:32:16.048 – 00:32:18.55
Kurá laikà reikalai ëjosi ðitaip.
00:32:18.951 – 00:32:21.453
Gyvenimas kalëjime susideda ið rutinos...
00:32:21.72 – 00:32:23.688
...o tada dar rutinos.
00:32:26.19 – 00:32:29.726
Vis daþniau Endis pasirodydavo su naujais sumuðimais.
00:32:31.194 – 00:32:33.029
Seserys já persekiojo.
00:32:33.262 – 00:32:35.33
Kartais jis nuo jø atsigindavo.
00:32:35.531 – 00:32:37.032
Kartais - ne.
00:32:38.199 – 00:32:40.368
Ðitaip reikalai klostësi Endþiui.
00:32:40.968 – 00:32:42.703
Tokia buvo jo rutina.
00:32:43.57 – 00:32:47.006
Tikiu, kad tie pirmieji dveji metai jam buvo sunkiausi.
00:32:47.507 – 00:32:50.843
Taip pat tikiu, kad jei reikalai bûtø taip ëjæ ir toliau...
00:32:51.21 – 00:32:53.645
...ði vieta bûtø ið jo pasiëmusi tai, kà jis turi geriausio.
00:32:54.412 – 00:32:57.181
Taèiau 1949-øjø pavasará..
00:32:57.415 – 00:32:59.316
...valdþia nusprendë:
00:32:59.516 – 00:33:02.852
Valstybiniø numeriø gamyklai reikia perkloti stogà.
00:33:03.053 – 00:33:06.222
Man reikia 12 savanoriø savaitës darbui.
00:33:06.956 – 00:33:08.424
Kaip þinote...
00:33:09.157 – 00:33:12.694
...ypatingas darbas su savimi atsineða ypatingas privilegijas.
00:33:12.927 – 00:33:15.329
Darbas buvo lauke...
00:33:15.729 – 00:33:20
...o geguþë buvo vienas geriausiø mënesiø dirbti lauke.
00:33:20.233 – 00:33:21.567
Stokit á eilæ.
00:33:21.768 – 00:33:24.937
Darbui atsirado daugiau nei ðimtas savanoriø.
00:33:29.207 – 00:33:32.176
Volesas E. Ungeris.
00:33:32.71 – 00:33:35.078
Elisas Redingas.
00:33:35.278 – 00:33:36.846
Neþinojai to?
00:33:37.28 – 00:33:40.583
Mes su keliais vyrukais þinojom, kad esam tarp kvieèiamø vardø.
00:33:40.783 – 00:33:42.784
Endriu Diufreinas.
00:33:43.185 – 00:33:46.12
Mums tai kainavo tik po pakelá rûkalø ið kiekvieno.
00:33:46.621 – 00:33:49.089
Að, þinoma, gavau savo 20%.
00:33:49.29 – 00:33:52.759
Taigi toks svarbus teisininkas man skambina ið Teksaso.
00:33:52.959 – 00:33:54.527
Að sakau "Taip?"
00:33:54.794 – 00:33:58.43
Jis sako: "Atsipraðau, bet turiu praneðti, kad mirë jûsø brolis."
00:33:58.63 – 00:34:02.534
- Man labai gaila. - O man ne. Jis buvo ðiknius.
00:34:02.734 – 00:34:04.935
Pabëgo prieð daugelá metø. Maniau, kad jis miræs.
00:34:05.136 – 00:34:07.437
Taigi tas teisininkas man sako:
00:34:07.638 – 00:34:11.774
"Jis mirë turtingas." Naftos iðtekliai ir panaðiai. Arti milijono þaliø.
00:34:12.441 – 00:34:14.31
Milijonas þaliø?
00:34:14.61 – 00:34:19.714
- Neátikëtina, kaip pasiseka kai kuriem ðikniams. - O tu kà nors ið to gausi?
00:34:19.714 – 00:34:22.483
35.000. Tiek jis man paliko.
00:34:22.683 – 00:34:23.884
Doleriø?
00:34:24.618 – 00:34:27.62
Tai puiku! Èia kaip laimëjimas totalizatoriuje.
00:34:27.954 – 00:34:29.055
Ar ne?
00:34:29.255 – 00:34:32.224
Bukas ðûdþiau, kà tavo manymu man padarytø vyriausybë?
00:34:32.424 – 00:34:34.793
Iðkàs didelá sultingà gabalà ið mano ðiknos, ðtai kà .
00:34:35.56 – 00:34:36.894
Vargðas Baironas.
00:34:37.795 – 00:34:40.964
Baisi sëkmë, blin, ar ne? Verkianti gëda.
00:34:41.164 – 00:34:43.433
Kai kuriems þmonës tikras pasibaisëjimas.
00:34:43.7 – 00:34:45.268
Endi, gal tau galvoj negerai?
00:34:45.268 – 00:34:47.169
Laikyk akis ant ðluotos!
00:34:47.369 – 00:34:50.338
Sumokësi mokesèius, taèiau vis tiek uþsibaigsi...
00:34:50.539 – 00:34:53.341
Taip, gal pakanka nusipirkt naujà maðinà, o kas tada?
00:34:53.541 – 00:34:55.709
Turësiu mokët mokesèius uþ jà. Remontas...
00:34:55.943 – 00:34:59.679
...prieþiûra, vaikai nuolat grizinantys, kad juos pavëþinèiau.
00:34:59.913 – 00:35:03.783
Jeigu suprasi, kad mokesèiai neteisingi, mokësi ið savo kiðenës.
00:35:03.783 – 00:35:05.918
Pasakysiu tau! Dëdë Semas!
00:35:06.151 – 00:35:10.154
Jis ákiða ranka tau á marðkinius ir spaudþia papà, kol tas pamëlsta.
00:35:12.79 – 00:35:14.958
- Nori nusiþudyt. - Tepk toliau.
00:35:15.192 – 00:35:17.727
Kaþkoks brolis. Ðûdas!
00:35:22.664 – 00:35:24.065
Pone Hedli...
00:35:24.933 – 00:35:26.301
...ar pasitikit savo þmona?
00:35:27.935 – 00:35:29.403
O, labai juokinga.
00:35:29.97 – 00:35:32.772
Atrodysi dar juokingiau be dantø èiulpdamas mano pimpalà.
00:35:32.806 – 00:35:37.109
Noriu pasakyt, ar negalvojat, kad ji kà nors daro uþ jûsø nugaros?
00:35:37.276 – 00:35:40.612
Pasitrauk ðalin, Mertai. Ðitam ðûdþiui bus nelaimingas atsitikimas.
00:35:40.879 – 00:35:41.88
Jis já nustums!
00:35:42.147 – 00:35:43.948
Jei ja pasitikit, galit pasilikt...
00:35:44.215 – 00:35:45.616
...tuos 35.000.
00:35:46.35 – 00:35:48.819
- Kà pasakei? - 35 tûkstanèius.
00:35:49.686 – 00:35:50.687
Visus.
00:35:50.92 – 00:35:53.956
- Iki penso. - Jau geriau pradëk kalbët sàmoningai.
00:35:54.19 – 00:35:56.525
Jei norit juos pasilikt - atiduokit þmonai.
00:35:56.725 – 00:36:00.628
IRS leidþia vienkartinæ dovanà þmonai iki 60.000 doleriø.
00:36:00.828 – 00:36:03.197
- Nesàmonë. Be mokesèiø? - Be mokesèiø.
00:36:03.397 – 00:36:05.365
IRS negalës paliest në cento.
00:36:05.765 – 00:36:08.468
Tu tas gudrus bankininkas, kuris nuþudë savo þmonà.
00:36:08.468 – 00:36:11.837
Kodël turëèiau tavim tikët? Kad uþsibaigèiau èia kartu su tavim?
00:36:12.037 – 00:36:14.873
Tai legalu. Paklauskit IRS. Jie pasakys tà patá.
00:36:15.073 – 00:36:19.343
Jauèiuosi kvailai jums tai sakydamas. Esu tikras, kad bûtumët iðsiaiðkinæs.
00:36:19.343 – 00:36:23.013
Man nereikia, kad tu pasakytum, jog meðka ðika grikiuose.
00:36:23.213 – 00:36:26.615
Þinoma ne. Taèiau ar norit, kad kas nors jums tai sutvarkytø?
00:36:26.816 – 00:36:28.384
Tai jums kainuos. Teisininkà.
00:36:28.584 – 00:36:31.319
Krûva smegenis plaunanèiø ðunsnukiø!
00:36:31.319 – 00:36:34.789
Manau, kad galëèiau tai sutvarkyt. Sutaupytumët ðiek tiek pinigø.
00:36:34.989 – 00:36:37.057
Jûs gaukit formas, o að jas paruoðiu...
00:36:37.291 – 00:36:39.025
...beveik uþ dykà.
00:36:40.26 – 00:36:44.53
Tik papraðysiu po tris butelius alaus kiekvienam mano bendradarbiui.
00:36:44.53 – 00:36:46.064
"Bendradarbiui." Stipriai pasakyta.
00:36:46.898 – 00:36:49.634
Þmogus, dirbantis lauke, jauèiasi labiau kaip þmogus...
00:36:49.634 – 00:36:53.103
...jei gali iðgert butelá alaus. Èia tik mano nuomonë...
00:36:53.537 – 00:36:54.538
...pone.
00:36:58.474 – 00:37:00.409
Á kà jûs, asilai, spoksot?
00:37:00.609 – 00:37:02.211
Einam! Dirbkit!
00:37:11.718 – 00:37:13.653
Ðtai kaip praëjo...
00:37:13.853 – 00:37:16.522
...ta prieðpaskutinë darbo diena.
00:37:16.722 – 00:37:21.293
Kaliniø grupë, dervuojanti gamyklos stogà '49-øjø pavasará...
00:37:21.493 – 00:37:24.629
...sëdi eilute 10:00 ryto...
00:37:24.829 – 00:37:30.3
...ir geria ðaltà alø dëka didþiausio ðykðtuolio...
00:37:30.5 – 00:37:33.769
...kuris kada nors vaikðèiojo Ðouðenko valstybiniame kalëjime.
00:37:33.969 – 00:37:36.405
Gerkit, kol ðaltas, damos.
00:37:37.506 – 00:37:42.076
Didþiausia bjaurybë net sugebëjo kalbëti kilniadvasiðkai.
00:37:43.21 – 00:37:48.047
Mes sëdëjo ir gërëme, saulës spinduliai krito ant mûsø peèiø, jautëmës kaip laisvi þmonës.
00:37:48.047 – 00:37:51.483
Ðitaip galëjome dervuoti bet kurio ið mûsø namo stogà.
00:37:51.684 – 00:37:54.519
Mes buvom kûrimo vieðpaèiai.
00:37:55.086 – 00:37:56.688
O Endis...
00:37:56.921 – 00:37:59.556
...tà pertraukà praleido tupëdamas pavësyje...
00:37:59.757 – 00:38:02.259
...su keista ðypsenële veide...
00:38:02.492 – 00:38:05.695
...stebëdamas, kaip mes geriam jo alø
00:38:12.8 – 00:38:14.168
Nori vieno?
00:38:14.835 – 00:38:17.771
Ne, aèiû. Að meèiau gerti.
00:38:21.774 – 00:38:24.81
Galima ginèytis, ar jis padarë aðtrià paslaugà sargybiniams...
00:38:25.544 – 00:38:29.314
...ar norëjo susirasti kelis draugus tarp kaliniø.
00:38:30.081 – 00:38:31.115
Að?
00:38:31.349 – 00:38:34.585
Að manau, kad jis tai padarë norëdamas vël pasijusti normaliai...
00:38:34.585 – 00:38:36.786
...nors ir trumpai.
00:38:39.455 – 00:38:40.523
Sakyk man.
00:38:42.424 – 00:38:45.026
- Ðachmatai. Tai karaliø þaidimas. - Kas?
00:38:45.26 – 00:38:46.994
Civilizuotas. Strategiðkas.
00:38:47.662 – 00:38:50.631
Ir visiðkai paslaptingas. Nekenèiu jo.
00:38:50.931 – 00:38:52.699
Leisk tave kurià dienà pamokyt.
00:38:54.267 – 00:38:55.234
Þinoma.
00:38:55.701 – 00:38:57.436
Galëtume kartu ásigyt lentà.
00:38:57.67 – 00:39:00.705
Kalbi su tuo þmogumi. Að parûpinu dalykus, ar ne?
00:39:00.939 – 00:39:04.909
Lentà galim gauti kartu, o figûras að iðkalsiu pats.
00:39:05.142 – 00:39:09.045
Viena pusë ið alebastro, kita - ið muilo akmens. Kà manai?
00:39:09.045 – 00:39:10.447
Manau, kad tai uþims daug metø.
00:39:10.647 – 00:39:13.182
Metø að turiu. Tik neturiu uolienø.
00:39:13.382 – 00:39:15.35
Kieme radybos labai menkos.
00:39:15.551 – 00:39:17.385
Daugiausia þvirgþdas.
00:39:21.722 – 00:39:24.524
Mes daromës kaip ir draugai, ar ne?
00:39:25.392 – 00:39:26.96
Turbût taip.
00:39:27.594 – 00:39:29.128
Galiu kai ko paklaust?
00:39:30.596 – 00:39:32.03
Kodël taip padarei?
00:39:33.265 – 00:39:34.833
Að nekaltas, Redai.
00:39:35.033 – 00:39:37.068
Kaip ir visi kiti èia esantys.
00:39:41.405 – 00:39:42.973
O uþ kà tu èia?
00:39:45.675 – 00:39:47.843
Þmogþudystæ. Kaip ir tu.
00:39:48.043 – 00:39:49.211
Nekaltas?
00:39:51.913 – 00:39:54.315
Vienintelis kaltas þmogus Ðoðenke.
00:40:53.629 – 00:40:55.13
Kur kanarëlë?
00:40:55.33 – 00:40:56.631
Ið kur suþinojai?
00:40:56.832 – 00:40:59.133
- Kà suþinojau? - Taigi tu neþinai.
00:40:59.334 – 00:41:00.501
Ateik.
00:41:03.003 – 00:41:05.105
Ðtai kur kanarëlë.
00:41:07.807 – 00:41:11.11
Siurprizas girdëti mano namuose dainuojanèià moterá, ar ne?
00:41:14.646 – 00:41:16.047
Na, gana nemenkas...
00:41:16.981 – 00:41:18.616
...siurprizas.
00:41:22.953 – 00:41:24.354
Pala, pala.
00:41:24.887 – 00:41:26.355
Ðtai ji.
00:41:26.655 – 00:41:29.524
Man patinka, kai ji padaro tà ðûdà su savo plaukais.
00:41:29.725 – 00:41:32.46
Þinau. Ðá mënesá maèiau já tris kartus.
00:41:32.66 – 00:41:34.562
Gilda, ar tu padori?
00:41:35.563 – 00:41:36.663
Að?
00:41:39.399 – 00:41:41.167
Dieve, man tai patinka.
00:41:46.338 – 00:41:49.307
Þinau, kad tu esi þmogus, kuris gali kai ko parûpint.
00:41:50.341 – 00:41:54.077
Na, þmonës þino, kad kartais galiu parûpint tam tikrø dalykø. Ko nori?
00:41:54.278 – 00:41:56.413
- Ritos Heivort. - Ko?
00:41:56.98 – 00:41:58.348
Gali jà gaut?
00:41:59.749 – 00:42:03.118
Tai èia Dþonis Farelas. Daug apie tave girdëjau.
00:42:04.352 – 00:42:06.654
- Uþtruks kelias savaites. - Savaites?
00:42:06.854 – 00:42:11.258
Neturiu dabar jos uþsikiðæs uþ kelniø. Gaila taip sakyt.
00:42:11.825 – 00:42:13.159
Bet galiu jà gaut.
00:42:13.36 – 00:42:14.694
Nusiramink.
00:42:16.562 – 00:42:17.863
Aèiû.
00:42:38.446 – 00:42:40.214
- Neðdinkis lauk! - Turiu pakeist rulonus.
00:42:40.448 – 00:42:42.449
Sakiau, atsiknisk!
00:42:48.588 – 00:42:49.955
Nesiruoði ðaukt?
00:42:51.29 – 00:42:53.158
Uþbaikim tai.
00:42:58.262 – 00:43:00.264
Jis sulauþë man nosá!
00:43:09.571 – 00:43:10.805
O dabar...
00:43:11.273 – 00:43:13.441
...að atsisegsiu savo kelnes...
00:43:13.708 – 00:43:16.477
...ir tu prarysi, kà tau duosiu praryt.
00:43:17.611 – 00:43:20.213
Tada prarysi Rusterio.. Tu sulauþei jam nosá.
00:43:20.413 – 00:43:22.548
Turësi kai kà uþ tai parodyt.
00:43:22.748 – 00:43:24.617
Kà èia ákiði - daugiau nebeiðtrauksi.
00:43:24.817 – 00:43:27.419
Tu nesupranti.
00:43:27.752 – 00:43:30.788
Tik padaryk taip ir ðitie 8 coliai sulás tau á ausá.
00:43:30.988 – 00:43:34.658
Gerai, taèiau turëtum þinot, kad staigus, rimtas smegenø paþeidimas...
00:43:34.658 – 00:43:36.593
...sukelia staigø sukandimo refleksà.
00:43:36.793 – 00:43:40.296
Ið tikro girdëjau, kad tas refleksas toks stiprus...
00:43:41.096 – 00:43:43.765
...kad aukos þandikaulius reikia atplëðti...
00:43:43.765 – 00:43:45.133
...su lauþtuvu.
00:43:48.135 – 00:43:49.637
Ið kur tà ðûdà iðtraukei?
00:43:49.87 – 00:43:51.238
Perskaièiau.
00:43:52.672 – 00:43:55.308
O tu moki skaityt nemokðiðkas ðûdþiau?
00:43:57.009 – 00:43:58.077
Branguti!
00:44:00.045 – 00:44:01.746
Tau nereikëjo!
00:44:04.448 – 00:44:07.351
Bogsas nieko neákiðo á Endþio burnà.
00:44:07.618 – 00:44:09.653
Jo draugai irgi.
00:44:10.12 – 00:44:13.956
Taèiau jie tikrai sudauþë kiekvienà jo kûno lopinëlá.
00:44:14.623 – 00:44:17.092
Endis mënesá iðbuvo ligoninëj.
00:44:17.926 – 00:44:20.428
Bogsas savaitæ iðbuvo skylëje.
00:44:24.531 – 00:44:26.032
Laikas baigësi, Bogsai.
00:44:29.869 – 00:44:31.537
Tai tavo pasaulis, bose.
00:44:34.806 – 00:44:37.608
Gráþkit á savo vienutës vakariniam suskaièiavimui.
00:44:37.808 – 00:44:41.478
Visiems kaliniams praneðti prieð uþrakinimà.
00:44:55.389 – 00:44:56.423
Kas?
00:45:09.067 – 00:45:11.602
- Kur jis susiruoðë? - Griebk já uþ kojø.
00:45:17.407 – 00:45:18.674
Gelbëkit!
00:45:22.344 – 00:45:24.946
Po to du dalykai daugiau niekada neávyko.
00:45:25.213 – 00:45:28.349
Seserys në pirðtu niekada nebelietë Endþio.
00:45:29.183 – 00:45:31.685
Ir Bogsas niekada nebevaikðèiojo.
00:45:32.852 – 00:45:36.355
Jie perkëlë já á minimalaus saugumo ligoninæ.
00:45:36.555 – 00:45:39.324
Kiek þinau, jis likusias dienas pragyveno...
00:45:39.524 – 00:45:41.359
...gerdamas savo maistà per ðiaudelá.
00:45:42.36 – 00:45:46.463
Endþiui praverstø geras pasveikinimas, kai jis sugráð ið ligoninës.
00:45:48.198 – 00:45:49.766
Gerai skamba.
00:45:50.033 – 00:45:52.535
Suprantu, kad mes jam daug skolingi uþ alø.
00:45:53.269 – 00:45:55.537
Vyrukas mëgsta þaisti ðachmatais.
00:45:56.038 – 00:45:57.939
Pririnkim jam akmenø.
00:46:30.565 – 00:46:31.8
Vyruèiai!
00:46:32.567 – 00:46:33.634
Vienà radau.
00:46:33.835 – 00:46:35.336
Vienà radau. Þiûrëk!
00:46:37.237 – 00:46:41.307
Heivudai, èia ne muilo akmuo! Ir ne alabasteris.
00:46:41.541 – 00:46:43.409
O kas tu? Sumautas geologas?
00:46:43.642 – 00:46:45.344
Jis teisus. Nei tas, nei tas.
00:46:45.577 – 00:46:48.446
- Tai kas tada èia? - Arklio ðûdukas.
00:46:49.447 – 00:46:51.849
- Nesàmonë! - Ne, arklio ðûdas.
00:46:52.049 – 00:46:53.517
Sukietëjæs.
00:47:02.524 – 00:47:03.692
Po velniø!
00:47:04.025 – 00:47:08.262
Nepaisant keliø kliûèiø, vaikinai greitai viskà perprato.
00:47:08.462 – 00:47:10.431
Ir iki savaitgalio, kai jis turëjo sugráþti...
00:47:10.664 – 00:47:14.367
...mes turëjom pakankamai akmenø, kad jis bûtø uþsiëmæs iki nukritimo.
00:47:15.201 – 00:47:17.67
Taip pat tà savaitæ atëjo didelis krovinys.
00:47:17.97 – 00:47:19.071
Cigaretës...
00:47:19.304 – 00:47:20.305
...kramtomoji guma...
00:47:20.539 – 00:47:22.006
...viskis...
00:47:22.207 – 00:47:25.609
...kortos su nuogomis moterimis ant jø. Toliau tæskit jûs.
00:47:25.809 – 00:47:28.545
Ir, þinoma, pats svarbiausias dalykas:
00:47:30.413 – 00:47:32.481
pati Rita Heivort.
00:48:09.578 – 00:48:11.846
Pasiruoðkit. Jie kreèia vienutes.
00:48:12.046 – 00:48:14.749
Pasiruoðkit. Jie kreèia vienutes!
00:48:16.35 – 00:48:17.851
119.
00:48:19.686 – 00:48:21.354
1 23.
00:48:31.796 – 00:48:32.63
Stokis!
00:48:35.265 – 00:48:36.766
Veidu á sienà.
00:49:10.894 – 00:49:12.795
Atsisuk veidu á priþiûrëtojà.
00:49:19.4 – 00:49:21.469
Malonu matyt, kad tai skaitai.
00:49:22.836 – 00:49:24.738
Turi mëgiamø fragmentø?.
00:49:25.605 – 00:49:27.974
"Þiûrëkite jûs, taèiau neþinosite...
00:49:28.207 – 00:49:30.409
...kada ateina namo ðeimininkas."
00:49:31.577 – 00:49:33.712
Morkus 13:35.
00:49:34.479 – 00:49:36.314
Man tas visada patiko.
00:49:37.281 – 00:49:38.916
Bet labiau mëgstu...
00:49:39.416 – 00:49:41.251
..."Að esu pasaulio ðviesa.
00:49:41.752 – 00:49:45.021
Jûs, kurie mane seksite, turësite gyvenimo ðviesà."
00:49:45.254 – 00:49:47.856
Jonas, 8-as skyrius, 12-a eilutë.
00:49:48.157 – 00:49:50.392
Matau, kad tau neblogai sekasi su skaièiais.
00:49:50.392 – 00:49:51.359
Kaip puiku.
00:49:52.627 – 00:49:54.562
Þmogus turi turët ágûdþiø.
00:49:57.097 – 00:49:58.098
Paaiðkink, kas èia.
00:49:59.299 – 00:50:03.336
Tai akmens poliruoklis. Skirtas formuoti ir poliruoti akmenis.
00:50:03.803 – 00:50:05.704
Nedidelis mano hobis.
00:50:16.579 – 00:50:18.014
Ganëtinai ðvarus.
00:50:18.281 – 00:50:21.383
Ðiek tiek kontrabandos, taèiau prie nieko per daug neprikibsi.
00:50:25.72 – 00:50:27.722
Negaliu pasakyt, kad pritariu ðitam.
00:50:29.356 – 00:50:30.824
Taèiau manau...
00:50:32.892 – 00:50:34.894
...kad galima padaryt iðimèiø.
00:50:45.269 – 00:50:46.603
Uþrakinkit!
00:50:49.506 – 00:50:51.074
Vos nepamirðau.
00:50:51.507 – 00:50:53.676
Man nepatiktø ið jûsø ðità atimti.
00:50:54.41 – 00:50:56.345
Iðsigelbëjimas guli viduje.
00:50:56.545 – 00:50:57.612
Taip, pone.
00:51:06.152 – 00:51:08.721
Vienuèiø kratymas buvo tik apsimetimas.
00:51:09.188 – 00:51:10.423
Ið tiesø...
00:51:10.623 – 00:51:13.091
...Nortonas norëjo ávertinti Endá.
00:51:20.13 – 00:51:22.465
"Jo teismas ateis. Ir ateis greitai."
00:51:26.769 – 00:51:29.104
Þmona tai padarë baþnyèios grupëje.
00:51:31.773 – 00:51:33.074
Labai graþu, pone.
00:51:34.642 – 00:51:36.11
Tau patinka dirbti skalbykloje?
00:51:37.778 – 00:51:39.479
Ne, pone. Nelabai.
00:51:39.813 – 00:51:42.248
Galbût galëtume surast kà nors labiau...
00:51:42.515 – 00:51:44.95
...tinkamo tokiam mokytam þmogui.
00:51:53.023 – 00:51:54.524
Sveikas, Dþeikai. Kur Bruksas?
00:51:56.359 – 00:51:59.128
Taip ir maniau, kad iðgirdau tave.
00:51:59.795 – 00:52:01.363
Mane paskyrë pas tave.
00:52:01.63 – 00:52:03.965
Þinau, man praneðë.,
00:52:04.799 – 00:52:06.868
Argi tai ne smûgis á galvà?
00:52:07.068 – 00:52:09.37
Na, aprodysiu tau èia truputá.
00:52:09.57 – 00:52:10.737
Eime.
00:52:12.139 – 00:52:13.873
Na, ðtai ir ji.
00:52:14.107 – 00:52:16.075
Ðouðenko kalëjimo biblioteka.
00:52:16.776 – 00:52:18.744
Nacionalinë geografija...
00:52:19.678 – 00:52:22.447
... skaitytojø santraukos knygos...
00:52:22.68 – 00:52:24.248
...ir Lui Lamuras.
00:52:24.849 – 00:52:26.65
Þurnalas.
00:52:27.017 – 00:52:29.352
Erlas Stenlis Gardnersas.
00:52:29.619 – 00:52:33.055
Kiekvienà vakarà prisikraunu veþimëlá ir suku aplink.
00:52:33.289 – 00:52:35.924
Áraðau vardus á ðità knygà.
00:52:36.458 – 00:52:39.16
Lenvai, penvai, japoniðkai.
00:52:39.927 – 00:52:42.83
- Klausimø bus? - Kiek laiko buvai bibliotekininkas?
00:52:44.031 – 00:52:48.034
Atvykau èia '05-aisiais, o bibliotekininku paskyrë 1912-iasiais.
00:52:49.368 – 00:52:51.503
Kada nors turëjai asistentà?
00:52:51.804 – 00:52:54.206
Ne. Nelabai jo reikia, tiesà sakant.
00:52:54.973 – 00:52:56.207
Kodël að? Kodël dabar?
00:52:56.641 – 00:52:57.942
Neþinau.
00:52:58.142 – 00:53:01.144
Taèiau bûtø smagu turët èia kiek draugijos.
00:53:12.42 – 00:53:14.722
Ðtai jis. Tas, kurio reikia.
00:53:22.361 – 00:53:23.529
Að - Dekinsas.
00:53:23.929 – 00:53:25.564
Galvojau apie...
00:53:26.231 – 00:53:30.101
...apie koká nors pasitikëjimo fondà savo vaikø mokslui..
00:53:34.004 – 00:53:35.472
Suprantu.
00:53:40.576 – 00:53:43.545
Kodël neprisëdus ir apie tai nepakalbëjus?
00:53:46.748 – 00:53:49.717
Turit lapà popieriaus ir pieðtukà?
00:54:01.059 – 00:54:02.36
Aèiû.
00:54:03.027 – 00:54:04.095
Taigi...
00:54:05.863 – 00:54:07.598
Pone Dekinsai...
00:54:08.432 – 00:54:10.533
Ir tada Endis sako "Pone Dekinsai...
00:54:10.733 – 00:54:13.736
...norite, kad jûsø sûnûs eitø á Harvardà ir á Jeilá?"
00:54:13.936 – 00:54:15.004
Jis taip nepasakë!
00:54:15.337 – 00:54:17.839
Dievas mano liudininkas!
00:54:18.106 – 00:54:19.841
Dekinsas sekundæ padvejojo...
00:54:20.041 – 00:54:23.177
...tada nusijuokë ir paspaudë Endþiui rankà.
00:54:23.61 – 00:54:25.879
- Mano subinæ. - Paspaudë jam rankà.
00:54:26.112 – 00:54:29.015
Sakau tau, að vos neapsidirbau!
00:54:29.215 – 00:54:33.485
Jam tereikëjo kostiumo su kaklaraiðèiu...
00:54:33.685 – 00:54:36.287
...ir jis bûtø pasakæs "Pone Diufreinai".
00:54:36.487 – 00:54:38.122
Susirandi naujø draugø?
00:54:39.423 – 00:54:41.091
Nesakyèiau "draugø".
00:54:41.291 – 00:54:45.128
Að apkaltintas þudikas, kuris rûpinasi finansø planavimu.
00:54:45.328 – 00:54:47.663
Nuostabu turët toká gyvûnëlá.
00:54:47.863 – 00:54:49.665
Taèiau jis iðtraukë tave ið skalbyklos.
00:54:50.198 – 00:54:52.1
Galëtø padaryt ir daugiau.
00:54:52.333 – 00:54:55.036
Kaip dël bibliotekos iðplëtimo. Gautume naujø knygø.
00:54:55.236 – 00:54:57.838
Jei ko praðysi, praðyk biliardo stalo.
00:54:59.572 – 00:55:02.542
Kaip tikiesi tai padaryt? Noriu pasakyt...
00:55:02.775 – 00:55:05.744
...gaut tø naujø knygø, "Pone Diufreinai".
00:55:06.211 – 00:55:08.246
Papraðysiu priþiûrëtojo skirti lëðø.
00:55:09.147 – 00:55:13.384
Kol að èia esu, pasikeitë ðeði priþiûrëtojai ir að supratau...
00:55:13.65 – 00:55:15.919
...vienà nesikeièianèià, visokeriopà tiesà:
00:55:16.186 – 00:55:17.587
Në vienas ðiknius...
00:55:17.787 – 00:55:22.724
...nesusirauktø stipriau kitu atveju nei praðant lëðø.
00:55:23.592 – 00:55:26.494
- Biudþetas sutrauktas kaip ámanoma.. - Suprantu.
00:55:26.694 – 00:55:30.13
Gal reikëtø paraðyt valstijos senatui ir jø papraðyti lëðø.
00:55:30.33 – 00:55:34.4
Jie mokesèiø mokëtojø pinigus kalëjimams iðleidþia trimis bûdais:
00:55:34.634 – 00:55:37.269
Daugiau sienø, daugiau grotø, daugiau sargybiniø.
00:55:37.269 – 00:55:39.938
Norëèiau pabandyti, su leidimu. Po laiðkà kas savaitæ.
00:55:40.138 – 00:55:42.874
- Jie negali manæs ignoruot amþinai. - Aiðku, gali.
00:55:43.141 – 00:55:45.809
Bet tu raðyk laiðkus, jei tau nuo to geriau.
00:55:46.11 – 00:55:48.712
Að netgi nusiøsiu juos uþ tave. Gerai?
00:55:50.38 – 00:55:53.182
Taigi Endis pradëjo raðyt po laiðkà kas savaitæ...
00:55:53.382 – 00:55:54.983
...taip kaip sakë.
00:55:59.153 – 00:56:01.789
Ir kaip sakë Nortonas...
00:56:01.989 – 00:56:04.458
...Endis negaudavo jokiø atsakymø
00:56:11.663 – 00:56:16.567
Kità balandá jis tvarkë mokesèiø gràþinimà pusei Ðouðenko sargybiniø.
00:56:17.902 – 00:56:20.17
Dar po metø jis tvarkë visiems...
00:56:20.404 – 00:56:22.339
...áskaitant ir priþiûrëtojà.
00:56:24.073 – 00:56:27.543
Dar po metø jie pakeitë vidiná tvarkaraðèio laikotarpá...
00:56:27.743 – 00:56:31.746
...kad jis sutaptø su mokesèiø laikotarpiu.
00:56:31.746 – 00:56:36.216
Kovojanèiose komandose esantys sargai nepamirðdavo atsineðt savo W-2.
00:56:36.417 – 00:56:37.751
Taigi Moresbio kalëjimas...
00:56:37.951 – 00:56:40.22
...jums iðdavë ginklà, bet jûs uþ já sumokëjot.
00:56:40.453 – 00:56:42.155
Teisingai. Ir uþ dëklà.
00:56:42.355 – 00:56:44.823
Tai iðskiriama ið sumos. Galit já nuraðyt.
00:56:45.024 – 00:56:48.059
Taip, pone! Endis buvo paprasta namudinë prekë.
00:56:48.76 – 00:56:53.53
Ið tikro jis per mokesèius buvo toks uþimtas, kad jam buvo leista turët darbuotojø.
00:56:53.53 – 00:56:55.999
Gali man paduot 1040-øjø krûvà?
00:56:56.199 – 00:57:01.036
Vienà mënesá per metus jis mane iðtraukdavo ið medþio parduotuvës.
00:57:02.271 – 00:57:05.44
Ir jis vis siuntë tuos laiðkus.
00:57:12.212 – 00:57:13.246
Tai Bruksas.
00:57:14.38 – 00:57:15.882
Saugokit duris.
00:57:16.115 – 00:57:17.449
Praðau, Bruksai.
00:57:17.716 – 00:57:19.518
- Nusiramink, blin. - Atsitraukit!
00:57:19.951 – 00:57:22.587
- Atsitraukit po velniø! - Kas darosi?
00:57:22.787 – 00:57:25.356
Vienà sekundæ viskas gerai, o kità jis iðsitraukia peilá.
00:57:25.556 – 00:57:27.357
Galim apie tai pakalbët, ar ne?
00:57:27.624 – 00:57:31.361
Nëra apie kà kalbët. Að perrëðiu jam gerklæ.
00:57:31.627 – 00:57:33.362
Kà jis tau padarë?
00:57:33.562 – 00:57:35.23
Tai jie padarë!
00:57:35.731 – 00:57:36.998
Að neturiu kito pasirinkimo.
00:57:37.465 – 00:57:39.767
Tu Heivudo nesuþeisi. Mes visi tave paþástam.
00:57:39.967 – 00:57:42.436
- Tiesa, Heivudai. - Þinoma.
00:57:42.67 – 00:57:46.006
Jis tavo draugas, o Bruksas yra protingas þmogus.
00:57:46.273 – 00:57:47.373
Tiesa, vyruèiai?
00:57:48.341 – 00:57:50.843
Taigi nuleisk peilá. Þiûrëk á mane.
00:57:51.11 – 00:57:53.311
Nuleisk peilá.
00:57:55.28 – 00:57:57.348
Dël Dievo meilës, paþiûrëk á jo kaklà.
00:57:58.115 – 00:58:00.417
Paþiûrëk á jo kaklà. Jis kraujuoja.
00:58:01.351 – 00:58:02.819
Tai vienintelis kelias...
00:58:03.019 – 00:58:05.054
...kad jie leistø man pasilikt.
00:58:05.354 – 00:58:07.723
Tai beprotybë. Tu ðito nenori daryt.
00:58:07.957 – 00:58:09.991
Nuleisk já, nuleisk þemyn.
00:58:18.799 – 00:58:20.266
Ramiai.
00:58:20.967 – 00:58:22.502
Tau viskas bus gerai.
00:58:23.569 – 00:58:25.137
Jam? O kaip að?
00:58:25.37 – 00:58:27.973
Senas pamiðæs kvailys vos neperrëþë man gerklës!
00:58:27.973 – 00:58:29.874
Skusdamasis labiau ásipjauni.
00:58:30.074 – 00:58:32.143
Kà tu jam padarei?
00:58:32.376 – 00:58:34.611
Nieko. Atëjau atsisveikinti.
00:58:35.212 – 00:58:37.88
Dar negirdëjai? Jo bausmë baigiasi.
00:58:40.216 – 00:58:43.018
Tiesiog nesuprantu, kas ten nutiko.
00:58:43.218 – 00:58:46.02
Senis pamiðo kaip þiurkë skardiniame ðikinyke.
00:58:46.22 – 00:58:48.122
Ið tavæs jau pakaks.
00:58:48.322 – 00:58:51.058
- Girdëjau, kad ðikai á kelnes. - Eik ðikt.
00:58:51.325 – 00:58:52.526
Nustokit.
00:58:53.493 – 00:58:54.927
Bruksas ne pamiðæs.
00:58:58.764 – 00:59:00.532
Jis tiesiog èia pripratæs.
00:59:01.9 – 00:59:03.835
"Pripratink" mano subinæ.
00:59:04.035 – 00:59:08.038
Þmogus èia iðbuvo 50 metø, Heivudai, 50 metø!
00:59:08.238 – 00:59:09.973
tai viskas, kà jis þino.
00:59:10.173 – 00:59:12.475
Èia jis svarbus þmogus...
00:59:12.675 – 00:59:13.776
...mokytas þmogus.
00:59:14.576 – 00:59:16.511
Laisvëje jis niekas.
00:59:17.379 – 00:59:20.882
Tiesiog nusidëvëjæs kalinys su artritu abejose rankose.
00:59:21.082 – 00:59:24.084
Turbût nesugebëtø paimt bibliotekos kortelës.
00:59:24.351 – 00:59:26.086
Supranti, kà noriu pasakyt?
00:59:26.353 – 00:59:29.255
Manau, kad èia tavo subinë kalba.
00:59:30.523 – 00:59:32.758
Manyk kà tik nori.
00:59:33.358 – 00:59:35.76
Taèiau sakau tau, kad tos sienos keistos.
00:59:37.361 – 00:59:39.029
Pirmiausias tu jø nekenti.
00:59:40.864 – 00:59:42.766
Tada pripranti.
00:59:44.701 – 00:59:46.702
Kai praeina pakankamai laiko...
00:59:47.369 – 00:59:49.371
...tu nuo jø priklausai.
00:59:50.372 – 00:59:52.574
Tai reiðkia "pripratæs."
00:59:52.774 – 00:59:54.075
Ðûdas.
00:59:54.275 – 00:59:57.044
- Man niekada taip nebus. - Tikrai?
00:59:57.911 – 01:00:00.413
Palauk, kol iðbûsi tiek, kiek Bruksas.
01:00:00.647 – 01:00:02.215
Teisingai po velniø.
01:00:04.783 – 01:00:06.718
Jie tave èia atsiuntë uþ gyvybæ...
01:00:07.385 – 01:00:09.721
...bûtent tai jie ir pasiima.
01:00:11.455 – 01:00:14.458
Dalá, kuri ðiaip ar taip skaitosi.
01:00:21.063 – 01:00:23.999
Daugiau tavimi nebegaliu rûpintis, Dþeikai.
01:00:25.166 – 01:00:26.834
Skrisk.
01:00:28.069 – 01:00:29.57
Tu laisvas.
01:00:30.838 – 01:00:32.405
Tu laisvas.
01:00:51.454 – 01:00:53.089
Sëkmës, Bruksi.
01:01:31.086 – 01:01:32.554
Brangûs bièiuliai:
01:01:32.854 – 01:01:37.057
Negaliu patikët, kaip laisvëje viskas greitai keièiasi.
01:01:38.358 – 01:01:41.027
Saugokis, senoli! Nori bût uþmuðtas?
01:01:42.261 – 01:01:45.764
Maèiau maðinà, kai dar buvau vaikas.
01:01:46.398 – 01:01:48.833
...o dabar jø pilna visur.
01:01:52.503 – 01:01:56.806
Pasaulis pasidarë toks skubantis.
01:02:12.619 – 01:02:16.389
Priþiûrëtojai mane nuveþë á pusiaukelës namà...
01:02:16.689 – 01:02:18.357
...vadinamà "Aludaris"...
01:02:18.557 – 01:02:19.725
...ir surado man darbà...
01:02:19.925 – 01:02:22.894
...pakuoti prekes prie konvejerio.
01:02:24.428 – 01:02:27.064
Tai sunkus darbas, að stengiuosi neatsilikt...
01:02:27.064 – 01:02:29.432
...taèiau man daþnai skauda rankas.
01:02:29.733 – 01:02:31.701
Paþiûrëkit, ar jis ádeda dvigubus maiðelius.
01:02:31.901 – 01:02:33.936
Anàkart beik iðplyðo apaèia.
01:02:34.603 – 01:02:37.539
Dëk á dvigubus maiðelius, kaip sako dama. Supratai?
01:02:37.739 – 01:02:39.107
Taip, pone. Taip ir darysiu.
01:02:39.307 – 01:02:42.843
Nemanau, kad parduotuvës vadybininkas mane labai mëgsta.
01:02:45.846 – 01:02:50.149
Kartais po darbo einu á parkà ir lesinu paukðèius.
01:02:50.583 – 01:02:52.084
Vis galvoju...
01:02:52.317 – 01:02:55.653
...gal pasirodys Dþeikas ir pasisveikins.
01:02:56.254 – 01:02:58.255
Taèiau jis nepasirodo.
01:02:59.456 – 01:03:05.328
Tikiuosi, kur jis bebûtø, jam viskas gerai ir jis susiranda naujø draugø.
01:03:07.93 – 01:03:10.665
Naktimis sunku uþmigti.
01:03:10.966 – 01:03:14.235
Sapnuoju koðmarus, kad krentu.
01:03:14.502 – 01:03:16.737
Pabundu iðsigandæs.
01:03:16.937 – 01:03:21.174
Kartais praeina kiek laiko, kol suprantu, kur esu.
01:03:22.708 – 01:03:27.579
Gal reiktø apiplëðt tà krautuvæ, kad mane parsiøstø namo.
01:03:27.912 – 01:03:32.216
Galëèiau nuðaut vadybininkà bûdamas darbe. Kaþkas panaðaus á priedà.
01:03:33.917 – 01:03:37.887
Turbût tokioms nesàmonëms að jau per senas.
01:03:38.154 – 01:03:39.855
Man èia nepatinka.
01:03:40.089 – 01:03:44.059
Að pavargau nuolat bijoti. Nusprendþiau...
01:03:44.926 – 01:03:46.561
...nebebûti.
01:03:57.503 – 01:04:00.038
Nemanau, kad jie labai susinervins...
01:04:00.272 – 01:04:03.741
...dël tokio seno nusikaltëlio kaip að.
01:05:06.224 – 01:05:10.495
"Nemanau, kad jie labai susinervins... dël tokio seno nusikaltëlio kaip að.
01:05:11.529 – 01:05:15.365
P.S. Pasakykit Heivudui, kad að atsipraðau, jog grasinau jam peiliu.
01:05:15.565 – 01:05:17.9
Jokiu sunkø jausmø. Bruksas."
01:05:28.376 – 01:05:30.344
Jis turëjo numirt èia.
01:05:35.882 – 01:05:37.283
Kà po velniø padarei?
01:05:37.483 – 01:05:40.152
Ten suðikta netvarka, sakau tau.
01:05:45.689 – 01:05:49.426
- Kas èia? - Tai tu man pasakyk. Èia viskas adresuota tau.
01:05:50.693 – 01:05:52.028
Pasiimk.
01:06:00.568 – 01:06:02.069
"Brangus pone Diufreinai:
01:06:03.203 – 01:06:05.172
Atsakydama á jûsø praðymus...
01:06:05.372 – 01:06:09.642
...valstija skyrë jums lëðø bibliotekos projektui."
01:06:10.409 – 01:06:12.244
Tai 200 doleriø.
01:06:12.477 – 01:06:16.447
"Taip pat bibliotekø sàjunga jums skyrë...
01:06:16.681 – 01:06:19.216
...naudotø knygø ir kitø dalykø.
01:06:19.45 – 01:06:23.787
Mes tikime, kad tai patenkins jûsø poreikius. Manome, kad ðitas reikalas baigtas.
01:06:23.787 – 01:06:25.555
Praðome baigti siøsti mums laiðkus."
01:06:25.821 – 01:06:28.457
Iðvalyk èia viskà, prieð gráþtant priþiûrëtojui.
01:06:28.724 – 01:06:29.858
Taip, pone.
01:06:34.161 – 01:06:35.296
Tau gerai, Endi.
01:06:38.298 – 01:06:39.399
Oho!
01:06:40.633 – 01:06:42.568
Prireikë tik ðeðiø metø.
01:06:44.136 – 01:06:46.872
Nuo dabar raðysiu du laiðkus per savaitæ.
01:06:47.072 – 01:06:50.408
Manau, kad tu kvaiðtelëjæs. Iðneðam ðituos daiktus...
01:06:50.675 – 01:06:51.509
...kaip jis sakë.
01:06:51.709 – 01:06:53.11
Einu atlikt reikalo.
01:06:53.31 – 01:06:54.778
Kai gráðiu...
01:06:54.978 – 01:06:56.746
...viso ðito jau nebus, ar ne?
01:07:45.485 – 01:07:46.886
Girdi?
01:08:55.641 – 01:08:56.776
Diufreinai!
01:08:59.344 – 01:09:00.846
Endi, iðleisk mane!
01:09:07.751 – 01:09:12.688
Iki ðios dienos neásivaizduoju, apie kà dainavo tos italës.
01:09:12.989 – 01:09:15.19
Tiesà sakant, ir nenoriu þinot.
01:09:15.424 – 01:09:18.893
Kai kurie dalykai geriausi lieka nepasakyti.
01:09:21.495 – 01:09:24.198
Man patinka manyti, kad tai buvo taip nuostabu...
01:09:24.431 – 01:09:26.533
...kad negali bûti iðreikðta þodþiais...
01:09:26.766 – 01:09:29.669
...ir dël to tau skauda ðirdá.
01:09:31.337 – 01:09:33.805
Sakau jums, tie balsai sklido...
01:09:34.105 – 01:09:38.409
...aukðèiau ir toliau nei kas nors toje pilkoje vietoje ásivaizdavo.
01:09:38.609 – 01:09:41.978
Tai buvo kaip nuostabus paukðtis, áskridæs á mûsø pilkà narvà...
01:09:42.179 – 01:09:44.947
Jis privertë tas sienas iðnykti..
01:09:45.381 – 01:09:47.583
Ir trumpà momentà...
01:09:47.783 – 01:09:50.785
...kiekvienas þmogus Ðoðenke jautësi laisvas.
01:09:53.354 – 01:09:56.023
Tai labai supydë priþiûrëtojà.
01:09:57.324 – 01:09:58.291
Atidaryk duris.
01:10:01.227 – 01:10:02.995
Atidaryk!
01:10:04.296 – 01:10:07.032
Diufreinai, atidaryk duris!
01:10:08.366 – 01:10:09.567
Iðjunk!
01:10:16.639 – 01:10:19.075
Áspëju tave. Iðjunk!
01:10:36.822 – 01:10:38.357
Dabar tu mano.
01:10:45.796 – 01:10:49.032
Uþ tà triukà Endis dvi savaites praleido skylëje.
01:10:49.232 – 01:10:50.834
Stokis!
01:10:52.001 – 01:10:54.403
- O, tik paþiûrëkit, kas èia. - Maestro!
01:10:56.171 – 01:10:59.841
Negalëjai pagrot ko nors geresnio? Pavyzdþiui, Henko Viljamso?
01:11:00.174 – 01:11:02.977
Jie iðlauþë duris prieð man priimant uþsakymus.
01:11:03.177 – 01:11:06.313
- Ar tai buvo verta dviejø savaièiø. - Lengviausiai praleistas laikas.
01:11:06.513 – 01:11:10.716
- Skylëj lengvo laiko nebûna. - Savaitë joje atrodo kaip metai.
01:11:10.916 – 01:11:14.219
- Ið tikro, po perkûnais. - Ponas Mocartas palaikë man kompanijà.
01:11:14.419 – 01:11:17.388
Tai jie leido tà grotuvà ten nusitempt?
01:11:19.823 – 01:11:21.191
Tai buvo èia.
01:11:22.025 – 01:11:23.259
Èia.
01:11:24.394 – 01:11:26.495
Tai muzikos groþis, kurio jie...
01:11:26.696 – 01:11:29.031
...negali ið tavæs atimt.
01:11:32.567 – 01:11:34.935
Niekada taip nesijautët dël muzikos?
01:11:36.737 – 01:11:39.873
Na, kai buvau jaunas, grojau lûpine armonikële.
01:11:40.907 – 01:11:42.608
Taèiau praradau susidomëjimà ja.
01:11:42.808 – 01:11:44.41
Èia jos niekas nesuprastø.
01:11:44.743 – 01:11:46.745
Kaip tik èia daug kas jà suprastø.
01:11:47.312 – 01:11:49.347
Tau jos reikia, taigi nepamirðk.
01:11:49.947 – 01:11:51.115
Pamirðti?
01:11:51.515 – 01:11:54.585
Pamirðti, kad pasaulyje...
01:11:54.818 – 01:11:56.253
...yra vietø...
01:11:56.753 – 01:12:00.589
...kurios nepadarytos ið akmens..
01:12:01.59 – 01:12:03.058
Yra kaþkas...
01:12:03.425 – 01:12:04.826
...viduje...
01:12:05.093 – 01:12:07.061
...prie ko jie negali prieiti...
01:12:07.261 – 01:12:08.629
...ko jie negali paliesti.
01:12:09.163 – 01:12:10.597
Tai priklauso tau.
01:12:12.132 – 01:12:13.7
Apie kà tu kalbi?
01:12:14.767 – 01:12:15.968
Apie viltá.
01:12:17.069 – 01:12:18.404
Apie viltá.
01:12:20.338 – 01:12:22.307
Leisk kai kà tau pasakyt, mano drauge.
01:12:23.141 – 01:12:25.443
Viltis yra pavojingas dalykas.
01:12:26.61 – 01:12:28.945
Viltis þmogø gali iðvesti ið proto.
01:12:29.679 – 01:12:31.814
Kalëjime ið jos jokios naudos.
01:12:32.014 – 01:12:34.216
Jau geriau susitaikyk su ta mintim.
01:12:36.718 – 01:12:38.186
Taip kaip Bruksas?
01:13:03.573 – 01:13:04.574
Sëskis.
01:13:09.911 – 01:13:13.214
Raðoma, kad atsëdëjot 30 metø bausmës iki gyvos galvos.
01:13:14.382 – 01:13:16.45
Jauèiatës reabilituotas?
01:13:16.65 – 01:13:17.884
O taip, pone.
01:13:19.152 – 01:13:20.487
Be abejonës.
01:13:21.654 – 01:13:24.056
Nuoðirdþiai sakau, kad pasikeièiau.
01:13:26.058 – 01:13:27.993
Að nebepavojingas visuomenei.
01:13:28.526 – 01:13:30.061
Tikriausia Dievo tiesa.
01:13:32.63 – 01:13:34.731
Visiðkai reabilituotas.
01:13:37.534 – 01:13:39.202
"Atmesta".
01:13:44.739 – 01:13:46.074
30 metø.
01:13:48.042 – 01:13:49.943
Jëzau, kai tai taip pasakai....
01:13:50.811 – 01:13:52.612
Stebiesi, kur jie dingo.
01:13:55.048 – 01:13:57.216
Ádomu, kur dingo 10 metø.
01:14:02.187 – 01:14:03.187
Ðtai.
01:14:03.654 – 01:14:06.39
Dovanëlë atmetimo proga.
01:14:07.658 – 01:14:09.359
Nagi, atidaryk.
01:14:10.46 – 01:14:12.495
Praëjo per vienà ið tavo konkurentø.
01:14:12.695 – 01:14:15.831
Tikiuosi, neprieðtarauji. Norëjau, kad tai bûtø staigmena.
01:14:25.872 – 01:14:27.373
Ji labai daili.
01:14:29.075 – 01:14:30.276
Aèiû.
01:14:32.844 – 01:14:34.312
Pagrosi?
01:14:38.883 – 01:14:40.15
Ne.
01:14:43.753 – 01:14:45.154
Ne dabar.
01:15:02.835 – 01:15:03.936
Á vidø!
01:15:16.279 – 01:15:20.282
"Nauja mergina metiniø proga. Redas"
01:15:23.384 – 01:15:24.618
Gesinam ðviesas!
01:15:59.213 – 01:16:01.348
Endis laikësi savo þodþio.
01:16:01.748 – 01:16:04.484
Dabar jis vietoj vieno laiðko per savaitæ raðë du.
01:16:06.552 – 01:16:10.655
pagaliau suprato...
01:16:10.922 – 01:16:14.024
...kad su 200 doleriø èekiu juo neatsikratys.
01:16:14.258 – 01:16:18.528
Pritaikymo komitetas paskyrë
01:16:18.762 – 01:16:20.663
...tam kad já uþèiauptø.
01:16:20.863 – 01:16:23.832
Nustebtumët, kaip toli Endis galëjo nueit..
01:16:24.066 – 01:16:27.202
Jis sudarë sutartis su knygø klubais, labdaros grupëmis.
01:16:27.202 – 01:16:29.937
Jis pirkdavo iðpardavimø knygas po svarà...
01:16:30.471 – 01:16:31.972
"Lobiø sala"
01:16:32.539 – 01:16:33.874
Robertas Luisas...
01:16:34.074 – 01:16:35.075
Stivensonas.
01:16:35.308 – 01:16:36.676
Fantastika, nuotykiø.
01:16:39.245 – 01:16:40.245
Kas toliau?
01:16:40.479 – 01:16:43.515
Að turiu "Auto taisymà"...
01:16:44.282 – 01:16:45.45
...ir "Muilo skutinëjimà".
01:16:45.65 – 01:16:48.886
Padëk prie ágûdþiø ir hobio. Po "Moksliniu" uþ tavæs.
01:16:49.086 – 01:16:50.954
Grafas Monte Kriskas.
01:16:51.421 – 01:16:53.723
"Kristas", kvailas ðûdþiau.
01:16:54.824 – 01:16:55.791
Paraðë Aleksandrë...
01:16:56.292 – 01:16:57.559
...Dum-as
01:16:57.893 – 01:16:58.927
Dum-ass
01:17:01.229 – 01:17:02.296
Dum-ass
01:17:05.199 – 01:17:07.167
Diuma. Þinai apie kà?
01:17:09.435 – 01:17:11.404
Tau patiktø. Ji apie pabëgimà ið kalëjimo.
01:17:11.604 – 01:17:15.507
Tai turëtumëm dëti jà prie "Mokomojo", ar ne?
01:17:16.374 – 01:17:20.478
Likusieji stengdavosi prisidëti, kada gali ir kaip gali.
01:17:21.045 – 01:17:22.813
Iki tø metø, kai nuðovë Kenedá...
01:17:23.046 – 01:17:27.55
...Endis terpentinu smirdanèià saugyklà pavertë...
01:17:27.85 – 01:17:30.953
...geriausia kalëjimo biblioteka Naujojoje Anglijoje...
01:17:31.653 – 01:17:34.589
...jà uþpildë puiki Henko Viljamso kolekcija.
01:17:41.962 – 01:17:43.896
Tada priþiûrëtojas Nortonas...
01:17:44.097 – 01:17:47.032
...átvirtino savo þymiàjà "Atvirkðtinæ" programà..
01:17:47.499 – 01:17:49.568
Gal pamenat, kaip apie tai skaitët.
01:17:49.801 – 01:17:52.904
Jis sutvarkë popierius ir apie já raðë laikraðèiuose.
01:17:53.104 – 01:17:54.605
Tai ne koks lengvas pasivaikðèiojimas...
01:17:54.605 – 01:17:57.841
..greièiau tikras progresyvus postûmis...
01:17:58.041 – 01:18:00.543
...pataisyme ir reabilitacijoje.
01:18:00.877 – 01:18:03.412
Mûsø kaliniai atitinkamai priþiûrimi...
01:18:03.612 – 01:18:06.248
...gaus darbà uþ ðiø sienø...
01:18:06.448 – 01:18:10.017
...ir dirbs bet koká vieðà darbà.
01:18:10.284 – 01:18:12.519
Ðie vyrai gali suprasti doro...
01:18:12.719 – 01:18:16.522
...darbo reikðmæ ir tarnauti bendruomenei...
01:18:16.723 – 01:18:21.426
...jie ruoðiami minimaliomis mokesèiø mokëtojø pinigø sànaudomis.
01:18:21.86 – 01:18:24.195
Aiðku, jis spaudai nepasakë...
01:18:24.395 – 01:18:27.865
...kad tos pinigø sànaudos labai platus terminas.
01:18:28.065 – 01:18:31.101
Yra koks 100 skirtingø bûdø plaukioti virðuje.
01:18:31.301 – 01:18:33.803
Þmonës, medþiagos, jûs vardinkit.
01:18:34.137 – 01:18:37.039
Ir Dieve mano, kaip pinigai plaukë pas já!
01:18:37.239 – 01:18:39.774
Dirbdami tokiais greièiais jûs ið manæs atimsit darbà.
01:18:39.975 – 01:18:44.411
Su tokiu vergiðku darbu gali nusigriebti bet kurià sutartá.
01:18:44.979 – 01:18:47.948
Mes suteikiame svarbià paslaugà bendruomenei.
01:18:48.148 – 01:18:51.817
Popieriams puiku, taèiau að dar turiu maitinti ðeimà.
01:18:54.52 – 01:18:56.021
Mes reikia ilgai eiti atgal.
01:18:57.355 – 01:19:02.292
Man reikia tos greitkelio sutarties. Jei jos negausiu - suþlugsiu.
01:19:03.193 – 01:19:04.961
Paragauk ðio puikaus pyrago...
01:19:05.228 – 01:19:08.531
...kurá iðkepë mano þmona. Pagalvok apie tai.
01:19:16.837 – 01:19:19.506
Dël tos sutarties að labai nesijaudinèiau.
01:19:19.773 – 01:19:22.809
Mano vyrukai jau paskirti kitur.
01:19:24.81 – 01:19:27.846
Bûk tikras ir padëkok Meisei uþ pyragà.
01:19:28.98 – 01:19:31.116
Uþ kiekvieno ðeðëlinio sandërio...
01:19:31.482 – 01:19:34.118
...uþ kiekvieno gauto dolerio...
01:19:34.385 – 01:19:37.454
...buvo Endis. Jis vedë apskaità.
01:19:37.854 – 01:19:39.122
Du indëliai.
01:19:39.355 – 01:19:43.492
Meino Nacionalinis ir Naujosios Anglijos pirmasis.
01:20:13.683 – 01:20:18.02
Nuneðk mano rûbus á skalbyklà. Du kostiumai sausam valymui ir maiðas niekniekiø.
01:20:18.487 – 01:20:22.023
Jei jie vël perkrakmolys mano marðkinius, gaus pylos.
01:20:22.223 – 01:20:23.557
Kaip að atrodau?
01:20:24.592 – 01:20:27.094
- Puikiai. - Portlende darau labdaros akcijà.
01:20:27.294 – 01:20:28.828
Atvaþiuos gubernatorius.
01:20:30.229 – 01:20:31.697
Nori likusios dalies?
01:20:33.032 – 01:20:34.967
Ta moteris ðûdinai gamina.
01:20:36.201 – 01:20:37.535
Aèiû, pone.
01:20:40.371 – 01:20:43.607
Kiek girdëjau, jis savo rankas prikiðæs prie daugelio pyragø.
01:20:43.807 – 01:20:48.644
Padarë tokiø suktybiø, kad net neásivaizduoji. Dëkingumas uþ dëkingumà.
01:20:48.844 – 01:20:51.213
Per èia plaukia neðvariø pinigø upë.
01:20:51.413 – 01:20:55.249
Anksèiau ar vëliau jam teks paaiðkinti ið kur jie atsirado.
01:20:55.45 – 01:20:57.218
Èia pasirodau að.
01:20:57.818 – 01:21:00.12
Að juos filtruoju, nukreipiu, kur reikia.
01:21:00.32 – 01:21:03.156
Akcijos, apsauga, neapmokestinamos savivaldos.
01:21:03.489 – 01:21:07.026
Að juos pasiunèiu á ðeðëliná pasaulá... Kai jie sugráþta, bûna...
01:21:07.226 – 01:21:10.195
- Ðvarûs kaip nekaltosios medaus puodynë? - Ðvaresni.
01:21:10.795 – 01:21:14.398
Iki to laiko, kai Nortonas iðeis á pensijà, að já padarysiu milijonieriumi.
01:21:16.733 – 01:21:21.07
Jei já pagaus, jis pats èia sugráð dëvëdamas numerá.
01:21:21.337 – 01:21:24.039
Maniau, kad ðiuo atveju manimi labiau pasitiki.
01:21:24.239 – 01:21:27.275
Þinau, kad tu kietas, bet popieriai palieka pëdsakus.
01:21:27.475 – 01:21:30.878
Tada bet kam kils susidomëjimas. FTB, IRS...
01:21:31.078 – 01:21:32.079
...ir panaðiai.
01:21:32.513 – 01:21:33.814
Jie pas kaþkà nuves.
01:21:34.014 – 01:21:37.884
Þinoma. Bet ne pas mane ir tikrai ne pas priþiûrëtojà.
01:21:42.287 – 01:21:43.255
Gerai, pas kà tada?
01:21:43.488 – 01:21:45.056
Rendelà Stivensà.
01:21:45.623 – 01:21:46.524
Kà toká?
01:21:46.757 – 01:21:48.726
Tyløjá "partnerá".
01:21:48.959 – 01:21:51.995
Jis ir bus kaltas. Þmogus su sàskaitomis banke.
01:21:52.228 – 01:21:54.363
Ðtai kur prasideda filtravimas.
01:21:54.597 – 01:21:57.466
Jei jie kà nors suseks, pëdsakai nuves pas já.
01:21:58.066 – 01:21:59.267
Bet kas jis toks?
01:21:59.501 – 01:22:04.572
Jis - fantomas, vaiduoklis. Triuðio Harvio antros eilës pusbrolis.
01:22:04.572 – 01:22:05.706
Að já sukûriau...
01:22:05.939 – 01:22:07.307
...ið oro.
01:22:08.108 – 01:22:10.81
Jis egzistuoja tik popieriuose.
01:22:13.912 – 01:22:16.281
Negali tiesiog taip sukurti asmens.
01:22:16.481 – 01:22:19.55
Aiðku, kad gali, jei þinai, kaip veikia sistema.
01:22:20.084 – 01:22:22.92
Nuostabu, ko tu gali pasiekti paðtu.
01:22:23.253 – 01:22:25.889
Ponas Stivensas turi gimimo liudijimà...
01:22:26.089 – 01:22:28.491
...vairuotojo paþymëjimà, socialiná draudimà.
01:22:28.491 – 01:22:29.458
Mulkini mane.
01:22:29.692 – 01:22:33.061
Jei jie kà nors átars, pradës ieðkoti...
01:22:33.261 – 01:22:34.996
...mano fantazijos vaisiaus.
01:22:35.196 – 01:22:37.198
Kad mane kur!
01:22:38.532 – 01:22:40.267
Ar sakiau, kad tu kietas?
01:22:40.634 – 01:22:42.268
Po velniais, tu kaip Rembrantas.
01:22:43.002 – 01:22:44.737
Keisèiausia tai...
01:22:44.937 – 01:22:49.041
...kad laisvëje að buvau doras þmogus, tiesus kaip strëlë.
01:22:49.441 – 01:22:53.778
Turëjau papulti á kalëjimà, kad tapèiau nusikaltëliu.
01:23:00.65 – 01:23:01.951
Tave tai trikdo?
01:23:03.385 – 01:23:06.454
Að suktybiø nedarau. Tik apdoroju pelnà.
01:23:06.721 – 01:23:08.723
Gal ir puiki linija...
01:23:09.29 – 01:23:11.358
...taèiau að ákûriau bibliotekà...
01:23:11.559 – 01:23:14.594
...ir naudoju jà, kad vaikinai gautø vidurinës diplomà.
01:23:14.794 – 01:23:17.03
Kaip manai, kodël jis leidþia man tai daryt?
01:23:17.23 – 01:23:19.431
Kad tu bûtum patenkintas ir iðskalbtum jo rûbus.
01:23:19.632 – 01:23:21.099
Pinigai vietoj paklodþiø.
01:23:21.466 – 01:23:24.069
Na, að dirbu pigiai. Toks apsikeitimas.
01:23:41.316 – 01:23:43.951
Tomis Viljamsas á Ðoðenkà atvyko 1965-aisiais...
01:23:44.185 – 01:23:46.42
...atlikti dvejø metø bausmës uþ Á ir A.
01:23:46.653 – 01:23:48.988
Jums tai reiðkia "ásilauþimas ir apiplëðimas".
01:23:49.255 – 01:23:53.492
Farai já pagavo vagiant televizorius.
01:23:53.926 – 01:23:55.227
Jaunas ðiknius.
01:23:55.427 – 01:23:57.062
Ponas rokenrolas...
01:23:57.262 – 01:23:58.796
...áþûlus kaip velnias.
01:23:58.996 – 01:24:01.398
Nagi senoliai. Judat kaip kekðës subinë!
01:24:01.632 – 01:24:03.4
Verèiat mane blogai atrodyti.
01:24:03.6 – 01:24:05.402
Mums jis patiko ið karto.
01:24:05.635 – 01:24:09.371
Að traukiuosi pro duris ir taip laikau televizoriø.
01:24:09.672 – 01:24:13.308
Toks senas didelis lauþas. Nieko per já nemaèiau. Tada iðgirstu balsà;
01:24:13.942 – 01:24:15.91
"Stok, vaike. Rankas aukðtyn."
01:24:16.11 – 01:24:20.58
Að ten stoviu, vis laikydamas tà telikà. Tada balsas sako:
01:24:20.781 – 01:24:24.584
"Girdëjai, kà pasakiau, jaunuoli?" Að sakau "Taip, pone, girdëjau.
01:24:24.817 – 01:24:28.253
Bet jei að já paleisiu, jûs man pripaiðysit ir turto sugadinimà."
01:24:32.757 – 01:24:35.025
Ðiek tiek sëdëjai Keðmene, ar ne?
01:24:35.559 – 01:24:39.496
Jo, ten buvo lengva. Tuoj papasakosiu.
01:24:39.796 – 01:24:41.731
Savaitgaliais poilsis. Darbo programos.
01:24:41.931 – 01:24:42.965
Ne taip kaip èia.
01:24:43.199 – 01:24:45.634
Atrodo, kad daug kur esi pabuvojæs.
01:24:46.067 – 01:24:48.469
Jo, pirmà kartà sëdau 13-os metø.
01:24:48.67 – 01:24:50.838
Sakyk pavadinimà. Gali bût ten esu buvæs.
01:24:51.071 – 01:24:53.707
Gal tau reiktø susirast kità uþsiëmimà.
01:24:55.175 – 01:24:56.709
Noriu pasakyt...
01:24:57.076 – 01:25:00.512
...kad tu nesi geras vagis. Turëtum pamëgint kà nors kita.
01:25:00.746 – 01:25:03.982
O kà tu iðmainai, Kapone?
01:25:04.382 – 01:25:05.95
Uþ kà tu èia?
01:25:06.25 – 01:25:07.218
Að?
01:25:09.686 – 01:25:11.354
Advokatas mane padulkino.
01:25:15.257 – 01:25:18.227
Visi èia nekalti. Neþinojai?
01:25:26.133 – 01:25:30.536
Paaiðkëjo, kad Tomis turëjo þmonà ir maþà dukrà.
01:25:31.103 – 01:25:33.239
Galbût apie jas jis galvodavo gatvëje...
01:25:33.439 – 01:25:35.941
...arba apie savo vaikà, augantá be tëvo.
01:25:36.241 – 01:25:37.609
Kad ir kas tai buvo...
01:25:37.942 – 01:25:40.378
...kaþkas tà vaiká uþvedë.
01:25:44.214 – 01:25:47.083
Manau, kad galëèiau pasistengti patobulint savo mokyklos þinias.
01:25:47.283 – 01:25:49.818
Girdëjau, kad padëjai keliems vyrukams.
01:25:51.153 – 01:25:53.388
Tomi, að neðvaistau laiko su nevykëliais.
01:25:54.789 – 01:25:57.291
Að nesu nevykëlis.
01:25:59.026 – 01:26:00.861
- Tikrai? - Jo.
01:26:02.529 – 01:26:03.963
Tikrai?
01:26:04.997 – 01:26:06.365
Taip, pone, tikrai.
01:26:06.565 – 01:26:08.533
Gerai. Nes jei mes to imsimës...
01:26:08.734 – 01:26:12.703
...tai imsimës 100% ir jokio ðûdo malimo.
01:26:12.937 – 01:26:14.738
Reikalas tas...
01:26:16.006 – 01:26:17.541
...kad að nemoku normaliai skaityt.
01:26:18.708 – 01:26:19.809
"Gerai."
01:26:21.811 – 01:26:23.545
Tu nemoki...
01:26:23.779 – 01:26:25.314
...gerai skaityt.
01:26:27.649 – 01:26:29.15
Mes prie to prieisim.
01:26:33.587 – 01:26:35.722
Taip Endis priëmë Tomá po savo sparnu.
01:26:35.922 – 01:26:38.557
Pradëjo mokyti já nuo ABC.
01:26:40.692 – 01:26:42.894
Tomis labai gerai viskà ásiminë.
01:26:43.161 – 01:26:46.931
Vaikinas atrado smegenis, kuriuos neþinojo turás.
01:26:48.265 – 01:26:51.701
Endis jam sudarë kurso reikalavimus.
01:26:51.901 – 01:26:53.569
Vaiká jis tikrai pamëgo.
01:26:53.77 – 01:26:57.339
Jis davë jaunuoliui progà iðlipti ið ðûdo krûvos.
01:26:57.84 – 01:27:00.108
Taèiau tai nebuvo vienintelë prieþastis.
01:27:00.809 – 01:27:03.01
Kalëjime laikas eina lëtai.
01:27:03.477 – 01:27:06.413
Todël tu darai, kà gali, kad jis eitø greièiau.
01:27:06.413 – 01:27:08.882
Kai kurie vyrukai kolekcionuoja paðto þenklus.
01:27:08.882 – 01:27:11.35
Kiti stato namus ið degtukø.
01:27:11.951 – 01:27:14.62
O Endis pastatë bibliotekà.
01:27:15.12 – 01:27:17.055
Dabar jam reikëjo naujo projekto.
01:27:17.956 – 01:27:19.423
Tai buvo Tomis.
01:27:20.091 – 01:27:24.061
Dël tos paèios prieþasties jis ilgus metus poliravo akmenis.
01:27:24.628 – 01:27:27.83
Dël tos paèios prieþasties jis kabindavo tas merginas ant sienos.
01:27:28.764 – 01:27:29.999
Kalëjime...
01:27:30.299 – 01:27:34.002
...þmogus daro bet kà, kad tik bûtø uþsiëmæs.
01:27:34.802 – 01:27:39.673
ruoðësi laikyti egzaminus...
01:27:39.907 – 01:27:42.075
...atkeliavo mieloji Rakelë.
01:27:58.655 – 01:27:59.622
Laikas.
01:28:05.694 – 01:28:06.661
Na?
01:28:08.296 – 01:28:10.431
Na, èia ðûdas.
01:28:10.931 – 01:28:13.767
Visus metus iðvaisèiau ðitom nesàmonëm.
01:28:13.967 – 01:28:15.435
Gal viskas ne taip blogai.
01:28:15.668 – 01:28:19.905
Að nieko gerai nesupratau. Èia galëjo bût paraðyta ir kiniðkai.
01:28:20.105 – 01:28:21.84
Paþiûrëkim koks bus rezultatas.
01:28:22.04 – 01:28:25.009
Tuoj pasakysiu, koks rezultatas.
01:28:26.944 – 01:28:28.312
Du taðkai!
01:28:28.512 – 01:28:30.08
Ðtai prakeiktas rezultatas!
01:28:30.314 – 01:28:34.016
Prakeiktos katës, lipanèios á medþius,
01:28:34.951 – 01:28:36.585
Velniop ðità vietà!
01:28:36.819 – 01:28:37.953
Velniop jà!
01:28:57.102 – 01:28:58.369
Að blogai jauèiuosi.
01:28:58.569 – 01:28:59.77
Að já nuvyliau.
01:28:59.971 – 01:29:01.705
Nesàmonë, vaike.
01:29:01.905 – 01:29:03.24
Jis tavim didþiuojasi.
01:29:03.573 – 01:29:06.442
Mes esam seni draugai. Paþástu já kaip niekas kitas.
01:29:06.643 – 01:29:08.211
Gudrus vyrukas, ar ne?
01:29:08.411 – 01:29:11.547
Taip iðeina. Laisvëje jis buvo bankininkas.
01:29:11.747 – 01:29:13.982
Uþ kà jis èia?
01:29:14.315 – 01:29:15.283
Uþ þmogþudystæ.
01:29:16.751 – 01:29:18.118
Velnias.
01:29:20.253 – 01:29:22.589
Nepagalvotum, paþiûrëjæs á já.
01:29:23.823 – 01:29:27.926
Uþtiko savo þmonà su golfo profu. Nudëjo abu.
01:29:35.933 – 01:29:36.933
Kas?
01:29:38.268 – 01:29:40.837
Maþdaug prieð ketverius metus...
01:29:41.103 – 01:29:44.339
...buvau sëdæs Tomasone
01:29:44.84 – 01:29:46.141
Pavogiau maðinà.
01:29:46.508 – 01:29:48.509
Buvo þiauriai kvaila taip daryt.
01:29:49.177 – 01:29:51.412
Maþdaug ðeði mënesiai iki paleidimo...
01:29:51.712 – 01:29:53.613
...gavau kameros draugà.
01:29:54.314 – 01:29:55.949
Elmo Blaèà.
01:29:56.649 – 01:29:57.984
Stambus, nervingas ðûdþius.
01:29:58.851 – 01:30:02.354
Meldiesi, kad netektø su tokiu bût. Suprantat, kà noriu pasakyt?
01:30:02.587 – 01:30:05.29
Nuo 6 iki 12, ginkluotas apiplëðimas.
01:30:05.59 – 01:30:07.825
Pasakojo, kad atlikæs ðimtus darbø.
01:30:08.058 – 01:30:12.996
Sunku patikët, koks jis buvo nervingas. Garsiau paperdi, o jis paðoki metrà aukðtyn.
01:30:14.063 – 01:30:18.667
Visà laikà kalbëdavo. Èia kitas dalykas. Niekad neuþsièiaupdavo.
01:30:18.9 – 01:30:20.502
Kur jis buvæs...
01:30:20.835 – 01:30:24.138
...kokius darbus padaræs, kokias moteris dulkinæs.
01:30:24.138 – 01:30:26.306
Netgi apie þmones, kuriuos nuþudæs.
01:30:27.574 – 01:30:31.01
Þmones, kuriems "buvo ant jo nusiðikt".
01:30:31.01 – 01:30:32.545
Taip jis tai vadindavo.
01:30:35.18 – 01:30:37.215
Tai vienà vakarà að jam sakau...
01:30:38.349 – 01:30:41.819
...kaip bairá "Elmo, kà tu nuþudei?"
01:30:42.086 – 01:30:43.153
Ir jis sako:
01:30:43.387 – 01:30:47.323
Gavau toká darbà klube neðioti stalus...
01:30:48.024 – 01:30:51.927
...taigi galëjau stebët tuos turtingus ðiknius, kurie ateina.
01:30:54.028 – 01:30:56.03
Iðsirinkau toká bièà...
01:30:56.931 – 01:30:58.499
...vienà naktá pas já áëjau...
01:30:58.699 – 01:31:00.434
...ir rausiausi jo namuose.
01:31:01.868 – 01:31:03.203
Jis pabunda...
01:31:03.936 – 01:31:05.705
...ir jam ant manæs nusiðikt.
01:31:06.772 – 01:31:08.44
Taigi að já nudëjau.
01:31:10.208 – 01:31:13.044
Já ir tà skanià kalæ, kuri buvo su juo.
01:31:14.445 – 01:31:16.713
O dabar geriausia dalis.
01:31:17.381 – 01:31:19.849
Ji dulkino tà ðikniø...
01:31:20.049 – 01:31:23.118
...tà golfo profà, taèiau buvo iðtekëjus uþ kito vyruko.
01:31:23.719 – 01:31:26.288
Kaþkokio kieto bankininko.
01:31:27.722 – 01:31:30.224
Ir bûtent já farai prikalë prie sienos.
01:31:41.7 – 01:31:45.57
Turiu pasakyt, kad tai pati keisèiausia istorija, kokià esu girdëjæs.
01:31:46.837 – 01:31:49.339
O labiausiai stebina tai, kad á jà papuoli tu.
01:31:50.073 – 01:31:51.041
Pone?
01:31:53.276 – 01:31:56.879
Akivaizdu, kad tas Viljamsas tavimi þavisi.
01:31:57.479 – 01:32:01.416
Jis iðgirsta tavo sielvartingà istorijà ir nori tave paguosti.
01:32:01.616 – 01:32:03.784
Jis jaunas, nelabai protingas.
01:32:04.318 – 01:32:07.754
Nenuostabu, kad jis nesupranta, á kokià padëtá tave pastatë.
01:32:08.154 – 01:32:09.722
Pone, jis sako tiesà.
01:32:10.49 – 01:32:14.66
Sakykim, kad tas Blaèas tikrai egzistuoja.
01:32:14.927 – 01:32:19.764
Manai, kad jis tiesiog puls ant keliø ir ðauks "Taip, að tai padariau. Prisipaþástu.
01:32:19.764 – 01:32:22.466
Beje, prie mano bausmës pridëkit laikà iki gyvos galvos."
01:32:22.666 – 01:32:25.468
Su Tomio liudijimu að galëèiau papult á naujà teismà.
01:32:25.668 – 01:32:28.137
Darant prielaidà, kad Blaèas dar ten.
01:32:28.371 – 01:32:30.306
Taèiau jis gali bûti paleistas.
01:32:30.506 – 01:32:32.974
Jie turëtø paskutiná jo adresà.
01:32:33.174 – 01:32:35.109
Yra galimybë, ar ne?
01:32:37.445 – 01:32:40.113
Kaip jûs galit bûti toks bukas?
01:32:40.113 – 01:32:41.114
Kà?
01:32:42.615 – 01:32:44.083
Kaip tu mane pavadinai?
01:32:44.283 – 01:32:46.018
Bukas. Ar tai sàmoninga?
01:32:46.385 – 01:32:47.886
Tu pamirðti, kur esi.
01:32:48.22 – 01:32:51.156
Tas klubas turës jo tabelius.
01:32:51.389 – 01:32:54.125
Áraðus su jo vardu.
01:32:54.358 – 01:32:57.027
Jei nori fantazuoti, tai tavo reikalas.
01:32:57.26 – 01:32:59.829
Nedaryk jo manuoju. Ðitas susitikimas baigtas.
01:33:00.063 – 01:33:02.631
Jei iðeisiu, niekam neprasitarsiu, kas èia dedasi.
01:33:03.299 – 01:33:06.268
Uþ pinigø plovimà að bûèiau toks pats kaltas kaip ir jûs.
01:33:08.136 – 01:33:11.071
Niekad man neuþsimink apie pinigus, kalës vaike!
01:33:11.272 – 01:33:12.906
Ne ðiame biure...
01:33:13.14 – 01:33:15.075
...ir niekur kitur Ateikit èia!
01:33:15.308 – 01:33:17.977
Að tik norëjau jus uþtikrinti.
01:33:18.644 – 01:33:19.879
Á karcerá. Vienam mënesiui.
01:33:20.913 – 01:33:22.214
Kas jums yra?
01:33:22.414 – 01:33:23.715
Iðveskit já!
01:33:23.915 – 01:33:25.45
Tai mano proga iðeiti!
01:33:25.683 – 01:33:27.485
Tai - mano gyvenimas! Suprantat?!
01:33:27.685 – 01:33:29.72
Iðveskit já!
01:33:31.521 – 01:33:33.489
Mënuo skylëje.
01:33:33.69 – 01:33:36.392
Ilgiausia bausmë, kokià esu girdëjæs.
01:33:36.592 – 01:33:37.893
Èia viskas per mane.
01:33:38.093 – 01:33:39.694
Nesàmonë.
01:33:40.362 – 01:33:43.064
Tu nenuspaudei gaiduko ir jo neapkaltinai.
01:33:43.264 – 01:33:45.666
Nori pasakyt, kad Endis nekaltas?
01:33:45.866 – 01:33:47.901
Ið tikrøjø nekaltas?
01:33:48.101 – 01:33:49.435
Taip atrodo.
01:33:49.869 – 01:33:51.771
Ðventas Jëzau.
01:33:52.038 – 01:33:53.872
Kiek jis èia iðbuvo?
01:33:54.273 – 01:33:57.542
Nuo 1947-øjø. Kiek iðeina? Devyniolika metø.
01:33:57.775 – 01:34:00.378
- Tomas Viljamsas. - Èia.
01:34:06.216 – 01:34:07.383
Kà gavai?
01:34:08.017 – 01:34:09.351
Mokymosi centras.
01:34:09.552 – 01:34:11.086
Tas kalës vaikas já nusiuntë.
01:34:11.286 – 01:34:15.256
Atplëði já ar taip ir stovësi su nykðèiu subinëj?
01:34:15.456 – 01:34:17.625
Nykðtys subinëj geriau skamba.
01:34:18.125 – 01:34:20.961
Skytsai, nagi. Duok man, ðikniau.
01:34:21.795 – 01:34:23.129
Nagi, Floidai.
01:34:28.567 – 01:34:30.969
Iðmesk já, praðau?
01:34:36.573 – 01:34:38.308
Na, ðûdas.
01:34:50.985 – 01:34:53.787
Vaikis iðlaikë. C su pliusu.
01:34:53.987 – 01:34:56.089
Pamaniau, kad norësi suþinot.
01:35:12.302 – 01:35:13.77
Priþiûrëtojas nori pasikalbët.
01:35:27.514 – 01:35:28.581
Èia?
01:35:28.782 – 01:35:31.017
Taip jis sakë.
01:35:47.163 – 01:35:48.13
Priþiûrëtojau?
01:35:58.172 – 01:36:02.208
Praðau ðá pokalbá laikyti tik tarp mûsø.
01:36:03.743 – 01:36:06.011
Jau ir taip keistai jauèiuosi.
01:36:24.46 – 01:36:26.494
Mes èia turime tokià problemà.
01:36:27.395 – 01:36:29.497
Manau, kad galësi jà ávertinti.
01:36:29.697 – 01:36:30.931
Taip, pone.
01:36:31.198 – 01:36:32.599
Tikrai galiu.
01:36:32.866 – 01:36:36.903
Sakau tau, sûnau, ta naujiena mane tikrai iðmuðë ið vëþiø.
01:36:38.371 – 01:36:40.939
Net naktimis neduoda ramybës. Taip yra ið tikrøjø.
01:36:43.208 – 01:36:45.043
Kad pasielgtum teisingai...
01:36:46.711 – 01:36:50.447
...kartais neþinai, kaip turi elgtis.
01:36:51.448 – 01:36:52.882
Supranti?
01:36:55.184 – 01:36:56.785
Man reikia tavo pagalbos, sûnau.
01:36:58.22 – 01:37:00.388
Jei að to imsiuos...
01:37:00.722 – 01:37:03.891
...negali bûti në menkiausios abejonës.
01:37:04.625 – 01:37:05.692
Turiu þinoti...
01:37:05.893 – 01:37:08.528
...ar tai, kà pasakei Diufreinui, buvo tiesa.
01:37:08.728 – 01:37:09.862
Taip, pone.
01:37:10.063 – 01:37:11.297
Gryniausia tiesa.
01:37:11.797 – 01:37:14.8
Ar galëtum prisiekti prieð teisëjà ir prisiekusiuosius...
01:37:15 – 01:37:17.002
...padëjæs rankà ant Dievo knygos...
01:37:17.202 – 01:37:19.871
...ir duoti paþadà prieð Visagalá Dievà?
01:37:20.071 – 01:37:21.872
Tik duokit man progà.
01:37:26.142 – 01:37:27.477
Taip ir maniau.
01:38:14.548 – 01:38:16.449
Esu tikras, kad tau jau pasakë.
01:38:18.217 – 01:38:19.251
Baisus dalykas.
01:38:20.853 – 01:38:22.32
Jaunas vyrukas...
01:38:22.654 – 01:38:25.823
...kuriam iki paleidimo maþiau nei metai, bandë pabëgti.
01:38:25.823 – 01:38:28.292
Kapitonui Hedliui ðirdis plyðo, kai turëjo á já ðauti.
01:38:29.059 – 01:38:30.527
Tikrai taip buvo.
01:38:33.563 – 01:38:35.998
Mes tiesiog turim viskà pamirðti.
01:38:37.666 – 01:38:38.867
Judëti toliau.
01:38:40.502 – 01:38:41.97
Man uþteks.
01:38:43.304 – 01:38:44.905
Viskà stabdau.
01:38:46.907 – 01:38:50.51
Raskit kà nors kità, kas darytø jûsø darbelius.
01:38:50.51 – 01:38:52.344
Nieko tu nestabdai.
01:38:53.679 – 01:38:54.813
Nieko.
01:38:58.249 – 01:39:01.318
Ar tau bus taip blogai, kaip tik gali bûti.
01:39:01.752 – 01:39:04.054
Jokios apsaugos ið sargybiniø.
01:39:04.287 – 01:39:09.191
Að iðkeldinsiu tave ið vienutës pas pederastus.
01:39:10.592 – 01:39:13.028
Tau atrodys, kad tave iðdulkino traukinys.
01:39:14.429 – 01:39:15.897
O biblioteka?
01:39:16.597 – 01:39:17.565
Dings.
01:39:18.199 – 01:39:20.767
Bus iðardyta plyta po plytos.
01:39:21.234 – 01:39:23.903
O mes pasidarysim maþà knygø barbekiu kieme.
01:39:24.103 – 01:39:26.238
Liepsnos matysis uþ keliø myliø.
01:39:26.438 – 01:39:29.274
Mes ðoksim aplink, kaip laukiniai indënai.
01:39:30.542 – 01:39:33.544
Supranti? Supranti, kur suku?
01:39:37.28 – 01:39:39.149
Ar að vis dar bukas?
01:39:50.925 – 01:39:53.56
Duokit jam dar mënesá apie tai pagalvot.
01:40:40.298 – 01:40:43.367
Mano þmona sakydavo, kad mane sunku paþinti.
01:40:44.167 – 01:40:46.002
Að kaip uþversta knyga.
01:40:46.803 – 01:40:48.838
Nuolat dël to skøsdavosi.
01:40:49.772 – 01:40:51.34
Ji buvo nuostabi.
01:40:53.742 – 01:40:55.276
Dieve, kaip að jà mylëjau.
01:40:58.979 – 01:41:01.214
Tiesiog nemokëjau to parodyti.
01:41:03.95 – 01:41:05.618
Að jà nuþudþiau, Redai.
01:41:07.486 – 01:41:09.287
Að nenuspaudþiau gaiduko...
01:41:10.722 – 01:41:12.457
...bet jà nuvedþiau ta kryptimi.
01:41:13.991 – 01:41:16.66
Dël to ji mirë, per mane...
01:41:16.893 – 01:41:20.229
...dël to, koks að esu.
01:41:27.268 – 01:41:29.07
Dël tu netampi þudiku.
01:41:32.473 – 01:41:34.207
Gal blogu vyru.
01:41:37.877 – 01:41:41.146
Jauskis dël to blogai, jei nori. Bet gaidukà nuspaudei ne tu.
01:41:41.346 – 01:41:42.681
Ne, ne að.
01:41:43.081 – 01:41:45.016
Kaþkas kitas.
01:41:46.25 – 01:41:48.319
O að èia sëdþiu.
01:41:50.821 – 01:41:52.389
Turbût bloga sëkmë.
01:41:57.626 – 01:41:59.061
Ji sklando aplink.
01:42:00.095 – 01:42:02.33
Ir turi ant ko nors nusileisti.
01:42:03.231 – 01:42:05.132
Dabar mano eilë, tai viskas.
01:42:05.833 – 01:42:08.601
Að buvau tornado kelyje.
01:42:14.54 – 01:42:18.509
Tik nesitikëjau, kad audra tæsis taip ilgai.
01:42:22.846 – 01:42:24.548
Manai, kad kada nors ið èia iðeisi?
01:42:25.782 – 01:42:26.816
Að?
01:42:29.785 – 01:42:30.786
Taip.
01:42:32.12 – 01:42:34.422
Vienà dienà, kai turësiu ilgà baltà barzdà...
01:42:34.622 – 01:42:37.792
...ir akis du arba tris stiklo rutuliukus besisukiojanèius aplink.
01:42:39.826 – 01:42:41.461
Pasakysiu, kur að vyksiu.
01:42:42.929 – 01:42:44.597
Á Ziuataneo.
01:42:45.464 – 01:42:46.665
Kur?
01:42:46.966 – 01:42:48.8
Ziuataneo.
01:42:49.734 – 01:42:51.402
Jis yra Meksikoje.
01:42:52.77 – 01:42:54.905
Nedidelë vietelë prie Ramiojo vandenyno.
01:42:56.039 – 01:42:58.842
Þinai, kà meksikieèiai apie já sako?
01:43:00.643 – 01:43:02.645
Sako, kad jis neturi atminties.
01:43:04.613 – 01:43:07.282
Ðtai kur noriu gyventi likusá gyvenimà.
01:43:08.916 – 01:43:11.418
Ðilta vieta be jokiø atsiminimø.
01:43:14.654 – 01:43:16.589
Atidaryti nedidelá vieðbutá...
01:43:18.291 – 01:43:19.792
...prie pat paplûdimio.
01:43:20.392 – 01:43:22.594
Nusipirkti senà bevertá laivà...
01:43:23.128 – 01:43:24.762
...ir sutaisyti já.
01:43:27.498 – 01:43:28.732
Nuplaukdinti sveèius...
01:43:29.566 – 01:43:30.934
...paþvejoti.
01:43:34.77 – 01:43:36.505
Ziuataneo.
01:43:40.041 – 01:43:43.911
Tokioje vietoje man praverstø þmogus, kuris gali ðio to parûpint.
01:43:50.45 – 01:43:53.285
Nemanau, kad laisvëje man tai pavyks.
01:43:59.991 – 01:44:02.026
Èia esu didþiàjà savo gyvenimo dalá.
01:44:03.493 – 01:44:05.228
Dabar að pripratæs þmogus.
01:44:06.162 – 01:44:07.864
Taip kaip Bruksas.
01:44:09.365 – 01:44:11.033
Tu nuvertini save.
01:44:11.633 – 01:44:13.201
Að taip nemanau.
01:44:17.071 – 01:44:21.007
Èia að esu vyrukas, kuris gali ðio to parûpinti, taèiau...
01:44:21.775 – 01:44:24.277
...laivëje Geltonieji puslapiai yra viskas, ko tau reikia.
01:44:24.51 – 01:44:26.712
Velnias, neþinoèiau nuo ko pradëti.
01:44:28.88 – 01:44:30.482
Ramusis vandenynas?
01:44:30.915 – 01:44:32.15
Ðûdas.
01:44:32.517 – 01:44:34.685
Kaþkas tokio didelio mane mirtinai gàsdina.
01:44:34.919 – 01:44:36.22
O manæs ne.
01:44:37.421 – 01:44:40.189
Að nenuðoviau savo þmonos ir jos meiluþio.
01:44:41.924 – 01:44:45.16
Kad ir kà padariau, að uþ tai sumokëjau su kaupu.
01:44:46.194 – 01:44:47.662
Tas vieðbutis, tas laivas...
01:44:49.464 – 01:44:51.699
Nemanau, kad labai daug praðau.
01:44:56.603 – 01:44:59.038
Nereikëtø taip su savimi elgtis.
01:44:59.238 – 01:45:01.707
Tai tiesiog ðûdinos tuðèios svajonës.
01:45:01.707 – 01:45:04.175
Meksika toli ten, o tu èia...
01:45:04.375 – 01:45:05.943
...ir tiesiog taip viskas yra.
01:45:06.277 – 01:45:09.113
Taip, teisingai. Tiesiog taip viskas yra.
01:45:10.614 – 01:45:13.016
Ji ten toli, o að èia.
01:45:15.584 – 01:45:18.32
Atrodo, kad atsiranda vienas paprastas sprendimas.
01:45:21.222 – 01:45:22.723
Gyvenk bûdamas uþimtas...
01:45:24.091 – 01:45:26.126
...arba mirk bûdamas uþimtas.
01:45:38.236 – 01:45:40.971
Jei kada nors ið èia iðeisi, padaryk man paslaugà.
01:45:41.172 – 01:45:43.44
Þinoma, Endi. Bet kà.
01:45:45.308 – 01:45:49.178
Netoli Bakstono yra ðienaujamø pievø laukai. Þinai, kur yra Bakstonas?
01:45:50.646 – 01:45:53.782
- Ten daug tokiø pievø. - Viena ypatinga.
01:45:53.982 – 01:45:57.918
Joje yra ilga akmeninë siena su dideliu àþuolu ðiauriniame gale.
01:45:58.118 – 01:46:00.987
Kaþkas panaðaus, kaip ið Roberto Frosto eilëraðèio.
01:46:01.921 – 01:46:04.423
Ten að pasipirðau savo þmonai.
01:46:05.825 – 01:46:07.926
Mes ten iðkylavome...
01:46:08.327 – 01:46:10.428
...pasimylëjome po tuo àþuolu...
01:46:11.095 – 01:46:13.331
...að pasipirðau, o ji atsakë "Taip".
01:46:17.334 – 01:46:19.169
Paþadëk man, Redai.
01:46:20.003 – 01:46:21.637
Jei kada nors iðeisi...
01:46:21.837 – 01:46:23.339
...susirask tà vietà.
01:46:24.506 – 01:46:29.343
Prie tos sienos pagrindo yra akmuo, kurio iðvis neturi bûti Meine.
01:46:30.478 – 01:46:33.513
Gabalas juodo vulkaninio stiklo.
01:46:36.182 – 01:46:39.618
Að noriu, kad pasiimtum tai, kas po juo uþkasta.
01:46:39.618 – 01:46:40.853
Kas, Endi?
01:46:41.286 – 01:46:43.021
Kas ten uþkasta?
01:46:44.656 – 01:46:46.49
Turësi iðsikast...
01:46:46.691 – 01:46:47.958
...kad pamatytum.
01:46:53.863 – 01:46:55.831
Ne, sakau jums. Vyrukas...
01:46:56.498 – 01:46:58.2
...keistai kalba.
01:46:59.334 – 01:47:01.002
Að tikrai dël jo nerimauju.
01:47:01.436 – 01:47:02.87
Stebëkime já.
01:47:03.07 – 01:47:06.306
Dienà galim, bet naktá jis bûna visai vienas. 1428 O, Dieve.
01:47:10.243 – 01:47:11.077
Kas?
01:47:12.578 – 01:47:15.347
Endis ðiandien atëjo á krovimo dokà.
01:47:15.547 – 01:47:17.615
Papraðë manæs gabalo virvës.
01:47:17.849 – 01:47:18.683
Virvës?
01:47:18.883 – 01:47:20.518
Ðeðiø pëdø ilgio.
01:47:20.785 – 01:47:22.152
Ir tu jam davei?
01:47:23.02 – 01:47:24.821
Aiðku, kodël turëjau neduot?
01:47:25.021 – 01:47:26.556
Jëzus! Heivudai!
01:47:27.19 – 01:47:29.158
Ið kur að turëjau þinot?
01:47:29.358 – 01:47:30.893
Prisimenat Bruksà Hatlenà?
01:47:32.928 – 01:47:34.862
Endis niekada taip nepadarytø.
01:47:35.463 – 01:47:36.53
Niekada.
01:47:38.599 – 01:47:39.933
Neþinau.
01:47:42.769 – 01:47:44.804
Kiekvienas turi savo lûþimo taðkà.
01:47:47.139 – 01:47:49.407
Greièiau. Noriu vaþiuoti namo.
01:47:49.708 – 01:47:51.476
Tuoj baigsiu, pone.
01:48:08.589 – 01:48:10.224
Ðávakar trys indëliai.
01:48:18.197 – 01:48:20.099
Nuneðk mano daiktus á skalbyklà.
01:48:20.299 – 01:48:21.933
Ir nublizgink batus.
01:48:22.134 – 01:48:25.069
- Noriu, kad blizgëtø, kaip veidrodis. - Taip, pone.
01:48:30.574 – 01:48:32.042
Smagu turëti tave sugráþusá.
01:48:32.976 – 01:48:34.844
Be tavæs viskas buvo kitaip.
01:49:21.715 – 01:49:22.782
Gesinam ðviesas!
01:49:55.642 – 01:49:58.711
Kalëjime esu praleidæs kelias ilgas naktis.
01:49:58.711 – 01:50:01.346
Bûnant vienam tamsoje su savo mintimis...
01:50:01.58 – 01:50:04.215
...laikas gali rëþtis kaip aðmenys.
01:50:09.586 – 01:50:12.555
Tai buvo ilgiausia naktis mano gyvenime.
01:50:28.435 – 01:50:29.602
Sakykit skaièius!
01:50:34.106 – 01:50:36.941
Treèia pietinë eilë, ðvaru!
01:50:40.077 – 01:50:43.447
Trûksta þmogaus antroje eilëje, 245-oje kameroje!
01:50:43.447 – 01:50:44.514
Diufreinai!
01:50:45.048 – 01:50:47.483
Iðeik. Uþlaikai visà ðou!
01:50:50.619 – 01:50:54.022
Neversk manæs ten ateiti, nes nukentës tavo kaukokë!
01:51:01.595 – 01:51:05.431
Po velniais tu mane vilkini! Man reikia laikytis tvarkaraðèio.
01:51:05.631 – 01:51:08.934
Jau geriau bûtum sergantis arba miræs. Garantuoju, kad nesi!
01:51:09.134 – 01:51:10.468
Girdi mane?
01:51:16.573 – 01:51:18.675
Ðventas Dieve.
01:51:35.655 – 01:51:38.224
Noriu, kad apklaustø kiekvienà þmogø ðiame bloke.
01:51:38.658 – 01:51:41.226
- Pradëkit nuo jo draugo. - Kurio?
01:51:43.795 – 01:51:45.363
Atidaryt 237.
01:51:48.866 – 01:51:52.535
Kà nori pasakyt, "Jo tiesiog èia nebuvo"? Nesakyk man taip.
01:51:53.403 – 01:51:54.737
Daugiau taip nesakyk.
01:51:54.937 – 01:51:55.971
Bet, pone, jo nebuvo.
01:51:56.205 – 01:51:59.674
Pats matau, Heigai! Manai, kad að aklas?
01:52:00.342 – 01:52:01.743
Ðitai nori pasakyt?
01:52:01.943 – 01:52:04.612
- Ar að aklas, Heigai? - Ne, pone!
01:52:05.512 – 01:52:08.014
O kaip tu? Gal tu aklas?
01:52:08.515 – 01:52:11.083
- Pasakyk man, kas èia. - Praeitos nakties skaièiavimas.
01:52:11.284 – 01:52:14.586
Matai èia Diufreino vardà? Að tikrai matau. Ðtai èia.
01:52:14.786 – 01:52:16.121
"Diufreinas."
01:52:17.789 – 01:52:19.257
Jis buvo savo kameroje...
01:52:19.49 – 01:52:20.491
...uþgesinant ðviesas.
01:52:20.658 – 01:52:22.926
Suprantama, kad jis èia turëtø bût ir ryte.
01:52:23.994 – 01:52:25.595
Að noriu, kad já surastø.
01:52:25.829 – 01:52:29.265
Ne rytoj, ne po pusryèiø. Dabar!
01:52:29.532 – 01:52:30.699
Taip, pone.
01:52:31.733 – 01:52:33.968
Einam. Judinkit subines.
01:52:37.405 – 01:52:38.372
Stok.
01:52:39.84 – 01:52:40.874
Na?
01:52:44.343 – 01:52:45.311
Kas "na"?
01:52:45.544 – 01:52:48.98
Matau jus kartu nuolat. Jûs kieti kaip vagys.
01:52:50.081 – 01:52:51.549
Jis turëjo kaþkà pasakyti.
01:52:52.316 – 01:52:53.818
Ne, pone priþiûrëtojau.
01:52:54.218 – 01:52:55.185
Në þodþio.
01:52:57.02 – 01:52:59.556
Dieve, tai stebuklas!
01:53:00.189 – 01:53:03.259
Þmogus dingo, kaip pirdalas vëjyje.
01:53:03.425 – 01:53:05.427
Nieko neliko...
01:53:05.427 – 01:53:08.162
...iðskyrus kaþkokius prakeiktus akmenis ant palangës.
01:53:08.363 – 01:53:11.098
Ir saldainiukas ant sienos. Paklauskim jos.
01:53:11.298 – 01:53:13.066
Gal ji þino.
01:53:13.3 – 01:53:16.035
Kà pasakysi, putlute? Gal nori pasikalbët?
01:53:17.47 – 01:53:18.771
Turbût ne.
01:53:19.338 – 01:53:21.54
Ji turbût irgi nenori.
01:53:22.607 – 01:53:24.275
Tai - sàmokslas.
01:53:24.909 – 01:53:26.744
Ðtai kas èia.
01:53:27.344 – 01:53:31.081
Vienas didelis sàmokslas!
01:53:31.348 – 01:53:33.349
Ir visi prie to prisidëjæ!
01:53:33.983 – 01:53:35.151
Ir ji!
01:54:12.08 – 01:54:14.482
...Endis Diufreinas pabëgo...
01:54:14.682 – 01:54:16.25
...ið Ðouðenko kalëjimo.
01:54:18.485 – 01:54:21.054
Viskas kà jie rado, buvo purvinø kalëjimo rûbø krûva...
01:54:21.688 – 01:54:23.223
...gabaliukas muilo...
01:54:23.423 – 01:54:24.991
...ir senas akmens kirtiklis...
01:54:25.191 – 01:54:27.659
...nudilintas iki koto.
01:54:32.163 – 01:54:36.933
Maniau, kad þmogui su juo prasikasti prireiktu 600 metø.
01:54:37.567 – 01:54:41.204
Senasis Endis tai padarë per maþiau nei 20.
01:54:58.484 – 01:55:00.786
Endis mylëjo geologijà.
01:55:01.553 – 01:55:05.156
Að ásivaizduoju já ánikusá á tà kruopðtø darbà.
01:55:05.156 – 01:55:06.958
Èia ledynmetis...
01:55:07.391 – 01:55:09.893
...ir pastatas ið milijono metø senumo uolienos.
01:55:10.927 – 01:55:13.73
Geologija - tai slëgio ir laiko tyrimas.
01:55:14.597 – 01:55:16.565
Tik tiek jai tereikia.
01:55:17.332 – 01:55:18.4
Slëgio...
01:55:19.067 – 01:55:20.302
...ir laiko.
01:55:21.669 – 01:55:23.704
Ir to didelio plakato.
01:55:27.774 – 01:55:28.708
Kaip ir sakiau...
01:55:29.209 – 01:55:34.179
...kalëjime þmogus padarytø beveik bet kà, kad tik bûtø uþsiëmæs.
01:55:36.014 – 01:55:41.352
Atrodo, kad mëgstamiausias Endþio uþsiëmimas buvo tos sienos neðimas laukan...
01:55:41.352 – 01:55:43.287
...kiekvienà kartà po saujà.
01:55:44.588 – 01:55:46.623
Turbût po to kai nuþudë Tomá...
01:55:46.856 – 01:55:49.825
...Endis nusprendë, kad èia iðbuvo pakankamai ilgai.
01:55:50.025 – 01:55:52.561
Greièiau. Noriu vaþiuoti namo.
01:55:53.328 – 01:55:55.33
Tuoj baigsiu, pone.
01:56:16.813 – 01:56:18.748
Ðávakar trys indëliai.
01:56:26.054 – 01:56:28.356
Endis padarë kaip jam buvo liepta.
01:56:28.556 – 01:56:32.059
Nuðveitë tuos batus iki blizgesio.
01:56:35.729 – 01:56:38.331
Sargybiniai paprasèiausiai nepastebëjo.
01:56:38.331 – 01:56:39.798
Að irgi ne.
01:56:39.999 – 01:56:41.533
Ið tikrøjø...
01:56:41.733 – 01:56:44.736
...kiek kartø þiûri á þmogaus batus?
01:58:48.301 – 01:58:51.47
Endis á laisvæ ropojo per 500 jardø...
01:58:51.704 – 01:58:56.041
...ðlykðtynës dvokianèios taip, kad að net neásivaizduoju.
01:58:56.041 – 01:58:58.376
Arba tiesiog nenoriu ásivaizduoti.
01:59:02.779 – 01:59:05.148
Penki ðimtai jardø.
01:59:05.648 – 01:59:08.718
Tai penkiø futbolo aikðèiø ilgis.
01:59:09.351 – 01:59:11.92
Skurdi pusë mylios.
02:00:07.131 – 02:00:11.735
Kità rytà maþdaug tuo metu, kai Rakelë atskleidë savo paslaptá...
02:00:12.035 – 02:00:14.871
...niekad anksèiau nematytas þmogus...
02:00:15.104 – 02:00:17.706
...áþengë á Meino Nacionaliná bankà.
02:00:18.273 – 02:00:21.442
Iki to momento jis neegzistavo.
02:00:22.01 – 02:00:24.378
- Iðskyrus popieriuose. - Kuo galëèiau padëti?
02:00:24.778 – 02:00:26.713
Jis turëjo tinkamus ID numerius...
02:00:26.913 – 02:00:31.05
...vairuotojo paþymëjimà, gimimo liudijimà, socialinio saugumo kortelæ...
02:00:31.05 – 02:00:33.585
Paraðas identiðkai sutapo.
02:00:33.786 – 02:00:36.888
Turiu pasakyt, jog gaila, kad netenku reikalø su jumis.
02:00:37.088 – 02:00:38.823
Tikiuosi, kad patiks gyventi uþsienyje.
02:00:39.624 – 02:00:40.725
Aèiû.
02:00:41.392 – 02:00:42.559
Esu tikras, kad patiks.
02:00:43.493 – 02:00:46.796
Ðtai kasininko kvitas. Dar ko nors pageidausit?
02:00:47.03 – 02:00:47.997
Taip.
02:00:48.597 – 02:00:51.066
Ádëkit ðità á savo iðsiunèiamà paðtà.
02:00:51.6 – 02:00:52.767
Dþiaugiuosi galëdama padëti.
02:00:54.602 – 02:00:55.903
Geros dienos, pone.
02:00:56.871 – 02:01:01.308
Ponas Stivenas tà rytà aplankë koká tuzinà Portlendo bankø.
02:01:01.775 – 02:01:03.343
Visi sako, kad jis nusiaubë miestà...
02:01:03.576 – 02:01:08.413
...su daugiau nei 370 000 priþiûrëtojo Nortono doleriø.
02:01:09.114 – 02:01:11.883
Atsiskaitymas uþ 19 metø.
02:01:19.122 – 02:01:21.324
Labas rytas, Portlendo "Daily Bugle".
02:01:21.357 – 02:01:23.826
"Korupcija, þmogþudystë Ðoðenke"
02:01:50.514 – 02:01:53.85
"Brangus priþiûrëtojau. Buvote teisus. Iðsigelbëjimas buvo viduje. Endis Diufreinas."
02:02:14.166 – 02:02:17.102
Baironas Hedlis? Turite teisæ tylëti.
02:02:17.369 – 02:02:22.239
Jei ðia teise nesinaudosite, viskas, kà pasakysite, gali bûti ir bus panaudota prieð jus teisme.
02:02:22.239 – 02:02:26.909
Að ten nebuvau, bet girdëjau, kad Hedlis apsiþliumbë kaip maþa mergaitë...
02:02:26.909 – 02:02:28.411
...kai já iðveþë.
02:02:34.282 – 02:02:37.685
Nortonas taip lengvai pasiduoti neketino.
02:02:53.531 – 02:02:54.365
Samueli Nortonai.
02:02:55.165 – 02:02:57.601
Mes turime jûsø areðto orderá. Atidarykit.
02:03:02.338 – 02:03:03.439
Atidarykit duris.
02:03:03.972 – 02:03:05.24
Neþinau, kuris raktas.
02:03:15.382 – 02:03:17.316
Neapsunkinkit visko, Nortonai.
02:03:28.826 – 02:03:32.295
Man patinka manyti, kad paskutinis dalykas praëjæs pro jo galvà...
02:03:32.495 – 02:03:34.097
...kitas nei kulka...
02:03:34.33 – 02:03:38.767
...buvo stebëjimasis, kaip Endis Diufreinas sugebëjo ið jo iðgauti viskà.
02:03:41.269 – 02:03:44.705
Neilgai po to, kai priþiûrëtojas mus apleido...
02:03:45.005 – 02:03:47.04
...að paðtu gavau atvirukà.
02:03:48.541 – 02:03:51.377
Jis buvo tuðèias, taèiau ant jo buvo paraðyta...
02:03:51.577 – 02:03:53.679
...Fort Hankokas, Teksasas.
02:03:54.246 – 02:03:55.614
Fort Hankokas...
02:03:55.881 – 02:03:57.582
...tiesiai ant sienos.
02:03:58.016 – 02:03:59.984
Ðtai kur Endis jà kirto.
02:04:00.584 – 02:04:04.688
Kai að ásivaizduoju já vaþiuojantá savo kabrioletu nuleistu stogu...
02:04:05.055 – 02:04:07.29
...visada juokiuosi.
02:04:09.125 – 02:04:10.659
Endis Diufreinas...
02:04:11.059 – 02:04:13.061
...perplaukæs per ðûdo upæ...
02:04:13.295 – 02:04:15.696
...ir kitoje pusëje iðlipæs sausas.
02:04:16.53 – 02:04:17.898
Endis Diufreinas...
02:04:18.699 – 02:04:22.268
...vaþiuojantis link Ramiojo vandenyno.
02:04:23.269 – 02:04:25.438
Hedlis já stvërë uþ gerklës, ar ne?
02:04:25.638 – 02:04:29.441
Jis sako "Man atrodo, kad já tuoj iðtiks nelaimingas atsitikimas."
02:04:29.641 – 02:04:32.51
Mes, geriausiai já paþinojusieji, daþnai apie já kalbam.
02:04:33.177 – 02:04:34.879
Jis paliko daug atsiminimø...
02:04:35.079 – 02:04:38.048
"Mano draugams praverstø pora alaus."
02:04:38.381 – 02:04:40.049
Ir jis tai gavo!
02:04:41.284 – 02:04:43.686
Taèiau kartais man pasidaro liûdna...
02:04:43.952 – 02:04:45.387
...dël to, kad Endþio nëra.
02:04:46.087 – 02:04:50.691
Turiu sau priminti, kad kai kuriems paukðèiams nelemta bûti uþdarytiems.
02:04:50.691 – 02:04:52.759
Jø plunksnos tiesiog per ðviesios.
02:04:54.461 – 02:04:56.196
Kai jie iðskrenda...
02:04:56.629 – 02:05:02.034
...tavo dalis, þinanti, kad juos uþrakinti buvo nuodëmë, dþiûgauja.
02:05:02.1 – 02:05:03.368
Taèiau vis tiek...
02:05:03.835 – 02:05:08.172
...vieta, kurioje gyveni, be jø pasidaro tokia nyki ir tuðèia.
02:05:12.375 – 02:05:16.745
Turbût að tiesiog pasiilgstu savo draugo.
02:05:39.43 – 02:05:40.364
Praðau sëstis.
02:05:46.202 – 02:05:47.77
Elisas Boidas Redingas...
02:05:48.304 – 02:05:51.573
...jûsø byloje raðoma, kad atitarnavote 40 metø bausmës.
02:05:52.374 – 02:05:54.509
Jauèiatës reabilituotas?
02:05:56.377 – 02:05:57.945
Reabilituotas?
02:05:59.98 – 02:06:01.881
Leiskit pagalvot.
02:06:02.882 – 02:06:05.217
Að neásivaizduoju, kà tai reiðkia.
02:06:07.319 – 02:06:10.155
Tai reiðkia, kad jûs pasiruoðæs prisijungti prie visuomenës...
02:06:10.155 – 02:06:12.49
Þinau, kà tau jis reiðkia, sûneli.
02:06:14.658 – 02:06:17.661
Man tai tiesiog dirbtinis þodis.
02:06:17.994 – 02:06:20.33
Politikø þodis, kad tokie...
02:06:20.763 – 02:06:24.8
...jauni vyrukai kaip tu, galëtø vilkëti kostiumà su kaklaraiðèiu...
02:06:24.8 – 02:06:26.368
...ir turëti darbà.
02:06:28.369 – 02:06:30.438
Kà jûs ið tiesø norit suþinot?
02:06:31.238 – 02:06:33.64
Ar að gailiuosi dël to, kà padariau?
02:06:33.64 – 02:06:34.774
Na, ar gailitës?
02:06:36.709 – 02:06:40.913
Nepraeina në diena, kad að nesijausèiau kaltas.
02:06:40.913 – 02:06:45.35
Ne dël to, kad að èia ar dël to, kad jûs manot jog turëèiau.
02:06:47.852 – 02:06:52.555
Paþvelgiu atgal ir matau, koks buvau tada...
02:06:52.555 – 02:06:53.69
...jaunas...
02:06:54.824 – 02:06:59.294
...kvailas vaikis, kuris padarë tà baisø nusikaltimà.
02:07:01.329 – 02:07:03.03
Að noriu su juo pasikalbët.
02:07:04.965 – 02:07:07.434
Noriu pasakyt jam kà nors prasmingo.
02:07:08.168 – 02:07:10.103
Pasakyti, kaip viskas yra.
02:07:12.204 – 02:07:13.639
Bet negaliu.
02:07:15.841 – 02:07:17.842
To vaikio seniai nebëra...
02:07:19.043 – 02:07:21.812
...ir ðis senis yra viskas, kas liko.
02:07:23.213 – 02:07:24.681
Að turiu su tuo gyventi.
02:07:26.049 – 02:07:27.75
Reabilituotas?
02:07:28.117 – 02:07:29.952
Tai tiesiog nesàmoningas þodis.
02:07:30.886 – 02:07:35.656
Taigi tu ðtampuok savo formas, sûneli ir neðvaistyk mano laiko.
02:07:36.891 – 02:07:39.159
Nes tiesà sakant...
02:07:39.493 – 02:07:41.494
...man jau neberûpi.
02:07:53.804 – 02:07:55.472
"Patvirtinta".
02:08:50.183 – 02:08:54.853
"Èia buvo Bruksas"
02:09:08.03 – 02:09:09.398
Ðtai, panele.
02:09:12.367 – 02:09:13.368
Galima á tualetà?
02:09:19.206 – 02:09:23.71
Tau nereikia manæs klausti, ar gali nusimyþt. Tiesiog eik.
02:09:40.69 – 02:09:43.659
Be jo að negaliu iðspaust në laðo.
02:09:47.195 – 02:09:49.33
Tokia þiauri tiesa.
02:09:51.031 – 02:09:53.934
Jokiø ðansø, kad man pavyks gyventi laisvëje.
02:10:01.807 – 02:10:06.31
Viskas, apie kà galvoju, tai kaip sulauþyti pasiþadëjimà...
02:10:06.31 – 02:10:08.779
...kad jie nusiøstø mane atgal.
02:10:13.983 – 02:10:16.418
Gyvenimas baimëje baisus.
02:10:17.319 – 02:10:18.987
Bruksas Hatlenas tai þinojo.
02:10:19.187 – 02:10:21.122
Þinojo per daug gerai.
02:10:22.723 – 02:10:26.126
Að tik noriu gráþt ten, kur yra prasmë.
02:10:26.56 – 02:10:29.295
Ten, kur nereikia nuolat bijoti.
02:10:31.297 – 02:10:33.666
Mane sulaiko tik vienas dalykas.
02:10:35.1 – 02:10:37.502
Paþadas Endþiui.
02:10:58.018 – 02:10:59.153
Atvaþiavom.
02:11:09.761 – 02:11:11.429
Labai dëkoju, pone.
02:11:19.636 – 02:11:21.971
"Bakstonas"
02:14:50.771 – 02:14:52.006
Brangus Redai,
02:14:52.272 – 02:14:54.741
Jei tu tai skaitai, vadinasi tu iðëjai...
02:14:54.941 – 02:14:59.278
...ir jei atëjai taip toli, galbût norësi eiti dar toliau.
02:14:59.278 – 02:15:01.747
Atsimeni to miestelio vardà, ar ne?
02:15:04.049 – 02:15:05.516
Ziuataneo.
02:15:07.184 – 02:15:11.288
Man praverstø þmogus, galintis padëti ásivaþiuoti mano projektui.
02:15:11.288 – 02:15:14.79
Að vis tavæs þvalgausi, ir ðachmatø lenta jau paruoðta.
02:15:15.624 – 02:15:17.026
Atsimink, Redai...
02:15:17.359 – 02:15:19.427
...viltis yra geras dalykas...
02:15:19.661 – 02:15:21.629
...galbût geriausias.
02:15:21.863 – 02:15:23.998
O geri dalykai niekada nemirðta.
02:15:24.565 – 02:15:27.434
Að tikësiuosi, kad ðis laiðkas suras tave...
02:15:27.634 – 02:15:29.369
...ir suras tave, kaip reikia.
02:15:29.869 – 02:15:31.103
Tavo dragas...
02:15:31.304 – 02:15:32.471
...Endis.
02:16:06.298 – 02:16:08.033
"Gyvenk, bûdamas uþimtas...
02:16:08.233 – 02:16:10.135
...arba mirk, bûdamas uþimtas. "
02:16:12.837 – 02:16:15.005
Teisingai, po velniø.
02:16:17.541 – 02:16:20.209
Èia buvo Bruksas Ir Redas
02:16:20.243 – 02:16:22.378
Antrà kartà gyvenime...
02:16:22.611 – 02:16:25.18
...esu kaltas padaræs nusikaltimà.
02:16:26.248 – 02:16:28.182
Paþado sulauþymas.
02:16:28.85 – 02:16:32.519
Aiðku, abejoju ar jie darys keliø blokadas.
02:16:33.186 – 02:16:35.221
Ne tokiam senam nusikaltëliui kaip að.
02:16:35.422 – 02:16:37.457
Fort Hankokas, Teksasas, praðau.
02:16:41.126 – 02:16:46.297
Að taip jaudinuosi, kad vos galiu ramiai nusëdëti ar iðlaikyti mintá galvoje.
02:16:46.297 – 02:16:49.633
Manau, kad taip gali jaustis tik laisvas þmogus.
02:16:49.833 – 02:16:52.335
Laisvas þmogus ilgos kelionës pradþioje...
02:16:52.535 – 02:16:55.137
...kurios pabaiga nëra aiðki.
02:16:58.14 – 02:17:02.31
Tikiuosi, kad kitoje sienos pusëje man pavyks gyventi.
02:17:02.31 – 02:17:07.214
Tikiuosi, kad pamatysiu savo draugà ir paspausiu jam rankà.
02:17:07.214 – 02:17:11.284
Tikiuosi, kad Ramusis vandenynas toks mëlynas kaip mano svajonëse.
02:17:13.118 – 02:17:14.319
Að tikiuosi.
02:17:48.28 – 02:17:52.617
Aleno Gryno atminimui